Ministerieinstruks August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministerieinstruks August 2014"

Transkript

1 Ministerieinstruks August 2014

2 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens (tidl. Økonomistyrelsen) vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser af 16. april Instruksen indeholder en beskrivelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets forretningsområde opdelt på virksomheder, den overordnede tilrettelæggelse af regnskabsforvaltningen samt tilrettelæggelsen af regnskabsgodkendelsen inden for ministerområdet, jf. regnskabsbekendtgørelsens 36, samt formaliserede tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed. Instruksens primære formål er at give et samlet overblik over fordelingen af det regnskabsmæssige ansvar på ministerområdet, at redegøre for de opgaver, som departementet udfører som den overordnede myndighed for ministeriets virksomheder, samt at opstille overordnede retningslinjer for regnskabsforvaltningen på hele ministerområdet. Instruksen er gyldig fra den 1. august Økonomi- og Indenrigsministeriet, august 2014 Sophus Garfiel Departementschef

3 Indholdsfortegnelse 1. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS FORRETNINGSOMRÅDE OG OPDELING PÅ VIRKSOMHEDER Departementets virksomhed (CVR-nr ) Departementet ( ) Virksomheder uden for departementet De Økonomiske Råd ( ) (CVR-nr ) CPR-administrationen ( ) (CVR-nr ) KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ( ) (CVRnr ) Regional Statsforvaltning ( ) (CVR-nr ) Danmarks Statistik ( ) (CVR-nr ) TILRETTELÆGGELSE AF DEN OVERORDNEDE REGNSKABSFORVALTNING Organisationsforhold Systemanvendelse Godkendelse og vedligeholdelse af virksomheds- og regnskabsinstrukser Udarbejdelse og godkendelse af regnskaber Bevillingsregnskab Årsrapporter Den regnskabsmæssige registrering Betalingsforretninger Opbevaring af regnskabsmateriale Dispositioner der skal forelægges departementet Ansættelse, afskedigelse og løn for chefer... 8 Departementet råder over stillingsnumrene på ministerområdet Ansættelse af direktører og vicedirektører til ministerområdets institutioner forhandles med og godkendes af departementschefen Departementet forestår udarbejdelsen af kongelige forestillinger, herunder ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd Tildeling af tillæg og engangsvederlag til direktører Tildeling af tillæg til vicedirektører/underdirektører REGNSKABSGODKENDELSE Retningslinjer for godkendelse af regnskaber Månedsregnskaber Kvartals- og årsregnskaber Kontroller i forbindelse med godkendelse af regnskaber Regnskabsmæssige kontrol- og tilsynsfunktioner (for periode )

4 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets forretningsområde og opdeling på virksomheder Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med overvågning af den danske og internationale økonomi samt opgaver i forhold til regioner og kommuner, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. De internationale økonomiske opgaver omfatter analyser af internationale forhold, herunder spørgsmål i forhold til den økonomiske- og monetære union, euroen, penge- og valutakurspolitik, samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD mv. Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). De nationale opgaver er at overvåge og analysere dansk og international økonomi og vurdere hvorledes dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, herunder at udarbejde regeringens konjunkturvurdering samt repræsentere Danmark i en række internationale økonomiske fora. Endvidere varetages opgaver med at følge og støtte udviklingen i regionernes og kommunernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for opgavevaretagelsen. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner. Endelig varetages opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne har fokus på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Ministeriet består af 6 institutioner, departementet, Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd, Statsforvaltningen, KORA og CPR-administrationen. 2

5 Oversigt over de hovedkonti i bevillingslovene, som de enkelte virksomheder har ansvaret for, fremgår af bilag Departementets virksomhed (CVR-nr ) Departementet ( ) Departementet bistår økonomi- og indenrigsministeren i at udforme regeringens politik på det økonomiske og kommunale område. Departementet varetager analyseopgaver af både den internationale og nationale økonomi, herunder udarbejdelse af konjunkturovervågning. Herudover varetages opgaver med at sikre gode og afbalancerede forhold for kommunernes og regionernes opgavevaretagelse, samt opgaver på valgområdet og sager om folkeregistrering. Departementet har ligeledes opgaver med at forny den offentlige sektor ved digitalisering af forvaltningen og velfærdsydelser. Departementet varetager de internationale opgaver på det økonomiske område, herunder i forhold til EU. 1.2 Virksomheder uden for departementet De Økonomiske Råd ( ) (CVR-nr ) De Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. De to råd har fælles formandskab og sekretariat.. 3

6 1.2.2 CPR-administrationen ( ) (CVR-nr ) CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPRadministrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPRsystemet mv KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ( ) (CVR-nr ) KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v Regional Statsforvaltning ( ) (CVR-nr ) Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa og Statsforvaltningen har ligeledes afdeling i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Aabenraa, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier. Hovedområderne omfatter familie- og personret, registreringsbeviser og det kommunale tilsyn Danmarks Statistik ( ) (CVR-nr ) Danmarks Statistik ledes af en Styrelse af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af Økonomi- og Indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren. Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien. Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud. Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder. 2. Tilrettelæggelse af den overordnede regnskabsforvaltning 2.1 Organisationsforhold Økonomi- og Indenrigsministeriets departement har i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen fastlagt ministeriets opdeling på virksomheder. 4

7 Virksomhederne på ministerområdet har det overordnede ansvar for, at regnskaberne føres korrekt. Det betyder, at virksomhederne skal kunne gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet, herunder bl.a. at virksomhederne skal kunne opfylde regnskabsbekendtgørelsens krav om funktionsadskillelse både mellem registrerings- og betalingsfunktionerne og mellem disse regnskabsfunktioner og funktionerne på IT-området. På samme måde skal der også på IT-området være den fornødne funktionsadskillelse. For virksomheder, som ikke selvstændigt kan varetage regnskabstilrettelæggelsen, jf. regnskabsbekendtgørelsen, fastlægger departementet (Koncernstyring) i samarbejde med virksomheden en løsning, der sikrer, at institutionen kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet. 2.2 Systemanvendelse Departementet og resten af koncernen anvender Navision Stat som bærende regnskabs- og økonomistyringssystem. Rammerne omkring regnskabstilrettelæggelsen i Navision Stat fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning for systemet samt krav til leverandør vedrørende drift og hosting. Statens Administration er regnskabsførende for alle virksomheder i koncernen. Uanset dette forhold gælder som ovenfor anført, at det påhviler de enkelte virksomheder at gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet. Dette forhold skal afspejles i virksomhedernes regnskabsinstrukser samt kundeaftaler mellem Statens Administration og de nævnte virksomheder. Kundeaftalerne beskriver opgaver, roller, ansvarsfordeling og priser. Statens Administration løser regnskabsopgaven i henhold til aftalerne. Virksomhederne skal ved væsentlige ændringer i IT-organiseringen redegøre overfor departementet, hvorledes ejerskabet til data og systemer er fordelt. Eventuelle ændringer skal aftales med Statens Administration, og skal fremgå af de for virksomhederne gældende regnskabs- og sikkerhedsinstrukser. Virksomhederne står inde for, at de fornødne regnskabs- og sikkerhedsinstrukser foreligger, hvori der i tilstrækkeligt omfang redegøres for: Forretningsgange i økonomi-/regnskabsfunktionerne, herunder hvorledes institutionen har tilrettelagt den regnskabsmæssige registrering både i relation til ansvars- og kompetencefordeling og i relation til afstemnings- og kontrolprocedurer mv. Hvilken kontoplan og konteringsinstruks institutionen anvender, f.eks. interne regnskaber og eventuelle dispositionsregnskaber. Forretningsgange for betalinger, herunder sikring af overførsel til Statens Administrations centrale økonomisystemer, samt kontrol af, at der er overensstemmelse mellem de lokale data og Statens Administrations data. Fysisk sikkerhed, adgangsforhold, backup/sikkerhedskopiering. Særlige IT-kørsler (systemopdatering/databaseadministration mv.). Moderniseringsstyrelsen er ansvarlig for drift af Navision Stat for de virksomheder, der betjenes af Statens Administration, og udarbejder sikkerhedsinstruks herfor. 5

8 2.3 Godkendelse og vedligeholdelse af virksomheds- og regnskabsinstrukser Det er virksomhedernes ansvar, at instrukserne ajourføres. Ved større ændringer skal instrukserne altid ajourføres. Dog påhviler det institutionerne at revidere dem minimum hvert andet år. Instrukserne udarbejdes i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledninger herom. Virksomhedsinstruksen skal godkendes af virksomhedens ledelse samt departementet. Instruksen skal sendes til Rigsrevisionen. Regnskabsinstruksen skal godkendes af virksomhedens ledelse. Instruksen skal sendes til Rigsrevisionen og til departementet til orientering. 2.4 Udarbejdelse og godkendelse af regnskaber De officielle regnskaber for 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter bevillingsregnskaber og årsrapporter. Aflæggelsen af disse er underlagt retningslinjerne angivet i regnskabsbekendtgørelsens kapitel 8 samt i de generelle retningslinjer anført i Moderniseringsstyrelsens vejledninger til udarbejdelse af hhv. ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukser Bevillingsregnskab Departementet skal godkende virksomhedernes bevillingsregnskab over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen en gang årligt, jf. 36 i regnskabsbekendtgørelsen. Bevillingsregnskab indsendes til departementet med henblik på godkendelse over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen. Retningslinjer vedrørende godkendelse af perioderegnskaber fremgår af ministerieinstruksens kapitel 3 om regnskabsgodkendelse Årsrapporter Økonomi- og Indenrigsministeriets virksomheder udarbejder årligt en årsrapport, jf. 39 i regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporterne udarbejdes i henhold til Moderniseringsstyrelsens gældende vejledninger herom samt eventuelle retningslinjer aftalt individuelt med departementet. Departementet udarbejder et finansielt regnskab svarende til en årsrapport, som dog alene indeholder beretningsafsnittet, regnskabsafsnittet (herunder relevante bilag og noter), regnskabsmæssige forklaringer til brug for Rigsrevisionens bevillingskontrol samt påtegning. Årsrapporterne skal først og fremmest tilgodese departementets, Rigsrevisionens og Finansministeriets informationsbehov i relation til styring og revision. Årsrapporterne påtegnes af virksomhedens ledelse og af departementschefen. Med påtegningen tilkendegives at: årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er fyldestgørende, de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 6

9 der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Fristen for virksomhedernes aflevering af de færdigbehandlede og underskrevne årsrapporter til departementet fastlægges i forhold til Moderniseringsstyrelsens udmeldte frister i forbindelse med årsafslutningen. Departementet forestår fremsendelsen af årsrapporterne til Finansudvalget, Finansministeriet og Rigsrevisionen efter den af Moderniseringsstyrelsen nærmere fastsatte dato. 2.5 Den regnskabsmæssige registrering Der er ikke fastsat særskilte retningslinjer for tilrettelæggelsen af den regnskabsmæssige registrering udover, hvad der følger af regnskabsbekendtgørelsen. 2.6 Betalingsforretninger Betalingsforretninger skal som hovedregel foretages ved anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutter. Kontante betalinger skal begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel. Betaling med anvendelse af betalingskort kan kun ske efter de af Moderniseringsstyrelsen fastsatte retningslinjer og skal beskrives i den regnskabsførende institutions regnskabsinstruks. De kassebeholdninger, som den regnskabsførende institution etablerer med henblik på at foretage kontante betalinger, skal have fastsat en maksimal kassebeholdning. Den maksimale kassebeholdning skal fremgå af den regnskabsførende institutions regnskabsinstruks. 2.7 Opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, medmindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser. Ansvaret for varetagelse af elektronisk backup og opbevaring af elektroniske regnskabsdata i 5 år påhviler Statens Administration for de virksomheder, hvor Statens Administration er regnskabsførende, med mindre andet er aftalt. Det påhviler Moderniseringsstyrelsen at sikre elektronisk backup og opbevaring af elektroniske data i Navision i 5 år. Der er ikke fastsat uddybende eller skærpede krav til opbevaring af regnskabsmateriale ud over, hvad der følger af regnskabsbekendtgørelsen og de enkelte institutioners regnskabsinstrukser. 2.8 Dispositioner der skal forelægges departementet I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 40 skal regnskabsførende institutioner efter behov udarbejde dispositionsregnskaber, der omfatter indgåede aftaler og påtagne forpligtelser, der senere medfører indtægter eller udgifter i løbende eller kommende år. Virksomheder, der udarbejder dispositionsregnskaber, indsender disse kvartalsvis til departementet sammen med virksomhedens bidrag til ministerområdets regnskab. 7

10 2.8.1 Ansættelse, afskedigelse og løn for chefer Departementet råder over stillingsnumrene på ministerområdet. Ansættelse af direktører og vicedirektører til ministerområdets institutioner forhandles med og godkendes af departementschefen. For så vidt angår ansættelse af afdelingschefer og afdelingsdirektører i lønramme 38/løngruppe 2 aftales processen konkret mellem direktøren for den pågældende institution og departementet. Kompetencen til at ansætte chefer i lønramme 37/løngruppe 1 er delegeret til den enkelte institution. Når en institution ønsker at opslå en chefstilling i lønramme 37/løngruppe 1, skal der dog indhentes forudgående godkendelse hos departementet af hensyn til stillingskontrollen. Endvidere skal institutionen indhente lønmandat i departementet, dvs. institutionen skal indsende et forslag til løn, som skal godkendes af departementet. Departementet har udfærdiget en åremålspolitik, som gælder for ministerområdet. Departementet forestår udarbejdelsen af kongelige forestillinger, herunder ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd Tildeling af tillæg og engangsvederlag til direktører Direktører i Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner er ikke omfattet af en direktørkontrakt. Engangsvederlag i form af resultatløn tildeles med afsæt i det forgangne års resultatopnåelse. Resultatopnåelsen vurderes dels ved målopfyldelsen i den samlede resultatkontrakt, og dels øvrige resultater. Engangsvederlaget beregnes med afsæt i resultatkontraktens målopfyldelsesgrad og direktørens grundløn inklusiv tillæg. Dertil kan departementschefen skønsmæssigt justere det beregnede resultat. For De Økonomiske Råd gælder det dog, at idet de ikke er omfattet af resultatkontrakt, sender rådets formand et indstillet tillæg med begrundelse til departementet. Tillægget kan i lighed med de øvrige skønsmæssigt justeres af departementschefen. I fald det tildelte engangsvederlag giver anledning til drøftelse, kan dette ske med departementschefen. Tillæg og engangsvederlag herudover skal forhandles med departementschefen. Forhandlingen skal tidsmæssigt ligge efter opgørelse af resultatet af resultatkontrakten, fordi det på dette tidspunkt er muligt at vurdere, om der er forhold, der begrunder tildeling af tillæg og engangsvederlag ud over den resultatløn, der udløses af resultatkontrakten, jf. ovenfor Tildeling af tillæg til vicedirektører/underdirektører Aftaler om tildeling af tillæg til vicedirektører skal godkendes af departementschefen. En sådan godkendelse skal sikre et centralt overblik over lønudviklingen for de øverste chefer på ministerområdet. Eventuelle tillæg til vicedirektører kan drøftes på direktørens bilaterale møder med departementschefen. Departementschefen kan delegere sin kompetence i ovennævnte sager, jf. pkt pkt , til afdelingschefen for Koncernstyring i departementet. 8

11 3. Regnskabsgodkendelse Den officielle regnskabsaflæggelse omfatter bevillingsregnskaber, virksomhedsregnskaber og det samlede statsregnskab for 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efter bestemmelsen i 36 i regnskabsbekendtgørelsen skal departementet godkende ministerområdets årlige bevillingsregnskab over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen. Bevillingsregnskabet danner udgangspunkt for Moderniseringsstyrelsens opstilling af statsregnskabet. Departementets godkendelse af de årlige regnskaber sker via en regnskabserklæring, hvori det oplyses: om der er sket ændringer i regnskabsprincipperne, der har betydning for vurderingen af regnskabet for det pågældende finansår, om regnskabet indeholder alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for, om forbruget af bevillinger er opgjort korrekt, om aktiver og passiver er opgjort korrekt, og om der indenfor ministerområdet er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i nødvendigt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Departementets retningslinjer for godkendelse af bevillingsregnskaber, der fastsættes i nærværende afsnit, omfatter måneds- og kvartalsregnskaber fra Statens Administration i form af registreringer pr. bogføringskreds i det af Moderniseringsstyrelsen administrerede statens koncernsystem (SKS), der samles i et regnskab for hele ministerområdet Retningslinjer for godkendelse af regnskaber Månedsregnskaber Registreringerne pr. bogføringskreds samles månedligt i SKS til et regnskab for hver regnskabsførende institution, et regnskab for hver virksomhed og et regnskab for hele ministerområdet. Der skal foretages en teknisk godkendelse af regnskaberne. Det påhviler den enkelte virksomhed at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i SKS og de lokale økonomisystemer. Virksomheder, hvor Statens Administration er regnskabsførende, skal kvittere for den månedlige regnskabserklæring fra Statens Administration, før godkendelse kan foretages Kvartals- og årsregnskaber Virksomhederne og de regnskabsførende institutioner skal i SKS godkende deres kvartalsregnskaber over for departementet. Dette skal ske senest tre uger efter regnskabsperiodens udløb. Regnskabsaflæggelsen skal omfatte samtlige hovedkonti inden for den enkelte virksomheds eller regnskabsførende institutions ansvarsområde. Godkendelsen af kvartalsregnskaberne skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen. Eventuelle fejl eller mangler af betydning for vurderingen af kvartalsregnskaberne konstateret i forbindelse med regnskabsgodkendelsen skal kommenteres. 9

12 Samtlige fejl eller mangler konstateret i årets løb skal rettes hurtigst muligt og senest i periode 13. Det forudsættes endvidere, at de nærmere retningslinjer om godkendelse af kvartalsregnskaber i årets løb fastsat i virksomhedsinstrukserne som minimum indeholder den kontrol, der er omtalt i afsnit 3.2. Departementet fremsender i forbindelse med årsafslutningen en særlig godkendelsesskrivelse til Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen, når det endelige regnskab for alle bogføringskredse foreligger. 3.2 Kontroller i forbindelse med godkendelse af regnskaber Som led i regnskabsgodkendelsen foretager departementet kvartalsvist en substantiel godkendelse af regnskaberne. Dette omfatter for alle virksomheder og regnskabsførende institutioner en kontrol af at: de registrerede bevillinger er i overensstemmelse med bevillingslovene, forbruget af bevillinger er rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, aktiver og passiver har en rimelig størrelse, regnskabet indeholder samtlige bogføringskredse og delregnskaber, samt aktiver og passiver er afstemt. Der skal foretages en løbende vurdering af nøgletallene med henblik på en vurdering af ressourceforbruget i virksomhederne og de regnskabsførende institutioner. I virksomhederne skal der desuden foretages en afstemning af likviditetskontiene og der skal foretages en kontrol af afskrivningerne. Virksomhedernes håndtering af likviditetsordningen skal være udførligt beskrevet i de pågældende virksomheders regnskabsinstruks sammen med en beskrivelse af håndteringen af omkostningsprincipper. 3.3 Regnskabsmæssige kontrol- og tilsynsfunktioner Ansvaret for tilsyns- og kontrolindsatsen i ministeriets virksomheder påhviler virksomhederne selv. Koncernstyring i departementet fastlægger virksomhedernes økonomiske rammer i forbindelse med udarbejdelsen af FFL og koordinerer udarbejdelsen af styrelsernes resultatkontrakter. Den økonomiske opfølgning foregår ved gennemgang af virksomhedernes kvartalsregnskaber, jf. afsnit 3.2.1, samt i forbindelse med de kvartalsvise udgiftsopfølgninger til Finansministeriet. Gennemgangen af kvartalsregnskaberne samt afrapportering i forbindelse med udgiftsopfølgningerne danner udgangspunktet for en dialog med virksomhederne om deres økonomiske situation. Koncernstyring udarbejder kvartalsvise ledelsesinformationsrapporter. Ledelsesinformationen anvendes som et redskab i styringen af området og til orientering af departementschefen. Ledelsesinformationen omfatter bl.a. økonomi, udvalgte resultatkrav samt nøgletal på personaleområdet herunder status på sygedage pr. medarbejder og afvikling af ferie. 10

13 Bilag 1: Nummerstruktur og hovedkontoansvar på 10 Økonomiog Indenrigsministeriet (for periode ) Ministeransvarsområde: 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Virksomhed: Danmarks Statistik Regnskabsførende institution 0441 Danmarks Statisitik (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti DST: Selvstændig likviditet (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Regnskabsførende institution Bogføringskreds / Hovedkonti 0651 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Statsinstitution) KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: CPR-administrationen Regnskabsførende institution 0652 Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-administrationen (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti Cpr-kontoret (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: Statsforvaltningen Regnskabsførende institution 0702 Statsforvaltningen (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti Fælles Tilskud Gebyrer (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , , , Statsforvaltningen (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Dep. Regnskabsførende institution Bogføringskreds / Hovedkonti 0030 Skat for Økonomi- og Indenrigsministeriet, ikke selv. likv. (Statsinstitution) 0821 Statens Administration for Økonomi- og Indenrigsministeriet, dep. (Statsinstitution) Skat for Økonomi- og Indenrigsministeriet, ikke selv.likv. (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , , , , , , Statens Administration for Økonomi- og Indenrigsministeriet, dep. (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , Økonomi- og Indenrigsministeriet (Statsinstitution) Økonomi- og Indenrigsministeriet, omk. (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Økonomi- og Indenrigsministeriet, udg. (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Virksomhed: Det Økonomiske Råd Regnskabsførende institution 0707 Det Økonomiske Råd (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti Det Økonomiske Råd (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti:

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere