HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/ ApS og HKR Holding af 1/ ApS (advokat Per Hald for alle) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 19. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, New Wave Group AB (publ), har gentaget sin påstand. De indstævnte, Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/ ApS og HKR Holding af 1/ ApS, har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af kr. inkl. moms. Supplerende sagsfremstilling Aktieoverdragelsesaftalen Den 4. november 2004 blev der mellem New Wave Group AB (publ) og DHT Holding ApS, der var ejet af Robert Birch, Hans Kristensen og Carsten Fischer, indgået en aftale (hensigtserklæring) vedrørende forhandlingerne om New Waves køb af Dahetra A/S. Som anført af

2 - 2 - Sø- og Handelsretten blev DHT Holding efterfølgende opløst ved spaltning, hvorved aktiver og passiver blev overdraget til Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/ ApS og HKR Holding af 1/ ApS (Korbær m.fl.). Det fremgår af hensigtserklæringen bl.a., at New Wave i de følgende måneder skulle have mulighed for at foretage en fuldstændig due diligence undersøgelse, og at DHT Holding i den forbindelse skulle stille alle tilgængelige informationer til rådighed. Til brug for due diligence undersøgelsen udarbejdede New Wave i begyndelsen af november 2004 et Due Diligence Memorandum. Listen indeholdt bl.a. spørgsmål om aftaler med leverandører (punkt 2.12), om serviceaftaler (punkt 2.15) og om øvrige væsentlige aftaler (punkt 2.19), ligesom der blev spurgt til retssager, voldgiftssager samt mulige retlige processer og krav (punkt 3.10). Under punkt 5.2 i listen, Krav avseende Produktansvar, blev spurgt til andre forpligtelser og engagementer, som kunne medføre økonomiske krav mod bl.a. Dahetra på over norske kr., og under punkt 6.7 ønskedes en specifikation over forudbetalte indtægter og påløbne omkostninger. I svaret på punkt 2.12 blev det oplyst, at Dahetra havde aftaler med omkostningskreditorer vedrørende bl.a. forsikring, telefoni og kopimaskineservice. Der blev ikke anført noget om itaftaler. Herudover anførtes bl.a.: Der er ingen aftaler som vi vurderer væsentlige og Spørg efter mappe med aftaler. I svaret på punkt 2.15 om serviceaftaler blev det oplyst, at der var aftaler vedrørende service på kopimaskine, lovpligtig service på trucks, lovpligtig service af porte og vinduespolering. Der blev ikke oplyst noget om it-aftaler. Tilsvarende anførtes her: Der er ingen aftaler som vi vurderer væsentlige og Spørg efter mappe med aftaler. I svaret på punkt 2.19 blev det angivet, at Dahetra ikke havde væsentlige aftaler. I svaret på punkt 3.10 anførtes, at Dahetra havde en tvist med en leverandør om betaling af en faktura på godt kr., og under svaret vedrørende punkt 5.2 blev det oplyst, at der ikke verserede krav eller lignende pr. 11. november 2004 mod Dahetra. Under specifikationen af forudbetalte indtægter og påløbne omkostninger, jf. punkt 6.7, var for Dahetras vedkommende anført Forudbetalte indtægter Kun bogført igangværende arbejder DKK Ellers ingen. Efter due diligence undersøgelsen udarbejdede Henrik Friberger fra New Wave en intern due diligence rapport. Det fremgår heraf, at der ikke var forevist aftaler med leverandører, og at der ikke var serviceaftaler af relevans. De aftaler, som blev nævnt i svaret på punkt 2.15, blev

3 - 3 - dog omtalt. Det fremgår videre, at der ikke var nogen samarbejdsaftaler, og at der ikke i øvrigt forelå nogen væsentlige aftaler. Det fremgår desuden, at Dahetra havde oplyst, at der var en mindre tvist vedrørende en faktura på godt kr., og at der ikke forelå forpligtelser/risici over norske kr. Ved aktieoverdragelsesaftalen af 14. januar 2005 købte New Wave den samlede aktiekapital i Dahetra med tilhørende datterselskaber af DHT Holding. Aktieoverdragelsesaftalen indeholdt, foruden punkt 20 om sælgers garanti og punkt 25 om reklamation, som er gengivet i Sø- og Handelsrettens dom, bl.a. følgende bestemmelser: 7 Closing Balance Sheet 7.1 As of the Closing Date a balance sheet and a profit and loss account for the period 1 April December 2004 (hereinafter the Closing Balance Sheet ) shall be prepared in accordance with the same accounting principles which applied in preparation of the annual reports. A complete physical inventory of stock and other essential assets shall thereby be performed. It is especially noted that, when determining the Group s equity as per 31 December 2004, goodwill shall be eliminated in full, latent losses on currencies shall be expensed and that internal group profit transactions shall be eliminated in full. 7.3 The Closing Balance Sheet shall include all the Group s debts and undertakings. The Closing Balance Sheet shall also include Dahetra Norway A/S and Dahetra Sweden AB as wholly-owned sub-subsidiaries. The Seller consequently warrants that all debts and undertakings are - in all essential aspects - included in the Closing Balance Sheet. The Seller is therefore under an obligation to tolerate a regulation of the purchase sum if it is later shown that a debt or undertaking should have been included in the Closing Balance Sheet. 23 Indemnity 23.1 In the event that any representation or warranty expressly contained in this Agreement shall be inaccurate or false the Seller shall compensate the Buyer by one DKK for each DKK of the amount in deficit (the net deficit). If the discrepancy amount is a tax-deductible cost (which deduction is actually utilized by a Group Company in the following taxation year), then the deductible discrepancy amount shall be reduced by the relevant tax deduction. Samarbejdet mellem Dahetra og UpDater

4 - 4 - Dahetra og UpDater A/S indgik i marts 2003 en Abonnement- og Hostingaftale og en aftale om Udvikling af webløsning. Abonnement- og hostingaftalen vedrørte en række systemer (bl.a. internetsystem, intranetsystem, xtranetsystem, marketingsystem og webshopsystem) og gjaldt fra opstartsdatoen og for et år ad gangen. Den samlede pris for opstart var kr. Det årlige abonnement udgjorde 15 % heraf. Prisen for basishosting var kr. Af et tillæg til aftalen fremgår, at det årlige abonnement for statistik pr. domæne var kr. Første fakturerings- og betalingsdato var den 1. april Aftalen kunne opsiges af begge parter med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved en aftaleperiodes udløb. Ifølge udviklingsaftalen udgjorde prisen for udvikling af webløsning i alt kr. Fase 1 vedrørte Kreativt nyt websted, og prisen herfor var fastsat til kr. Fase 2 angik kreativ overbygning på XtranetSystem, og prisen herfor var fastsat til kr. Prisen for Projektplan, integration og Proof of Concept udgjorde kr. Det fremgår af betalingsbetingelserne, at der ved Funktionsbeskrivelse skulle betales en tredjedel af den samlede pris på kr. Datoen herfor var angivet til den 31. januar Den anden tredjedel af prisen skulle erlægges ved designgodkendelse, og datoen herfor var angivet til februar Den sidste tredjedel skulle betales ved den endelige overdragelse, som skulle finde sted medio maj Af aftalen om udvikling af webløsning fremgår i øvrigt bl.a.: UpDater leverer en færdig webløsning, der består af grafik, og eventuelt et antal StandardSystemer og StandardModuler ifølge Abonnement- og Hostingaftale, samt eventuelle Specialmoduler og specialtilretninger. Enhver evt. integration til øvrige systemer hos kunden foregår som et samarbejde mellem UpDater og kunden og er ikke indeholdt i prisen. UpDater medvirker dog i smidig og fleksibel ånd til at få den samlede løsning til at fungere i samarbejde med kundens andre software leverandører.

5 - 5 - Ved mail af 29. november 2004 sendte Christian Gram Bredskov fra UpDater til Mikkel Dam fra Dahetra et referat af et møde mellem Dahetra og UpDater afholdt den 8. november 2004 og en sammenfatning af beslutninger fra et møde hos Dahetra den 24. november I mailen redegjorde Christian Gram Bredskov for status på projektet og de aftaler, der var blevet indgået ved møderne. Det hedder bl.a. i mailen: Hej Mikkel, Vedhæftet finder du essensen af de opgaver vi mangler at løse for at have leveret det aftalte Xtranet. Indholdet er det som er nettolisten af alle de ændringer og udvidelser vi har været igennem i de sidste mange måneder. Disse er nu lagt i produktion og forhåbentligvist bliver de afsluttet i indeværende uge. Når disse er tilendebragt, så betragtes Dahetra løsningen som endelig afsluttet og alle nye opgaver/ udvidelser vil blive betragtet som en ny opgave, med undtagelse af egentlige fejl og rimelige smårettelser efter løsningen er kommet i drift. Således er både Internet og samtlige moduler og systemer leveret. Den 28. december 2004 skrev Christian Gram Bredskov i en mail til Mikkel Dam bl.a.: Som nævnt over for Hans i telefonen, så skal vi lige efter nytår have nogle helt klare aftaler fældet ned på et stykke papir før vi bruger flere timer på sagen. Det er ganske urimeligt at vi skal blive ved med at poste timer i projektet, når vi åbenbart er helt uenige om de fundamentale aftaler. Siden vores møde i august har vi brugt over 300 mandetimer hos os, og det vidner jo om at det er et projekt der er kørt af sporet i forvejen, for vi brugte jo alene til jeres website 386 timer, og i forvejen har vi et meget højt timeantal på Xtranet projektet. Hans og Robert vil gerne tilbageholde penge, og det kan jeg slet ikke se rimeligheden i, samtidigt med at vi nu kan konstatere at vi slet ikke ved hvor vi står. I har i forvejen tilbageholdt penge for selve projektet, nu vil I hverken betale abonnementer for sidste år eller landeabonnementer størstedelen af disse beløb vedrører ting som intet har med dette projekt at gøre og da vi i næste uge skal til at fakturere de samme abonnementer for 2005, så hopper kæden af her hos mig i forhold til blindt at hælde ressourcer i projektet. Hans og Robert er rigtig gode til at skælde ud og indkalde til skideballemøder, men det er blevet meget tydeligt og klart for mig, at meget kunne have undgået hvis de på et tid-

6 - 6 - ligere tidspunkt havde involveret sig dybere og været tættere på projektet i stedet for at sætte dig på som en lus mellem 2 negle. Jeg har gentagne gange sagt at dette ikke blot er en vare man sender til Kina og beder om en kopi af, mange af de problemstillinger vi sidder med her, skyldes at der på intet tidspunkt har været den dybe involvens, og så er det jo let at skyde hele skylden på os som leverandør. Vi har fejlet i projektledelsen, men hvis du taler med hver eneste person som har været involveret i projektet sammen med jer, så er de gået kolde og gået ned på dels den manglende involvens og så ikke mindst at man i perioder ikke har kunnet komme i kontakt med jer i uger og måneder hvorefter I pludselig popper op og så skulle det hele være sket i går. Hvis vi skal have det her til at blive en succes og være i luften i januar så kræver det at alle involverer og engagerer sig ned i detaljen og vi først og fremmest får vores aftaler klarlagt. Vi skal have en helt klar aftale på skrift med jer før vi går videre: 1. Abonnementer skal betales fuldt ud for 2004 som faktureret. 2. Abonnementer der faktureres i næste uge skal honoreres. 3. KundeSystemet, betales når løsningen er i luften ikke noget med at man skal vurdere om hvorvidt man gerne vil have det, for ALT det arbejde vi har lavet her hos os i efteråret bygger på en integration med kundesystemet og uden det, så er det helt forfra og derfor skal vi have klarhed her, for det kunne jeg pludselig fornemme at både Robert og Hans havde en anden opfattelse af, og så vil dette punkt alene gøre at vi ikke kan fortsætte projektet, for uden kundesystemet, så er det helt forfra. 4. Integrationstimerne skal honoreres i alt fairness aftalte Robert og jeg at vi kigger på tingene når projektet er færdigt, men det er vi nu nødsaget til at have specificeret og på skrift, for der ligger rigtig mange timer for os forude og det kører ikke særlig optimalt når vi hele tiden skal vente på en mand der kun arbejder om aftenen. I min oprindelige aftale med Hans pressede han mig fra 2-4 dages integrationsarbejde som I nok fornemmer nu, så taler vi om rigtig mange ugers arbejde, fordi ønskerne bare har vokset og vokset hele tiden. Så at I holder pengene tilbage, gør jo bare at I føler at I har jeres på det tørre set fra min stol, så vil det være det rene galskab at bruge flere timer her i huset, når vi ikke har en klar aftale. Så den projektplan vi hele tiden har efterlyst er vi nødsaget til at få på plads inden vi går videre, ellers stopper det her aldrig. Vi brugte i øvrigt også en hel uge på filsystemet med Martin og en udvikler en dag samt Trines tid dem har vi også afskrevet som tab, så du kan godt se at alle har bedst af en afklaring. Tiden efter overtagelsesdagen den 1. januar 2005

7 - 7 - Den 28. februar 2005 sendte Robert Birch, der efter overtagelsen fortsatte som direktør i Dahetra i ca. 6 måneder, en mail til Tomas Jansson fra New Wave vedhæftet en power point præsentation, som Robert Birch skulle bruge på et General Managers Meeting den 5-7. marts 2005, idet han på mødet skulle give en præsentation af Dahetra. Power point præsentationen indeholdt på sidste side under User log in bl.a. punktet FILM BANK. Det første bestyrelsesmøde i Dahetra efter overtagelsen blev holdt den 11. marts 2005, og af referatet fra mødet fremgår under punktet Investeringer, at Dahetra ønskede en opgradering af det daværende økononomisystem Navision, og at Mikkel Dam skulle kontakte Fredrik Hedblom for en aftale om gennemgang af Dahetras Navisionsystem. Udfaldet af denne gennemgang skulle blive beslutningsgrundlag for valg af fremtidig it-løsning. UpDater, der fortsat arbejdede på webløsningen, sendte den 19. april 2005 en faktura på ,13 kr. for bl.a. abonnement og basishosting og den 25. maj 2005 en faktura på ,50 kr. vedrørende restbeløbet for udvikling af webløsning. Begge fakturaer blev efter det oplyste afvist af Dahetra. Den 23. juni 2005 var der på ny bestyrelsesmøde i Dahetra. Af mødereferatet fremgår intet vedrørende it eller UpDater. Da Mikkel Dam meddelte, at han ophørte hos Dahetra, skrev Christian Gram Bredskov den 25. august 2005 en mail til Hans Kristensen (med kopi til Martin Nielsen Sørensen fra Up- Dater), vedrørende webløsningen for at gøre opmærksom på, at UpDater var i gang med at lave Mikkel Dams sidste rettelser. Hans Kristensen svarede i mail af 25. august 2005, at han ophørte hos Dahetra den 30. september Som svar på en mail af 25. august 2005 fra Andreas Johansson, som havde fået videresendt en mail om webløsningen, kontaktede Martin Nielsen Sørensen fra UpDater herefter Andreas Johansson pr. mail den 29. august 2005 og foreslog et møde, hvor UpDater, ud over at give Andreas Johansson en introduktion til projektet, også ville præsentere ham for den endelige løsning, som UpDater havde arbejdet på. Ved mail af 7. september 2005 sendte Christian

8 - 8 - Gram Bredskov til Andreas Johansson den mailkorrespondance af 25. august 2005, som han havde haft med Hans Kristensen. Af referat fra bestyrelsesmøde i Dahetra den 26. oktober 2005 fremgår under punkt 10.3, at 10.3 Other issues: AJ informed about the dispute with Updater. It was decided that AJ should collect more information regarding agreed delivery time etc, in order to judge the possibility to cancel the agreement. Øvrige oplysninger New Waves reklamation af 11. november 2005 blev besvaret i et brev af 7. december 2005 fra advokat Carsten Henriksen, der oplyste at have været mangeårig advokat for Dahetra, Robert Birch, Carsten Fischer og Hans Kristensen. I brevet hedder det bl.a.: Såvel Hans Kristensen som Robert Brich oplyser, at man i forbindelse med møder i forbindelse med New Wave Group ABs due diligence, har oplyst om den aftale man havde med UpDater A/S om levering af det omhandlede system, ligesom man havde fortalt, at UpDater A/S endnu ikke havde leveret et system, der kunne fungere. Også efter New Wave Group overtog Dahetra, har problemerne med færdiggørelse af systemet været bragt frem. De to fakturaer UpDater A/S fremsendte 18/ blev straks afvist af Hans Kristensen og derfor ikke bogført i Dahetra A/S bogholderi. Fakturaen på kr ,85 vedrørte en abonnementsbetaling som kunne afvises med henvisning til, at Dahetra A/S ikke havde modtaget noget brugbart system. Fakturaen på kr ,63 indeholdt en tilsvarende abonnementsopkrævning, samt opkrævning for et UpDater A/S kundesystem, som Dahetra A/S ikke havde bestilt. Hans Kristensen havde tidligere haft korrespondance med UpDater A/S angående afvisning af lignende fremsendte abonnementsopkrævninger m.v. Hans Kristensen var overbevist om, at Dahetra A/S ikke var forpligtet til at betale de fremsendte to regninger og informerede derfor ikke New Wave Group AB om sagen. Den 27. april 2005 har UpDater A/S faktureret Dahetra A/S yderligere et beløb vedrørende abonnement m.v. Den 25. maj 2005 har UpDater A/S fremsendt faktura på såkaldt restbeløb til udvikling af web-løsninger. Begge de nævnte fakturaer er afvist med samme begrundelse som før.

9 - 9 - Henrik Friberger svarede ved en mail af samme dag bl.a.: Vad gäller Robert Birchs och Hans Kristensens påståenden om att de upplyst om avtalet med Updater och problemen med att få systemet levererat i samband med due diligence så är detta helt felaktigt. Någon sådan information har inte lämnats. Vi kommer således före samtliga kostnader som kan uppstå i processen med Updater A/S vidare mot DHT Holding ApS. Af et kontoudtog af 29. september 2006 fra UpDater vedrørende Dahetra fremgår, at den forfaldne gæld til UpDater ved udgangen af 2004 udgjorde ,98 kr. Gælden angik restkravet på ,50 kr. i henhold til fakturaen af 8. april 2003 på ,50 kr. Denne faktura vedrørte både tilgodehavender i henhold til aftalen om udvikling af webløsning og tilgodehavender i henhold til abonnement- og hostingaftalen. Gælden angik endvidere kravet i henhold til fakturaen af 18. november 2004 på ,85 kr., som vedrørte abonnement- og hostingaftalen, og et krav i henhold til en faktura af samme dato på ,63 kr. Voldgiftssagen mellem UpDater og Dahetra vedrørende it-aftalerne blev indledt den 2. marts Advokat Carsten Henriksens medarbejder, advokat Marianne Balle Rasmussen, sendte den 27. maj 2008 en mail til bl.a. Hans Kristensen og Robert Birch vedrørende et forslag fra UpDater om at forlige voldgiftssagen ved Dahetras betaling af kr. ekskl. moms. Det hedder heri bl.a.: Der er nedlagt påstand om betaling af et beløb svarende til ca med tillæg af moms, og hans oplæg var et forlig, der svarer til betaling af kr med tillæg af moms. Ud fra de meldinger, som I har givet tidligere i forløbet, er det min opfattelse, at det fremsatte forligstilbud er uinteressant men jeg hører naturligvis meget gerne jeres bemærkninger. Ud fra en omkostningsmæssig betragtning er det selvfølgelig værd at undersøge, om der kan indgås et forlig fx lydende på betalingen af de forventede omkostninger, måske op til ca. kr med tillæg af moms? Dette set i sammenhæng med, at der naturligvis altid er en vis procesrisiko ved at føre retssag, og at vi kun i begrænset omfang har kendskab til de mere konkrete forhold i relation til Updaters synspunkter. Jeg vil derfor bede jer give mig hurtigst muligt en konkret tilbagemelding på, om og i givet fald med betaling af hvilket beløb, I vil være indstillede på at indgå et forlig. I

10 skal være opmærksomme på, at der også i den sammenhæng bør tages stilling til, hvem der skal afholde beløbet i den sidste ende. Jeg vil også gerne snakke med Hans, Robert og Hans Jørgen i løbet af de næste dage. Hvis I ved, at I er svære at træffe, vil jeg bede jer vende tilbage for at aftale et tidspunkt for en telefonisk drøftelse. Har I spørgsmål eller bemærkninger, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. Ved voldgiftsrettens kendelse af 22. september 2008 blev det fastslået bl.a., at UpDater havde leveret kontraktsmæssigt i henhold til aftalen om udvikling af webløsning. Det blev endvidere fastslået, at UpDater havde krav på betaling for de ydelser, som UpDater i 2004, 2005 og 2006 havde leveret i henhold til abonnement- og hostingaftalen, og at UpDaters ydelser vedrørende integration mv. lå uden for det arbejde, der var indeholdt i aftalen om udvikling af webløsning. Robert Birch og Hans Kristensen, der havde afgivet forklaring under voldgiftssagen, blev ved mail af 2. oktober 2008 fra advokat Marianne Balle Rasmusen gjort bekendt med udfaldet af voldgiftssagen. Dahetra har til UpDater betalt det skyldige beløb inkl. omkostninger og renter i henhold til voldgiftsrettens kendelse. Dahetra har endvidere betalt voldgiftsrettens omkostninger. Endelig har Dahetra betalt det af Sø- og Handelsretten fastsatte sagsomkostningsbeløb på kr. Forklaringer Der er til brug for Højesteret afgivet supplerende forklaringer af Göran Härstedt og Robert Birch. Der er endvidere afgivet forklaringer af Andreas Johansson, Henrik Friberger, Mikkel Dam, Tomas Jansson og Christian Gram Bredskov. Göran Härstedt har forklaret bl.a., at han har forfattet hensigtserklæringen fra november Formålet med denne var at forhandle hovedvilkårene på plads samt fastlægge, hvor langt de var i processen med at erhverve Dahetra. Forud for overdragelsen gennemførte de en due diligence undersøgelse, hvor sælger skulle besvare en række spørgsmål. Han har været med til at udarbejde spørgetemaet i Due Diligence Memorandum. Hvert enkelt punkt i spørgetemaet blev besvaret skriftligt af Dahetra. Besvarelsen i punkt 2.12 vedrørende aftaler med leveran-

11 dører var en typisk besvarelse af et spørgsmål. Punkt 2.19 vedrørende øvrige væsentlige aftaler blev medtaget, fordi det var vigtigt at få oplysninger om alle aftaler, som var væsentlige for virksomheden. Det var et opsamlingspunkt, hvor øvrige aftaler kunne placeres. Punkt 5.2 om øvrige krav vedrørende produktansvar mv. var også et opsamlingspunkt. I besvarelsen af spørgetemaet var om Dahetra alene nævnt en tvist, som drejede sig om kr. Denne blev dog løst forud for aktieoverdragelsen. Årsagen til, at der ikke var stillet spørgsmål vedrørende it, var, at Dahetra ikke var et it-selskab. Dahetra solgte kun sine produkter via de traditionelle salgskanaler, og der var intet salg via internettet. Det interesserede derfor ikke New Wave. Det er ikke korrekt, at webshoppen var en vigtig del af den fremtidige integration med New Wave, idet de ikke havde kendskab til, at Dahetra forsøgte sig med salg via webshop. De havde ikke fået nogen oplysninger herom. Han og Henrik Friberger samlede alle svarene på spørgsmålene og tog til Dahetra i Skanderborg den 15. november Her gennemgik de samtlige mapper og informationer i tre dage. De talte med Robert Birch, Mikkel Dam og Hans Kristensen. Under besøget blev han informeret om Dahetras økonomisystem, som var en gammel version af Navision. Han fik ikke oplysninger om andre systemer, heller ikke om det pågående samarbejde med UpDater A/S. Due diligence rapporten blev udfærdiget af Henrik Friberger på baggrund af de oplysninger, som de havde fået af Dahetra. Rapporten skulle danne grundlag for beslutningen om at erhverve Dahetra. Rapporten blev gennemgået på et bestyrelsesmøde, og han har også selv gennemgået den løbende. Den 14. januar 2005 købte New Wave Dahetra. Der blev foretaget en kompliceret beregning, men de betalte ca. 20 mio. kr. for Dahetra. Der kom en ny bestyrelse, og han blev bestyrelsesformand. De fleste medarbejdere fortsatte i deres stilling, og frem til august 2005 blev der ikke ansat folk fra New Wave i Dahetra. Referatet fra bestyrelsesmødet i marts 2005 er skrevet af Mikkel Dam, som var suppleant (additional member). Økonomichefen er altid suppleant. Andreas Johansson deltog også i mødet, men var ikke bestyrelsesmedlem på dette tidspunkt. På mødet blev der alene talt om selve

12 økonomiprogrammet, som var en gammel version af Navision, og Dahetra havde derfor brug for en opgradering. Samarbejdet med UpDater og webshoppen blev ikke nævnt på mødet. Det var ikke meningen, at webshoppen skulle erstatte salget via sælger og via katalog. Det var mere tænkt som et støttesystem for kunderne. Dahetra havde ikke en it-afdeling, og han formoder, at de benyttede et konsulentfirma som leverandør af webshoppen. Han spurgte ikke ind til det. Den marts 2005 blev der afholdt et GMM (General Managers Meeting), hvor hele koncernledelsen og datterselskaberne deltog. Robert Birch gav en kort og generel præsentation af Dahetra. Han husker ikke, om Robert Birch nævnte webshoppen, intranettet, ekstranettet mv. Han husker heller ikke om sidste side af power point-præsentationen blev vist. Det næste bestyrelsesmøde blev afholdt den 23. juni Mikkel Dam deltog ikke i dette møde. På mødet drøftede de, at der var store problemer med indtjeningen. It og webshoppen blev ikke nævnt. Han har frem til august 2005 ikke talt med Robert Birch eller andre om tvisten med UpDater. Han fik først kendskab til tvisten i efteråret 2005, hvor Andreas Johansson fortalte om tvisten på bestyrelsesmødet den 26. oktober Han har skrevet referatet af mødet. De blev på mødet enige om, at Andreas Johansson og Henrik Friberger skulle følge op på sagen. Det var ikke hensigten, at aftalen med UpDater skulle ophæves straks. De havde brug for mere information for at vurdere tvisten. Robert Birch deltog også på mødet, men sagde ikke noget. Han fik efterfølgende løbende informationer om sagen, men det var Andreas Johansson og Henrik Friberger, som håndterede sagen. Han var også bekendt med, at advokat Carsten Henriksen blev sat på sagen. Carsten Henriksen havde repræsenteret sælgerne i forbindelse med overdragelsen. Det blev gjort klart for Robert Birch, at New Wave ville forfølge sagen, og at de selv måtte afgøre, hvem der skulle antages som advokat. Beslutningen om at ophæve aftalen med UpDater blev taget af andre end ham. Der var enighed om, at UpDater havde leveret, men New Wave havde et andet system end Dahetra, hvorfor det blev besluttet, at de ikke ville fortsætte med webshoppen.

13 Han fik oplyst, at UpDater var kommet med et forligsforslag. Sagen blev dog ikke forligt, da sælgerne, herunder Robert Birch, syntes, det var for dyrt. Det var Henrik Friberger eller Andreas Johansson, som var i direkte kontakt med Robert Birch. Der foreligger intet skriftligt herpå, idet man efter drøftelser enstemmigt var nået frem til at afvise forslaget. Årsagen til, at brevet af 21. august 2009 til UpDater først blev sendt 11 måneder efter voldgiftsrettens kendelse, er formentlig, at der skulle tages stilling til andre garantispørgsmål. New Wave havde allerede reklameret over for UpDater den 11. november 2005, hvorfor de ikke var under tidspres. Robert Birch har forklaret bl.a., at Dahetra stillede alt materiale til rådighed for New Wave forud for købet. Mapperne stod fremme ved slutmødet med New Wave. Mapperne indeholdt bl.a. oplysninger om de tre udviklingsprojekter, som Dahetra havde kørende. Det ene projekt var et projekt i Bangladesh til 1,6 mio. kr. Det andet var projektet om digital transfer, som foregik i Frederikshavn. Tomas Jansson var oppe at se på dette projekt i Frederikshavn. Det sidste projekt var hjemmeside og webshop, som skulle leveres af UpDater. New Wave blev præsenteret for disse tre projekter. Bangladesh-projektet er ikke nævnt i due diligence rapporten, hvorfor han må antage, at det ikke har interesseret New Wave. Det er ikke korrekt, når det i due diligence rapportens punkt 2.12 er anført, at der ikke er fremvist aftaler om leverandører. New Wave skulle overtage en koncern, som bestod af flere selskaber. Der er indgået talrige aftaler med leverandører, herunder bl.a. vedligeholdelsesaftaler for hver af deres maskiner, aftaler med deres producent af farvesystemet mm. Alle disse aftaler blev forevist New Wave, herunder også aftalen med UpDater, som sad i en af mapperne. New Wave tog kopier af det materiale, som de havde behov for, og Dahetras folk stod til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål. Når han har forklaret, at Dahetra løbende betalte UpDater for abonnement og hosting, skal det forstås på den måde, at Dahetra allerede havde betalt kr. fra starten, og dermed havde forudbetalt. Den løbende betaling skete således ved modregning i det allerede betalte beløb, da UpDater ved ikke at levere var blevet Dahetra et beløb skyldigt.

14 Ved besvarelsen af punkt 2.19 øvrige væsentlige aftaler gik han ud fra, at der her blev sigtet til aftaler, som ikke var nævnt i de talrige mapper. Det var Mikkel Dam, som lavede udkastet til besvarelsen af spørgsmålene. Årsagen til, at de ikke nævnte tilgodehavendet til UpDater, var, at Dahetra mente, at selskabet havde et tilgodehavende hos UpDater. Dahetra havde jo forudbetalt kr., og UpDater havde ikke leveret. Han husker ikke, om han talte med Hans Kristensen om, at fakturaerne skulle returneres. Han bad om et møde med Christian Gram Bredskov i november 2004, hvor de fik aftalen klarlagt. Mailen af 28. december 2004, hvor Christian Gram var vred og ville have sine penge, afstedkom, at de fik klarlagt aftalen endnu mere. De fik opsummeret aftalen fra mødet i november og fortsatte herefter det videre arbejde. Der var herefter ingen konflikt mellem Dahetra og UpDater. Andreas Johansson har forklaret bl.a., at han er logistikchef i New Wave. I 2004 var han ansat som Business Analyzer i New Wave-koncernen. Han var ikke involveret i due diligence undersøgelsen, men blev efter aktieoverdragelsen den 14. januar 2005 indsat i bestyrelsen som additional member. Han deltog i det første bestyrelsesmøde i marts Der blev drøftet to ting om Dahetras it-systemer. Dahetra Danmark A/S skulle opgraderes, og Dahetra Norge havde også brug for opgradering, da deres version af Navision var endnu ældre. Han var ofte i Danmark i foråret 2005, da han skulle sætte sig ind i Dahetra og deres produktion på grund af købet. Han er ikke blevet orienteret om Dahetras webshop. Han tjekkede Dahetras hjemmeside på internettet, men vidste ellers intet om deres systemer. Han har ikke talt med Robert Birch om, at webshoppen skulle være en vigtig del af den fremtidige integration med New Wave. Han husker ikke, om webshoppen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 23. juni Han hørte først om problemet med UpDater efter dette bestyrelsesmøde, hvor han blev kontaktet af UpDater. De ville holde et møde. Han vidste ikke, hvem UpDater var på dette tidspunkt, men

15 han holdt et møde med dem den 7. september På mødet oplyste Christian Gram fra UpDater, at de havde et krav mod Dahetra for udvikling af webshoppen samt løbende abonnement. Der var tale om et beløb på flere hundrede tusinde kroner. Christian Gram ville vide, hvornår de fik deres penge, og oplyste, at de var tæt på at kunne aflevere produktet. Det kom som et chok for ham, at der var et krav mod Dahetra, da han ikke tidligere havde hørt om det. Han forklarede Christian Gram, at det var helt nyt for ham, og at det måtte være en bestyrelsesbeslutning. Han kunne derfor ikke foretage sig noget før næste bestyrelsesmøde, som var planlagt til den 26. oktober Christian Gram sendte ham senere samme dag den gamle mailkorrespondance fra den 25. august På bestyrelsesmødet den 26. oktober 2005 blev de enige om at søge mere information om aftalen med UpDater. De var nødt til at undersøge, hvad systemet kunne bruges til. Det var hans opfattelse, at der skulle foretages yderligere investeringer, før systemet kunne anvendes af New Wave. De skulle dernæst vurdere, om tvisten var et problem for UpDater eller for Dahetra. Han husker ikke, om Robert Birch havde nogen bemærkninger hertil. Advokat Carsten Henriksen blev involveret i sagen, fordi New Wave ville delagtiggøre de tidligere ejere i beslutningen. Han husker ikke, hvem der tog initiativ til at antage advokat Carsten Henriksen. På et fællesmøde blev det besluttet, at New Wave og sælgerne skulle stå sammen i tvisten mod UpDater. Han skulle undersøge, om de kunne komme ud af aftalen med UpDater uden omkostninger. De talte ikke om, hvem der skulle betale UpDater, hvis sagen ikke blev løst. Salæret til Carsten Henriksen skulle som udgangspunkt betales af Dahetra. Årsagen til, at man ikke ville betale UpDater, var, at uanset at systemet var blevet godkendt på et møde i Odense i maj 2006, havde New Wave ikke brug for systemet. De kunne ikke bruge det, fordi der ikke var links til New Waves system. Det ville medføre yderligere omkostninger, hvis de skulle opgradere Dahetras system. Han var ikke involveret i sagen efterfølgende, da den blev overtaget af den nye administrerende direktør, som tiltrådte i foråret 2007.

16 Henrik Friberger har forklaret bl.a., at han i perioden fra efteråret 2004 frem til årsskiftet 2009/2010 var selskabsjurist i New Wave. Spørgetemaet, Due Diligence Memorandum, bygger på et paradigme, som man benytter i New Wave ved overdragelser. I hans tid i New Wave er der foretaget ca. et opkøb om året. Han har ikke lavet paradigmet, men har nok lavet spørgetemaet. Der blev ikke spurgt specifikt til it-systemer, men til væsentlige aftaler. Samtlige spørgsmål blev besvaret skriftligt, og han gennemgik samtlige svar. Svarene blev drøftet på et møde i Skanderborg den 15. november Der blev ikke nævnt noget om en aftale med UpDater eller it-løsninger og slet ikke noget om en tvist med UpDater. Det ville han have taget med i due diligence rapporten. Denne blev lavet på baggrund af svarene. Rapporten blev overdraget til Göran, som sendte den videre inden for koncernen. Han sad ikke i bestyrelsen og har ikke deltaget i bestyrelsesmøderne, ligesom han heller ikke deltog i GMM-mødet. Han husker ikke, om han har set Dahetras hjemmeside i forbindelse med due diligence undersøgelsen. Han ser frem for alt på varemærkerne og på mulighederne for at benytte disse varemærker. Han hørte første gang om tvisten med UpDater i efteråret 2005, hvor Andreas Johansson oplyste herom. Han drøftede sagen med Göran, før han sendte brevet af 11. november 2005 til sælgerne, hvor han reklamerede over, at der forelå en mangel ved den afgivne garanti, idet det urigtigt var angivet, at der ikke forelå nogen tvister. Han bestred oplysningerne i brevet af 7. december 2005 fra advokat Carsten Henriksen og fastholdt sit krav i mail af 7. december Han har ikke deltaget i et personligt møde med advokat Carsten Henriksen, men har muligvis deltaget i et telefonmøde. Han var med til at træffe beslutningen om, at advokat Carsten Henriksen skulle være advokat på sagen. Baggrunden herfor var, at advokaten havde kendskab til sagen og til sælgerne. Det stod klart fra starten, at salæret til advokaten skulle afholdes af sælgerne.

17 Han var involveret i drøftelserne om forlig, men ikke som beslutningstager. New Wave ville ikke indgå et forlig, som sælgerne ikke kunne acceptere. De spurgte sælgerne, hvad de syntes om forligsforslaget. Han husker ikke, hvem der traf beslutningen, men mener, at det blev afvist, fordi sælgerne ikke var interesserede. Der er ikke nedfældet noget på skrift om, at forligsforslaget blev afslået som følge af sælgernes beslutning herom. Efter voldgiftsagen var Dahetra forpligtet til at betale UpDater det skyldige beløb. De kunne ikke gemme sig bag sælgerne i forhold til UpDater. Han husker ikke, hvem der tog initiativet til at reklamere over for sælgerne, men det var i hvert fald ham selv, som tog hånd om det. Han undersøgte først, om der var andre garantiovertrædelser og drøftede det med New Waves advokat. Der gik derfor noget tid, før de gjorde kravet gældende over for sælgerne. New Wave havde allerede reklameret den 11. november 2005, hvorfor det ikke havde den store betydning. Mikkel Dam har forklaret bl.a., at han i perioden fra 15. marts 2003 til 15. august 2005 var økonomichef og it-ansvarlig i Dahetra. Han refererede direkte til direktøren, som på daværende tidspunkt var Hans Kristensen. Da han tiltrådte, blev han informeret om aftalerne med UpDater og om, at der skulle laves en web-løsning. Dahetra havde på daværende tidspunkt en hjemmeside, som var en her-bor-vi hjemmeside. De ville gerne have en mere moderne hjemmeside. It-afdelingen bestod af ham og en medarbejder fra lageret, som var superbruger. Derudover havde Dahetra en aftale med eksterne it-folk. UpDater skulle levere en it-løsning, som skulle køre på deres server og på Dahetras hjemmeside. Den skulle også indeholde en webshop, hvor kunderne kunne bestille og betale deres varer. Samarbejdet med UpDater gik ikke så godt, da der var problemer med at få integrationen på plads. Dahetra brugte økonomiprogrammet Navision, og der var problemer med at udlæse stamdata på debitorer, udlæse varer, priser og valuta. Der var ikke tale om, at man hos Dahetra bare skulle kunne bestille 5 T-shirts på hjemmesiden. Kunderne skulle også kunne placere et reklametryk på T-shirten, og motiverne hertil skulle kunderne kunne hente i deres egne billeder på computeren. Integrationen tog derfor meget lang tid. Når der var problemer,

18 var Dahetra nødt til at vende det med deres eksterne it-mand. De kom derfor bag i køen hos UpDater, når de vendte tilbage. I efteråret 2004 var hjemmesiden leveret, men webshoppen var endnu ikke leveret. Dahetra havde stor fokus herpå, da Dahetra var meget løntung. Der sad mange sælgere, som tastede ordrerne ind i systemet. En webshop ville betyde en stor besparelse, da kunderne selv kunne taste ordren ind. Den 18. november 2004 havde UpDater ifølge kontoudtoget af 29. september 2006 et tilgodehavende på ,98 kr. Dahetra ville ikke betale, før de havde en komplet it-løsning. Der blev afholdt et møde mellem ham, Christian Gram og Robert Birch, da alle parter var utilfredse med projektet. Robert Birch og Christian Gram talte lidt højt til hinanden, men mødet endte med en aftale om at få projektet til at køre. Han husker ikke om tilgodehavendet på ,98 kr. blev nævnt på mødet. Han husker ikke mailen af 16. december 2004 fra Christian Gram, men vil tro, at de holdt fast i, at de ikke kunne få penge, før de havde leveret webshoppen. I mailen af 28. december 2004 var Christian Gram utilfreds med, at han havde brugt en masse programmørtimer på projektet. Han modtog spørgetemaet, Due Diligence Memorandum, som han skulle besvare. Han fandt de relevante bilag frem og brugte en weekend på at besvare alle punkterne. Når der under besvarelsen af punkt 2.19 er anført Spørg efter mappen med aftaler, betyder det, at Dahetra havde flere mapper, hvor samtlige aftaler var indsat. Aftalerne med UpDater burde sidde i en af disse mapper, hvilket de nok også har gjort. Han ved ikke, hvorfor samarbejdet med UpDater slet ikke er nævnt i punkt 3.10, hvor der alene er nævnt en tvist angående et krav på kr. Samarbejdet med UpDater burde nok have været bragt frem. Han deltog i mødet i Skanderborg i 2004, hvor alt materiale blev gennemgået. Han husker ikke, om it-systemet eller webshoppen blev nævnt. De var uenige med UpDater om betaling af abonnement. De store regninger blev, så vidt han husker, lagt ind i bogholderiet som ikke-betalte. Det er dog muligt at regningerne slet ikke blev bogført, når advokat Carsten Henriksen har skrevet dette i brev af 7. december 2005.

19 Han kan ikke mindes, at der blev holdt et møde efter mailen af 28. december 2004, men han mener, at samarbejdet bare fortsatte. Der kom en ny bestyrelse efter overdragelsen af Dahetra, og det første møde blev afholdt den 11. marts Han var additional member og skrev referatet fra mødet. Han husker ikke at have set regningerne af 19. april 2005 og 25. maj 2005 fra UpDater, men han burde som økonomichef have set dem. Nogle regninger kan dog være ude til godkendelse, før de bliver bogført. Han afleverede herefter opgaven til Andreas Johansson. Tomas Jansson har forklaret bl.a., at han er direktør i New Wave Mode AB og sidder i koncernledelsen. Han besad samme stilling i 2004, hvor han i foråret eller efteråret blev involveret i sagen med Dahetra. Han blev kontaktet af Robert Birch, som ville indgå i et samarbejde, hvor de kunne sælge hinandens produkter. Til at begynde med var der ikke tale om køb af Dahetra. I september 2004 deltog han og en kollega fra New Wave Group Research & Development i et møde med Dahetra. Der deltog mange fra Dahetra, men han husker ikke hvem. Formålet med mødet var at undersøge, om Dahetra var et muligt købsobjekt. Han skulle udarbejde en rapport, som skulle danne grundlag for beslutningen om købet. Han har udarbejdet spørgelisten til brug for mødet den 7./8. september 2004, hvor han var i Danmark i to dage. Under mødet gik de frem efter denne spørgeliste. Han mener, at han både talte med Robert Birch og Hans Kristensen. De talte ikke specifikt om it-løsninger. Han fik udleveret nogle papirer på mødet og anvendte dem som grundlag for udarbejdelsen af rapporten. Mappen med betegnelsen Dahetra 6. september 2004 blev sammen med rapporten udleveret til New Waves bestyrelse. Han kom med en anbefaling i sin rapport, men det var moderselskabets bestyrelse, som traf beslutning om købet af Dahetra.

20 Han var ikke involveret i den juridiske del af due diligence undersøgelsen. Han har ikke set spørgetemaet i Due Diligence Memorandum før, og han deltog ikke i mødet i Skanderborg i november Det er ikke korrekt, når Robert Birch har forklaret i Sø- og Handelsretten, at han var meget interesseret i webshoppen. Webshoppen var slet ikke afgørende for købet. Han husker ikke, om han før overtagelsen den 31. december 2004 havde fået nogen oplysninger om UpDater. Han har skrevet det væsentlige i sin rapport, og der står intet om UpDater. Efter overtagelsen blev der indsat en ny bestyrelse, og han indtrådte som bestyrelsesmedlem. Han deltog i GMM-mødet den 5-7. marts 2005, hvor Robert Birch også deltog. Hvis Robert Birch har sendt sin power point-præsentation til ham på mail, har han nok set den, men han husker det ikke. Han havde ingen bemærkninger til power point-præsentationen. Han hørte, at Robert Birch talte på mødet, men han husker ikke, hvad han sagde. Christian Gram Bredskov har forklaret bl.a., at han var direktør i og ejer af UpDater. UpDater lavede internetløsninger og udviklede bl.a. hjemmesider. Samarbejdet med Dahetra startede allerede i 2001, hvor de lavede en enkel hjemmeside for Hurricane, som var navnet på en T- shirt. Aftalen Udvikling af webløsning var en aftale om udvikling af en webløsning for Dahetra. UpDater skulle udvikle en webside, som skulle være en hjemmeside, hvor kunderne kunne se og bestille varer. Kunderne skulle endvidere kunne logge ind og rette data, og de skulle kunne se placeringen af logoet på deres T-shirts. Aftalen var en kreativ overbygning på aftalen Abonnement- og Hostingaftale, som var en standardaftale. Aftalen Abonnement- og Hostingaftale krævede en overbygning som Udvikling af webløsning, da der er tale om en samlet pakke. Den kreative overbygning udvikles i et samarbejde, hvor UpDater og kunden sammen finder ud af, hvad der skal ske. Der blev udarbejdet en kravspecifikation, men Robert Birch og Hans Kristensen virkede meget uinteresserede i projektet, og de satte ingen til at tage sig af det. Da

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere