44-;?(">

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/& (45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?("
44-;?(.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0' "5/&$67,$" " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/& $6.73,&" /:0#'." 4/4-;<=>44-;?

2 ) DEF.".'0301 G DEDEH"I#.0'$'3&0$,A3"5#&7J.6.0 DE)E".'#,$1231.".#:2'$'." DEGE".'#95&0&73#5.".#:2'$' + DEKEL&"A.0'0301."'325&77.06.M" N )E<M2"$%%&"'."301 D* )ED<M2"$%%&"'."301.0#DE6.2O-3#%.0#$'3&0 D* )E)<M2"$%%&"'."301.0#)E6.2O-3#%.0#$'3&0 D* )EGE>.6.19".2#.,&"".#."A$'3&0 DD GE>.10#5$B DD GEDE40A.06'>.10#5$B#%"$5#3# GE)E>.#:2'$'&%19".2#. GEGEF$2$0P.0 GEKE;1.05$%3'$2,&"52$"301 GE+EF.A322301#".10#5$B.' KEHM'.10301$,6.'#$72.6.".10#5$B DR QEF32$1'32M"#"$%%&"'.0 F.".'0301&1<M2"$%%&"'."301 "#$%&')*+,-$,.&/$/01/2,*#*$.& "#$%&34565*7.*22500.*2-,*#*$ "#$%&89$.*15:#,56.*22500.*2-,*#*$ A5B.6'C.2.&D5,#/* >.10#5$B#'$B.22." A5B.63C.2%6,5,/:$E&.62. A5B.68C.2%6,5,+#2:/*.&#*$ A5B.6;4565*7.* A5B.6F9$.*15:#,56G/&165&#*$ A5B.6H)*++-1*#*$5G0.&G/&B&%$ J/,.'K.&2/*56./01/2,*#*$.& 4#65$'JE$6.,56 G K DD DD DG DK DK DQ DQ

3 "$" DEF.".'0301 DEDEH"I#.0'$'3&0$,A3"5#&7J #&55+.,P N15+.0#&55+.,2/:$5D.&.&B.21&.D.,#?%6,%&0#*#2,.&#.,24.1.*+,$E&.62.*&P8QH 5G'RP05S'TTTP 2,.&.&N15+.0#&55+.,2/:$5D.5,D#&1.,#61%*2,.*2G&.00.P N15+.0#&55+.,2,=&,#6&=+#$O.+2/02,5,.*2U50,.&*.2/$1/00%*.&*.2 &=+$#D.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6PN15+.0#&55+.,B.O5*+6.&O.*D.*+.62.& G&5/GG.*,6#$.0V*+#$O.+.&P +.* )5*+.*6/D$#D*#*$.&N15+.0#&55+.,,#665$,V+.&6#$.&..*&-11./:$5D.&J +.0#&55+.,$.**.0+.,5G&=+.,*.+25,,.W+D56$G/&?#&1.1%*2,25$1V*+#$ B#2,5*+,#6?#&1.0#*#2,.&#.,U2,#G,2ED&#$O.+.&*./$0.*#$O.+2&=+#G/&O/6+U +.&D.+&E&.&1#&1.&U1#&1.$=&+.0PDP +.G&5N15+.0#&55+.,.*D%&+.&#*$5G/0.*1%*2,*.&#21%+20V1*#*$15* 1D56#G#7.&.22/01%*2,P &#.,24.1.*+,$E&.62.*&P8QH5G'RP05S'TTTP C=+.,%+:.$.& &,#62,5,26#$.U1/00%*56./$5*+&./GG.*,6#$..66.& :&#D5,.&.:&-2.*,5*,215B.&U1/0#,..&UB.2,V&.62.&0PDP#O.*O/6+,#6+.G/& +#22.$-6+.*+.B.2, &P $=.*+.1%*2,*.&#21.%++5**.62.2#*2,#,%,#/*.&#O.*O/6+,#6+.G/&21/6.&*. $-6+.*+.&.$6.&P 2:.1,E&.&P C=+.,%++.6.&.G,.&+.G52,25,,.&.$6.& S.&U:&-0#.&/$:&#2.&U+.& O.*OE&.&%*+.&515+.0#.,P N15+.0#&55+.,.S.&/$O5&5*2D5&G/&?%*2,515+.0#.,22506#*$5G1%*2,U+.& &%00.&75PHQQD-&1.&Y056.&#.&U21%6:,%&.&U,.$*#*$.&U0.+56S.&0DPZP

4 "%" N15+.0#&55+.,2' &Y;5&1#,.1,.&U;B#66.+O%$$.&./$;056.&.ZD-6$.2 5G/$B65*+,515+.0#.,2HQ &U+.&.&D56$,D.++#&.1,.D56$5G+.75P '8QQ &Y5&1#,.1,.&UB#66.+O%$$.&./$056.&.Z#?%*2,*.&250G%*+.,P 5&1#,.1,%&O#2,/&#21.%+D#16#*$21&#2.&/$&.2%6,5,.&U2/0&=+.,O5&:6#$,,#65,$#D. D#+.&.#.*&.G6.1,.&.,G/&0P )N15+.0#&55+.,2[2#$,.6#*#.&[G&53QQFO5&&=+.,0.&.+.,56S.&.,B.21&.D.,2#*. D#2#/*.&/$/:$5D.&P>#$,.6#*S.&*.O5&/$2=+5**.,B5$$&%*+G/&N15+.0#&55+.,2 /:$5D.D5&.,5$.62.#3QQIP A/5G2#$,.6#*#.&*..&D-2.*,6#$.5,G&.0O-D. M.*.*.2#$,.6#*#..&25$2B.O5*+6#*$UOD/&&=+.,:&#0-&,.&2,5,.*2&=+$#D.&U 250,#+#$0.+U5,&=+.,/$2=2.6D&.S2.&25$.&P\.+%+:.$.62.&5G &,#6 G#7.&.+.:.&2/*.&:=:/2,.&*.PM.%+:.$.+..&2=6.+.2#11.&.:&-2.*,5*,.&G/& #.,U0.*%+ED.&+.&.2D#&1.%+G&5+.&.2:.&2/*6#$.21E*/$D%&+.&#*$.&P *./$250G%*+.,2B/&$.&.D.+5,+.65$,#$$E&.+.0#1%*2,/$5&1#,.1,%&:/6#,#21. &.G6.12#/*.&/D.&1%*2,.*2/$5&1#,.1,%&.*22,#66#*$/$G%*1,#/*#250G%*+.,P DE)E".'#,$1231.".#:2'$'." 6.*+.P N15+.0#&55+.,O5&#=&.,26EBG%*$.&.,2/0&=+$#D.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6/$ O5&D#&1.,,#61%*2,.*2G&.00.U0.*+.&.&/$2=B&%$,.*2,/&+.65G=&.,:=5, 1/*2/6#+.&.2.1&.,5&#5,.,#21#G,5G515+.0#2.1&.,-&P NGN15+.0#&55+.,2/:$5D.&2156*.+.*2,=.*+.25$.&B.O5*+6.,#3QQI2-&6#$, G&.0O-D.2 /&77:0.S&12&5$2%2$0."C'"$,357AE C?/00.*,.&.,+#D.&2.BV0-22#$.:65*.&#?EB.*O5D*21/00%*.UO.&%*+.& L.,&/:/6]/*.*/$?6ED.&05&1.*P C $.&$5+./$+.1%*2,*.&#21.%++5**.62.& 835"301$,5:2':"$"A7.6#I"2315:0#'0."3#5B.'T60301$

5 "&"?/00.*,.&.,?%6,%&5&D22,V&.62.*2#*+2,#66#*$,#6G&.+*#*$.*5GBV$*#*$.&:= ^O&#2,#5*#5 NG26%,,.,5&B.S+.,D.+&P0.0/&5*+%00.,0.+,#,6.*[<5*+215B22V*/$ K65*&.G/&0[PL.0/&5*+%00.,%+2.*+.2#G.B&%5&3QQRU/$&.:&-2.*,5*,.& G&51/00%*.&U&.$#/*.&/$0#*#2,.&#.&#* ,#6:&-2.*,5,#/*20E+.# 26%,*#*$.*5GG.B&%5&3QQR $ /&0,.".0P." M.*:65*65$,.1/*G.&.*7./0$6/B56#2.&#*$.*2%+G/&+&#*$.&G/&.6EB#$%+25, G&53QQI,#63QQRU#+.,:.&2:.1,#D.,G/&1/*G.&.*7.*/D.&D.S.2*-&0.&.P $ <.6$2U."&12.1$'."77E W++.6,1*5:FQQPQQQ1&P#8Q:/&,#/*.&G&5+.'86.$5,.&U2/0&=+.,B.2,V&.&P 0#&55+.,P )*+2,#66#*$5G6.$5,0/+,5$.&.,#6J/*J/B#2"/*+.* A#61.*+,H971.&2B.&$L.+5#66.&U'AO/&D56+4#*+.2BE66L.+5S6./$;XEV.* L.+56S.&P )*+2,#66#*$5GG/&265$,#60/+,5$.&.5G>/**#*$:&#2.* /:0#'#$ #.,2>506#*$/$^O5&6/,,.*B/&$>6/,U/$&=+.,O5&B.2#$,#$.,2506#*$.*P V6%.1.2#." \-&12,.+2&=+., c0&=+.%+d56$.,g/&1%*2,o=*+d-&1

6 "'" 406".#$1." B%+,.5&1#,.1,.& 2.*0.+B.O5*+6#*$5G5*2E$*#*$.&#G0PK&-1D56#G#15,#/*P <96."&1B.#31'31.2#.#".U#." N15+.0#.,2HQ &O5&#3QQID-&.,#*+156+,,#630E+.& N15+.0#&55+.,2' &O5&#3QQI#56,5GO/6+,'Q0E+.& C=+.,O5&#3QQIG/&.,5$.,.*1/&,B.2#$,#$.62.2&.S2.,#61%*2,B#.**56.*# )2,5*B%6 C=+.,2G/&&.,*#*$2%+D56$:=F &O5&#3QQI5GO/6+,''0E+.& >,#G,.62.2G.2,+.*8'P8P3QQIB6.D/D.&D-&.,5GXP?PXPK&#*2$.056.*/$75P 3QQ5*+&.$-2,.&P 0DP N15+.0#&55+.,2/$?%*2,*.&250G%*+.,2S%&V:='F &O5&#3QQI $.&#L560E V6A$21.',&"/3"5.5:0#' N15+.0#&55+.,2W+D56$G/&?#&1.1%*2,:=' &O5&#3QQI5GO/6+, H0E+.&/$G/&.,5$.,.*1/&,B.2#$,#$.62.2&.S2.,#61#&1.&#\.2,2S-665*+P G/&05,#/*O,,:`` P515+.0#&55+.,P+1`%*+.&G5*.*1#&1.1%*2,P 8.5".'$"3$'.' 1&.,5&#5,.,5G,/+.6,#+25*25,,.1/*,/&0.+5&B.S+.&.P >.1&.,5&#5,.,O5&D-&.,,&5D6,B.21-G,#$.,#3QQIU+53QQIO5&D-&.,+.,=&UOD/& &.,,.6-$$.2/$%+GE&.2D56$,# #.,/$S%&V.*5G?%*2,*.&250G%*+.,2'8FQ &P *.0$=.,.*G/&*V.62.U#+.,:.&2:.1,#D.,*%#0/+2-,*#*$,#6,#+6#$.&..&65$,:= :.&#/+.*2566.&D-2.*,6#$2,.25$.&/$2,&5,.$#21.6#*.&250,5*21%.6#$$E&.62.5G +.,/$+.0.**.21.&U+.&O5&,#61*V,*#*$,# #.,P 45$6.73.'##'$':##&7#.2A#'I0631#'$'#30#'3':'3&0 5&B.S+25G,56.GE&,G/&O5*+6#*$.&0.+?%*2,515+.0#.,24#66.+1%*2,21/6.&/0.*

7 "" +#$.*O.+P DEGE".'#95&0&73#5.".#:2'$' L31:"DW=06'I1'."&1&75&#'0301." 3.000, , , kr , ,0 500,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn *#*$21&-D.*+.51,#D#,.,.&,#63QQRP"/&3QQR.&+.&B%+$.,,.&.,0.+.,0#*+&. /D.&21%+.*+#3QQIU#+.,#*2,#,%,#/*.*G/&D.*,.25,O5D.2,E&&.6E*/01/2,*#*$.&# 3QQRP L"3A32231'$"B.U6. &.Y75P'g*.,,/=&2D-&1ZP V613,'."C6." M"3".10#5$B.' 2#$,#$.62.&/$0E+.&0.+0.*#$O.+2&=+&%*+,/0#65*+.,PM.**.%+$#G,.&5GO/6+, 5G?#&1.0#*#2,.&#.,U"-66.2G/*+.*2C.2.&D.G/*+U/$#*+$=&#11.#N15+.0#&55+.,2 &.$*215B2,56P 2%6,5,.,.&2/0G/&D.*,.,U0.*,#62D5&.*+.&.2%6,5,G/&D.*,.2#11./:*=.,#3QQRP

8 ")" L31:")WF$2$0P.0##$77.0#I' , ,0 800, kr. 600,0 400,0 200,0 0,0 Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Aktiver L31:"GW;1.05$%3'$2.0##$77.0#I'0301 Passiver Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital 21%+:=,P1&P'8QPf&.,2&.2%6,5,3QQI.&,P1&P83RUFP

9 "*" L31:"KWXM0."$77.&18/FS1I kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme 0.*.&#:.&#/+.&#6EB.,5G=&.,%+*V,,.,/:,#63QQhP>56+/.*:=#*2,#,%,#/*.*2 ""I1/*,/Y1522.1&.+#,Z.&%6,#0/=&.,:/2#,#DU0.*2+.&#:.&#/+.&#6EB.,5G=&.,.&.**.$5,#D256+/PM.&O.*D#2.2,#65G2*#,8PFP DEKEL&"A.0'0301."'325&77.06.M" L$1231' $#D.&G/&2,5,.*/$5*+&./GG.*,6#$.0V*+#$O.+.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6P H2$02$1'.,&"'#$''.$5'3A3'.'." C=+.,5&B.S+.&2,5+#$:=5,5GO/6+..*5&0,.".0P.Y*&P8Z/0$6/B56#2.&#*$.*2 6.+1%*2,21/6.&U/$G/&D.*,.25GO/6+,#.G,.&=&.,3QQRPX.&.G,.&D#6&=+.,.D56%.&. G/&6EB.,/$,5$.2,#66#*$,#6.*.D.*,%.6G/&,2-,,.62.5G+.**.:&512#2J C=+.,O=B.&#*+.*G/&+.*-2,.:5&=&5,1%**.215GG.0#+6.&,#61/*2.&D.&#*$U &.2,5%&.&#*$/$1/*,&/65G,#62,.+.D-&.62.*5G+.75PHQQD-&1.&+.&#*+$=&#45$S 6.73.'#/:0#'#$72301PM.&.&#+.**.G/&B#*+.62.O.6,*V.#+..&G&.00./05, 1%**.G=$6-+.5G+.*G5*,52,# #*$5GO-*$#$,5GU/0+.&15*,#6D.S.B&#*$.2 0#+6.&,#6+.,P

10 "+," C=+.,25&B.S+2$&%::.U+.&%*+.&2E$.&0%6#$O.+.&*.G/&5,/:&.,,.5:0#'0."B&23S 1."Z$'.23."."#+.*.12#2,.&.*+.B/6#$0522.UD#6G/&,2-,,.2#,5&B.S+.P [T.$5'3A3'.'." N15+.0#&55+.,25&B.S+2$&%::.D.+&P#'":5':"I06"301."36.'MB0.2$06.,'." 5&77:0$2".,&"7.0J$"3)**+5G6.D.&.,.*&5::/&,U+.&%+1/00.&#G/&05G., 0.0/&5*+%0[65*+215B22V*/$:65*&.G/&0[#S5*%5&`G.B&%5&3QQRPC=+.,O5& #*D#,.&.,&.:&-2.*,5*,.&G&51/00%*.&*.U&.$#/*.&*./$L#6SE0#*#2,.&#.,0G6P,#6.*:&-2.*,5,#/*5G0.0/&5*+%00.,#G.B&%5&3QQRP9G,.&.*B.O/D2D%&+.&#*$D#6 C=+.,5&B.S+.G/&U5,+.&15*.,5B6.&.2.,&=+$#D.*+.65*+215B2%+D56$G/&2,5,.*U &.$#/*.&*.U1/00%*.&*./$2,#G,.&*.UOD#2G%*1,#/*21%66.6#$$.,-,/:5G+.* &=+$#D.*+./$65* *+.G%*1,#/*WD56$.,G/&?#&1.1%*2,O5&P C=+.,/D.&D.S.&5,*.+2-,,..,%+D56$,#6B.6V2*#*$5GG/&0#+6#*$.*5G+.*#."39#. B322.65:0#'#G/&21.66#$.0.+#.&P B.S+.&2:.7#G#1,0.+*V.0.+#.&P 8T0231J.6##'"$'.13."S30'."0'&1.5#'."0' 25,#/*.&2/0GP.12P4#66.+1%*2,*.&*.2"/&B%*+250,N15+.0#21N&1#,.1,G/&.*#*$P 3QQIO5&D-&.,.,5G,#6,5$.*.,#6.,G/&B.+&.2V*6#$$E&.62.*5G&=+.,25&B.S+.PM. *-2,.,#6,5$D#6D-&..*91.'5&0'$5''32%".##.0U.*/:$&5+.&#*$/$G/&*V.62.5G JU.77.#36.0/$%+2.*+.62.5G0TJ.6#B".A.U2=G&.0,+.&15*,#6D.S.B&#*$.2 0#+6.&,#6+.,P )E<M2"$%%&"'."301 )ED<M2"$%%&"'."301.0#DE6.2O-3#%.0#$'3&0 )E)<M2"$%%&"'."301.0#)E6.2O-3#%.0#$'3&0 j1/*/0#2,v&.62.*o5&$#d.,+#2:.*25,#/*g/&1&5d.,d.+&p0=6&5::/&,.&#*$.*2'p :/&,.*3QQIP

11 "++" )EGE>.6.19".2#.,&"".#."A$'3&0?$B.2DW>.#."A$'3&0CJ&A.65&0'&\)DE)DE)DE] 'QQQ1&PU6EB.*+. :&#2.& C.2.&D.&., =& C.2.&D5,#/* :&#0/ "/&B&%$ #=&., C.2.&D5,#/* %6,#0/ "/&D.*,., 5G26%,*#*$ H"&6:5'Z&%1$A.D K+NC* )GRC+ )K)CG j1/*/0#g/&d56,*#*$ 3QQI 'FQUQ 'FQUQ QUQ 3QQI 4.&.,*#*$`D56$ 3QQI 3QQUQ RHUI ''8U8 3Q'Q b% s.1/*p 3QQI FQUQ QUQ FQUQ 3Q'Q?/*G.&.*7.* 3QQI ITUQ QUQ ITUQ 3QQR GE>.10#5$B GEDE40A.06'>.10#5$B#%"$5#3# C.$*215B2:&512#2,5$.&%+$5*$2:%*1,#+.&.$*215B2&.$6.&/$:&#*7#::.&U2/0 f&2&5::/&,.*g/&3qqi.&/:2,#66.,.g,.&j1/*/0#2,v&.62.*2&.$*215b2:&#*7#::.&p N15+.0#.,5GD#$.&#11.G&5"#*5*20#*#2,.&#.,2560#*+.6#$./01/2,*#*$2B52.&.+. &.$*215B2&.$6.&P GE)E>.#:2'$'&%19".2#.?$B.2)W>.#:2'$'&%19".2#. 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& "#$%&') *+,#"-) )) */,..//0).//1) )) 2$,-3#-%456-)"78998$#) )) N*D.*+, 5G,#+6#$.&. =&2 )) C.2.&D.&.,5G#*+.D-&.*+.=&2B.D#66#*$.& QUQ QUQ )) =06'I1'#,9"'B.A $2' S)E+GRC+ S)ER+NC* )) )) >56$5GD5&.&/$,S.*.2,.V+.62.& QUQ QUQ )) A#621%+,#6.$.*+&#G, QUQ QUQ )) b.bv&.& QUQ QUQ S)E+GRC+ S)ER+NC* )) )) k*+&#*$#65$&. QUQ QUQ )) :;66+#%;<&;%-$8$#"6) )) X%26.S. ''RU8 '3QUQ )) L&"B":1#&75&#'0301."3$2' DD^CG D)*C* )) D ="6%;$'9";<&;%-$8$#"6) )) <E**#*$.& T';U' 'P'QQUQ )) N*+&.:.&2/*56./01/2,*#*$.& 3;UQ 8'UQ ))

12 "+#" K.*2#/* ''HUI '8HUQ )) <E*&.G%2#/* QUQ QUQ )) H."#&0$2.&75&#'0301."3$2' DE*QKCN DE)R+C* )) )) RUQ HUI )) N*+&./&+#*-&.+&#G,2/01/2,*#*$.& 'P33HUI 'P3FQUQ )EK*+C^ )ERKGC+ )) )) >.#:2'$'$,&"630I"6"3,' SG)NC* SGQCG )) )) 406".6"3,'#%&#'." )) N*+&.+&#G,2#*+,-$,.& QUQ QUQ )) N*+&.+&#G,2/01/2,*#*$.& QUQ QUQ )) >.#:2'$',9",30$0#3.22.%&#'." SG)NC* SGQCG )) )) L30$0#3.22.%&#'." )) "#*5*2#.66./01/2,*#*$.& 3U3 'UR )) >.#:2'$',9".5#'"$&"630I".%&#'." SG)^CQ SGQC) )) )) ;5#'"$&"630I".%&#'." )) 912,&5/&+#*-&.#*+,-$,.& QUQ QUQ )) 912,&5/&+#*-&./01/2,*#*$.& QUQ QUQ )) ".'#".#:2'$' SG)^CQ SGQC) ))?#6+.J5D#2#/*>,5, *5*26/D2G/&265$/$#11.+.*.*+.6#$,D.+,5$*.G#*5*26/DP?$B.2GW>.#:2'$'63#%&0."301 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& "#$%&') "#$%&') *+,#"-) */,..//>).//0).//1) M#2:/*.&.,,#6B/&,G56+ QUQ QUQ QUQ M#2:/*.&.,,#6&.2.&D.&.,.$.*15:#,56 QUQ QUQ QUQ M#2:/*.&.,%+BV,,.,#62,5,21522.* QUQ QUQ @8FU3?#6+.J5D#2#/*>,5,

13 "+$" GEGEF$2$0P.0?$B.2KWF$2$0P.0CD***5"E 45'3A." =68<;)?9-8<;) H$##3A." =68<;)?9-8<;) */,..//0).//0) */,..//0).//0) 402I1#$5'3A."W ) ) *** ;1.05$%3'$2 2<<'-"68"99")'$93#%'&-87"6) >,5&,15:#,56 FQUQ FQUQ c:21&#d*#*$.& QUQ QUQ,.& QUQ QUQ 9&OD.&D.+.1/*7.*22#/*.&U C.2.&D.&.,.$.*15:#,56 QUQ QUQ :5,.*,.&0PDP QUQ QUQ W+D#16#*$2:&/S.1,.&%*+.& 4/&,G56+5G=&.,2&.2%6,5, QUQ QUQ /:GE&.62. QUQ QUQ =77$'."3.22.$02I1#$5'3A."3 W+BV,,.,#62,5,.* QUQ QUQ $2' QUQ QUQ ll cd.&ge&,/d.&21%+ '8QUF ;FTUR b&%*+.u5&.56.&/$bv$*#*$.& QUQ QUQ ;1.05$%3'$23$2' 'RQUF FQTUR )*G&52,&%1,%& QUQ QUQ _.0#$''.,&"%231'.2#." QUQ QUQ A&5*2:/&,05,.&#.6 QUQ QUQ K&/+%1,#/*25*6-$/$0521#*.& QUQ QUQ A'$#468%-",")#39,%B;%-"6) 'FU; '8U; ll "";<5*$G&#2,.,$-6+ 'FUQ '8UQ )$5*$D-&.*+.5&B.S+.&G/&.$.* QUQ QUQ &.$*#*$ QUQ QUQ <$'."3.22.$02I1#$5'3A."3 M/*5,#/*.& QUQ QUQ $2' 'FU; '8U; >,5,2G/&21&#D*#*$ FQUQ FQUQ K&#/&#,.,2$-6+ QUQ QUQ jd&#$.g#*5*2#.66.5*6-$251,#d.& QUQ QUQ N*+.*65*$G&#2,.,$-6+ QUQ QUQ L30$0#3.22.$02I1#$5'3A."3 X$01,"3#'.'1I263$2' 'FUQ '8UQ $2' FQUQ FQUQ 402I1#$5'3A."3$2' HFU; \5&.B.O/6+*#*$ QUQ QUQ C;6-468%-",")#39,%B;%-"6) <.D.&5*+E&.&5GD5&.&/$ 88'UI 3QRU3 A#6$/+.O5D.*+.&,S.*.2,.V+.62.& l ITUH H8UI \-&+#:5:#&.& QUQ QUQ l 3FU; A8&78,")"D;9,$8$#"6) >1V6+#$.G.&#.:.*$. 3;HUQ '3;U' ll ""FWG/&&.*,.,1/*,/ TI8UQ I8HU8 C.2.&D.&.,B.D#66#*$ ;ITUQ 3;3U8 ""I"#*5*2#.&#*$21/*,/ )$5*$D-&.*+.5&B.S+.&G/& QUF QUF G&.00.+&.$*#*$ '8QUQ 3FTUT N*+&.6#1D#+.& QUQ QUQ K.&#/+.5G$&-*2*#*$2:/2,.& QUQ QUQ X35A36.B.J& "3$2' 'P'Q8UQ TTHU3 /&"',"3#'.'1I263$2' 'PQF3UF 'P'R3UH 'PQHQUQ `I263$2' 'PQHIUF H'8UH 45'3A."3$2' DE)K^C* DED)GCK H$##3A."3$2' DE)K^C* DED)GCK?#6+.J5D#2#/*>,5,PK&#0/+5,52,500.&G&5>?>P l)g/&b#* /06-$*#*$,#6+.**v1/*,/:65*.&:/2,.&-*+&.,g&55,d-&..,51,#d,#6*%5, llm.&.&1/*2,5,.&.,5g&%*+#*$2+#gg.&.*7.&0.66.0>?>/$+.*$/+1.*+,.=b*#*$2b565*7.p lll+.&o.*d#2.2,#6,5b.6f

14 "+%" "/&2=D#+,5*$=&+.05,.&#.66.5*6-$251,#D.&O.*D#2.2+.&,#6*/,.3%*+.&5G2*#, FPcB6#$5,/&#21.*/,.&P GEKE;1.05$%3'$2,&"52$"301?$B.2QW;1.05$%3'$2,&"52$"301 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& )) )) */,. )) )) ;1.05$%3'$2%"37&>SM".' D^*CQ >,5&,15:#,56:&#0/ FQUQ )) mk*+&#*$#2,5&,15:#,56 QUQ )) 8'$"'5$%3'$2:2'37& FQUQ )) cd.&ge&,/d.&21%+:&#0/ '8QUF )) mc.$%6.&#*$y+#d.&2.z QUR )) mcd.&ge&,g&5=&.,2&.2%6,5, 83RUF ;FTUR )) ;1.05$%3'$2:2'37&>SM".' Q*NC^ ))?#6+.>?> M.&.&G/&N15+.0#&55+.,1/*2,5,.&.,.*0#*+&.+#GG.&.* &.$#2,&.&#*$.* #>?>/$>,5,.*24%+$.,2V2,.0PL.+O.*2V*,#6/D.&GE&,/D.&21%+:&#0/3QQI# >?>.&+.&.*5G&%*+#*$2+#GG.&.*7.#G/&O/6+,#6/D.&GE&,/D.&21%+:&#0/3QQI# B.D#66#*$25G&.$*#*$.*G/&3QQIPM.&.&.*+D#+.&..*+#GG.&.*7.D.+&P.$.*15:#,56.* :=D#&1.&.$.*15:#,56.*%6,#0/3QQIU0.*/D.&GE&.2#11.,#6B.D#66#*$25G&.$*#*$.*# >,5,.*24%+$.,2V2,.0P M./D.*G/&B.21&.D*.:&/B6.0.&D.+&E&.*+.%/D.&.*22, *0.66.0>?>/$ B.D#66#*$25G&.$*#*$.*#>,5,.*24%+$.,2V2,.0D#6B6#D.2E$,6E2,#2505&B.S+.0.+ j1/*/0#2,v&.62.*- XM0."$77. &500.*:=/:,#63QQhPcD.&21&#+.62.*.&/:2,=.,#G/&B#* GO/6+.62.* 21&#+.62.5G6=*.&500.*D.+=&.,2%+$5*$P "#*5*20#*#2,.&#.,O5&#B&.D5G'RP2.:,.0B.&3QQI$#D.,2,5,2#*2,#,%,#/*.&%*+.&?%6,%&0#*#2,.&#.,,# ,#65,/D.&21&#+.6=*.&500.*U0/+U5,G/&O/6+.,.& B&5$,#/&+.*#*+.*=&.,2%+$5*$P N15+.0#&55+.,G/&D.*,.&5,O5D..*,#62D5&.*+./D.&21&#+.62.#3QQRP

15 "+&" 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& N11P/:2:5&#*$ 3QQI %6,#0/3QQH <E*2%026/G, 'P3QQUQ <E*G/&B&%$ 'PQ8QUT M#GG.&.*7. 8IU3 'HTU'?#6+.J5D#2#/*>,5,/$>?> f&25$.*,#6+#gg.&.*7.*#g/&o/6+,#66e*2%026/g,.,21v6+.2d515*7.#g/&b#* #G,:=515+.0#2.1&.,-&:/2,.*P GE+EF.A322301#".10#5$B.'?$B.2+WF.A322301#".10#5$Bab)DE)DE)DEc 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& *+,#"-) "#$%&') *+,#"-).//0).//0) @ITUQ )*+,-$,.& =06'I1'."3$2' S)EN**C* S)E+G^CQ SDRDCQ S)ER^*C+ W+$#G,.& 3PTQQUQ 3P;'QUQ ;TQUQ 3PH;FUF ".'#".#:2'$' *C* SG)^CQ G)^CQ SGQC) C.$*215B2&.2%6,5,.,#3QQI.&2/0G/&D.*,.,P M.&.&#3QQI.,*.,,/G/&B&%$:=,P1&P38HUI%+5G+.&.2.&D.&.+.0#+6.&:=#56,,P1&P;ITPC.2,B.6EB.,U1&P3;3U8UD#+.&.GE&.2,#6+-1*#*$5GB.&.,*#*$3QQI/$D56$ Y,P1&P''8U8ZU$% S.1/*1%&&.*7.Y,P1&PFQZ/$1/*G.&.*7.Y,P1&PITZP N15+.0#&55+.,2/:$5D.:/&,.GE6S.#*+.O/6+.&G/&O/6+2D#2/01/2,*#*$21&-D.*+. 51,#D#,.,.&U+.&G#*+.&2,.+OD.&,8P.66.&;P=&PXD.&,8P=&%+$#D.2.*B.&.,*#*$/$ +.&5GO/6+.2.,D56$U/$OD.&8P.66.&;P=&5GO/6+.2.*$% S.1/*1%&&.*7.P M.,.&+.&G/&*E+D.*+#$,5,1%**.2:5&./:$.**.0G6.&.=&,#6+#22.%+$#G,.&U+.& #11.15*&%00.2#*+.*G/&i,=&2B.D#66#*$Pf&.,2&.2%6,5,.&.,/D.&21%+:=,P1&P 83RUFPM.,511%0%6.&.+./D.&21%+%6,#0/3QQIU,P1&P;FTURU.&B6.D.,G52,G&/22.,# G/&B#* "#*5*26/DG/&265$.,G/&3QQRY))ZP

16 "+'" KEHM'.10301$,6.'#$72.6.".10#5$B "#"$%%&"'.0&7,$''."W f&2&5::/&,.*/0g5,,.&+.o/d.+1/*,#:=g#*5*26/d.*u2/0m.,?/*$.6#$.n15+.0# HM'.10301W M.,,#61.*+.$#D.2O.&0.+ 'P 5,=&2&5::/&,.*.&&#$,#$U+D2P5,=&2&5::/&,.*#11.#*+.O/6+.&D-2.*,6#$. :/&,.&#*$.*#=&2&5::/&,.*.&GV6+.2,$E&.*+.P 3P 2, ,.B.D#66#*$.&U6/D./$5*+&.G/&21&#G,.&250,0.+ #*+$=.+.5G,56.&/$2-+D5*6#$:&512#2U/$ 8P

17 "+" [&'.DWH."#&0$2.&75&#'0301." =&2D-&1`5*,56 "#$%&').//G) "#$%&').//H) "#$%&').//>) "#$%&').//0) *+,#"-).//1) N*,56=&2D-&1 8UQ 8UQ 8UQ 8UQ 8UQ A#6$5*$5G0.+5&B.S+.&. QUQ QUQ QUQ 'UQ QUQ NG$5*$5G0.+5&B.S+.&. QUQ QUQ QUQ 'UQ QUQ [&'.)W<$'."3.22.$02I1#$5'3A." 'QQQ1&P b&%*+.u5&.56.&/$ BV$*#*$.& )*G&52,&%1,%& K&/+%1,#/*25*6-$ /$0521#*.& A&5*2:/&,05,.&#.6 %+2,V& )56, K&#0/B.O/6+*#*$ QUQ QUQ QUQ QUQ T8U; T8U; c:21&#d*#*$ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ?/2,:&#2:&P'P'P3QQIYGE&5G21&PZ QUQ QUQ QUQ QUQ T8U; T8U; A#6$5*$ QUQ QUQ QUQ QUQ HUQ HUQ NG$5*$ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ?/2,:&#2:&P8'P'3P3QQIYGE&5G21&PZ QUQ QUQ QUQ QUQ TTU; TTU; N11PNG21&#D*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ RHUQ RHUQ N11PJ.+21&#D*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ 8'P'3P3QQI QUQ QUQ QUQ QUQ RHUQ RHUQ C.$*215B20-22#$D-&+#:&P 8'P'3P3QQI QUQ QUQ QUQ QUQ '8U; '8U; f&.,25g21&#d*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ RUQ RUQ f&.,2*.+21&#d*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ RUQ RUQ NG21&#D*#*$2:.&#/+.`=& Q Q Q Q 8

18 )**+ ' J.$5,#D%+2D#*$2&5,. T'RUQh 3 N11%0%6.&.,/D.&21%+2$&5+ 'FURh 8 W+*V,,.62.2$&5+5G6=*.&500. '8UQh ; cd.&21%+2$&5+ '3UQh F 4.D#66#*$25*+.6 'QQUQh H5 912,&5/&+#*-&.:/2,.&U%+$#G,.& QUQh HB 912,&5/&+#*-&.:/2,.&U#*+,-$,.& QUQh I A5B:=+.B#,/&.& QUQh R?5:#,565*+.6 QU;h T NG21&#D*#*$2&5,. RHUFh 'Q c:&.,o/ $&5+ IFU'h '' b.**.02*#,6#$=&2d-&12:&#2y,1&pz 8F3 '3 >/6#+#,.,2$&5+ ;FU;h '8 C.2.&D5,#/*2G6/_ QUQh '; C.2.&D5,#/*25*+.6 QUQh 'F N11P&.2.&D5,#/*25*+.6 RU;h

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Toftlund Andels Boligforening

Toftlund Andels Boligforening LBF Afd. nr. 001 Afd 01 Nyboder / Timmelsvang Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v., der hører til

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening LBF Afd. nr. 00100 Søndergade, Skolegade, Lærkevej, Toften Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v.,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/

!#$%&'%()*%(+$+,&-+.))()% /+.#)--)%0#-,#&/ !#$%&'()*+,*-./&''&-,/ 1232425!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/!"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/ 0"#1*1".211"##/,'/#'(3"4 02,.2%./-%*(-4(5*1/#'6(-4(-7,/5/,6 '/''"$32#1/.'(&2,.2%*#'.*.2.*-#/% 8-12,-74"5/(5/9,/1.("3 )/.:(;2#

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere