NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K"

Transkript

1 NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Betænkning nr København 1987

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Ka bet.

3 Indhold Side Kapitel 1: Indledning 9 Almindelige bemærkninger om forsøgsordningen 9 Udvalgets 2. rapport 14 Folketingets lovgivningsarbejde Det 1. lovforslag 15 Et beslutningsforslag 16 Det 2. lovforslag 16 Det 3. lovforslag 17 Det 4. lovforslag 17 Nogle ændringsforslag 18 Forsøgsordningen efter den 31. marts Folketingets lovgivningsarbejde Et beslutningsforslag 19 Det 5. lovforslag 19 Forsøgsordningen efter den 30. september Andre rapporter vedrørende nærradio og lokal-tv 21 Udvalgets 3. rapport 23 Rapportens afgivelse 23 Rapportens indhold 24

4 Kapitel 2: Overvejelser og forslag 31 Lokal-tv 31 Trådløst tv 32 Kabel tv 34 Finansiering 37 Reklame 37 Tilskud fra stat og kommune 39 Abonnement 40 Salg af sendetid 40 Konklusion 43 Dagbladenes rolle 44 Selvstændighed 47 Kanal 2 48 DanTV 50 Det lokale område 54 Etiske regler for nærradio og lokal-tv 58 Kapitel 3: Undersøgelsesresultater 63 Nærradioernes og lokal-tv-stationernes økonomiske forhold 63 Nærradio 65 Nærradioer med lønudgifter 66 Nærradioer uden lønudgifter 68 Interessegrupper 69 Trossamfundene 70 Arbejderbevægelsen 71 Dagbladene 72 Nærradioforeningerne 73

5 Lokal-tv 74 Lokal-tv med lønudgifter 76 Lokal-tv uden lønudgifter 77 Interessegrupper 78 Arbejderbevægelsen 78 Dagbladene 79 Lokalradio- og -tv-stationer 80 Weekend TV 81 Kanal 2 82 Bingo 84 Reglerne 84 Bingospil i forsøgsordningen 86 Fremtiden 87 Koda/Gramex 87 Forsøgsordningen 87 Den permanente ordning 88 Gramex 90 Senderanlæg 90 Nærradio 90 Lokal-tv 91 Sammenfatning 92 Dagbladenes placering i lokal radioog fjernsynsvirksomhed 93 Stationernes programvirksomhed 94 Nærradio 94 Lokal-tv 95 Økonomien 95 Nærradio 95 Lokal-tv 95

6 Forholdet mellem dagbladene og deres stationer 96 Nærradio 96 Lokal-tv 97 Dagbladenes formål med lokal radioog fjernsynsvirksomhed 97 Den fremtidige rolle 98 Valg 99 Valg i nærradio og lokal-tv 99 Kommunalvalget 100 Nærradio 101 Lokal-tv 101 Folkeafstemningen om EF-pakken 102 Nærradio 102 Lokal-tv 102 Sammenfatning 103 Nærradio 103 Lokal-tv 104 Erfaringer fra forsøgsperioden med sendere og antenner 106 Nærradio 106 Sendere 106 Antenner og antennehøjde 107 Forstyrrelser, frekvenser 107 Lokal-tv 108 Senderudstyr 108 Teknisk drift og vedligeholdelse 109 Programforsyning af sendere i forsøgsperioden 109 Driftserfar inger 110 Fremtidig programforsyning af lokale tv-sendere 110

7 Retsafgørelser i forbindelse med forsøgsordningen 111 Medvirken til injurier 112 "Konfliktradio" Den politiske baggrund Den juridiske problemstilling Resultatet af udvalgets undersøgelse En dom 117 Vidnefritagelse 118 Projekternes udvikling 123 Indledning 123 Nærradio Sendetid Personale Teknisk udstyr til programproduktion Programpolitik ("åben kanal") Salg af sendetid Kommunal information Betjening af særlige grupper Indbyrdes samarbejde Sammenfatning 131 Lokal-tv Almindelige bemærkninger Sendetid Personale Teknisk udstyr til programproduktion Programpolitik ("åben kanal") Salg af sendetid Kommunal information Betjening af særlige grupper Indbyrdes samarbejde Sammenfatning I37

8 Bilag 1. Lokalradio- og -TV-udvalgets sammensætning Lov nr. 589 af 19. december 1985 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Lokal radiovirksomhed) Lov nr. 172 af 25. marts 1986 om forlængelse af forsøg med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed Lov nr. 336 af 4. juni 1986 om forlængelse af forsøg med lokal fjernsynsvirksomhed Lov nr. 373 af 10. juni 1987 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) Lokal-tv-stationer pr. 1. april Reklamefinansieringens rolle for nærradio og lokal-tv 157 Reklame i nærradio Reklame i lokal-tv 8. Overtrædelser af forbudet mod reklame og kommerciel sponsor virksomhed Offentlig støtte til nærradio og lokal-tv 171 Offentlig støtte i den danske forsøgsordning Nærradio Lokal-tv Finansiering i andre lande Offentlig finansiering i Danmark 10. Foreløbig liste over frekvensmuligheder for lokal-tv Litteraturudvalg 180

9 Kapitel 1: Indledning Almindelige bemærkninger om forsøgsordningen 1. Lokalradio- og -TV-udvalget fremlægger hermed sin 3. og afsluttende rapport om forsøgene med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. De 2 foregående rapporter er "Forsøg med nærradio og lokal-tv" (Lokalradio- og -TV-udvalgets foreløbige rapport til Mediekommissionen, 1984) og "Nærradio og lokal-tv i fremtiden" (betænkning nr. 1047/1985). Denne 3. rapport skal ses som en fortsættelse og udbygning af den 2. rapport, der blev afgivet på et tidspunkt, da der endnu var 3/4 år til den oprindelig fastsatte forsøgsperiodes udløb den 31. marts Forsøgene blev iværksat for at belyse, om der skulle indføres en permanent adgang til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed uden for Danmarks Radio. Den fornødne ændring af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed skete i 1981 (lov nr. 249 af 27. maj 1981). Lokalradio- og -TV-udvalget blev nedsat af kulturministeren i september måned samme år. (Se bilag 1). Forsøgsperioden skulle være 3 år, og det blev senere besluttet, at den skulle løbe fra 1. april 1983 til 31. marts Det er materiale vedrørende denne "ordinære" forsøgsperiode, der har været genstand for udvalgets undersøgelser, og erfaringer herfra, der har været grundlag for udvalgets overvejelser og forslag om den permanente ordning. Kun i begrænset omfang har udvalget i denne rapport inddraget materiale vedrørende de forlængede forsøgsperioder, der omtales i det følgende. Rapporten offentliggøres først i sin helhed på et tidspunkt, da Folketinget har afsluttet sit arbejde i samlingen med lovgivningen om den permanente ordning for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. Under hensyn hertil har udvalget fundet det naturligt her i

10 10 indledningskapitlet at give en oversigt over udviklingen i lovgivningen fra afgivelsen af udvalgets 2. rapport frem til dette tidspunkt. 3. På baggrund af den ordning med forsøg ved hjælp af kabelanlæg (fællesantenneanlæg), der var blevet gennemført i årene , var forventningerne til den nye forsøgsordnings omfang beherskede. Ifølge loven kunne kulturministeren - efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder og Radiorådet - give tilladelse til forsøg "i enkelte lokale områder". En vigtig forskel fra den tidligere ordning var, at der nu også ville kunne gennemføres trådløse forsøg. For at få mere omfattende forsøg end tidligere, hvor den offentlige støtte havde været minimal, blev det anset for nødvendigt, at der skulle kunne ydes 6 mill.kr. i støtte fra stat og kommuner tilsammen, og dette beløb blev i løbet af 1982 fordoblet. 4. Der skulle imidlertid vise sig at være en overvældende interesse for at få lejlighed til at deltage i forsøgsordningen. I løbet af 1982 og frem til 1. november 1983 modtog udvalget således ikke mindre end 270 ansøgninger om tilladelse (radio: tv: 91). Skønt det var bekendtgjort, at der efter denne dato ikke ville blive udstedt flere tilladelser, modtog udvalget alene frem til 1. november 1984 yderligere 66 ansøgninger (radio: 48 - tv: 18). Det skal understreges, at der hermed kun sigtes til skriftligt besvarede henvendelser. Antallet af telefoniske forespørgsler i denne periode har været betydeligt højere. Der blev udstedt 150 sendetilladelser til radio og 42 til tv. Heraf blev 25 aldrig brugt, og enkelte stationer lukkede i løbet af forsøgsperioden. I 1985, da alle projekterne var i gang med at sende, var der 90 nærradioer og 34 lokal-tv-stationer i henholdsvis 41 og 23 lokale områder fordelt over hele landet. Et udtryk for interessen for at deltage kan i denne forbindelse også ses i antallet af medarbejdere på projekterne, der ifølge

11 11 udvalgets undersøgelser alene på de 89 nærradioer, der endnu var i gang i foråret 1986, udgjorde personer, heraf frivillige. 5. Men også fra anden side har der været en meget stor interesse for forsøgsvirksomheden. Gallupundersøgelser gennemført for udvalget i en række områder i foråret 1984 og 1985 viste således en markant og stigende interesse for at høre nærradioernes programmer. På grund af tv-forsøgenes forholdsvis sene starttidspunkter var de kun omfattet af 1985-undersøgelsen. Denne viste, at der også var stor interesse for at se lokal-tv-stationernes programmer. Et andet mål for den opmærksomhed, som forsøgene har skabt, kan man finde i dagspressens behandling af nærradio og lokal-tv. Fra begyndelsen af 1981, da lovforslaget blev fremsat, og frem til den endelige overgang til den permanente lokalradioordning pr. 1. oktober 1986 har dagbladene bragt over artikler om emnet. 6. Herudover vil det være naturligt at omtale den interesse, der fra lovgivernes side har været vist for dette område. Der har været stor spørgelyst i Folketinget. Alene i årene , og (til 1. juni 1987) stillede enkelte medlemmer af tinget eller Kulturudvalget i gennemsnit 70 spørgsmål årlig til kulturministeren (undtagelsesvis andre ministre) om nærradio og lokal-tv. De hyppigst forekommende emner var de økonomiske forhold og reklame i medierne. Desuden har der i været fremsat 1 forslag til folketingsbeslutning om arbejdsløses dagpengeret under nærradioarbejde og lignende og i beslutningsforslag om økonomisk støtte til de igangværende forsøg. Disse forslag blev ikke vedtaget. (Lovgivningsinitiativer i de seneste 2 folketingsår omtales nedenfor). Sidst, men ikke mindst, må det erindres, at også kommunerne i et ikke ringe omfang har fundet det værd at støtte projekterne. I 1985 vides således 37 nærradioer at have modtaget kommunal støtte.

12 12 7. Lokalradio- og -TV-udvalget blev som nævnt nedsat i september Udvalget har måttet bruge en stor del af tiden på sine foreløbig 53 møder (pr. 1. juni 1987) på sager om overholdelsen af de retningslinier, der har været gældende i forsøgsordningen. Især har forbudet mod reklame og kommerciel sponsor v irksomhed krævet behandling af mange enkeltsager - 32 i den ordinære forsøgsperiode og 40 i alt. (Se bilag 8). Også andre forhold har gjort det nødvendigt for udvalget at fungere som "opsynsmand" over for projekterne. En rolle, som udvalget i øvrigt ved forsøgsordningens begyndelse ikke havde forestillet sig skulle få det omfang, som den faktisk fik. I kraft af denne funktion har udvalget imidlertid - foruden at bistå Kulturministeriet i administrationen af ordningen - erhvervet et kendskab til stationernes forhold, som har vist sig særdeles nyttigt ved udarbejdelsen af rapporterne om forsøgsvirksomhedens forløb og den fremtidige ordning, Det er dog langt fra kun gennem overtrædelser af retningslinier og lignende "sager", at stationerne selv har bidraget med oplysninger til udvalget. De væsentligste bidrag er naturligvis ydet gennem den meget omfattende indsendelse af oplysninger i form af udsendelsesrapporter, regnskaber, besvarelser af udvalgets rundspørger om virksomheden m.m., som netop var en forudsætning for deltagelse, da ordningen blev sat i gang. Skønt der på denne måde har hvilet betragtelige administrative byrder på deltagerne i forsøgsordningen, kan udvalget konstatere, at de fleste projekter har bestræbt sig på efter evne at leve op til vilkårene. 8. Men udvalget har også ønsket at lade nærradioer og lokal-tv-stationer selv komme til orde ved at redegøre for deres erfaringer som deltagere i forsøgsordningen og fremkomme med synspunkter på, hvorledes en fremtidig permanent ordning efter deres mening burde se ud. Udvalget medvirkede derfor til, at der i september 1985 blev udgivet en debatbog "Mellem forsøg og fremtid", hvori talsmænd for en række projekter af forskellig type fik

13 13 lejlighed til at fremlægge deres viden og deres opfattelser. Bogen blev redigeret af en forskergruppe med tilknytning til forsøgsordningen. Endvidere meddelte udvalget under arbejdet på sin 2. rapport i april 1985 samtlige projekter, at man gerne modtog synspunkter på den fremtidige ordning. Herudover kan det nævnes, at en kreds af projekter allerede i 1983 etablerede et samarbejde i form af et sekretariat til løsning af konkrete arbejdsopgaver af fælles interesse, specielt forhandlingerne med Koda om vederlag for brugen af beskyttet musik i udsendelser. Dette førte i april 1984 til dannelsen af Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark. Sammenslutningen har blandt andet gennem henvendelser til Folketingets kulturudvalg, Kulturministeriet og Lokalradio- og -TV-udvalget søgt at øve indflydelse på lovgivningen om nærradio og lokal-tv. I forsøgsordningen har den dog aldrig opnået så bred tilslutning, at den har kunnet betragtes som talerør for de mange forskelligartede projekter, som ordningen har omfattet. 9. Lokalradio- og -TV-udvalget mener, at det har været en styrke og et særkende for den danske forsøgsordning, at den har været så åben, som tilfældet faktisk er. Forsøget åbnede for en stor mangfoldighed af lokale programmer og for vidt forskellige organisationsformer. Reglerne for udsendelsernes indhold har været få, og selv om muligheden for at komme til orde i lokalsamfundet i højere grad, end mange forudså, er blevet benyttet til at sende musikradio, er der også blevet talt meget i de lokale mikrofoner. Men det kræver større ressourcer - både økonomiske og mandskabsmæssige - at producere nyheds- og debatprogrammer end at spille grammofonplader, og stationernes økonomiske vilkår har været et hovedtema i hele forsøgsperioden. Tilsammen brugte forsøgsstationerne alene i 1985 omkring 170 mill.kr. på sendev irksomheden (heraf nærradioerne godt 50 mill.kr.). Også de offentlige bidrag til den lokale programvirksomhed blev større, end man havde forudset, idet det offentlige bidrog med knap 16 mill.kr. i 1985, fortrinsvis i form af løn til langtidsledige.

14 14 Det er således klart, at der trods mangelen på faste indtægter - gennem reklamer eller faste offentlige driftstilskud - i en begrænset forsøgsperiode har været tilstrækkelige ressourcer til en omfattende lokal programv i rksomhed. Efter de to første forsøgsår var spørgsmålet da heller ikke længere, om der skulle lovgives om en permanent ordning, men hvordan. Problemerne vedrørende finansieringen er imidlertid ikke løst med vedtagelsen af de permanente lovbestemmelser om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. Lytternes og seernes bidrag og den frivillige arbejdskraft vil fortsat være afgørende for mangfoldigheden i den lokale programvirksomhed. Udvalgets 2. rapport I sommeren 1985 fremsendte Lokalradio- og -TV-udvalget sin 2. rapport til kulturministeren, "Nærradio og lokal-tv i fremtiden" (betænkning nr. 1047). På dette tidspunkt var der endnu 3/4 år til forsøgsperiodens udløb den 31. marts Fra ministerens side var det imidlertid tilkendegivet, at regeringen sigtede imod at fremsætte et lovforslag om en varig ordning for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed tidligt i folketingssamlingen Hensigten hermed var at skabe klarhed om det fremtidige lovgrundlag i god tid inden forsøgsperiodens udløb. Udvalget havde derfor fremskyndet sine overvejelser om, hvilke synspunkter der efter udvalgets opfattelse burde tages i betragtning ved lovgivningen om den varige ordning. Det siger sig selv, at de mere detaljerede undersøgelser af forsøgsordningens forløb, som er en væsentlig del af udvalgets opgave, langt fra kunne tilendebringes på daværende tidspunkt. Dette arbejde ville blive fortsat, og der kan nu henvises til nærværende rapports kapitel 3: Undersøgelsesresultater.

15 15 Derfor turde udvalget heller ikke se bort fra, at nye undersøgelsesresultater og erfaringer fra den sidste del af forsøgsperioden kunne føre til justeringer af udvalgets synspunkter. Specielt for lokal-tv's vedkommende gjorde udvalget opmærksom på, at uklarhederne både med hensyn til et eventuelt kommende TV 2 - med et muligvis betydeligt regionalt islæt - og med hensyn til udviklingen af hybridnettet vanskeliggjorde en vurdering af rækkevidden af udvalgets forslag på tv-området. I dag kan det konstateres, at de fortsatte overvejelser ikke har givet udvalget anledning til væsentligt at ændre de synspunkter, som blev fremlagt i "Nærradio og lokal-tv i fremtiden", jf. nu nærværende rapports kapitel 2: Overvejelser og forslag. Folketingets lovgivningsarbejde Det 1. lovforslag Kulturministeren fremsatte den 9. oktober 1985 for Folketinget sit forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (L 31). På en række punkter var forslaget på linie med Lokalradio- og -TV-udvalgets (eller udvalgsflertallets) oplæg. Således med hensyn til den decentrale udstedelse af tilladelser kombineret med en central fordeling af sendemuligheder (frekvenser), nævnenes sammensætning (delvis), tilladelsernes gy1dighedsperiode, ansøgernes tilknytning til det lokale område m.m. Der var dog væsentlige forskelle. Således blev det blandt andet foreslået, at enkeltpersoner og selskaber (oprettet blandt andet af dagblade) - men ikke kommuner - skulle kunne få tilladelse, at reklamefinansiering skulle være tilladt, og at det centrale udvalg, der skulle oprettes, alene skulle være klageinstans i forhold til de lokale nævn i sager om inddragelse af tilladelser. Under Folketingets behandling af lovforslaget skete der på disse punkter i vidt omfang en tilnærmelse til udvalgets oplæg, inden forslaget blev vedtaget og stadfæstet som lov

16 16 nr. 589 af 19. december (Se bilag 2). Men denne lov gjaldt alene for lokal radiovirksomhed. Et nyt lovforslag om lokal-tv skulle fremsættes inden den 1. februar Et beslutningsforslag Under Folketingets behandling af regeringens lovforslag blev der af repræsentanter for Det Radikale Venstre den 29. oktober 1985 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om retningslinier for politiske udsendelser i lokalradio og -tv (B 30). Meningen med dette forslag var, at kulturministeren skulle forpligtes til at ændre de i forsøgsordningen gældende regler med henblik på at sikre partier og lister ligelig behandling fra de lokale radio- og tv-projekters side under det dengang forestående kommunalvalg. Forslaget blev ikke vedtaget, men dets indhold indgik i drøftelserne om lovforslaget. Det 2. lovforslag Som forudsat i forbindelse med vedtagelsen af bestemmelserne om lokal radio fremsatte kulturministeren den 30. januar 1986 på ny et forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynvirksomhed (lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (L 168). Dette forslag tog hensyn til de bestemmelser, som i december 1985 var blevet vedtaget for lokal radio, således at disse også skulle gælde for tv. Men det genoptog det 1. lovforslags tanker om, at erhvervsvirksomheder (herunder dagblade) skulle kunne få tilladelse, og at reklamer skulle være tilladt - både i radio og tv. Herudover indeholdt forslaget blandt andet en bestemmelse om en overgangsperiode indtil den 30. september 1986 for de igangværende forsøgsprojekter. Hvis lovforslaget var blevet vedtaget inden den 31. marts 1986, ville der i medfør af denne bestemmelse være blevet givet de lokale nævn i de områder, hvor der var radio eller tv i gang inden for forsøgsordningen, indtil 6 måneder til at udstede tilladelser

17 17 til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed efter de nye regler, idet de igangværende forsøgsprojekter kunne fortsætte på de hidtidige vilkår, indtil nævnets tilladelser forelå. Det 3. lovforslag Da det blev klart, at det 2. lovforslag ikke kunne forventes færdigbehandlet inden den 1. april 1986, fremsatte kulturministeren den 12. marts 1986 et særskilt forslag til lov om forlængelse af forsøg med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed (L 201). Formålet med dette forslag var indtil den 30. juni 1986 at sikre de lokale radionævn bedre tid til at sætte den varige radioordning i værk - således at der ikke pr. 1. april 1986 ville ske noget afbræk i de eksisterende stationers programvirksomhed - og at sikre Folketinget tid til at afslutte behandlingen af det 2. lovforslag. Under tingets behandling af forslaget blev der dog opnået enighed om, at forsøgsperioden i stedet burde forlænges ikke til den 30. juni, men til den 30. september Radioforsøgene skulle - på samme måde som foreslået i det 2. lovforslag - ophøre tidligere, hvis det pågældende lokale nævn udstedte nye radiotilladelser i medfør af loven fra december 1985, men tv-forsøgene kunne under alle omstændigheder fortsætte i et halvt år ud over den 31. marts. Med denne ændring blev lovforslaget vedtaget og stadfæstet som lov nr. 172 af 25. marts (Se bilag 3). Det 4. lovforslag Folketinget fik altså tid til at fortsætte behandlingen af det 2. lovforslag fra januar 1986 efter den ordinære forsøgsperiodes udløb den 31. marts også i lyset af behandlingen af kulturministerens forslag til en lov om et TV 2 (L 245), da dette var blevet fremsat den 23. april Disse drøftelser mundede imidlertid ud i, at kulturministeren den 14. maj 1986 fremsatte et forslag til lov om forlængelse af forsøg med lokal fjernsynsvirksomhed (L 267), hvorefter tv-forsøgene skulle kunne fortsætte på de hidtidige vilkår i yderligere 1 år indtil den 30. september 1987.

18 18 Ifølge bemærkningerne til lovforslaget havde det "vist sig ønskeligt at gennemføre nærmere undersøgelser af det økonomiske grundlag og de organisatoriske former inden for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed". Heri skulle indgå "en nærmere belysning af, hvilken rolle reklamefinansiering vil kunne spille, samt af konsekvenserne af den af justitsministeren besluttede stramning af reglerne om offentlig bortlodning (bingo). " Endvidere havde man "fundet det ønskeligt, at der - i samarbejde med repræsentanter for dagspressen - sker en belysning af dennes placering i lokal radio- og fjernsynsvirksomhed." Desuden hed det: "Organisationernes placering i denne virksomhed skal... indgå i undersøgelserne." Undersøgelserne skulle gennemføres af Kulturministeriet og så vidt muligt omfatte materiale både fra forsøgsordningen og den indførte varige lokalradioordning." Undersøgelserne skulle "danne grundlag for en fremsættelse i begyndelsen af 1987 af forslag til en samlet lovgivning for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed". Lovforslaget blev vedtaget og stadfæstet som lov nr. 336 af 4. juni 1986 (Se bilag 4) - i øvrigt samtidig med loven om TV 2. Nogle ændringsforslag Som led i behandlingen af forslaget til loven om TV 2 stillede repræsentanter for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti i øvrigt i Kulturudvalgets betænkning over dette lovforslag den 23. maj 1986 nogle ændringsforslag, der blandt andet gik ud på at indføre en offentlig støtteordning for lokal radiovirksomhed. Forslagene blev ikke vedtaget. Forsøgsordningen efter den 31. marts 1986 For forsøgsordningens vedkommende har situationen herefter været, at radioprojekterne kunne fortsætte, indtil et lokalt nævn eventuelt udstedte tilladelser i det pågældende område - dog senest indtil den 30. september medens tv-projekterne kunne fortsætte indtil den 30. september 1987.

19 19 Både for nærradioernes og lokal-tv-stationernes vedkommende var der kun tale om en fortsættelse ud over den ordinære forsøgsperiodes afslutning af den forsøgsvirksomhed, "der er iværksat", og denne forsættelse skete "på de hidtil gældende vilkår". I samme forbindelse har Lokalradio- og -TV-udvalget over for kulturministeren erklæret sig indforstået med i den udvidede forsøgsperiode at fortsætte sit hidtidige tilsyn med projekternes overholdelse af retningslinierne for forsøgsordningen. Udvalget skulle i øvrigt alligevel have været opretholdt i en del af perioden med henblik på afgivelsen af en afsluttende rapport om forsøgsordningen. Med hensyn til indsamlingen af data om forsøgsordningens forløb har udvalget den 21. februar 1986 meddelt projekterne, at de pr. 1. april 1986 ikke længere løbende skulle indsende oplysninger om programvirksomheden. Folketingets lovgivningsarbejde i Et beslutningsforslag Repræsentanter for Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet fremsatte den 28. oktober 1986 et forslag til folketingsbeslutning om offentlige tilskud til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed (B 18). Efter dette forslag, der for lokalradios vedkommende var en gentagelse af ændringsforslaget i folketingssamlingen , skulle staten og vedkommende kommune hver yde et tilskud på 1/3 af en lokalradios eller lokal-tv-stations driftsudgifter pr. sendetime, dog med et loft over "prisen" pr. time og antallet af timer. Forslaget blev ikke vedtaget. Det 5. lovforslag Omkring årsskiftet 1986/87 havde Kulturministeriet afsluttet de undersøgelser, som var blevet stillet i udsigt i bemærkningerne til lovforslaget om forlængelse af tv-forsøgene.

20 20 Resultaterne af ministeriets undersøgelser er inkorporeret i denne rapport, jf. afsnittet "Nærradioernes og lokal-tv-stationernes økonomiske forhold" ("Nærradio: Interessegrupper", "Lokal-tv: Interessegrupper" og "Bingo") samt afsnittet "Dagbladenes placering i lokal radio- og fjernsynsvirksomhed" og endelig bilag 7: "Reklamefinansieringens rolle for nærradio og lokal-tv". Endvidere blev kulturministeren på dette tidspunkt orienteret om udfaldet af Lokalradio- og -TV-udvalgets fortsatte overvejelser om den fremtidige ordning. Ministeren fremsatte herefter den 18. februar 1987 det bebudede forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (L 199). Dette lovforslags hovedindhold var, at de samme regler skulle gælde for en permanent lokal-tv ordning, som var blevet vedtaget for lokal radiovirksomhed i december Det blev herudover foreslået, at fællesantenneanlæg med over 10 programkanaler skulle reservere 1 kanal for lokal-tv, hvis der var lokal-tv i det pågældende lokale område, at dagblade skulle kunne få tilladelse, både til radio- og fjernsynsvirksomhed, og som noget nyt, at lokalradioer vil kunne inddrages i informationsformidlingen i katastrofesituationer m.v. Under Folketingets behandling af lovforslaget blev fællesantennereglen ændret, således at grænsen blev 8 programkanaler, og dagbladsforslaget udgik. Det samme skete med den eksisterende regel om forbud mod salg af sendetid til politiske partier m.v. Endvidere blev der indføjet en overgangsregel, der gør det muligt for igangværende lokal-tv-forsøg at fortsætte 1. oktober december 1987, hvis det lokale nævn ikke har udstedt tilladelser forinden. Lovforslaget blev herefter vedtaget og stadfæstet som lov nr. 373 af 10. juni 1987 (Se bilag 5).

21 21 Forsøgsordningen efter den 30. september 1987 Som tidligere berørt har tv-stationerne i forsøgsordningen ret til at fortsætte "på de hidtil gældende vilkår" indtil den 30. september Herudover har de fået mulighed for at fortsætte, indtil et lokalt nævn eventuelt udsteder tv-tilladelser i det pågældende område - dog senest indtil den 31. december Lokalradio- og -TV-udvalget har over for kulturministeren erklæret sig indforstået med også i den således eventuelt yderligere forlængede forsøgsperiode at føre tilsyn med de tilbageværende projekters overholdelse af retningslinierne for forsøgsordningen. Andre rapporter vedrørende nærradio og lokal-tv 1. Det er omtalt i udvalgets 2. rapport "Nærradio og lokal-tv i fremtiden", at der foregik overvejelser om bevaring og arkivering af radio- og tv-udsendelser - herunder også lokale udsendelser - i en af Kulturministeriet nedsat arbejdsgruppe (s. 49). Lokalradio- og -TV-udvalget har bidraget med oplysninger til dette arbejde. Arbejdsgruppen om bevaringsforanstaltninger med henblik på arkivering af radio- og tv-udsendelser afgav rapport i november Arbejdsgruppen foreslår, for så vidt angår udsendelser i nærradio og lokal-tv, at der gives et tilbud til alle deltagerne i forsøgsordningen om køb af de båndoptagelser, som projekterne har indsendt til Lokalradio- og -TV-udvalget i løbet af forsøgsperioden. Disse bånd er projekternes ejendom og vil ellers blive tilbageleveret, når der ikke længere kan antages at være brug for dem i udvalgets arbejde. Tilbudet vil gå ud på en betaling, der svarer til de afholdte materialeudgifter. Som omtalt i den 2. rapport skulle der oprindelig løbende indsendes båndoptagelser af alle udsendelser, men dette blev ændret til en pligt til at opbevare båndene i 6 måneder og kun at indsende dem til udvalget efter anmodning inden for denne periode. For radio skete dette pr. 1. marts 1984, for tv pr. 18. marts 1985 (s. 48 og 130).

22 22 Med hensyn til de lokale udsendelser, som ikke har skullet indsendes, og for tiden, indtil der måtte blive truffet afgørelse om en permanent ar kiveringsordning vedrørende radio- og fjernsynsudsendelser, foreslår arbejdsgruppen, at Statsbiblioteket i Århus, som indtil videre skal stå for bevaringsforanstaltningerne, i samarbejde med andre sagkyndige skal søge at erhverve udsendelser i et sådant omfang, at der sikres en repræsentativ dokumentation af nærradioernes og lokal-tv-stationernes virksomhed. Folketingets finansudvalg har i marts 1987 tiltrådt de bevillingsmæssige dispositioner, som er påkrævede for at gennemføre arbejdsgruppens forslag. 2. Som led i de undersøgelser, som Kulturministeriet ville gennemføre før fremsættelsen af et nyt lovforslag i begyndelsen af 1987 (jfr. ovenfor under "Det 4. lovforslag"), har lektor Lars Grønholdt og professor Flemming Hansen, Handelshøjskolen i København, i januar 1987 publiceret rapporten "Reklame i nærradio og lokal-tv: Nogle afsætningsøkonomiske overvejelser". Et resumé af denne rapport findes i nærværende rapports bilag 7: "Reklamefinansieringens rolle for nærradio og lokal-tv". 3. Endvidere foreligger der en rapport fra Udvalget vedr. Lokal Radio, det vil sige det centrale udvalg, som kulturministeren har nedsat i henhold til lovgivningen om den varige ordning for lokal radiovirksomhed. Dette udvalg fungerer blandt andet som klageinstans for de lokale radionævns nægtelse og inddragelse af tilladelser og som rådgivende organ vedrørende lokal radiovirksomhed i forhold til kulturministeren. Efter vedtagelsen af det 5. lovforslag har det centrale udvalg nu også de tilsvarende opgaver vedrørende den varige ordning for lokal fjernsynsv i rksomhed. Udvalgets "Status over lokalradioordningen pr. 1. december 1986" er afgivet den 10. marts Denne rapport indeholder på grundlag af et rundspørge til en lang række kommuner blandt andet en oversigt over

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere