NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K"

Transkript

1 NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade København K Betænkning nr København 1987

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Ka bet.

3 Indhold Side Kapitel 1: Indledning 9 Almindelige bemærkninger om forsøgsordningen 9 Udvalgets 2. rapport 14 Folketingets lovgivningsarbejde Det 1. lovforslag 15 Et beslutningsforslag 16 Det 2. lovforslag 16 Det 3. lovforslag 17 Det 4. lovforslag 17 Nogle ændringsforslag 18 Forsøgsordningen efter den 31. marts Folketingets lovgivningsarbejde Et beslutningsforslag 19 Det 5. lovforslag 19 Forsøgsordningen efter den 30. september Andre rapporter vedrørende nærradio og lokal-tv 21 Udvalgets 3. rapport 23 Rapportens afgivelse 23 Rapportens indhold 24

4 Kapitel 2: Overvejelser og forslag 31 Lokal-tv 31 Trådløst tv 32 Kabel tv 34 Finansiering 37 Reklame 37 Tilskud fra stat og kommune 39 Abonnement 40 Salg af sendetid 40 Konklusion 43 Dagbladenes rolle 44 Selvstændighed 47 Kanal 2 48 DanTV 50 Det lokale område 54 Etiske regler for nærradio og lokal-tv 58 Kapitel 3: Undersøgelsesresultater 63 Nærradioernes og lokal-tv-stationernes økonomiske forhold 63 Nærradio 65 Nærradioer med lønudgifter 66 Nærradioer uden lønudgifter 68 Interessegrupper 69 Trossamfundene 70 Arbejderbevægelsen 71 Dagbladene 72 Nærradioforeningerne 73

5 Lokal-tv 74 Lokal-tv med lønudgifter 76 Lokal-tv uden lønudgifter 77 Interessegrupper 78 Arbejderbevægelsen 78 Dagbladene 79 Lokalradio- og -tv-stationer 80 Weekend TV 81 Kanal 2 82 Bingo 84 Reglerne 84 Bingospil i forsøgsordningen 86 Fremtiden 87 Koda/Gramex 87 Forsøgsordningen 87 Den permanente ordning 88 Gramex 90 Senderanlæg 90 Nærradio 90 Lokal-tv 91 Sammenfatning 92 Dagbladenes placering i lokal radioog fjernsynsvirksomhed 93 Stationernes programvirksomhed 94 Nærradio 94 Lokal-tv 95 Økonomien 95 Nærradio 95 Lokal-tv 95

6 Forholdet mellem dagbladene og deres stationer 96 Nærradio 96 Lokal-tv 97 Dagbladenes formål med lokal radioog fjernsynsvirksomhed 97 Den fremtidige rolle 98 Valg 99 Valg i nærradio og lokal-tv 99 Kommunalvalget 100 Nærradio 101 Lokal-tv 101 Folkeafstemningen om EF-pakken 102 Nærradio 102 Lokal-tv 102 Sammenfatning 103 Nærradio 103 Lokal-tv 104 Erfaringer fra forsøgsperioden med sendere og antenner 106 Nærradio 106 Sendere 106 Antenner og antennehøjde 107 Forstyrrelser, frekvenser 107 Lokal-tv 108 Senderudstyr 108 Teknisk drift og vedligeholdelse 109 Programforsyning af sendere i forsøgsperioden 109 Driftserfar inger 110 Fremtidig programforsyning af lokale tv-sendere 110

7 Retsafgørelser i forbindelse med forsøgsordningen 111 Medvirken til injurier 112 "Konfliktradio" Den politiske baggrund Den juridiske problemstilling Resultatet af udvalgets undersøgelse En dom 117 Vidnefritagelse 118 Projekternes udvikling 123 Indledning 123 Nærradio Sendetid Personale Teknisk udstyr til programproduktion Programpolitik ("åben kanal") Salg af sendetid Kommunal information Betjening af særlige grupper Indbyrdes samarbejde Sammenfatning 131 Lokal-tv Almindelige bemærkninger Sendetid Personale Teknisk udstyr til programproduktion Programpolitik ("åben kanal") Salg af sendetid Kommunal information Betjening af særlige grupper Indbyrdes samarbejde Sammenfatning I37

8 Bilag 1. Lokalradio- og -TV-udvalgets sammensætning Lov nr. 589 af 19. december 1985 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Lokal radiovirksomhed) Lov nr. 172 af 25. marts 1986 om forlængelse af forsøg med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed Lov nr. 336 af 4. juni 1986 om forlængelse af forsøg med lokal fjernsynsvirksomhed Lov nr. 373 af 10. juni 1987 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) Lokal-tv-stationer pr. 1. april Reklamefinansieringens rolle for nærradio og lokal-tv 157 Reklame i nærradio Reklame i lokal-tv 8. Overtrædelser af forbudet mod reklame og kommerciel sponsor virksomhed Offentlig støtte til nærradio og lokal-tv 171 Offentlig støtte i den danske forsøgsordning Nærradio Lokal-tv Finansiering i andre lande Offentlig finansiering i Danmark 10. Foreløbig liste over frekvensmuligheder for lokal-tv Litteraturudvalg 180

9 Kapitel 1: Indledning Almindelige bemærkninger om forsøgsordningen 1. Lokalradio- og -TV-udvalget fremlægger hermed sin 3. og afsluttende rapport om forsøgene med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. De 2 foregående rapporter er "Forsøg med nærradio og lokal-tv" (Lokalradio- og -TV-udvalgets foreløbige rapport til Mediekommissionen, 1984) og "Nærradio og lokal-tv i fremtiden" (betænkning nr. 1047/1985). Denne 3. rapport skal ses som en fortsættelse og udbygning af den 2. rapport, der blev afgivet på et tidspunkt, da der endnu var 3/4 år til den oprindelig fastsatte forsøgsperiodes udløb den 31. marts Forsøgene blev iværksat for at belyse, om der skulle indføres en permanent adgang til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed uden for Danmarks Radio. Den fornødne ændring af loven om radio- og fjernsynsvirksomhed skete i 1981 (lov nr. 249 af 27. maj 1981). Lokalradio- og -TV-udvalget blev nedsat af kulturministeren i september måned samme år. (Se bilag 1). Forsøgsperioden skulle være 3 år, og det blev senere besluttet, at den skulle løbe fra 1. april 1983 til 31. marts Det er materiale vedrørende denne "ordinære" forsøgsperiode, der har været genstand for udvalgets undersøgelser, og erfaringer herfra, der har været grundlag for udvalgets overvejelser og forslag om den permanente ordning. Kun i begrænset omfang har udvalget i denne rapport inddraget materiale vedrørende de forlængede forsøgsperioder, der omtales i det følgende. Rapporten offentliggøres først i sin helhed på et tidspunkt, da Folketinget har afsluttet sit arbejde i samlingen med lovgivningen om den permanente ordning for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. Under hensyn hertil har udvalget fundet det naturligt her i

10 10 indledningskapitlet at give en oversigt over udviklingen i lovgivningen fra afgivelsen af udvalgets 2. rapport frem til dette tidspunkt. 3. På baggrund af den ordning med forsøg ved hjælp af kabelanlæg (fællesantenneanlæg), der var blevet gennemført i årene , var forventningerne til den nye forsøgsordnings omfang beherskede. Ifølge loven kunne kulturministeren - efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder og Radiorådet - give tilladelse til forsøg "i enkelte lokale områder". En vigtig forskel fra den tidligere ordning var, at der nu også ville kunne gennemføres trådløse forsøg. For at få mere omfattende forsøg end tidligere, hvor den offentlige støtte havde været minimal, blev det anset for nødvendigt, at der skulle kunne ydes 6 mill.kr. i støtte fra stat og kommuner tilsammen, og dette beløb blev i løbet af 1982 fordoblet. 4. Der skulle imidlertid vise sig at være en overvældende interesse for at få lejlighed til at deltage i forsøgsordningen. I løbet af 1982 og frem til 1. november 1983 modtog udvalget således ikke mindre end 270 ansøgninger om tilladelse (radio: tv: 91). Skønt det var bekendtgjort, at der efter denne dato ikke ville blive udstedt flere tilladelser, modtog udvalget alene frem til 1. november 1984 yderligere 66 ansøgninger (radio: 48 - tv: 18). Det skal understreges, at der hermed kun sigtes til skriftligt besvarede henvendelser. Antallet af telefoniske forespørgsler i denne periode har været betydeligt højere. Der blev udstedt 150 sendetilladelser til radio og 42 til tv. Heraf blev 25 aldrig brugt, og enkelte stationer lukkede i løbet af forsøgsperioden. I 1985, da alle projekterne var i gang med at sende, var der 90 nærradioer og 34 lokal-tv-stationer i henholdsvis 41 og 23 lokale områder fordelt over hele landet. Et udtryk for interessen for at deltage kan i denne forbindelse også ses i antallet af medarbejdere på projekterne, der ifølge

11 11 udvalgets undersøgelser alene på de 89 nærradioer, der endnu var i gang i foråret 1986, udgjorde personer, heraf frivillige. 5. Men også fra anden side har der været en meget stor interesse for forsøgsvirksomheden. Gallupundersøgelser gennemført for udvalget i en række områder i foråret 1984 og 1985 viste således en markant og stigende interesse for at høre nærradioernes programmer. På grund af tv-forsøgenes forholdsvis sene starttidspunkter var de kun omfattet af 1985-undersøgelsen. Denne viste, at der også var stor interesse for at se lokal-tv-stationernes programmer. Et andet mål for den opmærksomhed, som forsøgene har skabt, kan man finde i dagspressens behandling af nærradio og lokal-tv. Fra begyndelsen af 1981, da lovforslaget blev fremsat, og frem til den endelige overgang til den permanente lokalradioordning pr. 1. oktober 1986 har dagbladene bragt over artikler om emnet. 6. Herudover vil det være naturligt at omtale den interesse, der fra lovgivernes side har været vist for dette område. Der har været stor spørgelyst i Folketinget. Alene i årene , og (til 1. juni 1987) stillede enkelte medlemmer af tinget eller Kulturudvalget i gennemsnit 70 spørgsmål årlig til kulturministeren (undtagelsesvis andre ministre) om nærradio og lokal-tv. De hyppigst forekommende emner var de økonomiske forhold og reklame i medierne. Desuden har der i været fremsat 1 forslag til folketingsbeslutning om arbejdsløses dagpengeret under nærradioarbejde og lignende og i beslutningsforslag om økonomisk støtte til de igangværende forsøg. Disse forslag blev ikke vedtaget. (Lovgivningsinitiativer i de seneste 2 folketingsår omtales nedenfor). Sidst, men ikke mindst, må det erindres, at også kommunerne i et ikke ringe omfang har fundet det værd at støtte projekterne. I 1985 vides således 37 nærradioer at have modtaget kommunal støtte.

12 12 7. Lokalradio- og -TV-udvalget blev som nævnt nedsat i september Udvalget har måttet bruge en stor del af tiden på sine foreløbig 53 møder (pr. 1. juni 1987) på sager om overholdelsen af de retningslinier, der har været gældende i forsøgsordningen. Især har forbudet mod reklame og kommerciel sponsor v irksomhed krævet behandling af mange enkeltsager - 32 i den ordinære forsøgsperiode og 40 i alt. (Se bilag 8). Også andre forhold har gjort det nødvendigt for udvalget at fungere som "opsynsmand" over for projekterne. En rolle, som udvalget i øvrigt ved forsøgsordningens begyndelse ikke havde forestillet sig skulle få det omfang, som den faktisk fik. I kraft af denne funktion har udvalget imidlertid - foruden at bistå Kulturministeriet i administrationen af ordningen - erhvervet et kendskab til stationernes forhold, som har vist sig særdeles nyttigt ved udarbejdelsen af rapporterne om forsøgsvirksomhedens forløb og den fremtidige ordning, Det er dog langt fra kun gennem overtrædelser af retningslinier og lignende "sager", at stationerne selv har bidraget med oplysninger til udvalget. De væsentligste bidrag er naturligvis ydet gennem den meget omfattende indsendelse af oplysninger i form af udsendelsesrapporter, regnskaber, besvarelser af udvalgets rundspørger om virksomheden m.m., som netop var en forudsætning for deltagelse, da ordningen blev sat i gang. Skønt der på denne måde har hvilet betragtelige administrative byrder på deltagerne i forsøgsordningen, kan udvalget konstatere, at de fleste projekter har bestræbt sig på efter evne at leve op til vilkårene. 8. Men udvalget har også ønsket at lade nærradioer og lokal-tv-stationer selv komme til orde ved at redegøre for deres erfaringer som deltagere i forsøgsordningen og fremkomme med synspunkter på, hvorledes en fremtidig permanent ordning efter deres mening burde se ud. Udvalget medvirkede derfor til, at der i september 1985 blev udgivet en debatbog "Mellem forsøg og fremtid", hvori talsmænd for en række projekter af forskellig type fik

13 13 lejlighed til at fremlægge deres viden og deres opfattelser. Bogen blev redigeret af en forskergruppe med tilknytning til forsøgsordningen. Endvidere meddelte udvalget under arbejdet på sin 2. rapport i april 1985 samtlige projekter, at man gerne modtog synspunkter på den fremtidige ordning. Herudover kan det nævnes, at en kreds af projekter allerede i 1983 etablerede et samarbejde i form af et sekretariat til løsning af konkrete arbejdsopgaver af fælles interesse, specielt forhandlingerne med Koda om vederlag for brugen af beskyttet musik i udsendelser. Dette førte i april 1984 til dannelsen af Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark. Sammenslutningen har blandt andet gennem henvendelser til Folketingets kulturudvalg, Kulturministeriet og Lokalradio- og -TV-udvalget søgt at øve indflydelse på lovgivningen om nærradio og lokal-tv. I forsøgsordningen har den dog aldrig opnået så bred tilslutning, at den har kunnet betragtes som talerør for de mange forskelligartede projekter, som ordningen har omfattet. 9. Lokalradio- og -TV-udvalget mener, at det har været en styrke og et særkende for den danske forsøgsordning, at den har været så åben, som tilfældet faktisk er. Forsøget åbnede for en stor mangfoldighed af lokale programmer og for vidt forskellige organisationsformer. Reglerne for udsendelsernes indhold har været få, og selv om muligheden for at komme til orde i lokalsamfundet i højere grad, end mange forudså, er blevet benyttet til at sende musikradio, er der også blevet talt meget i de lokale mikrofoner. Men det kræver større ressourcer - både økonomiske og mandskabsmæssige - at producere nyheds- og debatprogrammer end at spille grammofonplader, og stationernes økonomiske vilkår har været et hovedtema i hele forsøgsperioden. Tilsammen brugte forsøgsstationerne alene i 1985 omkring 170 mill.kr. på sendev irksomheden (heraf nærradioerne godt 50 mill.kr.). Også de offentlige bidrag til den lokale programvirksomhed blev større, end man havde forudset, idet det offentlige bidrog med knap 16 mill.kr. i 1985, fortrinsvis i form af løn til langtidsledige.

14 14 Det er således klart, at der trods mangelen på faste indtægter - gennem reklamer eller faste offentlige driftstilskud - i en begrænset forsøgsperiode har været tilstrækkelige ressourcer til en omfattende lokal programv i rksomhed. Efter de to første forsøgsår var spørgsmålet da heller ikke længere, om der skulle lovgives om en permanent ordning, men hvordan. Problemerne vedrørende finansieringen er imidlertid ikke løst med vedtagelsen af de permanente lovbestemmelser om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. Lytternes og seernes bidrag og den frivillige arbejdskraft vil fortsat være afgørende for mangfoldigheden i den lokale programvirksomhed. Udvalgets 2. rapport I sommeren 1985 fremsendte Lokalradio- og -TV-udvalget sin 2. rapport til kulturministeren, "Nærradio og lokal-tv i fremtiden" (betænkning nr. 1047). På dette tidspunkt var der endnu 3/4 år til forsøgsperiodens udløb den 31. marts Fra ministerens side var det imidlertid tilkendegivet, at regeringen sigtede imod at fremsætte et lovforslag om en varig ordning for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed tidligt i folketingssamlingen Hensigten hermed var at skabe klarhed om det fremtidige lovgrundlag i god tid inden forsøgsperiodens udløb. Udvalget havde derfor fremskyndet sine overvejelser om, hvilke synspunkter der efter udvalgets opfattelse burde tages i betragtning ved lovgivningen om den varige ordning. Det siger sig selv, at de mere detaljerede undersøgelser af forsøgsordningens forløb, som er en væsentlig del af udvalgets opgave, langt fra kunne tilendebringes på daværende tidspunkt. Dette arbejde ville blive fortsat, og der kan nu henvises til nærværende rapports kapitel 3: Undersøgelsesresultater.

15 15 Derfor turde udvalget heller ikke se bort fra, at nye undersøgelsesresultater og erfaringer fra den sidste del af forsøgsperioden kunne føre til justeringer af udvalgets synspunkter. Specielt for lokal-tv's vedkommende gjorde udvalget opmærksom på, at uklarhederne både med hensyn til et eventuelt kommende TV 2 - med et muligvis betydeligt regionalt islæt - og med hensyn til udviklingen af hybridnettet vanskeliggjorde en vurdering af rækkevidden af udvalgets forslag på tv-området. I dag kan det konstateres, at de fortsatte overvejelser ikke har givet udvalget anledning til væsentligt at ændre de synspunkter, som blev fremlagt i "Nærradio og lokal-tv i fremtiden", jf. nu nærværende rapports kapitel 2: Overvejelser og forslag. Folketingets lovgivningsarbejde Det 1. lovforslag Kulturministeren fremsatte den 9. oktober 1985 for Folketinget sit forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (L 31). På en række punkter var forslaget på linie med Lokalradio- og -TV-udvalgets (eller udvalgsflertallets) oplæg. Således med hensyn til den decentrale udstedelse af tilladelser kombineret med en central fordeling af sendemuligheder (frekvenser), nævnenes sammensætning (delvis), tilladelsernes gy1dighedsperiode, ansøgernes tilknytning til det lokale område m.m. Der var dog væsentlige forskelle. Således blev det blandt andet foreslået, at enkeltpersoner og selskaber (oprettet blandt andet af dagblade) - men ikke kommuner - skulle kunne få tilladelse, at reklamefinansiering skulle være tilladt, og at det centrale udvalg, der skulle oprettes, alene skulle være klageinstans i forhold til de lokale nævn i sager om inddragelse af tilladelser. Under Folketingets behandling af lovforslaget skete der på disse punkter i vidt omfang en tilnærmelse til udvalgets oplæg, inden forslaget blev vedtaget og stadfæstet som lov

16 16 nr. 589 af 19. december (Se bilag 2). Men denne lov gjaldt alene for lokal radiovirksomhed. Et nyt lovforslag om lokal-tv skulle fremsættes inden den 1. februar Et beslutningsforslag Under Folketingets behandling af regeringens lovforslag blev der af repræsentanter for Det Radikale Venstre den 29. oktober 1985 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om retningslinier for politiske udsendelser i lokalradio og -tv (B 30). Meningen med dette forslag var, at kulturministeren skulle forpligtes til at ændre de i forsøgsordningen gældende regler med henblik på at sikre partier og lister ligelig behandling fra de lokale radio- og tv-projekters side under det dengang forestående kommunalvalg. Forslaget blev ikke vedtaget, men dets indhold indgik i drøftelserne om lovforslaget. Det 2. lovforslag Som forudsat i forbindelse med vedtagelsen af bestemmelserne om lokal radio fremsatte kulturministeren den 30. januar 1986 på ny et forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynvirksomhed (lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (L 168). Dette forslag tog hensyn til de bestemmelser, som i december 1985 var blevet vedtaget for lokal radio, således at disse også skulle gælde for tv. Men det genoptog det 1. lovforslags tanker om, at erhvervsvirksomheder (herunder dagblade) skulle kunne få tilladelse, og at reklamer skulle være tilladt - både i radio og tv. Herudover indeholdt forslaget blandt andet en bestemmelse om en overgangsperiode indtil den 30. september 1986 for de igangværende forsøgsprojekter. Hvis lovforslaget var blevet vedtaget inden den 31. marts 1986, ville der i medfør af denne bestemmelse være blevet givet de lokale nævn i de områder, hvor der var radio eller tv i gang inden for forsøgsordningen, indtil 6 måneder til at udstede tilladelser

17 17 til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed efter de nye regler, idet de igangværende forsøgsprojekter kunne fortsætte på de hidtidige vilkår, indtil nævnets tilladelser forelå. Det 3. lovforslag Da det blev klart, at det 2. lovforslag ikke kunne forventes færdigbehandlet inden den 1. april 1986, fremsatte kulturministeren den 12. marts 1986 et særskilt forslag til lov om forlængelse af forsøg med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed (L 201). Formålet med dette forslag var indtil den 30. juni 1986 at sikre de lokale radionævn bedre tid til at sætte den varige radioordning i værk - således at der ikke pr. 1. april 1986 ville ske noget afbræk i de eksisterende stationers programvirksomhed - og at sikre Folketinget tid til at afslutte behandlingen af det 2. lovforslag. Under tingets behandling af forslaget blev der dog opnået enighed om, at forsøgsperioden i stedet burde forlænges ikke til den 30. juni, men til den 30. september Radioforsøgene skulle - på samme måde som foreslået i det 2. lovforslag - ophøre tidligere, hvis det pågældende lokale nævn udstedte nye radiotilladelser i medfør af loven fra december 1985, men tv-forsøgene kunne under alle omstændigheder fortsætte i et halvt år ud over den 31. marts. Med denne ændring blev lovforslaget vedtaget og stadfæstet som lov nr. 172 af 25. marts (Se bilag 3). Det 4. lovforslag Folketinget fik altså tid til at fortsætte behandlingen af det 2. lovforslag fra januar 1986 efter den ordinære forsøgsperiodes udløb den 31. marts også i lyset af behandlingen af kulturministerens forslag til en lov om et TV 2 (L 245), da dette var blevet fremsat den 23. april Disse drøftelser mundede imidlertid ud i, at kulturministeren den 14. maj 1986 fremsatte et forslag til lov om forlængelse af forsøg med lokal fjernsynsvirksomhed (L 267), hvorefter tv-forsøgene skulle kunne fortsætte på de hidtidige vilkår i yderligere 1 år indtil den 30. september 1987.

18 18 Ifølge bemærkningerne til lovforslaget havde det "vist sig ønskeligt at gennemføre nærmere undersøgelser af det økonomiske grundlag og de organisatoriske former inden for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed". Heri skulle indgå "en nærmere belysning af, hvilken rolle reklamefinansiering vil kunne spille, samt af konsekvenserne af den af justitsministeren besluttede stramning af reglerne om offentlig bortlodning (bingo). " Endvidere havde man "fundet det ønskeligt, at der - i samarbejde med repræsentanter for dagspressen - sker en belysning af dennes placering i lokal radio- og fjernsynsvirksomhed." Desuden hed det: "Organisationernes placering i denne virksomhed skal... indgå i undersøgelserne." Undersøgelserne skulle gennemføres af Kulturministeriet og så vidt muligt omfatte materiale både fra forsøgsordningen og den indførte varige lokalradioordning." Undersøgelserne skulle "danne grundlag for en fremsættelse i begyndelsen af 1987 af forslag til en samlet lovgivning for lokal radio- og fjernsynsvirksomhed". Lovforslaget blev vedtaget og stadfæstet som lov nr. 336 af 4. juni 1986 (Se bilag 4) - i øvrigt samtidig med loven om TV 2. Nogle ændringsforslag Som led i behandlingen af forslaget til loven om TV 2 stillede repræsentanter for Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti i øvrigt i Kulturudvalgets betænkning over dette lovforslag den 23. maj 1986 nogle ændringsforslag, der blandt andet gik ud på at indføre en offentlig støtteordning for lokal radiovirksomhed. Forslagene blev ikke vedtaget. Forsøgsordningen efter den 31. marts 1986 For forsøgsordningens vedkommende har situationen herefter været, at radioprojekterne kunne fortsætte, indtil et lokalt nævn eventuelt udstedte tilladelser i det pågældende område - dog senest indtil den 30. september medens tv-projekterne kunne fortsætte indtil den 30. september 1987.

19 19 Både for nærradioernes og lokal-tv-stationernes vedkommende var der kun tale om en fortsættelse ud over den ordinære forsøgsperiodes afslutning af den forsøgsvirksomhed, "der er iværksat", og denne forsættelse skete "på de hidtil gældende vilkår". I samme forbindelse har Lokalradio- og -TV-udvalget over for kulturministeren erklæret sig indforstået med i den udvidede forsøgsperiode at fortsætte sit hidtidige tilsyn med projekternes overholdelse af retningslinierne for forsøgsordningen. Udvalget skulle i øvrigt alligevel have været opretholdt i en del af perioden med henblik på afgivelsen af en afsluttende rapport om forsøgsordningen. Med hensyn til indsamlingen af data om forsøgsordningens forløb har udvalget den 21. februar 1986 meddelt projekterne, at de pr. 1. april 1986 ikke længere løbende skulle indsende oplysninger om programvirksomheden. Folketingets lovgivningsarbejde i Et beslutningsforslag Repræsentanter for Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet fremsatte den 28. oktober 1986 et forslag til folketingsbeslutning om offentlige tilskud til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed (B 18). Efter dette forslag, der for lokalradios vedkommende var en gentagelse af ændringsforslaget i folketingssamlingen , skulle staten og vedkommende kommune hver yde et tilskud på 1/3 af en lokalradios eller lokal-tv-stations driftsudgifter pr. sendetime, dog med et loft over "prisen" pr. time og antallet af timer. Forslaget blev ikke vedtaget. Det 5. lovforslag Omkring årsskiftet 1986/87 havde Kulturministeriet afsluttet de undersøgelser, som var blevet stillet i udsigt i bemærkningerne til lovforslaget om forlængelse af tv-forsøgene.

20 20 Resultaterne af ministeriets undersøgelser er inkorporeret i denne rapport, jf. afsnittet "Nærradioernes og lokal-tv-stationernes økonomiske forhold" ("Nærradio: Interessegrupper", "Lokal-tv: Interessegrupper" og "Bingo") samt afsnittet "Dagbladenes placering i lokal radio- og fjernsynsvirksomhed" og endelig bilag 7: "Reklamefinansieringens rolle for nærradio og lokal-tv". Endvidere blev kulturministeren på dette tidspunkt orienteret om udfaldet af Lokalradio- og -TV-udvalgets fortsatte overvejelser om den fremtidige ordning. Ministeren fremsatte herefter den 18. februar 1987 det bebudede forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (L 199). Dette lovforslags hovedindhold var, at de samme regler skulle gælde for en permanent lokal-tv ordning, som var blevet vedtaget for lokal radiovirksomhed i december Det blev herudover foreslået, at fællesantenneanlæg med over 10 programkanaler skulle reservere 1 kanal for lokal-tv, hvis der var lokal-tv i det pågældende lokale område, at dagblade skulle kunne få tilladelse, både til radio- og fjernsynsvirksomhed, og som noget nyt, at lokalradioer vil kunne inddrages i informationsformidlingen i katastrofesituationer m.v. Under Folketingets behandling af lovforslaget blev fællesantennereglen ændret, således at grænsen blev 8 programkanaler, og dagbladsforslaget udgik. Det samme skete med den eksisterende regel om forbud mod salg af sendetid til politiske partier m.v. Endvidere blev der indføjet en overgangsregel, der gør det muligt for igangværende lokal-tv-forsøg at fortsætte 1. oktober december 1987, hvis det lokale nævn ikke har udstedt tilladelser forinden. Lovforslaget blev herefter vedtaget og stadfæstet som lov nr. 373 af 10. juni 1987 (Se bilag 5).

21 21 Forsøgsordningen efter den 30. september 1987 Som tidligere berørt har tv-stationerne i forsøgsordningen ret til at fortsætte "på de hidtil gældende vilkår" indtil den 30. september Herudover har de fået mulighed for at fortsætte, indtil et lokalt nævn eventuelt udsteder tv-tilladelser i det pågældende område - dog senest indtil den 31. december Lokalradio- og -TV-udvalget har over for kulturministeren erklæret sig indforstået med også i den således eventuelt yderligere forlængede forsøgsperiode at føre tilsyn med de tilbageværende projekters overholdelse af retningslinierne for forsøgsordningen. Andre rapporter vedrørende nærradio og lokal-tv 1. Det er omtalt i udvalgets 2. rapport "Nærradio og lokal-tv i fremtiden", at der foregik overvejelser om bevaring og arkivering af radio- og tv-udsendelser - herunder også lokale udsendelser - i en af Kulturministeriet nedsat arbejdsgruppe (s. 49). Lokalradio- og -TV-udvalget har bidraget med oplysninger til dette arbejde. Arbejdsgruppen om bevaringsforanstaltninger med henblik på arkivering af radio- og tv-udsendelser afgav rapport i november Arbejdsgruppen foreslår, for så vidt angår udsendelser i nærradio og lokal-tv, at der gives et tilbud til alle deltagerne i forsøgsordningen om køb af de båndoptagelser, som projekterne har indsendt til Lokalradio- og -TV-udvalget i løbet af forsøgsperioden. Disse bånd er projekternes ejendom og vil ellers blive tilbageleveret, når der ikke længere kan antages at være brug for dem i udvalgets arbejde. Tilbudet vil gå ud på en betaling, der svarer til de afholdte materialeudgifter. Som omtalt i den 2. rapport skulle der oprindelig løbende indsendes båndoptagelser af alle udsendelser, men dette blev ændret til en pligt til at opbevare båndene i 6 måneder og kun at indsende dem til udvalget efter anmodning inden for denne periode. For radio skete dette pr. 1. marts 1984, for tv pr. 18. marts 1985 (s. 48 og 130).

22 22 Med hensyn til de lokale udsendelser, som ikke har skullet indsendes, og for tiden, indtil der måtte blive truffet afgørelse om en permanent ar kiveringsordning vedrørende radio- og fjernsynsudsendelser, foreslår arbejdsgruppen, at Statsbiblioteket i Århus, som indtil videre skal stå for bevaringsforanstaltningerne, i samarbejde med andre sagkyndige skal søge at erhverve udsendelser i et sådant omfang, at der sikres en repræsentativ dokumentation af nærradioernes og lokal-tv-stationernes virksomhed. Folketingets finansudvalg har i marts 1987 tiltrådt de bevillingsmæssige dispositioner, som er påkrævede for at gennemføre arbejdsgruppens forslag. 2. Som led i de undersøgelser, som Kulturministeriet ville gennemføre før fremsættelsen af et nyt lovforslag i begyndelsen af 1987 (jfr. ovenfor under "Det 4. lovforslag"), har lektor Lars Grønholdt og professor Flemming Hansen, Handelshøjskolen i København, i januar 1987 publiceret rapporten "Reklame i nærradio og lokal-tv: Nogle afsætningsøkonomiske overvejelser". Et resumé af denne rapport findes i nærværende rapports bilag 7: "Reklamefinansieringens rolle for nærradio og lokal-tv". 3. Endvidere foreligger der en rapport fra Udvalget vedr. Lokal Radio, det vil sige det centrale udvalg, som kulturministeren har nedsat i henhold til lovgivningen om den varige ordning for lokal radiovirksomhed. Dette udvalg fungerer blandt andet som klageinstans for de lokale radionævns nægtelse og inddragelse af tilladelser og som rådgivende organ vedrørende lokal radiovirksomhed i forhold til kulturministeren. Efter vedtagelsen af det 5. lovforslag har det centrale udvalg nu også de tilsvarende opgaver vedrørende den varige ordning for lokal fjernsynsv i rksomhed. Udvalgets "Status over lokalradioordningen pr. 1. december 1986" er afgivet den 10. marts Denne rapport indeholder på grundlag af et rundspørge til en lang række kommuner blandt andet en oversigt over

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV I FREMTIDEN

NÆRRADIO OG LOKAL-TV I FREMTIDEN NÆRRADIO OG LOKAL-TV I FREMTIDEN Lokalradio- og -TV-udvalgets 2. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1047 København 1985 ISBN 87-503-5667-4 Ka 00-54-bet.

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning 11. juni 2003 Referat af arbejdsgruppens 4. møde den 14. maj 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Kulturudvalget L 64 - Bilag 8 Offentligt. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. december udkast. Betænkning. over

Kulturudvalget L 64 - Bilag 8 Offentligt. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. december udkast. Betænkning. over Kulturudvalget L 64 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. december 2006 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere