Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19"

Transkript

1 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud Vestergard Nielsen, Preben Andersen, Ingrid Bason, Dorthe Schmidt Bak, Bent Ladegaard, Rita Christensen, Susanne Kjellerup. Kim Overbye, Bibiane Lybæk. Susanne Kjellerup Dagsorden Ingen kommentarer og tilføjelser til dagsordenen. Referat Preben Andersen står ikke som deltager, men var til stede ved mødet. Budget 2008 Palle Elholm efterlyser noter til regnskabet. Rita Christensen gennemgår budgettet og den medfølgende forklaring. Første side er en specifikation af indtægterne, anden side er selve driftsbudgettet. Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket det, at vi har fået en overgangsordning i forhold til fald i taxameteret på det 2-årige HF. Det er sket på baggrund af et brev, vi har sendt til Undervisningsministeriet samt en reaktion fra lederforeningen til Undervisningsministeriet. Der er i taxameteret sket en udligning af omkostningerne blandt institutionerne, som udbyder 2-årigt HF. Vi har i forhold til gennemsnittet været for dyre vi har kostet godt kr. pr. årskursist, den billigste institution har kostet omkring kr. pr. årselev. Taxameteret er blevet fastsat efter en gennemsnits-omkostning på omkring kr. pr. årskursist. Peter Lykke-Olesen: Kan forskellen forklares? Afhænger den af institutionens størrelse eller den måde den er drevet på? Bent Ladegaard: Århus Amt har givet forholdsvist meget til små skoler til at dække basale aktiviteter som f.eks. pedel og administration. Preben Andersen: Skal det forstås sådan, at overgangsordningen er væk i 2011? Rita Christensen: Ja, sådan er det. Bent Ladegaard: Vi er i gang med en økonomisk tilpasning. På VUC er situationen omvendt. Her får vi mere i taxameter end vi fik midler fra amtet, hvilket betyder, at vi skal af med penge. Ministeriet har længe lovet en udmelding om overgangsordningen, men det har vi endnu ikke fået. Tallet i budgettet har vi fra lederforeningen, som forhandler med UVM og Rita har telefonisk fået tallet bekræftet i Undervisningsministeriet. Samlet set forventer vi en indtægt på kr. mod kr. i 2007 aktiviteten er nogenlunde den samme det et taxameteret, der gør forskellen. På udgiftssiden budgetterer vi med en selvforsikring på kr., en del af 1 % af omsætningen pr. år som er vores selvrisiko, før staten træder til. Beløbet er en hensættelse, og aktiveres kun, hvis uheldet er ude.

2 I forhold til tidligere budgetforventning, havde vi regnet med en overgangsordning for VUC på ca kr. De 1,4 mill. ekstra til overgangsordningen er udmeldt i sidste øjeblik. Vi synes ikke, vi kan barbere budgettet yderligere, derfor har vi valgt at fremlægge et budget med et underskud på 1,1 mill. Peter: Hvordan med likviditet og renteindtægter? Rita: Vi har haft en god likviditet hele året vi kan være usikre på, hvor meget vi får i forskud. Det er svært at lave et likviditetsbudget, når vi ikke kender finansloven. Vi overgår til Danske Bank natten til søndag, og vi har haft møde med banken. Vi kan se, at vi omkring sommerferien kommer til at mangle omkring 5 mill. på grund af forskydningerne i forskuddet. Vi vil skubbe de ikke lønbærende udgifter til senere på året. Vi har søgt banken om en kassekredit, som er blevet afvist. Vi afventer finansloven og resultatet på årsregnskabet, inden vi går til banken igen. I forhold til årsregnskabet, har vi en forventning om, at komme ud med et overskud og ikke som budgetteret med et underskud på kr. Bent Ladegaard: Hvis ikke banken vil låne os penge, kan vi låne af Undervisningsministeriet - et lån til bankrente, men vi vil så komme under skærpet tilsyn, hvilket vil være meget tidskrævende. Peter Lykke-Olesen: I forhold til det, vi så på sidste møde er I kommet rigtig langt jeg finder budgettet rimeligt nok, når vi kan se en balance i Knud Vestergard Nielsen: Det undrer mig, at I budgetterer med et underskud på det 2- årige HF. Rita Christensen: Det skyldes primært en nedgang på indtægtssiden fra kr. til kr. pr. kursist. Bent Ladegaard: Konsekvensen vil være en reduktion i medarbejderstaben. Hvor meget ved vi ikke endnu. Vi har en del medarbejder på orlov, i udlån mv. Vi skal meget hurtigt have overblik over ressourcerne i Fyringsvarsler skal ske i januar måned. Vi håber på en aktivitetsforøgelse, så fyringerne ikke effektueres. På AVU har en medarbejder søgt orlov. Vi forsøger at dække timerne med interne ressourcer. Konklusion: Bestyrelsen godkender det foreløbige budget med udsigt til, at det balancerer i 2009 og anerkender det store arbejde, der er gjort med at få det til at hænge sammen. På næste bestyrelsesmøde skal afsættes tid til en opfølgning af den økonomiske situation. Holdoprettelser og holdnedlæggelser på VUC På sidste bestyrelsesmøde blev der efterlyst nogle tal for holdstørrelser. Det medfølgende bilag er fra vores administrative system, og er vores beslutningsgrundlag i forhold til om holdene skal oprettes eller ej. Kolonnen akt. viser de aktuelle kursister. Vi har ikke været helt skarpe nok i forhold til nedlæggelse af hold med få kursister, hvilket fremgår af vores budget. Det vil vi fremover være. Orienteringen tages til efterretning.

3 Fagudbud Vi må konstatere, at det tager lidt længere tid end beregnet at få det på plads. Vi skal have Hfe og det 2-årige HF til at spille sammen. Vi skal kunne spænde over fag, der er kompetencegivende og fag, som tilgodeser behovet for de svagere kursister. På AVU og Hfe forventer vi stort set de samme fagudbud som i år. Den største beskæring vil ske på det 2-årige HF, hvor 3-4 tilbudsfag skal skæres væk. Dorte Schmidt Bak: Har I tænkt jer at lave en strategi på, hvad det er for en profil, skolen skal have. Er der foretaget en prioritering? Bent Ladegaard: Vi skal have kompetencegivende fag (matematik og naturvidenskabeligt fag på B-niveau), men også have et tilbud til de mere kreative og knapt så boglige kursister f.eks. design og/eller billedkunst. Vi vil også skelne til, hvad der er størst søgning til. Deltagerbetaling Bent Ladegaard uddeler bilaget, som ved en fejl ikke er vedlagt dagsordenen. Første side viser deltagerbetalingen på VUC nogle fags betaling er lovbestemte, andre kan vi selv sætte en pris på mellem 300 og 900 kr. På AVU har vi snakket om at differentiere priserne på aftenundervisning og dagundervisning. Aftenkursisterne er villige til at betale mere, end de gør nu. Samtidig overvejer vi at sætte prisen på undervisningspakker ned. Sprogfagene på Hfe bortset fra engelsk på B-niveau flyttes til den dyreste kategori. Peter Lykke-Olesen: Er der noget konkurrenceparameter? Ingrid Bason: Som det er nu er det i vores favør, idet aftenundervisningen under folkeoplysningsloven er væsentlig dyrere. Knud Vestergaard Nielsen: Kan man ikke udbyde dele af fag? Bent Ladegaard: Jo, det er også noget vi overvejer. Vi snakker bl.a. med turistforeningen om delelementer af f.eks. geografi, sprog og biologi målrettet til f.eks. campingpladspersonale mv. Betalingen for delelementer vil være den samme som for hele faget. Både hvad der gælder fagudbud og deltagerbetaling, vi havde håbet at være længere fremme med beslutningerne. Det vil være for sent at vente med en afgørelse til næste bestyrelsesmøde i marts. Bestyrelsen konkluderer derfor, at det være i orden med en elektronisk korrespondance og beslutning omkring ovenstående to punkter. 2-årigt HF på Skanderborg-Odder og henvendelse fra UBST VUC Djursland, VUC Århus og VUC Skanderborg-Odder har søgt om at måtte oprette 2- årigt HF. Regionens embedsmænd lægger i deres indstilling op til at der ikke oprettes 2-årigt hf på VUC Djursland, men mener ikke at det giver anledning til problemer at oprette 2-årigt hf i Århus og Skanderborg-Odder embedsmandsværket mener ikke, det vil få betydning for rekrutteringen til Th. Langs HF & VUC, de mener, at der hermed vil ske en større søgning til HF. Vi frygter at kursister fra Ry området vil søge mod Skanderborg - vi har lige nu omkring en halv klasse fra Ry og omegn efter kommunesammenlægningerne hører Ry til Skanderborg kommune. Når der kommer en udmelding vil vi protestere og vil gerne have bestyrelsesformanden som medunderskriver. Preben Andersen skal orienteres nærmere forud for behandlingen i regionsrådet.

4 UBST har henvendt sig for at undersøge mulighederne for enten at låne lokaler til aflastning af gymnasiet eller for at ombygge, så vi kan udbyde stx. UBST har regnet på, at der kan være plads til et 4-sporet gymnasium. Lokalerne skal renoveres. Bent vurderer at et 4- sporet gymnasium vil kunne hænge sammen. Vil høre bestyrelsens indstilling til dette. Palle: Vi vil så også kunne få grundtilskuddet. Bent: Det ved vi ikke noget endnu. Hvis vi får lov til at udbyde stx, er det vigtigt at finde en passende balance mellem stx, hf og vuc, så de tre kulturer bliver ligeværdige. Palle: Hvordan vil fordelingen så være. Bent: Stx godt 300, hf godt 200 og vuc godt 100. Knud: Vi drøftede muligheden sidste gang og fastsatte derfor den høje kapacitet. Forskellen mellem kulturerne skal gennemtænkes. Aldersgennemsnittet bliver endnu yngre på stx. Det vil blive nødvendigt med en skarp skelnen mellem bygningerne. Leif: Det kan også være en fordel at have begge grupper sammen. Preben: Er der så mange ledige lokaler? Kan lærerne overlappe? Bent: Ja til begge dele. Børneskolen låner p.t. lokaler af os men vi har faktisk lokaler til et 4-sporet stx med den nuværende aktivitet. Og HF lærerne vil alle kunne undervise på gymnasium Peter: Kunne man sondere terrænet i UVM. Kan det overhovedet lade sig gøre, ellers skal vi ikke bruge krudt på det. Det vil være at foretrække, at det er vores egne kursister, så vi ikke bliver anneks til gymnasiet Ingrid: Vi bør i givet fald forhandle med Gymnasiet om en arbejdsdeling. Det skal være attraktivt at gå på Th. Langs. Knud: Det værste skrækscenarium vil være, at vi udlejer lokaler til Gymnasiet. Rita: Minus siden kan være kantineforholdene. Bent: UBST har foreløbigt lavet et overslag på, at det vil koste 21 mill. at gøre lokalerne tidssvarende til stx det er noget billigere end at bygge nyt. Peter: Har hørt at gymnasiet har fået grønt lys. Tilbyder at snakke med bestyrelsesformanden for gymnasiet. Der er elever nok til et ekstra stx i Silkeborg, så der er samfundsmæssig god begrundelse for stx på Th. Langs. Palle: Jo flere man kan tage i ed, før det slipper ud jo bedre Preben: Det slipper nok ud alligevel, men måske er det for tidlig. Hvad skal bygningerne ellers bruges til fremadrettet. Peter konkluderer at skolen arbejder videre med sagen, at det er Bent, der styrer arbejdet og melder til bestyrelsen, hvornår vi går ud med det. Det centrale i en udmelding er, at UBST har sat en undersøgelse i gang med henblik på enten at låne lokaler til stx eller stx på Th. Langs, og samtidig bliver vi presset af udsigten til 2-årigt HF på VUC Skanderborg-Odder. Visioner En arbejdsgruppe har på baggrund af personaledage arbejdet med at formulere vores visioner på det overordnede plan. De skal efterfølgende operationaliseres. Med afsæt i vores visioner er vi i gang med at beskrive personalepolitikker. Bestyrelsen nikker til visionerne, men opfordrer til, at det kommer til at fremstå tydeligere, at det vi især er gode til, er at drage omsorg for den enkelte kursist. Det

5 skal tydeliggøres, hvad vi mener med skolens ånd, ellers vil udenforstående vil have svært ved at se særkendet. Personalesituationen Siden sidst har en af vores bogholdere fået nyt arbejde på kommunen. Camilla Sørensen er blevet ansat i hendes sted. Susanne Kjellerup stopper til februar som AVU afdelingsleder og erstattes af Anne Vandsø Madsen, som tidligere har været ansat på stedet. Birthe Nørskov har søgt orlov. Hun har fået job som leder af LOF i Viborg. Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal ske nyansættelse/vikariat. Resultatløn Retningslinierne for resultatløn for ledere er ikke aktuel p.t., men det er vigtigt at bestyrelsen er forberedt på, hvordan den vil forholde sig til det, når det på et tidspunkt kommer. Det kommer først til området nu i forbindelse med selveje. Peter Lykke-Olesen stiller sig til rådighed som sparringspartner og påpeger, at det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem resultatløn og strategien og målene Det skal formuleres meget præcist, så man ikke skal diskuterer, hvorvidt målene nu er opnået? Knud Vestergaard Nielsen: Helt enig. Hvad med de øvrige ledere? Det er vigtig med en tydelig genkendelse mellem de forskellige ledelseslag. Dorte Schmidt Bak: I har erfaring med det er det godt? er I blevet bedre ledere? Peter Lykke Olesen: Det er et godt redskab til at blive mere målbevidste. Erfaringerne er, at målene bliver opfyldt de er sådan lidt selvopfyldende, men hvis de støtter det, der er vores målsætning, er det vel i orden. Ingrid Bason: Hvor skal penge komme fra med en skole, der har så dårlig økonomi? Vi har virkelig brug for ledere, der kan lægge sig i selen, men vi har ikke råd til at honorere dem. Dorte Schmidt Bak: Det kan være et dårligt signal at sende til medarbejderne, når der ikke er midler til lokalløn. Peter Lykke Olesen: Der er en lønpolitik på vej, som må tage højde for det. Knud Vestergaard Nielsen: Det er bestyrelsen, der indgår aftale med lederen, mens lederen indgår aftale med de øvrige ansatte. Det er bestyrelsens ansvar, hvis der ikke er løn. Dorte Schmidt Bak: Vores løn er også baseret på ny løn, men med mindre der udstikkes en central sats, får vi ingen ting. Det kan virke uretfærdigt, at vi skal løbe stærkt, for at lederen kan få sin løn. Konklusion blev, at bestyrelsen venter med at diskutere det yderligere, til vi hører nærmere fra Undervisningsministeriet. Lønpolitik og seniorpolitik Til orientering er lønpolitikken næsten færdig. Seniorpolitikken er vi ikke begyndt på endnu. Begge dele vil blive taget op i bestyrelsen. Evt. Peter Lykke Olesen ønsker at bestyrelsen er bekendt med, at han pr. 1. januar er udnævnt til studierektor for seminarierne i Silkeborg, Nr. Nissum og Skive, og har i den forbindelse overvejet habilitetsspørgsmålet.

6 Bestyrelsen mener ikke, at der skulle være nogen interessekonflikt, udover at man på Nr. Nissum har hf og gymnasial supplering og formelt kan være en konkurrent til Th. Langs HF & VUC men der er langt fra Nr. Nissum til Silkeborg. De to næste møder er fastsat til den 27. marts kl samt den 29. maj Referent Susanne Kjellerup Silkeborg den Godkendelse af referatet Peter Lykke-Olesen Kim Overbye Palle Elholm Preben Andersen Leif Lund Knud Vestergaard Nielsen Bibiane Lybæk Stine Mortensen Dorte Schmidt Bak Ingrid Bason Rektor, Bent Ladegaard

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere