Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg"

Transkript

1 Leverandørkrav. Madservice Godkendelse af leverandører. Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING BAGGRUND Materialets opbygning YDELSERNES SAMMENSÆTNING GODKENDELSESPROCEDURE GODKENDELSESFORM BINDINGSPERIODE OBLIGATORISK DISPOSITION FOR ANMODNINGERNE OM GODKENDELSE OPLYSNINGER TIL INFORMATIONSMATERIALE KONTRAKTGRUNDLAG OG -PERIODE SITUATIONSBESKRIVELSE MADSERVICE I ODDER KOMMUNE ARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE I DAG Godkendelse af kommunen som leverandør KRAV KRAV TIL VIRKSOMHEDENS FORHOLD Økonomisk bæredygtighed Gæld til det offentlige KRAV TIL OPGAVERNES UDFØRELSE Overordnede målsætninger Minimumskapacitet Service- og kvalitetskrav Indhold Portionsstørrelser Levering og afbestilling Kvalitetskontrol Reklamation og klagesagsbehandling Sprog VILKÅR SOCIAL KLAUSUL PRISFORHOLD MADPORTIONSPRISER - LEVERINGSPRISFASTSÆTTELSE...6 BILAGSFORTEGNELSE...6 Side 1 af 12

2 1 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har den 29. maj 2002 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk hjælp og madservice. I nærværende dokument beskrives de krav og vilkår, som private virksomheder skal leve op til for at opnå godkendelse af kommunen som leverandør af madservice til borgere i Odder Kommune. Kommunen skal selv leve op til de samme krav og vilkår, hvorfor kommunen også skal gennemgå en procedure for at blive godkendt, jf. nærmere herom i kapitel 4. Beboere i plejeboliger og lignende er ikke medtaget, da de ikke er omfattet af lovkravet om frit leverandørvalg. Private leverandører kan godkendes til levering af henholdsvis madservice med udbringning til hjemmet madservice uden udbringning til hjemmet For så vidt angår frit valg inden for personlig og praktisk hjælp henvises til særskilt dokument Materialets opbygning Nærværende dokument er udover kapitel 1 opbygget på følgende måde: I kapitel 2 oplistes de betingelser, der gælder for godkendelsesprocessen i form af godkendelsesprocedurerne og tidsfrister samt praktiske oplysninger omkring tidspunkter for spørgemøde mv. Kapitel 3 indeholder en kortfattet beskrivelse af den kommunale organisering, en situationsbeskrivelse af, hvordan kommunen i dag løser de pågældende opgaver samt oplysninger omkring ordningens omfang og sammensætning. Kapitel 4 indeholder dels en oplistning af de krav, der stilles til virksomhedens forhold i form af økonomi mv., dels de krav, der stilles til opgavernes udførelse (en kravspecifikation), herunder krav til, hvordan de potentielle leverandører skal dokumentere, at de kan leve op til kravene. Kapitel 5; her henvises til bilag 2.2, hvor vilkår omkring serviceniveau, arbejdets tilrettelæggelse mv. fremgår. Desuden kræves der en række beskrivelser af, hvorledes de potentielle leverandører vil håndtere nogle af vilkårene. I kapitel 6 redegøres kort for de forhold, der ligger til grund for prisberegningerne Ydelsernes sammensætning Alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav på området, har ret til at blive godkendt som leverandører i kommunen. Der fastsættes særskilte kvalitets- og priskrav for madservice med udbringning og madservice uden udbringning til hjemmet. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende for godkendelse af leverandører. Side 2 af 12

3 1. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte kvalitetskrav, der betyder, at alle leverandører skal benytte den samme produktionsform. Der stilles således ikke krav om, at alle leverandører skal levere f.eks. varm mad og/eller kølemad m.m. 2. Alle leverandørerne skal ikke kunne tilbyde madservice med udbringning til hjemmet, men kan blive godkendt hvis de alene tilbyder madservice uden udbringning. Hvis leverandøren ikke kan tilbyde udbringning til modtagerens eget hjem, betyder det at leverandøren kun kan vælges af modtager, som selv kan sørge for at hente maden eller som kan spise maden hos leverandøren (f.eks. i caféen eller en kro). 3. Der kan ikke stilles krav om, at alle leverandører skal kunne levere både normale menuer, ernæringstætte og særlige diæter. 4. Alle leverandører, der godkendes skal kunne levere mindst ét måltid (f.eks. en hoved. og biret) i overensstemmelse med kommunens priskrav. Det betyder, at alle godkendte leverandører skal tilbyde mindst et måltid, hvor modtagerens egenbetaling svarer til egenbetalingen ved valg af den kommunale leverandørs tilbud. 2. Godkendelsesprocedure 2.1. Godkendelsesform Odder Kommune vil indgå kontrakter med nye leverandører én gang i kvartalet. Det betyder, at der vil blive gennemført godkendelsesrunder 4 gange om året. Godkendelse vil kunne ske til 1. mandag i kvartalet ved rettidig indsendelse af anmodning senest inden udgangen af forrige kvartals første måned. Den kvartårlige godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune, idet Odder Kommune skal sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for Odder Kommune. Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil de potentielle leverandører blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Såfremt ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget Bindingsperiode Godkendelsesprocessen er at betragte som en tilbudsproces, hvor den afgivne anmodning er at betragte som et tilbud med de forpligtelser, der gælder ved en sædvanlig udbudsforretning. De potentielle leverandørers anmodning om godkendelse skal være bindende i 3 måneder gældende fra fristen for indlevering af anmodning. Når en kontrakt er indgået, er der en opsigelsesfrist for leverandørerne på 3 måneder, jf. bilag 2.2. Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal afleveres i 3 eksemplarer og sendes eller afleveres til kommunen på følgende adresse: Side 3 af 12

4 Odder Kommunes Visitationsteam Stenslund Odder Der vil blive udsendt bekræftelse på modtagelse af anmodninger Obligatorisk disposition for anmodningerne om godkendelse Anmodningerne om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen i bilag 2.1. En elektronisk udgave af disposition kan desuden hentes ned på: Oplysninger til informationsmateriale Kommunen skal i samarbejde med de godkendte leverandører udarbejde det informationsmateriale, som skal udleveres til borgerne i Odder Kommune. Anmodningen om godkendelse skal derfor også indeholde et tekstafsnit til informationsmaterialet, svarende til ca. 1 A4 side, jf. rubrikken i bilag 2.1. Tekstafsnittet vil efterfølgende indgå i arbejdet med at få udarbejdet et samlet informationsmateriale til brugerne om frit valgsordningen i Odder Kommune. Leverandørens deltagelse heri vil ske uden særskilt vederlag Kontraktgrundlag og -periode På baggrund af godkendelsen vil der skulle indgås en kontrakt mellem leverandøren og kommunen, jf. standardkontrakt i bilag 2.2. Leverandørernes omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning og efterfølgende dokumentation mv. er Odder Kommune uvedkommende. Kontrakter med godkendte leverandører vil i to år. Senest 6 måneder forud for kontraktens udløb, vil kommunen anmode leverandørerne om at tilkendegive, hvorvidt de ønsker at fortsætte som leverandører efter kontraktens udløb, jf. i øvrigt afsnittet om opsigelse og fornyet godkendelse i bilag Situationsbeskrivelse 3.1 Madservice i Odder Kommune Madservicetilbudet i Odder Kommune tager afsæt i kommunens kostpolitik og kvalitetsstandarder for madservice. Odder Kommunes madproduktion er samlet i et centralt køkken der producerer og nedkøler maden inden udbringning. Maden til de hjemmeboende leveres som enkeltportioner enten nedkølet som ugepakker eller dagligt som varm mad, hvor opvarmningen foregår under transporten. Herudover leveres mad til modtagekøkkener på plejecentrene. Der er caféer på samtlige af kommunens 6 lokalcentre. Side 4 af 12

5 Odder Madservice, der forestår kommunens madproduktion, er organisatorisk en selvstændig driftsenhed med kontrakt med Byrådet. I Odder Kommune er der indbyggere. Der leveres ca. 300 madportioner dagligt til beboere i eget hjem, plejehjemsbeboere eller til salg i caféerne. Brugerindflydelsen er organiseret gennem inddragelse af Ældrerådet, Klagerådet, brugerråd og der er tillige nedsat et kostråd i kommunen. I forbindelse med indførelsen af frit valg på ældreområdet, vil der blive oprettet et samarbejdsforum - bestående af minimum to årlige møder - mellem kommunen og de private leverandører, jf. bilag 2.2. Formen for dette samarbejde er endnu ikke fastlagt og vil bl.a. afhænge af, hvor mange leverandører, der bliver godkendt. 3.2 Arbejdets tilrettelæggelse i dag Visitation samt øvrige myndighedsfunktioner på ældreområdet varetages af Odder Kommunens Visitationsteam. Byrådet fastsætter en gang årligt kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp, der beskriver serviceniveauet i Odder Kommune. Det er denne kvalitetsstandard, der danner grundlaget for kravene til ydelserne, jf. bilag 2.4 og Godkendelse af kommunen som leverandør Odder Kommunes madservice, der udfører madserviceopgaverne på linie med de private leverandører, vil også skulle godkendes efter samme retningslinier, som gælder for de private, idet det dog ikke vil særlige krav om produktionsform, udbring af madportioner, fremstilling af særlige menuer og diæter. 4 Krav I dette kapitel er oplistet gældende krav, som de potentielle leverandører skal kunne bekræfte, at de kan leve op til i deres anmodning om godkendelse. 4.1 Krav til virksomhedens forhold Økonomisk bæredygtighed Den potentielle leverandør skal kunne dokumentere, at denne ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde i en økonomisk situation, der vanskeliggør en opfyldelse af de forpligtelser, der vil følge med en godkendelse som leverandør. Af bilag 2.1 fremgår en erklæring, som den potentielle leverandørs bankforbindelse skal bekræfte ved sin underskrift heraf. Side 5 af 12

6 4.1.2 Gæld til det offentlige Som for andre udbud i Odder Kommunes regi gælder, at leverandøren ikke må have ubetalt gæld til det offentlige på kr. eller derover. Af bilag 2.1 fremgår de nærmere retningslinier herfor samt en tro- og loveerklæring, som skal udfyldes. 4.2 Krav til opgavernes udførelse For nedenstående krav gælder, at kommunen vil sikre sig, at de potentielle leverandører kan håndtere kravene på forsvarlig vis. Der kan dog ikke opsættes entydige krav om én bestemt måde at håndtere disse på Overordnede målsætninger I flg. Odder Kommunes kostpolitik er der flg. overordnede målsætninger: Tilbudet skal være baseret på valgfrihed Maden skal være appetitvækkende Maden skal være individuelt tilpasset Maden skal være ernæringsrigtig Minimumskapacitet Godkendelse af private leverandører vil ske til udførelse af enten madservice uden udbringning eller madservice med udbringning i hele kommunen. Godkendelse medfører, at leverandøren er forpligtet til at yde den pågældende service til alle de respektive brugere i kommunen (dog undtaget plejeboligerne), som ønsker at benytte sig af leverandørens ydelser. Leverandører af madservice (med og uden udbringning) er forpligtet til over for alle leverandørens brugere at have den fornødne kapacitet og beredskab til at kunne levere madservice alle årets dage Service- og kvalitetskrav Leverandørerne udfører opgaven på vegne af kommunen. Arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Det er et krav at tavshedspligten i henhold til forvaltningsloven 28ff og Borgerlig straffelov 152 og 152b respekteres. Udveksling af personlige oplysninger mellem kommunen og den private leverandør kan kun ske med borgerens klare samtykke. Madmodtageren skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret vedrørende brugeren selv. Der henvises i øvrigt til Retssikkerhedslovens 43, stk. 2 hvoraf fremgår, at ydelser der af kommunen er overladt til anden myndighed er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det er et krav, at ydelserne udføres i henhold den konkrete afgørelse (visitation) og ud fra Odder Kommunes serviceniveau for madservice. Jf. kvalitetsstandarderne bilag 2.4 og 2.5. Det er kommunen, der på baggrund af en konkret, individuel vurdering af brugernes samlede behov og situation visiterer til madservice. Denne visitation foretages af en visitator fra Odder Kommunes Visitationsteam. Side 6 af 12

7 Afgørelsen er skriftlig og indeholder skriftlig begrundelse samt oplysninger om, hvilken form for madservice bevillingen omfatter. Afgørelsen udgør samtidig beskrivelsen af den madservice, som leverandøren skal levere til brugeren og udgør dermed afregningsgrundlaget for den private leverandør. Der foretages fornyet visitation efter behov, dog som minimum én gang om året. Alle medarbejdere med direkte brugerkontakt, herunder madchaufføren, har altid en observations- og meddelelsespligt i forhold til kommunen. Det betyder, at medarbejderen skal meddele kommunen forhold af betydning for visitationen- f.eks. en ændret situation hos brugeren. For at kommunen kan sikre sig, at de potentielle leverandører kan håndtere kravene i kvalitetsstandarderne på forsvarlig vis, skal de potentielle leverandører i ansøgningsskemaet (bilag 2.1 ) angive, hvordan de vil håndtere de stillede krav i relation til det der søges godkendelse til. Herunder hvordan der vil blive arbejdet med kommunens overordnede målsætninger for madservice Indhold Brugerne tilbydes dagligt en hovedret og en biret (forret eller dessert) eller en hovedret. For alle måltider gælder at de er veltillavede og varierede, og at det tilstræbes at anvende årstidens produkter. Hvis brugeren foretrækker ugeleverance skal tilbudet som minimum omfatte: Hovedretter: 14 valgmuligheder til en ugeleverance Biretter: 14 valgmuligheder til en ugeleverance Diæter: ingen valgmuligheder. Hvis brugeren foretrækker daglig leverance skal tilbudet som minimum omfatte: Hovedretter: 2 valgmuligheder Biretter: 2 valgmuligheder Diæter: ingen valgmuligheder Brugerne kan vælge varm mad til alle ugens dage eller vælge nogle faste ugedage. Desuden skal der kunne vælges: 1. Almindelig eller lille portion 2. Ekstra portioner til gæster Maden skal for hoved-kødbestanden variere over en periode på 30 dage på flg. måde: Fisk Fjerkræ Svin Okse Kalv 4 gange 4 gange 4 gange 4 gange 4 gange Side 7 af 12

8 Indmad 1 gang Lam 1 gang Følgende grænser for energiprocentfordeling for hovedmåltid skal overholdes: % protein % fedt % kulhydrat Normalportioner skal indeholde følgende minimumstal: Hovedretten: Minimum 2500 kj Biretten: Minimum 800 kj Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum. Påskedag, Mortens aften, Juleaften og Nytårsaften leveres højtidsmenuer efter dansk tradition. Brugere af madordning skal kunne bestille hovedret og biret til gæster - efter nærmere retningslinier. Den kommunale leverandør er forpligtet til at levere alle former for lægeordinerede diæter og anden speciel kost Portionsstørrelser Ret Lille Normal Hel kød, færdig stegt 110 gram 130 gram Fars 100 gram 130 gram Sammenkogt 200 gram 250 gram Fisk gram gram Sovs 1,5 dl 1,5 dl Stuvninger 175 gram 250 gram Kartofler 150 gram 200 gram Ris 120 gram 150 gram Kartoffelmos 200 gram 250 gram Grøntsager 75 gram 75 gram Råkost/salater 75 gram 75 gram Supper 2½ dl 2½ dl Biretter - formage og 180 gram 180 gram lign. Frugtgrød, frugtsupper 200 gram 200 gram Saftsovs 75 gram 75 gram Mælkemad 250 gram 250 gram Tilbehør, surt 35 gram 35 gram Side 8 af 12

9 Råvarer skal være af god kvalitet. Mærkning skal omfatte oplysninger om indhold og opbevaringsfrister jfr. bekendtgørelse. Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum- der henvises til fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer (positivlisten) fra Levnedsmiddelstyrelsen Levering og afbestilling Odder Kommune udbringer varm mad én gang om dagen (midt på dagen) og ugepakker en gang om ugen. Brugere der vælger at få leveret ugepakker får gratis stillet en mikrobølgeovn til rådighed af Odder Kommune. Dette tilbud gælder også brugere der vælger at få leveret ugepakker fra en privat leverandør. Prisudregningen for udbringning er p.t. baseret på produktion og daglig levering af varme madportioner. Odder Kommune er i færd med at foretage en specifik omkostningsberegning på produktion og levering af kølemad. Odder Kommune forbeholder sig ret til snarest muligt (med gældende varsel) at justere betalingen for levering af kølemad, så den modsvarer de reelle omkostninger forbundet med udbringningsfrekvensen. Tidsrummet for levering af varme madportioner er dagligt kl Såfremt leverandøren måtte ønske at tilbyde det, vil der være mulighed for at aftale med modtageren om levering af varm mad til aften (eksempelvis i tidsrummet kl ). Ugepakke skal leveres minimum én gang om ugen (mandag -fredag) i tidsrummet Udbringningsruten planlægges således, at den enkelte modtager kan forvente levering på fast ugedag, indenfor samme time, uanset om de aktuelle frameldinger har indflydelse på ruteplanen. Ved udkørsel af mad skal de i lovgivningen anførte minimums- og maximumstemperaturer overholdes. Køretøjet må i øvrigt ikke anvendes til andre transportopgaver, der på nogen måder kan rejse tvivl ved den hygiejniske kvalitet ved udbringningen. Udbringeren er pålagt omgående telefonisk tilbagemeldingspligt til Odder Kommune om alle uregelmæssigheder under udbringningen - herunder om modtageren ikke er hjemme/ikke lukker op, eller forekommer at have behov for assistance fra hjemmeplejen. Leverandører af madservice skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen i tidsrummet kl. 08:00-15:00 alle hverdage. Side 9 af 12

10 Leverandøren har krav på afregning, hvis brugeren aflyser hjælpen efter klokken 12:00 dagen før den planlagte leveringsdag Kvalitetskontrol Regler og forskifter fastsat med hjemmel i Levnedsmiddelloven, herunder sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 27. November 1996, skal overholdes. I øvrigt skal normerne i Anbefalingerne for den danske institutionskost udgivet af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Økonomaskolen i København af december 1999 overholdes. Leverandøren er forpligtet til at kontakte Odder Kommune Visitationsteam, hvis der opstår forhold hvorom der senere måtte kunne opstå tvivl, forhold som på en eller anden måde har betydning for gennemførelsen af kvalitative leverancer eller forhold, som på nogen måde vil kunne påvirke opfattelsen af Odder Kommunes forsvarlige opfyldelse af sine forpligtelser overfor målgruppen. Det forudsættes, at der opretholdes en tæt, venlig og serviceminded kontakt til brugerne. Ved kontraktdrøftelserne skal der drøftes nærmere kontrolrutiner, men med udgangspunkt i, at der foretages en årlig spørgeskemaundersøgelse hos brugerne af madservice. Tilfredshedsprocenten vil indgå i undersøgelsen og resultaterne offentliggøres med henblik på at skabe bedre forudsætninger for at brugerne kan vælge leverandør. Odder Kommune er til enhver tid berettiget til uden beregning at foretage stikprøver af produktionen til sikring af opfyldelsen af kvalitets- og produktionskrav, og leverandøren er forpligtet til - på opfordring fra kommunen - at sende prøver på dagens menu. I øvrigt skal gældende lovgivning overholdes Reklamation og klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for reklamationer og klagesager. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Klager vedrørende afgørelsen (visitationen) behandles af kommunens myndighedsfunktion. Modtager leverandøren klager vedrørende afgørelsen, henvises til kommunen. Skriftlige klager fra brugere til leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende forhold ved dennes medarbejderes udførelse af den aftalte opgave besvares af den godkendte leverandør. Der fremsendes kopi at klage og besvarelse til Odder Kommune. Leverandøren skal medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Klagerådet. Det sker bl.a. ved videregivelse af relevante oplysninger, jf. bl.a. kvalitetsstandarderne - bilag I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende etc., som der er taget højde for i den beregnede portionspris, jf. bilag 2.3. Side 10 af 12

11 Alle modtagere af hjælp efter serviceloven 71 og 72 herunder madservice kan klage over afgørelser om hjælp til det lovpligtige klageråd i kommunen. Klager kan efter behandlingen i Klagerådet indbringes for Det Sociale Nævn efter de almindelige klageregler. Lovgrundlaget for klagerådenes arbejde findes i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er Kommunalbestyrelsen, der nedsætter et klageråd, som drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter 71 og 72 i Lov om social service og følger udviklingen på området og medvirker til, at opgaverne løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger. Klagerådet afgør også, hvilke generelle spørgsmål vedrørende personlig hjælp og pleje mv. rådet vil forelægge for kommunalbestyrelsen. Klagerådet kan endvidere udtale kritik og foreslå ændringer på området. I bilag 2.1 skal de potentielle leverandører angive, hvordan de vil håndtere vilkårene om reklamation og klagesagsbehandling Sprog Chaufføren skal kunne tal og forstå dansk. 5 Vilkår De kontraktmæssige vilkår er alle samlet i standardkontrakten, jf. bilag 2.2, hvortil der henvises. 5.1 Social klausul Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en skriftlig formuleret personalepolitik for ansættelserne på den udbudte arbejdsopgave. Personalepolitikken skal fremme integration og fastholdelse af disse ansatte i virksomheden. Den skal mindst gælde for den tidsperiode, som det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på Odder Kommunes anmodning orientere om personalepolitikken og dens udmøntning 6 Prisforhold 6.1. Madportionspriser - leveringsprisfastsættelse Madportionspriserne dækker omkostningerne forbundet med at producere en færdig portion. De omfatter samtlige omkostninger, der vedrører kommunens leverandørvirksomhed af madservice, herunder både direkte og indirekte omkostninger (inklusiv forrentning og afskrivning mv.). Priserne og beregningsprincipperne fremgår af bilag 2.3. Prisudregningen for udbringning er p.t. baseret på produktion og daglig levering af varme madportioner. Odder Kommune er i færd med at foretage en specifik omkostningsberegning på produktion og levering af kølemad. Side 11 af 12

12 Odder Kommune forbeholder sig ret til snarest muligt (med gældende varsel) at justere betalingen for levering af kølemad, så den modsvarer de reelle omkostninger forbundet med udbringningsfrekvensen. Bilagsfortegnelse Bilag 2.1 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger Bilag 2.2 Standardkontrakt for godkendte leverandører af madservice indenfor Odder Kommunes frit valgsordning Bilag 2.3 Beregningsgrundlaget for portions- og leverancepriserne Bilag Kvalitetsstandarder for madservice. Side 12 af 12

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Februar 2009 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN ØSTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune Januar 2007 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN VESTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2018 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice (frit valg)

Krav til leverandører af madservice (frit valg) Krav til leverandører af madservice (frit valg) 1. Lovgrundlag Madservice er en ydelse tildelt efter 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice BILAG 1 Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice Til: Struer Kommune Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14C 7600 Struer Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg af leverandør - madservice"

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune JANUAR 2017 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har 29.05.02 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg 1 of 5 Kvalitetsstandard for Madservice Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg Syddjurs Kommune 2013 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Anmodning om godkendelse til madservice

Anmodning om godkendelse til madservice Anmodning om godkendelse til madservice De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at dispositionen følges.

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice uden levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med og uden levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering 2017 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2014

Madservice. Kvalitetsstandard 2014 Madservice Kvalitetsstandard 2014 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2016

Madservice. Kvalitetsstandard 2016 Madservice Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren NOTAT Projekt Udbud af madservice Kunde Odder Kommune Dato -10-04 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odder Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Udbudsbetingelser 5.3 DDM kan ikke deltage

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen indgår i ydelsen Servicelovens

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen 3 2.1 Lovgivningen 3 2.2 Målsætninger 3 2.3 Rammer for madservice 3 3. Organisation 4

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING BILAG 1 Indeholder: Godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83 og Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for forplejningspakken

Kvalitetsstandard for forplejningspakken Kvalitetsstandard for forplejningspakken 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 Hvad står der i serviceloven?... 2 Hvad er forplejningspakken, og hvad består

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Svendborg Kommune Social- og Sundhedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Att.: Myndighedschef Mrk. Anmodning om godkendelse - Frit valg De potentielle

Læs mere

Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg. Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører

Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg. Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører 1 Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.1.1 Materialets opbygning 3

Læs mere

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen 8. april 2005 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 MATERIALETS OPBYGNING...1 2. BESKRIVELSE

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp Kvalitetskrav til leverandører af ydelseskategorierne Madservice og/eller Madservice uden udbringning til hjemmet - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere