Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 30. oktober 2014"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar samme dag. Torsdag den 30. oktober 2014 kl på Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 2820 Gentofte med følgende dagsorden: 1. Referat godkendes og underskrives 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4. Meddelelser fra rektor - herunder: 4. a Status på ny faglig struktur 5. Bestyrelsens sammensætning 6. Godkendelse af regnskabsinstruks 7. Eventuelt 1/1

2 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH 10. september 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 27. august 2014 på Kunstakademiets Skoler, Skolerådssalen kl , Holmen. Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen, Anders Byriel (AB); Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel, Anne-Louise Sommer (ALS). Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Referent: Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet Dagsorden: 1. Referat godkendes og underskrives 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4. Meddelelser fra rektor 4. a Status på ny faglig struktur 5. Økonomi 5.a. Halvårsregnskab og prognose (bilag) 5.b. Status på arbejde i Økonomifunktion og HR (bilag) 6. Optag 2014 og overvejelser om beskæftigelsen for dimittender (bilag) 7. Status på visions- og strategiarbejdet (bilag) 8. Udviklingskontrakt (bilag) 9. Eventuelt Ad 1. Referat godkendes og underskrives Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3 Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden meddelte: at KADK d. 26. august har modtaget brev fra Uddannelsesministeriet vedrørende orientering om forslag til finanslov Overordnet set videreføres KADK s bevilling for 2015, mens stadig er åben for reguleringer. Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde herefter for det nærmere indhold, og konkluderede at forslaget stemmer overens med KADK s flerårsbudget. at regeringen forventes at nedsætte et udvalg vedrørende fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Udvalget vil særligt se på dimensioneringen af de kunstneriske uddannelser. Udvalgsarbejdet kan få betydning for KADK fra Bestyrelsen vil blive orienteret nærmere, når der foreligger yderligere information fra Uddannelsesministeriet. Ad 4. Meddelelser fra rektor Rektor meddelte: at der i efteråret, som opfølgning på anbefalingerne i KADK s seneste Arbejdspladsvurdering (APV), er planlagt individuelle opfølgningssamtaler med medarbejderne. Samtalerne vil foregå i forlængelse af MUS-samtalerne. at KADK d. 22. august 2014 i forbindelse med implementeringen af den nye faglige struktur har holdt rejsegilde for alle medarbejdere, hvor den foreløbige store indsats fra alle blev fejret. Festen var en succes, og håbet er at endnu flere deltager ved næste arrangement. at rektoratet sammen med øvrige RKU-medlemmer (Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle uddannelser) i september tager til Kina på rundtur til udvalgte universiteter i Beijing, Shanghai og Hong Kong. Turen er arrangeret af det danske innovationscenter i Shanghai. Turen har bl.a. til formål at afdække mulighederne for at indgå yderligere formaliserede uddannelsesaftaler om udveksling af undervisere og studerende. Ad 4a. Status på ny faglig Struktur Rektor orienterede om status på arbejdet med den nye faglige struktur. Arbejdet er forløbet godt og forberedelserne har den seneste tid omfattet bl.a. nye studieordninger, nye undervisningsplaner, nye kollegiale sammensætninger og en fysisk flytning af stort set alle studerende, VIP-medarbejdere og studiekoordinatorer. Rektor understregede, at det er et stort og omfattende arbejde, og at der fortsat er mindre udfordringer, der skal løses. Hun opfordrede til, at alle medarbejdere og studerende fortsat udviser tålmodighed og fleksibilitet indtil alt er helt på plads. Rektor gjorde samtidig opmærksom på, at man allerede nu kan se synlige resultater af den ny faglige struktur - herunder et øget samarbejde mellem bl.a. programlederne. 2/5

4 Ad 5 Økonomi 5.a. Halvårsregnskab og prognose Økonomichef Villy Dahl Jensen orienterede om halvårsregnskabet og prognose for 2. halvår af Resultatet efter 1. halvår 2014 er et overskud på 5,4 mio. kr., mens forventningerne for 3. og 4. kvartal er et underskud på 7,9 mio. kr. Samlet er forventningen til hele 2014 nu et underskud på 2,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. Samlet forventes således en forbedring af resultatet for 2014 på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet for Det hænger bl.a. sammen med øgede engangsindtægter primært fra overhead ved lukning af gamle eksternt finansierede projekter samt tilbageholdenhed med både løn og drift. Villy Dahl Jensen konkluderede på den baggrund, at der med overskuddet efter 1. halvår er et godt udgangspunkt for økonomien i resten af budgetåret selv om, der fortsat er usikkerhedspunkter vedrørende bl.a. flytteprocessen og den nye faglige struktur. 5.b. Status på arbejde i Økonomifunktion og HR Villy Dahl Jensen orienterede om status på arbejdet med økonomifunktionen og HR, som følge af anbefalinger fra revision- og rådgivningsfirmaet PwC efter deres gennemgang af udvalgte dele KADK s økonomi i efteråret Status på KADK s arbejde med PwC s 5 anbefalinger er som følger: 1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti Der er etableret procedurer for månedlig afstemning og projektet er afsluttet. 2. Kompetenceløft til økonomifunktionen Økonomifunktionen og HR er i foråret lagt sammen for at opnå et bedre sammenspil mellem funktionerne samt en mere effektiv administration af hele lønområdet. Der er foretaget et kompetenceløft af både Økonomi og HR. Økonomi har ansat tre specialkonsulenter, og i HR har der været personaleudskiftninger med nye faglige kompetencer. Der er her ansat 1 specialkonsulent, 1 fastansat personalejurist samt 1 personalejurist i en tidsbegrænset stilling. Villy Dahl Jensen informerede endvidere om, at der er indført månedlige møder med institutlederne med henblik på at koordinere institutternes personale- og ansættelsesforespørgsler. 3. Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter er, som meddelt på sidste bestyrelsesmøde, afsluttet. 4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring Alle sager er overført til sagsmodulet i Navision, og projektopfølgning skal nu indgå i de løbende møder med institutlederne. Projekthåndbog med vejledning/retningslinjer til den økonomiske styring af projekter er under udarbejdelse og forventes udarbejdet senest pr. 1. januar Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende KADK er bl.a. er i gang med at etablere digitale systemer, der skal understøtte økonomifunktionens arbejde. Der er konkret indhentet tilbud til på et digitalt sysstem til understøttelse af den løbende opfølgning og administration af KADK s feriepengeforpligtelserne. Villy Dahl Jensen og prorektor orienterede endvidere om: 3/5

5 Revision af årsrapporten 2013 Rigsrevisionen har ovenpå gennemførelse af årsrevision 2013, meddelt KADK, at de stiller sig tilfredse med KADK s indsats. KADK s regnskab er godkendt som retvisende. Lønrevision Bestyrelsen blev forelagt status på første opfølgning på planen til genoprettelse af personale- og lønadministrationen efter Rigsrevisionens besøg i starten af Der er arbejdet rigtig meget hen over sommeren på trods af ferie og personaleudskiftninger. 28 af 31 opfølgningspunkter er sat i gang og 13 er afsluttet. Der er møde med Uddannelsesministeriet om opfølgning på lønrevisionen den Ad 6. Optag 2014 og overvejelser om dimittendledighed Rektor orienterede om optaget KADK har igen i år haft et stort antal ansøgere at vælge imellem. Mere end 2600 har således søgt at komme ind på hhv. arkitekt- eller designuddannelsen. Af dem er under 13% er optaget, hvilket er ca. 327 studerende. Optaget har været mindre på kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm. Det skyldtes, at det er lykkedes KADK at få uddannelsen akkrediteret, som en bacheloruddannelse. Som følge af en meromkostning ved at tilbyde efterfølgende kandidatuddannelse har KADK været nødt til at optage færre studerende. Alle bachelorer kan fortsætte på en kandidatuddannelse på Holmen. Rektor informerede om, at hun i forbindelse med bl.a. Folkemødet på Bornholm, sammen med RKU, og brancheorganisationerne har taget initiativ til at udarbejde et brev til Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen med budskab om, at løsningen på den nuværende ledighedsproblematik ikke findes i en dimensionering af de kunstneriske uddannelser. Der er i stedet behov for en samlet indsats for at knække dimittendledigheden på anden vis. Rektor oplyste endvidere, at Uddannelsesministeren på møde med RKU s rektorer d. 20. august har meddelte, at hun agter at nedsætte et udvalg, der skal se på en fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Eventuelle politiske tiltag vil tidligst træde i kraft fra Rektor har gjort ministeren opmærksom på, at fremtidige beslutninger bør bygge på et fyldestgørende grundlag, herunder at Danmarks Statistik ikke leverer et fyldestgørende billede af beskæftigelsessituationen for KADK s dimittender. Op mod 40 % af KADK s dimittender indgår således ikke i Danmarks Statistiks opgørelse (f.eks. dimittender bosæt/beskæftiget udenfor DK eller uden dansk CPR.nr. m.fl.). Rektor informerede om, at KADK fra 2015 overgår til udelukkende at optage via kvote 2, og at der efter aftale med Arkitektskolen i Aarhus ikke længere koordineres en fælles optagelsesprøve for arkitektuddannelsen. Kriterierne for optagelse kan fremadrettet variere skolerne i mellem. Det afgøres efter en prøveperiode om samarbejdet evt. skal genoptages. Bestyrelsen udtrykte ønske om evt. at drøfte beskæftigelsessituationen nærmere på det kommende bestyrelsesseminar i oktober. Ad 7. Status på visions- og strategiarbejdet Prorektor orienterede om status på KADK s arbejde med implementeringen af vision og strategi for Langt de fleste punkter på strategioversigten forløber planmæssigt. KADK s strategiske arbejde med ny visuel identitet samt overgang til selveje er dog udskudt, da KADK afventer et 4/5

6 lovgivningsmæssigt udspil fra Uddannelsesministeriet. Bestyrelsen efterspurgte i den forbindelse et notat vedrørende konsekvenserne ved overgang til statsligt selveje. Rektor informerede om, at det som opfølgning fra spørgsmål fra Thomas Bo Jensen på sidste bestyrelsesmøde er besluttet at fastholde navnet på strategisk ledelsesteam. Teamet vil dog fremadrettet primært holde møder som forberedelse til bestyrelsesmøderne, herunder opfølgning på arbejdet med KADK s vision og strategi. Teamet bliver forstærket med administrativ deltagelse af chef for Økonomi og HR, Villy Dahl Jensen og IT og Campuschef, Henrik Karsbøl, udover chef for Ledelsessekretariat og Kommunikation Kristian Rise. Det blev yderligere oplyst, at chef for Forskningssekretariatet og chef for Uddannelsessekretariatet fremadrettet vil blive tilknyttet institutlederkredsens mødefora. KADK ønsker desuden at sætte ny fokus på efter- og videreuddannelse, og fra d. 1. september bliver det Uddannelsesleder Ida Engholms opgave at arbejde med de organisatoriske rammer for efter- og videreuddannelsesprogrammer samt betalingsbaserede sommerskoler på KADK. Ida skifter titel til Efteruddannelsesleder. I stillingen ligger fortsat et ansvar for evaluering og implementering af KADK's nye uddannelseskvalitetsudviklingssystem. Ad 8. Udviklingskontrakt Bestyrelsesformanden orienterede om modtagelse af udmeldebrev om udviklingskontrakt fra Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen. I brevet er rammerne for indgåelse af kontrakten fastlagt. Udover 5 obligatoriske mål, som er formuleret af ministeren, så forventes KADK at opstille yderligere 3-5 selvvalgte kontraktmål. Bestyrelsen drøftede herefter KADK s udkast til udviklingskontrakten. Bestyrelsen ønskede, at der fokuseres yderligere på mål om bl.a. internationalisering og karrierevejledning. Uffe Hundrup i ledelsessekretariatet noterede og indarbejder bestyrelsens bemærkninger fra mødet. Udviklingskontrakten udsendes til orientering til bestyrelsen inden d. 23. september Bestyrelsen vil på sit kommende strategiseminar endvidere drøfte, hvorledes KADK s kommende strategiperiode kan tilpasses udviklingskontraktens nye treårige periode fra Der var i bestyrelsen opbakning til en toårig strategimodel med et evt. visionssigte på 5 år. Ad 9. Eventuelt Det blev på mødet besluttet, at bestyrelsens strategiseminar i oktober afholdes som et heldagsseminar d. 30. oktober fra kl. ca med efterfølgende arbejdsmiddag. Seminaret er en forberedelse til den kommende strategi. 5/5

7 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Indstilling til e.o. bestyrelsesmøde den 30. okt Vedr. dagsordenens punkt 5 Bestyrelsens sammensætning Som følge af at KADK står overfor formandsskifte pr. 1. januar 2015 indstilles det, at bestyrelsen orienteres om valg og udpegning af bestyrelsesmedlemmer frem mod Udpegning af bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Johannes Due fratræder pr. 1. januar Ny formand beskikkes af Uddannelsesministeren i henhold til Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler og Arkitektskolen Aarhus (Bek. nr 659 af 15/06/2011). Den nye formand beskikkes for den resterende del af perioden (frem mod 30. juni 2015) med mulighed for genbeskikning. Udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen KADK s eksterne medlemmer af bestyrelsen er beskikket til og med d. 30. juni Det er Uddannelsesministeren som i henhold til KADK s styrelsesbekendtgørelse udpeger de eksterne medlemmer af bestyrelsen med undtagelse af ét medlem, der udpeges af Statens Kunstråd. Eksterne medlemmer kan genbeskikkes. Valg af interne medlemmer til bestyrelsen KADK har i 2012 ansøgt om dispensation fra styrelsesbekendtgørelsen vedr. forlængelse af beskikningsperioden for den siddende bestyrelse med henblik på at samle alle KADK s valg om efteråret. Anmodning blev imødekommet, og medarbejderrepræsentanterne er som følge heraf forlænget til og med 31. januar Valg af nye medarbejder- og studenterrepræsentanter til bestyrelsen finder sted i efteråret 2015 med tiltrædelse pr. 1. februar Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status for valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen frem mod Sagsbehandlere: Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet Specialkonsulent 1/1

8 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Indstilling til e.o. bestyrelsesmøde den 30. okt Vedr. dagsordens punkt 6 Godkendelse af regnskabsinstruks Som følge af omorganisering af KADK s faglige struktur pr. 1. september 2014 er der udarbejdet en ny regnskabsinstruks. Bestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler og Arkitektskolen Aarhus af 15. juni godkende regnskabsinstruksen. Indstilling: - Det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender vedlagte regnskabsinstruks samt at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende fremtidige regnskabinstrukser som efterfølgende sendes til orientering i bestyrelsen. Bilag: Regnskabsinstruks for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), september Sagsbehandlere: Villy Dahl Jensen HR- og Økonomichef 1/1

9 REGNSKABSINSTRUKS FOR Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) September 2014

10 Indholdsfortegnelse Forord Indledning KADKs opgaver og organisatoriske opdeling KADKs regnskabsmæssige opgaver KADKs IT-anvendelse KADK s budgetopgaver KADKs regnskabsopgaver Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Tilrettelæggelse af registrering Kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale Forvaltningen af omkostninger Disponering af omkostninger Indkøb mv Godkendelse af indkøb Interne bilag (rejseforskud, -godtgørelser, omposteringsbilag m.v.) Periodeafgrænsning og generel periodisering af omkostninger Forvaltningen af indtægter Oversigt over indtægter og gebyrer Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og fakturaudskrivning Debitorforvaltning Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter Forvaltningen af anlægsaktiver Værdiansættelse Værdiregulering af aktiver Aktivering af nyanskaffelser Aktivering af udviklingsprojekter Forvaltningen af omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Forvaltning af udlån Forvaltningen af passiver Egenkapital og videreførelser Hensatte forpligtelser Kort og langsigtet gæld Beregning og bogføring af ferieforpligtelsen Øvrige større gældsposter Betalingsforretninger Forvaltning af likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Forvaltningen af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen /22

11 2.7.4 Dankortterminaler Betalingskort Kontantkasse Regnskabsaflæggelse Godkendelse af de månedlige regnskaber Godkendelse af de kvartalsvise regnskaber Godkendelse af det årlige regnskab Øvrige regnskabsopgaver Kontrol af værdipost Legatforvaltning Forvaltning af andre ikke-statslige aktiver eller passiver IT-anvendelse Generelt Bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kundeaftale med SAM Opgavefordeling og vedligeholdelse af brugerrettigheder Disponenter Bemyndigelser til Statens Administration Oversigt over bankkonti Aktivering af anlægsaktiver Værdiregulering af anlægsaktiver 3/22

12 Forord Denne regnskabsinstruks er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 31. oktober Formålet med instruksen er at beskrive, hvorledes KADK har tilrettelagt sine regnskabsopgaver, og hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver. Instruksen skal bidrage til en sparsommelig og effektiv økonomiforvaltning gennem registrering af oplysninger til brug for økonomisk planlægning, styring og kontrol vedrørende aktiviteter på KADK. Hensigten er at sikre, at KADKs regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning. Regnskabsinstruksen består af et hoveddokument, der fastlægger den overordnede ansvarsfordeling, samt et antal bilag med detaljerede oplysninger. Godkendelse og distribution af regnskabsinstruksen sker i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 23. Det følger heraf, at institutionsledelsen skal godkende instruksen og sende den godkendte instruks til orientering i Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Rigsrevisionen. Bestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler og Arkitektskolen Aarhus af 15. juni godkende en regnskabsinstruks. Distributionen sker i nødvendigt omfang til relevante medarbejdere i takt med udarbejdelse og opdatering. Regnskabsinstruksen er i øvrigt tilgængelig for alle medarbejdere på KADKs intranet. Regnskabsinstruksen er gyldig fra datoen for underskrivelsen. De hidtil gældende regnskabsinstrukser ophæves. KADK, den KADK, den Lene Dammand Lund Rektor Johannes Due Bestyrelsesformand 4/22

13 1. Indledning KADK er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er optaget med en driftsbevilling på finansloven under med følgende underkonti: 10 Almindelig drift 20 Bibliotek 31 Kunstneriske uddannelsers rektorer 60 Center for Designforskning (nedlagt) 90 Indtægtsdækket Virksomhed 95 Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed 97 Andre Tilskudsfinansierede aktiviteter Opgaver vedr. bogføring, regnskab og lønudbetaling varetages af Statens Administration (SAM). 1.1 KADKs opgaver og organisatoriske opdeling Lovgrundlaget for KADKs virksomhed er lov nr. 549 af 31. maj 2011 om videregående kunstneriske uddannelser og LBK. Nr. 868 af 26. august 2012, til formål på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design og konservering indtil højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitektur, design og konservering. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget. KADKs organisation fremgår af Under KADK hører sekretariatsfunktionen for kunstneriske uddannelsers rektorer (KUR). KADK lægger lokaler til sekretariatet, udbetaler løn og driftsomkostninger for KUR. KADKs øverste ledelse er en bestyrelse, som består af 7 eksterne og 6 interne medlemmer. Bestyrelsen ansætter en rektor til daglige ledelse af KADK. Rektor ansætter prorektor. Rektor har nedsat et Strategisk Ledelsesforum (SL) bestående af rektor, prorektor, faglederen fra henholdsvis arkitektur, design og konservering, efteruddannelsesleder, forskningslederen og t0 administrative ledere til varetagelse af de strategiske ledelsesopgaver. Desuden har rektor nedsat et Institutledermøde (IM) til varetagelse af de driftsmæssige ledelsesopgaver. IM har deltagelse af rektor, institutledere og visse administrative ledere. KADK er organiseret i 7 institutter, der varetager undervisnings- og forskningsopgaver samt udøver kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 3 institutter hører under arkitektur, 2 hører under design, 1 hører under konservering og 1 er fælles mellem arkitektur og design. Rektor har en administration til sin rådighed. Administrationen ledes af prorektor og er opdelt i 5 administrative enheder og et bibliotek. KADK beskæftiger i alt ca. 350 årsværk. De 7 institutledere refererer til rektor og har overfor rektor ansvaret for institutternes budget, personale og opgaveportefølje i øvrigt. Prorektor har overfor rektor ansvaret for administrationens og bibliotekets budget, personale og opgaveportefølje i øvrigt. KADK s Økonomi- og HR-chef er ansvarlig for KADK s regnskabsvæsen med den regnskabsansvarlige specialkonsulent som stedfortræder. Al regnskabsføring vedrørende KADK s virksomhed foretages af Økonomienheden. Økonomi- og HR-chefen samt den regnskabsansvarlige specialkonsulent er ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af regnskabsinstruksen. KADK har 3 fysiske adresser: KADK KADK, Konservering KADK, Bornholm Philip de Langes Allé 10 Esplanaden 34 Stenbrudsvej København K 1263 København K Neksø Telefon: Hjemmeside: www. kadk.dk 5/22

14 Ministeransvarsområde Uddannelses- og Forskningsministeriet Virksomhedsnummer, Koncernsystem (SKS) 0179 Regnskabsførende institution KADK Bogføringskreds Delregnskaber 1. Almindelig virksomhed 2. Bibliotek 3. Center for Design Forskning (nedlagt) 4. Indtægtsdækket virksomhed 5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 6. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 7. Kunstneriske uddannelsers rektorer EAN nr: CVR.nr: Den til enhver tid gældende nummerstruktur fremgår af Moderniseringsstyrelsens hjemmeside på internetadressen KADK har indgået kundeaftale med Statens Administration (SAM) om varetagelse af regnskabsopgaver i henhold til det gældende opgavesplit på SAM s hjemmeside samt de aftalte undtagelser herfra, som fremgår af bilag KADKs regnskabsmæssige opgaver KADK aflægger selvstændigt regnskab for alle underkonti på finansloven. KADK har henlagt regnskabsmæssige opgaver til SAM i form af betalingsforretninger, regnskabsmæssig registrering og -rapportering til Statens Koncern System. SAM varetager løbende kontoafstemninger og kontroller med bogføringskredsens registreringer. KADK administrerer bevillinger til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de retningslinjer, der fremgår af Finansministeriets Budgetvejledning og de retningslinjer, som i øvrigt er knyttet til bevillingen. Retningslinjerne for ansøgning er reguleret af en midlertidig instruks for projektansøgninger, som primo 2015 erstattes af en projekthåndbog med det interne regelsæt for KADK. Derudover administrerer KADK ikke aktiver og passiver, der ikke er statslige midler. KADK har registreringspligt i henhold til merværdiafgiftsloven og kildeskatteloven på SEnummer KADK opkræver ikke afgifter eller gebyrer. 1.3 KADKs IT-anvendelse KADK anvender følgende systemer leveret og administreret af Moderniseringsstyrelsen: Navision Stat (NS) Den Decentrale indrapporteringsløsning (DDI) 6/22

15 Statens Lønsystem (SLS) HR-løn Statens Centrale Pensionssystem (PENSAB) Statens Koncern Betalingssystem (SKB) Nem-konto Statens Koncernsystem (SKS) IndFak Rejseafregningssystem, RejsUd Moderniseringsstyrelsens Lokale Datavarehus (ØSLDV) For mere udførlig beskrivelse af de anvendte systemer henvises til Moderniseringsstyrelsens generelle systembeskrivelser. Bemyndigelser til vedligeholdelse af brugerrettigheder til ovennævnte systemer fremgår af Bilag 2. Desuden anvender Studieadministrationen på KADK det studieadministrative system STADS til opgørelse af de studerendes beståede eksamener. 1.4 KADK s budgetopgaver Bemyndigelser til at disponere på KADK s vegne i forhold til det gældende budget fremgår af Bilag 3. Dispositionsbemyndigelsen fremgår ligeledes af bemyndigelsesskrivelsen til den bemyndigede med specifikation af 1. Bemyndigelsesområde, 2. Prokuragrænse på øvrig drift, 3. Personaledispositioner og 4. Underskriftsprøve. Bemyndigelserne opbevares i særskilt mappe. Driftsbudgetter disponeres af de budgetansvarlige i henhold til statens gældende regler. Personale disponeres af de budgetansvarlige i henhold til udmeldt budget. Forud for disponering af personaleressourcer skal der indhentes godkendelse til disponeringen fra HR og Økonomi. Ved disponering af faste VIP-stillinger med forskningsindhold skal rektor godkende disponeringen. Institutlederen kan delegere bemyndigelsen til disponering af driftsmidler inden for egen budgetramme og på eksternt finansierede forskningsprojekter til en projektansvarlig på instituttet. Personaleressourcer på projekterne disponeres af institutlederen Intern budgetprocedure Budgettet for KADK vedtages af bestyrelsen forud for budgetåret. Efter udmelding af forslag til finanslov iværksætter rektor en proces med inddragelse af de budgetansvarlige ledere med henblik på udarbejdelse af forslag til budget. Lønbudget udarbejdes centralt af Økonomi. Det godkendte budget udmeldes til de budgetansvarlige i bevillingsbreve forud for budgetåret. Det godkendte budget indlæses i Navision Stat og i SKS periodiseret i henhold til Finansministeriets Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Budgetopfølgning Med bistand fra Økonomi og HR foretager de budgetansvarlige (institutledere, prorektor og de administrative ledere) månedlige opfølgninger på budgettet. Økonomi og HR holder månedlige møder med de budgetansvarlig med gennemgang af budget og forbrug på indtægter, løn og øvrig drift samt eksternt finansierede projekter. På møderne gennemgås også de personalemæssige ændringer på instituttet eller administrationen. Økonomi leverer oversigter til styring af budget og projekter. 7/22

16 I forhold til institutionsledelsen udarbejdes hver måned en opfølgning på KADK s samlede budget i henhold til gældende regler i Finansministeriets Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Bestyrelsen modtager fast kvartalsvis opfølgning på budgettet. Bestyrelsen kan ønske oftere opfølgning. 2. KADKs regnskabsopgaver Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af KADK s organisering af de regnskabsmæssige opgaver. Opgaverne og deres fordeling på medarbejderne er beskrevet i Bilag 2. Den regnskabsansvarlig kontrollerer brugerkontrollisten i Navision Stat i forbindelse med godkendelse af kvartalsregnskaberne i SKS. Arbejdsdelingen mellem KADK og SAM fremgår af kundeaftalen med tilhørende handlingsplan og det til enhver tid gældende opgavesplit med aftalte afvigelser. 2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Den regnskabsmæssige registrering sker i overensstemmelse med kapitel 6 i regnskabsbekendtgørelsen og omfatter hændelser i KADK vedr. bevillinger, indtægter, udgifter, aktiver og passiver, afgivne og modtagne tilsagn, lønmæssige dispositioner samt ind- og udbetalinger. Bilag vedr. regnskabsmæssige registreringer skal være forsynet med kontering og godkendelsespåtegning af bemyndiget medarbejder jfr. Bilag Tilrettelæggelse af registrering SAM varetager opgaver vedr. løn- og regnskabsmæssig registrering for KADK jf. kundeaftalen med tilhørende afvigelser. For oplysninger om ansvar og procedurer og sikring af personmæssige adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalinger henvises til SAM s regnskabsinstruks. Berettigelser til indsendelse af regnskabsbilag til SAM pr. mail fremgår af Bilag 4. Berettigelser til indrapportering af regnskabsoplysninger via Den Decentrale indrapporteringsløsning (DDI) jf. gældende vejledning fra Moderniseringsstyrelsen fremgår af Bilag 4. Bemyndigelser til indsendelse lønbilag til SAM fremgår af bilag 4. Økonomi foretager løbende kontrol med den regnskabsmæssige registrering i form af beholdningsafstemninger jf. gældende instruks om afstemning af balancekonti i Navision. Fejl i kontering rettes i DDI og bogføres af SAM. Bilag konteret og godkendt af KADK opbevares hos KADK. Teamlederen for bogholderiet gennemgår hver måned regnskabserklæringen i SKS og foranlediger evt. omposteringer i forbindelse med konstatering af fejl. Godkendelsen af regnskabserklæringen varetages af den regnskabsansvarlige specialkonsulent. I Bilag 2 findes en oversigt over de medarbejdere, der bestrider de stillinger og funktioner, som er beskrevet i instruksen Kontoplan KADK anvender Navision Stat-kontoplanen som artskontoplan. KADKs kontostreng indeholder følgende 6 segmenter, der er indbyrdes uafhængige: Segment Antal cifre Bemærkninger Artskontonummer 6 Afspejler statens kontoplan Aktivitetsnummer 4 Afspejler aktivitetens karakter Delregnskab 1 Afspejler underkontiene på finansloven Formål 1 Afspejler strukturen på finansloven Indkøbskategori 4 Følger de statslige indkøbskategorier Stednummer 3 Afspejler budgetenheder 8/22

17 KADK anvender alias-kontering. Nye konto- og dimensionsnumre samt alias oprettes efter godkendelse af den regnskabsansvarlige i Økonomi. Navision Stat kontoplanen bruges til at generere oplysningerne til det samlede statsregnskab, som dannes i SKS ud fra registreringerne i Navision Stat. Nærmere beskrivelse af denne overførsel af data fremgår af Moderniseringsstyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. I IndFak konteres modtagne fakturaer og kreditnotaer med finanskonto og indkøbskategori af fakturamanager. Disponenten vælger alias-konteringen. I RejsUd varetager Økonomi kontrol af afregningen med hensyn til finanskontering og overholdelse af gældende regler. SAM er bemyndiget til at foretage visse konteringer på vegne af KADK jf. standardopgavesplittet. I forbindelse med den månedlige regnskabs- og budgetopfølgning foretages kontrol med konteringen. I forhold til artskontonummer kontrollerer SAM, at alle posteringer på en given artskonto behandles momsmæssigt ens. KADK-økonomi undersøger stikprøvevis, om den valgte artskonto er den rigtige og dermed, om momsafløftningen er korrekt. Specielt for indtægter sikrer Økonomi, at der afregnes udgående moms af alle indtægter, hvor afgiftsfritagelse ikke er dokumenteret ved undervisning, gavebrev eller lignende Kontrollen med øvrige dimensioner i kontoplanen sikres ved, at alle ansvarlige får forelagt udskrifter over posteringerne. Det er således den budgetansvarliges opgave at efterse, at budgettet ikke belastes med budgettet uvedkommende udgifter Opbevaring af regnskabsmateriale KADK opbevarer regnskabsmateriale i overensstemmelse med kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen. Det betyder, at regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af et regnskabsår, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser. Bilagsmateriale vedrørende eksterne tilskudsprojekter opbevares i henhold til tilskudsgivers forskrifter herfor, f.eks. skal bilag vedrørende EU-finansierede projekter opbevares op til 5 år efter projektets afslutning. Det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjagtighed, betragtes som regnskabsmateriale. Følgende materiale anses i den forbindelse som regnskabsmateriale: 1. registreringer, herunder transaktionssporet. 2. bilag og anden dokumentation, f.eks. uddata samt oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet. 3. regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger.. 4. instrukser, herunder beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk dataudveksling, og beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale. 5. revisionsbemærkninger og -beretninger. Den elektroniske del af KADKs regnskabsmateriale opbevares i Navision databasen på en server hostet hos KMD. Elektroniske regnskabsdata for tidligere år opbevares ligeledes i databasen, og slettes ikke. Den regnskabsansvarlige har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet, dog således at lønmedarbejderne har ansvaret for den del af materialet, som vedrører lønkontorets virke. IT-chefen har ansvaret for opbevaring af backup filer samt edb-programmer nødvendige for at skaffe adgang til elektronisk materiale. 2.2 Forvaltningen af omkostninger Forvaltningen af omkostninger omfatter disponering af udgifter herunder løn, indkøb, godkendelse af udgiftsbilag samt periodisering af udgifter Disponering af omkostninger Ved disponering forstås indgåelse af aftaler og budgetansvar m.v., der medfører eller kan medføre omkostninger for KADK. Disponering med bindende virkning for KADK kan alene foretages af rektor 9/22

18 samt de personer, der til enhver tid er bemyndiget af rektor jf. Bilag 3. Herudover kan SAM på vegne af KADK disponere i forhold til en række tilbagevendende omkostninger jf. standardopgavesplittet Ansættelse og afskedigelse af personale samt lønforhold Rektor ansætter alle medarbejdere, men kan delegere bemyndigelsen til at underskrive ansættelsesbreve til medarbejdere i Økonomi- og HR-afdelingen. Rektor har delegeret bemyndigelsen til at ansætte medarbejdere på eget institut til institutlederen og i administrationen til prorektor. Ansættelserne skal godkendes økonomisk og personalejuridisk i Økonomi og HR. Besættelse af faste stillinger med forskningsindhold skal dog godkendes af rektor. Nye og ledige stillinger besættes efter opslag i henhold til gældende regler. Forhandling af løn i forbindelse med nyansættelse sker i HR i henhold til bemyndigelse fra rektor med godkendelse af chefen for Økonomi og HR. Ændring af personalelønninger besluttes af prorektor eller efter aftale med denne af chefen for Økonomi og HR efter forhandling med vedkommende faglige organisation. Lønregulering foretages efter gældende overenskomster. Afskedigelse af personale foretages af rektor eller prorektor. Indgåelse af aftaler om særlige ydelser, f.eks. vederlag en gang for alle besluttes af prorektor efter forhandling med vedkommende faglige organisation. Overskud på fleks samt over- og merarbejde skal afspadseres. Evt. beslutning om udbetaling herfor træffes af prorektor. Feriepengeforpligtelse opgøres en gang årligt af den regnskabsansvarlige. Proceduren for beregning af årets hensættelse fremgår af afsnit For at sikre, at personale- og lønadministrationen sker i henhold til gældende regler, er der udarbejdet procesbeskrivelser Tjenesterejser Tjenesterejser gennemføres efter aftale med nærmeste chef/leder, der kan disponere inden for den budgetmæssige ramme til formålet. Tjenesterejsen afregnes gennem RejsUd. Tjenesterejsen skal ske i helhold til gældende regler i Personaleadministrativ Vejledning (PAV) kap. 21. Udgifter til transport refunderes som merudgifter. Afregning af merudgifter til transport i egen bil sker til den lave takst. Tilladelse til afregning af merudgifter til transport i egen bil efter den høje takst gives af rektor efter skriftlig bemyndigelse Indgåelse af lejemål Disponeringsansvaret for indgåelse af lejemål er delegeret til prorektor Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder Chefen for bygningsområdet disponerer reparation og vedligeholdelse vedrørende bygninger i henhold til gældende bevillingsskrivelse Bygge- og anlægsarbejder KADK forestår ikke bygge- og anlægsarbejder Forvaltningen af donationer Donationer godkendes af rektor og regnskabsføres af den regnskabsansvarlige. KADK har af Margot og Thorvald Dreyers Fond fået stillet en fuldt møbleret gæstelejlighed til rådighed. Lejligheden er beliggende Vesterbrogade 34, 5. sal, København V. Driftsomkostningerne til rengøring og telefon mv. indgår i KADKs budget under IT og Campus. KADK s anvendelse af lejlighed administreres af Sekretariatet i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i gældende Retningslinjer ved lån af gæstelejligheden Indkøb mv. 10/22

19 KADK foretager indkøb i overensstemmelse med Statens indkøbs- og udbudspolitik. Det overordnede ansvar for indkøbspolitik er placeret i Økonomi og HR. Retningslinjerne for indkøbere på KADK fastlægges i særlig Vejledning for indkøb på KADK. (Ikke udfærdiget endnu) Godkendelse af indkøb Indkøb registreres ikke på bestillingstidspunktet, men på leveringstidspunktet. Omkostninger vedrørende eksternt køb af varer, materiel, tjenesteydelser m.v. skal dokumenteres i form af elektroniske fakturaer fra leverandørerne. Det skal fremgå af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag. Alle indenlandske regninger skal fremsendes til KADK på en sådan måde, at de kan behandles i et elektronisk faktureringssystem IndFak. Fakturaen sendes til kontrol og kontering hos indkøberne (rekvirenter) og derefter videre til godkendelse hos de budgetansvarlige (disponenter). Ved modtagelse skal der føres kontrol med: At bilaget vedrører KADKs virksomhed. At de i bilaget nævnte varer, tjenesteydelser m.v. er leveret. At leverancer, tjenesteydelser m.v. svarer til de afgivne bestillinger, hvad angår kvantitet, kvalitet, pris og leveringsfrister. At bilaget er dateret korrekt. At bilaget har et entydigt fakturanummer. At bilaget angiver køber og sælgers navn, adresse og CVR-nummer. At momsen er behørig specificeret på bilaget. At repræsentationsbilag er påført oplysninger om formål, tidspunkt og deltagerkreds Interne bilag (rejseforskud, -godtgørelser, omposteringsbilag m.v.) En række omkostninger dokumenteres ved internt udarbejdede bilag. Disse bilag underskrives og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene, og som er bemyndiget dertil. Alle bilag skal forsynes med godkendelsespåtegning af en dertil bemyndiget person som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Ved godkendelsen af bilagene foretages de neden for anførte kontroller: Bilag vedrørende omkostninger, der ikke omfatter præsterede ydelser: Det påses, at betalingen er beordret af en person, der er bemyndiget til at disponere på de pågældende områder. Bilag vedrørende ansættelse/afskedigelse af personale, oprykninger, ændringer af arbejdstid, aftrapning af tillæg, betaling af overarbejde/merarbejde og timelønninger samt lønindeholdelser eller andre ændringer af tidligere indrapporterede oplysninger: Det kontrolleres, at bilagenes oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Bilag vedrørende betaling af overarbejde/merarbejde og timelønninger samt lønindeholdelser: Bilagene afstemmes med godkendte tjenestelister, vagtlister, ferielister, sygedagslister eller andre kontrol-noteringer. Bilag vedr. over- og merarbejde til det faste personale skal være godkendt af prorektor. På KADK foretages en sondring mellem almindelig flekstid og pålagt over- og merarbejde. Lønbogholderen i Økonomi modtager hver måned en oversigt over medarbejdernes opsparede flexstimer fra de enkelte personaleansvarlige ledere. Såvel opsparede flekstimer som pålagt mer- og overarbejde betragtes som en gæld, det ud fra et væsentlighedskriterium evt. afsættes i balancen. Bilag vedrørende betaling af vederlag, særlige ydelser og acontoløn: Bilagene afstemmes med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne omkostninger. Særligt om repræsentation: Alle omkostningsbilag for repræsentation skal være forsynet med oplysning om anledning til omkostningen og navn på deltagerne. Bilag vedrørende tjenesterejser: Bilagene afstemmes med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomsttider, afholdte omkostninger ifølge dokumentation samt 11/22

20 oplysninger til brug ved fastsættelse af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere. Når rejsen er afsluttet, skal der senest 14 dage efter hjemkomsten udarbejdes en endelig afregning i RejsUd. Ligeledes anføres, hvorfor rejsen er foretaget. Rejseafregning sendes til kontrol og derefter til godkendelse hos den pågældende chef/leder. Bilag vedrørende omposteringer skal være begrundede, korrekte og dokumenterede. Årsagen til omposteringen skal fremgår klart af bilaget og posteringsteksten i Navision Stat Periodeafgrænsning og generel periodisering af omkostninger Periodeafgrænsning vedrører udgifter, der er udbetalt før periodeafslutningstidspunktet, men som vedrører de efterfølgende perioder. Disse udgifter opføres under omsætningsaktiver. Generel periodisering omhandler udgifter, der vedrører regnskabsåret, men som først udbetales i efterfølgende perioder og opføres under leverandørgæld. Det er således ikke betalingstidspunktet, men derimod tidspunktet for forbrug, der er det grundlæggende princip. Periodeafgrænsning og generel periodisering foretages af Økonomi hver måned. KADK anvender en bagatelgrænse på kr. (ekskl. moms) ud fra en betragtning om, at poster under denne grænse kun vil påvirke regnskabets resultat marginalt. Poster under bagatelgrænsen periodiseres ikke, men bogføres direkte på driftskontoen. Væsentlige tidsbestemte indtægter og omkostninger skal periodeafgræses. Det omfatter f.eks. husleje, leje- og leasingydelser og konsulentomkostninger mv. 2.3 Forvaltningen af indtægter Forvaltning af indtægter omfatter disponering, godkendelse af indtægtsbilag, fakturering, debitorforvaltning samt periodisering Oversigt over indtægter og gebyrer KADK oppebærer indtægter fra: Bevilling Udlejning af lokaler Indtægter for salg af bøger om arkitektur fra KADK Finansielle indtægter i form af renteindtægter Kommunale jobcentres køb af uddannelse til revalidender Refusioner, f.eks. lønrefusion fra kommuner som følge af sygdom blandt medarbejdere Overhead vedrørende tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Projektindtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter Betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse Studerendes betaling for kopier, print og materialer til modeller For sen aflevering af bøger og andet udlånt materiale Visse udenlandske studerendes betaling for uddannelse KADKs fastsættelse af takster og priser sker i overensstemmelse med de statslige regler på området, således at der ved prisfastsættelsen som udgangspunkt skal opnås dækning af omkostningerne i forbindelse med aktiviteten. Bøger fastsættes en vejledende udsalgspris på grundlag af en kalkule over, hvad den pågældende bogtype typisk kan indbringe i fri handel. 12/22

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH 10. september 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 27. august 2014

Læs mere

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 30. juni 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. juni 2014 på Kunstakademiets

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH 17. august 2015 Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15

Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek

Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek Februar 2016 Forord Danmarks Kunstbiblioteks regnskabsinstruks er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Dagsorden for møde den 27. august 2014

Dagsorden for møde den 27. august 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 2501 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH 22. marts 2013 Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere