Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune"

Transkript

1 Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune Optagelse af børn i dagpleje og daginstitutioner

2 Indhold Pasningsgaranti... 3 Klagevejledning... 3 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud... 4 Hvornår skal jeg skrive mit barn op... 4 Tildeling af pladser... 4 Søskendefordel... 5 Døgnplejebørn... 6 Privat døgnpleje... 6 Adoptivbørn... 6 Udmeldelse af pasningstilbud... 6 Pladsgaranti ved orlov... 6 Betaling... 7 Søskenderabat... 7 Ulykkesforsikring... 7 Økonomisk friplads... 7 Socialpædagogisk friplads... 7 Privat pasning tilskud... 8 Pasning af egne børn tilskud... 8 Frit valg over kommunegrænser... 8 Lukkedage Den kommunale dagpleje... 9 Institutioner SFO er, Fritidshjem og klubber/ungdomsklubber Skoler Institutionstakster Udgivet af: Pladsanvisningen Mandag kl Rådhuset Tirsdag kl Hovedgaden 46 Onsdag kl , Torsdag kl Tlf kl Mail: Redaktionen er afsluttet maj 2011, se for eventuelle ændringer 2 Børnepasning i Stevns Kommune

3 Regler for opskrivning på venteliste til dagtilbud samt retningslinjer for den centrale pladsanvisning Ved opskrivning til dagtilbud, ansøgning om økonomisk friplads og udmeldelse kan du benytte Selvbetjeningsløsningen Betjen dig selv på eller du kan henvende dig til pladsanvisningen på tlf eller mail og bede om en blanket. Pasningsgaranti Stevns Kommune har pasningsgaranti for børn i alderen 30 uger til skolestart. Garantien gælder hvis barnet er skrevet op til pasning senest 3 måneder før forældrene skal bruge institutionsplads. Barnet kan skrives op straks efter fødslen. Det er vigtigt at understrege at det er en garanti for en pasningsmulighed, men IKKE for en bestemt plads eller en bestemt åbningstid. Heller ikke en garanti for en plads der ligger i det område hvor barnet bor, eller en plads i en institution der passer dit barns alder. Takker man nej til den plads man bliver tilbudt bortfalder garantien eller der kan tilbydes ny garantidato 3 måneder frem fra datoen hvor der takkes nej til den tilbudte plads. Klagevejledning Klage over afgørelser kan stiles til: Stevns Kommune att.: Børneudvalget Postboks 83 Mail: For yderligere oplysninger, spørg i din institution eller se på Børnepasning i Stevns Kommune 3

4 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud Børn Pasningstilbud 0-2 år og 10 måneder Dagpleje 0 2 år og 10 måneder (børnene skal være under 18 mdr. for at få plads i vuggestuen herefter slettes de af listen og kan kun optages i dagpleje) 2 år 10 mdr. SFO-/Skolestart (børnene bliver visiteret til børnehave den måned hvor de bliver 2 år og 10 måneder) Børnehaveklasse 2. klasse Vuggestue Børnehave SFO 3. klasse 6. klasse Klub Hvornår skal jeg skrive mit barn op? Dagpleje/vuggestue, børnehaveplads, SFO/fritidshjem og klub Opskrivning hertil sker samlet. Ved optagelse på ventelisten er der sikret overgang til de efterfølgende aldersrelevante tilbud. Optagelse på ventelisten kan tidligst ske når barnet er født og skal ske senest 3 måneder før der ønskes pasning. Børnefamilier, der tilflytter Stevns Kommune Ancienniteten regnes fra den dato, hvor ansøgningen modtages. Dog medregnes eventuel dokumenteret anciennitet, tidligst fra når barnet er født, for den periode barnet allerede har stået på venteliste, til et dagtilbud i den tidligere opholdskommune, eller den tid barnet allerede har været optaget i et dagtilbud, såfremt ansøgningen om optagelse på ventelisten bliver indgivet senest en måned efter tilflytning. Barnet kan tidligst blive optaget på ventelisten, når underskrevet købeeller lejekontrakt kan forevises. Herefter træder pasningsgarantien på 3 måneder i kraft, dog med undtagelse af vuggestuepladser. Tildeling af pladser Som udgangspunkt anvendes barnets alder (ældste barn øverst på ventelisten) og derefter datoen hvor ansøgning om optagelse på ventelisten er modtaget i afdelingen ved tildeling af pladser. 4 Børnepasning i Stevns Kommune

5 Alderskriteriet kan dog fraviges, når der foreligger et eller flere af de nedenfor nævnte forhold: 1. Som udgangspunkt tilbydes plads i barnets lokalområde pladser i lokalområdet tilbydes fortrinsvis til børn fra området 2. Børn af forældre der har fået meddelt henstilling/pålæg om pasning i dagpleje eller daginstitution. 3. Børn henvist til pasning i dagpleje eller daginstitution fra speciallæge eller anden myndighed, f.eks. taleinstitut, børneklinik m.v. 4. Børn med særlige sociale- eller pædagogiske behov henvist fra Stevns Kommunes Familieafdelingen. 5. Hvis et barn på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skønnes at kræve særlig støtte, og derfor har behov for plads i et specielt indrettet dagtilbud, henvises barnet til en specialgruppe efter beslutning i et hertil særligt nedsat visitationsudvalg. Søskendefordel Søskendefordel indebærer, at mindre søskende kan springe ventelisten over i de tilfælde, hvor den ældre søskende forventes at forblive i den søgte daginstitution i mindst 90 dage efter at den yngre søskende er startet. Søskendefordel betyder dog ikke, at der skal stå tomme pladser i institutionerne og vente på søskendebørn indtil disse når den for pasningstilbuddet gældende alder. Den daglige administration Den daglige administration af ventelisten varetages af den centrale pladsanvisning i samarbejde med dagpleje, områdene og SFO-ne. 1. Forældre modtager kvittering for ansøgnings modtagelse inden 2 uger. Hvis det er muligt angives et tidspunkt til forældrene om, hvornår de kan forvente, at der bliver en ledig plads. 2. Hvis den tilbudte plads ikke ønskes, skal forældrene opgive ny behovsdato. Garantidato kan tidligst blive 3 måneder fra dato hvor der takkes nej til tilbudt plads. 3. Der skal tages hensyn til forældrenes ønsker, hvis dette kan lade sig gøre, ligesom det tilstræbes at tage geografiske hensyn. 4. Hvis forældrene ønsker oplysninger om deres placering på ventelisten, skal dette gives med forklaring om de forskydninger, der evt. kan ske på grund af tilflyttere, fraflyttere og dispensationsbørn. 5. Hele barnets institutionsperiode regnes som et forløb. Udmeldes barnet af den institution det går i, mister det sin anciennitet, og der må på ny søges om optagelse. Børnepasning i Stevns Kommune 5

6 Døgnplejebørn Plejefamilier skal i.h.t. Servicelovens 142 stk. 1 være godkendt som egnede til at have plejebørn af bopælskommunen (Stevns Kommune), førend de kan modtage børnene. Optagelse på ventelisten kan derfor først ske efter, at de er blevet godkendt. Barnets anciennitet på ventelisten regnes fra den dato, hvor ansøgningen modtages. Privat døgnpleje Plejefamilier skal i henhold til Servicelovens 78, stk. 1 være godkendt som privat familiepleje af bopælskommunen (Stevns Kommune), når de har et barn boende i mere end 3 måneder. Optagelse på ventelisten kan første ske efter de er blevet godkendt. Barnets anciennitet på ventelisten regnes fra den dato, hvor ansøgningen modtages. Adoptivbørn Optagelse på ventelisten med anciennitet fra ansøgningens modtagelse. Kan tidligst blive skrevet på ventelisten, når der foreligger en godkendelse til privat familiepleje, jfr. Serviceloven. Udmeldelse af pasningstilbud Udmeldelse skal altid ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse kan du benytte Selvbetjeningsløsningen Betjen dig selv på eller du kan henvende dig til pladsanvisningen på tlf eller mail og bede om en blanket. Udmeldelsesblanketten skal afleveres til institutionen eller pladsanvisningen på Rådhuset. Såfremt fristen ikke overholdes må der påregnes forældrebetaling for yderligere en måned. Pladsgaranti ved orlov Der er mulighed for at et barn kan udmeldes midlertidigt, min 3 mdr. og max 1 år fra kommunens dagpleje/daginstitutioner, dog ikke vuggestuen. Der garanteres, at pladsen bliver i den samme institution som før udmeldelsen. Med hensyn til dagplejen kan det ikke garanteres, at det bliver hos den samme dagplejer. Ved ønske om orlov, kontakt venligst Pladsanvisningen. 6 Børnepasning i Stevns Kommune

7 Betaling Når dit barn har fået en daginstitutionsplads, vil du automatisk modtage et girokort fra Stevns Kommune. Du skal betale månedsvis forud, også selv om dit barn har været hjemme på grund af ferie, sygdom eller lignende. Hvis indbetaling ikke sker rettidigt, vil du modtage en rykkerskrivelse. Ved for sen indbetaling vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-. Dette vil blive opkrævet på næste måneds girokort. Hvis man benytter Betalingsservice og senere afmelder denne, har man selv pligt til at bede om et girokort til indbetaling. Søskenderabat Hvis du har mere end et barn indmeldt i kommunens daginstitutioner, får du automatisk søskenderabat. Du skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. Der er dog ikke søskenderabat i klubberne og SFO 2. Ulykkesforsikring I Stevns Kommune findes IKKE en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker Deres barn, når det er i daginstitution eller skole. De fleste forældre har formentlig i forvejen allerede en ulykkesforsikring, der også omfatter deres børn. Men vær opmærksom på problematikken og kontakt eventuelt Deres forsikringsselskab. Økonomisk friplads Afhængig af husstandens indkomst kan du søge økonomisk friplads. Får du bevilget en nedsættelse af betalingen, vil den blive fratrukket fremtidige girokort. Ansøgningsskemaer kan fås ved henvendelse til Inger Winther på tlf , i institutionen, via mail: eller hentes på Stevns kommunes hjemmeside Socialpædagogisk friplads Institution eller sagsbehandler kan indstille til en socialpædagogisk friplads. Du kan indhente nærmere oplysninger i Familieafdelingen eller hos en af dit barns institution. Børnepasning i Stevns Kommune 7

8 Privat pasning tilskud Stevns kommune giver tilskud til privat børnepasning i henhold til Dagtilbudsloven. Kontakt Skole- og Institutionsafdelingen Inger Winther tlf.: , for nærmere oplysninger omkring reglerne for tilskud. Pasning af egne børn tilskud Stevns kommune yder tilskud til pasning af egne børn i hjemmet i henhold til Dagpasningsloven. Kontakt Skole- og Institutionsafdelingen Inger Winther tlf.: , for nærmere oplysninger omkring reglerne for tilskud. Frit valg over kommunegrænser Stevns kommune giver tilskud til brug af dagtilbud i anden kommune fra det tidspunkt, hvor der ville være tilbudt en plads i Stevns kommune efter garantidatoen. Tilskuddet dækker kun den type institution som barnet for nuværende er indmeldt i. Ved institutionsskift skal der søges på ny. Lukkedage 2011 Lukkedage dagplejen: 3. juni (fredag efter Kr. Himmelfart) juli (uge 29) december Lukkedage daginstitution eller SFO: april (de tre dage før påske) 3. juni (fredag efter Kr. Himmelfart) juli (uge ) december Se yderligere vedr. lukkedage og feriepasning på 8 Børnepasning i Stevns Kommune

9 Den kommunale dagpleje Dagplejens ugentlige åbningstid er 48 timer. Dagplejen Egestræde 14 Tlf.: Telefontid: Mandag - torsdag Kapacitet: 250 pladser Leder: Anne Grimsbo kl kl Åbningstid 1: Mandag - torsdag Åbningstid 2: Mandag - torsdag Åbningstid 3: Mandag - torsdag Åbningstid 4: Mandag - torsdag Åbningstid 5: Mandag - torsdag kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Børnepasning i Stevns Kommune 9

10 Institutioner Bulderbo Baunebovej 1 Tlf.: børn i alderen 0-2 år 10 måneder og 64 børn i alderen 2 år 10 måneder indtil 4,5 år Mandag - torsdag kl kl Distrikt: Hårlev/Hellested Suzanne Gliese, Område Mette Kloster, Daglig pædagogisk Tryggevælde Børnehave Dalen 5 (afd. Vest) Tlf.: Toftegårdsvej 1 (afd. Øst) Tlf.: Distrikt: Hårlev/Hellested Suzanne Gliese, Område Trine Damkier, Daglig pædagogisk Mie Vinther Jorsø, Daglig pædagogisk 65 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart hvoraf de 8 er i specialgruppe Mandag - torsdag kl kl Børn fra Bulderbo og afd. Vest overflyttes til afd. Øst ved ca. 4,5 års alderen. Afdeling Øst er således førskolegruppe. Hellested Distrikt: Hårlev/Hellested Tåstrupvej 2, Hellested Suzanne Gliese, Områder Bonna Zoega, Daglig pædagogisk Tlf.: børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag kl Tirsdag - torsdag kl kl Børnepasning i Stevns Kommune

11 Humlebien Egestrædet 14 Tlf.: Distrikt: Store Heddinge Susanne Carstensen, Område Ulla Hansen, Daglig pædagogisk 13 børn i alderen 0-2 år 10 måneder 65 børn i alderen 2 år 10 måneder, hvoraf de 10 er i specialgruppen, og indtil skolestart Mandag torsdag kl kl Børnecentret Erikstrup Kronhøjvej 8 Tlf.: børn i alderen 0 2 år 10 måneder og 40 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag - torsdag kl kl Distrikt: Store Heddinge Susanne Carstensen, Område Bente J. Amkær, Daglig pædagogisk Børnecentret Rødtjørnen Rødtjørneparken 6 Tlf.: børn i alderen 0 2 år 10 måneder og 44 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Distrikt: Store Heddinge Susanne Carstensen, Område Helle Lange Nerdal, Daglig pædagogisk Mandag torsdag kl kl Børnepasning i Stevns Kommune 11

12 Skovgruppen Distrikt: Store Heddinge Rødtjørneparken 6 Susanne Carstensen, Område Helle Lange Nerdal, daglig pædagogisk Tlf.: børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag - torsdag kl kl Druelund Børnecenter Distrikt: Store Heddinge Druelundsvej 13 Susanne Carstensen, Område Gudrun Sjørslev, Daglig pædagogisk Tlf.: børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag - torsdag kl kl Børnepasning i Stevns Kommune

13 Lærkehuset Valnøddevej 20, Strøby Egede 4600 Køge Tlf.: Distrikt: Strøby/Strøby Egede Signe Kofod Hansen, Område Heidi Kamera, Daglig pædagogisk Vuggestuen Skoven 39 børn i alderen 0 2 år 10 måneder Mandag torsdag kl (fredag 16.30) Børnehave afd. 1 Lunden 50 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag torsdag kl (fredag 16.30) Børnehave afd. 2 Reden 50 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag torsdag kl (fredag 16.30) Lodbjerggård Børnehus Lendrumvej Strøby Tlf.: børn i alderen 0 2 år 10 måneder og 44 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag - torsdag kl kl Distrikt: Strøby/Strøby Egede Signe Kofod Hansen, Område Tove Conrad Lidegaard, Daglig pædagogisk Klippinge Børnecenter Toftepladsen Klippinge Tlf.: børn i alderen 0 2 år 10 måneder og 40 børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag - torsdag kl kl Distrikt: Strøby/Strøby Egede Signe Kofod Hansen, Område Hanne Bender, Daglig pædagogisk Børnepasning i Stevns Kommune 13

14 Acaciebo Distrikt: Strøby/Strøby Egede Acacievej 54, Strøby Egede Signe Kofod Hansen, Område 4600 Køge Dorthe Jones, Daglig pædagogisk Tlf.: børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag torsdag kl kl Strøby Børnehave Strøby Bygade 38 B 4671 Strøby Tlf.: børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart hvoraf de 6 er i specialgruppen Mandag torsdag kl kl Distrikt: Strøby/Strøby Egede Signe Kofod Hansen, Område Inge Johansen Smith, Daglig pædagogisk Rødvig Børnecenter Skørping Mark Rødvig Stevns Tlf.: børn i alderen 2 år 10 måneder og indtil skolestart Mandag kl Tirsdag-torsdag kl kl Distrikt: Rødvig Leder: Tina Herskind Souschef: Lise Løgsted Andersen 14 Børnepasning i Stevns Kommune

15 SFO er, klubber/ungdomsklubber SFO Krudthuset Faxevej 4, Tlf.: Leder: Lene Lousdal Hotherskolen 144 børn fra skolestart til og med 2. klasse Mandag fredag morgen kl Mandag torsdag eftermiddag kl (fredag 16.30) (skoleferier kl morgen, kl eftermiddag) SFO 1 Hellestedet Tåstrupvej 2, Hellested Tlf.: Leder: Marianne Rodriguez Hotherskolen 65 børn fra skolestart til og med 2. klasse Mandag torsdag morgen kl (fredag ) Mandag torsdag eftermiddag kl (fredag 16.00) SFO 2 Hellestedet Tåstrupvej 2, Hellested Tlf.: Leder: Marianne Rodriguez 21 børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag torsdag kl kl (morgenåbning i SFO 1 s lokaler Hotherskolen Børnepasning i Stevns Kommune 15

16 SFO Hoptimisten Kronhøjvej 4 Tlf.: Leder: Bitten Schlander Store Heddinge skole 130 børn fra skolestart til og med 2. klasse Mandag fredag morgen kl Mandag torsdag eftermiddag kl (fredag 16.00) SFO Stjernen Boestoftevej 55, Boestofte, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: Leder: Bitten Schlander 73 børn fra skolestart til og med 2. klasse Mandag fredag morgen kl Mandag fredag eftermiddag kl Store Heddinge skole Strøbyskolens SFO Lendrumvej Strøby Tlf.: Leder: Bodil Walde Strøbyskolen 175 børn fra skolestart til og med 2. klasse Mandag fredag morgen kl Mandag torsdag eftermiddag kl ( 16.00) skoleferier dog (fredag 16.00) for børn uden morgenåbning Børnepasning i Stevns Kommune

17 SFO Skelbæk Esagervej 4, 4672 Klippinge Tlf.: Leder: Bodil Walde Strøbyskolen 66 børn fra skolestart til og med 2. klasse Mandag fredag morgen kl Mandag torsdag eftermiddag kl (fredag 16.00) Fritidscenteret Munkegården Parkvej 1 A Tlf.: Leder: Morten Grandal Børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag torsdag kl kl Aftenklubben Onsdag-torsdag Leder: Morten Grandal kl Stevns Fritidscenter Superklubben Kirkevej Klippinge Leder: Lene Overgaard Stevns Fritidscenter Børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag torsdag Aftenklubben Tirsdag-torsdag kl kl Leder: Morten Grandal Kl Børnepasning i Stevns Kommune 17

18 Ellehallen Ellevej 2, Strøby Egede 4600 Køge Tlf.: Leder: Helle Bech Stevns Fritidscenter 170 børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag torsdag kl kl Skoleferier dog kl ) Morgenåbning i SFO s lokaler på Strøbyskolen kl Aftenklubben Mandag torsdag: kl Fritidsgården Toftegårdsvej 2 Tlf.: Leder: Lars Niels Yding Stevns Fritidscenter 35 kontrolleret kun 3. klasse + 80 børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag fredag kl (skoleferier dog kl ) Morgenåbning i SFO s lokaler på Hotherskolen kl Aftenklubben Mandag torsdag: kl Fritidscenteret Hyttefadet Vemmetoftevej Rødvig Stevns Tlf.: Leder: Henrik L. Madsen 60 børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag torsdag kl kl Stevns Fritidscenter Aftenklubben Mandag-onsdag-torsdag Børnepasning i Stevns Kommune

19 Sydstevns Fritidsklub Nørrehusvej 4, Lyderslev Tlf.: Leder: Lisbeth Dahl 147 børn fra 3. klasse til og med 6. klasse Mandag fredag kl Stevns Fritidscenter Skoler Hotherskolen Faxevej 4 Tlf.: Leder: Karsten Jensen Hellested afd. Tåstrupvej 2, Hellested Tlf.: Store Heddinge skole Erikstrup afd. Kronhøjvej 4 Tlf.: Leder: Jannick Stærmose Mortensen Boestofte afd. Boestoftevej 55, Boestofte 4673 Rødvig Stevns Tlf.: Strøbyskolen Lendrumvej Strøby Tlf.: Leder: Inger Brøndsted Skelbæk afd. Esagervej Klippinge Tlf.: Børnepasning i Stevns Kommune 19

20 Stevns Ungdomsskole Faksevej 4 Tlf.: Skolen i Egestræde Egestræde 14 Tlf.: Leder: Bjarne Lykke Nielsen Leder: Charlotte Olsen Institutionstakst 2011 Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO, klasse SFO, morgenåbning (kan tilkøbes) Pris kr kr kr kr. 300 kr. Klubber eller SFOII: Institutionstakst 2011 Pris Morgenåbning (foregår i SFO) 300 kr. 3. kl. til og med 6. kl. (ikke kontrolleret pasning) 850 kr. 3. kl. (kontrolleret pasning) kr. Aftenklub for unge 170 kr.

BØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE

BØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE BØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE TEAMA Information fra Pladsanvisningen om optagelse af børn i dagpleje, dagtilbud og SFO. Indhold Pasningsgaranti... 3 Klagevejledning... 3 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud...

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave Dragør Kommunes anvisningsregler Pixiudgave På baggrund af ønske fra Forældrenævnet om uddybning af Dragør Kommunes anvisningsregler har forvaltningen udarbejdet denne pixiudgave af anvisningsreglerne

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune Venteliste- og optagelseskriterier for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger i Struer Kommune gældende fra 1. januar 2007 Struer Kommune Struer Kommunes serviceniveau Struer Kommune har pasningsgaranti

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud

Regler om optagelse i dagtilbud Regler om optagelse i dagtilbud - gældende pr. 6. marts 2013 Foto: Modelfoto Optagelse af børn i dagtilbud Regler gældende fra 06.03.2013 Udarbejdet i henhold til LBK nr. 668 af 17/06/2011 1. Rudersdal

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år 1 Visitationsregler til dagtilbud i Hvidovre Kommune Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune. Garantien omfatter alle børn over 26 uger og indtil barnet starter i skolen. Du får en garantidato for, hvornår dit

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 1) Rudersdal Kommune har følgende dagtilbud til børn Kommunal dagpleje (0-2 år) Vuggestuer (0-2 år) Børnehaver (3-6 år) Aldersintegrerede institutioner

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Book institutionsplads til dit barn. - enkelt og hurtigt med NemPlads

Book institutionsplads til dit barn. - enkelt og hurtigt med NemPlads Book institutionsplads til dit barn - enkelt og hurtigt med NemPlads Med NemPlads har Rudersdal Kommune gjort det nemt for dig at booke en plads til dit barn i et dagtilbud. Du finder NemPlads i Min Rude

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune

Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune tilbyder en bred vifte af dagpasningstilbud for 0-6 årige børn. I Kerteminde Kommune kommer

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Københavns Kommune. Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år. (Sidst revideret juli 2015)

Københavns Kommune. Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år. (Sidst revideret juli 2015) Københavns Kommune Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år (Sidst revideret juli 2015) 1 Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud seks måneder til to år

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune

Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune Indhold Målsætninger for dagtilbudsområdet i Frederikshavn Kommune... 3 Børne- og Ungepolitik... 3 Familien i Centrum... 3 Børne- og Ungdomsudvalgets dialog med distriktsbestyrelserne i dagtilbud... 4

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Dagtilbudsliste. Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Skolefritidsordning SFO Fritids- og ungdomsklubber.

Dagtilbudsliste. Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Skolefritidsordning SFO Fritids- og ungdomsklubber. Dagtilbudsliste Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Skolefritidsordning SFO Fritids- og ungdomsklubber Marts 2015 Egne notater: 23 INDHOLDSFORTEGNELSE Indtægtsgrænsen forhøjes med

Læs mere

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads Pkt.nr. 2 Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads 299659 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager til efterretning, at der pr. 1.1.2001 er sket ændringer og præciseringer

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indhold Mål for

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år

Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år Opdateret august 2013 Indhold 1. Venteliste... 4 1.1 Anciennitet til børnehave... 4 1.2 Anciennitet til Døgninstitutionen Vartov... 4 1.3 Anciennitet til

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Side 2 Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

INDMELDELSESSKEMA SKOLE VENTELISTE (sæt X) Skolen er prøve- og eksamenfri.

INDMELDELSESSKEMA SKOLE VENTELISTE (sæt X) Skolen er prøve- og eksamenfri. INDMELDELSESSKEMA SKOLE VENTELISTE (sæt X) Skolen er prøve- og eksamenfri. Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård - tlf. 49 13 96 87 Undervisningspligten (bhv. kl.)

Læs mere