Servicegruppens arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicegruppens arbejde"

Transkript

1 ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet opdateret den 3. januar Forkortelser: SG: Servicegruppen SGM: Servicegruppemøde SGR: Servicegrupperepræsentant SU: Serviceudvalg WSO: Verdensserviceorganisationen ABC: Den Årlige Forretningskonference Servicegruppens formål: Servicearbejdet i ACA har til formål at tjene ACA-fællesskabet i henhold til De Tolv traditioner. Vi henholder os til traditionerne i alt arbejdet og afviklingen af møderne. Vi husker især Anden tradition: Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke. SG er en overordnet gruppe, der fastlægger alt, hvad der berører ACA i hele Danmark. SG er sammensat af medlemmer fra de enkelte grupper. SG er som alt i ACA styret af de Tolv Trin og de Tolv Traditioner samt de retningslinjer og principper, som kan læses i den WSO-godkendte litteratur. På grundlag heraf har SG truffet følgende beslutninger om sit eget virke: 1) Der er SGM hver 3. måned (februar, maj, august og november), typisk sidst på måneden, men datoen aftales fra gang til gang. Mødet holdes om søndagen, normalt kl På hvert SGM fastsættes datoerne for de næste to SGM. 2) De 4 årlige møder afholdes på skift i København, en fynsk by, en sjællandsk by og en jysk by. 3) Mødeleder er fra den by, hvor SGM holdes. Mødeleder sikrer, at dagsordenen overholdes, og slutter diskussioner, der kører i ring. Beslutninger sammenfattes. Man skal have været til mindst 2 servicegruppemøder, før man kan være mødeleder. 4) Referatet skal blot være et beslutningsreferat. Referatet sendes ud senest 14 dage efter SGM - evt. af én, der samarbejder med referenten. Referatet udsendes pr. via postlisten fra mødelisteudvalget. Desuden lægges det i Servicegruppens arkiv. En anonymiseret udgave af referatet sendes til webmaster, som lægger det på hjemmesiden. 5) Enten referent eller referent-suppleant er fra kommunikationsudvalget og tjekker, at referatet er letlæseligt. 6) Dagsordenen består under punkt 7 af de indkomne punkter i kronologisk orden dvs. først punkter, der er overført fra den forrige dagsorden, så punkter, der dukkede op på seneste SGM, og endelig punkter, der er indkommet mellem seneste SGM og udsendelse af dagsordenen. Dagsordenen skal lægges på hjemmesiden senest 4 uger inden SGM. 7) SG kan kun træffe beslutninger om forslag, som har været på dagsordenen for et SGM, så at alle ACA-grupper har haft mulighed for at tage stilling til dem Side 1 af 12

2 Standard-dagsorden for SGM: 1. Velkomst med oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn 2. Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent 3. Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort) 4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 5. Godkendelse af referat fra sidste SGM 6. Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU (se hele listen nedenfor). 7. Øvrige punkter a), b), c) osv. (fra sidste SGM og indkommet siden) 8. Eventuelt 9. Fastsættelse af dato for næste 2 SGM; valg af: a) en ansvarlig til at indsamle punkter og udsende dagsorden til næste SGM, b) mødeleder og c) referent for næste SGM 10. Kort evalueringsrunde 11. Afslutning og sindsrobøn 8) Pkt. 6. Status fra SU er et statuspunkt, og der kan ikke vedtages noget under dette punkt. Det henstilles, at der derfor ikke startes diskussioner under dette punkt. 9) Pkt. 7. Indkomne punkter skal være beskrevet så komplet, at en gruppe kan diskutere punktet og nå en gruppesamvittighed udelukkende ved at læse dagsordenen og eventuelle bilag. 10) Hvis et tidligere punkt resulterer i, at et udvalg bliver nedsat for at producere et dokument, flyttes punktet op til pkt. 6, Status fra SU, indtil udvalget kan præsentere sit dokument i form af et bilag, der sendes ud sammen med dagsordenen. 11) Standard-dagsordenen suppleres med bemærkninger om tidligere beslutninger. Hvis det f.eks. er besluttet, at et udvalg skal producere noget til hjemmesiden, kan udvalgets statuspunkt være suppleret med ordene er der produceret noget til hjemmesiden?. Dette for at give mulighed for at følge op på tidligere beslutninger. 12) Man kan altid sende nye dagsordenpunkter til servicegruppens adresse. Så længe en ny dagsorden ikke er sendt ud, bliver punkterne sendt videre til referenten. Ellers bliver de gemt til den næste dagsorden. Frist for punkter til førstkommende dagsorden er 1 måned inden et SGM. Sådan afvikles et SGM (Minut-guide for mødeledere): Det er kun under punkt 7, der kan startes diskussioner og træffes beslutninger. De øvrige punkter er kortfattede statuspunkter. Mødelederen sikrer, at dagsordenen overholdes, og kan slutte diskussioner, der kører i ring. Beslutninger, der påvirker alle danske grupper (såsom hvordan hattepengene bliver brugt), kan kun træffes, når punktet via en dagsorden har været ude i grupperne. Undervejs holdes 2 pauser på hver 10 min. Hvis du er ny i SGM, er der lejlighed til at stille spørgsmål m.v. i pauserne. (Se endvidere arbejdsbeskrivelsen for mødelederen side 10) Side 2 af 12

3 Øverst på dagsordenen er der en henvisning til, at nye SGR er og andre SGM-interesserede kan orientere sig i dokumentet Servicegruppens arbejde, samt hvor på hjemmesiden det ligger. Dagsordenen lægges på hjemmesiden i en anonymiseret udgave (navne erstattes af initialer, personlige telefonnumre slettes, og adresser sløres). Skemaet Nyt fra grupperne udsendes som bilag til dagsordenen. Sekretæren sikrer, at dette bliver gjort. Referenten har lov at afbryde for at sikre, at der bliver skrevet det rigtige i referatet. Ordstyrer fører talerliste efter behov. SG-sekretær: har alle referater og modtager afbud. Det er ikke obligatorisk at have en sekretær. Dokumentet Servicegruppens arbejde opdateres af referenten for at fastholde de beslutninger om SG s arbejde, der blev truffet på seneste SGM. Det hentes ned fra hjemmesiden, opdateres og sendes til webmaster, der lægger den nye udgave op. Transport til SGM: gruppen betaler for sin SGR, hvis den kan, ellers betaler SG. Bemærk: rejsen skal foretages billigst muligt. Kontakt til SG foregår via . Alle er velkomne til at deltage i debatten. Kasserer: Hvis kassereren skal hæve kr. el. mere, skal suppleanten også skrive under. Kassereren sikrer, at der altid er en buffer på til rådighed (svarende til 3 måneders løbende udgifter). Årsregnskabet revideres sammen med en revisor. Der sendes kr. til WSO hvert år. Hvis regnskabet viser et overskud, udover budgetterede udgifter og bufferen, sendes overskuddet til WSO. Serviceudvalg: Der er til enhver tid et antal SU under SG, nogle af dem på bare én person. Hvert SU har sit eget dokument, der beskriver opgaver, arbejdsgang osv. Ud over, at SG får kopi en gang imellem, kan du kontakte SU et selv, hvis du gerne vil have indsigt. Hvis du ønsker at kontakte et SU pr. telefon, kan du ofte finde numrene i referaterne (bemærk, at numrene skifter afhængigt af, hvem der er medlem). Udvalgenes adresser: se nedenfor. Serviceudvalgenes mailadresser - bagefter: SG-sekretær Litteratur Bogsalg Mødeliste Økonomi/ kasserer Hjemmeside Kommunikation Koordinering Kontakt Forretningsudvalg servicegruppen litteratur bogsalg grupper oekonomi webmaster kommunikation koordinering Kontakt fu Side 3 af 12

4 Serviceudvalgene og deres formål: Forretningsudvalg Litteratur Bogsalg Mødelisten Økonomi /kasserer Hjemmeside Koordinering Kontakt Repræsentation Dette udvalg kan træffe beslutninger i mindre sager, der haster, så man ikke skal vente til næste SGM. Beslutningerne forelægges SG til endelig stillingtagen. Med mindre sager menes i økonomisk henseende maksimalt kroner. Forretningsudvalget er sammensat således: Kassereren er fast medlem, og de øvrige fire medlemmer vælges blandt følgende udvalg: Kontakt, Bogsalg, Litteratur/oversættelse, Mødeliste, Hjemmeside og Internationalt udvalg. Ét af disse fire medlemmer kan også være et menigt SG-medlem, som er SGR for en ACA-gruppe. Dette udvalg udvikler ny litteratur, f.eks. ved at sørge for oversættelse af amerikanske udgivelser. Dette udvalg sælger litteratur. Det er vitalt, at denne post er besat. Først bestiller man, primært via , og så betaler man - ikke omvendt. Bestilling: hvilke bøger skal du have, og hvilket antal + modtager-adresse. Mødelisten kan rekvireres pr. . Listen sendes på papir til alle grupper hvert kvartal, sammen med SGM-referatet. Den sendes også til forskellige behandlingssteder. Udvalget sikrer også, at den internationale hjemmeside er opdateret. Det er vitalt, at denne post er besat. Når du sætter penge ind på ACA's konto, husk da at skrive, hvem du er (f.eks. Nykøbing F. gruppen ), og hvad pengene dækker (fx. hattepenge ). Dette udvalg har både en konto og en kassebeholdning. Der bør være en suppleant for kassereren. Konto: Nordea Bank, reg. nr. 2252, konto nr Vedligeholder hjemmesiden. Opdateringer vedrørende SG eller SU skal konfereres med FU og de pågld. SU. Koordinerer ACA s deltagelse i AA s landsmøde, Stevnstræf m.m. sikrer, at en ACA er, en mødeguide samt emner for møderne er på rette tid og sted. Tager sig af al mailkorrespondance til og fra SG. SG- og SU-møder er åbne for alle ACA-medlemmer. Alle har taleret. Basis for servicearbejdet er ACAgrupperne i Danmark, der alle opfordres til at udpege en grupperepræsentant (og suppleant efter behov) i henhold til Anden Tradition. Hver ACA-gruppe og hvert SU opfordres til at sende mindst én repræsentant til SG-møderne med mandat til at varetage gruppens/su ets interesser Side 4 af 12

5 Ud over, at man skal have været medlem af ACA i mindst ét år, vælger hver ACA-gruppe selv, hvilke kriterier deres SGR skal opfylde. SG anbefaler, at man har erfaring med trinarbejde og traditioner. For at kunne vælges til et SU, skal man have deltaget i mindst to SGM i løbet af ½ år, dvs. to ud af tre SGM. Beslutninger Beslutninger træffes på møderne. Så vidt det overhovedet er muligt, træffes alle beslutninger i enighed i henhold til Traditionerne. Det kræver, at følgende holdes på sinde: Mødelederen må påtage sig ansvaret for, at enkeltpersoner ikke ved deres adfærd hindrer arbejdets gang (Første Tradition). Er der større mindretal, og kan et kompromis ikke nås, må beslutningen udsættes til næste møde. I undtagelsestilfælde kan der foretages afstemning, når der er stor tilslutning til, at en beslutning er vigtig og emnet har været diskuteret på flere møder. Der er én stemme pr. ACA-gruppe i Danmark. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. SG og WSO WSO s bestyrelse er et serviceorgan, hvis opgave er at udøve ACA Verdens gruppesamvittighed, som denne udtrykkes ved ABC, ligesom det er SG s opgave at udøve ACA Danmarks gruppesamvittighed, som den udtrykkes ved SGM. ACA Verdens gruppesamvittighed gælder også for ACA Danmark. WSO s hjemmeside, litteratur m.v. er også vores. ABC kan holdes i Danmark. ACA Danmark bidrager med 5.000,- kroner om året til ACA WSO Side 5 af 12

6 FAQ ofte stillede spørgsmål Nogle gange spørger grupper SG til råds om, hvordan trin, traditioner osv. skal fortolkes. Her er opsamlet nogle svar. Hvilke former for PR har grupperne lov at gøre? Foldere på biblioteker, skoler, hos læger osv. Gratis notits i avisen, "Det sker i dag". Artikler, hvis anonymiteten bevares. Må et ACA-møde (almindeligt eller maraton) bruge ikke-godkendt litteratur? Ja. Der henvises til WSO s folder ACA Literature Policy. Hvorfor svinger ACA s kassebeholdning så meget? Nogle gange er der meget i kassen, og nogle gange er der lidt. Denne svingning skyldes bl.a., at der spares op til et større bogoplag (fx af den røde bog); når oplaget købes, falder kassebeholdningen ret drastisk. Kan man låne ACA penge, og så senere få dem igen? Nej. Man kan give penge til ACA, eller selv finde en ordning, fx med en konto. Hvad bør proceduren være, når en journalist henvender sig for fx at interviewe et ACA-medlem? I et interview kan man udtale sig på egne vegne, man kan ikke tale for andre end sig selv. Som gruppe og enkeltperson skal man holde sig til 11. Tradition. Journalister o. lign. kan evt. komme til et åbent møde, men må naturligvis ikke referere derfra, jfr. 12. Tradition. Kan en ACA-gruppe have en aldersgrænse? Nej. Et forslag om indførelse af en nedre aldersgrænse for medlemskab af ACA blev nedstemt ved ABC. SG minder dog om, at ACA ifølge sit navn Voksne Børn af Alkoholikere ikke henvender sig til børn og unge Side 6 af 12

7 Lidt om ACA s historie i Danmark Det første danske ACA-møde: 16. oktober 1988 kl i Davidskirken. Første halvdel af 90'erne: der er minimum to grupper i København, og én i Århus. Fredagsgruppen i Davidskirken på Østerbro er den ældste og nu i 2014 er den der stadig (i dag er det kl ). Efterår 2000: der udkommer et ACA-blad - det hedder nr. 2, men er det første "rigtige" nummer. Desværre også det sidste nummer i denne omgang. 18. november 2001: ACA Danmark får en hjemmeside: Forår 2003: ACA-landsmøde (kan nogen huske hvor?). December 2003: ACA-bladet, ny 1. udgave. Der når at kommer 4 numre. Sidst i januar 2006: Der afholdes maratondag i Kvarterløft, Lundtoftegade 87, 2200 Kbh. N. 27. januar 2007: Der afholdes maratondag i Kvarterløft, Lundtoftegade 87, 2200 Kbh. N. April 2007: Dansk deltagelse ved ABC i Los Angeles. 27. august 2007: Vi har en postboks! 9. marts 2008: Der afholdes maratondag i Kvarterløft, Lundtoftegade 87, 2200 Kbh. N. April 2008: Ved ABC i USA verificeres det, at den danske repræsentant er indtrådt i WSO s bestyrelse. 5. oktober 2008: Der afholdes maratondag på Den Sociale Højskole, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. April 2009: Den danske repræsentant deltager i ABC i USA. April 2010: Den danske repræsentant deltager i ABC i USA. Ved SGM 20. november 2010 viser der sig problemer med nogle få medlemmer, som virker forstyrrende på mødet, bl.a. ved ikke at respektere de beslutninger, SG har truffet om sit virke. Problemerne vokser i løbet af de næste to SGM. Sommeren 2011 udsender en gruppe på otte SG-medlemmer et brev til fællesskabet med en protest mod tilstandene. Det får et stort antal ACA-medlemmer til at møde op som observatører ved SGM den 28. august Problemerne blev dermed løst. April 2011: ACA Danmarks nye internationale repræsentant deltager ved ABC i Atlanta april 2012: Voksne børns Tolv Trin det gule arbejdshæfte på dansk præsenteres for de to danske deltagere ved ABC i Long Beach. Hæftet udkommer i Danmark kort efter. 1. februar 2013: Hjemmesiden skifter udseende og laves nu i WordPress april 2013: Danmark er vært for den årlige verdenskonference ABC. Det er første gang nogensinde, at ABC afholdes uden for USA. Konferencen afholdes i Birkerød Idrætscenter og har ca. 60 deltagere fra hele verden, hvilket er rekord. 26. maj 2013: ACA s servicetelefon nedlægges, og der henvises fremover til kontaktpersonerne i mødelisten. 29. maj 2013: Den danske udgave af ACA s fællesskabstekst (den Røde Bog) udkommer. 24. august 2013: Der afholdes maratondag på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. 24. november 2013: Postboksen er blevet nedlagt, da trafikken af almindelige breve er gået næsten i stå Side 7 af 12

8 Antallet af grupper over tid: Det er ikke klart, nøjagtigt hvornår SG opstod, men der blev holdt koordineringsmøder mellem grupperepræsentanter allerede i Netgruppen avb-dk opstod tilsyneladende omkring 1. januar Antallet af øvrige grupper i Danmark, Færøerne og Grønland: 12. august 1998: november 2001: juni 2002: april 2003: 29 ca. 15. januar 2004: ca. 20. maj 2005: ca. 8. januar 2006: februar 2007: september 2008: januar 2014: (kun Danmark) Side 8 af 12

9 Nyt fra grupperne Vi beder dig fortælle lidt om, hvordan I har det i jeres gruppe, så servicegruppen, og dermed også ACA-grupperne i hele Danmark, kan høre nyt fra jer høre jeres erfaring, styrke og håb, og høre om jeres eventuelle behov for støtte. Hvilken gruppe repræsenterer du/i? Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde? Hvor mange af disse er nykommere (ca.)? Hvordan går det i gruppen? Er der serviceposter, der ikke besat? Er der andet f.eks. gode erfaringer? Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang? Side 9 af 12

10 Mødelederen ved SGM Arbejdsbeskrivelse Mødelederens opgave er at lede SGM på en sådan måde, at alle punkter bliver behandlet grundigt og fornuftigt, samtidig med at servicegruppen så vidt muligt når dagsordenen igennem. 1. Mødelederen skal være SGR eller SU-medlem. Man skal have deltaget i 2 SGM, før man kan være mødeleder. Mødelederen kommer så vidt muligt fra den gruppe, som arrangerer mødet. 2. Mødelederen holder øje med tiden og sikrer, at tidsplanen bliver overholdt. Det er normalt ikke hensigtsmæssigt at bede deltagerne om at forlænge mødet, da nogle kan have aftaler om fx hjemtransport. 3. Mødelederen minder om nødvendigt deltagerne om, at der ikke kan træffes beslutninger under pkt. 6 (status fra udvalgene). Mødelederen kan om nødvendigt henstille til, at der ikke startes diskussioner under dette punkt, men kun stilles opklarende spørgsmål. Hvis et statuspunkt resulterer i nye ideer og forslag, kan mødelederen foreslå, at disse tages op i FU eller sættes på næste SGM-dagsorden. I den forbindelse kan mødelederen evt. bede forslagsstilleren udarbejde et beslutningsforslag. 4. Under pkt. 7 bør mødelederen forholde sig neutralt til de indkomne forslag. Mødelederen læser forslaget og spørger, om forslagsstilleren eller en anden vil give et kortfattet oplæg. Dernæst spørger mødelederen gruppen, om nogen vil sekundere forslaget. Der kan være en kort runde med diskussion af forslaget, hvorefter mødelederen opfordrer gruppen til at vedtage eller forkaste forslaget. 5. Mødelederens opgave er at støtte gruppen i så vidt muligt at nå til en konsensus om de stillede forslag. Mødelederen kan sige: Jeg fornemmer, at gruppen støtter forslaget, eller Det forekommer mig, at gruppen ikke kan nå til enighed, så jeg foreslår, at forslaget forkastes, eller at punktet udskydes til næste møde. 6. I visse tilfælde kan mødelederen foreslå afstemning. Punkter af stor betydning for fællesskabet bør dog afgøres ved overvejende enstemmighed. 7. Hvis et forslag ikke kan samle overvejende enstemmighed, kan mødelederen foreslå, at punktet udsættes til næste SGM. Gruppen bør ikke spilde tiden med endeløse diskussioner, hvor nogle deltagere prøver at overbevise andre om, at de tager fejl, og de selv har ret. 8. Mødelederen kan standse diskussioner, der kører i ring. Mødelederen kan evt. henstille til, at hver deltager kun fremsætter sine synspunkter én gang. 9. Mødelederen hjælper referenten ved at give denne den fornødne tid til at referere korrekt. 10. Efter hvert punkt beder mødelederen referenten oplæse, hvad der er ført til referat. Skulle dette give anledning til kommentarer, søger mødelederen gruppens konsensus om ordlyden i referatet. 11. Mødelederen minder om nødvendigt deltagerne om tværsnak-reglerne. 12. Mødelederen kan minde deltagerne om de Tolv Traditioner, specielt Første og Anden Tradition. Mødelederen kan bede gruppens Højere Magt om at være til stede under diskussionen Side 10 af 12

11 Referenten ved SGM Arbejdsbeskrivelse Referentens opgave er at nedfælde, hvad der bliver besluttet på SGM, så ACA-fællesskabet kan følge de vedtagne beslutninger. 1. Referatet skal blot være et beslutningsreferat. Hvis gruppen ønsker det, kan en diskussion refereres kortfattet. Pkt. 10 (evaluering) refereres nøjagtigt og kortfattet. 2. Referatet skal tage udgangspunkt i dagsordenen. 3. Man kan skrive referatet på computer ved at åbne dagsordenen og indføje beslutningerne ved hvert punkt evt. med en anden farve el.lign. (sekretæren eller referenten medbringer dagsordenen som Word-dokument). 4. Alternativt kan man skrive referatet på papir, idet man følger dagsordenens punkter og noterer beslutningerne under Ad 1 osv. 5. Der kan ikke træffes beslutninger vedrørende sager, som ikke er på dagsordenen. 6. Efter hvert punkt eller underpunkt skal referenten læse, hvad han eller hun har ført til referat. 7. Deltagerne i SGM har lov til at begære ændringer i formuleringerne. 8. Den endelige ordlyd bør være et resultat af gruppesamvittigheden ifølge Anden Tradition. 9. Enten referent eller referent-suppleant er fra kommunikationsudvalget og tjekker, at referatet er letlæseligt. 10. Referatet sendes ud senest 14 dage efter SGM evt. af en referat-udsender i samarbejde med referenten. 11. Referatet udsendes pr. via postlisten fra mødelisteudvalget. Desuden lægges det i Servicegruppens arkiv. En anonymiseret udgave af referatet sendes til webmaster, som lægger det på hjemmesiden. 12. Hvis der er vedtaget punkter, som kræver, at SG s procedurevejledning skal opdateres, gør sekretæren dette, når referatet er blevet godkendt på næste SGM Side 11 af 12

12 SG s sekretær Arbejdsbeskrivelse Sekretæren har til opgave at støtte servicegruppens arbejde ved at deltage i SGM, medvirke ved udarbejdelse af referater og dagsordener, holde styr på aftaler og lignende. 1. Sekretæren har ikke stemmeret ved SGM. 2. Hvis sekretæren samtidig er SGR for en ACA-gruppe, har han/hun stemmeret i denne egenskab. 3. Det samme gælder, hvis sekretæren er medlem af et serviceudvalg. 4. SGM beslutter, hvor i Danmark SGM skal afholdes, og sekretæren træffer aftaler om afholdelse af SGM et halvt år frem i tiden. 5. Sekretæren medvirker ved udarbejdelse af dagsorden for SGM. Ved SGM sørger sekretæren for, at eventuelle nye forslag (fx fra pkt. 8 Eventuelt) overføres til dagsordenen for det følgende SGM. 6. Sekretæren er ikke et serviceudvalg og skal ikke rapportere til SG under pkt. 6. Sekretæren kan evt. besvare spørgsmål fra deltagerne i SGM. 7. Sekretæren renskriver referatet. 8. Sekretæren sørger for at få eventuelle rapporter fra SU, som ikke deltager ved SGM, med i referatet. 9. Sekretæren sørger for upload af referater mv. til SG s arkiv. 10. Sekretæren sørger for input til hjemmesiden fra SG samt overholdelse af tidsfristerne SGMreferat 14 dage efter SGM, dagsorden 30 dage inden næste SGM. 11. Sekretæren følger årshjulet for ACA internationalt, for AA og Al-Anon Danmark samt KL s misbrugskonference og lignende. Sekretæren sørger for, at tidsfristerne for tilmelding mv. overholdes. 12. Sekretæren videresender korrespondance til de relevante serviceudvalg. Hvis et udvalg ikke er bemandet, varetager sekretæren selv korrespondancen (evt. i form af et afslag med henvisning til, at udvalget ikke er bemandet) Side 12 af 12

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere