Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen 19. december 2013 suppleret med resumé fra workshoppen og suppleret med sammenskrevne vurderinger herfra Version januar 2014 Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker på UC erne. 1 Baggrund og sigte Som led i UC Effektiviseringsprogrammet er gennemført projektet Effektivt indkøb. Projektet har haft følgende delopgaver: Screening og vurdering af indkøbsaftaler og compliance Vurdering af lokale indkøbs-erfaringer Vurdering af udviklingsmulighederne ved den kommende Indfak-løsning Vurderingen af lokale erfaringer vedr. indkøb har især omfattet erfaringer på nedenstående områder: Udformning og gennemførelse af lokale indkøbsstrategier og -politikker Organisering af indkøbsopgaverne Særlige indsatser for øget brug af indkøbsaftaler (compliance) Brug af analyseværktøjer og/eller stikprøver, baseret på efaktura-data Kompetencebehov på indkøbsområdet. Dette notat sammenfatter en tværgående vurdering af de lokale erfaringer. Vurderingen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt økonomichefer og medlemmer af indkøbsnetværket om lokale erfaringer, og den har været drøftet ved en erfaringsudvekslingsworkshop med deltagelse af økonomicheferne og Indkøbsnetværket den 19. december Notatet omfatter Sammenfattende vurdering på grundlag af spørgeskemaer og drøftelser ved workshoppen (afsnit 2) Gennemgang af fælles træk og forskelle mellem UC erne på grundlag af spørgeskemaer (afsnit 3) Resumé af drøftelser af lokale erfaringer ved workshoppen (afsnit 4)

2 2 Lokale erfaringer (besvarelser af spørgeskemaerne) (afsnit 5)Sammenfattende vurderinger I dette afsnit sammenfattes vurderingen af de lokale indkøbserfaringer med vægt på forslag til indsatser. 2.1 Indkøbspolitik Alle UC er bør have en indkøbspolitik, der er vedtaget på direktionsniveau eller evt. i bestyrelsen. Dette er ikke tilfældet for alle UC er, og i nogle tilfælde erl indkøbspolitikken ikke ajour med ændringer i organisering, nye indkøbsaftaler eller andet. Det vil være nyttigt at udarbejde et fælles paradigme for en indkøbspolitik, som kan være grundlag for opdatering/udvikling af en indkøbspolitik for hvert UC. 2.2 Organisering og kompetencer Organiseringen af indkøbsfunktionen er forskellig UC erne imellem, men det vurderes at være af mindre betydning end de beføjelser, som indkøbsfunktionen er tillagt, typisk i indkøbspolitikken. Det er vurderingen, at effektivt indkøb forudsætter, at der findes en indkøbschef med beføjelse til og ansvar for at blande sig i alle indkøbsspørgsmål. De faglige kompetencer i indkøbsfunktionen er hyppigt på et dagligt brugs-niveau og bør løftes til et professionelt niveau, f.eks. på det juridiske felt. Med henblik på at løfte kompetencerne ved alle UC er bør der udarbejdes en generisk kompetenceprofil for en indkøbsfunktion. Det bør endvidere overvejes, om UC erne i højere grad kan samarbejde om UC-fælles udvikling af kompetencer og evt. etablere fælles ressourcer med ekspertise, råd og supervision. Kan fx forankres i et UC eller i UC-sekretariatet. Der ville også kunne indgås en fælles aftale om ekstern bistand. 2.3 Compliance (aftale-loyalitet) Der er behov for at arbejde med at øge compliance (aftaleloyaliteten) på indkøbsområdet. Fire ud af de syv UC er har vurderet omfanget af compliance og kun ét UC heraf anfører, at compliance vurderes at være høj. De øvrige tre af disse fire UC er vurderer compliance til at være ikke fuldt tilfredsstillende eller under middel. Ingen af fire UC er dog udarbejder dog analyser/rapporter der viser compliance. De tre sidste UC er anfører, at der ikke arbejdes med (måling af) compliance og angiver ikke vurdering af tilstanden på området. 2

3 I lyset af de igangværende overvejelser om at anskaffe et egentligt indkøbssystem og de forudsætninger for et sådant systems anvendelse, der skal begrunde investeringen synes compliance-spørgsmålet at blive yderligere aktualiseret. 2.4 Analyser og benchmark Der foretages ikke i større omfang analyser på indkøbsområdet men der er intentioner og planer om at udvikle dette. I en fremtidig situation med bedre systematik og data på indkøbsområdet vil det være relevant at analysere indkøbsområder på tværs af UC erne (og med sammenlignelige enheder i andre sektorer). Sådanne analyser og benchmark-målinger kan give et billede af, hvor optimal situationen er på indkøbsområdet på UC erne og kan naturligvis være anledning til at optimere på de områder, der ikke vurderes som tilfredsstillende ved sammenligning imellem eller udenfor UC erne. 2.5 Indkøbssystem Anskaffelsen af et egentligt indkøbssystem og systematisk udrulning og anvendelse af dette vurderes til at være et relevant (fælles) indsatsområde. Det skal imidlertid med i vurderingen, at der helt åbenbart eksisterer meget forskellige situationer UC erne imellem, når der ses på hvilken rolle og styrke indkøbsafdelingen har ift. tradition og kutymer for decentalt råderum for indgåelse og anvendelse af indkøbsaftaler. Hvor der er et udpræget selvstyre på indkøbsområdet, vil udfordringerne ved at indføre og nyttiggøre et indkøbssystem naturligvis være større end steder, hvor der allerede findes en central styring af området. Kan disse udfordringer overkommes, vil et indkøbssystem dels effektivisere selve indkøbsprocessen, dels give et bedre grundlag for at udnytte og optimere de fordele, der kan opnås gennem målrettet anvendelse af leverandøraftaler. 2.6 Indkøbssamarbejde/-fællesskab UC erne har på en række områder ensartede indkøbsbehov både ift. hinanden og til andre organisationer (kommuner, regioner, erhvervsakademier m.fl.). Det forekommer relevant at se nærmere på, hvilke fordele der kan opnås ved at styrke samarbejdet om indkøb og indkøbsaftaler evt. i form af et forpligtende indkøbssamarbejde på de områder, hvor der ikke allerede anvendes fælles indkøbsaftaler som fx SKI eller Finansministeriets. Fordelene kan være en stærkere position overfor leverandører og her igennem opnåelse af bedre priser eller leverings-/betalingsbetingelser. Der vil også kunne opnås effektiviseringer 3

4 og spares ressourcer indenfor indkøbs-organiseringen (f.eks. ved at gennemføre ét udbud i stedet for syv). 4

5 3 Fælles træk og forskelle mellem UC erne Baseret på UC ernes besvarelser af det udsendte spørgeskema tegnes i dette afsnit et billede af fælles træk og forskelle i politik, organisering, IT-anvendelse mv. på indkøbsområdet ved UC erne. De enkelt UC ers besvarelser fremgår af afsnit Indkøbspolitik/-retningslinjer Det er et gennemgående træk, at alle UC er har nedskrevne politikker eller retningslinjer for indkøbsområdet. Der er imidlertid stor forskel på, hvilken status disse har: Fra en direktionsog bestyrelses-godkendt politik (omfattende mål, organisering, proces, systemer mv.) til nogle principper for bestemte indkøbsområder uden bestyrelses-/direktions-vedtagelse. Flere af indkøbspolitikkerne er udformet kort efter etablering af UC erne. På mindst to UC er står indkøbspolitikken overfor en revision i Det er bemærkelsesværdigt, at kun ét UC beskriver egentlige sanktioner, hvis enheder foretager indkøb udenom eller i strid med gældende aftaler (og at to følger op via en informativ indsats). Flertallet af UC er angiver, at det ikke har konsekvenser, hvis der indkøbes uden om indgåede indkøbsaftaler. 3.2 Organisering og kompetencer Indkøbsafdelingerne er alle organiseret under ressource-området, men med forskellig status og størrelse. Dette varierer fra en én-mands indkøbsfunktion til en egentlig afdeling under ledelse af en indkøbschef. Der er også en betydelig spændvidde i, hvorvidt indkøbsafdelingen fastlægger rammer og roller mht. at foretage indkøb, indgå indkøbsaftaler mv. På de fleste UC er har indkøbsafdelingen en central rolle ift. indkøb (og -aftaler) vedr. standard-basisvarer (kontormaterialer mv.), mens special-afdelinger (som f.eks. IT) varetager disse opgaver indenfor deres faglige felt. På et enkelt UC får varetages indgåelse af aftaler hovedsageligt af fagafdelinger som bygningseller it-afdeling. Indkøbsafdelingen fungerer mere som controller end som udførende. Den koordinerende indkøbsfunktions kompetencer (=beføjelser) er forskellig UC erne imellem og afhænger af Indkøbspolitikken (mere end af den konkrete organisering af indkøbsopgaverne). De faglige kompetencer er hyppigt på et dagligt brugs-niveau. 3.3 Compliance Selv om der stort set alle steder findes formulerede og (direktions)vedtagne indkøbspolitikker, gennemføres der ikke systematiske analyser eller rapporteres på efterlevelsen af disse 5

6 politikker. Flertallet af UC angiver ydermere, at der ikke er konsekvenser forbundet med at agere i modstrid med den vedtagne politik og gældende aftaler. Det er karakteristisk og fælles for UC erne, at der ikke arbejdes systematisk med analyse og rapportering på indkøbsområdet, omend der visse steder gennemføres lejlighedsvise indkøbsanalyser. 3.4 IT-understøttelse IT-understøttelse af selve indkøbs-handlingen (bestilling af varer) er ikke stærk i form af anvendelse af et egentligt indkøbssystem. Dette gælder på alle UC er. For væsentlige indkøbsområder gælder dog, at indkøb sker via leverandørens web-shop (el.lign.) med den IT-anvendelse, der ligger heri. Til gengæld har alle UC er et IT-system til håndtering af (indkøbs)fakturaer. Fire UC er anvender IndFak, mens tre UC er anvender enten IM Soft, Ibistic eller SignFlow. Kun ét UC har et egentligt indkøbs-analyse system (SAS), men flere angiver at dette er på vej hos dem. Et UC angiver, at det foretager analyser af indkøb ved hjælp af IndFak og økonomisystemet (Navision). 3.5 Indkøbsaftaler Det gennemgående billede er, at væsentlige indkøbsområder er aftaledækket (enten gennem egne aftaler/udbud eller ved anvendelse af fx SKI-aftaler), samt at der er stor opmærksomhed på at overholde gældende regler mht. indkøb (udbud o.l.). Typisk inddrages ekstern (som regel juridisk) bistand for at sikre, at reglerne overholdes ved udbud, og intern ekspertise inddrages i udbudsprocessen (navnlig ift. brugerbehov og kravspecifikation). Kun et par UC er angiver at have egentligt samarbejde i form af aftaler på indkøbsområdet. 6

7 4 Drøftelse af lokale erfaringer Økonomicheferne og indkøbsnetværket holdt den 19. december 2013 en fælles workshop, og drøftede fælles og lokale erfaringer med hensyn til indkøbspolitikker, indsats for compliance og organisering. Som led heri stilledes - for hvert af nedenstående områder - spørgsmålet: Hvad vil du/i anbefale, at man gør for at styrke indsats og effektivitet på dit eget UC? Det følgende er et resumé af hovedbudskaber fra denne drøftelse. 4.1 Effektiv brug af aftaler/compliance Drøftelsen omfattede emnerne: Kendskab til aftaler man bør bruge, Sikring af brug heraf, Monitorering, Eventuelle sanktioner. Hovedpunkter: Kendskab til aftaler o På trods af, at aftaler ligger på hjemmesiden er det usikkert om alle kender dem. Hvis aftalerne ikke kendes, bliver det vanskeligt at håndhæve aftalerne (og i givet fald at sanktionere overtrædelser). Et indkøbssystem vil gøre det vanskeligt/umuligt at foretage indkøb udenom dette. o Det er vigtigt, at indkøbs-området (politikker, praksis og procedurer) indgår i introduktionen af nye chefer/ledere o Det er vigtigt at gøre det let/brugervenligt at finde og bestille varer i de varekataloger/aftaler, der findes. Bruger-interfacet skal indgå ved vurdering af et indkøbssystem. Monitorering (passer det ind i rutiner?) o SAS-systemet er meget nyt og er ikke taget i brug endnu de fleste steder, så der skal først nu afklares procedurer for dets anvendelse. o Der vil være tale om en indkøringsperiode mht. at få systematiske indkøbsanalyser og compliance-rapporteringer ind i UC ernes eksisterende månedsrapportering det skal indarbejdes i kultur og kutymer. o Monitoreringen af indkøbsområdet (og konsekvenser af denne) kan også rettes mod leverandøren for at sikre, at disse efterlever aftalerne. Der er eksempler på leverandører, der falder for fristelsen til også at sælge/levere andre varer end de, leverandøraftalerne omfatter. Hvor SAS-systemet i dag er i brug (UCC), er fokus i første omgang rettet mod om UC et selv efterlever aftaler o Kommunikations-aspektet fremhæves som vigtigt for at resten af organisationen forstår formålet med den skærpede indsats på indkøbsområdet og herigennem bidrager til øget compliance. Sanktioner ved manglende anvendelse af indkøbsaftaler o Sanktioner kan bygges ind i resultat(løns)aftaler det virker, hvis det koster og det tvinger organisationen til at fokusere på, at og hvordan, der måles på graden af compliance. 7

8 o Indsats og sanktioner kan også rettes mod den organisatoriske enhed, f.eks. ved at reducere budgetterne med det beløb, der er købt for meget for ift. hvad det ville have kostet, ved at anvende de indgåede aftaler. o En yderligere mulighed er at der kan pålægges afgift (niveauet 20% blev nævnt) ved køb uden om aftaler 4.2 Formuleringer og brug af indkøbspolitikker Drøftelsen omfattede emnerne: Indhold og konkretiseringsgrad, Formidling og forankring, herunder forankring på topledelsesniveau. Hovedpunkter: Indhold og konkretiseringsgrad o Det er nødvendigt med en forpligtende og fælles indkøbspolitik, der efterleves i praksis, hvis man med UC erne som fælles kunde skal indgå forpligtende leverandøraftaler ellers får det enkelte UC (og indkøbssamarbejdet) problemer. Legalitet og etik skal omfatte alle. Man skal gå fra kan anvende aftaler skal anvende aftaler o Det er vigtigt, at infrastruktur og organisation understøtter den formulerede indkøbspolitik, hvis den skal foldes ud i praksis. o Der ligger også når man har en formuleret og vedtaget indkøbspolitik en forpligtelse for indkøbsafdelingen til at sikre dens efterlevelse. Indkøbsafdelingen skal kunne levere. o Kadence for ajourføring/fornyelse af Indkøbspolitikken vil afhænge af større ændringer i reglerne på området, organisatoriske ændringer o.l. Der skal samtidig findes en balance mellem at indkøbspolitikken ikke ser for gammel ud og samtidig ikke skal direktionsbehandles for hyppigt. o De ændrede IT-systemer og andre muligheder på indkøbsområdet er naturlige anledninger til at revidere indkøbspolitikken o Der er enighed om at indkøbspolitikken skal tiltrædes på direktionsniveau. Formidling og forankring o Vigtigt at indkøbspolitikken tydeliggøres for nye chefer/ledere 4.3 Organisering og kompetencer Drøftelsen omfattede emnerne: Den koordinerende funktions kompetencer (=beføjelser), Andre enheders rolle, Forankring på topledelsesniveau, På hvilke områder er der brug for styrkelse af kompetencer kvalitativt og/eller kvantitativt. Hovedpunkter: Den koordinerende indkøbsfunktions kompetencer (=beføjelser) er forskellig UC erne imellem og afhænger af Indkøbspolitikken (mere end af den konkrete organisering af indkøbsopgaverne). Indkøbschefens bør have beføjelser til at blande sig i alle indkøbsspørgsmål. Det er vigtigt at inddrage brugergrupper (slutbrugere) ved indgåelse af aftaler for at støtte den efterfølgende compliance 8

9 Forankring på/opbakning fra topledelsesniveau er nødvendig På hvilke områder er der brug for styrkelse af kompetencer (=viden/evner) kvalitativt og/eller kvantitativt? o Faglige kompetencer er (hyppigt) på et dagligt brugs-niveau og bør løftes til et professionelt niveau, f.eks. på det juridiske felt. o En fælles ressource med ekspertise, råd og supervision ville være nyttig. Kan fx forankres i et UC eller i UC-sekretariatet. Der ville også kunne indgås en fælles aftale om ekstern bistand. (Foreningen af offentlige indkøbere, IKA, kan også yde bistand.) o Der bør laves et ideelt kompetence-portræt for en indkøbsfunktion. Elementer: Generelle indkøbskompetencer, juridiske kompetencer, fag-specifikke kompetencer). Hvilke af disse elementer skal være fast i afdelingen, og hvilke kan deles (fx med indkøbsafdelingen på andre UC er) Bud på opgaver, der bør løftes af interne medarbejdere i indkøbsafdelingen: Formidle viden til organisationen, Udvikle og vedligeholde politikker, Sende info til topledelse og andre ledere og følge op på disse, Føre sig ajour med regler, beløbsgrænser o Det bør overvejes at samarbejde om en UC-fælles udvikling af kompetencer 9

10 5 Lokale erfaringer med indkøbspolitikker, indsats for compliance samt organisering 5.1 Skematisk sammenfatning af indkøbserfaringer og - organisering Indkøbspolitik Organisering UCC Metropol UCSJ UCL UCS VIA UC UCN Vedtaget indkøbspolitik: o Formål o Miljø-hensyn o Organisering o Fakturaflow o Indkøbsafd. indgår overordnede aftaler og gennemfører udbud o Der gennemføres også udbud for andre afdelinger Politik ej formuleret, men principper for IT og Bygninger om standardudbud/unikke produkter o IT og Bygninger sender indgår indkøbsaftaler efter udbud eller benytter SKI og FM o Her ud over findes enkelte rabataftaler, som enhederne anbefales at benytte Indkøbspolitik fra 2010 (rev. 2014)*: o Miljø/energyhensyn o Organisering o Indkøbsstyringssystem o Samarbejde o Indkøbsafd. ref. til Facility Service o Indkøbsafd. indgår fælles indkøbsaftaler og fastlægger ansvarsfordeling mellem indkøbsafd. og dec. enheder o Adm. ledere gennemfører indkøb udenfor aftaler efter underretning af indkøbsafd. Indkøbspolitik: o Formål o Organisering o Information o Rammeaftaler o Målopfyldelse o Økologi o Indkøbskatalog o Indkøbsafd. ref. til økonomichef o Indkøbsafd. koordinerer/implementer er generelle indkøbsaftaler o Budgetansvarlige ledere godkender specifikke indkøb Indkøbspolitik ikke direktionsgodkendt (2011)* o Indkøbsafd.org. Vedhæftet dokument mangler rekvireret 5. dec. o Indkøbsafd. og involverede afdelinger gennemfører indkøb Indkøbspolitik/Adm. retningslinjer for indkøb: o Formål o Miljøhensyn o Organisering o Fakturaflowsystem o Indkøbsafd. indgår indkøbsaftalerog gennemfører udbud. o Også andre afd. gennemfører udbud o Indkøbsafd. og adm. ledere samarbejder om aftaler på specifikke produktområder o Principielt kan alle medarbejdere købe ind Politik fra 2010 (rev. primo 2014)*, emner: o Organisering o FM/SKIanvendelse o Begrænset koordinering mellem centralt og decentralt indkøb o Ikke defineret regelsæt om indkøb. o Aktuelt ingen struktureret tilgang til UCNs indkøbsaftaler 10

11 It-understøttelse o Indkøbssystem o Fakturahåndteringssystem o Analysesystem Compliance o Analyser, rapportering til ledelsen o Hvem må købe ind (hvad, hvor meget, rammer) o Konsekvenser ved indkøb uden for aftaler UCC Metropol UCSJ UCL UCS VIA UC UCN o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o IndFak til fakturahåndtering o SAS indkøbsanalyse-system Compliance vurderes at være under middel ikke tilfredsstillende o Ingen rapporter for compliance o Ingen konsekvenser hvis indkøbsaftaler ikke følges, dog kontakt fra indkøbschefen o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o IndFak til fakturahåndtering o Intet analysesystem Der arbejdes ikke med compliance o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o IM Soft til fakturahåndtering o Intet analysesystem Der arbejdes ikke med vurdering af compliance o Ingen rapporter for compliance o Påtale fra Facility Service-chef og reduktion i budget, hvis indkøbsaftaler ikke følges o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o IndFak til fakturahåndtering o Intet analysesystem Compliance vurderes at være høj o Ingen rapporter for compliance o Indkøbsafd. informerer om hvilke aftaler/rammer der skal anvendes, hvis disse ikke følges o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o SignFlow til fakturahåndtering o Intet analysesystem Compliance ca. 60% - ikke fuldt tilfredsstillende o Ingen rapporter for compliance o Ingen konsekvenser hvis indkøbsaftaler ikke følges o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o IndFak til fakturahåndtering o Intet analysesystem Compliance vurderes at være under middel ikke tilfredsstillende o Ingen rapporter for compliance o Ingen konsekvenser hvis indkøbsaftaler ikke følges o Intet indkøbssystem, leverandørportaler anvendes o Ibistic til fakturahåndtering o Intet analysesystem Der arbejdes ikke med måling af compliance, men gøres en indsats for at udbrede kendskab til indkøbspolitik/-aftaler o Ingen rapporter for compliance o Ingen konsekvenser hvis indkøbsaftaler ikke følges 11

12 Indkøbsaftaler o Indgåelse af egne aftaler o Bistand udefra o Samarbejde med hvem UCC Metropol UCSJ UCL UCS VIA UC UCN o Indkøbsafd. har det overordnede ansvar for indgåelse af aftaler. Brugere og interne eksperter inddrages o Ekstern juridisk konsulent anvendes ift udbudsmateriale o Samarbejde m. Indkøbsnetværket. Her ud over ikke samarbejde *) Dokument medsendt besvarelsen. o Ansvaret for aftaleindgåelse ligger 100 % hos de områdeansvarlige o Ikke oplyst om bistand udefra o Ikke oplyst om samarbejder o Indkøbsafd. fastlægger forretningsgange, som er gældende for samtlige enheder o Der anvendes specialister på alle større udbud o Der indgår strategiske indkøbssamarbejder m. andre offentlige institutioner. Aktuelt samarbejde med VIA UC og UC Metropol o Indkøbsafd. har ansvar for indgåelse af indkøbsaftaler Brugere inddrages ud fra deres specialviden o Juridisk bistand/konsulente r anvendes ved større egne udbud o Nogle tilfælde af samarbejde m. øvrige UC er, regioner og kommuner o Indkøbsaftaler indgås oftest af Indkøbsafd., ITafd. og Facility Managementchef. Brugergrupper inddrages i begrænset omfang o Der anvendes udbudskonsulenter o Der er ikke samarbejde om indkøb o Indkøbsafd. har ansvar for indgåelse af indkøbsaftaler, men visse afd. gennemfører selv udbud/indgår aftaler. Brugere/interne eksperter inddrages o Eksterne juridiske og indkøbskonsulenter anvendes v. udbud o Samarbejde m. Indkøbsnetværket. Her ud over ikke samarbejde o Den indkøbsansvarlige har det overordnede ansvar for aftaleprocessen, men aftaler kræver enighed mellem denne og rekvirerende afdeling o Ekstern bistand af juridisk art bruges ved udbudsopgaver o Samarbejde med Indkøbsnetværket. Indgået EUrammeaftaler m. UCL og VIA UC 12

13 5.2 De enkelte UC ers besvarelser af spørgeskemaet om indkøbserfaringer og -organisering mv UC Nordjylland Spørgeskema UCN 0. Hvem har udfyldt skemaet?: UC, Navne Indkøbsansvarlig, Steffen Kaasgaard Zaugg Vikarierende økonomichef, Poul Højmose Kristensen 1. Hvad er UC ens overordnede indkøbsstrategi-/politik? UCN s indkøbspolitik er fra 05/2010 og planlægges revideret primo a. Hvad dækker strategien (mål, sociale hensyn, organisering, udbuds- og aftalepolitik, etc)? b. På hvilke områder findes der eksplicitte politikker/retningslinjer for brug af aftaler mv. Vedlæg gerne kopi af strategi, politikker og lign. Politikken er udarbejdet i forbindelse med fusionen mellem flere uddannelsesinstitutioner og har til mål at: 1. At skabe klarhed omkring den interne organisation af indkøbsområdet. 2. At sikre besparelser for UCN gennem effektiviseringer af arbejdsprocesser og fordelagtige indkøb. 3. At sikre overholdelse af gældende lovgivning særligt i relation til de gældende udbudsregler. 2. Hvordan er indkøbsarbejdet organiseret, og hvordan koordineres det løbende? a. Hvilke roller spiller direktionen, ressourcedirektøren, økonomichefen, det lokale medlem af Indkøbsnetværket, administrative ledere (herunder it og bygningsdrift), undervisere og pædagogiske ledere? b. Hvem har kompetence til at gennemføre indkøb på allerede indgåede indkøbsaftaler? c. Hvem har kompetence (evt. dispensation ) til at købe ind uden for en indkøbsaftale? d. I hvilket omfang styres der gennem regler, information og/eller support? e. I hvilket omfang og i givet fald hvordan gennemføres systematisk overvågning af de løbende indkøb set ud fra en indkøbspolitisk synsvinkel? f. Hvilke It-systemer anvendes i indkøbsprocessen (varebestilling og fakturahåndtering mv.) Politikken fastlægger organiseringen på indkøbsområdet, hvor der opereres med begreberne rekvirerende afdeling og indkøbsorganisationen. Der er skitseret en klar rollefordeling i forbindelse med indkøbsprocessen og det er vedtaget, at UCN som overvejende hovedregel benytter sig af FM og SKI aftaler med henblik på at begrænse omkostningerne i forbindelse med EU udbud. UCN har 10/2012 fået udarbejdet rapport af Rambøll omkring effektivisering af indkøbsområdet. Der er ikke foretaget nogen høj prioritering af opgaverne i relation til indkøbsarbejdet på UCN indtil dette tidspunkt. Rapporten konkluderer imidlertid, at der grundlæggende set bliver køb omkostningseffektivt ind i forhold til enkeltindkøb. På baggrund af rapporten er der udvalgt flere områder, hvor et besparelsespotentiale skal realiseres med opbakning fra Rektoratet. Indkøbsfunktionen er 06/2013 blevet opnormeret fra 0,2 stilling til 1,0 stilling. Der har været begrænset dialog og koordinering mellem central- og decentral indkøb. Stillingen er besat med ny medarbejder. I organiseringen af indkøbsområdet skelnes der mellem en rekvirerende afdeling og indkøbsorganisationen. Generelt kan enhver disponere under forudsætning af købet er indenfor den budgetmæssige beløbsramme. Indkøb og indgåelse af/tilslutning til indkøbsaftaler er baseret på enighed mellem parterne. Ved uenighed fungerer økonomichefen som opmand. 13

14 Spørgeskema UCN I forbindelse med indkøb uden for et aftaleområde skelnes der mellem intervallerne og fra og opefter. I laveste interval kontaktes den lokale indkøber, der er en del af indkøbsorganisationen. Ved køb for over kr ,00 uden for et aftaleområde, kontaktes den indkøbsansvarlige, der ligeledes er en del af indkøbsorganisationen, for klarlægning af forløbet. Der er ikke defineret nærmere regelsæt omkring indkøb og der arbejdes aktuelt på synliggørelse af aftaleinformationer på institutionens Intranet. Således er der aktuelt ingen struktureret tilgang til UCN s indkøbsaftaler. UCN overvåger ikke institutionens indkøb og der sker ingen central priskontrol eller kontrol af indkøb af varer uden for eventuelle tilbudslister. 3. Hvordan tilrettelægges indgåelse af indkøbsaftaler? a. Hvem har ansvaret for processen (på de forskellige områder)? b. Hvordan inddrages forskellige interessenter og ressourcer (fx funktionschefer, brugere og evt. interne eksperter) i processen? c. I hvilket omfang og på hvilke områder anvendes juridisk eller anden bistand udefra (f.eks. specialister med viden om de pågældende varegrupper/services)? d. Har UC et ud over brug af SKI- eller statsaftaler et fast eller ad hoc samarbejde om udbud med andre UC er eller andre offentlige myndigheder (Region, kommuner eller andre) om indkøb? Og i givet fald med hvem? 4. Hvordan arbejdes med at sikre brug (compliance) af indgåede aftaler? a. I hvilket omfang vurderes compliance at være tilfredsstillende? b. Hvordan arbejdes med at øge compliance? c. Er der eksempler på gode veje til at øge compliance, som evt. kan bruges som Bedste Praksis til inspiration for andre UC er? d. Findes der faste rapporter om compliance og/eller indkøbspraksis til direktion, dispositionsansvarlige, økonomichefer og Indkøbsprocessen understøttes ikke elektronisk. Fakturaer modtages og behandles i Ibistic. UCN har som tidligere nævnt ikke foretaget nogen høj prioritering af opgaverne i forbindelse med indkøbsprocesserne. Det er ikke hensigten, at der etableres en stor central indkøbsafdeling, men funktionen er blevet styrket med opnormering til en fultidsstilling. Det er den indkøbsansvarlige, der har det overordnede ansvar for processen, men indgåelse af aftaler kræver enighed mellem rekvirerende afdeling og indkøbsorganisationen. Økonomichefen fungerer som opmand ved uenighed. Der er aktuelt begrænset erfaring med processen på UCN i forbindelse med aftaleindgåelse. I forbindelse med seneste indgåede aftaler er dette sket i samarbejde med områdechefer og personale med produktmæssig indsigt. Med hensyn til udefrakommende bistand er det indtrykket, at den bistand der har været anvendt primært er rettet mod den juridiske del af udbudsopgaven i forhold til offentliggørelse og overholdelse af lovgivningen. Produkt-/ydelsesmæssige informationer kommer fra interne parter. UCN deltager aktivt i Indkøbsnetværket mellem UCér og har til hensigt at samarbejde på områder hvor det er formålstjenligt. Aktuelt er der indgået rammeaftaler efter EU udbud i samarbejde med bl.a. VIA og UCL. UCN har ikke arbejdet aktivt med måling af compliance på indgåede indkøbsaftaler. Da adgangen til institutionens indkøbsaftaler er begrænset vurderes compliance ikke at være tilfredsstillende. Desuden vurderes det, at indkøbet ved aftaleleverandører i større omfang sker på varer uden for tilbudslistens produkter. På baggrund af rapporten udarbejdet af Rambøll er der i relation til udbredelse af kendskabet til indkøbsaftaler og deraf forøget compliance iværksat følgende tiltag: 14

15 Spørgeskema medlemmerne af indkøbsnetværket? e. Hvilke konsekvenser har det for disponenter eller deres afdelinger, hvis indkøbsaftaler ikke følges? Vedlæg gerne eksempler på faste rapporter om faktisk indkøb og compliance 5. I hvilket omfang og hvordan gennemføres systematiske indkøbsanalyser baseret på efaktura-data til brug for at overvåge og vurdere compliance og/eller i forbindelse med udbud? a. I hvilket omfang og hvordan bruges særlige indkøbsanalyser ved udbudsforberedelser, ved opfølgning på compliance eller ved kontrol af priser ved køb på indgåede aftaler? b. I hvilket omfang og hvordan bruges stikprøver af enkelte fakturaer for at tjekke leverandørens brug af korrekte priser (i overensstemmelse med indgåede aftaler)? c. Bruger UC en et særligt analyseværktøj (fx SAS/Valcon) - og i givet fald i hvilket omfang? d. I hvilket omfang og hvordan bruges evt. Navision/ØS-LDV til indkøbsanalyser? e. Bruges efaktura-data på varelinje-niveau evt. på anden vis til systematiske indkøbsanalyser? 6. Er der behov for udvikling eller etablering af nye kompetencer (kvalifikationer) med hensyn til indkøb? I givet fald: a. På hvilke områder og med hensyn til hvilke kompetencer? b. For hvem (disponenter og indkøbere, særlige indkøbere, indkøbskoordinatorer (medlemmer af Indkøbsnetværket), deltagere i planlægning af udbud osv. )? UCN 1. Relancering af UCN s indkøbspolitik. 2. Indkøbsaftaler gøres let tilgængeligt på intranettet og distribueres til relevante personer ved ændringer. 3. Opbygning af netværk af decentrale indkøbsansvarlige, med minimum én på hvert campus. Der er endnu ingen erfaring med effekten af øget fokus på anvendelse af indkøbsaftaler og desuden understøttes denne måling ikke af noget værktøj til udarbejdelse af rapporter. Der er ingen konsekvens ved manglende anvendelse af indkøbsaftaler. Der arbejdes hos UCN ikke aktivt med indkøbsanalyser. I de tilfælde hvor der i indkøbsfunktionen er anvendt dataudtræk er det primært sket som manuelle udtræk fra Ibistic. Disse data er efterfølgende bearbejdet i Excel. Ved større tværgående udtræk, som f.eks. i forbindelse med UC Effektiviseringsprogrammet er data leveret med hjælp fra staben Økonomi, der på tværs af Navision, ØS-LDV og Ibistic er i stand til at generere brugbare data. Med baggrund i ovennævnte er der intet kendskab til anvendelse af indkøbsanalyser i forbindelse med forberedelse af udbud og opfølgning på compliance. En eventuel priskontrol vil være en manuel handling foretaget i Ibistic. UCN råder ikke over særlige analyseværktøjer og i det omfang der udarbejdes analyser sker det i førnævnte systemer. Der arbejdes i eventuelle analyser ikke på varelinie-niveau. Eventuelle niveauer er begrænset til ansvarsnumre eller underkonti, alternativt manuelle posteringstekster. Der er et øget behov for udvikling/koordinering af indkøbsområdet på UCN, der kan opdeles i følgende områder: Controlling: Med baggrund i de mange systemer til brug for dataudtræk vil det være hensigtsmæssigt med klarlæggelse af denne opgave, således opgaven ligger hos en medarbejder med særlig indsigt i systemernes anvendelsesmuligheder. Produktviden: Umiddelbart råder UCN over de nødvendige medarbejdere med teknisk viden til brug for bidrag til udarbejdelse af kravspecifikationer. Den primære opgave ligger i formidling omkring hvad det indebærer at institutionen er underlagt udbudslovgivningen og det at skabe en forankring og forståelse heraf. 15

16 Spørgeskema UCN Juridisk: Med henblik på større varetagelse af egne udbud er der et øget krav til at være juridisk ajour, ligeledes for at undgå formelle fejl. Samtidig kan en tilgang med projektledelse være værdiskabende med henblik på korrekt håndtering af processen fra start til slut. 16

17 5.2.2 VIA UC Spørgeskema VIA 0. Hvem har udfyldt skemaet?: UC, Navne Gerly Rimmer Jeg kan oplyse, at VIA University College indkøber et indkøbsanalysesystem, som forventes at være i drift 1. januar Hvad er UC ens overordnede indkøbsstrategi-/politik? a. VIAs administrative retningslinjer vedr. indkøb opstiller nogle rammer og principper, som alle i a. Hvad dækker strategien (mål, sociale hensyn, organisering, udbuds- og aftalepolitik, etc.)? VIA skal følge, når de foretager indkøb af varer og tjenesteydelser. Retningslinjerne omhandler formål, miljøhensyn, organisering af indkøbsarbejdet, anvendelse af fakturaflow- og indkøbssystem b. På hvilke områder findes der eksplicitte politikker/retningslinjer samt internt og eksternt samarbejde. for brug af aftaler mv. b. Retningslinjer for telefoni og internet Vedlæg gerne kopi af strategi, politikker og lign. Link til de administrative retningslinjer: 2. Hvordan er indkøbsarbejdet organiseret, og hvordan koordineres det løbende? a. Hvilke roller spiller direktionen, ressourcedirektøren, økonomichefen, det lokale medlem af Indkøbsnetværket, administrative ledere (herunder it og bygningsdrift), undervisere og pædagogiske ledere? b. Hvem har kompetence til at gennemføre indkøb på allerede indgåede indkøbsaftaler? c. Hvem har kompetence (evt. dispensation ) til at købe ind uden for en indkøbsaftale? d. I hvilket omfang styres der gennem regler, information og/eller support? e. I hvilket omfang og i givet fald hvordan gennemføres systematisk overvågning af de løbende indkøb set ud fra en indkøbspolitisk synsvinkel? f. Hvilke It-systemer anvendes i indkøbsprocessen (varebestilling og fakturahåndtering mv.) a. Indkøbsafdelingen indgår de overordnede indkøbsaftaler og gennemfører udbud mv., dog bliver der også gennemført udbud fra andre afdelinger. Ressourcedirektøren godkender retningslinjer og større investeringer i f.eks. it-værktøjer. De administrative ledere samarbejder med indkøbsafdelingen omkring afholdelse af udbud og indgåelse af indkøbsaftaler på specifikke produktområder. b. I princippet alle medarbejdere da der ikke er nedskrevet regler om dette. c. I princippet alle medarbejdere da der ikke er nedskrevet regler om dette. d. Indkøbsafdelingen supporterer medarbejderne med information og vejledning pr. mail/telefon og på intranettet. e. Der gennemføres ikke systematisk overvågning af de løbende indkøb set ud fra en indkøbspolitisk synsvinkel. f. På få områder benyttes leverandørernes e-shop ved bestilling. IndFak anvendes til bekræftelse af varemodtagelse i forbindelse med godkendelse af e-fakturaer til betaling. 3. Hvordan tilrettelægges indgåelse af indkøbsaftaler? a. Hvem har ansvaret for processen (på de forskellige områder)? b. Hvordan inddrages forskellige interessenter og ressourcer (fx funktionschefer, brugere og evt. interne eksperter) i processen? c. I hvilket omfang og på hvilke områder anvendes juridisk eller a. Indkøbsafdelingen har, jf. retningslinjer for indkøb, det overordnede ansvar for indgåelse/udbud af aftaler, men det hænder, at andre afdelinger selv gennemfører udbud og dermed indgår indkøbsaftaler. b. Indkøbsafdelingen inddrager brugere og interne eksperter på de aktuelle områder, når der 17

18 Spørgeskema anden bistand udefra (f.eks. specialister med viden om de pågældende varegrupper/services)? d. Har UC et ud over brug af SKI- eller statsaftaler et fast eller ad hoc samarbejde om udbud med andre UC er eller andre offentlige myndigheder (Region, kommuner eller andre) om indkøb? Og i givet fald med hvem? 4. Hvordan arbejdes med at sikre brug (compliance) af indgåede aftaler? a. I hvilket omfang vurderes compliance at være tilfredsstillende? b. Hvordan arbejdes med at øge compliance? c. Er der eksempler på gode veje til at øge compliance, som evt. kan bruges som Bedste Praksis til inspiration for andre UC er? d. Findes der faste rapporter om compliance og/eller indkøbspraksis til direktion, dispositionsansvarlige, økonomichefer og medlemmerne af indkøbsnetværket? e. Hvilke konsekvenser har det for disponenter eller deres afdelinger, hvis indkøbsaftaler ikke følges? Vedlæg gerne eksempler på faste rapporter om faktisk indkøb og compliance 5. I hvilket omfang og hvordan gennemføres systematiske indkøbsanalyser baseret på efaktura-data til brug for at overvåge og vurdere compliance og/eller i forbindelse med udbud? a. I hvilket omfang og hvordan bruges særlige indkøbsanalyser ved udbudsforberedelser, ved opfølgning på compliance eller ved kontrol af priser ved køb på indgåede aftaler? b. I hvilket omfang og hvordan bruges stikprøver af enkelte fakturaer for at tjekke leverandørens brug af korrekte priser (i overensstemmelse med indgåede aftaler)? c. Bruger UC en et særligt analyseværktøj (fx SAS/Valcon) - og i givet fald i hvilket omfang? d. I hvilket omfang og hvordan bruges evt. Navision/ØS-LDV til indkøbsanalyser? e. Bruges efaktura-data på varelinje-niveau evt. på anden vis til VIA gennemføres udbud. De interne eksperter kommenterer på det af indkøbsafdelingen udarbejdede udbudsmateriale, herunder især kravspecifikationen. c. Udbudsmateriale udarbejdes af indkøbsafdelingen, som benytter en ekstern juridisk konsulent til gennemsyn af materialet. Nogle udbudsforretninger gennemføres af eksterne konsulenter uden om indkøbsafdelingen. d. Der er et samarbejde med indkøbsnetværket, hvor vi informerer hinanden, når vi planlægger udbud, så andre UC er kan være med, men det viser sig ofte, at kun ganske få UC er vil være med. Der er ikke et samarbejde med regioner og kommuner mht. udbud. a. Compliance vurderes at være under middel og dermed ikke tilfredsstillende. b. P.t. arbejdes der ikke med at øge compliance. Når vi får værktøjet til indkøbsanalyse, vil vi have mulighed for at arbejde med compliance, herunder at undersøge det nøjagtige niveau samt at følge op over for de indkøbere/afdelinger, som ikke følger de indgåede aftaler. c. Nej d. Nej e. Der er ingen konsekvenser for medarbejderne/afdelingerne, når der købes ind uden for indkøbsaftalerne. a. Først fra 2014 har vi et egentligt indkøbsanalysesystem til brug for udbudsforberedelser og opfølgning. Indtil da har vi søgt at fremfinde data i Navision og IndFak. b. Der udtages stikprøver fra IndFak, når indkøbsafdelingen bliver gjort opmærksom på områder, hvor priserne ikke stemmer overens med aftalen. c. Ikke endnu først fra 2014 anvendes SAS-indkøbsanalysesystem. d. Navision og IndFak bruges i begrænset omfang især på produktområder, hvor VIA har gennemført egne udbud og derfor har et godt kendskab til produkter, priser og leverandører. e. Nej 18

19 Spørgeskema systematiske indkøbsanalyser? 6. Er der behov for udvikling eller etablering af nye kompetencer (kvalifikationer) med hensyn til indkøb? I givet fald: a. På hvilke områder og med hensyn til hvilke kompetencer? b. For hvem (disponenter og indkøbere, særlige indkøbere, indkøbskoordinatorer (medlemmer af Indkøbsnetværket), deltagere i planlægning af udbud osv. )? VIA a. Juridiske kompetencer ift. gennemførelse af udbud. b. Større kompetence til UC ernes indkøbsnetværket for at udvælge, gennemføre og beslutte udbud på tværs af UC erne. 19

20 5.2.3 UC Syddanmark Spørgeskema UC Syd 0. Hvem har udfyldt skemaet?: UC, Navne Konstitueret økonomichef Torben Mark Buch, UC Syddanmark Indkøbskoordinator Lillian Søeborg, UC Syddanmark 1. Hvad er UC ens overordnede indkøbsstrategi-/politik? a. Hvad dækker strategien (mål, sociale hensyn, organisering, udbuds- og aftalepolitik, etc.)? b. På hvilke områder findes der eksplicitte politikker/retningslinjer for brug af aftaler mv. Vedlæg gerne kopi af strategi, politikker og lign. a. Vedhæftede indkøbspolitik og Indkøbsorganisation, udarbejdet April 2011 er IKKE godkendt af direktionen. Det skal ligeledes bemærkes, at der siden April 2011 er sket væsentlige organisatoriske ændringer. b. Egne udbud: Revision, ESDH-Journalsystem, telefonomstillingssystem, kopi/print accounting løsning, Udliciteret Kantinedrift, udlicitering af rengøring (under udarbejdelse). Tilslutningsaftaler med hhv. SKI og Moderniseringsstyrelsen: Hotel, konferencecentre, rejsebureauydelser, kontorartikler, el, brændstof, møbler, rengøringsog aftørringsartikler, Biler m.m. 2. Hvordan er indkøbsarbejdet organiseret, og hvordan koordineres det løbende? a. Hvilke roller spiller direktionen, ressourcedirektøren, økonomichefen, det lokale medlem af Indkøbsnetværket, administrative ledere (herunder it og bygningsdrift), undervisere og pædagogiske ledere? b. Hvem har kompetence til at gennemføre indkøb på allerede indgåede indkøbsaftaler? c. Hvem har kompetence (evt. dispensation ) til at købe ind uden for en indkøbsaftale? d. I hvilket omfang styres der gennem regler, information og/eller support? e. I hvilket omfang og i givet fald hvordan gennemføres systematisk overvågning af de løbende indkøb set ud fra en indkøbspolitisk synsvinkel? f. Hvilke It-systemer anvendes i indkøbsprocessen (varebestilling og fakturahåndtering mv.) 3. Hvordan tilrettelægges indgåelse af indkøbsaftaler? a. Hvem har ansvaret for processen (på de forskellige områder)? b. Hvordan inddrages forskellige interessenter og ressourcer (fx Det henstilles til alle campusser at overholde indgåede aftaler og der er udarbejdet standarder for Indkøb af inventar til hhv. administrativt- og undervisningsbrug. a. Deltager i møder under bl.a. RADU, dog ikke undervisere og pædagogiske ledere b. De involverede afdelinger samt Indkøbsafdelingen c. I princippet ingen d. Ganske få steder og vedr. information herom udsendes IndkøbsInfo fra indkøbsafdelingen. e. Der foretages kontrol fra økonomiafdelingen og indkøbsafdelingen afventer fælles indkøb af SAS-systemet. f. Ingen IT-løsninger anvendes i indkøbsprocessen. Sign flow - (se undersøgelsen om Best Practice i fakturahåndtering) a. Foretages som oftest af Indkøbsafdelingen, IT-afdelingen FCM-chef (tjenesteydelser) b. Relevante interessenter inddrages i Brugergrupper i begrænset omfang 20

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere