Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning"

Transkript

1 Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde Dir. tlf.: Lov, bekendtgørelse og vejledning Grundloven 71: Både holdningsmæssigt og retligt er udgangspunktet derfor princippet om den personlige friheds ukrænkelighed. og er desuden anerkendt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ligesom det indgår i den FNkonvention om rettigheder for personer med handicap, som Danmark underskrev i marts 2007 og ratificerede i Serviceloven Service loven arbejder med en positiv afgrænsning af loven, dvs, hvis det ikke er nævnt er det ikke tilladt. Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Bek. 392 af om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven Vejl. 8 af om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske

2 principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven) 124 Stk. 1 Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2 Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3 Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4 Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5 Indgreb efter 126, kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. 2. Retsikkerheds-principper Både etisk og retligt er udgangspunktet for bestemmelserne om magtanvendelse princippet om den personlige friheds ukrænkelighed. Dette princip er lovfæstet i grundlovens 71 og er desuden anerkendt i Side 2 af 8

3 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. De retssikkerhedsprincipper, reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed bygger på, er: Socialpædagogisk bistand går altid forud for magtanvendelse. Mindsteindgrebsprincippet, dvs. den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Individualitetsprincippet, dvs. indgreb i den personlige frihed skal tilpasses den enkeltes situation og behov, ligesom den enkeltes behov ikke kan begrunde uforholdsmæssige indgreb over for andre, fx øvrige beboere i et bofællesskab. Åbenhed, dvs. det skal være klart for den enkelte eller pårørende, værge eller bisidder, hvilke beslutninger der træffes og hvorfor, ligesom borgerne generelt bør have adgang til viden om gældende regler og praksis. Legalitet, dvs. krav om klar lovhjemmel for indgreb i den personlige frihed. Særlige krav til beslutningsgrundlag og klageadgang. 3. Magtanvendelsesformer Serviceloven giver hjemmel til følgende former for magtanvendelse og indgreb i den personlige frihed: Anvendelse af personlige alarmer eller pejlesystemer, (Sel 125) stk.1 Anvendelse af personlige alarmer eller pejlesystemer, (Sel 125) stk.2, 2. pkt. Anvendelse af fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum (Sel 126.1) Fastholdelse i hygiejne-situationer (Sel 126.2) Anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade boligen eller føre denne tilbage til boligen (Sel 127) Fastspænding med stofsele (blød fiksering) (Sel 128) Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (Sel 129) For at være lovlige, skal indgrebene opfylde en række detaljerede krav, der er beskrevet i loven og i den tilhørende bekendtgørelse. For demente er der en sær regel der betyder, at anvendelse af overvågning IKKE er magtanvendelse såfrem personen ikke Side 3 af 8

4 modsætter sig: For den personkreds, der fremgår af servicelovens 125, stk. 2, 2. pkt., kan afgørelse om anvendelse af personlige alarmeller pejlesystemer træffes uden tidsbegrænsning. En foranstaltning skal dog ophøre, hvis de indholdsmæssige betingelser for at træffe afgørelse om en foranstaltning ikke længere er til stede. 4. Kompetence Kompetencen til at træffe afgørelse eller indstille til Kommunalbestyrelsen: Bosteds leder/ plejehjemsleder Alarm-, pejlesystemer og særlige døråbnere: Bestemmelsen i 125, stk. 1, giver adgang til at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer i forhold til personer når: der er risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide personskade ved at forlade boligen, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at anvende alarm- eller pejlesystemer for at afværge risikoen Bestemmelsen i 125 stk. 2, retter sig i mod personer, hvor den nedsatte funktionsevne, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, f.eks. en borger med demens, uden forudgående myndighedsafgørelse. Hvis personen er omfattet af ovenstående gr træffes afgørelsen om alarm af lederen, hvis borgeren ikke modsætter sig. Afgørelsen er ikke tidsbegrænset, men skal bedømmes løbende Hvis borgeren modsætter sig, indstiller lederen til kommunalbestyrelsen at borgeren får alarm. Side 4 af 8

5 Kommunalbestyrelsens afgørelse skal gives for en afgrænset perionde som min skal revurderes hver 8 md. Akut fastholdelse eller føring til andet opholdssted: Afgørelse træffes af den/de tilstedeværende medarbejdere (Sel 126.). Lederen behandler sagen ifølge procesbeskrivelsen for administrative arbejdsgange ved magtanvendelse (Procesbeskrivelse) + Fastholdelse i hygiejnesituationer: Lederen kan ansøge kommunalbestyrelsen om anvendelse af magt. - Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten i personlige hygiejne-situationer. Hvis behovet for magt anvendelsen sker akut træffes af den/de tilstedeværende medarbejdere beslutning herom og lederen behandler sagen ifølge procesbeskrivelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan gives for en periode på 3 måneder, afgørelsen kan forlænges efter en ny revurdering. Tilbageholdelse i boligen: Lederen kan ansøge kommunalbestyrelsen om anvendelse af magt. Bestemmelsen i 127 giver adgang til at fastholde en borger med fysisk magt for at hindre denne i at forlade boligen eller for at føre vedkommende tilbage til boligen. Bestemmelsen finder anvendelse når der er nærliggende risiko for, at borgeren ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør, at det er absolut påkrævet for at afværge denne risiko at anvende fysisk magt, således at borgeren forhindres i at forlade boligen eller føres tilbage til boligen, og lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt Hvis behovet for magt anvendelsen sker akut træffes af den/de tilstedeværende medarbejdere beslutning herom og lederen behandler sagen ifølge procesbeskrivelsen. Side 5 af 8

6 Kommunalbestyrelsens afgørelse skal gives for en afgrænset perionde som min skal revurderes hver 8 md. Advokathjælp: I sager om tilbageholdelse i boligen mod pågældendes vilje skal kommunen sørge for, at den pågældende får bistand fra en advokat samt afholde udgiften hertil, jf Den udpegede advokat har til opgave at varetage borgerens interesser på et så tidligt tidspunkt i sagen som muligt. Fastspænding med stofsele: Lederen kan ansøge kommunalbestyrelsen om anvendelse af magt. Bestemmelsen i 128 giver hjemmel til at fastspænde en person med stofseler for at hindre fald når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet Kommunalbestyrelsens afgørelse skal gives for en afgrænset perionde som min skal revurderes hver 18 md. Hvis behovet for magt anvendelsen sker akut træffes af den/de tilstedeværende medarbejdere beslutning herom og lederen behandler sagen ifølge procesbeskrivelsen. Optagelse i særligt botilbud uden samtykke: Hvem er omfattet af bestemmelsen: når flytningen skyldes, at den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig når en institution lukker/nedlægges eller når en person skal overgå fra en institution for børn og unge til et botilbud for voksne Personer der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give samtykke hertil: Statsforvaltningen kan efter 131 træffe afgørelse om, at en person skal optages i et særligt botilbud uden dennes samtykke. Afgørelsen træffes efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. 129, Side 6 af 8

7 stk. 1. Det er en betingelse at: 1. det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2. hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3. den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4. udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5. det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning Hensynet til kommunalbestyrelsens udnyttelse af ressourcer og tilrettelæggelse af de sociale tilbud m.v. indgår ikke i vurderingen. Betingelserne for flytning er lempeligere i forhold til borgere, der ikke modsætter sig flytning, men som heller ikke er i stand til at give et informeret samtykke på grund af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, jf. 129, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i sådanne tilfælde selv træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis den beskikkede værge kan tiltræde afgørelsen om flytning. Det er en betingelse, at der er tale om en fremadskridende lidelse, som det f.eks. kan ses ved fremskreden demens. Det er endvidere en betingelse, at ophold i et botilbud er påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, samt at det i det konkrete tilfælde vurderes mest hensigtsmæssigt for den pågældende at flytte til det pågældende botilbud m.v. Er værgen og kommunalbestyrelsen ikke enige, og fastholder kommunalbestyrelsen indstillingen, skal reglerne i 129 stk. 1 følges. Der vil typisk være tale om borgere med demens. Personkredsen omfatter dog også andre, der sent i deres livsforløb rammes af andre former for fremadskridende mental svækkelse. Generelt: Side 7 af 8

8 I forbindelse med alle ovenfor nævnte situationer skal der ske en revision af beboerens 141 handleplan. Der forligger et ansøgningsskema som benyttes af bostederne i forbindelse med tilladelse til for en periode at anvende magt. 5. Afrapportering SSU orienteres en gang årligt om: Indstillinger om tilladelse til at anvende magt for Afgørelser på magtanvendelsesområdet hvor situationerne er opstået akut Det understreges, at alle indberetninger og indstillinger indgår i orienteringen - også indberetninger og indstillinger, der fører til afslag. Meget grove overtrædelser af reglerne om lovlig magtanvendelse vil som udgangspunkt kunne få ansættelsesretslige konsekvenser, ligesom vold overfor borgerne som udgangspunkt skal politianmeldes. Side 8 af 8

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere