44-;?( - PDF">

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/& (45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?("
44-;?(.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0' "5/&$67,$" " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/& $6.73,&" /:0#'." 4/4-;<=>44-;?

2 ) DEF.".'0301 G DEDEH"I#.0'$'3&0$,A3"5#&7J.6.0 DE)E".'#,$1231.".#:2'$'." DEGE".'#95&0&73#5.".#:2'$' + DEKEL&"A.0'0301."'325&77.06.M" N )E<M2"$%%&"'."301 D* )ED<M2"$%%&"'."301.0#DE6.2O-3#%.0#$'3&0 D* )E)<M2"$%%&"'."301.0#)E6.2O-3#%.0#$'3&0 D* )EGE>.6.19".2#.,&"".#."A$'3&0 DD GE>.10#5$B DD GEDE40A.06'>.10#5$B#%"$5#3# GE)E>.#:2'$'&%19".2#. GEGEF$2$0P.0 GEKE;1.05$%3'$2,&"52$"301 GE+EF.A322301#".10#5$B.' KEHM'.10301$,6.'#$72.6.".10#5$B DR QEF32$1'32M"#"$%%&"'.0 F.".'0301&1<M2"$%%&"'."301 "#$%&')*+,-$,.&/$/01/2,*#*$.& "#$%&34565*7.*22500.*2-,*#*$ "#$%&89$.*15:#,56.*22500.*2-,*#*$ A5B.6'C.2.&D5,#/* >.10#5$B#'$B.22." A5B.63C.2%6,5,/:$E&.62. A5B.68C.2%6,5,+#2:/*.&#*$ A5B.6;4565*7.* A5B.6F9$.*15:#,56G/&165&#*$ A5B.6H)*++-1*#*$5G0.&G/&B&%$ J/,.'K.&2/*56./01/2,*#*$.& 4#65$'JE$6.,56 G K DD DD DG DK DK DQ DQ

3 "$" DEF.".'0301 DEDEH"I#.0'$'3&0$,A3"5#&7J #&55+.,P N15+.0#&55+.,2/:$5D.&.&B.21&.D.,#?%6,%&0#*#2,.&#.,24.1.*+,$E&.62.*&P8QH 5G'RP05S'TTTP 2,.&.&N15+.0#&55+.,2/:$5D.5,D#&1.,#61%*2,.*2G&.00.P N15+.0#&55+.,2,=&,#6&=+#$O.+2/02,5,.*2U50,.&*.2/$1/00%*.&*.2 &=+$#D.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6PN15+.0#&55+.,B.O5*+6.&O.*D.*+.62.& G&5/GG.*,6#$.0V*+#$O.+.&P +.* )5*+.*6/D$#D*#*$.&N15+.0#&55+.,,#665$,V+.&6#$.&..*&-11./:$5D.&J +.0#&55+.,$.**.0+.,5G&=+.,*.+25,,.W+D56$G/&?#&1.1%*2,25$1V*+#$ B#2,5*+,#6?#&1.0#*#2,.&#.,U2,#G,2ED&#$O.+.&*./$0.*#$O.+2&=+#G/&O/6+U +.&D.+&E&.&1#&1.&U1#&1.$=&+.0PDP +.G&5N15+.0#&55+.,.*D%&+.&#*$5G/0.*1%*2,*.&#21%+20V1*#*$15* 1D56#G#7.&.22/01%*2,P &#.,24.1.*+,$E&.62.*&P8QH5G'RP05S'TTTP C=+.,%+:.$.& &,#62,5,26#$.U1/00%*56./$5*+&./GG.*,6#$..66.& :&#D5,.&.:&-2.*,5*,215B.&U1/0#,..&UB.2,V&.62.&0PDP#O.*O/6+,#6+.G/& +#22.$-6+.*+.B.2, &P $=.*+.1%*2,*.&#21.%++5**.62.2#*2,#,%,#/*.&#O.*O/6+,#6+.G/&21/6.&*. $-6+.*+.&.$6.&P 2:.1,E&.&P C=+.,%++.6.&.G,.&+.G52,25,,.&.$6.& S.&U:&-0#.&/$:&#2.&U+.& O.*OE&.&%*+.&515+.0#.,P N15+.0#&55+.,.S.&/$O5&5*2D5&G/&?%*2,515+.0#.,22506#*$5G1%*2,U+.& &%00.&75PHQQD-&1.&Y056.&#.&U21%6:,%&.&U,.$*#*$.&U0.+56S.&0DPZP

4 "%" N15+.0#&55+.,2' &Y;5&1#,.1,.&U;B#66.+O%$$.&./$;056.&.ZD-6$.2 5G/$B65*+,515+.0#.,2HQ &U+.&.&D56$,D.++#&.1,.D56$5G+.75P '8QQ &Y5&1#,.1,.&UB#66.+O%$$.&./$056.&.Z#?%*2,*.&250G%*+.,P 5&1#,.1,%&O#2,/&#21.%+D#16#*$21&#2.&/$&.2%6,5,.&U2/0&=+.,O5&:6#$,,#65,$#D. D#+.&.#.*&.G6.1,.&.,G/&0P )N15+.0#&55+.,2[2#$,.6#*#.&[G&53QQFO5&&=+.,0.&.+.,56S.&.,B.21&.D.,2#*. D#2#/*.&/$/:$5D.&P>#$,.6#*S.&*.O5&/$2=+5**.,B5$$&%*+G/&N15+.0#&55+.,2 /:$5D.D5&.,5$.62.#3QQIP A/5G2#$,.6#*#.&*..&D-2.*,6#$.5,G&.0O-D. M.*.*.2#$,.6#*#..&25$2B.O5*+6#*$UOD/&&=+.,:&#0-&,.&2,5,.*2&=+$#D.&U 250,#+#$0.+U5,&=+.,/$2=2.6D&.S2.&25$.&P\.+%+:.$.62.&5G &,#6 G#7.&.+.:.&2/*.&:=:/2,.&*.PM.%+:.$.+..&2=6.+.2#11.&.:&-2.*,5*,.&G/& #.,U0.*%+ED.&+.&.2D#&1.%+G&5+.&.2:.&2/*6#$.21E*/$D%&+.&#*$.&P *./$250G%*+.,2B/&$.&.D.+5,+.65$,#$$E&.+.0#1%*2,/$5&1#,.1,%&:/6#,#21. &.G6.12#/*.&/D.&1%*2,.*2/$5&1#,.1,%&.*22,#66#*$/$G%*1,#/*#250G%*+.,P DE)E".'#,$1231.".#:2'$'." 6.*+.P N15+.0#&55+.,O5&#=&.,26EBG%*$.&.,2/0&=+$#D.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6/$ O5&D#&1.,,#61%*2,.*2G&.00.U0.*+.&.&/$2=B&%$,.*2,/&+.65G=&.,:=5, 1/*2/6#+.&.2.1&.,5&#5,.,#21#G,5G515+.0#2.1&.,-&P NGN15+.0#&55+.,2/:$5D.&2156*.+.*2,=.*+.25$.&B.O5*+6.,#3QQI2-&6#$, G&.0O-D.2 /&77:0.S&12&5$2%2$0."C'"$,357AE C?/00.*,.&.,+#D.&2.BV0-22#$.:65*.&#?EB.*O5D*21/00%*.UO.&%*+.& L.,&/:/6]/*.*/$?6ED.&05&1.*P C $.&$5+./$+.1%*2,*.&#21.%++5**.62.& 835"301$,5:2':"$"A7.6#I"2315:0#'0."3#5B.'T60301$

5 "&"?/00.*,.&.,?%6,%&5&D22,V&.62.*2#*+2,#66#*$,#6G&.+*#*$.*5GBV$*#*$.&:= ^O&#2,#5*#5 NG26%,,.,5&B.S+.,D.+&P0.0/&5*+%00.,0.+,#,6.*[<5*+215B22V*/$ K65*&.G/&0[PL.0/&5*+%00.,%+2.*+.2#G.B&%5&3QQRU/$&.:&-2.*,5*,.& G&51/00%*.&U&.$#/*.&/$0#*#2,.&#.&#* ,#6:&-2.*,5,#/*20E+.# 26%,*#*$.*5GG.B&%5&3QQR $ /&0,.".0P." M.*:65*65$,.1/*G.&.*7./0$6/B56#2.&#*$.*2%+G/&+&#*$.&G/&.6EB#$%+25, G&53QQI,#63QQRU#+.,:.&2:.1,#D.,G/&1/*G.&.*7.*/D.&D.S.2*-&0.&.P $ <.6$2U."&12.1$'."77E W++.6,1*5:FQQPQQQ1&P#8Q:/&,#/*.&G&5+.'86.$5,.&U2/0&=+.,B.2,V&.&P 0#&55+.,P )*+2,#66#*$5G6.$5,0/+,5$.&.,#6J/*J/B#2"/*+.* A#61.*+,H971.&2B.&$L.+5#66.&U'AO/&D56+4#*+.2BE66L.+5S6./$;XEV.* L.+56S.&P )*+2,#66#*$5GG/&265$,#60/+,5$.&.5G>/**#*$:&#2.* /:0#'#$ #.,2>506#*$/$^O5&6/,,.*B/&$>6/,U/$&=+.,O5&B.2#$,#$.,2506#*$.*P V6%.1.2#." \-&12,.+2&=+., c0&=+.%+d56$.,g/&1%*2,o=*+d-&1

6 "'" 406".#$1." B%+,.5&1#,.1,.& 2.*0.+B.O5*+6#*$5G5*2E$*#*$.&#G0PK&-1D56#G#15,#/*P <96."&1B.#31'31.2#.#".U#." N15+.0#.,2HQ &O5&#3QQID-&.,#*+156+,,#630E+.& N15+.0#&55+.,2' &O5&#3QQI#56,5GO/6+,'Q0E+.& C=+.,O5&#3QQIG/&.,5$.,.*1/&,B.2#$,#$.62.2&.S2.,#61%*2,B#.**56.*# )2,5*B%6 C=+.,2G/&&.,*#*$2%+D56$:=F &O5&#3QQI5GO/6+,''0E+.& >,#G,.62.2G.2,+.*8'P8P3QQIB6.D/D.&D-&.,5GXP?PXPK&#*2$.056.*/$75P 3QQ5*+&.$-2,.&P 0DP N15+.0#&55+.,2/$?%*2,*.&250G%*+.,2S%&V:='F &O5&#3QQI $.&#L560E V6A$21.',&"/3"5.5:0#' N15+.0#&55+.,2W+D56$G/&?#&1.1%*2,:=' &O5&#3QQI5GO/6+, H0E+.&/$G/&.,5$.,.*1/&,B.2#$,#$.62.2&.S2.,#61#&1.&#\.2,2S-665*+P G/&05,#/*O,,:`` P515+.0#&55+.,P+1`%*+.&G5*.*1#&1.1%*2,P 8.5".'$"3$'.' 1&.,5&#5,.,5G,/+.6,#+25*25,,.1/*,/&0.+5&B.S+.&.P >.1&.,5&#5,.,O5&D-&.,,&5D6,B.21-G,#$.,#3QQIU+53QQIO5&D-&.,+.,=&UOD/& &.,,.6-$$.2/$%+GE&.2D56$,# #.,/$S%&V.*5G?%*2,*.&250G%*+.,2'8FQ &P *.0$=.,.*G/&*V.62.U#+.,:.&2:.1,#D.,*%#0/+2-,*#*$,#6,#+6#$.&..&65$,:= :.&#/+.*2566.&D-2.*,6#$2,.25$.&/$2,&5,.$#21.6#*.&250,5*21%.6#$$E&.62.5G +.,/$+.0.**.21.&U+.&O5&,#61*V,*#*$,# #.,P 45$6.73.'##'$':##&7#.2A#'I0631#'$'#30#'3':'3&0 5&B.S+25G,56.GE&,G/&O5*+6#*$.&0.+?%*2,515+.0#.,24#66.+1%*2,21/6.&/0.*

7 "" +#$.*O.+P DEGE".'#95&0&73#5.".#:2'$' L31:"DW=06'I1'."&1&75&#'0301." 3.000, , , kr , ,0 500,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn *#*$21&-D.*+.51,#D#,.,.&,#63QQRP"/&3QQR.&+.&B%+$.,,.&.,0.+.,0#*+&. /D.&21%+.*+#3QQIU#+.,#*2,#,%,#/*.*G/&D.*,.25,O5D.2,E&&.6E*/01/2,*#*$.&# 3QQRP L"3A32231'$"B.U6. &.Y75P'g*.,,/=&2D-&1ZP V613,'."C6." M"3".10#5$B.' 2#$,#$.62.&/$0E+.&0.+0.*#$O.+2&=+&%*+,/0#65*+.,PM.**.%+$#G,.&5GO/6+, 5G?#&1.0#*#2,.&#.,U"-66.2G/*+.*2C.2.&D.G/*+U/$#*+$=&#11.#N15+.0#&55+.,2 &.$*215B2,56P 2%6,5,.,.&2/0G/&D.*,.,U0.*,#62D5&.*+.&.2%6,5,G/&D.*,.2#11./:*=.,#3QQRP

8 ")" L31:")WF$2$0P.0##$77.0#I' , ,0 800, kr. 600,0 400,0 200,0 0,0 Aktiver Passiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Aktiver L31:"GW;1.05$%3'$2.0##$77.0#I'0301 Passiver Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital 21%+:=,P1&P'8QPf&.,2&.2%6,5,3QQI.&,P1&P83RUFP

9 "*" L31:"KWXM0."$77.&18/FS1I kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme 0.*.&#:.&#/+.&#6EB.,5G=&.,%+*V,,.,/:,#63QQhP>56+/.*:=#*2,#,%,#/*.*2 ""I1/*,/Y1522.1&.+#,Z.&%6,#0/=&.,:/2#,#DU0.*2+.&#:.&#/+.&#6EB.,5G=&.,.&.**.$5,#D256+/PM.&O.*D#2.2,#65G2*#,8PFP DEKEL&"A.0'0301."'325&77.06.M" L$1231' $#D.&G/&2,5,.*/$5*+&./GG.*,6#$.0V*+#$O.+.&#1%*2,*.&#21.2:E&$20=6P H2$02$1'.,&"'#$''.$5'3A3'.'." C=+.,5&B.S+.&2,5+#$:=5,5GO/6+..*5&0,.".0P.Y*&P8Z/0$6/B56#2.&#*$.*2 6.+1%*2,21/6.&U/$G/&D.*,.25GO/6+,#.G,.&=&.,3QQRPX.&.G,.&D#6&=+.,.D56%.&. G/&6EB.,/$,5$.2,#66#*$,#6.*.D.*,%.6G/&,2-,,.62.5G+.**.:&512#2J C=+.,O=B.&#*+.*G/&+.*-2,.:5&=&5,1%**.215GG.0#+6.&,#61/*2.&D.&#*$U &.2,5%&.&#*$/$1/*,&/65G,#62,.+.D-&.62.*5G+.75PHQQD-&1.&+.&#*+$=&#45$S 6.73.'#/:0#'#$72301PM.&.&#+.**.G/&B#*+.62.O.6,*V.#+..&G&.00./05, 1%**.G=$6-+.5G+.*G5*,52,# #*$5GO-*$#$,5GU/0+.&15*,#6D.S.B&#*$.2 0#+6.&,#6+.,P

10 "+," C=+.,25&B.S+2$&%::.U+.&%*+.&2E$.&0%6#$O.+.&*.G/&5,/:&.,,.5:0#'0."B&23S 1."Z$'.23."."#+.*.12#2,.&.*+.B/6#$0522.UD#6G/&,2-,,.2#,5&B.S+.P [T.$5'3A3'.'." N15+.0#&55+.,25&B.S+2$&%::.D.+&P#'":5':"I06"301."36.'MB0.2$06.,'." 5&77:0$2".,&"7.0J$"3)**+5G6.D.&.,.*&5::/&,U+.&%+1/00.&#G/&05G., 0.0/&5*+%0[65*+215B22V*/$:65*&.G/&0[#S5*%5&`G.B&%5&3QQRPC=+.,O5& #*D#,.&.,&.:&-2.*,5*,.&G&51/00%*.&*.U&.$#/*.&*./$L#6SE0#*#2,.&#.,0G6P,#6.*:&-2.*,5,#/*5G0.0/&5*+%00.,#G.B&%5&3QQRP9G,.&.*B.O/D2D%&+.&#*$D#6 C=+.,5&B.S+.G/&U5,+.&15*.,5B6.&.2.,&=+$#D.*+.65*+215B2%+D56$G/&2,5,.*U &.$#/*.&*.U1/00%*.&*./$2,#G,.&*.UOD#2G%*1,#/*21%66.6#$$.,-,/:5G+.* &=+$#D.*+./$65* *+.G%*1,#/*WD56$.,G/&?#&1.1%*2,O5&P C=+.,/D.&D.S.&5,*.+2-,,..,%+D56$,#6B.6V2*#*$5GG/&0#+6#*$.*5G+.*#."39#. B322.65:0#'#G/&21.66#$.0.+#.&P B.S+.&2:.7#G#1,0.+*V.0.+#.&P 8T0231J.6##'"$'.13."S30'."0'&1.5#'."0' 25,#/*.&2/0GP.12P4#66.+1%*2,*.&*.2"/&B%*+250,N15+.0#21N&1#,.1,G/&.*#*$P 3QQIO5&D-&.,.,5G,#6,5$.*.,#6.,G/&B.+&.2V*6#$$E&.62.*5G&=+.,25&B.S+.PM. *-2,.,#6,5$D#6D-&..*91.'5&0'$5''32%".##.0U.*/:$&5+.&#*$/$G/&*V.62.5G JU.77.#36.0/$%+2.*+.62.5G0TJ.6#B".A.U2=G&.0,+.&15*,#6D.S.B&#*$.2 0#+6.&,#6+.,P )E<M2"$%%&"'."301 )ED<M2"$%%&"'."301.0#DE6.2O-3#%.0#$'3&0 )E)<M2"$%%&"'."301.0#)E6.2O-3#%.0#$'3&0 j1/*/0#2,v&.62.*o5&$#d.,+#2:.*25,#/*g/&1&5d.,d.+&p0=6&5::/&,.&#*$.*2'p :/&,.*3QQIP

11 "++" )EGE>.6.19".2#.,&"".#."A$'3&0?$B.2DW>.#."A$'3&0CJ&A.65&0'&\)DE)DE)DE] 'QQQ1&PU6EB.*+. :&#2.& C.2.&D.&., =& C.2.&D5,#/* :&#0/ "/&B&%$ #=&., C.2.&D5,#/* %6,#0/ "/&D.*,., 5G26%,*#*$ H"&6:5'Z&%1$A.D K+NC* )GRC+ )K)CG j1/*/0#g/&d56,*#*$ 3QQI 'FQUQ 'FQUQ QUQ 3QQI 4.&.,*#*$`D56$ 3QQI 3QQUQ RHUI ''8U8 3Q'Q b% s.1/*p 3QQI FQUQ QUQ FQUQ 3Q'Q?/*G.&.*7.* 3QQI ITUQ QUQ ITUQ 3QQR GE>.10#5$B GEDE40A.06'>.10#5$B#%"$5#3# C.$*215B2:&512#2,5$.&%+$5*$2:%*1,#+.&.$*215B2&.$6.&/$:&#*7#::.&U2/0 f&2&5::/&,.*g/&3qqi.&/:2,#66.,.g,.&j1/*/0#2,v&.62.*2&.$*215b2:&#*7#::.&p N15+.0#.,5GD#$.&#11.G&5"#*5*20#*#2,.&#.,2560#*+.6#$./01/2,*#*$2B52.&.+. &.$*215B2&.$6.&P GE)E>.#:2'$'&%19".2#.?$B.2)W>.#:2'$'&%19".2#. 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& "#$%&') *+,#"-) )) */,..//0).//1) )) 2$,-3#-%456-)"78998$#) )) N*D.*+, 5G,#+6#$.&. =&2 )) C.2.&D.&.,5G#*+.D-&.*+.=&2B.D#66#*$.& QUQ QUQ )) =06'I1'#,9"'B.A $2' S)E+GRC+ S)ER+NC* )) )) >56$5GD5&.&/$,S.*.2,.V+.62.& QUQ QUQ )) A#621%+,#6.$.*+&#G, QUQ QUQ )) b.bv&.& QUQ QUQ S)E+GRC+ S)ER+NC* )) )) k*+&#*$#65$&. QUQ QUQ )) :;66+#%;<&;%-$8$#"6) )) X%26.S. ''RU8 '3QUQ )) L&"B":1#&75&#'0301."3$2' DD^CG D)*C* )) D ="6%;$'9";<&;%-$8$#"6) )) <E**#*$.& T';U' 'P'QQUQ )) N*+&.:.&2/*56./01/2,*#*$.& 3;UQ 8'UQ ))

12 "+#" K.*2#/* ''HUI '8HUQ )) <E*&.G%2#/* QUQ QUQ )) H."#&0$2.&75&#'0301."3$2' DE*QKCN DE)R+C* )) )) RUQ HUI )) N*+&./&+#*-&.+&#G,2/01/2,*#*$.& 'P33HUI 'P3FQUQ )EK*+C^ )ERKGC+ )) )) >.#:2'$'$,&"630I"6"3,' SG)NC* SGQCG )) )) 406".6"3,'#%&#'." )) N*+&.+&#G,2#*+,-$,.& QUQ QUQ )) N*+&.+&#G,2/01/2,*#*$.& QUQ QUQ )) >.#:2'$',9",30$0#3.22.%&#'." SG)NC* SGQCG )) )) L30$0#3.22.%&#'." )) "#*5*2#.66./01/2,*#*$.& 3U3 'UR )) >.#:2'$',9".5#'"$&"630I".%&#'." SG)^CQ SGQC) )) )) ;5#'"$&"630I".%&#'." )) 912,&5/&+#*-&.#*+,-$,.& QUQ QUQ )) 912,&5/&+#*-&./01/2,*#*$.& QUQ QUQ )) ".'#".#:2'$' SG)^CQ SGQC) ))?#6+.J5D#2#/*>,5, *5*26/D2G/&265$/$#11.+.*.*+.6#$,D.+,5$*.G#*5*26/DP?$B.2GW>.#:2'$'63#%&0."301 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& "#$%&') "#$%&') *+,#"-) */,..//>).//0).//1) M#2:/*.&.,,#6B/&,G56+ QUQ QUQ QUQ M#2:/*.&.,,#6&.2.&D.&.,.$.*15:#,56 QUQ QUQ QUQ M#2:/*.&.,%+BV,,.,#62,5,21522.* QUQ QUQ @8FU3?#6+.J5D#2#/*>,5,

13 "+$" GEGEF$2$0P.0?$B.2KWF$2$0P.0CD***5"E 45'3A." =68<;)?9-8<;) H$##3A." =68<;)?9-8<;) */,..//0).//0) */,..//0).//0) 402I1#$5'3A."W ) ) *** ;1.05$%3'$2 2<<'-"68"99")'$93#%'&-87"6) >,5&,15:#,56 FQUQ FQUQ c:21&#d*#*$.& QUQ QUQ,.& QUQ QUQ 9&OD.&D.+.1/*7.*22#/*.&U C.2.&D.&.,.$.*15:#,56 QUQ QUQ :5,.*,.&0PDP QUQ QUQ W+D#16#*$2:&/S.1,.&%*+.& 4/&,G56+5G=&.,2&.2%6,5, QUQ QUQ /:GE&.62. QUQ QUQ =77$'."3.22.$02I1#$5'3A."3 W+BV,,.,#62,5,.* QUQ QUQ $2' QUQ QUQ ll cd.&ge&,/d.&21%+ '8QUF ;FTUR b&%*+.u5&.56.&/$bv$*#*$.& QUQ QUQ ;1.05$%3'$23$2' 'RQUF FQTUR )*G&52,&%1,%& QUQ QUQ _.0#$''.,&"%231'.2#." QUQ QUQ A&5*2:/&,05,.&#.6 QUQ QUQ K&/+%1,#/*25*6-$/$0521#*.& QUQ QUQ A'$#468%-",")#39,%B;%-"6) 'FU; '8U; ll "";<5*$G&#2,.,$-6+ 'FUQ '8UQ )$5*$D-&.*+.5&B.S+.&G/&.$.* QUQ QUQ &.$*#*$ QUQ QUQ <$'."3.22.$02I1#$5'3A."3 M/*5,#/*.& QUQ QUQ $2' 'FU; '8U; >,5,2G/&21&#D*#*$ FQUQ FQUQ K&#/&#,.,2$-6+ QUQ QUQ jd&#$.g#*5*2#.66.5*6-$251,#d.& QUQ QUQ N*+.*65*$G&#2,.,$-6+ QUQ QUQ L30$0#3.22.$02I1#$5'3A."3 X$01,"3#'.'1I263$2' 'FUQ '8UQ $2' FQUQ FQUQ 402I1#$5'3A."3$2' HFU; \5&.B.O/6+*#*$ QUQ QUQ C;6-468%-",")#39,%B;%-"6) <.D.&5*+E&.&5GD5&.&/$ 88'UI 3QRU3 A#6$/+.O5D.*+.&,S.*.2,.V+.62.& l ITUH H8UI \-&+#:5:#&.& QUQ QUQ l 3FU; A8&78,")"D;9,$8$#"6) >1V6+#$.G.&#.:.*$. 3;HUQ '3;U' ll ""FWG/&&.*,.,1/*,/ TI8UQ I8HU8 C.2.&D.&.,B.D#66#*$ ;ITUQ 3;3U8 ""I"#*5*2#.&#*$21/*,/ )$5*$D-&.*+.5&B.S+.&G/& QUF QUF G&.00.+&.$*#*$ '8QUQ 3FTUT N*+&.6#1D#+.& QUQ QUQ K.&#/+.5G$&-*2*#*$2:/2,.& QUQ QUQ X35A36.B.J& "3$2' 'P'Q8UQ TTHU3 /&"',"3#'.'1I263$2' 'PQF3UF 'P'R3UH 'PQHQUQ `I263$2' 'PQHIUF H'8UH 45'3A."3$2' DE)K^C* DED)GCK H$##3A."3$2' DE)K^C* DED)GCK?#6+.J5D#2#/*>,5,PK&#0/+5,52,500.&G&5>?>P l)g/&b#* /06-$*#*$,#6+.**v1/*,/:65*.&:/2,.&-*+&.,g&55,d-&..,51,#d,#6*%5, llm.&.&1/*2,5,.&.,5g&%*+#*$2+#gg.&.*7.&0.66.0>?>/$+.*$/+1.*+,.=b*#*$2b565*7.p lll+.&o.*d#2.2,#6,5b.6f

14 "+%" "/&2=D#+,5*$=&+.05,.&#.66.5*6-$251,#D.&O.*D#2.2+.&,#6*/,.3%*+.&5G2*#, FPcB6#$5,/&#21.*/,.&P GEKE;1.05$%3'$2,&"52$"301?$B.2QW;1.05$%3'$2,&"52$"301 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& )) )) */,. )) )) ;1.05$%3'$2%"37&>SM".' D^*CQ >,5&,15:#,56:&#0/ FQUQ )) mk*+&#*$#2,5&,15:#,56 QUQ )) 8'$"'5$%3'$2:2'37& FQUQ )) cd.&ge&,/d.&21%+:&#0/ '8QUF )) mc.$%6.&#*$y+#d.&2.z QUR )) mcd.&ge&,g&5=&.,2&.2%6,5, 83RUF ;FTUR )) ;1.05$%3'$2:2'37&>SM".' Q*NC^ ))?#6+.>?> M.&.&G/&N15+.0#&55+.,1/*2,5,.&.,.*0#*+&.+#GG.&.* &.$#2,&.&#*$.* #>?>/$>,5,.*24%+$.,2V2,.0PL.+O.*2V*,#6/D.&GE&,/D.&21%+:&#0/3QQI# >?>.&+.&.*5G&%*+#*$2+#GG.&.*7.#G/&O/6+,#6/D.&GE&,/D.&21%+:&#0/3QQI# B.D#66#*$25G&.$*#*$.*G/&3QQIPM.&.&.*+D#+.&..*+#GG.&.*7.D.+&P.$.*15:#,56.* :=D#&1.&.$.*15:#,56.*%6,#0/3QQIU0.*/D.&GE&.2#11.,#6B.D#66#*$25G&.$*#*$.*# >,5,.*24%+$.,2V2,.0P M./D.*G/&B.21&.D*.:&/B6.0.&D.+&E&.*+.%/D.&.*22, *0.66.0>?>/$ B.D#66#*$25G&.$*#*$.*#>,5,.*24%+$.,2V2,.0D#6B6#D.2E$,6E2,#2505&B.S+.0.+ j1/*/0#2,v&.62.*- XM0."$77. &500.*:=/:,#63QQhPcD.&21&#+.62.*.&/:2,=.,#G/&B#* GO/6+.62.* 21&#+.62.5G6=*.&500.*D.+=&.,2%+$5*$P "#*5*20#*#2,.&#.,O5&#B&.D5G'RP2.:,.0B.&3QQI$#D.,2,5,2#*2,#,%,#/*.&%*+.&?%6,%&0#*#2,.&#.,,# ,#65,/D.&21&#+.6=*.&500.*U0/+U5,G/&O/6+.,.& B&5$,#/&+.*#*+.*=&.,2%+$5*$P N15+.0#&55+.,G/&D.*,.&5,O5D..*,#62D5&.*+./D.&21&#+.62.#3QQRP

15 "+&" 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& N11P/:2:5&#*$ 3QQI %6,#0/3QQH <E*2%026/G, 'P3QQUQ <E*G/&B&%$ 'PQ8QUT M#GG.&.*7. 8IU3 'HTU'?#6+.J5D#2#/*>,5,/$>?> f&25$.*,#6+#gg.&.*7.*#g/&o/6+,#66e*2%026/g,.,21v6+.2d515*7.#g/&b#* #G,:=515+.0#2.1&.,-&:/2,.*P GE+EF.A322301#".10#5$B.'?$B.2+WF.A322301#".10#5$Bab)DE)DE)DEc 'QQQ1&PU6EB.*+.:&#2.& *+,#"-) "#$%&') *+,#"-).//0).//0) @ITUQ )*+,-$,.& =06'I1'."3$2' S)EN**C* S)E+G^CQ SDRDCQ S)ER^*C+ W+$#G,.& 3PTQQUQ 3P;'QUQ ;TQUQ 3PH;FUF ".'#".#:2'$' *C* SG)^CQ G)^CQ SGQC) C.$*215B2&.2%6,5,.,#3QQI.&2/0G/&D.*,.,P M.&.&#3QQI.,*.,,/G/&B&%$:=,P1&P38HUI%+5G+.&.2.&D.&.+.0#+6.&:=#56,,P1&P;ITPC.2,B.6EB.,U1&P3;3U8UD#+.&.GE&.2,#6+-1*#*$5GB.&.,*#*$3QQI/$D56$ Y,P1&P''8U8ZU$% S.1/*1%&&.*7.Y,P1&PFQZ/$1/*G.&.*7.Y,P1&PITZP N15+.0#&55+.,2/:$5D.:/&,.GE6S.#*+.O/6+.&G/&O/6+2D#2/01/2,*#*$21&-D.*+. 51,#D#,.,.&U+.&G#*+.&2,.+OD.&,8P.66.&;P=&PXD.&,8P=&%+$#D.2.*B.&.,*#*$/$ +.&5GO/6+.2.,D56$U/$OD.&8P.66.&;P=&5GO/6+.2.*$% S.1/*1%&&.*7.P M.,.&+.&G/&*E+D.*+#$,5,1%**.2:5&./:$.**.0G6.&.=&,#6+#22.%+$#G,.&U+.& #11.15*&%00.2#*+.*G/&i,=&2B.D#66#*$Pf&.,2&.2%6,5,.&.,/D.&21%+:=,P1&P 83RUFPM.,511%0%6.&.+./D.&21%+%6,#0/3QQIU,P1&P;FTURU.&B6.D.,G52,G&/22.,# G/&B#* "#*5*26/DG/&265$.,G/&3QQRY))ZP

16 "+'" KEHM'.10301$,6.'#$72.6.".10#5$B "#"$%%&"'.0&7,$''."W f&2&5::/&,.*/0g5,,.&+.o/d.+1/*,#:=g#*5*26/d.*u2/0m.,?/*$.6#$.n15+.0# HM'.10301W M.,,#61.*+.$#D.2O.&0.+ 'P 5,=&2&5::/&,.*.&&#$,#$U+D2P5,=&2&5::/&,.*#11.#*+.O/6+.&D-2.*,6#$. :/&,.&#*$.*#=&2&5::/&,.*.&GV6+.2,$E&.*+.P 3P 2, ,.B.D#66#*$.&U6/D./$5*+&.G/&21&#G,.&250,0.+ #*+$=.+.5G,56.&/$2-+D5*6#$:&512#2U/$ 8P

17 "+" [&'.DWH."#&0$2.&75&#'0301." =&2D-&1`5*,56 "#$%&').//G) "#$%&').//H) "#$%&').//>) "#$%&').//0) *+,#"-).//1) N*,56=&2D-&1 8UQ 8UQ 8UQ 8UQ 8UQ A#6$5*$5G0.+5&B.S+.&. QUQ QUQ QUQ 'UQ QUQ NG$5*$5G0.+5&B.S+.&. QUQ QUQ QUQ 'UQ QUQ [&'.)W<$'."3.22.$02I1#$5'3A." 'QQQ1&P b&%*+.u5&.56.&/$ BV$*#*$.& )*G&52,&%1,%& K&/+%1,#/*25*6-$ /$0521#*.& A&5*2:/&,05,.&#.6 %+2,V& )56, K&#0/B.O/6+*#*$ QUQ QUQ QUQ QUQ T8U; T8U; c:21&#d*#*$ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ?/2,:&#2:&P'P'P3QQIYGE&5G21&PZ QUQ QUQ QUQ QUQ T8U; T8U; A#6$5*$ QUQ QUQ QUQ QUQ HUQ HUQ NG$5*$ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ?/2,:&#2:&P8'P'3P3QQIYGE&5G21&PZ QUQ QUQ QUQ QUQ TTU; TTU; N11PNG21&#D*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ RHUQ RHUQ N11PJ.+21&#D*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ 8'P'3P3QQI QUQ QUQ QUQ QUQ RHUQ RHUQ C.$*215B20-22#$D-&+#:&P 8'P'3P3QQI QUQ QUQ QUQ QUQ '8U; '8U; f&.,25g21&#d*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ RUQ RUQ f&.,2*.+21&#d*#*$.& QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ QUQ RUQ RUQ NG21&#D*#*$2:.&#/+.`=& Q Q Q Q 8

18 )**+ ' J.$5,#D%+2D#*$2&5,. T'RUQh 3 N11%0%6.&.,/D.&21%+2$&5+ 'FURh 8 W+*V,,.62.2$&5+5G6=*.&500. '8UQh ; cd.&21%+2$&5+ '3UQh F 4.D#66#*$25*+.6 'QQUQh H5 912,&5/&+#*-&.:/2,.&U%+$#G,.& QUQh HB 912,&5/&+#*-&.:/2,.&U#*+,-$,.& QUQh I A5B:=+.B#,/&.& QUQh R?5:#,565*+.6 QU;h T NG21&#D*#*$2&5,. RHUFh 'Q c:&.,o/ $&5+ IFU'h '' b.**.02*#,6#$=&2d-&12:&#2y,1&pz 8F3 '3 >/6#+#,.,2$&5+ ;FU;h '8 C.2.&D5,#/*2G6/_ QUQh '; C.2.&D5,#/*25*+.6 QUQh 'F N11P&.2.&D5,#/*25*+.6 RU;h

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6 Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P A10001U SR A6A, A11, A10 47,5 12,2 0,0 S2 67.151 672 134 33,6 A1001U SR A1, A8, A1C 47,2 8,0 0,0 SOP1 44.255

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Beredskab Østsjælland

Beredskab Østsjælland Samlet Anlægsaktiver Egenkapital 14.546.084 Køretøjer 11.889.032 Materiel 10.492.562 Kortfristet gæld og forpligtelser 33.420.590 Leasing 23.079.829 Anlægsaktiver i alt 45.461.424 Langfristet gæld og forpligtelser

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Grene Danmark A/S Årsrapport 2015 CVR-nr. 45 80 39 10 17 Årsregnskab 1. januar - 31. december Noter tkr. 2015 2014 1 Nettoomsætning Salg af varer og tjenesteydelser, agro 300.343 310.237 Salg af varer

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

Statens status og konteringsprincipper

Statens status og konteringsprincipper Statens status og konteringsprincipper September 2000 Statens status og konteringsprincipper September 2000 Statens status og konteringsprincipper, september 2000 $%&& '()* +,,,** -. / 01. 2 1 $ 3 2 4*

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni H bth egaa d Adoa NØ gade7,3600f ed und T 4736002531120700,Fax 47360039 bo g@ c d-www c d Sa gop ng Ad een hugade19,3300f ed æ Kon an p 1 425 Sagn 3061362 udg md 2 Da o21 05 Be e e D g e ho dhumedcen a

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

6670 HOLSTED. Kruså Vandværk. 6340 Kruså

6670 HOLSTED. Kruså Vandværk. 6340 Kruså 667 HOLSTED Kruså Vandværk 634 Kruså Reenskab for tiden 1/1 21L til31/12 211 (9 md) 21 138.137 588.655 726.792 Driftsregnskab for tiden 1/1 211 til3l/12 2L1. Omsætning: Opkrævet faste afgifter Opkrævet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT Va,1fam. Konan: 1.645.000 Ejudgfp.md.: 1.923 Udbeang: 85.000 B./N.es.ejudg.: 8.072/6.383 Bogm 2 : 132 Sue/Væ.: 1/3 Byggeå: 1976 Gundm 2 : 1.132 Gaage: 28 Capo: 50 Eng: C Sag: 243AA112814 Kona: JensMadsen

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter, maj 007, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, indskrivelige

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am. Kon an 2. 150. 000 Ej udg p.md. 2. 574 Udbe a ng 110. 000 B. / N.es.ej udg. 10. 525/ 8. 353 Bo gm2 S ue/ Væ. Byggeå G undm2 En g Sag 176 1/ 5 2008 810 B 256007701 Ansa gej endomsmæg Sø enlyegaa

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små) 2007 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2007 1.000 Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.872 B. Materielle anlægsaktiver

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber Andersen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber Andersen A/B Nørrebrogade 108 KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Camilla Faber Andersen 45 26 86 10 caf@datea.dk Vivi Kolding Skaarup 45 26 01 24 vks@datea.dk EjendomNr:

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere