REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER"

Transkript

1 REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

2 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...4 Kapitel 4. Adgangsbetingelser...4 Kapitel 5. Tilmelding og gebyr...6 Kapitel 6. Adgangskrav, bedømmelse og præmiering...7 A-prøver...7 Eliteprøve...8 B-prøver, begynder kl., åben kl. og vinderkl...9 B-prøve, unghunde- og retrievermesterskab...10 C-prøver...11 Internationale prøver...11 Kapitel 7. Prøveafvikling...11 Kapitel 8. Regler for opnåelse af championat...13 Kapitel 9. Klager og indberetninger...13 Kapitel 10. Generel opførsel...14 Vejledning i markprøveformerne Markprøve B: begynderklasse...14 åben klasse...15 vinderklasse...16 mesterskaber...17 Markprøve A åben klasse...17 vinderklasse...17 eliteprøve...17 Pointskala, vinderkl. B samt B-pr. mesterskaber: UHM og RM...18 Dette reglement med tilhørendende vejledning er udarbejdet af Dansk Retriever Klub og godkendt i Dansk Kennel Klub den 24. november 2003 til ikrafttræden fra sæsonen udgave udgivet februar udgave til sæsonen 2013 Godkendt i Dansk Kennel Klub og udgivet januar MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

3 Markprøvereglement for Dansk Retriever Klub Kapitel 1 Markprøvernes formål 1. Stk. 1. At fremme interessen for jagt med retrievere, der ved god dressur og føring dokumenterer værdien af en effektiv apportør. Stk. 2. At finde frem til de hunde, der har de nødvendige temperamentsmæssige og jagtlige egenskaber - til vejledning for avlsarbejdet. Stk. 3. At medvirke til og styrke respekten for retrieveren som apporterende jagthund - og samtidig bidrage til en højnelse af jagtkultur og god dansk jagtetik. Kapitel 2 Prøveformer og klasseinddeling 2. Stk. 1. Dansk Retriever Klub s (DRK) markprøve A er apporteringsprøver, der gennemføres på jagt. Markprøver B og C er apporteringsprøver, der tilrettelægges og gennemføres således, at de ligner dansk jagt mest muligt, under hensyntagen til afprøvning og bedømmelse. 3. Stk. 1. Markprøverne afholdes under følgende former: A-prøver, B-prøver og internationale prøver samt C-prøver. A- og B-prøver samt internationale prøver er officielle prøver, medens C-prøver er uofficielle prøver. Stk. 2. A-prøver afholdes på jagt, hvor apportering af det nedlagte vildt er det primære element. Prøverne er opdelt i åben klasse og vinderklasse samt en årlig eliteprøve. Stk. 3. B-prøver er markprøver, hvor der ikke afholdes jagt; men hvor jagtrealistiske situationer simuleres. På prøverne bruges vildt, der tidligere er nedlagt, samt tamduer og kaniner, der forud er aflivede. Rovvildt og klovbærende vildt må ikke anvendes. Prøverne opdeles i begynderklasse, åben klasse og vinderklasse samt et årligt unghundemesterskab og et årligt retrievermesterskab. Stk. 4. Internationale markprøver afholdes som vinderklasse A efter forudgående godkendelse af Dansk Kennel Klub og FCI og i overensstemmelse med internationale regler. Stk.5. C-prøver afholdes efter samme retningslinier som for A- og B-prøver, hvis andet ikke er meddelt. 4. Stk. 1. De enkelte prøveformer skal i overensstemmelse med de respektive klasser indeholde momenter, der afprøver hundenes markeringsevne, selvstændige søg, 3 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

4 vildtfindende egenskaber, arbejde i vand, vedholdenhed, ro på post, fri ved fod, vildtbehandling samt evne og vilje til samarbejde med fører. I åben og vinderklasse tillige i samarbejde med andre hunde samt afprøvning i dirigerbarhed. Under specielle forhold kan klubbens markprøveudvalg dispensere for vandarbejde i vinderklasse. Stk. 2. For A-prøver gælder, at disse - såfremt det er muligt - skal indeholde de i stk.1 nævnte momenter. 5. Stk. 1. Præmieringen og placeringer opnået på A- og B-prøver stambogføres. Resultater opnået på C-prøver kan ikke stambogføres eller på anden måde anvendes officielt. Stk. 2. Præmieringer på internationale markprøver stambogføres og er grundlag for tildeling af internationalt jagt/brugschampionat. Stk. 3. Ansøgning om tildeling af CACIT (Certifikat for opnåelse af internationalt jagteller brugschampionat) skal af DRK være tilsendt DKK indenfor den af DKK fastsatte tidsfrist. Kapitel 3 Administrative bestemmelser 6. Stk. 1. Antallet af officielle prøver - fælles for alle retrieverracer - fastsættes og administreres hvert år af markprøveudvalget efter aftale med DRK s bestyrelse. Stk. 2. Antallet af officielle prøver for de enkelte racer fastsættes og administreres af de pågældende raceledelser efter forudgående koordination med markprøveudvalget og DRK s bestyrelse. 7. Stk. 1. DRK administrerer og fortolker dette reglement godkendt af DKK. Stk. 2. DRK udarbejder og varetager de i tilslutning til markprøvereglementet nødvendige, tilhørende vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte klasser samt vejledning i disses bedømmelser. Stk. 3. Prøvernes administration og økonomi varetages af markprøveudvalget efter fælles procedure og regler fastsat af DRK s bestyrelse. Kapitel 4 Adgangsbetingelser 8. Stk. 1. Hundenes ejer og fører skal være medlem af DRK, DKK eller en udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK, og må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. 4 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

5 Stk. 2. Danskejede hunde skal være stambogsførte i DKK. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK - dersom deres udenlandske stamtavle er godkendt af DKK - få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er under registrering. Stk. 3. Udenlandske hunde, som ejerskiftes til dansk ejer, hvor hunden får udstedt DKK stambog, kan ansøge om deltagelse i danske prøver på samme niveau, hvortil de har opnået præmiering i tidligere hjemland på officielle prøver. Officielle prøver kan være i et FCI medlemsland, samt i England ved en officiel prøve i en klub godkendt af den engelske kennelklub. Desuden skal følgende betingelser være opfyldt: Hanhunde skal have en dansk dyrlægeattest på at hunden ikke er kryptorchid eller en officiel udstillingspræmiering. Dokumentation vedlægges ansøgning. Forinden deltagelse i vinderklasse A og B skal hunden være afprøvet i vandarbejde indenfor 2 år - minimumskrav iht. International Regulations for Field Trials for Retriever Breeds art. 16. Dokumentation vedlægges ansøgning. Markprøveudvalget skal have modtaget og godkendt ansøgning inden tilmelding. Ansøgning sendes til klubbens adresse. Stk. 4. Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogførte i hjemlandets klub/ organisation anerkendt af FCI (Federation Cynologique Internationale). 9. Stk. 1. For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK. Stk. 2. For at deltage på prøve skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccination skal være foretaget senest 14 dage før prøven. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccination højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen eller være vedlagt denne og skal kunne fremvises på forlangende. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede og der gælder særlige regler herfor. Stk. 3. Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne. DKK s regler (dopingreglement) herfor er gældende Stk. 4. Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medbringes på prøveområdet. Stk. 5. Hunde, der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt skal afvises. Stk. 6. Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage på markprøver. 10. Stk. 1. Dommer, prøveleder samt assistenter og hjælpere, dommer-aspirant, dommerelev eller disses husstand kan ikke være ejer eller fører af hund i den klasse vedkommende fungerer. Markprøveudvalget kan i specielle tilfælde dispensere for ovenstående. 5 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

6 Stk. 2. Har dommer, prøveleder samt assistenter og hjælpere, dommer-aspirant, dommer-elev eller disses husstand ejet, ført eller personligt trænet en hund i privat regi, kan denne hund ikke stille op i den klasse vedkommende fungerer i, før 6 måneder efter ejerskiftet eller træningens ophør. Markprøveudvalget kan i specielle tilfælde dispensere for ovenstående. Stk. 3. Ejeren (anmelderen) af en hund til en af DRK s markprøver bekræfter med sin anmeldelse at kende til dette reglement og accepterer dermed også at overholde reglerne Kapitel 5 Tilmelding og gebyr 11. Stk. 1. Tilmeldingsfristen for officielle prøver fastsættes af bestyrelse i samråd med markprøveudvalg. Dispensation herfra kan ved prøver fælles for alle retrieverracer gives af markprøveudvalget. Ved raceprøver kan raceledelsen dispensere. Stk. 2. Anmeldelse og gebyr skal være klubbens kontor i hænde rettidigt ifølge annoncering. Ved B-prøver skal indbetaling af gebyr altid følge anmeldelse. Klubbens bestyrelse administrerer klubbens gebyrpolitik. Stk. 3. En hund kan kun tilmeldes til èn klasse på samme prøve. Hvis en hund er tilmeldt en klasse, den ikke er kvalificeret til på anmeldelsesdagen, skal dette fremgå af tilmeldelsen. Såfremt den ikke kvalificerer sig inden prøvedagen, kan den ikke overføres til anden klasse. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke. Stk. 4. Markprøveudvalget kan i B-prøvesæsonen tillade at der flyttes klasse fra begynderklasse til åben klasse på allerede tilmeldt prøve. Udvalget administrerer reglerne, som offentliggøres overfor klubbens medlemmer. Stk. 5. Antallet af deltagende hunde kan begrænses, hvis markprøveudvalget henholdsvis raceledelsen finder det nødvendigt af hensyn til en forsvarlig bedømmelse på prøven. Udvalg blandt de anmeldte hunde finder sted ved lodtrækning. Stk. 6. Markprøveudvalget kan annullere en klasse, hvis der er mindre end seks hunde tilmeldt. Vinderklasse med uddeling af CK annuleres hvis der er mindre end ti deltagere. Dispensation for antal deltagere kan gives af MU inden prøven eller af ordførende dommer på prøvedagen For åben klasse A gælder ved for stor tilmelding, at de hunde, der tidligere har opnået en første præmie i klassen, kan udgå først. 12. Stk. 1. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales, dersom prøven/klassen aflyses eller afbrydes. Stk. 2. Ved løbskhed samt bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelsesgebyr tilbagebetales efter anmodning. Dokumentation i form af læge- eller dyrlægeattest skal fremsendes til klubbens kontor før tilbagebetaling kan finde sted. De aktu- 6 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

7 elle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelig for medlemmerne enten i klubbens blad eller på markprøvekataloget. Kapitel 6 Adgangskrav, bedømmelse og præmiering Generelt 13. Stk. 1. For at være kvalificeret til at deltage på nationale danske markprøver kræves enten: bestået dansk brugsprøve, bestået kvalifikationsprøve, hvor der af hanhunde af racerne Curly Coated og Chesapeake Bay Retrievere kræves kryptorchidattest udstedt af dyrlæge eller en officiel udstillingspræmiering bestået Jægerforbundets apporteringsprøve, hvor der for hanhunde alle racer desuden kræves kryptorchidattest udstedt af dyrlæge eller en officiel udstillingspræmiering. FCI working certifikat eller en tilsvarende udenlandsk prøve. Udenlandske hunde, der har opnået markprøvepræmiering i hjemlandet er tilsvarende kvalificeret. Hanhunde må ikke være kryptor chide og hundens ejer skal fremsende dyrlægeattest på dette, såfremt hunden er kvalificeret til deltagelse via prøver udenfor DRK-regi. Eller hanhunden skal have en officiel udstillingspræmiering. Stk. 2. I alle klasser med kvalitetsbedømmelse giver dommeren skriftlig kritik på de af DRK udarbejdede bedømmelsesskemaer. Kritik og præmiering gives til hundefører straks efter, at hunden er færdigbedømt. Ved åben klasse A dog ved prøvens afslutning. Stk. 3. Der kan kun uddeles et certifikat på samme vinderprøve afholdt af samme region eller race samme dag. Stk. 4. På officielle prøver anvendes autoriserede markprøvedommere, der skal være medlem af DKK eller tilsvarende udenlandsk klub, og er uddannede til retrievere. Stk. 5. Uofficielle prøver (C-prøver) kan dømmes af dommere uden autorisation. Stk. 6. Inden udenlandske markprøvedommere inviteres til officielle prøver, skal DKK s godkendelse af pågældende dommer indhentes. A-prøver 14. Stk. 1. Til åben klasse A er adgangskravet, at hunden har opnået en førstepræmie i åben klasse på B-prøve. Stk. 2. Præmieringer åben klasse A: Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer: 7 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

8 1. præmie for den gode og sikre præstation. 2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler. 3. præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation. 0. gives for den helt utilstrækkelige præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Hunden (D) diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen. Stk. 3. Til vinderklasse A er adgangskravet, at hunden har opnået en første præmie i åben klasse A. I vinderklassen sker bedømmelsen som en konkurrencebedømmelse. Stk.4. Præmieringer vinderklasse A: Hundene bedømmes ud fra at det er en konkurrenceklasse med det formål at finde frem til de bedste hunde, der under prøven ved god dressur og føring dokumenterer værdien af en effektiv apportør. CK tildeles de hunde, der har har certifikatkvalitet og hundene placeres første, anden, tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok. Certifikat tildeles administrativt til den af disse hunde, der har den højeste vinderplacering med CK og som ikke er fuldcertet, hvilket vil sige at hunden har de krævede certifikater til titel som DKJCH. På hver prøve kan kun uddeles et certifikat. Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele prøven tildeles en præmiering i form af»udmærkelse«. Eliteprøve 15. Stk. 1. Der afholdes årligt en eliteprøve, som afholdes og bedømmes som en vinder klasse A. Stk. 2. For at kunne deltage kræves, at den tilmeldte hund siden sidst gennemførte eliteprøve har opnået: a. Mindst en vinderplacering med CK på A-prøve. b) Mindst en 1. vinderplacering med CK på B-prøve samt tidligere præmieret med en 1. præmie i Åben klasse A. Stk. 3. Til den årlige eliteprøve har følgende fortrinsret: a. Den hund, der sidst er blevet Elitevinder, samt: b. De hunde, der siden sidste eliteprøve er præmieret med 1. vinder med CK c. De hunde, der siden sidste gennemførte eliteprøve på A-prøver har kvalificeret sig. Omfatter også de hunde som på sidst afholdte Eliteprøve er tildelt CK. Samt hunde med 1. vinder med CK på B-prøve d. Ved for stor tilmelding kan markprøveudvalget foretage lodtrækning blandt øvrige tilmeldte, der senest har kvalificeret sig jvf. stk 3.c. 8 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

9 Stk. 4. Der udtages en første elitevinder, som ved tildeling af certifikat får titlen: EV 20xx Desuden kan følgende placeringer uddeles: 2. vinder eliteprøven med titlen 2.EV 20xx 3. vinder eliteprøven med titlen 3.EV 20xx 4. vinder eliteprøven med titlen 4.EV 20xx Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele Eliteprøven tildeles en præmiering i form af»udmærkelse«. B-prøver Begynder, åben- og vinder klasse 16. Stk. 1. Præmieringer: Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer: 1. præmie for den gode og sikre præstation. 2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler. 3. præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation. 0. gives for den helt utilstrækkelige præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Hunden (D) diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen. Stk. 2. Adgangskravet - udover de i 13, stk.1 nævnte - til begynderklasse er, at hunden på prøvedagen er mindst 12 måneder gammel. Klassen bedømmes som en kvalitetsbedømmelse, hvor der lægges vægt på hundens naturlige evner og anlæg. Hundene deltager og bedømmes enkeltvis. Stk. 3. Adgangskravet - udover de i 13, stk.1 nævnte - til åben klasse er, at hunden har opnået mindst en førstepræmie i begynderklassen og er mindst tyve måneder på prøvedagen eller har opnået to første præmier i begynderklasse inden hunden er 20 måneder gammel. Klassen bedømmes som kvalitetsbedømmelse af den enkelte hund. Ved markerings- og dirigeringsarbejde afprøves hundene enkeltvis; mens to hunde skal arbejde sammen i momenter af det frie søg og kan arbejde og bedømmes sammen under disciplinerne trampejagt, fri ved fod og ro på post. Stk. 4. Vinderklasse: Præmieringer: Hundene bedømmes udfra, at det er en konkurrenceklasse med det formål at finde frem til de bedste hunde, der under prøven ved god dressur og føring dokumenterer værdien af en effektiv apportør. CK tildeles de hunde, der har har certifikatkvalitet og hundene placeres første, anden, tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok. Certifikat tildeles administrativt til den af disse hunde, der har den højeste vinderplacering med CK og som ikke er fuldcertet til DKBRCH på henholdsvis B- og/eller A- prøver. På hver prøve kan kun uddeles et certifikat. Hundene placeres første, anden, tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 9 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

10 Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele prøven tildeles en præmiering i form af»udmærkelse«. Stk. 5: Vinderklasse: Point: På vinderklasse B prøver, som afvikles over flere indledende poster giver dommeren en kort votering og point efter 20-skalaen: 0 point - diskvalifikation 1-5 point - den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke 6-10 point - den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær point - den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Mindre fejl kan accepteres point - den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Opgaverne løses fejlfrit og præstationen er præget af hundens fortrin. Stk. 6: Adgangskravet er, at hunden har opnået mindst to første præmier i åben klasse. Prøven bedømmes som konkurrencebedømmelse. Unghundemesterskab, Retrievermesterskab 17. Stk. 1. Unghundemesterskab - UHM - afholdes én gang årligt i anden fulde weekend i august. Alderskrav: Pr. 31. juli inden UHM må hunden ikke være ældre end 2 år og skal på prøvedagen være fyldt 1 år. (fødselsdag fra og med 1.08 til og med 31.7.) Deltagende hunde skal endvidere være kvalificeret jvf. 13, stk. 1. Stk. 2. Prøven bedømmes som en konkurrence, hvor hundene gennemgår poster. Hundene tildeles point efter 20-skalaen: 0 point - diskvalifikation 1-5 point - den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke 6-10 point - den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær point - den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Mindre fejl kan accepteres point - den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Opgaverne løses fejlfrit og præstationen er præget af hundens fortrin. Stk. 3. UHM-præmiering: Hunde som gennemfører alle indledende poster tildeles en første præmie i begynderklassen. Der udtages en første unghundemester, der får titlen: UM 20xx Følgende 3 hunde præmieres som: 2. Unghundemester med titlen 2.UM 20xx 10 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

11 3. Unghundemester med titlen 3.UM 20xx 4. Unghundemester med titlen 4.UM 20xx Stk. 4. Retrievermesterskab afholdes én gang årligt. Adgangskravet er kvalificering til vinderklasse B. Stk. 5. Prøven dømmes og hundene præmieres som vinderkl. B. Der udtages en Retrievermester, som ved tildeling af certifikat får titlen RM 20xx Desuden kan følgende placeringer uddeles: 2. Retrievermester med titlen 2.RM 20xx 3. Retrievermester med titlen 3.RM 20xx 4. Retrievermester med titlen 4.RM 20xx Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele Retrievermesterskabet tildeles en præmiering i form af»udmærkelse«. C-prøver 18. Stk. 1. Hvis ikke andet er meddelt, er adgangskrav og præmiering som A- eller B-prøver. Det opnåede resultat er uofficielt og stambogføres ikke. Stk. 2. Kryptorchide hunde kan få en kritik, men kan ikke præmieres. Stk. 3. Arrangøren af en C-prøve kan lade prøven afvige fra nærværende markprøvereglement m.h.t.: a: Klasseinddeling b: Alder c: Kvalifikationskrav d: Anmeldelsesfrist e: Skriftlig/mundtlig kritik f: Dommere g. Vandarbejde h. Vildtarter Stk. 4. Afviger C-prøven fra markprøvereglementet, skal de enkelte afvigelser annonceres i indbydelsen til C-prøven jvf. stk. 3. Stk. 5. Hvor ikke autoriserede dommere anvendes, skal dette udtrykkelig være anført i invitation, annoncering og ved eventuelle skriftlige bedømmelser. Internationale prøver 19. Stk. 1. Når internationale prøver afholdes i Danmark finder tilmelding af danskejede hunde sted som til vinder klasse A. Lodtrækning/seedning finder sted efter regler udarbejdet af markprøveudvalg/bestyrelse. Prøven dømmes efter det internationale reglement under hensyntagen til dansk jagtetik. Stk. 2. Udenlandske hunde tilmeldes efter de internationale markprøveregler. 11 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

12 Kapitel 7 Prøveafvikling 20. Stk. 1. Prøvelederen er markprøveudvalgets subsidiært raceledelsens repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling og indhold, samt for, at den er tilrettelagt i overensstemmelse med markprøvereglementet og supplerende vejledninger m.v. Stk. 2. Den af prøvelederen arrangerede prøve skal godkendes af dommeren/ dommerne. Den enkelte klasses gennemførelse og hundenes præmiering sker på dommerens ansvar over for DKK. Stk. 3. Dommeren/dommerne er øverste myndighed for prøvens afvikling i de enkelte klasser. Dommerens afgørelse er inappelabel. Stk. 4. Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetanceområde. Stk. 5. Deltagerne må ikke så tvivl om dommernes afgørelser, kritisere dommer eller terrænværten, terrænet eller hjælperne. Stk. 6. Hvis en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. Dommeren henholdsvis prøvelederen skal altid og senest en uge efter, indsende indberetning til DRK s bestyrelse, som afgør om sagen skal have videre forløb. Stk. 7. Ved DRK s behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal den indberettede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes i sagen. Stk. 8. En hund der på prøve, af mindst 2 autoriserede dommere på 2 prøver, ved 2 indberetninger, er anmeldt for bidskhed enten i bedømmelse eller udenfor bedømmelse kan ikke længere deltage på DRK s prøver. Dommeren skal meddele indberetningen til deltageren hurtigst muligt efter afprøvningens ophør. Dommeren skal indberette til klubbens markprøveudvalg på klubbens adresse. Kopi af indberetning sendes til deltageren af klubbens administration. 21. Stk. 1. Hundeføreren skal til brug på prøvedagen have udleveret et startnummer, som skal bæres synligt, sålænge bedømmelsen foregår. Lodtrækning om startorden foretages altid efter markprøveudvalgets subsidiært raceledelsens retningslinjer. Mødetid meddeles på kvitteringen for deltagelse i prøven. Stk. 2. Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds startnummer bliver kaldt op, kan ikke forvente at komme til bedømmelse og kan heller ikke få indbetalt gebyr godtgjort. 12 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

13 Stk. 3. Under afprøvning må fører må ikke være i besiddelse af disciplineringsmidler. Stk. 4. Afstraffelse/disciplinering af hunde må ikke finde sted på prøveområdet. Stk. 5. Fysisk kontakt under afprøvningen er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt hverken at fodre eller tvinge hunden til at drikke vand under afprøvning. Stk. 6. Hunde, som ikke er fremme til bedømmelse, skal være koblet. Stk. 7. Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund får ny fører. 22. Stk. 1. For skader forvoldt af hunden har hundeejeren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Stk. 2. For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren har skadevolderen ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Kapitel 8 Regler for opnåelse af championat 23. Stk. 1. Der kan tildeles 2 typer nationale markprøve-championater til retrievere, nemlig brugschampionat og jagtchampionat. Stk. 2. Krav: a. Brugschampionat - tildeles retrievere, der har opnået tre placeringer med certifikat. Heraf mindst en på A-prøve, mindst en på B-prøve og mindst en på prøve fælles for alle retrieverracer, og under mindst to forskellige dommere. Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Flatcoat, chesapeake bay og curlycoated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering good, efter den er fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling. Golden og Labrador: Efter fyldt 24 mdr.: bestået kvalifikationsprøve eller min. good præmie på officiel udstilling. b. Jagtchampionat - tildeles retrievere der har opnået tre placeringer med certifikat på A-prøver. Heraf mindst en på fællesprøve for alle retrievere og under mindst 2 forskellige dommere. Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Flatcoat, chesapeake bay og curlycoated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering good, efter den er fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling. Golden og Labrador: Efter fyldt 24 mdr.: bestået kvalifikationsprøve eller min. good præmie på officiel udstilling. Kapitel 9 Klager og protester 24. Stk. 1. Deltagers klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser skal rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen. 13 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

14 Stk. 2. Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, kan klageren inden for den følgende uge indsende en skriftlig klage til DRK s bestyrelse på klubbens adresse. Stk. 3. Ved behandling af en klagesag skal den indklagede part have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. Kapitel 10 Generel opførelse 24. Stk. 1. Fjernelse af en tilmeldt hund eller udeblivelse, mens prøven er åben, al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuelt bortvisning fra prøven. Stk. 2. Afgørelser herom træffes på dagen af prøveledelse og dommer(e), der kan indberette hændelsen til DRK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn jvf. DRK s vedtægter 16 stk. 2 til behandling i henhold til DKK s love. Stk. 3. Det er endvidere ikke tilladt f.eks. på offentligt tilgængelige websider på internettet, på sociale medier, m.v., at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse. 14 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

15 Vejledning i markprøveformerne Generelt: De enkelte prøveformer skal i overensstemmelse med klasserne indeholde momenter, der afprøver hundenes markeringsevne, selvstændige søg, vildtfindende egenskaber, arbejde i vand, vedholdenhed, ro på post, fri ved fod, vildtbehandling samt evne og vilje til samarbejde med fører, samt i åben- og vinderklasse med andre hunde. I åben- og vinderklasse indgår også afprøvning i dirigerbarhed. Nedenstående beskrivelse er vejledende for hvad hund og fører kan præsenteres for i de enkelte klasser for at kunne bedømme hunden. Afstande er vejledende. Præmieringer/kvalitetsbedømmelser: Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer: 1. præmie for den gode og sikre præstation. 2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler. 3. præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation. 0. gives for den helt utilstrækkelige præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Hunden (D) diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen. Begynderklasse B Generelt: I denne klasse afprøves hundens talent som jagthund, De stillede opgaver skal derfor være af en karakter hvor det er potentialet mere end dressuren, der vægtes. Apporteringerne må ikke være overdrevet lange, og selv om krat og vand naturligt indgår i denne klasse, må ingen af posterne være af særlig vanskelig karakter. Klassen skal begynde med en markeringspost for dermed at give hunden chance for en god start. Dirigeringspost må ikke indgå i klassen, og terrænet bør ikke være tættere, end at føreren jævnligt kan holde kontakt med sin hund. Hundene fremføres og bedømmes enkeltvis. Skud afgives med jagtgevær ved alle markeringerne. Skytten står altid i hundens synsfelt når der afgives skud. Det anvendte vildt i denne klasse er duer, hønsefugle, andefugle samt hare og kanin. Discipliner: Fri ved fod: Under prøven skal hunden prøves i denne disciplin min. 20 meter. Landmarkering: Hunden afprøves på enkeltmarkering. Fuglen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 m. Vandmarkering: Hunden afprøves på enkeltmarkering på svømmedybt vand. Fuglen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 m. Frit søg: Hunden skal afprøves i selvstændigt søg i løbet af prøven. Det skal være et overskueligt område på ca. 40x50 m. Et rimeligt antal stykker vildt udlægges afhængig af terrænets beskaffenhed. Det forventes, at hunden apporterer 4 stykker vildt. 15 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

16 Vildtet må ikke være udlagt, så det unødigt frister hunden til bytning. Under afprøvningen skal hunden apportere mindst 1 stk. hårvildt i form af hare eller kanin. Der gives aldrig dispensation for vandarbejde i denne klasse. Åben klasse B Generelt: Apporteringer af varierende længde, vand, siv, krat og skov indgår naturligt i denne klasse. Hundene bedømmes enkeltvis undtagen i momenter i søget, ligeledes kan 2 hunde afprøves under fri ved fod og trampejagt. Skud afgives med jagtgevær ved alle markeringer, og skytten er altid i hundens synsfelt når der afgives skud. Følgende vildtformer kan anvendes: duer, hønsefugle, blishøns, andefugle samt hare og kanin.under afprøvningen skal hunden apportere mindst 1 stk. hårvildt i form af hare eller kanin. Der gives aldrig dispensation for vandarbejde i denne klasse. Discipliner: Fri ved fod: Indgår som et naturligt element i prøven, men som minimum skal hunden prøves i denne disciplin på samlet 30 meter distance. Ligeledes kan 2 hunde afprøves samtidig under denne disciplin. Markering på vand og land: Hunden afprøves på en enkelt og en dobbelt markering. Vildtets nedfaldssted behøver ikke være synligt, men hunden skal kunne se vildtets bane mod jorden/vandet. Største afstand til nedfaldsstedet ca m. Under markeringsarbejdet skal hunden svømme en eller flere gange. Dirigering: Dirigering på land eller vand. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar og villig til samarbejde. Største afstand ca. 60 m. Ved markerings- og dirigeringsarbejdet skal hundene afprøves enkeltvis. Søg: To hunde skal arbejde sammen i momenter i det frie søg for at afgøre om der er accept af at anden hund uforstyrret kan udføre apporteringsopgaver. Søget har et område på ca. 60x60 m. Naturlige forhindringer i terrænet bør indgå. Et rimeligt antal stykker vildt udlægges, afhængig af terrænets beskaffenhed. Det forventes at hunden apporterer et rimeligt antal stykker vildt (5-6) selvstændigt og frit og uden at lade sig forstyrre af anden hunds tilstedeværelse i området. Distraktion: Distraktionsmarkering, mens hunden har vildt i munden, kan forekomme. Dog i god afstand fra hunden. Trampejagt: Trampejagt/fri ved fod kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. 2 hunde kan afprøves samtidig, hvis forholdene gør det muligt. Ro på post: Ro på post skal naturligt indgå i de ovennævnte discipliner - også her kan 2 hunde afprøves sammen, hvis forholdene gør det muligt. 16 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

17 Vinderklasse Generelt: Apporteringernes sværhedsgrad i denne klasse skal øges i forhold til åben klasse. Men frem for apporteringernes længde, er det vigtigt, at hunde i denne klasse bliver afprøvet i varierende discipliner under jagtrealistiske rammer. To eller flere hunde skal afprøves samtidig under en eller flere dele af prøven. Skud afgives med jagtgevær ved markeringerne, og når det indgår som et naturligt led i prøven. Skytten placeres i rimelig skudafstand til vildtet. Følgende vildtformer kan anvendes: duer og alt jagtbart fuglevildt. Kanin eller hare skal indgå. Discipliner Fri ved fod: Indgår som et naturligt element i prøven, men som minimum skal hunden prøves i denne disciplin på samlet 30 meter distance. Ligeledes kan 2 hunde afprøves samtidig under denne disciplin. Markering: Hunden afprøves fra en enkelt op til en triple markering. Vildtets nedfaldssted behøver ikke at være synligt, men hunden skal kunne se vildtets bane mod jorden/vandet. Største afstand til nedfaldsstedet ca. 80 m. Dirigering: Dirigering på rimelig afstand enten på land eller i vand. Dirigeringsafstand indtil ca. 80 m. Distraktion (synlig eller som fært) i rimelig afstand til dirigeringsretning kan forekomme. Søg: 1 eller flere hunde afprøves i et selvstændigt søg i et område af passende størrelse; vejledende ca. 80x80 m. Et rimeligt antal stykker vildt udlægges afhængig af terrænets beskaffenhed og hvor mange hunde der arbejdes med. Trampejagt: Trampejagt kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. Under disciplinen kan forekomme såvel markering, dirigering, søg som ro på post. Ro på post: Ro på post skal indgå i de ovennævnte discipliner eller være en selvstændig del af prøven f.eks. som en klapjagtslignende post. Præmieringer: Hundene bedømmes udfra, at det er en konkurrenceklasse med det formål at finde frem til de bedste hunde, der under prøven ved god dressur og føring dokumenterer værdien af en effektiv apportør. CK tildeles de hunde, der har har certifikatkvalitet og hundene placeres første, anden, tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok. Certifikat tildeles administrativt til den af disse hunde, der har den højeste vinderplacering med CK og som ikke er fuldcertet på henholdsvis A- og/eller B-prøver og 3 certifikater på A-prøver. På hver prøve kan kun uddeles et certifikat. Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele prøven tildeles en præmiering i form af»udmærkelse«. Ved prøver med flere indledende poster og flere dommere gives en kort votering samt point efter hver indledende post. Efter evt. finale oplyser ordførende dommer de endelige point. 17 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

18 Mesterskaber markprøve B: Unghundemesterskab Der afholdes hvert år et unghundemesterskab, som finder sted søndagen i den anden hele weekend i august. Hundene gennemgår et antal poster, hvor der gives point efter en skala fra Retrievermesterskab Der afholdes hvert år i juni et mesterskab, som er åbent for tilmelding af hunde, som er kvalificerede til vinderkl. B. Hundene gennemgår et antal poster, hvor der gives point efter en skala fra Markprøve A Generelt: Markprøve A afvikles som apportering på praktisk jagt, og der kan derfor ikke gives faste retningslinier for, hvilke opgaver hund og fører kan komme ud for, men man må være opmærksom på, at hundene skal kunne apportere anskudt vildt og at føreren skal kunne aflive dette. Deltagerantallet på prøven fastsættes af markprøveudvalget. Udvalg blandt deltagerne foregår ved lodtrækning på markprøveudvalgets foranstaltning, og efter de af udvalget udarbejdede retningslinier. De enkelte deltagere vil før prøvedagen modtage oplysning om mødetid, -sted og den af markprøveudvalget udarbejdede vejledning. Opmærksomheden henledes på, at deltagere, der kommer for sent, kan afvises. Åben klasse Formål: Formålet med denne klasse er at afprøve hundens jagtlige egenskaber og at give føreren erfaring med henblik på senere deltagelse i vinder klasse A. Hunden afprøves i ro på post ved markering og vildtfindende egenskaber, i søg, vedholdenhed, i apportering af anskudt vildt og almindelig lydighed. Hundene bedømmes fortrinsvis enkeltvis. Ved eftersøgningsopgaver kan flere hunde arbejde i samme område. Hundenes arbejde dømmes efter kvalitetsbedømmelse. Præmiering som på åben kl. B. Vinder klasse Formål: Formålet med denne klasse er at afprøve hundens jagtlige egenskaber i konkurrence med de andre deltagende hunde. Præmiering som på vinder kl. B. Eliteprøve Der arrangeres årligt én eliteprøve, som en vinderklasse under markprøve A formen. Bedømmelsesvejledninger Til alle prøveformer er udarbejdet bedømmelsesvejledninger, som er tilgængelige bl.a. på klubbens web-side eller kan fremsendes fra klubbens administration mod dækning af evt. fremstillings- og portoomkostninger. 18 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

19 Point På unghundemesterskab, retrievermesterskab og i vinderklasse B (med indledende poster) gives point efter nedenstående: 0 point - diskvalifikation 1-5 point - den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke 6-10 point - den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær point - den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Mindre fejl kan accepteres point - den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Opgaverne løses fejlfrit og præstationen er præget af hundens fortrin. 19 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

20 20 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Kære regioner Det er med stor glæde, at Region Nordjylland kan invitere jer til Hold DM 2019. Hold DM afholdes i Tolne Skov, vest for Frederikshavn,

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Gældende fra: 01.01.2018 Vinderne udråbes og tildeles racens ærespræmie, for hhv. Årets Curly, Årets Brugs-Curly og

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2019 Bemærk at propositioner for military-, distance- og TREC-stævner skal godkendes af DRF s respektive disciplinudvalg

Læs mere

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Bilag 05 Avlskommissorium med forlag til rettelser Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Avlskommissorium vedtaget på generalforsamlingen 7. april 2018-28. april 2019 1 Formål og formalia

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe Prøveleder-mappe 2006, Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordeling af mappen...1 1.3 Ajourføring...1 2. MARKPRØVEUDVALG...1 2.1 Sammensætning...1 2.2 Ansvar og kompetence...1 3.

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2019 1 Indstilling af elever 2 2 Elevkursus 2 3 Elevtjeneste 3 4 Aspirantprøvebedømmelse 3 5 Aspiranttjeneste 3 6 Regler for førstegangsautoriserede dommere

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere