Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurebeskrivelse for magtanvendelse"

Transkript

1 Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: Sagsid.: dawel Version nr.: 4

2 Kvalitetsstandard for magtanvendelse Område Lovgrundlag Omsorgspligt og Magtanvendelse Sundhed og handicap Serviceloven 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I Side 2

3 tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. 124 a. Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Alarmsystemer 125. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Fastholdelse m.v Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Side 3

4 126 a. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. Tilbageholdelse i boligen 127. Under samme betingelser som i 125, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Anvendelse af stofseler 128. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129. Kommunalbestyrelsen kan, jf. 131, indstille til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap eller botilbud efter lov om almene boliger m.v., når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt Side 4

5 botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne i stk. 1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for, at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Stk. 4. Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1 og 2, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende. Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 vil kunne påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, indstiller kommunalbestyrelsen til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk. 2. Formål Særlig opmærksomhed på Formålet med loven er dels at sikre en omsorgsfuld pleje og dels at begrænse magtanvendelse samtidig med, at retssikkerheden sikres både for borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevneydelse og for personalet, der arbejder med denne personalegruppe. Kommunen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage den pågældendes interesser evt. som bisiddere efter forvaltningslovens 8. Kommunen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge. Alle, der arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, der er afhængig af omgivelsernes holdning og tolkning, må til stadighed tage egne holdninger op til kritisk revision. Det er en menneskeret at give udtryk for sine følelser og aggressioner. Beslutninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten ( ) (herunder beslutninger om optagelse i særlige botilbud uden samtykke), hører ikke under den faktiske udførelse af sociale opgaver. Det betyder, at beslutninger om at iværksætte sådanne indgreb skal træffes af den ansvarlige myndighed, dvs. kommunalbestyrelsen efter indstilling fra medarbejderne. (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse). Omsorgspligten Side 5

6 Generelt Med udgangspunkt i Grundlovens 71 om at den personlige frihed er ukrænkelig, skal der til stadighed foretages en afvejning mellem den enkeltes integritet og muligheden for at sikre en indsats. Omsorgspligten er således nært forbundet med sund fornuft og indlevelse i andres situation, hvor pleje kan forudsætte mindre indgribende tvangsmæssige foranstaltninger. Eksempel: Hjælp til at få tøj på uden samtykke. Når respekten for den enkeltes integritet og frihed skal håndteres, sker det i en afvejning af de forskellige og ofte modstridende hensyn, der indgår i det konkrete tilfælde. I visse situationer vil det være nødvendigt at overveje hensynet til individets værdighed, sociale tryghed eller hensynet til andre. Når for eksempel borgere med demens forlader boligen uden at være påklædt eller modsætter sig grundlæggende hygiejnepleje, kan det være forbundet med tab af værdighed. Den samlede afvejning af de forskellige hensyn skal altid foretages ud fra en konkret vurdering af den enkeltes forhold. (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse) Personkredsen Rammer for omsorgspligten Omsorgspligten omfatter personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne for hvem, der allerede er besluttet at yde en indsats efter servicelovens bestemmelser. Den psykiske funktionsevnenedsættelse behøver ikke at være varig Personkredsen har de samme behov, rettigheder og pligter som andre mennesker i samfundet og kræver gensidig værdighed. Støtte og pleje ydes efter en skriftlig aftale i henhold til Servicelovens 82 og skriftlige handlingsplaner efter 141. Omsorgspligten byder at hjælpe efter et individuelt skøn Omsorgspligten byder at hjælpe personkredsen uden samtykke Omsorgspligten byder at hjælpe trods passiv eller verbal modstand Omsorgspligten giver hjemmel til at føre ved hånd, berøre ryg og udstyre personkredsen med handsker og andre beskyttelsesforanstaltninger, som forhindrer selvdestruktivitet. Omsorgspligten fordrer et godt samarbejde både med den pågældende og med pårørende. Omsorgspligten fordrer et stadigt forsøg på at skabe tryghedsskabende initiativer. Fysisk magtanvendelse kan aldrig ydes med udgangspunkt i omsorgspligten. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generelt Fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, som iværksættes over for personer, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring. Personkredsen Magtanvendelse kan anvendes efter et individuelt skøn over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, for hvem det allerede er besluttet at yde en indsats efter servicelovens bestemmelser. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige do- Side 6

7 kumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Der skal være en risiko for, at den pågældende ellers ville være til fare for at lide eller påføre andre væsentlig personskade. Personkredsen har de samme behov, rettigheder og pligter som andre mennesker i samfundet og kræver gensidig værdighed. Rammer for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Magtanvendelse bør begrænses og erstatter aldrig omsorg Magtanvendelse forudsætter den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Først forsøges frivillig medvirken til den nødvendige foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i forhold til det, der forsøges opnået mindst indgribende foranstaltning. Magtanvendelse skal ydes skånsomt og kortvarigt. Magtanvendelse foranstaltes individuelt. Der skal være åbenhed og legalitet omkring magtanvendelse. Man bør arbejde med at finde ud af, hvorfor borgeren handler, som vedkommende gør i de situationer, der fører til magtanvendelse. Det gælder således om at se, om man kan ændre rutiner med videre og dermed undgå de situationer, hvor magtanvendelse opstår. Kommunen skal udarbejde handleplaner i overensstemmelse med Servicelovens 141 for de borgere, der har været anvendt magt over for. Når der har været anvendt magt, er det derfor obligatorisk at udarbejde en plan for, hvordan man fremover undgår denne magtanvendelse. Godkendte tvangsmæssige foranstaltninger 125 Alarm- og pejlesystemer 126 og 126a Fastholdelse 127 Tilbageholdelse i boligen 128 Anvendelse af stofseler 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 125 Alarm- og pejlesystemer Anvendes efter et individuelt skøn, hvor der er en nærliggende risiko for, at en person ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. VEJLEDNINGEN KAPITEL 8: 48. ( ) hvis (den) nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse f.eks. en borger med demens (kan der) anvendes personlige alarmeller pejlesystemer uden forudgående myndighedsafgørelse, med mindre den pågældende direkte modsætter sig anvendelsen, jf. servicelovens 125, stk. 2. ( ) Alarm- eller pejlesystemet kan medvirke til, at en borger med demens kan findes, inden han eller hun risikerer at komme til skade. Formålet er således ikke at overvåge, hvad den pågældende foretager sig, men derimod at medvirke til, at borgeren med demens kan opretholde sin bevægelsesfrihed, samtidig med, at det er muligt at forhindre, at den pågældende forvilder sig bort og dermed udsætter sig selv for skade. Side 7

8 126 Fastholdelse eller tilbageførelse til andet rum. Der kan træffes afgørelse om at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er en nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og når forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Det er personalet, der træffer afgørelse om fastholdelse i den akutte situation. Et lovligt indgreb i form af fastholdelse omfatter aldrig vold, såsom førergreb, slag og spark. Bestemmelsen giver heller ikke mulighed for at føre en borger til et lokale med aflåst dør, da dette vil være frihedsberøvelse. Magtanvendelse i form af at fastholde eller at føre en borger til et andet lokale skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer. (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse) 126a fastholdelse i hygiejnesituationer I situationen skal man altid vælge den mindst indgribende handling, der vurderes at være tilstrækkeligt til at opnå formålet. Man skal derfor først vurdere, om situationen kan løses uden at fastholde eller føre borgeren til et andet lokale, og kun i de tilfælde hvor medarbejderen vurderer, at det ikke er tilfældet, vil det være lovligt at fastholde eller føre. Det er også en forudsætning, at borgeren ikke viser tegn på at ville ændre adfærd. Fysisk støtte, som har til formål at modvirke effekten af rykvise kramper, spasticitet etc. eller som har til formål at berolige, bliver ikke betragtet som magtanvendelse. (Socialstyrelsens folder om magtanvendelse) Der kan for en afgrænset periode træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette anses som absolut nødvendigt for at varetage omsorgspligten i personlig hygiejnesituationer. Magtanvendelsen kan udelukkende foretages med forudgående tilladelse. I hygiejnesituationer skal man sørge for at varetage borgerens grundlæggende behov med respekt samt hensyntagen til borgerens selvværd og livsførelse. Der kan træffes beslutning om at tillade magtanvendelse i form af fastholdelse ved: tandbørstning barbering hårvask, badning og tøjskift klipning af hår og negle skiftning af bleer og bind pleje af hud fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Der må ikke bruges hjælpemidler til fastholdelsen. 127 Tilbageholdelse i boligen 128 Anvendelse af stofseler Gennem 141 handleplanen skal det forsøges sikret, at magtanvendelsen kan undgås i fremtiden. Anvendes efter et individuelt skøn, hvor der er en nærliggende risiko for, at en person ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko Fastspænding med stofseler anvendes efter et individuelt skøn for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig for væsentlig personskade, og når forholdene gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko. Side 8

9 Beskyttelsen mod skade som følge af fald består i at spænde den pågældende fast til kørestolen, sengen, toilettet osv. med bløde stofseler. Selerne kan for eksempel placeres over brystet, om livet eller over benene. Administrative arbejdsgange i forhold til 125, 126, 126a, 127 og 128 Fastspænding med stofseler kan alene anvendes for at hindre fald og ikke for at begrænse en borgers mobilitet ved for eksempel utryghed, aggressivitet, hvileløs omvandring og træthed. Servicelovens magtanvendelsesbegreb omfatter ikke beskyttelsesmidler i form af bløde specialhandsker, hjelme m.v., der bruges med det formål at forhindre selvdestruktiv adfærd. (Socialstyrelsens hæfte om magtanvendelse) Før anvendelse af magt Skal alle andre muligheder ift. den socialpædagogiske indsats være udtømt. Skal der udarbejdes dokumentation for tidligere/ hidtidig indsats via journalisering pædagogisk handleplan, notater mv. hvad er det, vi har gjort indtil nu og hvordan? Skal det forsøges at få borgeren til at medvirke frivilligt ift. den konkrete indsats for at undgå anvendelsen af magt. Skal der være åbenhed ift. alle beslutninger omkring indsatsen og evt. anvendelse af magt eventuel værge eller andre pårørende skal orienteres om alle beslutninger ift. Magtanvendelse og indgreb i den personlige frihed. Skal personalet løbende følge, om den konkrete hjælp tilgodeser den enkeltes behov, så det sikres, at der løbende kan foretages de nødvendige justeringer for at undgå eventuel magtanvendelse. Der skal reflekteres over praksis, samt løbende indgås dialog med myndigheden/ sagsbehandler omkring indsatsen via opfølgning. Ved magtanvendelsen: Med tilladelse ( 125, 126a, 127 og 128) Der ansøges hos borgerens handlekommune om mulighed for at anvende magt overfor borgeren. For Pleje og Omsorg følges instruksen for ansøgning om magtanvendelse. For Sundhed og Handicap bruges ansøgningsskemaet til magtanvendelse, som findes på KMD. Dokumentationen for tidligere / hidtidig indsats skal vedlægges ansøgningen. Handlekommunen træffer afgørelse vedr. ansøgning om tilladelse til at anvende magt. Handlekommunen giver klagevejledning til borgeren. Ved brug af den tilladte magtanvendelse, registreres denne ved at udfylde skema 1 elektronisk. Registreringen skal ske straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Skemaet påføres leders kommentar samt handleplan for, hvordan magtanvendelsen fremover undgås. Side 9

10 Hvis det i øvrigt falder i god tråd med det øvrige pårørendesamarbejde i forhold til den pågældende borger, så skal de pårørende informeres om magtanvendelsen pr. telefon, når den har fundet sted. Magtanvendelsen indberettes ved, at skemaet sendes elektronisk til demenskoordinatoren (pleje/omsorg - her følges instruksen for indberetning af magtanvendelse) eller den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagbehandler (Sundhed/Handicap). Ved sidstnævnte sender myndighedssagsbehandleren skemaet videre til Socialtilsyn Midt samt handlekommunen (afdelingsadresse). Indberetningerne skal sendes én gang om måneden. Benyttes tilladelsen kontinuerligt til magtanvendelse på samme forhold over en periode, kan det i indberetningen nævnes, at tilladelsen har været benyttet i for eksempel tandbørstningssituationer dagligt (evt. to eller tre gange dagligt) i perioden fra dato x til dato y. Bliver der behov for at anvende tilladelsen til andre hygiejnesituationer omfattet af tilladelsen, skal dette ligeledes indberettes. Demenskoordinatoren / myndighedssagsbehandleren vurderer, om indberetningen giver anledning til evt. ændringer ift. driften. Uden tilladelse ( 125, 126, 126a, 127 og 128) Ved brug af magtanvendelse registreres denne ved at udfylde skema 2 elektronisk. Registreringen skal ske straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Skemaet påføres leders kommentar samt handleplan for, hvordan magtanvendelsen fremover undgås. Hvis det i øvrigt falder i god tråd med det øvrige pårørendesamarbejde i forhold til den pågældende borger, så skal de pårørende informeres om magtanvendelsen pr. telefon, når den har fundet sted. Magtanvendelsen indberettes ved, at skemaet sendes elektronisk til demenskoordinatoren (pleje/omsorg - her følges instruksen for indberetning af magtanvendelse) eller den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagbehandler (Sundhed/Handicap). Indberetningerne skal sendes straks og senest på tredjedagen efter iværksættelse. Demenskoordinatoren / myndighedssagsbehandleren vurderer, om indberetningen giver anledning til evt. ændringer ift. driften. Evt. ansøges handlekommune om tilladelse til fremadrettet brug af magtanvendelsen (jf. ovenfor). For magtanvendelse i Sundhed/Handicap videresender den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagsbehandler indberetningsskemaet til handlekommunen (afdelingsadresse) samt Socialtilsyn Midt Dette med besked om, at svar skal sendes retur til den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagsbehandler. Handlekommunen træffer afgørelse vedr. indgrebets lovlighed. Handlekommunen vurderer, om indgrebet giver anledning til evt. æn- Side 10

11 dringer vedr. borgeren Handlekommunen giver klagevejledning til borgeren Handlekommunen videregiver oplysninger til den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagsbehandler, som videregiver til tilbud og socialtilsyn. Særligt for 127 Efter Servicelovens 132 skal kommunen sørge for, at personen under sagen får bistand af en advokat. Kommunen betaler udgiften hertil efter samme regler, som gælder, hvor der meddeles fri proces. Personer, der tilbageholdes i boligen i henhold til 127, skal underrettes om adgangen til at rette henvendelse til Folketingets udvalg i henhold til Grundlovens 71, stk. 7 om tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse. Dette gælder også, hvis der er givet samtykke til foranstaltningen. 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Betingelser 129, stk. 1 Flytningen er absolut påkrævet, for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp. Hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig. Borgeren kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger. Borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Alle forhold skal være opfyldt. Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, og der er krav om advokatbeskikkelse for borgeren. Betingelser 129, stk. 2 Betingelserne for flytning er lempeligere, når det angår borgere, der ikke modsætter sig flytning, men som ikke er i stand til at give et informeret samtykke på grund af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse. Flytningen er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp. Hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig. Borgeren modsætter sig ikke flytning. Borgeren ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Borgeren har en erhvervet mental svækkelse som er fremadskridende. Alle forhold skal være opfyldt. Hvis en ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp og opsyn med den pågældende, skal det indgå i den samlede vurdering, før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om flytning af borgeren. Dog træffer Statsforvaltningen afgørelsen, hvis den af Statsforvaltningen beskikkede værge ikke er enig. Side 11

12 Betingelser 129, stk. 3 I særlige tilfælde, hvor borgeren mangler evnen til at give samtykke, og hvor det må skønnes at være i borgerens egen interesse for eksempel af hensyn til mulighederne for, at pågældende kan bevare tilknytningen til sine pårørende er det muligt at iværksætte flytning til anden tilsvarende bolig, uden at betingelserne i stk. 1 nr. 1-5 er opfyldt. Borgeren er optaget i et botilbud efter 129, stk. 1. Flytningen sker i borgerens interesse. Borgeren er ikke i stand til at give et informeret samtykke. Borgeren kan fortsat få opfyldt behov for omsorg og pleje i et egnet botilbud. Alle forhold skal være opfyldt. Det er kommunalbestyrelsen, der indstiller til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om flytning ved anvendelse af 129, stk. 3. Administrative arbejdsgange i forhold til 129 På ældreområdet vurderer demenskoordinatoren, om den pågældende kan give positivt samtykke til en flytning. På handicap- og psykiatriområdet er det den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagsbehandler, der foretager vurderingen. Der anmodes hos Statsforvaltningen om beskikkelse af personligt (og eventuelt økonomisk) værgemål til borgeren. På ældreområdet søges dette af demenskoordinatoren. For handicap og psykiatri søger den værgemålsansvarlige myndighedssagsbehandler. Ved stk. 2 kan borgeren visiteres og tildeles bolig efter de almindeligt gældende visitationskriterier, når en beskikket personlig værge til opgaven er enig i kommunens afgørelse. Statsforvaltningen træffer afgørelse, hvis den beskikkede værge ikke er enig. Ved stk. 1 og 3 udarbejdes en indstilling til flytning til Statsforvaltningen. På ældreområdet gøres dette af demenskoordinatoren, for handicap og psykiatri indsender den magtanvendelsesansvarlige myndighedssagsbehandler. Efter Servicelovens 131 skal indstillingen til nævnet indeholde følgende: 1) Beskrivelse af om og hvordan grundlaget for betingelserne anses for opfyldte 2) Lægefaglig dokumentation for den nedsatte funktionsevne. Det skal desuden være dokumenteret, at funktionsnedsættelsen forhindrer borgeren i selvstændigt at varetage egne interesser. For 129, stk. 2 gælder at der skal foreligge fyldestgørende speciallægefaglig dokumentation for borgerens psykiske funktionsnedsættelse. 3) Den hjælp og pleje, efter kapitel 14 i Serviceloven, der har været iværksat eller har været tilbudt til den pågældende eller familien, før indstillingen til optagelse i særligt botilbud blev besluttet Det skal endvidere beskrives, hvorfor det ikke har været muligt at yde Side 12

13 den tilstrækkelige hjælp i den nuværende bolig. Hvis anden hjælp har været iværksat, skal dette også nævnes. Endeligt skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af den antagne risiko for alvorlig personskade. 4) Redegørelse for indretning af den nye bolig samt den personlige hjælp og pleje m.v. som herefter vil kunne stilles til rådighed. Endvidere skal der foreligge en beskrivelse af de særlige tilbud om støtte, hjælp og pleje samt pædagogiske tilbud, som tilbydes i eller i tilknytning til botilbuddet. 5) Personens egen holdning samt de pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til flytningen skal indgå i den samlede indstilling. Bemærkningerne vil hovedsagligt indeholde de nævnte personers indstilling til flytningen, men kan også indeholde spørgsmål om f.eks. ægtefælles boligforhold og økonomiske forhold. Statsforvaltningens afgørelse skal foreligge senest to uger efter modtagelsen af kommunens indstilling. Efter Servicelovens 132 skal kommunen sørge for, at personen under sagen får bistand af en advokat. Kommunen betaler udgiften hertil efter samme regler, som gælder, hvor der meddeles fri proces. På skema 3 indberettes flytning iværksat i henhold til 129. Det vil sige flytning uden samtykke fra borgeren. Disse registreringer skal i henhold til bekendtgørelsens 12 foretages senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er sat i værk. Registrerede flytninger skal indberettes kvartalsvis. Registreringen skal foretages af den person, der har iværksat indgrebet, eller af den der har instruktionsbeføjelsen over for det involverede personale. En ægtefælle eller anden nærtstående, som deler bolig med en person med betydelig og varig nedsat funktionsevne er berettiget til at klage over kommunens afslag på at indstille en person til flytning. Flytningen kan ikke iværksættes akut. Afgørelse om optagelse i et særligt botilbud kan som anke indbringes for Ankestyrelsen af ægtefælle, pårørende eller værge inden for 4 uger. Kvalitetsmål Tvangsforanstaltninger holdes på et minimum gennem omsorgsforanstaltninger, hvor afdelingerne årligt vil følge niveauet i forhold til registrerede tilfælde af magtanvendelse. Individuelle handlingsplaner efter Servicelovens 141 holdes til stadighed a jour. Undervisning af personale foretages efter behov Side 13

14 Side 14

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere