NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. MAWA Dir. tlf NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver 24. september 2014 På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget d blev der primo 2014 udarbejdet særskilte regnskaber for brandvæsenets kørselsordninger. De revisionspåtegnede regnskaber blev godkendt i ØU d Arbejdet med udarbejdelse af regnskaberne viste, at der med fordel kunne sættes fokus på mere gennemsigtighed i styringen af brandvæsenets opgaveportefølje, herunder økonomi på de enkelte opgaver. Det blev på denne baggrund anbefalet, at gennemføre en omkostningsanalyse (ABC) på tværs af Roskilde Brandvæsens områder. Resultaterne af omkostningsanalysen er nu klar. Analysen er udarbejdet af forvaltningen. Beregninger, fordelingsnøgler og konklusioner er drøftet med revisionsfirmaet KPMG/EY med henblik på at sikre, at analysen følger de generelle regler og principper for god regnskabsføring. Analysen tydeliggør, hvad brandvæsenets enkelte opgaver koster at løse, herunder hvordan brandvæsenets øvrige opgaver hver især bidrager til finansiering af kerneopgaven brand. Analysen kan derfor ses, som en del af forberedelserne til den effektivisering og udskillelse af beredskabsområdet, der er lagt op til i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2015 og frem. Brandvæsenets opgaver Brandvæsenets kerneopgave er brand (afhjælpende og forebyggende). Denne opgave er en kommunal myndighedsopgave, som finansieres af en bevilling fra Roskilde Kommune. Brandvæsenet varetager dog samtidig en række andre opgaver, som de enten har vundet ved udbud, eller som det er vurderet økonomisk og kvalitetsmæssigt fordelagtigt at placere hos brandvæsenet. Nedenstående liste viser brandvæsenets øvrige opgaver i Som det fremgår, er nogle af disse opgaver finansieret af en bevilling knyttet til opgaven. Andre er finansieret af indtægter knyttet til opgaven. Ambulancekørsel (vundet ved regionens udbud af opgaven) Rutekørsel for skolebørn (midlertidigt hjemtaget inden genudbud) Rutekørsel for ældre (opgaven hjemtaget efter kontrolbud) Kørsel for Materielgården (opgaven hjemtaget efter kontrolbud) Madudbringning (opgaven hjemtaget efter kontrolbud) Overvågning af alarmer (indtægtsdækket ej udbudt) Vagtordning (bevilling) Servicering af alarmer (indtægtsdækket ej udbudt) Administration af kommunens forsikringer (bevilling) Kommunalt kørselskontor (bevilling) Indtægtsdækket virksomhed i relation til myndighedsopgaven herunder slukkereftersyn, kursusvirksomhed mv. (indtægtsdækket ej udbudt)

2 Side2/5 Omkostningsregnskab For de af brandvæsenets opgaver, der er vundet ved tilbud/kontrolbud, er det relevant, at lave et fordelingsregnskab efter omkostningsmæssige regnskabsprincipper, hvor også indirekte udgifter til bygninger, materiel, forpligtelser mv. tælles med. Det omkostningsmæssige regnskab kan vise, hvorvidt de tilbudte priser har været realistiske i forhold til den faktiske udførsel af opgaven. Omkostningsregnskab for de enkelte opgaver er vist i nedenstående tabel: Mio. kr. (-)=merforbrug, (+)=mindreforbrug Nettoresultat i 2013 (omkostningsregnskab) -0,1 1,2-1,4-0,8 0,0-1,1 Madudbringning Ambulance Daghjem/træning SCR Materielgård I alt De omkostningsbaserede regnskaber viser, som det også fremgik af de tidligere fremlagte kørselsregnskaber, at brandvæsenets to rutekørselsopgaver i 2013 giver underskud. Underskuddet kan forklares med ændrede forudsætninger i antal kørsler samt ekstraordinære udgifter i 2013 til overarbejdstidsbetaling. For kørsel for materielgården svarer omkostninger til indtægter, og der er således balance. På madudbringning er der et mindre underskud på 0,1 mio. kr., som forventes udlignet i de øvrige kontraktår. På ambulancekørslen er der et overskud på 1,2 mio. kr. Det er resultatet af den samlede kontraktperiode, der afgør, hvorvidt opgaven er udført i overensstemmelse med de tilbudte priser. For opgaver, der er hjemtaget efter kontrolbud, står det kommunen frit for, hvordan de efterfølgende vil forvalte opgaven, og kommunen er derfor ikke forpligtet til at overholde de økonomiske forudsætninger, der indgik i kontrolbuddet. Udgiftsregnskab Brandvæsenet har i den økonomiske styring af deres opgaver taget udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab dvs. udgifter til løn, ledelse, administration, diverse materialer og aktiviteter, leje af bygninger og materiel samt indtægter, der er hhv. afholdt og modtaget det pågældende år. Der er således ikke taget hensyn til udgifter af mere teknisk karakter som fx afskrivninger på bygninger og materiel, indirekte udgifter til rådhuspersonale mv. da det er udgifter, som brandvæsenet ikke hidtil har skullet afholde det enkelte år.

3 Side3/5 Udgiftsregnskabet for de enkelte opgaver er vist i nedenstående tabel: Mio. kr. (-)=merforbrug, (+)=mindreforbrug Brand - afhjælpende Brand - forebyggende Madudbringning Servicering af alarmer Kørselskontor Nettoresultat i 2013 (udgiftsregnskab) -5,1 0,7 0,0 0,8-0,2 1,6 3,0-0,4-0,3-0,3 0,0 0,0 0,7 0,3 0,8 Indtægtsdækket virksomhed (brandeftersyn, kursusvirksomhed mv.) Ambulance Daghjem/træning SCR Andre kørsler Materielgård Forsikringsafdeling Overvågning af alarmer Servicevagter I alt Udgiftsregnskabet viser, at brandvæsnet samlet set i 2013 har overskud på 0,8 mio. kr. Dette overskud er generet til trods for, at brandvæsnet i 2013 har løst ekstraordinære opgaver, som stormflod uden ekstra bevilling. Endvidere har 2013 indeholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med afslutning af den ene af delkontrakterne på ambulancekørsel, hvor der er afholdt udgifter til overarbejde i forbindelse med ansættelsesstop samt hensat ekstra midler til forpligtelser vedr. feriepenge og leasing, der skal afholdes ved ophør af kontrakten i Udgiftsregnskabet viser dog også, at kerneopgaven brand reelt er dyrere end den afsatte bevilling til formålet indikerer. Der er i 2013 brugt 5,1 mio. kr. mere på afhjælpende indsats end, der er givet i bevilling til formålet. Dette har kunnet lade sig gøre uden merudgifter for kommunen, fordi en række af de andre opgaver, brandvæsenet løser, giver et overskud, som er med til at finansiere kerneopgaven. Heraf er nogle opgaver i tæt relation til kerneopgaven (slukkereftersyn, kursusvirksomhed og generel alarmovervågning), hvor andre kan karakteriseres som værende mere i periferien af de opgaver, et brandvæsen typisk vil løse (fx forsikringsadministration, rutekørsel og ambulancekørsel). Overskud på andre opgaver har været en åben strategi fra brandvæsenets side, og har resulteret i, at Roskilde Kommune driver brandvæsen billigere end mange andre kommuner. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at såfremt brandvæsenet ikke længere løser disse øvrige opgaver, ville det derfor alt andet lige kræve en højere bevilling til kerneopgaven. Overskud skyldes bl.a. at brandvæsenet har formået at udnytte synergi mellem forskellige opgaver. De allerede eksisterende ressourcer er brugt til også at favne nye opgaver uden merudgift. Det gælder bl.a. vagtcentralen, hvor de samme medarbejdere i nogle tilfælde kan dække både brand, ambulance, rutekørsel og alarmovervågning. Overskud skyldes også, at brandvæsenet pt. ikke afregnes for deres indirekte omkostninger som bidrag til rådhuspersonale, afskrivninger på materiel, moms mv. selvom disse omkostninger indgår i forudsætningerne for de opkrævede indtægter knyttet til flere opgaver. Derfor får brandvæsenet i praksis indtægter til formål, de ikke har udgifter til. Fx vil en andel af indtægter på ambulancekørsel ifølge forudsætningerne være målrettet bidrag til rådhuspersonale. Når brandvæsenet ikke viderebetaler denne andel af deres indtægt som et administrationsbidrag til rådhuset, generes et overskud, som brandvæsenet kan bruge til andre formål.

4 Side4/5 At brandvæsenet ikke løbende afregnes for indirekte omkostninger gør det sværere løbende at følge, hvorvidt opgaver, der er vundet ved tilbud/kontrolbud, løses i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for tilbuddet. Med henblik på at skabe en mere gennemsigtig styring vil det være hensigtsmæssigt, at brandvæsenet i forbindelse med denne type opgaver løbende afregnes for indirekte omkostninger jf. næste afsnit. Det vil betyde, at brandvæsenet ikke længere kan disponere over disse ekstra ressourcer, som indirekte finansiering til andre formål. Det må derfor forventes, at der fremover hurtigere vil være behov for en ekstra bevilling, når brandvæsenet skal løse ekstraordinære opgaver, end det har været tilfældet indtil nu. Mere gennemsigtig styring Det er formålet med denne analyse, at pege på metoder til at skabe en mere gennemsigtig styring af brandvæsenets opgaver. Et centralt punkt vil i denne sammenhæng være at gøre det lettere, at følge med i, hvorvidt brandvæsenet løser de enkelte opgaver i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for opgaveløsningen. For at muliggøre dette, skal den nuværende afdelingsstyring udskiftes med en mere direkte opgavestyring. De enkelte opgaver skal registreres særskilt i økonomisystemet, og eventuelle udgifter/indtægter, der går på tværs af opgaver skal løbende fordeles på de enkelte opgaver efter en retvisende og objektiv fordelingsnøgle. Dette drejer sig bl.a. om udgifter til den fælles administration og ledelse hos brandvæsenet. Endvidere bør alle bevillinger tilpasses til de økonomiske forudsætninger for den enkelte opgave. For opgaver vundet ved kontrolbud vil det betyde, at det ikke er tilstrækkeligt, at der gives en udgiftsbevilling til direkte udgifter som løn, materiel mv. Der bør også gives en udgiftsbevilling til de indirekte udgifter, der indgår i de økonomiske forudsætninger for prisberegningen, herunder udgifter til administrationsbidrag til rådhuspersonale, afskrivninger på materiel og bygninger, indregnet moms samt hensættelse til forpligtelser i forbindelse med feriepenge mv. I praksis vil det betyde, at brandvæsenet vil skulle betale et årligt beløb til hhv. den centrale administration, en mellemregningskonto (afskrivninger samt hensættelser til forpligtelser) samt kommunekassen (indregnet moms og afskrivninger på faste bygninger mv.) En sådan økonomistyring vil medføre, at der via økonomisystemet kan følges med i balancen mellem udgifter og indtægter på alle opgaver, samt at brandvæsenets ordinære regnskab vil vise hvilke opgaver, der giver hhv. underskud og overskud, og hvilke der løses i overensstemmelse med de oprindelige forudsætninger. Anbefalingerne er samlet i en række økonomiske principper, som fremgår af næste side.

5 Side5/5 Forslag til økonomiske principper Udgifts- og indtægtsbevilling tilpasses de økonomiske forudsætninger, der indgår i beregningen af tilbud/kontrolbud på den enkelte opgave. Det betyder, at: Brandvæsenet får et indtægtskrav svarende til de forventede indtægter. Brandvæsenet får en udgiftspost til direkte udgifter knyttet til opgaveløsningen. Brandvæsenet får en udgiftspost til indirekte udgifter til lokal ledelse og administration Brandvæsenet får en udgiftspost til indirekte udgifter til central administration (rådhusbidrag). Brandvæsenet får en udgiftspost til indirekte udgifter til hensættelser i forbindelse med forpligtelser (fx feriepenge og leasingudgifter efter kontraktudløb) og afskrivninger på materiel, der hensættes på en statuskonto. Brandvæsenet får en udgiftspost til indirekte udgifter til indregnet moms, afskrivninger og forrentning på faste bygninger mv. Udgifter og indtægter knyttet til opgaven bogføres separat på de enkelte opgaver efter objektive og retvisende fordelingsnøgler, så det er muligt, at følge, hvorvidt opgaven løses i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for tilbudsgivning. Samme principper gælder også andre enheder, der varetager opgaver vundet ved tilbud/kontrolbud. I forslag til tilretning af brandvæsenets nuværende bevillinger indgår følgende: Ambulancekørsel i delområde 2 (Solrød, Køge og Greve) er forlænget et år frem til 31. januar Dette medfører et behov for en yderligere indtægts- og udgiftsbevilling til ambulancekørsel på 42,9 mio. kr. i 2015 og 3,9 mio. kr. i Gennemgang af brandvæsenets økonomi har vist, at både indtægts- og udgiftsbevilling til ambulancekørsel har været for lave. De opjusteres derfor til det niveau, de bør være med 7,8 mio. kr. i Gennemgang af brandvæsenets økonomi har vist, at både indtægts- og udgiftsbevilling til brandvæsenets øvrige områder samlet set har været for høje. De nedjusteres derfor til det niveau, de bør være med 2,1 mio. kr. i 2014 i 8,0 mio. kr. i 2015.

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere