Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan Seksuelle overgreb mod børn"

Transkript

1 Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

2 2

3 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan Forebyggelse Er der mistanke om seksuelt overgreb? Hvis mistanken retter sig mod barnets forældre, bekendte mv a. Er der grundlag for underretning til Familieafdelingen?... 8 b. Underretning til Familieafdelingen... 8 c. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse... 9 d. Hvis Familieafdelingen ikke finder grundlag for politianmeldelse... 9 e. Ved politianmeldelse... 9 f. De øvrige ansatte på skolen/institutionen g. Forældre- og skolebestyrelse, forældre på institutionen mv h. Henvendelser fra pressen i. Sagen afsluttes Bilag Bilag 1: Lovgivningen Bilag 2: Familieafdelingens behandlin af underretninger ved mistanke om seksuelt overgreb Hvis mistanken retter sig mod en ansat. 10 a. Er der grundlag for underretning til Familieafdelingen? b. Underretning til Familieafdelingen c. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse d. Hvis Familieafdelingen ikke finder grundlag for politianmeldelse e. Ved politianmeldelse

4 4

5 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan Vejle Kommunes handleplan gennemgår en række områder, som har betydning for forebyggelsen af seksuelle overgreb og for behandlingen af mistanke om seksuelle overgreb mod børn. Handleplanen retter sig mod daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, klubber og andre områder under Børne- og Kulturforvaltningen, hvor der er en direkte kontakt til børn under 15 år. Første del af handleplanen handler om forebyggelse og hvornår, der kan være mistanke om muligt seksuelt overgreb. Andel del af handleplanen handler om, hvad der skal ske ved en mistanke om et seksuelt overgreb. Handleplanen er opdelt i to spor afhængig af, hvem mistanken retter sig mod. Det ene spor er den situation, hvor mistanken retter sig mod en person i barnets omgangskreds mv. Det andet spor er den situation, hvor mistanken retter sig mod en ansat i barnets skole/institution. Der er i bilag 1 til handleplanen redegjort for lovgivningen. I bilag 2 er redegjort for Familieafdelingens behandling af sager, hvori der indgives politianmeldelse. Handleplanen lægges ud på intranettet (WebKatten) og kommunens hjemmeside. Handleplanen præsenteres, anskueliggøres og forklares på en temadag for kommunens Tværsgrupper. I alle skoledistrikter er nedsat Tværsgrupper for at binde indsatsen over for børn og unge med særlige behov sammen. Se også pjecen: Vi skal samarbejde når børn og deres familie har brug for hjælp. Alle Tværsgrupper skal i løbet af det første år drøfte handleplanen og give skriftlig feedback til Den Tværfaglige Gruppe, der overordnet koordinerer indsatsen over for børn og unge med særlige behov. Handleplanen vil herefter blive revurderet. 5

6 2. Forebyggelse 6 Den vigtigste opgave er naturligvis at forebygge, at der sker seksuelle overgreb mod børn. Alle skoler og institutioner mv. skal drøfte problemstillingen og udarbejde en plan, der dækker følgende: Hver enkelt institution og skole og sundhedsog dagplejen er forpligtet til at lære barnet om dets rettigheder, krop og egne grænser, f.eks. ved systematisk at arbejde med barnets sociale og personlige kompetencer, herunder håndteringen af kommunikationsformer som internettet. Hver enkelt skole og institution mv. skal drøfte, hvordan man løbende skærper opmærksomheden hos medarbejdere og andre voksne omkring barnet, f.eks. ved fokus på uddannelsesområder om børns signaler og tegn på omsorgssvigt. Det skal præciseres over for alle medarbejdere, at de i deres arbejde har pligt til at være opmærksomme på forhold, der bekymrer dem, eller forhold, der er direkte forkerte - evt. strafbare. Og at de skal gå videre med sådanne iagttagelser. I den enkelte skole og institution mv. skal spillereglerne for omgangsformer mellem voksne og børn drøftes. Den enkelte leder skal være orienteret og opmærksom på, hvordan hver medarbejder tilrettelægger og udfører sit arbejde. Der skal indhentes en børneattest ved alle ansættelser i Børne og Kulturforvaltningen, hvor personen som led i ansættelsesforholdet har en direkte kontakt til børn under 15 år.

7 3. Er der en mistanke om muligt seksuelt overgreb? Enhver, som får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt. Den offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen, når et barns udvikling og/eller adfærd vækker faglig bekymring. En medarbejder skal straks informere lederen, hvis medarbejderen har en mistanke om et muligt seksuelt overgreb eller har modtaget en henvendelse om det. Lederen orienterer efterfølgende medarbejderen om hvorvidt den afgiven mistanke har givet anledning til en underretning Hvis mistanken retter sig mod lederen, skal medarbejderen kontakte chefen for det pågældende område, dvs. enten skolechefen eller dagtilbudschefen (fremover kaldet områdechefen). Lederen kan kontakte de to faglige konsulenter eller familierådgiveren i Familieafdelingen, hvis man er bekymret for et barn, herun- der har mistanke om evt. seksuelle overgreb. De kan give råd og vejledning. Relevante faktiske oplysninger skal noteres. Helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Den altovervejende hovedregel er, at der så vidt muligt ikke tales med barnet om selve det mulige overgreb afhængig af sagens karakter før politiet i givet fald har haft mulighed for at afhøre barnet. Barnet må i givet fald heller ikke få krisebehandling. 7

8 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets forældre, bekendte mv. a. Er der grundlag for underretning til Familieafdelingen? Hvis det er klart, at der er en reel mistanke om seksuelt overgreb, foretager lederen straks underretning til Familieafdelingen. Underretning sker til Familieafdelingens leder. Hvis det er uklart, om der er en reel mistanke, foretager lederen en kort undersøgelse af sagen, dog som udgangspunkt uden at tale med barnet, jf. ovenfor. Hvis mistanken efter en kort undersøgelse viser sig åbenbart grundløs, udarbejder lederen et notat om sagen. Barnets forældre får kopi af notatet. Hvis bekymringen ikke umiddelbart kan afkræftes, foretager lederen underretning til Familieafdelingen, jf. ovenfor. Den, som underretter kommunen om overgreb eller formodning for overgreb mod et barn, er ikke part i sagen og har derfor ikke speciel mulighed for at blive holdt orienteret om sagens forløb. b. Underretning til Familieafdelingen Underretninger med mistanke om seksuel overgreb over for børn og unge gives til Familieafdelingen i Vejle Kommune. Familieafdelingen har udarbejdet et blåt underretningsskema, som er uddelt til alle institutioner m.fl. i Vejle Kommune. Underretning sker til Familieafdelingens leder. I tilfælde, hvor det ud fra oplysningerne vurderes, at mistanken om overgrebet kan relateres til den ene eller begge af barnets/ den unges forældre/ stedforældre, skal forældrene ikke orienteres om underretningen, inden den videregives til Familieafdelingen, Vejle Kommune. I tilfælde, hvor mistanken ikke relateres til barnets /den unges forældre/ stedforældre, orienteres barnets forældre hurtigst muligt om, at der er sket underretning til Familieafdelingen i Vejle Kommune. I disse tilfælde holdes et underretningsmøde mellem Familieafdelingen, underretter og familien. 8

9 Familieafdelingen vejleder barnets forældre om mulighederne for at få særlig hjælp og støtte til barnet. Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. c. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Efter at have modtaget en underretning, vurderer Familieafdelingen, om der skal samles et tværfagligt team for at drøfte en eventuel politianmeldelse. Det tværfaglige team kan bestå af: Familieafdelingen i Vejle Kommune, Kriminalpolitiet i Vejle, Psykolog i Vejle Amts Børnerådgivning, områdechef/direktør for området og andre relevante personer ad hoc. På baggrund af drøftelsen i teamet beslutter Familieafdelingen, om der skal indgives politianmeldelse. e. Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor det er hensynet til politiets efterforskning, der vægtes, vurderer det tværfaglige team, hvornår den politianmeldte orienteres om sagen. Familieafdelingen vejleder barnets forældre om mulighederne for at få særlig hjælp og støtte til barnet. Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. d. Hvis Familieafdelingen ikke finder grundlag for politianmeldelse Hvis Familieafdelingen ikke finder grundlag for politianmeldelse, orienterer Familieafdelingen barnets forældre om det.. 9

10 5. Hvis mistanken retter sig mod en ansat 10 a. Er der grundlag for underretning til Familieafdelingen? Lederen af skolen/institutionen skal straks kontakte områdechefen (dvs. dagtilbudschefen eller skolechefen), hvis lederen har en mistanke om et muligt seksuelt overgreb begået af en ansat eller har modtaget en henvendelse om det. Hvis det er klart, at der er en reel mistanke om seksuelt overgreb, foretager områdechefen straks underretning til Familieafdelingen. Underretningen sker til Familieafdelingens leder. Områdechefen orienterer desuden direktøren for Børne- & Kulturforvaltningen. For ikke at forstyrre efterforskningen, gives der som udgangspunkt ikke den ansatte besked om underretningen til Familieafdelingen. Hvis det er uklart, om der en reel mistanke, foretager lederen efter aftale med områdechefen en kort undersøgelse af sagen, dog som udgangspunkt uden at tale med barnet, jf. ovenfor. Lederen kan eventuelt tage en samtale med den ansatte. Den ansatte skal i givet fald gøres opmærksom på adgangen til at medbringe en bisidder og hjælp fra den faglige organisation. Henvendelse til den ansatte, herunder samtale med den ansatte, skal dog kun ske, hvis det kan ske, uden at en eventuel efterfølgende efterforskning herved ødelægges. Hvis mistanken efter en kort undersøgelse viser sig åbenbart grundløs, udarbejder lederen et notat om sagen. Barnets forældre, den ansatte og områdechefen får kopi af notatet. Lederen vejleder den ansatte om hjælp og støtte gennem arbejdspladsen, den faglige organisation og tillidsrepræsentanten. Lederen kan efter en konkret vurdering tilbyde den ansatte at betale for psykologhjælp i nærmere bestemt omfang. Hvis bekymringen ikke umiddelbart kan afkræftes, foretager områdechefen underretning til Familieafdelingen samt orienterer direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, jf. ovenfor. b. Underretning til Familieafdelingen Underretninger med mistanke om seksuelt overgreb over for børn og unge gives til Familieafdelingen i Vejle Kommune.

11 Familieafdelingen har udarbejdet et blåt underretningsskema, som er uddelt til alle institutioner m.fl. i Vejle Kommune. Underretning sker til Familieafdelingens leder. Barnets forældre orienteres hurtigst muligt om, at der er foretaget underretning til Familieafdelingen. Det sker ved, at der holdes et underretningsmøde mellem Familieafdelingen, underretter og familien. Familieafdelingen vejleder familien til barnet om mulighederne for at få særlig hjælp og støtte til barnet. Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. c. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Efter at have modtaget en underretning vurderer Familieafdelingen, om der skal samles et tværfagligt team for at drøfte en eventuel politianmeldelse. Det tværfaglige team kan bestå af: Familieafdelingen i Vejle Kommune, Kriminalpolitiet i Vejle, Psykolog i Vejle Amts Børnerådgivning, områdechef/direktør for området og andre relevante personer ad hoc. På baggrund af drøftelsen i teamet beslutter Familieafdelingen, om der skal indgives politianmeldelse. d. Hvis Familieafdelingen ikke finder grundlag for politianmeldelse Hvis Familieafdelingen ikke finder grundlag for politianmeldelse, orienterer Familieafdelingen områdechefen og barnets forældre om det. Den ansattes leder og områdechefen orienterer den ansatte om, at Familieafdelingen ikke fandt grundlag for en politianmeldelse. Den ansattes leder vejleder den ansatte om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, faglig organisation, tillidsrepræsentant og bopælskommunens socialforvaltning. Lederen kan efter en konkret vurdering tilbyde den ansatte at betale for psykologhjælp i nærmere bestemt omfang. e. Ved politianmeldelse Hvis Familieafdelingen foretager politianmeldelse, drøftes det mellem det tværfaglige team og områdechefen, hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres om sagen. Leder og områdechefen tager i samråd med Løn- og Personaleservice stilling til den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Som udgangspunkt fritages den ansatte midlertidigt for tjeneste. Fritagelse for tjeneste sker som udgangspunkt på et møde mellem den ansatte, lederen og 11

12 12 områdechefen. Den faglige organisation inddrages, hvis den ansatte ønsker det. Selv om den faglige organisation ikke er inddraget i den konkrete sag, kan der evt. holdes et møde med den faglige organisation for en generel drøftelse af håndteringen af sagen. I givet fald skal både den ansatte og barnet være anonyme. Den ansattes leder og områdechefen vejleder den ansatte om hjælp og støtte gennem arbejdspladsen, faglige organisation, tillidsrepræsentant og bopælskommunens socialforvaltning. Lederen kan efter en konkret vurdering tilbyde den ansatte at betale for psykologhjælp i nærmere bestemt omfang. Lederen har kontakten til den ansatte under tjenestefritagelsen. Familieafdelingen vejleder familien til barnet om mulighederne for at få særlig hjælp og støtte til barnet. Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. Familieafdelingen har kontakten til politiet under politisagens behandling. Hvis der sker sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom mv. i sagen, giver Familieafdelingen snarest muligt områdechefen besked. f. De øvrige ansatte på skolen/institutionen Områdechefen vurderer i hver enkelt sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale på skolen/ institutionen om sagen. I givet fald sker orientering af det øvrige personale i skolen/institutionen først efter, at den ansatte er orienteret om politianmeldelsen. Personalet orienteres samlet om sagen. Både den ansatte og barnet skal være anonyme. Medarbejderne skal gøres opmærksomme på deres tavshedspligt. Lederen skal vejlede medarbejderne om mulighederne for hjælp og støtte hos ledelsen, tillidsmand og forvaltning. g. Forældre- og skolebestyrelse, forældre på institutionen mv. Områdechefen vurderer i hver enkelt sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere forældre- eller skolebestyrelsen. Både den ansatte og barnet skal i givet fald være anonyme. Medlemmerne af bestyrelsen skal gøres opmærksomme på deres tavshedspligt. Områdechefen vurderer i hver enkelt sag i samarbejde med politiet, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre. Ved en orientering bør både lederen og områdechefen være tilstede.

13 Både den ansatte og barnet skal være anonyme. Ved en eventuel orientering af forældrene indkaldes til et orienteringsmøde. Det skal overvejes, om forældre til børn, der tidligere har gået i institutionen/skolen, skal indkaldes. Deltagerkreds, mødets indhold og datoen fastlægges i samarbejde med politiet. Som udgangspunkt indkaldes de pågældende forældre pr. brev på hjemadressen, dagen før mødet holdes. h. Henvendelser fra pressen Børne- og Kulturdirektøren afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser til og fra pressen går igennem Børne- og Kulturdirektøren, eventuelt i samarbejde med kommunens presseansvarlige. Børne- og Kulturdirektøren kan efter aftale delegere pressekontakten til den pågældende områdechef. i. Sagen afsluttes Familieafdelingen giver områdechefen besked, når sagen mod den ansatte afsluttes, hvad enten der er tale om tiltalefrafald, domfældelse eller frifindelse Ved domfældelse tager leder og områdechefen i samråd med Løn- og Personaleservice stilling til den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Som udgangspunkt vil ansættelsesforholdet øjeblikkeligt blive bragt til ophør. Hvis den ansatte frifindes eller sagen frafaldes, holder lederen og områdechefen et møde med den ansatte om genoptagelse af arbejdet. Den faglige organisation inddrages, hvis den ansatte ønsker det. En sådan sag er selvfølgelig en ekstrem belastning for den ansatte, men det er også en stor belastning for arbejdspladsen. Ved sagens afslutning og den ansattes eventuelle genoptagelse af arbejdet skal områdechef og leder derfor overveje, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe den ansatte og organisationen videre. Områdechefen vurderer, om og på hvilken måde det øvrige personale, forældre- eller skolebestyrelsen og den øvrige forældrekreds skal orienteres. Som udgangspunkt skal de grupper, der tidligere er blevet orienteret om sagen, have en tilsvarende underretning om sagens afslutning. 13

14 14

15 Bilag 1 - Lovgivningen Anmeldelse/afværgepligt Lov om social service. Vejledning om særlig støtte til børn og unge pkt. 27. Det er politiets og retsvæsenets opgave at tage sig af den strafferetlige efterforskning og vurdering af strafferetlige forhold, herunder overgreb mod børn og unge. Derfor er det også vigtigt, at politiet får det at vide, hvis man som borger eller offentlig myndighed har mistanke om overgreb eller andre alvorlige forbrydelser. Politiet kan på baggrund af oplysningerne vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen. Efter straffeloven er der ikke pligt til at anmelde forbrydelser. Men det er efter straffelovens 141 strafbart ikke at gøre, hvad der står i ens magt for at afværge en alvorlig forbrydelse af nærmere opregnet art, som man har kendskab til. Der er således en afværgepligt. Denne pligt kan være tilstede, hvis en begået forbrydelse kan tænkes at gentage sig - dette kan f.eks. være relevant i forbindelse med overgreb. Afværgepligten gælder også for offentlige myndigheder. En borger, der har mistanke om voldelige og/eller seksuelle overgreb på et barn eller en ung, kan opfylde afværgepligten ved at underrette kommunen efter serviceloven. En kommune, der - evt. efter en underretning - har mistanke om voldelige og/eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung, skal således vurdere behovet konkret i den enkelte sag. Det afgørende i kommunens vurdering er beskyttelse af barnet eller den unge mod eventuelle (nye) overgreb uafhængig af den strafferetlige side af sagen. Hertil kommer kommunens forpligtelse til at være opmærksom på barnets behov for særlig støtte mv. Også denne vurdering er uafhængig af den strafferetlige side af sagen. Centrale paragraffer Underretningspligt Social Service 35, 36: Enhver, der har mistanke om, at et barn er eller har været udsat for et seksuelt overgreb eller misbrug, har efter loven pligt til at handle - en underretningspligt. Lovbekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002 om Social Service 36: Den, der får kendskab til, at et barn eller ung 15

16 16 under 18 år fra forældrenes side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Hertil kommer en udvidet underretningspligt for særlige grupper, bl.a. offentligt ansatte og for privat ansatte, der har samme funktioner som offentligt ansatte. Disse grupper skal underrette kommunen, når et barns udvikling og/eller adfærd vækker faglig bekymring. Bekendtgørelse nr af 8. december 2000 om skærpet underretningspligt. Denne skærpede underretningspligt betyder, at en person, der bliver opmærksom på, at et barn ikke trives, har et selvstændigt ansvar for, at myndighederne underrettes. En henvendelse til den nærmeste overordnede på arbejdsstedet fritager ikke for ansvar. Hvis man har underrettet sin overordnede, og man ikke har sikkerhed for, at underretningen er videregivet til de sociale myndigheder, har man pligt til at foretage en selvstændig underretning eller på anden måde sikre sig, at myndighederne underrettes.

17 Bilag 2 - Familieafdelingens behandling af underretninger ved mistanke om seksuelt overgreb Familierådgiveren i Familieafdelingen i Vejle Kommune, indleder behandlingen af alle sager, der vedrører seksuelle overgreb og misbrug. Familierådgiveren er også ansvarlig for teamet vedr. sager om mistanke om overgreb og misbrug. Familierådgiveren deltager som hovedregel i politiets afhøring af børn og unge i disse sager. Familierådgiveren er som hovedregel den, der har den første kontakt med forældrene. I tilfælde, hvor det udfra underretninger vurderes, at mistanken om overgrebet kan relateres til den ene eller begge af barnets/den unges forældre/stedforældre, orienteres forældrene ikke om underretningen, før Familieafdelingen har vurderet sagens videre forløb, herunder hensynet til afværgepligten. I disse tilfælde holdes mødet med familien og Familieafdelingen først, når Familieafdelingen har besluttet det. I tilfælde, hvor mistanken ikke relateres til barnets forældre/stedforældre, orienteres barnets forældre hurtigst muligt. I de tilfælde holdes underretningsmøde mellem Familieafdelingen, underretter og familien. I de tilfælde, hvor Familieafdelingen vurderer, at en tværfaglig vurdering er relevant, indkalder Familieafdelingen i Vejle Kommune et tværfagligt team. A. Teamet i Vejle Kommune består af: Ansvarshavende: Familierådgiveren fra Familieafdelingen, Vejle Kommune. Kriminalpolitiet, Vejle. Psykolog fra Vejle Amts Børnerådgivning, Relevante personer ad hoc. Teamet er nedsat, fordi det er vigtigt, at Familieafdelingen og politiet og evt. psykologer på et så tidligt tidspunkt kan drøfte, om der er grundlag for, at der indgives en formel anmeldelse i sagen. Drøftelsen i teamet er nyttigt for Familieafdelingens vurdering og behandling af sagen og det videre forløb. Det kan medvirke til, at der hurtigst muligt indledes en politimæssig efterforskning i de tilfælde, hvor der er grundlag for det. Det betyder samtidig, at vi kan undgå anmeldelse til politiet i de tilfælde, hvor det umiddelbart 17

18 kan vurderes, at der ikke er formodning om et strafbart forhold. I alle sager drøftes det, om barnet eller den unge har brug for særlig støtte og hjælp, herunder psykologhjælp. B. Anmeldelse til politiet Politiet og anklagemyndigheden involveres i forbindelse med strafforfølgning af sager om seksuelle overgreb eller misbrug. I tilfælde, hvor der er formodning om, at der er begået et strafbart forhold, vil politiet således af egen drift eller efter anmeldelse indlede en efterforskning med henblik på at vurdere, om der er grundlag for strafforfølgning i sagen. En anmeldelse til politiet indgives af Familieafdelingen, Vejle Kommune, med Familieafdelingens leders underskrift. Det er således alene Familieafdelingen, Vejle Kommune, der indgiver anmeldelse til politiet. 18

19 19

20 Børne- & Kulturforvaltningen Skolegade Vejle Tlf Produktion: Vejle Kommune, Kommunikation og Trykcenter Maj 2005

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte Oktober 2013 1 Børne-

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Opd. d. 08.05.2017 Beredskabsplan for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger

Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger Revideret november 2018 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE...

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave Beredskabsplan og handlevejledning Til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Marts 2019 - Kort udgave Kolding Kommune Dette er

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

råd og vejledning Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

råd og vejledning Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb råd og vejledning Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Egholmskolens omsorgsplan

Egholmskolens omsorgsplan Side 1 af 5 Egholmskolens omsorgsplan Denne handleplan skal opfattes som et "beredskab", der træder i kraft når en krisesituation indtræffer, eller et barn/voksen på anden måde er truet. Husk at det altid

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Beredskabsplan for børn og unge mod overgreb i Egedal Kommune

Beredskabsplan for børn og unge mod overgreb i Egedal Kommune Beredskabsplan for børn og unge mod overgreb i Egedal Kommune Maj 2017 Indhold Indholdet af beredskabsplanen... 3 Formålet med beredskabsplanen... 3 Definition af vold... 3 Kendetegn ved voldsramte børn

Læs mere

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år I barnets tarv En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år Revideret december 2018 Forord Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 til 2016 er der afsat 268 mio.

Læs mere

Whistleblowerordningen. i Aalborg Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen. i Aalborg Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Forord Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune er et tilbud til alle ansatte i Aalborg Kommune og kommunens samarbejdspartnere.

Læs mere