HoNOS. Årsrapport for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HoNOS. Årsrapport for 2004"

Transkript

1 HoNOS Årsrapport for 2004 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej Hillerød Telefon Telefax

2 Indledning I modsætning til de tidligere HoNOS-rapporter dækker 2004-årsrapporten selve kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december Vor første engelsksprogede artikel ( i ) omhandlede de første 18 måneders erfaring med selve implementeringen af HoNOS på de voksenpsykiatriske afdelinger på Psykiatrisk Sygehus, dvs. fra januar 2000 til juli Den viste, at HoNOS er et meget vigtigt supplement til ICD-10 diagnosen, idet denne kun angiver grundlidelsen, ikke selve den tilstand som har ført til indlæggelsen. Men HoNOS angiver netop det, man kalder aktionsdiagnosen, dvs. beskriver indlæggelsesproblemer og i hvilken udstrækning disse er blevet løst ved udskrivningen. Vi viste i artiklen, at over 90% af alle indlæggelser på Psykiatrisk Sygehus bliver dækket af HoNOS, idet de patienter som er indlagte under ét døgn ikke medtages, da HoNOS udfyldes ved gennemgangen af patienten dagen efter indlæggelsen. Vi har netop analyseret værdien af HoNOS med henblik på at undersøge noget om de patienter der i særlig grad genindlægges. Vi har til det formål analyseret de patienter som har været indlagt fra 1. januar 2000 til 31. januar 2003 ( ii ). Derfor består denne årsrapport både af resultatet af HoNOS i forbindelse med genindlæggelsesanalyserne og selve patientindlæggelsesmønstret for ) Genindlæggelsesanalysen for HoNOS I alt 3420 patienter blev HoNOS-analyseret fra 1. januar 2000 til 31. december Heraf var 57% kvinder og 43% mænd. I samme tidsrum havde vi haft 3782 patienter indlagt og HoNOS-patienter udgjorde 90,4% af disse. Typisk var de ekskluderede patienter karakteriseret ved at have været indlagt mindre end ét døgn. Det Psykiatriske Central Register i Århus, hvor alle indlæggelser på psykiatriske afdelinger i Danmark siden 1969 findes, blev kontaktet, således at vi kunne evaluere genindlæggelseshyppigheden for de 3420 patienter i vort HoNOS-system. Tabel 1.1 viser procenten af indlæggelser med en hyppighed på 10 eller flere for de forskellige ICD-10 diagnoser. Tages hele spektret af patienter med skizofreni, havde lidt over 30% en indlæggelseshyppighed på 10 eller flere. Inden for det skizofrene spektrum er det de egentlige skizofrene og de skizoaffektive der har en indlæggelseshyppighed på over 1

3 30% med 10 eller flere indlæggelser. De øvrige omfatter patienter med kortvarige skizofrene reaktioner. Inden for de affektive lidelser er det patienter med bipolar lidelse som har over 30% med en indlæggelseshyppighed på 10 eller flere indlæggelser. Tabel 1.1 viser HoNOS totalscore (gennemsnit). Som det fremgår, har de demente patienter en score på omkring 16, misbrugere omkring 13, de rene skizofrene omkring 12, de bipolare omkring 11, de depressive patienter omkring 10 og de nervøse (angst) lidelser omkring 8. Denne rangordning er statistisk signifikant. En score på for skizofreni blev også fundet i de italienske HoNOS-undersøgelse, hvor over 60% var skizofrene (iii). Blandt patienter med nervøse (angst) lidelser var 149 dagpatienter og 481 døgnpatienter. HoNOS score var 9,0 for døgnpatienter og 6,7 for dagpatienter, denne forskel var statistisk signifikant. Ser man på forbedringsprocenten under indlæggelse, er denne over 56% for de bipolare patienter, omkring 37% for de rene skizofrene patienter og 24% for de demente. Denne forskel er naturligvis statistisk signifikant. For angstpatienterne er forbedringsprocenten temmelig lav (46%), men der henvises i øvrigt til Tabel 2.2, hvor et meget relevant måleinstrument er benyttet. Tabel 1.2 viser forekomsten af kvinder i procent for de egentlig skizofrene patienter og for de bipolare patienter, når man sammenligner indlæggelseshyppigheden, dvs. patienter med kun én indlæggelse og patienter med 10 eller flere indlæggelser. Det ses, at de bipolare kvinder har flest genindlæggelser. (Der fødes lige mange patienter af de to køn både ved egentlig skizofreni og ved den bipolare lidelse). Tabel 1.3 viser et eksempel på HoNOS profil score hos patienter med kun én indlæggelse sammenlignet med patienter med 10 eller flere indlæggelser. For de bipolare patienter er misbrug med alkohol eller medicin højere for de, der ligger kortest i afd., dvs. under median som er 11 dage ved den første indlæggelse og 14 dage for patienter med 10 eller flere indlæggelser. Derimod viser total score på HoNOS for de patienter med ti eller flere indlæggelser, at længere indlæggelsestid er signifikant forbundet med højere score, dvs. med flere problemer eller symptomer at behandle. 2

4 Tabel 1.4 viser den procentvise fordeling på HoNOS subskalaerne, når patienter med én indlæggelse sammenlignes med patienter med 10 eller flere indlæggelser. På alle delskalaerne og på total score af HoNOS er forbedringsprocenten fra indlæggelses-score til udskrivnings-score højere for de bipolare patienter end for de skizofrene patienter. Denne forskel er statistisk signifikant, såvel på delskalaen for psykopatologiske symptomer som på delskalaen for de sociale problemer, hvilket afspejles i total score. Tabel 1.5 viser den procentvise anvendelse af litiumbehandling hos bipolare og unipolare patienter efter første hospitalsindlæggelse og efter 10 eller flere indlæggelser. Det ses, at signifikant flere bipolare end unipolare patienter får litium. Man må nok regne med, at lithium er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig behandlingsform for bipolare patienter. I en nylig undersøgelse, hvor alle patienter indlagt på danske hospitaler med tiltagende depressionslidelse (unipolar) blev sammenlignet med bipolar lidelse, fik over halvdelen af de bipolare patienter flere forskellige præparater ud over lithium, medens kun omkring 20% af de unipolare patienter måtte behandles med flere præparater. (4). 3

5 2) Årsopgørelse for 2004 Som nævnt går 2004 fra januar til december og følger således kalenderåret. Tabel 2.1 viser de i alt 1150 patienter, der er blevet HoNOS-vurderet i 2004 fordelt efter ICD-10-diagnose, alder, køn (% kvinder) og HoNOS-score ved indlæggelse og den korresponderende forbedringsprocent under indlæggelsen. Som det ses, er der lidt flere skizofrene patienter end for opgørelsen for , nemlig nu omkring 29% mod 23% tidligere. Derimod er de omkring 26% for de affektive lidelser stort set uændret. Der er kun små udsvingsændringer for de øvrige diagnoser, specielt lidt færre misbrugspatienter. Forbedringsprocenten for de forskellige diagnoser i 2004 er forbavsende overensstemmende med den, som er vist i Tabel 1.1 for opgørelsen. Det samme gælder for alders- og kønsfordelingen. Ligeledes er HoNOS totalscoren ved indlæggelse for de forskellige diagnosegrupper meget overensstemmende for 2004 (Tabel 2.1) og for (Tabel 1.1). Det har været diskuteret mange gange, om HoNOS for dagpatienter er et relevant mål, da totalscoren ligger så lavt, på omkring 6-7, hvilket vil medføre en alt for lav forbedringsmulighed. På den baggrund har vi forsøgt at indføre spørgeskemaet Symptom Checklist (SCL-92), som indeholder 92 symptomer, der omhandler somatisering, tavngstanker (OCD), interpersonel sensibilitet, depression, angst, vrede, fobi, paranoide ideer og psykotisme. For hvert af disse symptom-syndromer angives scoren som gennemsnitssymptomscore og ikke som totalscore, fordi hver syndromskala har et forskelligt antal items. Endelig angives også en genemsnitsscore for alle 92 items. Der er nogen debat om, hvornår en gennemsnitsscore angiver en patologisk afvigelse fra normalbefolkningen. Vi har et stort dansk normalmateriale, som er er vist (gennesnit og spredning) i Tabel 2.2. Ser vi på den totale gennemsnitsscore for normalmaterialet, er den 0.45, medens den for de 26 patienter, der er vist i Table 2.2, er 1,35 ved, hvilket er 3 gange større end normalområdet. Mange angiver netop 1,30 eller mere som en abnorm score på SCL-92, og de 26 patienter med nervøse (angst-)symptomer har da patologisk høje tal for somatisering, OCD, ineterpersonel sensibilitet (social angst), depression og angst. 4

6 Angående fobi, som er 1,24, er dette højt i forhold til normalområdet på kun 0,13 og må derfor tolkes som abnormt. Som det fremgår af Tabel 2.2, er forbedringsprocenten for de fleste delskalaer over 50%, medens HoNOS kun måler omkring 40%. Imidlertid er totalgennemsnitsscore og gennemsnitsscore for angst og fobi for patienterne ved udskrivning stadig signifikant højere end for normalbefolkningen. Som endemål for en behandling af patienter med nervøse (angst-)lidelser såvel som for depressive patienter kan man måske forlange, at symptomprofilen falder inden for normalområdet. Tabel 2.3 viser de patienter, der er blevet behandlet med litium. Da litium er det mest specifikt virkende præparat ved bipolare patienter, er det tegn på høj kvalitet, at over 75% af de bipolare er blevet behandlet med litium. Man mener, at også over 75% af de skizoaffektive skal have litium, men vi har haft så lille et antal indlagte i 2004 med denne diagnose, at sikkerhedsgrænserne er meget store. At omkring 25% af de unipolare patienter får litium, er helt akceptabelt, og at 5% eller færre blandt skizofrene eller angstpatienter bliver behandlet med litium, understreger præparatets specificitet. Tabel 2.4 viser planlagte og ikke planlagte forhold omkring udskrivning. Til sammenligning er vist de fordelingsprocenter, som vi har fundet ved de foreliggende årsrapporter med HoNOS, som startede i De planlagte udskrivninger ligger nu ret stabilt omkring 81%. Procenten af patienter, der forlanger sig udskrevet før planlagt, er faldet siden 2001 og er nu nede på 10%, hvilket er en ønskelig udvikling. Det er fortsat få procent, der ses ved de interne og eksterne forhold, der medfører forlænget indlæggelsesvarighed. Det skal tilføjes, at de skizofrene patienter udgjorde omkring halvdelen af de patienter, der forlangte sig udskrevet før planlagt. Anvendelsen af udgangsbegrænsning (efter aftale med patienten) blev benyttet hos 28.7% af de indlagte patienter, hvilket er lidt under de cirka 33%, vi har fundet i de tidligere årsopgørelser. 5

7 Det er især HoNOS-problemerne omkring selvmordsrisiko og misbrug der betinger denne, frivillige, udgangsbegrænsning. 6

8 Tabel 1.1 De i alt 3420 patienter fordelt efter diagnose ICD-10 genindlæggelsesdiagnose Antal patienter [%] % med indlæggelser på 10 eller flere Indlæggelsen: HoNOS gennemsnitscore Udskrivning: forbedring på HoNOS % Det skizofrene spektrum (F20-29) 785 [22,9 %] 30,5% * 11,9 40,1 % Skizofrene Skizoaffektive Andre ,5 % * 59,4 % * 9,0 % 12,4 11,1 11,3 37,8 % 41,2 % 43,6 % Affektive lidelser (F30-39) 946 [27,7 %] 9,8 % 10,3 50,2 % Bipolare Unipolare Andre ,1 % * 6,9 % 2,8 % 11,2 9,5 10,2 55,8 % 51,3 % 47,8 % Nervøse lidelser (F40-49) 670 [19,6 %] 0,9 % 8,5 46,0 % Personlighedsforstyrrelser (F60-69) 331 [9,7 %] 12,7 % 10,0 37,7 % Alkohol og andet misbrug (F10-19) 379 [11,1 %] 9,8 % 13,4 39,8 % Demens (F00-09) 226 [6,6 %] 5,8 % 15,9 23,5 % Andre (F50-59) 83 [2,4 %] 7,2 % 11,4 33,6 % * P < 0,01 7

9 Tabel 1.2 Den procentvise fordeling efter køn angivet ved % kvinder ICD-10 diagnose Patienter med kun én indlæggelse Patienter med 10 eller flere indlæggelser Egentlige skizofrene 45,5 % 42,0 % Bipolare patienter 55,6 % 73,0 % * * P < 0,05 8

10 Tabel 1.3 Egentlig skizofreni Bipolar lidelse HoNOS Item/subscale Én indlæggelse Median 67 dage 10 eller flere indlæggelser Median 11 dage Én indlæggelse median 11 dage 10 eller flere indlæggelser median 14 dage Under median Over median Under median Over median Under median Over median Under median Over median Item 3 Alkohol- /medicinmisbrug 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 * 0,0 0,9 * 0,5 HoNOS Total-score 12,3 13,5 11,6 13,4 * 11,2 11,0 9,4 12,7 * * P < 0,05 9

11 Tabel 1.4 Profil af HoNOS subskalaerne, hvad angår den procentvise forbedring ved udskrivningen Én indlæggelse 10 eller flere indlæggelser HoNOS Subskala A (Adfærd) Skizofrene Bipolare 59,5 % 66,2 % 60,1 % 78,1 % HoNOS Subskala B (Kognitive/sociale problemer) Skizofrene Bipolare 23,8 % 30,8 % 22,5 % 28,5 % HoNOS Subskala C (Psykopatologi) Skizofrene Bipolare 46,1 % 70,7 % * 39,3 % 63,7 % * HoNOS Subskala D (Sociale problemer) Skizofrene Bipolare 19,2 % 37,9 % * 24,5 % 43,0 % * HoNOS (Total score) Skizofrene Bipolare 36,4 % 62,4 % * 34,8 % 47,3 % * * P < 0,05 10

12 Tabel 1.5 Den procentvise litiumbehandling hos bipolare og unipolare patienter Èn indlæggelse 10 eller flere indlæggelser Bipolare patienter 33,3% * 74,6% * Unipolare patienter 9,4% 33,3% * P < 0,05 11

13 Tabel (i alt 1150 patienter) ICD-10 indlæggelsesdiagnose Antal patienter [%] Gennemsnit alder (spredning) Køn % kvinder HoNOS totalscore ved indlæggelse % forbedring under indlæggelse Det skizofrene spektrum (F20.29) 330 [28,7 %] 41,8 (14,3) 48,5 % 12,1 (5,7) 38,6 % Skizofrene Skizoaffektive Andre ,7 (12,3) 51,6 (10,3) 44,7 (17,1) 44,8 % 75,0 % 52,8 % 12,6 (5,8) 11,2 (5,6) 11,1 (5,3) 37,0 % 51,5 % 40,9 % Affektive lidelser (F30-39) 301 [26,2 %] 55,1 (16,7) 65,8 % 9,8 (5,2) 52,7 % Bipolare Unipolare Andre ,6 (12,8) 60,0 (18,9) 51,8 (16,9) 61,2 % 61,7 % 59,0 % 9,9 (5,7) 10,0 (4,9) 9,6 (5,6) 53,6 % 53,5 % 51,6 % Nervøse lidelser, angstlidelser (F40-49) 187 [16,2 %] 42,2 (15,7) 66,3 % 9,5 (5,6) 44,3 % Personlighedsforstyrrelser (F60-69) 120 [10,4 %] 36,9 (12,4) 75,8 % 10,2 (5,4) 41,4 % Alkohol og andet misbrug (F10-19) 111 [9,6 %] 47,2 (13,3) 40,5 % 13,4 (6,5) 41,7 % Demens (F00-09) 83 [7,2 %] 64,7 (18,9) 50,6 % 14,1 (7,2) 18,4 % Andre (F50-59) 18 [1,6 %] 33,9 (15,0) 72,2 % 9,7 (4,7) 18,4 % 12

14 Tabel 2.2 Symptom Checklist 92 for nervøse lidelser, herunder angst (N=22) gennemsnit item score (spredning) SCL-92 profil SCL indlæggelse SCL udskrivning % forbedring SCLnormalmateriale somatisering 1,40 (0,75) 0,64 (0,68) 54,3 % 0,49 (0,53) obsession (OCD) 1,48 (0,94) 0,71 (0,75) 52,7 % 0,63 (0,61) interpersonel 1,51 (0,83) depression 1,89 (0,94) angst 1,67 (0,61) vrede 0,81 (0,78) fobi 1,24 (0,88) paranoide ideer 0,99 (0,78) psykoticisme 0,77 (0,54) Total 1,38 (0,56) 0,75 (0,69) 0,82 (0,71) 0,72 (0,64) 0,45 (0,76) 0,53 (0,71) 0,46 (0,55) 0,32 (0,41) 0,63 (0,57) 50,3 % 0,54 (0,66) 57,1 % 0,59 (0,63) 56,9 % 0,44* (0,61) 45,7 % 0,34 (0,41) 57,3 % 0,13* (0,34) 54,5 % 0,46 (0,59) 58,4 % 0,22 (0,32) 54,3 % 0,45* (0,43) * P<

15 Tabel : Procentdel af patienter i litiumbehandling ICD-10 diagnose Litiumbehandling skizofrene (N=210) skizoaffektive (N=12) bipolare (N=85) unipolare (N=82) andre affektive lidelser (N=134) nervøse lidelser, angstlidelser (N=187) 5,2% 50,0% 80,0% 24,4% 10,5% 3,7% 14

16 Tabel 2.4 Forhold vedrørende udskrivning Status 2001 Status 2002 Status 2003 Status 2004 Planlagt udskrivning 75,3% 80,8% 81,5% 81,0% Forlænget pga. eksterne forhold 3,5% 1,7% 2,0% 2,0% Forkortet pga. interne forhold 5,6% 3,2% 3,8% 5,9% Patienten forlangte sig udskrevet 15,3% 13,9% 13,2% 10.4% 15

17 3. Litteratur i. Bech P, Bille J, Schutze T, Sondergaard S, Wiese M, Waarst S. Health of the Nations Outcomes Scale (HoNOS): Implementability, subscale structure and responsiveness in the daily psychiatric hospital routine over the first 18 months. Nord J Psychiatry 2003; 57: ii. Bech P, Bille J, Waarst S, Wiese M, Borberg L, Treufeldt P, Kessing L Validity of HoNOS in identifying frequently hospitalised patients with ICD-10 mental disorders. Acta Psychiatr Scand 2005 (in press) iii. de Girolamo G, Picardi A, Santone G et al. The severely mentally ill in residential facilities: A national survey in Italy. Psychol Med 2005; 35: Bech P, Hansen HV, Kessing LV. The internalising and extranalising dimensions of affective symptoms in depressed (unipolar) and bipolar patients. Psychotherapy and Psychosomatics 2005 (in press) 16

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS årsrapport for 2005 Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS Årsrapport for 2005 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2008

HoNOS Årsrapport for 2008 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Health of the Nation Outcome Scales

Health of the Nation Outcome Scales Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst N. Lauge P. Treufeldt Ti år med HoNOS: 2000-2009 Psykiatrisk Center Nordsjælland, Forskningsenheden. DK-3400 Hillerød

Læs mere

HoNOS Status 2003. Genindlæggelsesopgørelse

HoNOS Status 2003. Genindlæggelsesopgørelse HoNOS Status 2003 Genindlæggelsesopgørelse Siden 2000, hvor HoNOS blev implementeret på Psykiatrisk Sygehus, har vi løbende udgivet statusrapporter i hvilke der er blevet fokuseret på, at hver patient

Læs mere

Measurement based mental care

Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 2022 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon 38 64 30 96 Fax 38 64 30 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 17. maj 2013 Measurement based mental care HoNOS årsrapport for 2012 Psykiatrisk

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Psykiatrisk Forskningsenhed Regionscenter Nordsjælland DK 3400 Hillerød. Årsrapport 2006

Psykiatrisk Forskningsenhed Regionscenter Nordsjælland DK 3400 Hillerød. Årsrapport 2006 Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Psykiatrisk Forskningsenhed Leder: Prof. Dr. med. Per Bech Psykiatrisk Forskningsenhed Regionscenter Nordsjælland DK 3400 Hillerød Årsrapport

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Kompendium 2. Evidensbaseret kompendium i neuropsykiatri: HoNOS (Health of the Nation Outcomes Scales)

Kompendium 2. Evidensbaseret kompendium i neuropsykiatri: HoNOS (Health of the Nation Outcomes Scales) Kompendium 2 Evidensbaseret kompendium i neuropsykiatri: HoNOS (Health of the Nation Outcomes Scales) Psykometrisk beskrivelse, personaletræning, implementering og resultater af de første 1000 patientforløb

Læs mere

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud!

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud! Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL - 90 - R Et godt bud! Karina Lærke Sørensen BAGGRUND - Psykolog ved Misbrugscenter Mariagerfjord - Erfaring fra Hjerneskadecenter Aarhus, EPoS og Center

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Professor dr.med ph.d. Hans Kirkegaard Forskningsleder Center for Akutforskning Overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Afdeling M Psykiske lidelser i den akutte setting:

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Mål i dag En ide om ICD-10: hvorfor og hvordan Psykisk sygdom / psykiske symptomer stemningslejet (humør) psykose (opfattelse af virkeligheden) Hvordan vi

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Baggrund Hvordan har du det? 2010 indeholder en række oplysninger om sundhedstilstanden hos Region Midtjyllands

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.3 Temadrøftelse: Psykiatriområdet...2 Bilag 1: Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien...2 Bilag 2: Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet...9

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale i i-bogen Kapitel 1 Mennesket i centrum stigmatisering eller inklusion Side 21 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1-2

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom?

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Besvaret: 932 Sprunget over: 0 Ja Nej Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 98,18% 915 1,07% 10 0,75% 7 I alt 932 1 / 12

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA Dato: 25.09. Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER STATUS PÅ DATA

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013 Medicinsk behandling i psykiatrien, muligheder og udfordringer Michael Schmidt Ledende overlæge Vordingborg 22-10-2013 Medicin i Psykiatrien Hvorfor nu det? Vores kæreste og mest private eje Her er vores

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark i 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark i 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark i 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Metode...2 Studiepopulation...2 Defintioner af psykisk...2 Måleenheder...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Terminologi. Patientperspektivet. Adherence til antidepressiv behandling: Patientperspektiver på medicintagning

Terminologi. Patientperspektivet. Adherence til antidepressiv behandling: Patientperspektiver på medicintagning Adherence til antidepressiv behandling: Patientperspektiver på medicintagning Lektor Niels Buus Professor Helle Johannessen Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Forskningslektor

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et gruppeforløb foråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet august 2012 af Irene Bendtsen og Manja Jurkofsky 1 RESUME.....3 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅLET MED KURSET... 4 OPBYGNING

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark Hamiltons Depressionsskala Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Nedsat stemningsleje 0-4 2* Skyldfølelse og selvbebrejdelser 0-4 3 Suicidale impulser 0-4 4 Indsovningsbesvær 0-2 5 Afbrudt søvn 0-2 6 Tidlig

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere