44-;?(">

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/& (45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?("
44-;?(.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0' "5/&$67,$" " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/& $6.73,&" /:0#'." 4/4-;<=>44-;?

2 ) DEF.".'0301 G DEDEH"I#.0'$'3&0$,A3"5#&7J.6.0 DE)E".'#,$1231.".#:2'$'." DEGE".'#95&0&73#5.".#:2'$' + DEKEL&"A.0'0301."'325&77.06.M" N )E<M2"$%%&"'."301 D* )ED<M2"$%%&"'."301.0#DE6.2O-3#%.0#$'3&0 D* )E)<M2"$%%&"'."301.0#)E6.2O-3#%.0#$'3&0 D* )EGE>.6.19".2#.,&"".#."A$'3&0 DD GE>.10#5$B DD GEDE40A.06'>.10#5$B#%"$5#3# GE)E>.#:2'$'&%19".2#. GEGEF$2$0P.0 GEKE;1.05$%3'$2,&"52$"301 GE+EF.A322301#".10#5$B.' KEHM'.10301$,6.'#$72.6.".10#5$B DR QEF32$1'32M"#"$%%&"'.0 F.".'0301&1<M2"$%%&"'."301 "#$%&')*+,-$,.&/$/01/2,*#*$.& "#$%&34565*7.*22500.*2-,*#*$ "#$%&89$.*15:#,56.*22500.*2-,*#*$ A5B.6'C.2.&D5,#/* >.10#5$B#'$B.22." A5B.63C.2%6,5,/:$E&.62. A5B.68C.2%6,5,+#2:/*.&#*$ A5B.6;4565*7.* A5B.6F9$.*15:#,56G/&165&#*$ A5B.6H)*++-1*#*$5G0.&G/&B&%$ J/,.'K.&2/*56./01/2,*#*$.& 4#65$'JE$6.,56 G K DD DD DG DK DK DQ DQ

3 "$" DEF.".'0301 DEDEH"I#.0'$'3&0$,A3"5#&7J #&55+.,P N15+.0#&55+.,2/:$5D.&.&B.21&.D.,#?%6,%&0#*#2,.&#.,24.1.*+,$E&.62.*&P8QH 5G'RP05S'TTTP 2,.&.&N15+.0#&55+.,2/:$5D.5,D#&1.,#61%*2,.*2G&.00.P N15+.0#&55+.,2,=&,#6&=+#$O.+2/02,5,.*2U50,.&*.2/$1/00%*.&*.2 &=+$#D.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6PN15+.0#&55+.,B.O5*+6.&O.*D.*+.62.& G&5/GG.*,6#$.0V*+#$O.+.&P +.* )5*+.*6/D$#D*#*$.&N15+.0#&55+.,,#665$,V+.&6#$.&..*&-11./:$5D.&J +.0#&55+.,$.**.0+.,5G&=+.,*.+25,,.W+D56$G/&?#&1.1%*2,25$1V*+#$ B#2,5*+,#6?#&1.0#*#2,.&#.,U2,#G,2ED&#$O.+.&*./$0.*#$O.+2&=+#G/&O/6+U +.&D.+&E&.&1#&1.&U1#&1.$=&+.0PDP +.G&5N15+.0#&55+.,.*D%&+.&#*$5G/0.*1%*2,*.&#21%+20V1*#*$15* 1D56#G#7.&.22/01%*2,P &#.,24.1.*+,$E&.62.*&P8QH5G'RP05S'TTTP C=+.,%+:.$.& &,#62,5,26#$.U1/00%*56./$5*+&./GG.*,6#$..66.& :&#D5,.&.:&-2.*,5*,215B.&U1/0#,..&UB.2,V&.62.&0PDP#O.*O/6+,#6+.G/& +#22.$-6+.*+.B.2, &P $=.*+.1%*2,*.&#21.%++5**.62.2#*2,#,%,#/*.&#O.*O/6+,#6+.G/&21/6.&*. $-6+.*+.&.$6.&P 2:.1,E&.&P C=+.,%++.6.&.G,.&+.G52,25,,.&.$6.& S.&U:&-0#.&/$:&#2.&U+.& O.*OE&.&%*+.&515+.0#.,P N15+.0#&55+.,.S.&/$O5&5*2D5&G/&?%*2,515+.0#.,22506#*$5G1%*2,U+.& &%00.&75PHQQD-&1.&Y056.&#.&U21%6:,%&.&U,.$*#*$.&U0.+56S.&0DPZP

4 "%" N15+.0#&55+.,2' &Y;5&1#,.1,.&U;B#66.+O%$$.&./$;056.&.ZD-6$.2 5G/$B65*+,515+.0#.,2HQ &U+.&.&D56$,D.++#&.1,.D56$5G+.75P '8QQ &Y5&1#,.1,.&UB#66.+O%$$.&./$056.&.Z#?%*2,*.&250G%*+.,P 5&1#,.1,%&O#2,/&#21.%+D#16#*$21&#2.&/$&.2%6,5,.&U2/0&=+.,O5&:6#$,,#65,$#D. D#+.&.#.*&.G6.1,.&.,G/&0P )N15+.0#&55+.,2[2#$,.6#*#.&[G&53QQFO5&&=+.,0.&.+.,56S.&.,B.21&.D.,2#*. D#2#/*.&/$/:$5D.&P>#$,.6#*S.&*.O5&/$2=+5**.,B5$$&%*+G/&N15+.0#&55+.,2 /:$5D.D5&.,5$.62.#3QQIP A/5G2#$,.6#*#.&*..&D-2.*,6#$.5,G&.0O-D. M.*.*.2#$,.6#*#..&25$2B.O5*+6#*$UOD/&&=+.,:&#0-&,.&2,5,.*2&=+$#D.&U 250,#+#$0.+U5,&=+.,/$2=2.6D&.S2.&25$.&P\.+%+:.$.62.&5G &,#6 G#7.&.+.:.&2/*.&:=:/2,.&*.PM.%+:.$.+..&2=6.+.2#11.&.:&-2.*,5*,.&G/& #.,U0.*%+ED.&+.&.2D#&1.%+G&5+.&.2:.&2/*6#$.21E*/$D%&+.&#*$.&P *./$250G%*+.,2B/&$.&.D.+5,+.65$,#$$E&.+.0#1%*2,/$5&1#,.1,%&:/6#,#21. &.G6.12#/*.&/D.&1%*2,.*2/$5&1#,.1,%&.*22,#66#*$/$G%*1,#/*#250G%*+.,P DE)E".'#,$1231.".#:2'$'." 6.*+.P N15+.0#&55+.,O5&#=&.,26EBG%*$.&.,2/0&=+$#D.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6/$ O5&D#&1.,,#61%*2,.*2G&.00.U0.*+.&.&/$2=B&%$,.*2,/&+.65G=&.,:=5, 1/*2/6#+.&.2.1&.,5&#5,.,#21#G,5G515+.0#2.1&.,-&P NGN15+.0#&55+.,2/:$5D.&2156*.+.*2,=.*+.25$.&B.O5*+6.,#3QQI2-&6#$, G&.0O-D.2 /&77:0.S&12&5$2%2$0."C'"$,357AE C?/00.*,.&.,+#D.&2.BV0-22#$.:65*.&#?EB.*O5D*21/00%*.UO.&%*+.& L.,&/:/6]/*.*/$?6ED.&05&1.*P C $.&$5+./$+.1%*2,*.&#21.%++5**.62.& 835"301$,5:2':"$"A7.6#I"2315:0#'0."3#5B.'T60301$

5 "&"?/00.*,.&.,?%6,%&5&D22,V&.62.*2#*+2,#66#*$,#6G&.+*#*$.*5GBV$*#*$.&:= ^O&#2,#5*#5 NG26%,,.,5&B.S+.,D.+&P0.0/&5*+%00.,0.+,#,6.*[<5*+215B22V*/$ K65*&.G/&0[PL.0/&5*+%00.,%+2.*+.2#G.B&%5&3QQRU/$&.:&-2.*,5*,.& G&51/00%*.&U&.$#/*.&/$0#*#2,.&#.&#* ,#6:&-2.*,5,#/*20E+.# 26%,*#*$.*5GG.B&%5&3QQR $ /&0,.".0P." M.*:65*65$,.1/*G.&.*7./0$6/B56#2.&#*$.*2%+G/&+&#*$.&G/&.6EB#$%+25, G&53QQI,#63QQRU#+.,:.&2:.1,#D.,G/&1/*G.&.*7.*/D.&D.S.2*-&0.&.P $ <.6$2U."&12.1$'."77E W++.6,1*5:FQQPQQQ1&P#8Q:/&,#/*.&G&5+.'86.$5,.&U2/0&=+.,B.2,V&.&P 0#&55+.,P )*+2,#66#*$5G6.$5,0/+,5$.&.,#6J/*J/B#2"/*+.* A#61.*+,H971.&2B.&$L.+5#66.&U'AO/&D56+4#*+.2BE66L.+5S6./$;XEV.* L.+56S.&P )*+2,#66#*$5GG/&265$,#60/+,5$.&.5G>/**#*$:&#2.* /:0#'#$ #.,2>506#*$/$^O5&6/,,.*B/&$>6/,U/$&=+.,O5&B.2#$,#$.,2506#*$.*P V6%.1.2#." \-&12,.+2&=+., c0&=+.%+d56$.,g/&1%*2,o=*+d-&1

6 "'" 406".#$1." B%+,.5&1#,.1,.& 2.*0.+B.O5*+6#*$5G5*2E$*#*$.&#G0PK&-1D56#G#15,#/*P <96."&1B.#31'31.2#.#".U#." N15+.0#.,2HQ &O5&#3QQID-&.,#*+156+,,#630E+.& N15+.0#&55+.,2' &O5&#3QQI#56,5GO/6+,'Q0E+.& C=+.,O5&#3QQIG/&.,5$.,.*1/&,B.2#$,#$.62.2&.S2.,#61%*2,B#.**56.*# )2,5*B%6 C=+.,2G/&&.,*#*$2%+D56$:=F &O5&#3QQI5GO/6+,''0E+.& >,#G,.62.2G.2,+.*8'P8P3QQIB6.D/D.&D-&.,5GXP?PXPK&#*2$.056.*/$75P 3QQ5*+&.$-2,.&P 0DP N15+.0#&55+.,2/$?%*2,*.&250G%*+.,2S%&V:='F &O5&#3QQI $.&#L560E V6A$21.',&"/3"5.5:0#' N15+.0#&55+.,2W+D56$G/&?#&1.1%*2,:=' &O5&#3QQI5GO/6+, H0E+.&/$G/&.,5$.,.*1/&,B.2#$,#$.62.2&.S2.,#61#&1.&#\.2,2S-665*+P G/&05,#/*O,,:`` P515+.0#&55+.,P+1`%*+.&G5*.*1#&1.1%*2,P 8.5".'$"3$'.' 1&.,5&#5,.,5G,/+.6,#+25*25,,.1/*,/&0.+5&B.S+.&.P >.1&.,5&#5,.,O5&D-&.,,&5D6,B.21-G,#$.,#3QQIU+53QQIO5&D-&.,+.,=&UOD/& &.,,.6-$$.2/$%+GE&.2D56$,# #.,/$S%&V.*5G?%*2,*.&250G%*+.,2'8FQ &P *.0$=.,.*G/&*V.62.U#+.,:.&2:.1,#D.,*%#0/+2-,*#*$,#6,#+6#$.&..&65$,:= :.&#/+.*2566.&D-2.*,6#$2,.25$.&/$2,&5,.$#21.6#*.&250,5*21%.6#$$E&.62.5G +.,/$+.0.**.21.&U+.&O5&,#61*V,*#*$,# #.,P 45$6.73.'##'$':##&7#.2A#'I0631#'$'#30#'3':'3&0 5&B.S+25G,56.GE&,G/&O5*+6#*$.&0.+?%*2,515+.0#.,24#66.+1%*2,21/6.&/0.*

7 "" +#$.*O.+P DEGE".'#95&0&73#5.".#:2'$' L31:"DW=06'I1'."&1&75&#'0301." 3.000, , , kr , ,0 500,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn *#*$21&-D.*+.51,#D#,.,.&,#63QQRP"/&3QQR.&+.&B%+$.,,.&.,0.+.,0#*+&. /D.&21%+.*+#3QQIU#+.,#*2,#,%,#/*.*G/&D.*,.25,O5D.2,E&&.6E*/01/2,*#*$.&# 3QQRP L"3A32231'$"B.U6. &.Y75P'g*.,,/=&2D-&1ZP V613,'."C6." M"3".10#5$B.' 2#$,#$.62.&/$0E+.&0.+0.*#$O.+2&=+&%*+,/0#65*+.,PM.**.%+$#G,.&5GO/6+, 5G?#&1.0#*#2,.&#.,U"-66.2G/*+.*2C.2.&D.G/*+U/$#*+$=&#11.#N15+.0#&55+.,2 &.$*215B2,56P 2%6,5,.,.&2/0G/&D.*,.,U0.*,#62D5&.*+.&.2%6,5,G/&D.*,.2#11./:*=.,#3QQRP

8 ")" L31:")WF$2$0P.0##$77.0#I' , ,0 800, kr. 600,0 400,0 200,0 0,0 Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Aktiver L31:"GW;1.05$%3'$2.0##$77.0#I'0301 Passiver Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital 21%+:=,P1&P'8QPf&.,2&.2%6,5,3QQI.&,P1&P83RUFP

9 "*" L31:"KWXM0."$77.&18/FS1I kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme 0.*.&#:.&#/+.&#6EB.,5G=&.,%+*V,,.,/:,#63QQhP>56+/.*:=#*2,#,%,#/*.*2 ""I1/*,/Y1522.1&.+#,Z.&%6,#0/=&.,:/2#,#DU0.*2+.&#:.&#/+.&#6EB.,5G=&.,.&.**.$5,#D256+/PM.&O.*D#2.2,#65G2*#,8PFP DEKEL&"A.0'0301."'325&77.06.M" L$1231' $#D.&G/&2,5,.*/$5*+&./GG.*,6#$.0V*+#$O.+.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6P H2$02$1'.,&"'#$''.$5'3A3'.'." C=+.,5&B.S+.&2,5+#$:=5,5GO/6+..*5&0,.".0P.Y*&P8Z/0$6/B56#2.&#*$.*2 6.+1%*2,21/6.&U/$G/&D.*,.25GO/6+,#.G,.&=&.,3QQRPX.&.G,.&D#6&=+.,.D56%.&. G/&6EB.,/$,5$.2,#66#*$,#6.*.D.*,%.6G/&,2-,,.62.5G+.**.:&512#2J C=+.,O=B.&#*+.*G/&+.*-2,.:5&=&5,1%**.215GG.0#+6.&,#61/*2.&D.&#*$U &.2,5%&.&#*$/$1/*,&/65G,#62,.+.D-&.62.*5G+.75PHQQD-&1.&+.&#*+$=&#45$S 6.73.'#/:0#'#$72301PM.&.&#+.**.G/&B#*+.62.O.6,*V.#+..&G&.00./05, 1%**.G=$6-+.5G+.*G5*,52,# #*$5GO-*$#$,5GU/0+.&15*,#6D.S.B&#*$.2 0#+6.&,#6+.,P

10 "+," C=+.,25&B.S+2$&%::.U+.&%*+.&2E$.&0%6#$O.+.&*.G/&5,/:&.,,.5:0#'0."B&23S 1."Z$'.23."."#+.*.12#2,.&.*+.B/6#$0522.UD#6G/&,2-,,.2#,5&B.S+.P [T.$5'3A3'.'." N15+.0#&55+.,25&B.S+2$&%::.D.+&P#'":5':"I06"301."36.'MB0.2$06.,'." 5&77:0$2".,&"7.0J$"3)**+5G6.D.&.,.*&5::/&,U+.&%+1/00.&#G/&05G., 0.0/&5*+%0[65*+215B22V*/$:65*&.G/&0[#S5*%5&`G.B&%5&3QQRPC=+.,O5& #*D#,.&.,&.:&-2.*,5*,.&G&51/00%*.&*.U&.$#/*.&*./$L#6SE0#*#2,.&#.,0G6P,#6.*:&-2.*,5,#/*5G0.0/&5*+%00.,#G.B&%5&3QQRP9G,.&.*B.O/D2D%&+.&#*$D#6 C=+.,5&B.S+.G/&U5,+.&15*.,5B6.&.2.,&=+$#D.*+.65*+215B2%+D56$G/&2,5,.*U &.$#/*.&*.U1/00%*.&*./$2,#G,.&*.UOD#2G%*1,#/*21%66.6#$$.,-,/:5G+.* &=+$#D.*+./$65* *+.G%*1,#/*WD56$.,G/&?#&1.1%*2,O5&P C=+.,/D.&D.S.&5,*.+2-,,..,%+D56$,#6B.6V2*#*$5GG/&0#+6#*$.*5G+.*#."39#. B322.65:0#'#G/&21.66#$.0.+#.&P B.S+.&2:.7#G#1,0.+*V.0.+#.&P 8T0231J.6##'"$'.13."S30'."0'&1.5#'."0' 25,#/*.&2/0GP.12P4#66.+1%*2,*.&*.2"/&B%*+250,N15+.0#21N&1#,.1,G/&.*#*$P 3QQIO5&D-&.,.,5G,#6,5$.*.,#6.,G/&B.+&.2V*6#$$E&.62.*5G&=+.,25&B.S+.PM. *-2,.,#6,5$D#6D-&..*91.'5&0'$5''32%".##.0U.*/:$&5+.&#*$/$G/&*V.62.5G JU.77.#36.0/$%+2.*+.62.5G0TJ.6#B".A.U2=G&.0,+.&15*,#6D.S.B&#*$.2 0#+6.&,#6+.,P )E<M2"$%%&"'."301 )ED<M2"$%%&"'."301.0#DE6.2O-3#%.0#$'3&0 )E)<M2"$%%&"'."301.0#)E6.2O-3#%.0#$'3&0 j1/*/0#2,v&.62.*o5&$#d.,+#2:.*25,#/*g/&1&5d.,d.+&p0=6&5::/&,.&#*$.*2'p :/&,.*3QQIP

11 "++" )EGE>.6.19".2#.,&"".#."A$'3&0?$B.2DW>.#."A$'3&0CJ&A.65&0'&\)DE)DE)DE] 'QQQ1&PU6EB.*+. :&#2.& C.2.&D.&., =& C.2.&D5,#/* :&#0/ "/&B&%$ #=&., C.2.&D5,#/* %6,#0/ "/&D.*,., 5G26%,*#*$ H"&6:5'Z&%1$A.D K+NC* )GRC+ )K)CG j1/*/0#g/&d56,*#*$ 3QQI 'FQUQ 'FQUQ QUQ 3QQI 4.&.,*#*$`D56$ 3QQI 3QQUQ RHUI ''8U8 3Q'Q b% s.1/*p 3QQI FQUQ QUQ FQUQ 3Q'Q?/*G.&.*7.* 3QQI ITUQ QUQ ITUQ 3QQR GE>.10#5$B GEDE40A.06'>.10#5$B#%"$5#3# C.$*215B2:&512#2,5$.&%+$5*$2:%*1,#+.&.$*215B2&.$6.&/$:&#*7#::.&U2/0 f&2&5::/&,.*g/&3qqi.&/:2,#66.,.g,.&j1/*/0#2,v&.62.*2&.$*215b2:&#*7#::.&p N15+.0#.,5GD#$.&#11.G&5"#*5*20#*#2,.&#.,2560#*+.6#$./01/2,*#*$2B52.&.+. &.$*215B2&.$6.&P GE)E>.#:2'$'&%19".2#.?$B.2)W>.#:2'$'&%19".2#. 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& "#$%&') *+,#"-) )) */,..//0).//1) )) 2$,-3#-%456-)"78998$#) )) N*D.*+, 5G,#+6#$.&. =&2 )) C.2.&D.&.,5G#*+.D-&.*+.=&2B.D#66#*$.& QUQ QUQ )) =06'I1'#,9"'B.A $2' S)E+GRC+ S)ER+NC* )) )) >56$5GD5&.&/$,S.*.2,.V+.62.& QUQ QUQ )) A#621%+,#6.$.*+&#G, QUQ QUQ )) b.bv&.& QUQ QUQ S)E+GRC+ S)ER+NC* )) )) k*+&#*$#65$&. QUQ QUQ )) :;66+#%;<&;%-$8$#"6) )) X%26.S. ''RU8 '3QUQ )) L&"B":1#&75&#'0301."3$2' DD^CG D)*C* )) D ="6%;$'9";<&;%-$8$#"6) )) <E**#*$.& T';U' 'P'QQUQ )) N*+&.:.&2/*56./01/2,*#*$.& 3;UQ 8'UQ ))

12 "+#" K.*2#/* ''HUI '8HUQ )) <E*&.G%2#/* QUQ QUQ )) H."#&0$2.&75&#'0301."3$2' DE*QKCN DE)R+C* )) )) RUQ HUI )) N*+&./&+#*-&.+&#G,2/01/2,*#*$.& 'P33HUI 'P3FQUQ )EK*+C^ )ERKGC+ )) )) >.#:2'$'$,&"630I"6"3,' SG)NC* SGQCG )) )) 406".6"3,'#%&#'." )) N*+&.+&#G,2#*+,-$,.& QUQ QUQ )) N*+&.+&#G,2/01/2,*#*$.& QUQ QUQ )) >.#:2'$',9",30$0#3.22.%&#'." SG)NC* SGQCG )) )) L30$0#3.22.%&#'." )) "#*5*2#.66./01/2,*#*$.& 3U3 'UR )) >.#:2'$',9".5#'"$&"630I".%&#'." SG)^CQ SGQC) )) )) ;5#'"$&"630I".%&#'." )) 912,&5/&+#*-&.#*+,-$,.& QUQ QUQ )) 912,&5/&+#*-&./01/2,*#*$.& QUQ QUQ )) ".'#".#:2'$' SG)^CQ SGQC) ))?#6+.J5D#2#/*>,5, *5*26/D2G/&265$/$#11.+.*.*+.6#$,D.+,5$*.G#*5*26/DP?$B.2GW>.#:2'$'63#%&0."301 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& "#$%&') "#$%&') *+,#"-) */,..//>).//0).//1) M#2:/*.&.,,#6B/&,G56+ QUQ QUQ QUQ M#2:/*.&.,,#6&.2.&D.&.,.$.*15:#,56 QUQ QUQ QUQ M#2:/*.&.,%+BV,,.,#62,5,21522.* QUQ QUQ @8FU3?#6+.J5D#2#/*>,5,

13 "+$" GEGEF$2$0P.0?$B.2KWF$2$0P.0CD***5"E 45'3A." =68<;)?9-8<;) H$##3A." =68<;)?9-8<;) */,..//0).//0) */,..//0).//0) 402I1#$5'3A."W ) ) *** ;1.05$%3'$2 2<<'-"68"99")'$93#%'&-87"6) >,5&,15:#,56 FQUQ FQUQ c:21&#d*#*$.& QUQ QUQ,.& QUQ QUQ 9&OD.&D.+.1/*7.*22#/*.&U C.2.&D.&.,.$.*15:#,56 QUQ QUQ :5,.*,.&0PDP QUQ QUQ W+D#16#*$2:&/S.1,.&%*+.& 4/&,G56+5G=&.,2&.2%6,5, QUQ QUQ /:GE&.62. QUQ QUQ =77$'."3.22.$02I1#$5'3A."3 W+BV,,.,#62,5,.* QUQ QUQ $2' QUQ QUQ ll cd.&ge&,/d.&21%+ '8QUF ;FTUR b&%*+.u5&.56.&/$bv$*#*$.& QUQ QUQ ;1.05$%3'$23$2' 'RQUF FQTUR )*G&52,&%1,%& QUQ QUQ _.0#$''.,&"%231'.2#." QUQ QUQ A&5*2:/&,05,.&#.6 QUQ QUQ K&/+%1,#/*25*6-$/$0521#*.& QUQ QUQ A'$#468%-",")#39,%B;%-"6) 'FU; '8U; ll "";<5*$G&#2,.,$-6+ 'FUQ '8UQ )$5*$D-&.*+.5&B.S+.&G/&.$.* QUQ QUQ &.$*#*$ QUQ QUQ <$'."3.22.$02I1#$5'3A."3 M/*5,#/*.& QUQ QUQ $2' 'FU; '8U; >,5,2G/&21&#D*#*$ FQUQ FQUQ K&#/&#,.,2$-6+ QUQ QUQ jd&#$.g#*5*2#.66.5*6-$251,#d.& QUQ QUQ N*+.*65*$G&#2,.,$-6+ QUQ QUQ L30$0#3.22.$02I1#$5'3A."3 X$01,"3#'.'1I263$2' 'FUQ '8UQ $2' FQUQ FQUQ 402I1#$5'3A."3$2' HFU; \5&.B.O/6+*#*$ QUQ QUQ C;6-468%-",")#39,%B;%-"6) <.D.&5*+E&.&5GD5&.&/$ 88'UI 3QRU3 A#6$/+.O5D.*+.&,S.*.2,.V+.62.& l ITUH H8UI \-&+#:5:#&.& QUQ QUQ l 3FU; A8&78,")"D;9,$8$#"6) >1V6+#$.G.&#.:.*$. 3;HUQ '3;U' ll ""FWG/&&.*,.,1/*,/ TI8UQ I8HU8 C.2.&D.&.,B.D#66#*$ ;ITUQ 3;3U8 ""I"#*5*2#.&#*$21/*,/ )$5*$D-&.*+.5&B.S+.&G/& QUF QUF G&.00.+&.$*#*$ '8QUQ 3FTUT N*+&.6#1D#+.& QUQ QUQ K.&#/+.5G$&-*2*#*$2:/2,.& QUQ QUQ X35A36.B.J& "3$2' 'P'Q8UQ TTHU3 /&"',"3#'.'1I263$2' 'PQF3UF 'P'R3UH 'PQHQUQ `I263$2' 'PQHIUF H'8UH 45'3A."3$2' DE)K^C* DED)GCK H$##3A."3$2' DE)K^C* DED)GCK?#6+.J5D#2#/*>,5,PK&#0/+5,52,500.&G&5>?>P l)g/&b#* /06-$*#*$,#6+.**v1/*,/:65*.&:/2,.&-*+&.,g&55,d-&..,51,#d,#6*%5, llm.&.&1/*2,5,.&.,5g&%*+#*$2+#gg.&.*7.&0.66.0>?>/$+.*$/+1.*+,.=b*#*$2b565*7.p lll+.&o.*d#2.2,#6,5b.6f

14 "+%" "/&2=D#+,5*$=&+.05,.&#.66.5*6-$251,#D.&O.*D#2.2+.&,#6*/,.3%*+.&5G2*#, FPcB6#$5,/&#21.*/,.&P GEKE;1.05$%3'$2,&"52$"301?$B.2QW;1.05$%3'$2,&"52$"301 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& )) )) */,. )) )) ;1.05$%3'$2%"37&>SM".' D^*CQ >,5&,15:#,56:&#0/ FQUQ )) mk*+&#*$#2,5&,15:#,56 QUQ )) 8'$"'5$%3'$2:2'37& FQUQ )) cd.&ge&,/d.&21%+:&#0/ '8QUF )) mc.$%6.&#*$y+#d.&2.z QUR )) mcd.&ge&,g&5=&.,2&.2%6,5, 83RUF ;FTUR )) ;1.05$%3'$2:2'37&>SM".' Q*NC^ ))?#6+.>?> M.&.&G/&N15+.0#&55+.,1/*2,5,.&.,.*0#*+&.+#GG.&.* &.$#2,&.&#*$.* #>?>/$>,5,.*24%+$.,2V2,.0PL.+O.*2V*,#6/D.&GE&,/D.&21%+:&#0/3QQI# >?>.&+.&.*5G&%*+#*$2+#GG.&.*7.#G/&O/6+,#6/D.&GE&,/D.&21%+:&#0/3QQI# B.D#66#*$25G&.$*#*$.*G/&3QQIPM.&.&.*+D#+.&..*+#GG.&.*7.D.+&P.$.*15:#,56.* :=D#&1.&.$.*15:#,56.*%6,#0/3QQIU0.*/D.&GE&.2#11.,#6B.D#66#*$25G&.$*#*$.*# >,5,.*24%+$.,2V2,.0P M./D.*G/&B.21&.D*.:&/B6.0.&D.+&E&.*+.%/D.&.*22, *0.66.0>?>/$ B.D#66#*$25G&.$*#*$.*#>,5,.*24%+$.,2V2,.0D#6B6#D.2E$,6E2,#2505&B.S+.0.+ j1/*/0#2,v&.62.*- XM0."$77. &500.*:=/:,#63QQhPcD.&21&#+.62.*.&/:2,=.,#G/&B#* GO/6+.62.* 21&#+.62.5G6=*.&500.*D.+=&.,2%+$5*$P "#*5*20#*#2,.&#.,O5&#B&.D5G'RP2.:,.0B.&3QQI$#D.,2,5,2#*2,#,%,#/*.&%*+.&?%6,%&0#*#2,.&#.,,# ,#65,/D.&21&#+.6=*.&500.*U0/+U5,G/&O/6+.,.& B&5$,#/&+.*#*+.*=&.,2%+$5*$P N15+.0#&55+.,G/&D.*,.&5,O5D..*,#62D5&.*+./D.&21&#+.62.#3QQRP

15 "+&" 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& N11P/:2:5&#*$ 3QQI %6,#0/3QQH <E*2%026/G, 'P3QQUQ <E*G/&B&%$ 'PQ8QUT M#GG.&.*7. 8IU3 'HTU'?#6+.J5D#2#/*>,5,/$>?> f&25$.*,#6+#gg.&.*7.*#g/&o/6+,#66e*2%026/g,.,21v6+.2d515*7.#g/&b#* #G,:=515+.0#2.1&.,-&:/2,.*P GE+EF.A322301#".10#5$B.'?$B.2+WF.A322301#".10#5$Bab)DE)DE)DEc 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& *+,#"-) "#$%&') *+,#"-).//0).//0) @ITUQ )*+,-$,.& =06'I1'."3$2' S)EN**C* S)E+G^CQ SDRDCQ S)ER^*C+ W+$#G,.& 3PTQQUQ 3P;'QUQ ;TQUQ 3PH;FUF ".'#".#:2'$' *C* SG)^CQ G)^CQ SGQC) C.$*215B2&.2%6,5,.,#3QQI.&2/0G/&D.*,.,P M.&.&#3QQI.,*.,,/G/&B&%$:=,P1&P38HUI%+5G+.&.2.&D.&.+.0#+6.&:=#56,,P1&P;ITPC.2,B.6EB.,U1&P3;3U8UD#+.&.GE&.2,#6+-1*#*$5GB.&.,*#*$3QQI/$D56$ Y,P1&P''8U8ZU$% S.1/*1%&&.*7.Y,P1&PFQZ/$1/*G.&.*7.Y,P1&PITZP N15+.0#&55+.,2/:$5D.:/&,.GE6S.#*+.O/6+.&G/&O/6+2D#2/01/2,*#*$21&-D.*+. 51,#D#,.,.&U+.&G#*+.&2,.+OD.&,8P.66.&;P=&PXD.&,8P=&%+$#D.2.*B.&.,*#*$/$ +.&5GO/6+.2.,D56$U/$OD.&8P.66.&;P=&5GO/6+.2.*$% S.1/*1%&&.*7.P M.,.&+.&G/&*E+D.*+#$,5,1%**.2:5&./:$.**.0G6.&.=&,#6+#22.%+$#G,.&U+.& #11.15*&%00.2#*+.*G/&i,=&2B.D#66#*$Pf&.,2&.2%6,5,.&.,/D.&21%+:=,P1&P 83RUFPM.,511%0%6.&.+./D.&21%+%6,#0/3QQIU,P1&P;FTURU.&B6.D.,G52,G&/22.,# G/&B#* "#*5*26/DG/&265$.,G/&3QQRY))ZP

16 "+'" KEHM'.10301$,6.'#$72.6.".10#5$B "#"$%%&"'.0&7,$''."W f&2&5::/&,.*/0g5,,.&+.o/d.+1/*,#:=g#*5*26/d.*u2/0m.,?/*$.6#$.n15+.0# HM'.10301W M.,,#61.*+.$#D.2O.&0.+ 'P 5,=&2&5::/&,.*.&&#$,#$U+D2P5,=&2&5::/&,.*#11.#*+.O/6+.&D-2.*,6#$. :/&,.&#*$.*#=&2&5::/&,.*.&GV6+.2,$E&.*+.P 3P 2, ,.B.D#66#*$.&U6/D./$5*+&.G/&21&#G,.&250,0.+ #*+$=.+.5G,56.&/$2-+D5*6#$:&512#2U/$ 8P

17 "+" [&'.DWH."#&0$2.&75&#'0301." =&2D-&1`5*,56 "#$%&').//G) "#$%&').//H) "#$%&').//>) "#$%&').//0) *+,#"-).//1) N*,56=&2D-&1 8UQ 8UQ 8UQ 8UQ 8UQ A#6$5*$5G0.+5&B.S+.&. QUQ QUQ QUQ 'UQ QUQ NG$5*$5G0.+5&B.S+.&. QUQ QUQ QUQ 'UQ QUQ [&'.)W<$'."3.22.$02I1#$5'3A." 'QQQ1&P b&%*+.u5&.56.&/$ BV$*#*$.& )*G&52,&%1,%& K&/+%1,#/*25*6-$ /$0521#*.& A&5*2:/&,05,.&#.6 %+2,V& )56, K&#0/B.O/6+*#*$ QUQ QUQ QUQ QUQ T8U; T8U; c:21&#d*#*$ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ?/2,:&#2:&P'P'P3QQIYGE&5G21&PZ QUQ QUQ QUQ QUQ T8U; T8U; A#6$5*$ QUQ QUQ QUQ QUQ HUQ HUQ NG$5*$ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ?/2,:&#2:&P8'P'3P3QQIYGE&5G21&PZ QUQ QUQ QUQ QUQ TTU; TTU; N11PNG21&#D*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ RHUQ RHUQ N11PJ.+21&#D*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ 8'P'3P3QQI QUQ QUQ QUQ QUQ RHUQ RHUQ C.$*215B20-22#$D-&+#:&P 8'P'3P3QQI QUQ QUQ QUQ QUQ '8U; '8U; f&.,25g21&#d*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ RUQ RUQ f&.,2*.+21&#d*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ RUQ RUQ NG21&#D*#*$2:.&#/+.`=& Q Q Q Q 8

18 )**+ ' J.$5,#D%+2D#*$2&5,. T'RUQh 3 N11%0%6.&.,/D.&21%+2$&5+ 'FURh 8 W+*V,,.62.2$&5+5G6=*.&500. '8UQh ; cd.&21%+2$&5+ '3UQh F 4.D#66#*$25*+.6 'QQUQh H5 912,&5/&+#*-&.:/2,.&U%+$#G,.& QUQh HB 912,&5/&+#*-&.:/2,.&U#*+,-$,.& QUQh I A5B:=+.B#,/&.& QUQh R?5:#,565*+.6 QU;h T NG21&#D*#*$2&5,. RHUFh 'Q c:&.,o/ $&5+ IFU'h '' b.**.02*#,6#$=&2d-&12:&#2y,1&pz 8F3 '3 >/6#+#,.,2$&5+ ;FU;h '8 C.2.&D5,#/*2G6/_ QUQh '; C.2.&D5,#/*25*+.6 QUQh 'F N11P&.2.&D5,#/*25*+.6 RU;h

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Sønderborg Andelsboligforening

Sønderborg Andelsboligforening LBF Afd. nr. 00100 SAB, afd. 01 Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v., der hører til det samlede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Indberetningsskema til Dansk Byggeris regnskabsanalyse 2011/2012

Indberetningsskema til Dansk Byggeris regnskabsanalyse 2011/2012 Indberetningsskema til Dansk Byggeris regnskabsanalyse 2011/2012 Virksomhedens grunddata Medlemsnummer i Dansk Byggeri: Virksomhedens navn og adresse: (evt. firmastempel) Kontaktperson: Virksomhedsform

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

DET KRISTNE GYMNASIUM

DET KRISTNE GYMNASIUM KG DET KRISTNE GYMNASIUM VASEVEJ 28-30 6950 PJNGKØBING Arsrapport for 2013 Skolekode 667016 Det Kristne Gymnasium - ársrapport 2013 Resu Itatopgørelse Resultatopgørelse for âret 2013 Note 2013 2012 (i

Læs mere

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310 IOIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Torvegade 1 845 Hammel Telefon 86 96 91 Telefax 86 96 96 5 CVRnr. 76 48 73 16 wwwkvistjensen.dk hammel@kvistjensen. dk Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent:

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent: AXEL&BOR.R.E AD\1OI(A-I-FR AN DELSBOLIG FORENI NG EN VED TOFTEN REGNSKAB 214 Vedtaget på foreningens generalforsamling den 215 dirigent: Foren ingsoplysn inger Foreningen AB Ved Toften Elmevænget 1-13

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Toftlund Andels Boligforening

Toftlund Andels Boligforening LBF Afd. nr. 001 Afd 01 Nyboder / Timmelsvang Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v., der hører til

Læs mere

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM Nyborg Sejlforening Griffensund 15 58 Nyborg Regn$kab: NSF 2AM Side 1 NSF 214 Indtægter ialt 2At4 287.28'1 2L3 RESULTAT PRII4JIR DR]F'T -93. RESUTTAT EFTER SAMLET RESULTAT AFSKR. OG RENTER -3. 3BB 3.388

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening LBF Afd. nr. 00100 Søndergade, Skolegade, Lærkevej, Toften Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v.,

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere