Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier v/ Lene Søgaard og Henning Skovbo 2 3. Silkeborg Sportscenter fremsender tilbud til skoler og institutioner i Silkeborg Kommune om brug af skøjtehallen i tidsrummet på alle hverdage Godkendelse af rammer for det videre arbejde henimod et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne 5 5. Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af Askehuset 8 6. Til orientering 10 Underskrifter 11

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr12157 Sagsbehandler: PO Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Godkendt.

4 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier v/ Lene Søgaard og Henning Skovbo Sagsnr.: 09/2515 Sagsansvarlig: dr10888 Sagsbehandler: LS Sagsbeskrivelse Orientering om udbudsform for kommunale byggerier. Indstilling Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Lene Søgaard og Henning Skovbo mødte og gav en orientering om udbudsformer vedrørende kommunale byggerier. Til efterretning.

5 3. Silkeborg Sportscenter fremsender tilbud til skoler og institutioner i Silkeborg Kommune om brug af skøjtehallen i tidsrummet på alle hverdage. Sagsnr.: 09/2482 Sagsansvarlig: dr12157 Sagsbehandler: LS Sagens formål Silkeborg Sportscenter har fremsendt tilbud til Silkeborg Kommunes skoler og institutioner om brug af skøjtehallen på hverdage fra , mod at Silkeborg Kommune yder et aktivitetstilskud til centret på kr. årligt, foreløbig for Sagsbeskrivelse Silkeborg Sportscenter fortæller, at skøjtehallen i sidste sæson var det helt store tilløbsstykke, både til skoler og institutioner og i den offentlige åbningstid i weekenderne. Dette er ikke tilfældet i indeværende sæson og centret mangler i henhold til det fremsendte budget for 2009 en indtægt på kr. hvis 2009 ser ud som efteråret Sportscentret synes, det er ærgerligt at hallen skal stå tom, hvorfor de fremsender ideen om at hallen bruges af skoler og institutioner mellem og på alle hverdage mod en samlet betaling på år på kr. Sportscentret stiller også forslag om at stille gratis bustransport til rådighed for skoler og institutioner i det nævnte tidsrum for benyttelse af skøjtehallen. Dette forslag vil stille alle børn lige i hele kommunen og ikke blot give mulighed for at besøge skøjtehallen, men også Aqua, Silkeborg Museum, Silkeborg Bad og Silkeborg Kunstmuseum vil få gavn af en sådan gratis transportordning. Økonomiske forhold Der er ikke beregnet økonomi for gratis bustransport af skoler og institutioner. Det vil måske også være en mulighed at definere ansøgningen som et generelt sundhedsfremmende initiativ for alle børn i skole og daginstitutioner og efter et år evaluere på projektet med henblik på overgang til almindelig drift eller til noget der stopper.

6 Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller sagen til udvalgets drøftelse og stillingtagen. Bilag - Åben Ansøgning fra Silkeborg Sportscenter (13337/09) - Åben Oplæg til revideret budget Silkeborg Sportscenter 2009 (13523/09) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker ikke at indgå i den foreslåede konstruktion om at Skøjtehallen i Silkeborg Sportscenter stilles til rådighed for skoler og institutioner i tidsrummet på hverdage for et beløb på kr. pr. år.

7 4. Godkendelse af rammer for det videre arbejde henimod et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne Sagsnr.: 09/1632 Sagsansvarlig: dr29441 Sagsbehandler: LT Sagens formål Alle daginstitutioner med børn fra 0 år og frem til skolealderen skal senest 1. januar 2010 servere et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Gennem 2008 har Børne- og Familieafdelingen haft fokus på forberedelse og dialog omkring indførelse at det sunde frokostmåltid. Der er nu behov for, at Børne- og Ungeudvalget drøfter og tager beslutning om de overordnede rammer for det videre arbejde med indførelse af et sundt frokostmåltid. Lotte Wrisberg, sektionsleder for dagtilbud og Lisbet Tang, sekretariatsleder deltager i mødet. Sagsbeskrivelse Regeringen har besluttet, at alle daginstitutioner med børn fra 0 år og frem til skolealderen senest 1. januar 2010 skal servere et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. I Silkeborg Kommune er alle måltider i løbet af dagen allerede en del af tilbudet til børn i vuggestue og dagpleje. Når kommunen nu skal indføre en kostordning til samtlige børnehavebørn er der en række udfordringer at tage hånd om. I 2008 har der været fokus på dialog mellem Børne- og Ungeudvalget, daginstitutionsledere og forældre om kost, madordninger og mulige modeller for indførelse af et sundt frokostmåltid. Rapporten: Et sundt frokostmåltid i dagtilbud lå klar sidst på året og er fortsat tilgængelig via hjemmesiden. Nu er lovgrundlaget for indførelse af et sundt frokostmåltid på plads og der skal på det grundlag og med afsæt i tilbagemeldingerne fra dialogmødet 1. december 2008 træffes beslutning om hvilke overordnede rammer, der skal være gældende når det sunde frokostmåltid tilbydes i daginstitutionerne i Silkeborg Kommune. Økonomisk ramme Det forslås, at forældrenes egenbetaling hæves fra 25 til 30 procent med henblik på at dække udgifterne i tilknytning til det obligatoriske frokostmåltid for børnehavebørn og hvis rammen er tilstrækkelig indføre en fuldkostordning. Taksten hæves for både vuggestue og børnehave for at opnå størst muligt provenu. Muligheden for takstforøgelse er den eneste ekstra finansiering kommunen får til drift af de nye kostordninger.

8 Afdelingens beregninger viser, at med en forøgelse af forældrebetalingen fra 25 til 30 procent af bruttoudgifterne svarer til, at der er 21 kr. til rådighed til kost per dag per børnehavebarn. Det er et af formålene med nedenstående forsøgsprojekt, at afklare om det inden for den ramme er muligt at etablere en fuldkostordning eller der kun kan blive tale om det lovpligtige frokostmåltid. Der er ikke afsat anlægsbudget til opgradering af de eksisterende daginstitutionskøkkener ligesom de afsatte anlægsbudgetter til etablering af nye pladser ved udbygning af de eksisterende institutioner eller nye institutioner heller ikke omfatter ressourcer til etablering af produktionskøkkener. Det kan forventes, at der vil blive behov for mindre opgraderinger af eksisterende køkkener for at kunne håndtere mad leveret udefra, der er ikke afsat budget hertil. Det forslås, at der først efter afprøvning af leverandørmodellen tages stilling til eventuel etablering af flere produktionskøkkener. Modeller Det forslås, at den enkelte daginstitutions rådighedsbeløb pr. barn sættes op og institutionen får mulighed for at vælge mellem 3 modeller for indførelse af frokostmåltidet: A: Måltidet produceres i egen institution (kan kun vælges af de institutioner der allerede har et godkendt produktionskøkken eller jævnfør nye retningslinier fra Fødevarestyrelsen kan få registreret køkkenet som produktionskøkken) B: Måltidet leveres fra et eller flere storkøkkener/private leverandører som Silkeborg Kommune har indgået aftale med C: Måltidet leveres fra et lokalt storkøkken eller en privat leverandør som den enkelte institution selv har indgået aftale med. Modellerne stiller forskellige krav til institutionens køkkenstandard. Det er derfor et vilkår, at ikke alle institutioner umiddelbart har mulighed for at vælge alle modeller. Forsøgsprojekt for at fremme et kvalificeret valg af model Der arbejdes med etablering af et 3 måneders forsøgsprojekt, hvor leverancemodellen afprøves i et samarbejde med Det Danske Madhus. Formålet er at få nogle erfaringer og et grundlag for at udarbejde vejledningsmateriale der skal bruges, når institutionsbestyrelsen skal drøfte de 3 modeller. Udbud Der er ikke fuldt afklaret om leveranceopgaven skal i EU udbud. Hvis det er tilfældet skal udbudsmaterialet være klar ultimo maj Opsamling fra dialogmøde 1. december 2008 og forslag til tidsplan for det videre arbejde med indførelse af et sundt frokostmåltid er vedlagt.

9 Borgerinddragelse Forældrerepræsentanter er inddraget i forberedelsen af sagen via 2 dialogmøder i Herudover inddrages den enkelte institutionsbestyrelse i det konkrete valg i egen institution. Økonomiske forhold Driftsdgifterne kan holdes inden for den gældende ramme. Omkostninger til indførelse af et sundt frokostmåltid dækkes via takststigning. Der kan herudover være behov for mindre anlægsinvesteringer i køkkener i den enkelte institution. Det beskrevne forsøgsprojekt finansieres via dagtildudssektionens udviklingspulje. Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller til udvalgets godkendelse, at Forældrenes egenbetaling hæves fra 25 til 30 procent for både vuggestue og børnehaveplads Der etableres ikke produktionskøkkener ved nybygninger eller ombygninger før leverandørmodellen er afprøvet Daginstitutionerne kan enkeltvis vælge mellem 3 beskrevne modeller. Model A kan kun vælges hvis institutionen har godkendt eller registreret produktionskøkken. Bilag - Åben Opsamling - dialogmøde 1. december 2008 (8962/09) - Åben Tidsplan for indførelse af et sundt frokostmåltid i daginstitutioner (9187/09)

10 Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Lotte Wrisberg, John Christensen og Lisbet Tang mødte. Indstillingen godkendt.

11 5. Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af Askehuset Sagsnr.: 09/2020 Sagsansvarlig: dr00401 Sagsbehandler: L.P. Sagens formål Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til udvidelse af daginstitutionen Askehuset, Højbovej 2, 8653 Them med 24 børnehavepladser fra 1. marts Sagsbeskrivelse Børnehaven Askehuset blev i foråret 2008 udvidet med en pavillon til 12 vuggestue og 24 børnehavepladser til i alt 12 vuggestue, 83 børnehavepladser og 5 specialpladser. Med denne udvidelse var efterspørgsen på daginstitutionspladser dækket frem til udgangen af Derefter er der ikke længere plads til de børn, der løbende bliver 3 år, og de kan ikke blive gående i dagplejen, da der fortsat er efterspørgsel på 0-2 års pladser. Der er i Frisholm skoledistrikt 216 børnehavepladser, men en opgørelse viser, at der frem til august 2009 er en efterspørgsel på 240 børnehavepladser. Børnene kan ikke visiteres til naboskoledistrikterne, da disse distrikter ikke har overskydende pladser. Derfor har Børne- og Familieafdelingen sammen med kommunens ejendomsafdeling indhentet tilbud på en 130 m 2 stor pavillon, der kan sammenbygges med Askehuset tidligere udbygning. Dette vil give plads til yderlige 24 børnehavepladser, hvorefter Askehuset har plads til 12 vuggestue, 107 børnehavepladser og 5 specialpladser. Børne- og Familieafdelingen vurderer på baggrund af den aktuelle befolkningsprognose, at den fremtidige efterspørgsel i skoledistriktet er dækket ind. Økonomiske forhold Børne- og Famileafdelingen har opstillet følgende økonomiske behov til udvidelsen på 24 børnehavepladser: Købspris for pavillon på 129,6 m 2 Ombygning af eksisterende pavillon Jordarbejder Fundamenttype 3 (flisefundament kræver nivelleret, fast bund) Eternit skørt (til punkt-og flisefundamenter) kr kr kr kr kr.

12 Levering og montering VVS arbejder El arbejder inkl. alarm og sikringer Vindafskærmning Etablering af 8 parkeringspladser Montering af garderober og 1 puslebord Legeredskaber anslået Etablering til 24 børnehavebørn Uforudsete udgifter Honorar til ejendomsafdelingen inkl. byggetilladelse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I forbindelse med godkendelse af budget 2009 blev der afsat 3 mio. kr. til 36 daginstitutionspladser i Sejs og Them. Og Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse.

13 6. Til orientering Sagsnr.: 09/2445 Sagsansvarlig: dr12157 Sagsbehandler: PO Sagsbeskrivelse Udtalelse fra Område-MED Skole Bilag - Åben Udtalelse om rengøringssituationen på skolerne fra OmrådeMED Skole (13162/09) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Til orientering: Frederik Grønfeldt orienterede om - konkurrence om nyt navn til "Alderslyst Skole" - til udvalgets afgørelse. - brev fra forældre om skolegang på Langsøskolen. - skolerigsdag den februar. - invitation til Biblioteksforeningens årsmøde. - møde i strategiudvalget den kl undersøgelse fra Skole og Samfund om skolernes bygningsmæssige standard. Mustafa Kellegöz orienterede om forældrebetalt modersmålsundervisning. Ken Engedal orienterede om - fokus på udsatte børn i Århus kommune og hvilke forhold der er igangsat i Silkeborg kommune. - notat vedrørende tiltag i Familierådgivningen vedrørende udsatte børn og unge. - arbejdet med kommissioriet vedrørende lønsumsstyring er tæt på en afslutning. Svend Thue Damgaard stillede spørgsmål vedrørende IT i folkeskolen.

14

15

16 Underskrifter Steen Vindum Britta Bang Kurt Brunk Hansen Mia Schmidt Mustafa Kellegöz Elin Sonne Svend Thue Damgaard Protokol Ført af: Leif Sønderup

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere