Jeg skal herefter meddele følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om oplysninger om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 8. oktober 2001 fra arresthuset, som Politimesteren i Thisted henholdt sig til ved påtegning af 10. oktober 2001, og en udtalelse af 26. november 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Cellerne Jeg tog til efterretning at der i forbindelse med ombygningen af arresthuset bl.a. ville blive indsat nye senge også i de gamle celler hvis det var muligt at afsætte midler hertil. Jeg bad om til sin tid at modtage underretning om hvorvidt der ville ske en sådan udskiftning af sengene. Direktoratet har oplyst at det er besluttet at alt celleinventaret og dermed også sengene skal udskiftes i forbindelse med ombygningsprojektet, og at direktoratet derfor har bedt arrestforvareren om at fremkomme med en ordre på 13 sæt celleinventar. Jeg tager det oplyste til efterretning.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg anmodede direktoratet om at underrette mig om resultatet af direktoratets overvejelser med hensyn til dels at lade lænestole indgå i standardudstyret, dels at udvikle en sengemodel der kan anvendes som sofa. Direktoratet har oplyst at der er nedsat en arbejdsgruppe der har til opgave at komme med forslag til møblering af opholds- og fællesrum for de indsatte/klienterne i kriminalforsorgens institutioner. Arbejdsgruppen skal afgive indstilling inden den 31. marts Direktoratet vil underrette mig når direktoratet har taget stilling til arbejdsgruppens indstilling. Jeg tager det oplyste om nedsættelsen af arbejdsgruppen til efterretning, og jeg har noteret mig at direktoratet til sin tid vil underrette mig om udfaldet af direktoratets stillingtagen til arbejdsgruppens indstilling. Jeg foretager ikke mere vedrørende spørgsmålet i relation til min inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors. Ad pkt Gårdtursarealer Jeg tog til efterretning at arresthuset ville undersøge mulighederne for at male muren i nogle mere indbydende farver, og at direktoratet havde anmodet arresthuset om at indarbejde en forbedring af gårdtursarealet i det forestående ombygningsprojekt. Jeg anmodede om underretning om hvad der videre sker med hensyn til spørgsmålet om maling af murene og forbedring i øvrigt af gårdtursarealet. Arresthuset har oplyst at der ikke indgår en forbedring af gårdtursarealet i det ombygningsprojekt som arresthuset har godkendt. Arresthuset vil først overveje spørgsmålet om maling af muren når ombygningen af arresthuset er færdig, idet der i forbindelse med ombygning skal opsættes nyt trådnet i gårdtursarealet. Arresthuset har videre oplyst at arresthuset ikke har forslag til forbedring af gårdtursarealet.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Direktoratet har oplyst at det efter modtagelsen af arresthusets udtalelse er besluttet at hele gårdtursarealet skal totalrenoveres. Foruden udskiftning af netoverdækningen vil der blive foretaget renovering af murstensafdækningen og regnvejrstaget og maling af gårdtursmurene i nye, lyse farver. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad pkt Arbejde Jeg anmodede om oplysning om den beskæftigelse som de indsatte vil have mulighed for at udføre i værkstedet når de fornødne værkstedsfaciliteter i forbindelse med det forestående ombygningsprojekt er etableret, og om hvor mange indsatte der vil kunne arbejde i værkstedet ad gangen. Arresthuset har oplyst at der vil kunne udføres arbejdsopgaver som kræver mindre maskiner, f.eks. boresøjle, og arbejdsopgaver som kræver udsugning. Arresthuset har i den forbindelse oplyst at arresthuset i forbindelse med de møder som blev holdt med virksomheder for at skaffe beskæftigelse til arresthuset, blev tilbudt loddearbejde som det imidlertid på grund af manglende udsugning ikke er muligt for arresthuset at udføre (før der er etableret værkstedsfaciliteter med udsugning). Arresthuset har videre oplyst at der tillige vil kunne udføres arbejdsopgaver som er meget pladskrævende, eller som sviner meget. Med hensyn til antallet af indsatte der vil kunne være beskæftiget på værkstedet, har arresthuset oplyst at arresthuset forventer at kunne beskæftige fire indsatte på det store værksted og to indsatte på det lille værksted. Direktoratet har bekræftet at der vil blive etableret to værksteder et stort og et mindre som vil kunne beskæftige henholdsvis fire og to indsatte. Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til arresthusets udtalelse.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Fritid Jeg anmodede direktoratet om at oplyse om direktoratet har undersøgt hvordan andre arresthuse forholder sig med hensyn til at give tilladelse til brug af PlayStations, herunder om der er tale om spillemaskiner som de indsatte selv medbringer, eller som de låner af arresthuset. Såfremt direktoratet ikke havde undersøgt dette forhold, anmodede jeg direktoratet om at undersøge det og fremkomme med en ny udtalelse på baggrund af de oplysninger som direktoratet modtog fra arresthusene. Direktoratet har oplyst at direktoratet har anmodet samtlige arresthuse og arrestafdelinger om at oplyse hvilke regler de har fastsat med hensyn til PlayStations. Om besvarelserne har direktoratet herefter anført følgende: Direktoratet har modtaget svar fra 37 arresthuse, Københavns Fængsler samt arrestafdelingerne ved statsfængslerne i Horsens, Nyborg og Vridsløselille. Svarene fordeler sig således: Tilladelse til at medbringe egen PlayStation 10 arresthuse og de 3 arrestafdelinger oplyser, at de indsatte kan medbringe egen PlayStation. 2 af arresthusene oplyser dog, at de indsatte kun kan medbringe PlayStation 1. Andre 4 af disse arresthuse bemærker, at de indsattes egen PlayStation skal undersøges af en radioforhandler. 12 af arresthusene/arrestafdelingerne oplyser, at de indsatte ikke herudover har mulighed for at låne/leje en PlayStation af arresthuset. 1 arresthus oplyser, at de indsatte tillige har mulighed for at leje en PlayStation af en forhandler. 1 arrestafdeling oplyser, at man har planer om fremover at forbyde de indsatte at medbringe egen PlayStation, når der er blevet indkøbt et passende antal PlayStations, som de indsatte kan låne. Ikke mulighed for at medbringe egen PlayStation

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 28 arresthuse (inkl. Københavns Fængsler) oplyser, at de indsatte ikke må medbringe egen PlayStation. 1 af disse arresthuse oplyser dog, at man har den særordning, at indsatte, der er isoleret efter rettens bestemmelse, kan have PlayStation. Der er endvidere 2 af disse arresthuse, der oplyser, at indsatte, der er isoleret af retten, kan låne/leje en PlayStation af arresthuset. Endelig er der 1 arresthus, der oplyser, at isolerede har mulighed for at benytte en PlayStation i arresthusets fritidslokale. Herudover er der 9 arresthuse (af de i alt 28, hvor de indsatte ikke må medbringe egen PlayStation), der oplyser, at de indsatte har mulighed for at leje/låne en PlayStation. 4 af disse arresthuse oplyser, at isolerede har fortrinsret til at låne en PlayStation. Det fremgår af 36 i straffuldbyrdelsesloven, at en indsat har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. I bekendtgørelse nr. 370 af 17. maj 2001 om de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande og penge i kriminalforsorgens institutioner, der også gælder for varetægtsarrestanter i arresthusene, er der fastsat nærmere regler om adgangen til at medbringe egne genstande. 2, stk. 1, i bekendtgørelsen nævner hvilke genstande, der ikke må udleveres til indsatte. Herudover fremgår det af bekendtgørelsens 3, at institutionens leder fastsætter nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande. Det fremgår endvidere, at institutionens leder i den forbindelse under hensyn til forholdene i den enkelte institution kan fastsætte yderligere begrænsninger i den indsattes ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, herunder med hensyn til genstandenes størrelse, antal og art m.v. Det fremgår af punkt 8 i vejledningen til bekendtgørelsen, at det bør tilstræbes, at reglerne udformes således, at ensartede tilfælde så vidt muligt behandles ens fra institution til institution. Det fremgår endvidere, at de regler, der fastsættes af institutionens leder, blandt andet bør indeholde retningslinier om udlevering af tv-spil og disketter til tv-spil. Direktoratet nedsatte i 2000 en projektgruppe, der skulle overveje forskellige muligheder, der kan modvirke indsmugling, handel og brug af narkotika i fængsler og arresthuse. Projektgruppen har i februar 2001 afgivet indstilling. Indstillingen har karakter af et katalog over forslag. Ifølge ét af forslagene skal der i de lukkede fængsler, arresthusene og i Københavns Fængsler ikke kunne indleveres elektriske apparater og andre genstande, som er vanskelige at visitere. Projektgruppens indstilling har været sendt til høring hos kriminalforsorgens institutioner og faglige organisationer med henblik på at finde frem til en samlet indsats mod indsmugling af narkotika. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen af indstillingen. Det er direktoratets opfattelse, at der bør følges en ensartet praksis med hensyn til udlevering af de indsattes egne PlayStations i arresthusene, Københavns Fængsler og arrestafdelingerne.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Direktoratet vil derfor i forbindelse med udmøntningen af ovennævnte indstilling overveje spørgsmålet om, hvilken praksis arresthusene fremover bør følge med hensyn til udlevering af indsattes egne PlayStations. Direktoratet vil underrette ombudsmanden, når resultatet af disse overvejelser foreligger. Det fremgår således af direktoratets undersøgelse at 13 arresthuse/arrestafdelinger tillader indsatte at medbringe egne PlayStations, for 2 arresthuses vedkommende dog kun PlayStation 1. Blandt de 28 arresthuse (inklusiv Københavns Fængsler) som ikke tillader de indsatte at medbringe egen PlayStation, er der 9 arresthuse som har en ordning hvorefter de indsatte kan låne eller leje en PlayStation (som i 4 af arresthusene administreres på den måde at isolerede har fortrinsret til at låne en PlayStation). Jeg tager det oplyste til efterretning, herunder at det er direktoratets opfattelse at der bør følges en ensartet praksis i arresthusene med hensyn til udlevering af egne PlayStations, og at direktoratet derfor i forbindelse med udmøntningen af indstillingen fra projektgruppen vil overveje hvilken praksis arresthusene fremover skal følge på dette punkt. Jeg har noteret mig at direktoratet vil underrette mig om resultatet af disse overvejelser. Da der således vil blive fastlagt en ensartet praksis for arresthusene, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om udlevering af PlayStations til de indsatte i Arresthuset i Nykøbing Mors. Ad pkt Telefonordning for afsonere Jeg anmodede arresthuset om at oplyse nærmere om hvordan bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 57, stk. 1, der trådte i kraft den 1. juli 2001, administreres i praksis. Ved denne bestemmelse er der indført en ret for afsonere til at føre telefonsamtaler i det omfang det er praktisk muligt, dog

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 således at adgangen til at føre telefonsamtaler kan nægtes under betingelser som er nærmere angivet i 57, stk. 2. I lukkede institutioner påhøres eller aflyttes telefonsamtalen ifølge stk. 3 af personalet uden retskendelse medmindre dette ikke findes nødvendigt af de i stk. 2 nævnte grunde. I telefonbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 378 af 17. maj 2001) er fastsat nærmere regler om ordningen, og der er heri tillige en bemyndigelse for institutionens leder til at fastsætte regler om den praktiske gennemførelse af ordningen, herunder regler om begrænsninger med hensyn til hyppigheden og varigheden af samtalerne under hensyn til de personaleressourcer der medgår til at påhøre eller aflytte samtalerne ( 4, stk. 2). Til bekendtgørelsen knytter sig en skrivelse nr. 83 af 16. maj Jeg bad herunder arresthuset om at oplyse om arresthuset kan foretage opkald for den indsatte fra den trådløse telefon som arresthuset har anskaffet efter inspektionen, eller om arresthuset kan foretage opkald der kan omstilles til denne telefon. Arresthuset har oplyst at afsonere har mulighed for at føre telefonsamtaler to gange om ugen. Der er ikke fastsat noget bestemt tidsrum herfor. Der er heller ikke fastsat nogen begrænsning for hvor længe afsonerne må telefonere, eller antallet af telefonnumre der kan godkendes. Arresthuset har videre oplyst at arresthuset ikke har teknisk mulighed for at aflytte telefonsamtalerne, men udelukkende kan være til stede i lokalet når den indsatte telefonerer. Arresthuset har desuden oplyst at arresthuset først vil udforme de endelige regler der skal være gældende i arresthuset, når ordningen har fungeret i seks måneder. Endelig har arresthuset oplyst at arresthuset kan foretage opkald der kan omstilles til den trådløse telefon. Direktoratet har oplyst at arresthuset yderligere over for direktoratet telefonisk har oplyst at afsonere ud over muligheden for at telefonere to gange om ugen har mulighed for efter aftale med personalet at føre samtaler i presserende tilfælde.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Direktoratet har gengivet retsgrundlaget i straffuldbyrdelseslovens 57, stk. 1-3, og bekendtgørelsens 4, stk. 2. På baggrund heraf har direktoratet henholdt sig til det af arresthuset anførte. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om telefonordningen for afsonere i Arresthuset i Nykøbing Mors. 9. Opfølgning Jeg har, som nævnt under pkt og 3.2., noteret mig at direktoratet vil underrette mig om resultatet af direktoratets stillingtagen til indstillingen fra arbejdsgruppen vedrørende møblering af opholds- og fællesrum og overvejelser med hensyn til spørgsmålet om udlevering af egne PlayStations til de indsatte i arresthusene. Som også anført under de nævnte punkter foretager jeg mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål i relation til min inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors. Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Nykøbing Mors som afsluttet. 10. Underretning Denne opfølgningsrapport (nr. 2) sendes til Arresthuset i Nykøbing Mors, Politimesteren i Thisted, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere