Ministerieinstruks August 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministerieinstruks August 2014"

Transkript

1 Ministerieinstruks August 2014

2 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens (tidl. Økonomistyrelsen) vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser af 16. april Instruksen indeholder en beskrivelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets forretningsområde opdelt på virksomheder, den overordnede tilrettelæggelse af regnskabsforvaltningen samt tilrettelæggelsen af regnskabsgodkendelsen inden for ministerområdet, jf. regnskabsbekendtgørelsens 36, samt formaliserede tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed. Instruksens primære formål er at give et samlet overblik over fordelingen af det regnskabsmæssige ansvar på ministerområdet, at redegøre for de opgaver, som departementet udfører som den overordnede myndighed for ministeriets virksomheder, samt at opstille overordnede retningslinjer for regnskabsforvaltningen på hele ministerområdet. Instruksen er gyldig fra den 1. august Økonomi- og Indenrigsministeriet, august 2014 Sophus Garfiel Departementschef

3 Indholdsfortegnelse 1. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS FORRETNINGSOMRÅDE OG OPDELING PÅ VIRKSOMHEDER Departementets virksomhed (CVR-nr ) Departementet ( ) Virksomheder uden for departementet De Økonomiske Råd ( ) (CVR-nr ) CPR-administrationen ( ) (CVR-nr ) KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ( ) (CVRnr ) Regional Statsforvaltning ( ) (CVR-nr ) Danmarks Statistik ( ) (CVR-nr ) TILRETTELÆGGELSE AF DEN OVERORDNEDE REGNSKABSFORVALTNING Organisationsforhold Systemanvendelse Godkendelse og vedligeholdelse af virksomheds- og regnskabsinstrukser Udarbejdelse og godkendelse af regnskaber Bevillingsregnskab Årsrapporter Den regnskabsmæssige registrering Betalingsforretninger Opbevaring af regnskabsmateriale Dispositioner der skal forelægges departementet Ansættelse, afskedigelse og løn for chefer... 8 Departementet råder over stillingsnumrene på ministerområdet Ansættelse af direktører og vicedirektører til ministerområdets institutioner forhandles med og godkendes af departementschefen Departementet forestår udarbejdelsen af kongelige forestillinger, herunder ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd Tildeling af tillæg og engangsvederlag til direktører Tildeling af tillæg til vicedirektører/underdirektører REGNSKABSGODKENDELSE Retningslinjer for godkendelse af regnskaber Månedsregnskaber Kvartals- og årsregnskaber Kontroller i forbindelse med godkendelse af regnskaber Regnskabsmæssige kontrol- og tilsynsfunktioner (for periode )

4 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets forretningsområde og opdeling på virksomheder Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med overvågning af den danske og internationale økonomi samt opgaver i forhold til regioner og kommuner, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. De internationale økonomiske opgaver omfatter analyser af internationale forhold, herunder spørgsmål i forhold til den økonomiske- og monetære union, euroen, penge- og valutakurspolitik, samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD mv. Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). De nationale opgaver er at overvåge og analysere dansk og international økonomi og vurdere hvorledes dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, herunder at udarbejde regeringens konjunkturvurdering samt repræsentere Danmark i en række internationale økonomiske fora. Endvidere varetages opgaver med at følge og støtte udviklingen i regionernes og kommunernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for opgavevaretagelsen. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner. Endelig varetages opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne har fokus på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Ministeriet består af 6 institutioner, departementet, Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd, Statsforvaltningen, KORA og CPR-administrationen. 2

5 Oversigt over de hovedkonti i bevillingslovene, som de enkelte virksomheder har ansvaret for, fremgår af bilag Departementets virksomhed (CVR-nr ) Departementet ( ) Departementet bistår økonomi- og indenrigsministeren i at udforme regeringens politik på det økonomiske og kommunale område. Departementet varetager analyseopgaver af både den internationale og nationale økonomi, herunder udarbejdelse af konjunkturovervågning. Herudover varetages opgaver med at sikre gode og afbalancerede forhold for kommunernes og regionernes opgavevaretagelse, samt opgaver på valgområdet og sager om folkeregistrering. Departementet har ligeledes opgaver med at forny den offentlige sektor ved digitalisering af forvaltningen og velfærdsydelser. Departementet varetager de internationale opgaver på det økonomiske område, herunder i forhold til EU. 1.2 Virksomheder uden for departementet De Økonomiske Råd ( ) (CVR-nr ) De Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. De to råd har fælles formandskab og sekretariat.. 3

6 1.2.2 CPR-administrationen ( ) (CVR-nr ) CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPRadministrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPRsystemet mv KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ( ) (CVR-nr ) KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v Regional Statsforvaltning ( ) (CVR-nr ) Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa og Statsforvaltningen har ligeledes afdeling i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Aabenraa, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier. Hovedområderne omfatter familie- og personret, registreringsbeviser og det kommunale tilsyn Danmarks Statistik ( ) (CVR-nr ) Danmarks Statistik ledes af en Styrelse af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af Økonomi- og Indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren. Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien. Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud. Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder. 2. Tilrettelæggelse af den overordnede regnskabsforvaltning 2.1 Organisationsforhold Økonomi- og Indenrigsministeriets departement har i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen fastlagt ministeriets opdeling på virksomheder. 4

7 Virksomhederne på ministerområdet har det overordnede ansvar for, at regnskaberne føres korrekt. Det betyder, at virksomhederne skal kunne gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet, herunder bl.a. at virksomhederne skal kunne opfylde regnskabsbekendtgørelsens krav om funktionsadskillelse både mellem registrerings- og betalingsfunktionerne og mellem disse regnskabsfunktioner og funktionerne på IT-området. På samme måde skal der også på IT-området være den fornødne funktionsadskillelse. For virksomheder, som ikke selvstændigt kan varetage regnskabstilrettelæggelsen, jf. regnskabsbekendtgørelsen, fastlægger departementet (Koncernstyring) i samarbejde med virksomheden en løsning, der sikrer, at institutionen kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet. 2.2 Systemanvendelse Departementet og resten af koncernen anvender Navision Stat som bærende regnskabs- og økonomistyringssystem. Rammerne omkring regnskabstilrettelæggelsen i Navision Stat fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning for systemet samt krav til leverandør vedrørende drift og hosting. Statens Administration er regnskabsførende for alle virksomheder i koncernen. Uanset dette forhold gælder som ovenfor anført, at det påhviler de enkelte virksomheder at gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet. Dette forhold skal afspejles i virksomhedernes regnskabsinstrukser samt kundeaftaler mellem Statens Administration og de nævnte virksomheder. Kundeaftalerne beskriver opgaver, roller, ansvarsfordeling og priser. Statens Administration løser regnskabsopgaven i henhold til aftalerne. Virksomhederne skal ved væsentlige ændringer i IT-organiseringen redegøre overfor departementet, hvorledes ejerskabet til data og systemer er fordelt. Eventuelle ændringer skal aftales med Statens Administration, og skal fremgå af de for virksomhederne gældende regnskabs- og sikkerhedsinstrukser. Virksomhederne står inde for, at de fornødne regnskabs- og sikkerhedsinstrukser foreligger, hvori der i tilstrækkeligt omfang redegøres for: Forretningsgange i økonomi-/regnskabsfunktionerne, herunder hvorledes institutionen har tilrettelagt den regnskabsmæssige registrering både i relation til ansvars- og kompetencefordeling og i relation til afstemnings- og kontrolprocedurer mv. Hvilken kontoplan og konteringsinstruks institutionen anvender, f.eks. interne regnskaber og eventuelle dispositionsregnskaber. Forretningsgange for betalinger, herunder sikring af overførsel til Statens Administrations centrale økonomisystemer, samt kontrol af, at der er overensstemmelse mellem de lokale data og Statens Administrations data. Fysisk sikkerhed, adgangsforhold, backup/sikkerhedskopiering. Særlige IT-kørsler (systemopdatering/databaseadministration mv.). Moderniseringsstyrelsen er ansvarlig for drift af Navision Stat for de virksomheder, der betjenes af Statens Administration, og udarbejder sikkerhedsinstruks herfor. 5

8 2.3 Godkendelse og vedligeholdelse af virksomheds- og regnskabsinstrukser Det er virksomhedernes ansvar, at instrukserne ajourføres. Ved større ændringer skal instrukserne altid ajourføres. Dog påhviler det institutionerne at revidere dem minimum hvert andet år. Instrukserne udarbejdes i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledninger herom. Virksomhedsinstruksen skal godkendes af virksomhedens ledelse samt departementet. Instruksen skal sendes til Rigsrevisionen. Regnskabsinstruksen skal godkendes af virksomhedens ledelse. Instruksen skal sendes til Rigsrevisionen og til departementet til orientering. 2.4 Udarbejdelse og godkendelse af regnskaber De officielle regnskaber for 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter bevillingsregnskaber og årsrapporter. Aflæggelsen af disse er underlagt retningslinjerne angivet i regnskabsbekendtgørelsens kapitel 8 samt i de generelle retningslinjer anført i Moderniseringsstyrelsens vejledninger til udarbejdelse af hhv. ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukser Bevillingsregnskab Departementet skal godkende virksomhedernes bevillingsregnskab over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen en gang årligt, jf. 36 i regnskabsbekendtgørelsen. Bevillingsregnskab indsendes til departementet med henblik på godkendelse over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen. Retningslinjer vedrørende godkendelse af perioderegnskaber fremgår af ministerieinstruksens kapitel 3 om regnskabsgodkendelse Årsrapporter Økonomi- og Indenrigsministeriets virksomheder udarbejder årligt en årsrapport, jf. 39 i regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporterne udarbejdes i henhold til Moderniseringsstyrelsens gældende vejledninger herom samt eventuelle retningslinjer aftalt individuelt med departementet. Departementet udarbejder et finansielt regnskab svarende til en årsrapport, som dog alene indeholder beretningsafsnittet, regnskabsafsnittet (herunder relevante bilag og noter), regnskabsmæssige forklaringer til brug for Rigsrevisionens bevillingskontrol samt påtegning. Årsrapporterne skal først og fremmest tilgodese departementets, Rigsrevisionens og Finansministeriets informationsbehov i relation til styring og revision. Årsrapporterne påtegnes af virksomhedens ledelse og af departementschefen. Med påtegningen tilkendegives at: årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er fyldestgørende, de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 6

9 der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Fristen for virksomhedernes aflevering af de færdigbehandlede og underskrevne årsrapporter til departementet fastlægges i forhold til Moderniseringsstyrelsens udmeldte frister i forbindelse med årsafslutningen. Departementet forestår fremsendelsen af årsrapporterne til Finansudvalget, Finansministeriet og Rigsrevisionen efter den af Moderniseringsstyrelsen nærmere fastsatte dato. 2.5 Den regnskabsmæssige registrering Der er ikke fastsat særskilte retningslinjer for tilrettelæggelsen af den regnskabsmæssige registrering udover, hvad der følger af regnskabsbekendtgørelsen. 2.6 Betalingsforretninger Betalingsforretninger skal som hovedregel foretages ved anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutter. Kontante betalinger skal begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel. Betaling med anvendelse af betalingskort kan kun ske efter de af Moderniseringsstyrelsen fastsatte retningslinjer og skal beskrives i den regnskabsførende institutions regnskabsinstruks. De kassebeholdninger, som den regnskabsførende institution etablerer med henblik på at foretage kontante betalinger, skal have fastsat en maksimal kassebeholdning. Den maksimale kassebeholdning skal fremgå af den regnskabsførende institutions regnskabsinstruks. 2.7 Opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, medmindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser. Ansvaret for varetagelse af elektronisk backup og opbevaring af elektroniske regnskabsdata i 5 år påhviler Statens Administration for de virksomheder, hvor Statens Administration er regnskabsførende, med mindre andet er aftalt. Det påhviler Moderniseringsstyrelsen at sikre elektronisk backup og opbevaring af elektroniske data i Navision i 5 år. Der er ikke fastsat uddybende eller skærpede krav til opbevaring af regnskabsmateriale ud over, hvad der følger af regnskabsbekendtgørelsen og de enkelte institutioners regnskabsinstrukser. 2.8 Dispositioner der skal forelægges departementet I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 40 skal regnskabsførende institutioner efter behov udarbejde dispositionsregnskaber, der omfatter indgåede aftaler og påtagne forpligtelser, der senere medfører indtægter eller udgifter i løbende eller kommende år. Virksomheder, der udarbejder dispositionsregnskaber, indsender disse kvartalsvis til departementet sammen med virksomhedens bidrag til ministerområdets regnskab. 7

10 2.8.1 Ansættelse, afskedigelse og løn for chefer Departementet råder over stillingsnumrene på ministerområdet. Ansættelse af direktører og vicedirektører til ministerområdets institutioner forhandles med og godkendes af departementschefen. For så vidt angår ansættelse af afdelingschefer og afdelingsdirektører i lønramme 38/løngruppe 2 aftales processen konkret mellem direktøren for den pågældende institution og departementet. Kompetencen til at ansætte chefer i lønramme 37/løngruppe 1 er delegeret til den enkelte institution. Når en institution ønsker at opslå en chefstilling i lønramme 37/løngruppe 1, skal der dog indhentes forudgående godkendelse hos departementet af hensyn til stillingskontrollen. Endvidere skal institutionen indhente lønmandat i departementet, dvs. institutionen skal indsende et forslag til løn, som skal godkendes af departementet. Departementet har udfærdiget en åremålspolitik, som gælder for ministerområdet. Departementet forestår udarbejdelsen af kongelige forestillinger, herunder ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd Tildeling af tillæg og engangsvederlag til direktører Direktører i Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner er ikke omfattet af en direktørkontrakt. Engangsvederlag i form af resultatløn tildeles med afsæt i det forgangne års resultatopnåelse. Resultatopnåelsen vurderes dels ved målopfyldelsen i den samlede resultatkontrakt, og dels øvrige resultater. Engangsvederlaget beregnes med afsæt i resultatkontraktens målopfyldelsesgrad og direktørens grundløn inklusiv tillæg. Dertil kan departementschefen skønsmæssigt justere det beregnede resultat. For De Økonomiske Råd gælder det dog, at idet de ikke er omfattet af resultatkontrakt, sender rådets formand et indstillet tillæg med begrundelse til departementet. Tillægget kan i lighed med de øvrige skønsmæssigt justeres af departementschefen. I fald det tildelte engangsvederlag giver anledning til drøftelse, kan dette ske med departementschefen. Tillæg og engangsvederlag herudover skal forhandles med departementschefen. Forhandlingen skal tidsmæssigt ligge efter opgørelse af resultatet af resultatkontrakten, fordi det på dette tidspunkt er muligt at vurdere, om der er forhold, der begrunder tildeling af tillæg og engangsvederlag ud over den resultatløn, der udløses af resultatkontrakten, jf. ovenfor Tildeling af tillæg til vicedirektører/underdirektører Aftaler om tildeling af tillæg til vicedirektører skal godkendes af departementschefen. En sådan godkendelse skal sikre et centralt overblik over lønudviklingen for de øverste chefer på ministerområdet. Eventuelle tillæg til vicedirektører kan drøftes på direktørens bilaterale møder med departementschefen. Departementschefen kan delegere sin kompetence i ovennævnte sager, jf. pkt pkt , til afdelingschefen for Koncernstyring i departementet. 8

11 3. Regnskabsgodkendelse Den officielle regnskabsaflæggelse omfatter bevillingsregnskaber, virksomhedsregnskaber og det samlede statsregnskab for 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efter bestemmelsen i 36 i regnskabsbekendtgørelsen skal departementet godkende ministerområdets årlige bevillingsregnskab over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen. Bevillingsregnskabet danner udgangspunkt for Moderniseringsstyrelsens opstilling af statsregnskabet. Departementets godkendelse af de årlige regnskaber sker via en regnskabserklæring, hvori det oplyses: om der er sket ændringer i regnskabsprincipperne, der har betydning for vurderingen af regnskabet for det pågældende finansår, om regnskabet indeholder alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for, om forbruget af bevillinger er opgjort korrekt, om aktiver og passiver er opgjort korrekt, og om der indenfor ministerområdet er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i nødvendigt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Departementets retningslinjer for godkendelse af bevillingsregnskaber, der fastsættes i nærværende afsnit, omfatter måneds- og kvartalsregnskaber fra Statens Administration i form af registreringer pr. bogføringskreds i det af Moderniseringsstyrelsen administrerede statens koncernsystem (SKS), der samles i et regnskab for hele ministerområdet Retningslinjer for godkendelse af regnskaber Månedsregnskaber Registreringerne pr. bogføringskreds samles månedligt i SKS til et regnskab for hver regnskabsførende institution, et regnskab for hver virksomhed og et regnskab for hele ministerområdet. Der skal foretages en teknisk godkendelse af regnskaberne. Det påhviler den enkelte virksomhed at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i SKS og de lokale økonomisystemer. Virksomheder, hvor Statens Administration er regnskabsførende, skal kvittere for den månedlige regnskabserklæring fra Statens Administration, før godkendelse kan foretages Kvartals- og årsregnskaber Virksomhederne og de regnskabsførende institutioner skal i SKS godkende deres kvartalsregnskaber over for departementet. Dette skal ske senest tre uger efter regnskabsperiodens udløb. Regnskabsaflæggelsen skal omfatte samtlige hovedkonti inden for den enkelte virksomheds eller regnskabsførende institutions ansvarsområde. Godkendelsen af kvartalsregnskaberne skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen. Eventuelle fejl eller mangler af betydning for vurderingen af kvartalsregnskaberne konstateret i forbindelse med regnskabsgodkendelsen skal kommenteres. 9

12 Samtlige fejl eller mangler konstateret i årets løb skal rettes hurtigst muligt og senest i periode 13. Det forudsættes endvidere, at de nærmere retningslinjer om godkendelse af kvartalsregnskaber i årets løb fastsat i virksomhedsinstrukserne som minimum indeholder den kontrol, der er omtalt i afsnit 3.2. Departementet fremsender i forbindelse med årsafslutningen en særlig godkendelsesskrivelse til Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen, når det endelige regnskab for alle bogføringskredse foreligger. 3.2 Kontroller i forbindelse med godkendelse af regnskaber Som led i regnskabsgodkendelsen foretager departementet kvartalsvist en substantiel godkendelse af regnskaberne. Dette omfatter for alle virksomheder og regnskabsførende institutioner en kontrol af at: de registrerede bevillinger er i overensstemmelse med bevillingslovene, forbruget af bevillinger er rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, aktiver og passiver har en rimelig størrelse, regnskabet indeholder samtlige bogføringskredse og delregnskaber, samt aktiver og passiver er afstemt. Der skal foretages en løbende vurdering af nøgletallene med henblik på en vurdering af ressourceforbruget i virksomhederne og de regnskabsførende institutioner. I virksomhederne skal der desuden foretages en afstemning af likviditetskontiene og der skal foretages en kontrol af afskrivningerne. Virksomhedernes håndtering af likviditetsordningen skal være udførligt beskrevet i de pågældende virksomheders regnskabsinstruks sammen med en beskrivelse af håndteringen af omkostningsprincipper. 3.3 Regnskabsmæssige kontrol- og tilsynsfunktioner Ansvaret for tilsyns- og kontrolindsatsen i ministeriets virksomheder påhviler virksomhederne selv. Koncernstyring i departementet fastlægger virksomhedernes økonomiske rammer i forbindelse med udarbejdelsen af FFL og koordinerer udarbejdelsen af styrelsernes resultatkontrakter. Den økonomiske opfølgning foregår ved gennemgang af virksomhedernes kvartalsregnskaber, jf. afsnit 3.2.1, samt i forbindelse med de kvartalsvise udgiftsopfølgninger til Finansministeriet. Gennemgangen af kvartalsregnskaberne samt afrapportering i forbindelse med udgiftsopfølgningerne danner udgangspunktet for en dialog med virksomhederne om deres økonomiske situation. Koncernstyring udarbejder kvartalsvise ledelsesinformationsrapporter. Ledelsesinformationen anvendes som et redskab i styringen af området og til orientering af departementschefen. Ledelsesinformationen omfatter bl.a. økonomi, udvalgte resultatkrav samt nøgletal på personaleområdet herunder status på sygedage pr. medarbejder og afvikling af ferie. 10

13 Bilag 1: Nummerstruktur og hovedkontoansvar på 10 Økonomiog Indenrigsministeriet (for periode ) Ministeransvarsområde: 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Virksomhed: Danmarks Statistik Regnskabsførende institution 0441 Danmarks Statisitik (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti DST: Selvstændig likviditet (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Regnskabsførende institution Bogføringskreds / Hovedkonti 0651 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Statsinstitution) KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: CPR-administrationen Regnskabsførende institution 0652 Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-administrationen (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti Cpr-kontoret (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: Statsforvaltningen Regnskabsførende institution 0702 Statsforvaltningen (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti Fælles Tilskud Gebyrer (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , , , Statsforvaltningen (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Virksomhed: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Dep. Regnskabsførende institution Bogføringskreds / Hovedkonti 0030 Skat for Økonomi- og Indenrigsministeriet, ikke selv. likv. (Statsinstitution) 0821 Statens Administration for Økonomi- og Indenrigsministeriet, dep. (Statsinstitution) Skat for Økonomi- og Indenrigsministeriet, ikke selv.likv. (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , , , , , , Statens Administration for Økonomi- og Indenrigsministeriet, dep. (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , Økonomi- og Indenrigsministeriet (Statsinstitution) Økonomi- og Indenrigsministeriet, omk. (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti: Økonomi- og Indenrigsministeriet, udg. (Stat, fællesfinansiering) Hovedkonti: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Virksomhed: Det Økonomiske Råd Regnskabsførende institution 0707 Det Økonomiske Råd (Statsinstitution) Bogføringskreds / Hovedkonti Det Økonomiske Råd (Stat, selvstændig likviditet) Hovedkonti:

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. BEK nr 70 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 2010-8001-001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel Bilag 1 Finansministeriets Koncernstyringsmodel 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Grundlag... 4 2.1 Mål og missioner... 4 2.2 Styringsgrundlag... 4 2.3 Styringsopgaver og ansvar... 5 2.4 Mål- og resultatstyring...

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Bestyrelsestjeklisten Side 1

Bestyrelsestjeklisten Side 1 Bestyrelsestjeklisten Side 1 Disposition Bestyrelsestjeklisten Revisortjeklisten Revisionsprotokollat Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger Side 2 Formålet med tjeklister til bestyrelsen

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Godkendelse og distribution 3 1 Forretningsområde og opdeling på virksomheder 4 Beskrivelse af forretningsområde

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 9 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Økonomistyrelsen Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 10213231 EAN nr. 5798000015005 Indledning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere