Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup"

Transkript

1 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50 By 2830 Virum By 2700 Ballerup Kontaktperson: Kjeld Jensen, Ballerup kommune tlf og Besigtigelse: Inden tilbudsgivning vil der være lejlighed til at besigtige stedet og komme med spørgsmål. Dato for besigtigelse er: Mandag d. 7/2 kl. 12:00 i Mødelokalet på Materielgården, Energivej 50, Ballerup. Frist for tilmelding til besigtigelse: 4/2 kl. 12:00 på Frist for modtagelse af tilbud: 4/3 kl. 12:00 Tilbud skal sendes elektronisk til eller sendes til: Vej & Park Centeret, Energivej 50, 2750 Ballerup att.: Kjeld Jensen Tildelingskriterier: Laveste pris, der fordeles med 50 % på anskaffelsespris og 50 % på drifts- og energiomkostninger i de følgende 10 år. Udbuddet gælder følgende lokaler: Mekanisk værksted Varmemedie: Lokalt gasfyr Bilag: Bygningstegninger 1

2 Indhold Udbudsmateriale... 1 Indhold... 2 Love og regler... 3 Ventilationsentreprisens omfang... 3 Særlige krav... 4 Funktionsbeskrivelse... 4 Anlægsopbygning... 5 Beskrivelse af ventilationsanlæg... 5 Beskrivelse af udsugningsanlæg... 5 Automatik... 6 Styring af ventilationsanlæg... 6 Styring af udsugningsanlæg... 6 Projekteringsarbejder... 6 Indregulering... 7 Kvalitetssikring... 7 Brugerinstruktion... 7 Drift- og vedligeholdelsesvejledninger... 7 Afleveringsforretning... 7 Slutfakturering... 8 Garantiperiode... 8 Serviceaftale... 8 Tilbudsliste... 9 Projektspecifikationer

3 Love og regler DS 447: Norm for ventilationsanlæg Arbejdsministeriets bekendtgørelser AT s vejledninger Miljøministeriets bekendtgørelser AB 92 Vej & Park Centerets regler er gældende under arbejdets udførelse, herunder reglerne omkring nydelses- og rusmidler. Der kan arbejdes på pladsen alle hverdage fra kl. 06:30 til kl. 15:00. Udførelsesperioden for dette projekt er maj september. Det forventes at arbejdet igangsættes maj Garageanlægget og værkstedet skal være skal være i drift under udførelsen af hele ventilationsentreprisen, hvorfor aktiviteter der har indgriben i værkstedets drift, skal samordnes med værkstedet inden aktiviteten igangsættes. Ventilationsentreprisens omfang Arbejdet omfatter: Etablering af en ny rumventilation i mekanisk værksted, inkl. alt materiale og arbejde, som sikrer, at rumventilationen står fuldt færdig i drift. Etablering af nyt udsugningsanlæg i mekanisk værksted, inkl. alt materiale og arbejde, som sikrer, at rumventilationen står fuldt færdig i drift, samt ændring af eksisterende udsugningskanaler og tilkobling af eksisterende svejseudsugninger og slibemaskine. Arbejdet omfatter alle på tegninger og i beskrivelsen angivne arbejder og leverancer, som hører med til arbejdets fuldstændige færdiggørelse, herunder: Ventilationsanlæg. Automatikanlæg. Projekteringsarbejder fra herværende stade. Indregulering af de færdige anlæg. Kvalitetssikring af egne og evt. underentreprenørers arbejder. Levering af anlægsdokumentation. Drift- og vedligeholdelsesvejledning. Varme til blandearrangement udtages fra eksisterende varmerør ca. 10 meter fra aggregatet. El til ventilationsanlæg og udsugningsanlæg tages fra eksisterende el-tavle, ca. 25 meter fra hvor anlæggene skal monteres. 3

4 Under ventilationsentreprisen er også bortskaffelse af eksisterende kanaler der demonteres, samt andet affald der fremkommer under arbejdets udførelse. Entreprenøren skal inden afgivelse af tilbud ved selvsyn på arbejdsstedet kontrollere, om han/hun mangler oplysninger af betydning for entreprisens prissætning. Under entreprisens udførelse vil ekstrakrav vedrørende eksisterende forhold kun blive honoreret, hvis de ikke har kunnet konstateres ved besigtigelsen inden arbejdets igangsætning. Særlige krav Anlæggene skal kunne godkendes af Arbejdstilsynet i henhold til krav til rumventilation i autoværksteder. Bygningsreglementets krav til energieffektivitet skal som minimum overholdes. Støj: Eksternt: Jf. lokale støjkrav. Max. lydniveau for procesudsugene er 10 db(a) under processens baggrundsstøj. Max. lydniveau for ventilationsanlæg er 35 db(a). Funktionsbeskrivelse Formålet med ventilationen er at sikre et godt indeklima ved at udsuge forurenet luft og erstatte den med opvarmet udeluft. På alle former for værksteder i autobranchen forekommer sundhedsskadelige, luftbårne miljøpåvirkninger i form af røg, dampe, stærk varme, støv og lugtgener fra arbejdsprocesserne. I autobranchen omfatter forureningerne bl.a. udstødningsgasser, oliedampe, opløsningsmidler, svejserøg, slibestøv. Forureningen skal primært fjernes ved forureningskilderne med procesventilation. Procesventilationen fjerner dog aldrig forureningen 100 %, derfor skal ventilationen opretholde en grundventilation af opholdszonen, mens der arbejdes. Til erstatning for den udsugede luft skal ventilationsanlægget indblæse frisk luft jævnt fordelt i lokalerne i en passende temperatur. D.v.s. at luften skal være forvarmet og indblæses, så den ikke forårsager trækgener. Indblæsningen af opvarmet friskluft er eneste varmekilde i værkstedet. Anlæggets funktion er således også opretholdelse af en acceptabel rumtemperatur under hensyntagen til transmissionstab og ventilationstab via porte og døre. 4

5 Anlægsopbygning Anlægget opbygges med et ventilationsaggregat bestående af indblæsnings- og udsugningsventilator, posefilter på luftindtaget og på udsugningen, krydsvarmeveksler og vandvarmeflade koblet til gasfyr, inkl. blandearrangement og tilkobling. Kanalføringen skal ske i tilstødende garage, hvor også ventilationsaggregatet står. Kanalerne monteres på væg ind mod værkstedet og føres ind i værkstedet under loft mellem bygningens betondragere og værkstedets løbekat. Afkast og luftindtag føres over tag, inkl. hulskæring og taginddækning. Der indblæses luft under loftet gennem dyser monteret i indblæsningskanalerne. Luften udsuges gennem riste monteret i udsugningskanalerne. Ventilationsanlægget skal forsynes med en trykfaldsalarm, der giver alarm via roterblink og en lydgiver, ved utilstrækkelig ventilation. Udsugningsventilatoren placeres i tilstødende garage. Kanalføringen sker på væg ind mod værkstedet og føres ind til svejseudsugene og slibeudsuget. Der monteres et filter foran udsugningsventilatoren, der udskiller 99 % af alle partikler. Luftafkast føres over tag, inkl. hulskæring og taginddækning. Afkastet skal som minimum føres en meter over tag, og etableres så der ikke opstår kortslutning mellem afkast og indtag. Udsugningsanlægget skal forsynes med en trykfaldsalarm, der giver alarm via roterblink og en lydgiver, ved utilstrækkelig ventilation. Beskrivelse af ventilationsanlæg Indblæsning Indblæsning under loft med jævn og trækfri fordeling af opvarmet luft i opholdszonen. Luftmængder dagdrift: Mekanisk værksted: 6500 m 3 /h. Udsugning Luftmængde som indblæses, fratrukket udsugning fra punktudsugene. Udsugningen under loft fordelt jævnt i lokalet. Varmegenvinding Varmegenvinding, krydsvarmeveksler eller modstrømsvarmeveksler med minimum termisk virkningsgrad på 60 %. Dimensionerende udetemperatur Ved dimensionering af varmeflade benyttes 12 C som minimumstemperatur. Beskrivelse af udsugningsanlæg Udsugningsanlægget skal udsuge fra 2 svejseudsug og 1 slibemaskine og en tilkobling af en flytbar ventilator. 5

6 Hvert svejseudsug skal yde mellem 800 og 1000 m 3 /h med en kanalhastighed på m/sek. Svejseudsugene skal startes via en kontakt på svejseudsuget. Slibemaskineudsuget skal yde ca. 250 m 3 /h med en kanalhastighed på m/sek. Suget skal starte, når slibemaskinen startes. Automatik Levering af el- og automatiktavle, automatikkomponenter samt montage af automatikkomponenter på ventilationsanlæg hører under ventilationsentreprisen. Til automatikkomponenter hører motorventiler for blandekredse. I automatikken indgår også sikkerhedsforanstaltninger mod frostfare for varmeflade og brandfare, som kan indikeres i indblæsnings- og udsugningskanaler. Styring af ventilationsanlæg Dagdrift Fuld luftmængde Konstant friskluft Opvarmning af lokale til arbejdstemperatur Ventilationsanlægget skal indblæse en fast luftmængde på 6500 m 3 /h. Ventilationsanlægget skal udsuge en variabel luftmængde på 6500 m 3 /h minus den af punktudsugningsanlægget udsugede luftmængde. Ventilationen skal opstarte 1 time før arbejdstids begyndelse, og skal stoppe 1 time efter arbejdstids ophør. Ventilationen skal være forsynet med en funktion, der ved et tryk forlænger driften med 2 timer. Styring af udsugningsanlæg Udsugningsanlægget skal være trykstyret til variabel luftmængde således, at når der åbnes for procesudsugning, øges luftmængden med den nødvendige luftmængde. Projekteringsarbejder Nærværende entreprenør skal detailprojektere anlægget, og der skal fremsendes oplæg til godkendelse senest 2 uger før arbejdets påbegyndelse. Desuden skal ventilationsentreprenøren udføre målinger, der dokumenterer anlæggets energiforbrug. Efter den endelige fastlæggelse af data for varmeflader og motorstørrelser meddeles disse VVS- og el-entreprenør. 6

7 Indregulering Kanalsystemet monteres med det nødvendige antal måle- og reguleringsblænder og -spjæld for kontrol og indregulering af delluftmængder. Skemaer for indregulering skal fremsendes til bygherre til godkendelse 2 uger før anlægsmontage. Kvalitetssikring Inden arbejdets påbegyndelse fremlægger entreprenøren sin kvalitetssikringsmanual, der klargør hvad, hvornår og hvor meget han vil kontrollere eget arbejde. Manualen gennemgås med bygherren og/eller bygherrens repræsentant. Brugerinstruktion I tilknytning til afleveringsforretningen foretager entreprenøren en gennemgang af anlæggets funktion og opbygning med bygherrens repræsentant. Der regnes med en varighed på min. 2 timer. Drift- og vedligeholdelsesvejledninger I forbindelse med brugerinstruktionen afleverer entreprenøren drifts- og vedligeholdelsesvejledning i 3 eksemplarer til bygherren af følgende: Rettede anlægstegninger Datablade med vedligeholdelsesanvisninger på anlæggets væsentlige komponenter. Fejlfindingsskema Indreguleringsrapporter Kopi af entreprenørens kvalitetssikringsmateriale Afleveringsforretning Entreprenøreren indkalder til afleveringsforretning, forinden skal: as-built materialet (diagrammer og tegninger) være overdraget og godkendt af rådgiver anlægget er indreguleret kvalitetsdokumentationen herunder indreguleringsrapporter være overdraget og godkendt af rådgiver D&V dokumentation være overdraget og godkendt af Rådgiver Brugerinstruks være gennemført på basis af godkendte diagrammer og D&V materiale anlægget have kørt uden driftsforstyrrende fejl i mindst 20 hverdage, og det dokumenteres, at energiforbruget ikke overstiger det i tilbuddet oplyste niveau 7

8 Slutfakturering Slutfakturering iht. AB92, idet Vej og Park Centret kan tilbageholde 30% af entreprisesummen indtil godkendt aflevering. Garantiperiode Garantiperioden løber 24 måneder fra gennemført aflevering, i hvilken periode Vej og Park maksimalt afholder udgifter til almindelig drift som anført i udkast til serviceaftale. Serviceaftale Entreprenørens tilbud vedlægges udkast til serviceaftale for garantiperioden (0-2 år) samt den efterfølgende driftsfase (3-10 år). Aftalen skal indbefatte samtlige nødvendige og anbefalede servicetilsyn og materialer jf. D&V. Vej & Parkcentret er ikke forpligtet til at antage entreprenørens driftstilbud 8

9 Tilbudsliste Ventilationsarbejdet tilbydes udført for 01. Levering af ventilationsanlæg kr. 02. Levering af udsugningsanlæg kr. 03. Montage af ventilationsanlæg kr. 04. Montage af udsugningsanlæg kr. 05. Automatik incl. Indregulering kr. 6. Teknisk isolering kr. 07. Projekteringsarbejde kr. 08. Øvrige arbejder for entreprisens gennemførelse. kr. 09. Brugerinstruktion, Drifts- og Vedligeholdelsesvejledning kr. I alt (anlæg) kr. 10. Driftsaftale garantiperiode (2 år) kr. 11. Driftsaftale efter garanti (8 år) kr. I alt (10 års drift) kr. Anførte beløb er ekskl. moms. Elforbrug til ventilationsanlægget Drift / kwh Termisk virkningsgrad for varmeveksler % Tilbudsgiver Dato stempel underskrift 9

10 Projektspecifikationer Aggregat fabrikat/type: Varmegiver (ny/eksist. fabrikat, type): Varmeveksler type: Øvrige arbejder inkl. i tilbuddet: El-arbejder, automatik VVS-arbejder, varmeflader Hultagning til kanaler Bygningsarbejder Levering af inddækninger til taggennemføringer Lift / stillads Øvrige forhold af betydning for vurdering af tilbudets kvalitet / pris: Dato: Stempel, navn: 10

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere