Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q (intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler: Koncern-økonomi Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 10. december 2013 budgettet for Første kvartalsrapport sammenholder budget 2014 og første kvartalsprognose for 2014, samt det realiserede regnskabsresultat for 2014 med tilsvarende regnskabsresultat fra Kvartalsrapporten for Q forelægges til orientering. KONCERNØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR Overgang til ny it-systemer på økonomiområdet 1. januar 2014 overgik KU til nye it-systemer på økonomiområdet, RejsUd, IndFak, Navision Stat og ØS LDV. Formålet med overgangen har været at opnå en bedre og mere ensartet økonomistyring ved anvendelse af et sammenhængende standardsystem på KU. I forlængelse heraf er KU ved at implementere et nyt budgetsystem (Prophix), der forventes ibrugtaget til budget 2015 (evt. budget 2016). Indtil da benyttes et midlertidigt budgetværktøj, udviklet til indlæsning i Navision. Navision Stat på KU er den største Navision-implementering i Danmark. Systemet er i sin opstartsfase og giver som forventet visse opstartsvanskeligheder. Q1-rapporteringen er derfor mere usikker end normalt. Efter indkøringsperioden ved Q1, er det ledelsens forventning, at opstartsvanskelighederne stort set er løst ved Q2-rapporteringen. REF: MAPET

2 SIDE 2 AF 17 Resumé Universitetsdirektøren og ledelsen fra Koncern-økonomi har den 12. maj afholdt kvartalsmøder med fakulteternes ledelse, og på denne baggrund er forventningerne til årets resultat justeret. Prognosen viser ved 1. kvartal et forventet underskud på 150 mio. kr. inklusiv en ledelsesmæssig korrektion på 26,8 mio. kr. Idet budgettet udviste et forventet underskud på 200 mio. kr., er der tale om en forventet ændring på 50 mio. kr. i forhold til budgettet (se tabel 1). Overordnet er der sket følgende ændringer fra budget til Q1: Ved Q1 forventes indtægterne samlet set at stige med godt 250 mio. kr. Omkring 100 mio. kr. kan tilskrives en forventning om stigende aktivitet på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Den resterende stigning i forventede indtægter fordeler sig over flere mindre stigninger. Løn er samlet set opskrevet med godt 100 mio. kr., det er primært VIP-løn, der er opjusteret. De samlede driftsudgifter er opskrevet med godt 70 mio. kr., opskrivningen dækker over modsatrettede tendenser. Det forventes at forbruget vedr. øvrig drift vil stige, primært som følge af opdrift på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Modsat er prognosen vedr. bygninger nedskrevet. Indhold 1. Økonomirapportering KU s samlede prognose og regnskab Udvikling for hovedområderne Eksterne projekter Kommentarer til balancen og pengestrømsopgørelsen Særlige forhold ved Q Opgørelsesprincipper Bilag 1. Resultatopgørelse opdelt på virksomhedstyper Bilag 2. Hovedområdernes resultat og egenkapital... 16

3 1. Økonomirapportering Tabel 1: Regnskab og prognose for 1. kvartal 2014 (mio. kr.) SIDE 3 AF 17 Ændring Vækst Regnskab i Budget Prognose Regnskab fra budget Regnskab 2014 % af Q Q1 til Q (Q1) regnskab i % prognose Uddannelsestilskud 1.939, ,4 497,8 0,0 467,8 6,4% 25,7% Forskningstilskud 2.911, ,3 730,1 26,2 719,0 1,5% 24,9% Basistilskud 339,2 339,6 84,8 0,4 72,0 17,9% 25,0% Eksterne midler 2.612, ,1 479,8 103,7 531,7-9,8% 17,7% Bygningsrelaterede indtægter 63,9 85,2 15,0 21,2 30,8-51,2% 17,6% Andre indtægter 320,3 425,7 36,4 105,4 90,4-59,7% 8,6% Indtægter i alt 8.186, , ,9 256, ,6-3,5% 21,8% VIP løn 2.997, ,5 703,8 91,8 672,7 4,6% 22,8% TAP FU løn 770,6 803,1 196,1 32,6 194,3 0,9% 24,4% TAP AS løn 1.215, ,5 293,9-12,7 295,4-0,5% 24,4% Løn i alt 4.983, , ,7 111, ,4 2,7% 23,4% Øvrig drift 1.657, ,2 355,6 115,9 339,6 4,7% 20,1% Bygninger 1.685, ,8 372,0-42,6 396,3-6,1% 22,6% Afskrivninger 128,1 128,7 32,2 0,6 20,2 59,5% 25,0% Drift i alt 3.470, ,7 759,7 74,0 756,0 0,5% 21,4% Resultat før finansielle poster -267,8-196,4-109,6 71,4-6,8-55,8% Finansielle poster 19,6 19,6 9,0-0,0 11,6-22,5% 45,7% Resultat efter finansielle poster -248,2-176,8-100,6 71,3 4,7-56,9% Ledelsesmæssig korrektion 48,2 26,8 31,0 Resultat efter ledelsesmæssig korrektion -200,0-150,0-69,6 50,0 4,7 Note: Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler. Udvalgte poster er periodiseret. Data er trukket fra ØS- LDV og Navision den 19. maj Sumafvigelse på første decimal kan skyldes afrundingsmetoden. Finansielle poster er en opgørelse over finansielle nettoindtægter. 1.1 KU s samlede prognose og regnskab Periodens resultat Der er i 2014 budgetteret med et underskud på 200 mio. kr. hvorimod Q1 prognosen udviser et underskud på 150 mio. kr. inklusiv den centrale ledelsesmæssige korrektion, der reducerer det forventede underskud med 26,8 mio. kr. Ændringen i det forventede resultat i forhold til budget skyldes primært en forventning om stigning i indtægter samt at det endelige forbrug på løn og drift ventes at ville blive mindre end antaget ved budgetudarbejdelsen. Den centrale ledelsesmæssige korrektion på 26,8 mio. kr. er fremkommet på baggrund af fakultetsmøderne og fakulteternes indmeldinger af de usikkerheder, der er i de indlæste prognoser, hvor det forventes at løn og driftsforbrug vil blive lidt mindre end det indmeldte. Det realiserede regnskabsresultat udviser et underskud på 100,6 mio. kr. efter første kvartal, hvor regnskabsresultatet ved samme kvartal sidste år udgjorde et overskud på 4,7 mio. kr. Regnskabsresultatet på 100,6 mio. kr. er behæftet med usikkerhed, og bør rettelig korrigeres med 31 mio. kr., svarende til primært lønforbrug vedr. Delregnskab 30 (Indtægtsdækket Virk-

4 somhed) og Delregnskab 40 (Retsmedicin), der fejlagtigt er placeret på Delregnskab 10 (Almindelig Virksomhed), hvor det har resultateffekt. SIDE 4 AF 17 Indtægter Ved udgangen af første kvartal 2014 udgjorde KU s realiserede indtægter 1.843,3 mio. kr. Dette svarer til et fald på 3,5 procent i forhold til samme kvartal sidste år, hvor der var realiseret 1911,6 mio. kr. ved Q1. Indtægtsprognose for Q1 er opjusteret med 256,9 mio. kr. siden budgettet og udgør 8.443,3 mio. kr. KU s uddannelsestilskud fra Styrelsen for Videregående uddannelser (UDS) er som sædvanligt ikke justeret ved Q1. Prognosen for uddannelsesindtægterne bliver endeligt justeret i 2014 forbindelse med Q3-prognosen, hvor tillægsbevillingen for 2014 (TB14) bliver indarbejdet. Prognosen udgør ved Q ,4 mio. kr. Prognosen for KU s forskningstilskud udgjorde i budgettet 2.911,2 mio. kr. og er ved Q1 opjusteret med samlet 26,2 mio. kr. De 21,7 mio. kr. udmøntes på TB14 fra til ibrugtagning af KUA2. De resterende 4,5 mio. kr. er opjusteret som følge af fakulteternes reviderede forventning til forbrug af midler til forskeruddannelsesprogrammer. Prognosen for KU s forskningstilskud udgør ved Q ,3 mio. kr. Basistilskud er samlet set opjusteret med 0,4 mio. kr., primært som følge af 0,5 mio. kr. til Statens Naturhistoriske Museum, tildelt fra Kulturministeriet til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer. Prognosen udgør ved Q1 339,6 mio. kr. Prognosen vedr. eksterne midler er ved Q1 opskrevet med 103,7 mio. kr. ift. budgettet. Årsagen hertil er en fakultær forventning om stigende aktivitet på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forbruget på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ligger som sædvanligt lavt i første kvartal og ventes ligeledes som sædvanligt at ligge højere i 2. og 3. og især i 4. kvartal. Prognosen vedr. bygningsrelaterede indtægter (husleje m.v.) er steget med 21,2 mio. kr. fra budget til Q1. Årsagen hertil skyldes primært en opjustering af fakulteternes forventninger til og prognosticering af eksempelvis timebaseret leje og fremlejeindtægter i øvrigt. Derudover er prognosen justeret som følge af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat fra tidligere år, hvor universitetet har påklaget ejendomsvurderingerne. Andre indtægter er ved Q1 opskrevet med 105,4 mio. kr. ift. budgettet, årsagen hertil skyldes formentlig en lidt for positiv prognose, derudover er der en stigning på øvrige uddannelsestilskud samt deltagerbetaling.

5 Lønomkostninger De realiserede lønomkostninger udgør samlet 1.193,7 mio. kr. ved Q1 og er således steget med 31,3 mio. kr. ift. samme tid sidste år, hvilket svarer til en samlet stigning på 2,7 procent. Stigningen er især sket på løngrupperne VIP og TAP-FU 1. De samlede realiserede lønomkostninger udgør 23,4 procent af Q1 prognosen, hvor den sidste år udgjorde 24,0 procent. Der var oprindeligt budgetteret med et samlet lønforbrug på 4.983,5 mio. kr., ved Q1 er prognosen opjusteret med 111,6 mio. kr. og udgør således 5.095,1 mio. kr. VIP-lønnen er steget med 91,8 mio. kr. og udgør således størstedelen af stigningen. TAP-FU er steget med 32,6 mio. kr. fra budget til Q1, mens TAP-AS forventes at falde med 12,7 mio. kr. Stigningen i forventningen til lønomkostninger for VIP'ere fra budget til Q1 falder i tråd med universitetets overordnede strategi; at opretholde et højt aktivitetsniveau indenfor forskning og uddannelse og som følge deraf ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere. SIDE 5 AF 17 Driftsomkostninger De realiserede driftsomkostninger udgjorde ved Q1 i alt 759,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,5 procent sammenlignet med De realiserede driftsudgifter udgør ved udgangen af første kvartal 21,4 procent af prognosen. Den lave realiseringsgrad på driftsudgifter skyldes som tidligere nævnt udfordringer ved implementeringen af de nye it-systemer, hvorfor forbruget har været relativt lavt i første kvartal. Prognosen for de samlede driftsomkostninger udgør 3.544,7 mio. kr. ved Q1 og er opjusteret med 74,0 mio. kr. siden budgettet. Den samlede opjustering i forventningen til driftsomkostninger skyldes flere modsatrettede tendenser. Generelt har der været en opjustering på Øvrig drift med 115,9 mio. kr. ift. budgettet. Den primære årsag til forventningen om øgede udgifter vedr. øvrig drift skyldes primært en forventning om opdrift på Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forventningen til de bygningsrelaterede udgifter forventes ved Q1 at falde med 42,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,6 procent af Q1-prognosen på 1.642,8 mio. kr. Ændringen dækker over flere bevægelser, hvor de største poster indeholder en nedskrivning som følge af udskudt ibrugtagelse af nybyggerier, hvorfor universitetets egne investeringer hertil først afholdes de kommende år. Derudover har universitetets påklage af ejendomsvurderinger medført et lavere niveau for ejendomsskatter. Endeligt har fakulteterne foretaget en nedskrivning af prognosen som følge et lavere skøn for bygningstilpasninger. 1 TAP FU: Teknisk - Administrativt personale indenfor forsknings, formidling og uddannelsesnære funktioner

6 Prognosen for afskrivningerne er uændret i forhold til budgettet. SIDE 6 AF 17 Finansielle poster I 2014 var der budgetteret med renteindtægter for 20 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i renteudgifter (bl.a. omkostninger vedr. valutakursændringer samt diverse bankgebyrer). Q1 prognosen for de finansielle poster er uændret i forhold til budgettet. KU har med udgangen af første kvartal et indestående på obligationsdepotet på knap 1,5 mia. kr. Herudover er der placeret 750 mio. kr. i aftaleindskud. Da der er omkostninger ved at flytte kapital ind og ud af depotet i kombination med en lav rente, vurderes det mere hensigtsmæssigt at placere overskudslikviditet kortvarigt i aftaleindskud. 1.2 Udvikling for hovedområderne Tabel 2: Hovedområdernes prognose og resultat for Q (mio. kr.) Ændring fra budget Omsætning Regnskabsresultat i Budget Prognose Regnskab til Q1 Regnskab i regnskab procent af Hovedområde Q Q1 Prognose 2013 (Q1) 2014 omsætning HUM -29,8-24,8 464,5 5,0 369,7 664,3-3,7% JUR 0,0-2,9 127,1-2,9 119,6 172,3-1,7% SCIENCE -40,0-40, ,7-0,1 932, ,5-2,4% SAMF -15,5-17,4 248,8-1,9 235,4 369,1-4,7% SUND -109,2-106,5 892,5 2,7 850, ,1-7,1% TEO -2,1-2,5 36,4-0,3 33,3 50,8-4,9% BRIC -4,1-4,2 22,6-0,1 23,7 50,5-8,3% FA -0,5-0,8 382,9-0,4 387,4 527,9-0,2% SEA 0,0-1,0 561,1-1,0 924,3 725,8-0,1% KU øvrige 1,1 23, ,1 22, , ,5-0,6% I alt -200,0-176,8-100,6 23,2 4, ,9-9,6% Centrale reguleringer efter Q-møder 26,8 31,0 Resultat inklusiv centrale reguleringer -200,0-150,0-69,6 50,0 Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler. (1) KU øvrige består af centrale økonomiske reguleringer for bl.a. finanslovsmidler, forskeruddannelsesprogrammer og andre hensættelser, elev og praktikantudgifter, strategiske satsninger samt mindre selvstændige enheder udenfor fakulteterne. Da resultatet ift. omsætningen ikke er fortolkelig på dette aggregerede niveau, er beregningen i sidste kolonne udeladt. (2) Omsætning er opgjort som indtægter på alle delregnskaber eksklusiv nettorenteindtægter Det samlede resultat på KU er en sum af resultaterne fra hovedområderne, som det fremgår af tabel 2. Udarbejdelsen af Q1 har for alle fakulteter været præget af de mange udfordringer vedr. overgangen til de nye it-systemer på økonomiområdet samt de i den forbindelse ændrede sagsgange. Der har været tidsmæssige forsinkelser ift. at stille de rette værktøjer og itunderstøttende redskaber til rådighed for fakulteterne, hvilket også har været

7 en medvirkende årsag til, at Q-prognosen ikke er så gennemarbejdet helt ned på institutniveau som tidligere år. Overordnet set giver de indlæste prognoser dog et tilnærmelsesvist retvisende og samlet billede af KU s økonomiske situation samt forventningerne hertil. Der er samlet set ikke sket store ændringer siden budgettet, årsagen er igen overgangen til de nye økonomisystemer, hvor fokus har været på, at få budgettet korrekt på plads i det nye system og struktur. Der er stadig udfordringer forbundet hermed. Det forventes at der ved Q2 og Q3 vil ske flere ændringer i prognoserne i takt med, at der opnås større fortrolighed med de nye systemer. HUM har ved Q1 indlæst et forventet underskud på 24,8 mio. kr. i 2014 mod det oprindelige budgetterede underskud på 29,8 mio. kr. i HUM har oplevet store udfordringer med indlæsningen af prognosen, og forventer selv et resultat der mere ligner det oprindelige budgetterede. JUR forventer et underskud på 2,9 mio. kr. i 2014, hvor de oprindeligt budgetterede med et nulresultat. Ændringen dækker over flere modsatrettede bevægelser, herunder opjustering af indtægter samt opjustering på løn og drift. Stigningen på løn skyldes bl.a. vikaransættelser og stigningen på driften skyldes bl.a. renovering af nye lokaler (studiepladser der ikke var med i budgettet). SCIENCE forventer ved Q1 et underskud på 40,1 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. siden budgettet. SAMF forventer ved Q1 et underskud på 17,4 mio. kr. i 2014, der er således tale om en stigning på 1,9 mio. kr. siden budgettet SUND forventer ved Q1 et underskud på 106,5 mio. kr. i 2014, der er således tale om et fald på 2,7 mio. kr. siden budgettet. TEO forventer ved Q1 et underskud på 2,5 mio. kr., underskuddet er således steget med 0,3 mio. kr. siden budgettet. BRIC forventer ved Q1 et underskud på 4,2 mio. kr. i 2014, underskuddet forventes således at stige 0,1 mio. kr. siden budgettet. FA forventer ved Q1 et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budgetteret. Det samlede forventede underskud er sammensat af merforbrug på it-aktiviteter samt bevilget merforbrug til Universitetsavisen grundet periodeforskydning (refusioner 2013 og feriepenge), ny ledelse og flytninger. SEA forventer ved Q1 et underskud på 1,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. siden budgettet. Ændringen skyldes flere modsatrettede tendenser herunder flere udgifter til vedligeholdelse. SIDE 7 AF 17

8 KU øvrige er ved Q1 opjusteret til 23,4 mio. kr. mod et oprindelig budget på 1,1 mio. kr. Årsagen til opjusteringen er primært korrektionen i forskningstilskuddet vedr. TB14 som følge af ibrugtagning af KUA2 (jf. indtægtsafsnittet vedr. uddannelsestilskud). SIDE 8 AF Eksterne projekter Udviklingen i hjemtagne eksterne bevillinger 2014 Det samlede bevillingstilsagn for de nyoprettede projekter (sager) i Q1 2014, uden hensyn til det enkelte projekts levetid, udgør 838,4 mio. kr. I forhold til samme periode året før, er der tale om en fremgang i bevillingstilsagn på nye projekter på 249,8 mio. kr., svarende til 42,4 procent. Tabel 3: Udviklingen i bevillingstilsagn på nye projekter (mio. kr.) Q Q Q TEO 0,3 7,7 SAMF 25,9 27,9 25,7 SUND 279,4 221,3 392,7 HUM 27,3 23,9 32,3 SC IENC E 471,9 287,0 353,6 JUR 59,6 10,4 2,1 FA 0,1 0,9 KU div. inkl. BRIC 52,1 18,1 23,4 I alt 916,7 588,6 838,4 Udsigt til ibrugtagning af nyt økonomisystem (Navision) pr. 1. januar 2014 betød en vis tilbageholdenhed med oprettelse af nye projekter ultimo Der har således været en tidsmæssig forskydning i projektoprettelserne fra slutningen af 2013 til Q1 2014, hvilket vurderes at kunne forklare en væsentlig del af den højere tilgang i nye projektoprettelser i Q i forhold til Q Der blev oprettet 493 nye sager i Navision i Q1 2014, som er fordelt på 593 underliggende sagsopgaver, idet hver sag skal have mindst én sagsopgave tilknyttet. I samme kvartal 2013 blev oprettet 332 projekter. Den nye sagsog sagsopgavestruktur i Navision betyder dog, at sammenligninger mellem antallet af nye sager/sagsopgaver oprettet i Navision og projektoprettelser i det tidligere økonomisystem (til og med 2013) skal foretages med et vist forbehold. 1.4 Kommentarer til balancen og pengestrømsopgørelsen De foreliggende balanceposter pr. 31/ er post for post ikke fuldstændig sammenlignelige med saldiene pr. 31/ pga. overgangen til Navi-

9 sion, indføring af ny finanskontoplan, nye regnskabsrapporter samt udfordringer med at få registreret og omposteret forskellige transaktioner. For at opnå en større sammenlignelighed med saldiene ultimo 2013, er der derfor foretaget nogle skøn og omflytninger af poster ved opstillingen af nedenstående balance og pengestrømsopgørelse. SIDE 9 AF 17 Aktiverne Balancesummen udgjorde pr. 31. marts 2014 i alt 4.574,4 mio. kr., hvilket er et fald i aktiverne på 175,4 mio. kr. sammenholdt med en balancesum på 4.749,8 mio. kr. primo De immaterielle og materielle anlægsaktiver er formindsket med 61,7 mio. kr., der primært skyldes, at der kun er registreret nye investeringer for 2,7 mio. kr. i Q1, mens afskrivningerne udgjorde 64,5 mio. kr. Tilgodehavender er forøget med 66,9 mio. kr. siden årsskiftet primært pga. en stigning i tilgodehavender vedr. projekter, der skønnes at være forøget med 117,6 mio. kr., som skal ses i lyset af en stigning i betalingsanmodninger på 94,1 mio. kr. Tilgodehavender er desuden væsentligt påvirket af et fald på 34,4 mio. kr. i almindelige debitorer (salg af varer og tjenesteydelser) og et fald i tilgodehavender hos Bygningsstyrelsen på 39,6 mio. kr. Værdien af kortfristede obligationer er forøget med 8,9 mio. kr. fra primo 2014, mens likvide midler er faldet med 189,5 mio. kr. Passiverne Faldet i passiverne på 175,4 mio. kr. siden årsskiftet skyldes især et fald i egenkapitalen på 100,6 mio. kr. svarende til det negative driftsresultat. Desuden er de langsigtede gældsforpligtelser (donationsforpligtigelse) formindsket med 25,9 mio. kr., og de kortfristede gældsforpligtelser er formindsket med 48,9 mio. kr. Faldet i kortfristede gældsforpligtelser er sammensat af et fald på 183,7 mio. kr. i leverandørgæld, som hvert år udviser relativt lave saldi gennem året og en meget høj saldo ultimo året. Faldet opvejes delvist af stigningen i forudbetalte bundne tilskud fra bevillingsgivere m.fl. på 51,9 mio. kr. og det forudbetalte tilskud fra staten ultimo Q1 er forøget med 53,4 mio. kr., fordi det også indeholder afregning af købsmoms.

10 Tabel 4: Balance pr. 31. marts 2014 (mio. kr.) Aktiver Primo balance Regnskab 2014 ultimo Q1 Bevægelse primo balance til regnskab Immaterielle anlægsaktiver 9,6 9,2-0,4 Materielle anlægsaktiver 849,4 788,2-61,3 Finansielle anlægsaktiver * 112,2 112,2 0,0 Anlægsaktiver i alt 971,2 909,5-61,7 SIDE 10 AF 17 Tilgodehavender 1.113, ,0 66,9 Kortfristede obligationer 1.474, ,6 8,9 Likvide beholdninger 1.190, ,3-189,5 Omsætningsaktiver i alt 3.778, ,9-113,7 Aktiver i alt 4.749, ,4-175,4 Passiver Egenkapital 1.159, ,8-100,6 Hensatte forpligtelser 36,4 36,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser (donationer) 218,2 192,3-25,9 Kortfristede gældsforpligtelser 3.335, ,9-48,9 Gældsforpligtelser i alt 3.554, ,2-74,8 Passiver i alt 4.749, ,4-175,4 * Note: Tre gældsbreve til Bygningsstyrelsen på i alt 86,5 mio. kr. vedr. bygninger er aktiverede finansielle anlægsaktiver og reguleret direkte i egenkapitalen. Pengestrømsopgørelse De likvide beholdninger inkl. de 1.483,6 mio. kr. investeret i kortfristede obligationer, udviste et fald på 180,6 mio. kr. ultimo Q1. Pengestrømmen fra driftsaktiviteten inkl. resultatet bidrog med et negativt likviditetsflow på 184,2 mio. kr., heraf udgjorde underskuddet på 100,6 mio. kr., og den øgede pengebinding i tilgodehavender udgjorde 67,1 mio. kr. Likviditetstrækket fra investeringsaktiviteterne og finansieringen via donationer havde begge et begrænset omfang i Q1, idet der ikke er anskaffet så mange anlæg i starten af året.

11 Tabel 5: Pengestrømsopgørelse fra 1. januar til 31. marts 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Q1 Periodens resultat -23,4-100,6 Overført kompensation til obligatorisk opsparing Afskrivninger og ikke kontante driftsposter 255,6 64,3 Donationsafskrivninger -120,1-32,2 Nedskrivning af anlægsaktiver og donationer (netto) 10,7 0,0 Forskel i bogførte og betalte nettorenter -0,3 0,3 Ændring i hensatte forpligtelser 1,3 0,0 Ændring i tilgodehavender -75,4-67,1 Ændring i varebeholdninger 5,4 0,0 Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 219,9-48,9 Pengestrøm fra drift 273,6-184,2 SIDE 11 AF 17 Køb af immaterielle anlægsaktiver -3,3-0,2 Køb af materielle anlægsaktiver -223,4-14,0 Forudbetaling af anlæg -12,5 11,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -239,2-2,7 Tilgang af donationsforpligtelse materielle anlægsaktiver 93,4 6,5 Forudbetaling af donationsforpligtelser -20,1-0,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 73,4 6,3 Ændring i årets pengestrøm 107,9-180,6 Likvid beholdning og obligationer ved årets begyndelse Regulering vedrørende Det 2.545, ,5 Informationsvidenskabelige Akademi overført til universitetet 11,7 Likvid beholdning og obligationer ved årets udgang 2.665, ,9 Ændring i likvide beholdninger 107,9-180,6 2. Særlige forhold ved Q1 Bachelor og Kandidatfærdiggørelsesbonus KU havde i budgettet for 2014 indarbejdet en forventning om 158,3 mio. kr. færdiggørelsesbonus, hvilket er fastholdt ved Q1. I FL14 har styrelsen genberegnet nye vejledende takster for færdiggørelsesbonus på af sektorens

12 indsendte forventninger til færdiggørelse af bachelorer og kandidater i 2014 og frem samt den samlede ramme for ordningen. KU har dog ikke justeret Q1 prognosen i den forbindelse, da der er stor usikkerhed forbundet med den endelige bonus. Der er tale om en samlet afsætning til bonus for alle universiteter, hvorfor taksterne til Bachelor- og Kandidatbonus først fastlægges endeligt ved TB14, når den samlede produktion for hele sektoren foreligger. SIDE 12 AF 17 Økonomisk ubalance vedr. ind- og udrejsestuderende Tillægsbevilling 2012 indeholdte en reduktion af heltidsuddannelsestilskuddet på 30,1 mio. kr. som følge af den økonomiske ubalance blandt ind- og udrejsende studerende. I forbindelse med udmeldingen af de faktiske tilskud i henhold til FL 2013 og TB 2013 meddelte styrelsen, at reguleringen af en evt. ubalance sker først på TB 2015, akkumuleret for årene Ved årsafslutningen optog KU derfor 9,5 mio. kr. på balancen som et tilgodehavende. Der er i Q1 prognosen ikke indregnet noget vedrørende økonomisk ubalance i 2014 i forbindelse med udenlandske studerende. Der arbejdes fortsat på at mindske ubalancen. Præmieringsmidler I 2014 har KU lavet en ny intern præmieringsordning, som udløser 1 mio. kr. til større forskningssamarbejdsprojekter under Horizon 2020, hvor KU forventes at få en betydelig rolle og blive koordinator. Samtidig videreføres den interne EU-præmieringsordning i en overgangsperiode mens den afvikles. Denne ordning udløser 0,5 mio. kr. ved hjemtagelse af større EUprojekter. Der er i budget 2014 og i Q1 prognosen afsat 15 mio. kr. til begge ordninger. Ved Q1 er der udmøntet 16 præmieringer via. den tidligere ordning til EU-projekter, dvs. 8 mio. kr. og endnu ingen til Horizon 2020 projekter. STÅ-prognose og studiefremdriftsreformen I budget 2014 er der indarbejdet en STÅ-prognose, der bygger på målene i KU s Udviklingskontrakt og målene fra Strategisk Fysisk Planlægning (SFP), som begge forudsætter en øget STÅ-produktion. Den ambitiøse STÅ-prognose betyder, at der alt andet lige er en større risiko for ikke at kunne imødekomme prognosen, hvilket indebærer en øget risiko for såvel KU s som de enkelte fakulteters indtægtsgrundlag. Prognosen justeres ved Q3 ift. den faktiske STÅ-produktion. Bestyrelsens Strategiske pulje (BSP) Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP) i 2014 udgør 115,9 mio. kr. Der er ved Q1 udmøntet 91,3 procent, svarende til 105,9 mio. kr.

13 Tabel 6: Bestyrelsens Strategiske pulje (BSP) SIDE 13 AF 17 Budget 2014 Udmøntet Q1 Rest Ledelses og organisationsudvikling 6,8 6,8 0,0 Forskning 38,2 36,3 1,9 Uddannelse 51,7 51,7 0,0 Formidling 2,5 0,5 2,0 Øvrige initiativer 10,7 10,7 0,0 Udisponeret 6,0 0,0 6,0 Resultat 115,9 105,9 9,9 Indsatsområde Forskning dækker over afsætning til kvinder i forskning 33,2 mio. kr. og Proof of Concept 5 mio. kr. Københavns Universitet har i det første kvartal udmøntet 36,3 mio. kr. til kvinder i forskning og forventer at udmønte yderligere 1,9 mio. kr. inden årets udgang. Proof of Concept er udmøntet. Indsatsområde Formidling dækker over afsætninger til Museum Tusculanum 1 mio.kr. og fælles prærekruttering 1,5 mio. kr. Der er udmøntet 0,5 mio.kr. til Museum Tusculanum. Restbevillingen udmøntes medio Prærekruttering forventes udmøntet inden årets udgang. BSP udisponeret reserve forventes ligeledes udmøntet inden årets udgang. Samlet set forventer Københavns Universitet ved Q1 et nulresultat Puljen Som led i Strategi 2016 blev der oprettet en 2016 Pulje med henholdsvis en forsknings- og en uddannelsesdel, og der blev samlet set afsat 480 mio. kr. til puljen. I januar 2013 blev 18 projekter godkendt af et internationalt bedømmelsesudvalg til modtagelse af midler fra forskningsdelen. Der blev afsat 400 mio. kr. til forskningsdelen (F16) over en 4-årig periode. Medio 2013 blev seks projekter godkendt af et internationalt panel til modtagelse af midler fra uddannelsesdelen, hvor der over en 4-årig periode er afsat 67,8 mio. kr. I 2014 er der udmøntet 116,5 mio. kr. til forskningsdelen (F16) og 24,1 mio. kr. til uddannelsesdelene (U16). Det er grundet overgangen til Navision ikke muligt på nuværende tidspunkt at få et samlet overblik over aktivitetsniveauet i 2014, men det forventes afklaret til Q2. Der skal generelt påregnes en forsinkelse i forbruget, bl.a. fordi det tager tid at rekruttere videnskabeligt personale. 3. Opgørelsesprincipper Kvartalsrapporten for Q viser KU s resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance.

14 Gennemgangen af hovedområdernes resultater ved Q1 er baseret på hovedområdernes indmeldinger. Data er genereret fra universitetets økonomisystem Navision. Tabel 1 og 2, samt bilag 1 er elimineret for intern handel og interne overførsler. Hvor intet andet er nævnt, er beløbene opgjort i løbende priser. Procentberegninger er tilsvarende foretaget ud fra løbende priser. SIDE 14 AF 17 København den 26. maj 2014 Koncern-økonomi Københavns Universitet

15 Bilag 1. Resultatopgørelse opdelt på virksomhedstyper 1. kvartal 2014 i mio. kr. SIDE 15 AF 17 Budget 2014 Prognose 2014 Q1 Regnskab Ændring fra 2014 Q1 budget til Q1 Regnskab 2013 Q1 Vækst regnskab i % Regnskab i % af prognose 2014 Ordinær virksomhed Indtægter 5.573, , ,1 153, ,9-1,1% 23,8% Løn 3.595, ,1 908,8 62,9 853,2 6,5% 24,8% Drift 2.201, ,6 559,6 64,0 532,1 5,2% 24,7% Resultat før finansielle -222,8-195,8-104,3 27,0-5,4-53,3% poster Finansielle poster 19,6 19,6 9,0 0,1 11,6-22,5% 45,7% Resultat -203,3-176,1-95,4 27,1 6,2-54,1% Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 235,6 235,4 14,4-0,2 50,6-71,6% 6,1% Løn 112,2 120,3 3,9 8,1 27,1-85,6% 3,3% Drift 120,2 115,8 15,8-4,4 24,9-36,3% 13,7% Resultat før finansielle 3,3-0,6-5,4-3,9-1,4 277,8% 880,7% poster Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0% 0,0% Resultat 3,3-0,6-5,4-3,9-1,4 277,9% 873,7% Tilskudsfinansieret virksomhed Indtægter 2.376, ,0 465,4 103,1 481,1-3,3% 18,8% Løn 1.276, ,7 281,0 40,7 282,0-0,4% 21,3% Drift 1.100, ,3 184,3 62,5 199,0-7,4% 15,8% Resultat før finansielle 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - - poster Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0% 0,0% Resultat 0,0 0,0 0,0-0,0-0,0 - - Resultat for alle -200,0-176,8-100,6 23,2 4,7-56,9% delregnskaber Ledelsesmæssig korrektion 26,8 31,0 Resultat inklusiv Centrale reguleringer -150,0-69,6 50,0 4,7 Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler.

16 Bilag 2. Hovedområdernes resultat og egenkapital SIDE 16 AF 17 Regnskab 2013, budget 2014, Q i mio. kr. HUM JUR SCIENCE Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 100,1 68,1 68,1 32,8 39,9 39,9 372,4 446,8 446,8 Korrektion af egenkapital - Heraf fri egenkapital 61,7 37,4 37,4 24,9 32,0 32,0 233,1 375,9 375,9 Indtægter 793,6 836,2 893,3 183,4 199,5 208, , , ,6 Løn 596,7 622,2 646,2 138,9 147,2 152, , , ,0 Drift 229,1 243,8 271,9 37,5 52,2 58, , , ,6 Resultat før fin. poster -32,2-29,7-24,8 7,0 0,0-2,9 71,7 39,8-40,0 Finansielle poster 0,2-0,0-0,0 0,1 0,0 2,7-0,2-0,2 Resultat -32,0-29,8-24,8 7,1 0,0-2,9 74,4-40,0-40,1 Korrektion af egenkapital Egenkapital ultimo 68,1 38,3 43,3 39,9 39,9 37,0 446,8 406,8 406,7 Krav til obligatorisk opsparing 30,7 32,7 33,5 7,9 8,6 8,8 71,0 77,4 80,0 Fri egenkapital ultimo 37,4 5,7 9,8 32,0 31,3 28,1 375,9 329,5 326,7 SAMF SUND TEO Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 136,9 145,8 145,8 394,1 347,4 347,4 15,4 15,6 15,6 Korrektion af egenkapital -9,0-9,0 - Heraf fri egenkapital 119,3 128,4 128,4 284,6 278,8 278,8 13,0 13,1 13,1 Indtægter 496,0 529,9 547, , , ,3 65,0 66,2 69,7 Løn 336,1 360,1 369, , , ,4 50,8 52,6 53,7 Drift 151,2 185,2 195, , , ,2 14,1 15,7 18,5 Resultat før fin. poster 8,8-15,5-17,4-48,8-109,0-106,3 0,2-2,1-2,5 Finansielle poster 0,1 0,0 2,1-0,2-0,2 0,0 0,0 Resultat 8,9-15,5-17,4-46,7-109,2-106,5 0,2-2,1-2,5 Korrektion af egenkapital Egenkapital ultimo 145,8 121,3 119,5 347,4 238,2 240,9 15,6 13,5 13,1 Krav til obligatorisk opsparing 17,4 18,6 19,0 68,6 74,4 76,5 2,5 2,5 2,5 Fri egenkapital ultimo 128,4 102,7 100,5 278,8 163,8 164,4 13,1 11,0 10,6 BRIC FA Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 15,7 11,9 11,9 Korrektion af egenkapital - Heraf fri egenkapital 13,8 10,1 10,1 Indtægter 129,3 136,7 125,6 540,6 563,7 569,2 Løn 69,0 78,6 71,2 279,5 294,2 296,2 Drift 64,1 62,2 58,6 244,4 269,9 273,9 Resultat før fin. poster -3,8-4,1-4,2 16,7-0,4-0,8 Finansielle poster -0,0 0,0-0,2-0,1-0,1 Resultat -3,8-4,1-4,2 16,4-0,5-0,8 Korrektion af egenkapital -16,4 0,5-0,8 Egenkapital ultimo 11,9 7,8 7,7 Krav til obligatorisk opsparing 1,8 1,7 1,7 Fri egenkapital ultimo 10,1 9,0 6,0

17 SIDE 17 AF 17 SEA KU diverse Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 28,8 6,4 15,4 Korrektion af egenkapital 9,0 9,0 - Heraf fri egenkapital 28,8 0,0 0,0 Indtægter 1.387,8 775,5 798,8-165,6-45,5-39,3 Løn 37,1 35,5 39,1 Drift 1.313,9 775,5 799,7-60,5-62,1-81,6 Resultat før fin. poster 73,9 0,0-1,0-142,2-18,9 3,3 Finansielle poster 0,6 19,9 19,9 20,0 Resultat 74,5 0,0-1,0-122,3 1,0 23,3 Korrektion af egenkapital -74,5 0,0-1,0 90,9-0,5 Egenkapital ultimo -2,6 7,0 38,7 Krav til obligatorisk opsparing Fri egenkapital ultimo -2,6 7,0 38,7 KU i alt Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 1.182, , ,4 - Heraf værdiregulering af gældsbreve 86,5 86,5 86,5 Indtægter Løn Drift Resultat før fin. poster Finansielle poster Resultat Korrektion af egenkapital 8.934, , , , , , , , ,7-48,9-219,5-196,5 25,5 19,5 19,6-23,4-200,0-176,8 Egenkapital ultimo 1.159,4 959,4 982,6 Henlæggelser 535,5 400,9 400,9 Bunden reservertion vedr. gældsbreve 86,5 86,5 86,5 Egenkapital efter henlæggelser og bunden reservertion 537,4 472,0 495,2 Anm: KU diverse består af områderne: Elever og praktikanter, Strategiske satsninger på KU, Niels Bohr Arkivet*, Studievalg København* (overgået til Metropol pr ), Bestyrelsen (overgået til FA pr ) og fordelingstekniske konti. Der videreføres resultat mellem regnskabsårene fra de med * markerede enheder. Resultatopgørelsen er ikke elimineret for intern handel og interne overførsler. Midler til forskeruddannelsesprogrammer (forskerskoler) og hensættelser vedr. åremålsansættelser er indregnet. Krav til fakulteternes obligatoriske opsparing fra 2011 og frem er fastsat til 5 procent af fakulteternes indtægter fra ordinær virksomhed (delregnskab 10, eksklusiv intern handel og interne overførsler). Det Informationsvidenskabelige Akademi er fusioneret med KU og forankret under HUM, hvorfor HUM s egenkapital og dermed KU's egenkapital (primo 2013) er opskrevet med 11,7 mio. kr. SAMF s egenkapital er ved Q nedskrevet med 8,9 mio. kr., som følge af rettelse af fejl (dobbeltregistreret overskud tilbage i 2010 vedr. nogle gamle projekter).

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 3. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Også rundsendt pr. mail d. 29. sept.

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 3. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Også rundsendt pr. mail d. 29. sept. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse Også rundsendt pr. mail d. 29. sept. 2016 S A G S N O T A T 29. SEPTEMBER

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec Pkt. 3. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec Pkt. 3. Bilag 1. Bestyrelsen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 3. Bilag 1 Bestyrelsen SAGSNOTAT 25. NOVEMBER 2015 Vedr.: Kvartalsrapport Q3 2015 (Intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 5. Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 5. Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 5. Bilag 3 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 1. APRIL 2014 Vedr.: Q4-rapport 2013 (intern regnskabsrapportering)

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere