Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q (intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler: Koncern-økonomi Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 10. december 2013 budgettet for Første kvartalsrapport sammenholder budget 2014 og første kvartalsprognose for 2014, samt det realiserede regnskabsresultat for 2014 med tilsvarende regnskabsresultat fra Kvartalsrapporten for Q forelægges til orientering. KONCERNØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR Overgang til ny it-systemer på økonomiområdet 1. januar 2014 overgik KU til nye it-systemer på økonomiområdet, RejsUd, IndFak, Navision Stat og ØS LDV. Formålet med overgangen har været at opnå en bedre og mere ensartet økonomistyring ved anvendelse af et sammenhængende standardsystem på KU. I forlængelse heraf er KU ved at implementere et nyt budgetsystem (Prophix), der forventes ibrugtaget til budget 2015 (evt. budget 2016). Indtil da benyttes et midlertidigt budgetværktøj, udviklet til indlæsning i Navision. Navision Stat på KU er den største Navision-implementering i Danmark. Systemet er i sin opstartsfase og giver som forventet visse opstartsvanskeligheder. Q1-rapporteringen er derfor mere usikker end normalt. Efter indkøringsperioden ved Q1, er det ledelsens forventning, at opstartsvanskelighederne stort set er løst ved Q2-rapporteringen. REF: MAPET

2 SIDE 2 AF 17 Resumé Universitetsdirektøren og ledelsen fra Koncern-økonomi har den 12. maj afholdt kvartalsmøder med fakulteternes ledelse, og på denne baggrund er forventningerne til årets resultat justeret. Prognosen viser ved 1. kvartal et forventet underskud på 150 mio. kr. inklusiv en ledelsesmæssig korrektion på 26,8 mio. kr. Idet budgettet udviste et forventet underskud på 200 mio. kr., er der tale om en forventet ændring på 50 mio. kr. i forhold til budgettet (se tabel 1). Overordnet er der sket følgende ændringer fra budget til Q1: Ved Q1 forventes indtægterne samlet set at stige med godt 250 mio. kr. Omkring 100 mio. kr. kan tilskrives en forventning om stigende aktivitet på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Den resterende stigning i forventede indtægter fordeler sig over flere mindre stigninger. Løn er samlet set opskrevet med godt 100 mio. kr., det er primært VIP-løn, der er opjusteret. De samlede driftsudgifter er opskrevet med godt 70 mio. kr., opskrivningen dækker over modsatrettede tendenser. Det forventes at forbruget vedr. øvrig drift vil stige, primært som følge af opdrift på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Modsat er prognosen vedr. bygninger nedskrevet. Indhold 1. Økonomirapportering KU s samlede prognose og regnskab Udvikling for hovedområderne Eksterne projekter Kommentarer til balancen og pengestrømsopgørelsen Særlige forhold ved Q Opgørelsesprincipper Bilag 1. Resultatopgørelse opdelt på virksomhedstyper Bilag 2. Hovedområdernes resultat og egenkapital... 16

3 1. Økonomirapportering Tabel 1: Regnskab og prognose for 1. kvartal 2014 (mio. kr.) SIDE 3 AF 17 Ændring Vækst Regnskab i Budget Prognose Regnskab fra budget Regnskab 2014 % af Q Q1 til Q (Q1) regnskab i % prognose Uddannelsestilskud 1.939, ,4 497,8 0,0 467,8 6,4% 25,7% Forskningstilskud 2.911, ,3 730,1 26,2 719,0 1,5% 24,9% Basistilskud 339,2 339,6 84,8 0,4 72,0 17,9% 25,0% Eksterne midler 2.612, ,1 479,8 103,7 531,7-9,8% 17,7% Bygningsrelaterede indtægter 63,9 85,2 15,0 21,2 30,8-51,2% 17,6% Andre indtægter 320,3 425,7 36,4 105,4 90,4-59,7% 8,6% Indtægter i alt 8.186, , ,9 256, ,6-3,5% 21,8% VIP løn 2.997, ,5 703,8 91,8 672,7 4,6% 22,8% TAP FU løn 770,6 803,1 196,1 32,6 194,3 0,9% 24,4% TAP AS løn 1.215, ,5 293,9-12,7 295,4-0,5% 24,4% Løn i alt 4.983, , ,7 111, ,4 2,7% 23,4% Øvrig drift 1.657, ,2 355,6 115,9 339,6 4,7% 20,1% Bygninger 1.685, ,8 372,0-42,6 396,3-6,1% 22,6% Afskrivninger 128,1 128,7 32,2 0,6 20,2 59,5% 25,0% Drift i alt 3.470, ,7 759,7 74,0 756,0 0,5% 21,4% Resultat før finansielle poster -267,8-196,4-109,6 71,4-6,8-55,8% Finansielle poster 19,6 19,6 9,0-0,0 11,6-22,5% 45,7% Resultat efter finansielle poster -248,2-176,8-100,6 71,3 4,7-56,9% Ledelsesmæssig korrektion 48,2 26,8 31,0 Resultat efter ledelsesmæssig korrektion -200,0-150,0-69,6 50,0 4,7 Note: Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler. Udvalgte poster er periodiseret. Data er trukket fra ØS- LDV og Navision den 19. maj Sumafvigelse på første decimal kan skyldes afrundingsmetoden. Finansielle poster er en opgørelse over finansielle nettoindtægter. 1.1 KU s samlede prognose og regnskab Periodens resultat Der er i 2014 budgetteret med et underskud på 200 mio. kr. hvorimod Q1 prognosen udviser et underskud på 150 mio. kr. inklusiv den centrale ledelsesmæssige korrektion, der reducerer det forventede underskud med 26,8 mio. kr. Ændringen i det forventede resultat i forhold til budget skyldes primært en forventning om stigning i indtægter samt at det endelige forbrug på løn og drift ventes at ville blive mindre end antaget ved budgetudarbejdelsen. Den centrale ledelsesmæssige korrektion på 26,8 mio. kr. er fremkommet på baggrund af fakultetsmøderne og fakulteternes indmeldinger af de usikkerheder, der er i de indlæste prognoser, hvor det forventes at løn og driftsforbrug vil blive lidt mindre end det indmeldte. Det realiserede regnskabsresultat udviser et underskud på 100,6 mio. kr. efter første kvartal, hvor regnskabsresultatet ved samme kvartal sidste år udgjorde et overskud på 4,7 mio. kr. Regnskabsresultatet på 100,6 mio. kr. er behæftet med usikkerhed, og bør rettelig korrigeres med 31 mio. kr., svarende til primært lønforbrug vedr. Delregnskab 30 (Indtægtsdækket Virk-

4 somhed) og Delregnskab 40 (Retsmedicin), der fejlagtigt er placeret på Delregnskab 10 (Almindelig Virksomhed), hvor det har resultateffekt. SIDE 4 AF 17 Indtægter Ved udgangen af første kvartal 2014 udgjorde KU s realiserede indtægter 1.843,3 mio. kr. Dette svarer til et fald på 3,5 procent i forhold til samme kvartal sidste år, hvor der var realiseret 1911,6 mio. kr. ved Q1. Indtægtsprognose for Q1 er opjusteret med 256,9 mio. kr. siden budgettet og udgør 8.443,3 mio. kr. KU s uddannelsestilskud fra Styrelsen for Videregående uddannelser (UDS) er som sædvanligt ikke justeret ved Q1. Prognosen for uddannelsesindtægterne bliver endeligt justeret i 2014 forbindelse med Q3-prognosen, hvor tillægsbevillingen for 2014 (TB14) bliver indarbejdet. Prognosen udgør ved Q ,4 mio. kr. Prognosen for KU s forskningstilskud udgjorde i budgettet 2.911,2 mio. kr. og er ved Q1 opjusteret med samlet 26,2 mio. kr. De 21,7 mio. kr. udmøntes på TB14 fra til ibrugtagning af KUA2. De resterende 4,5 mio. kr. er opjusteret som følge af fakulteternes reviderede forventning til forbrug af midler til forskeruddannelsesprogrammer. Prognosen for KU s forskningstilskud udgør ved Q ,3 mio. kr. Basistilskud er samlet set opjusteret med 0,4 mio. kr., primært som følge af 0,5 mio. kr. til Statens Naturhistoriske Museum, tildelt fra Kulturministeriet til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer. Prognosen udgør ved Q1 339,6 mio. kr. Prognosen vedr. eksterne midler er ved Q1 opskrevet med 103,7 mio. kr. ift. budgettet. Årsagen hertil er en fakultær forventning om stigende aktivitet på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forbruget på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ligger som sædvanligt lavt i første kvartal og ventes ligeledes som sædvanligt at ligge højere i 2. og 3. og især i 4. kvartal. Prognosen vedr. bygningsrelaterede indtægter (husleje m.v.) er steget med 21,2 mio. kr. fra budget til Q1. Årsagen hertil skyldes primært en opjustering af fakulteternes forventninger til og prognosticering af eksempelvis timebaseret leje og fremlejeindtægter i øvrigt. Derudover er prognosen justeret som følge af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat fra tidligere år, hvor universitetet har påklaget ejendomsvurderingerne. Andre indtægter er ved Q1 opskrevet med 105,4 mio. kr. ift. budgettet, årsagen hertil skyldes formentlig en lidt for positiv prognose, derudover er der en stigning på øvrige uddannelsestilskud samt deltagerbetaling.

5 Lønomkostninger De realiserede lønomkostninger udgør samlet 1.193,7 mio. kr. ved Q1 og er således steget med 31,3 mio. kr. ift. samme tid sidste år, hvilket svarer til en samlet stigning på 2,7 procent. Stigningen er især sket på løngrupperne VIP og TAP-FU 1. De samlede realiserede lønomkostninger udgør 23,4 procent af Q1 prognosen, hvor den sidste år udgjorde 24,0 procent. Der var oprindeligt budgetteret med et samlet lønforbrug på 4.983,5 mio. kr., ved Q1 er prognosen opjusteret med 111,6 mio. kr. og udgør således 5.095,1 mio. kr. VIP-lønnen er steget med 91,8 mio. kr. og udgør således størstedelen af stigningen. TAP-FU er steget med 32,6 mio. kr. fra budget til Q1, mens TAP-AS forventes at falde med 12,7 mio. kr. Stigningen i forventningen til lønomkostninger for VIP'ere fra budget til Q1 falder i tråd med universitetets overordnede strategi; at opretholde et højt aktivitetsniveau indenfor forskning og uddannelse og som følge deraf ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere. SIDE 5 AF 17 Driftsomkostninger De realiserede driftsomkostninger udgjorde ved Q1 i alt 759,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,5 procent sammenlignet med De realiserede driftsudgifter udgør ved udgangen af første kvartal 21,4 procent af prognosen. Den lave realiseringsgrad på driftsudgifter skyldes som tidligere nævnt udfordringer ved implementeringen af de nye it-systemer, hvorfor forbruget har været relativt lavt i første kvartal. Prognosen for de samlede driftsomkostninger udgør 3.544,7 mio. kr. ved Q1 og er opjusteret med 74,0 mio. kr. siden budgettet. Den samlede opjustering i forventningen til driftsomkostninger skyldes flere modsatrettede tendenser. Generelt har der været en opjustering på Øvrig drift med 115,9 mio. kr. ift. budgettet. Den primære årsag til forventningen om øgede udgifter vedr. øvrig drift skyldes primært en forventning om opdrift på Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forventningen til de bygningsrelaterede udgifter forventes ved Q1 at falde med 42,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,6 procent af Q1-prognosen på 1.642,8 mio. kr. Ændringen dækker over flere bevægelser, hvor de største poster indeholder en nedskrivning som følge af udskudt ibrugtagelse af nybyggerier, hvorfor universitetets egne investeringer hertil først afholdes de kommende år. Derudover har universitetets påklage af ejendomsvurderinger medført et lavere niveau for ejendomsskatter. Endeligt har fakulteterne foretaget en nedskrivning af prognosen som følge et lavere skøn for bygningstilpasninger. 1 TAP FU: Teknisk - Administrativt personale indenfor forsknings, formidling og uddannelsesnære funktioner

6 Prognosen for afskrivningerne er uændret i forhold til budgettet. SIDE 6 AF 17 Finansielle poster I 2014 var der budgetteret med renteindtægter for 20 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i renteudgifter (bl.a. omkostninger vedr. valutakursændringer samt diverse bankgebyrer). Q1 prognosen for de finansielle poster er uændret i forhold til budgettet. KU har med udgangen af første kvartal et indestående på obligationsdepotet på knap 1,5 mia. kr. Herudover er der placeret 750 mio. kr. i aftaleindskud. Da der er omkostninger ved at flytte kapital ind og ud af depotet i kombination med en lav rente, vurderes det mere hensigtsmæssigt at placere overskudslikviditet kortvarigt i aftaleindskud. 1.2 Udvikling for hovedområderne Tabel 2: Hovedområdernes prognose og resultat for Q (mio. kr.) Ændring fra budget Omsætning Regnskabsresultat i Budget Prognose Regnskab til Q1 Regnskab i regnskab procent af Hovedområde Q Q1 Prognose 2013 (Q1) 2014 omsætning HUM -29,8-24,8 464,5 5,0 369,7 664,3-3,7% JUR 0,0-2,9 127,1-2,9 119,6 172,3-1,7% SCIENCE -40,0-40, ,7-0,1 932, ,5-2,4% SAMF -15,5-17,4 248,8-1,9 235,4 369,1-4,7% SUND -109,2-106,5 892,5 2,7 850, ,1-7,1% TEO -2,1-2,5 36,4-0,3 33,3 50,8-4,9% BRIC -4,1-4,2 22,6-0,1 23,7 50,5-8,3% FA -0,5-0,8 382,9-0,4 387,4 527,9-0,2% SEA 0,0-1,0 561,1-1,0 924,3 725,8-0,1% KU øvrige 1,1 23, ,1 22, , ,5-0,6% I alt -200,0-176,8-100,6 23,2 4, ,9-9,6% Centrale reguleringer efter Q-møder 26,8 31,0 Resultat inklusiv centrale reguleringer -200,0-150,0-69,6 50,0 Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler. (1) KU øvrige består af centrale økonomiske reguleringer for bl.a. finanslovsmidler, forskeruddannelsesprogrammer og andre hensættelser, elev og praktikantudgifter, strategiske satsninger samt mindre selvstændige enheder udenfor fakulteterne. Da resultatet ift. omsætningen ikke er fortolkelig på dette aggregerede niveau, er beregningen i sidste kolonne udeladt. (2) Omsætning er opgjort som indtægter på alle delregnskaber eksklusiv nettorenteindtægter Det samlede resultat på KU er en sum af resultaterne fra hovedområderne, som det fremgår af tabel 2. Udarbejdelsen af Q1 har for alle fakulteter været præget af de mange udfordringer vedr. overgangen til de nye it-systemer på økonomiområdet samt de i den forbindelse ændrede sagsgange. Der har været tidsmæssige forsinkelser ift. at stille de rette værktøjer og itunderstøttende redskaber til rådighed for fakulteterne, hvilket også har været

7 en medvirkende årsag til, at Q-prognosen ikke er så gennemarbejdet helt ned på institutniveau som tidligere år. Overordnet set giver de indlæste prognoser dog et tilnærmelsesvist retvisende og samlet billede af KU s økonomiske situation samt forventningerne hertil. Der er samlet set ikke sket store ændringer siden budgettet, årsagen er igen overgangen til de nye økonomisystemer, hvor fokus har været på, at få budgettet korrekt på plads i det nye system og struktur. Der er stadig udfordringer forbundet hermed. Det forventes at der ved Q2 og Q3 vil ske flere ændringer i prognoserne i takt med, at der opnås større fortrolighed med de nye systemer. HUM har ved Q1 indlæst et forventet underskud på 24,8 mio. kr. i 2014 mod det oprindelige budgetterede underskud på 29,8 mio. kr. i HUM har oplevet store udfordringer med indlæsningen af prognosen, og forventer selv et resultat der mere ligner det oprindelige budgetterede. JUR forventer et underskud på 2,9 mio. kr. i 2014, hvor de oprindeligt budgetterede med et nulresultat. Ændringen dækker over flere modsatrettede bevægelser, herunder opjustering af indtægter samt opjustering på løn og drift. Stigningen på løn skyldes bl.a. vikaransættelser og stigningen på driften skyldes bl.a. renovering af nye lokaler (studiepladser der ikke var med i budgettet). SCIENCE forventer ved Q1 et underskud på 40,1 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. siden budgettet. SAMF forventer ved Q1 et underskud på 17,4 mio. kr. i 2014, der er således tale om en stigning på 1,9 mio. kr. siden budgettet SUND forventer ved Q1 et underskud på 106,5 mio. kr. i 2014, der er således tale om et fald på 2,7 mio. kr. siden budgettet. TEO forventer ved Q1 et underskud på 2,5 mio. kr., underskuddet er således steget med 0,3 mio. kr. siden budgettet. BRIC forventer ved Q1 et underskud på 4,2 mio. kr. i 2014, underskuddet forventes således at stige 0,1 mio. kr. siden budgettet. FA forventer ved Q1 et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budgetteret. Det samlede forventede underskud er sammensat af merforbrug på it-aktiviteter samt bevilget merforbrug til Universitetsavisen grundet periodeforskydning (refusioner 2013 og feriepenge), ny ledelse og flytninger. SEA forventer ved Q1 et underskud på 1,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. siden budgettet. Ændringen skyldes flere modsatrettede tendenser herunder flere udgifter til vedligeholdelse. SIDE 7 AF 17

8 KU øvrige er ved Q1 opjusteret til 23,4 mio. kr. mod et oprindelig budget på 1,1 mio. kr. Årsagen til opjusteringen er primært korrektionen i forskningstilskuddet vedr. TB14 som følge af ibrugtagning af KUA2 (jf. indtægtsafsnittet vedr. uddannelsestilskud). SIDE 8 AF Eksterne projekter Udviklingen i hjemtagne eksterne bevillinger 2014 Det samlede bevillingstilsagn for de nyoprettede projekter (sager) i Q1 2014, uden hensyn til det enkelte projekts levetid, udgør 838,4 mio. kr. I forhold til samme periode året før, er der tale om en fremgang i bevillingstilsagn på nye projekter på 249,8 mio. kr., svarende til 42,4 procent. Tabel 3: Udviklingen i bevillingstilsagn på nye projekter (mio. kr.) Q Q Q TEO 0,3 7,7 SAMF 25,9 27,9 25,7 SUND 279,4 221,3 392,7 HUM 27,3 23,9 32,3 SC IENC E 471,9 287,0 353,6 JUR 59,6 10,4 2,1 FA 0,1 0,9 KU div. inkl. BRIC 52,1 18,1 23,4 I alt 916,7 588,6 838,4 Udsigt til ibrugtagning af nyt økonomisystem (Navision) pr. 1. januar 2014 betød en vis tilbageholdenhed med oprettelse af nye projekter ultimo Der har således været en tidsmæssig forskydning i projektoprettelserne fra slutningen af 2013 til Q1 2014, hvilket vurderes at kunne forklare en væsentlig del af den højere tilgang i nye projektoprettelser i Q i forhold til Q Der blev oprettet 493 nye sager i Navision i Q1 2014, som er fordelt på 593 underliggende sagsopgaver, idet hver sag skal have mindst én sagsopgave tilknyttet. I samme kvartal 2013 blev oprettet 332 projekter. Den nye sagsog sagsopgavestruktur i Navision betyder dog, at sammenligninger mellem antallet af nye sager/sagsopgaver oprettet i Navision og projektoprettelser i det tidligere økonomisystem (til og med 2013) skal foretages med et vist forbehold. 1.4 Kommentarer til balancen og pengestrømsopgørelsen De foreliggende balanceposter pr. 31/ er post for post ikke fuldstændig sammenlignelige med saldiene pr. 31/ pga. overgangen til Navi-

9 sion, indføring af ny finanskontoplan, nye regnskabsrapporter samt udfordringer med at få registreret og omposteret forskellige transaktioner. For at opnå en større sammenlignelighed med saldiene ultimo 2013, er der derfor foretaget nogle skøn og omflytninger af poster ved opstillingen af nedenstående balance og pengestrømsopgørelse. SIDE 9 AF 17 Aktiverne Balancesummen udgjorde pr. 31. marts 2014 i alt 4.574,4 mio. kr., hvilket er et fald i aktiverne på 175,4 mio. kr. sammenholdt med en balancesum på 4.749,8 mio. kr. primo De immaterielle og materielle anlægsaktiver er formindsket med 61,7 mio. kr., der primært skyldes, at der kun er registreret nye investeringer for 2,7 mio. kr. i Q1, mens afskrivningerne udgjorde 64,5 mio. kr. Tilgodehavender er forøget med 66,9 mio. kr. siden årsskiftet primært pga. en stigning i tilgodehavender vedr. projekter, der skønnes at være forøget med 117,6 mio. kr., som skal ses i lyset af en stigning i betalingsanmodninger på 94,1 mio. kr. Tilgodehavender er desuden væsentligt påvirket af et fald på 34,4 mio. kr. i almindelige debitorer (salg af varer og tjenesteydelser) og et fald i tilgodehavender hos Bygningsstyrelsen på 39,6 mio. kr. Værdien af kortfristede obligationer er forøget med 8,9 mio. kr. fra primo 2014, mens likvide midler er faldet med 189,5 mio. kr. Passiverne Faldet i passiverne på 175,4 mio. kr. siden årsskiftet skyldes især et fald i egenkapitalen på 100,6 mio. kr. svarende til det negative driftsresultat. Desuden er de langsigtede gældsforpligtelser (donationsforpligtigelse) formindsket med 25,9 mio. kr., og de kortfristede gældsforpligtelser er formindsket med 48,9 mio. kr. Faldet i kortfristede gældsforpligtelser er sammensat af et fald på 183,7 mio. kr. i leverandørgæld, som hvert år udviser relativt lave saldi gennem året og en meget høj saldo ultimo året. Faldet opvejes delvist af stigningen i forudbetalte bundne tilskud fra bevillingsgivere m.fl. på 51,9 mio. kr. og det forudbetalte tilskud fra staten ultimo Q1 er forøget med 53,4 mio. kr., fordi det også indeholder afregning af købsmoms.

10 Tabel 4: Balance pr. 31. marts 2014 (mio. kr.) Aktiver Primo balance Regnskab 2014 ultimo Q1 Bevægelse primo balance til regnskab Immaterielle anlægsaktiver 9,6 9,2-0,4 Materielle anlægsaktiver 849,4 788,2-61,3 Finansielle anlægsaktiver * 112,2 112,2 0,0 Anlægsaktiver i alt 971,2 909,5-61,7 SIDE 10 AF 17 Tilgodehavender 1.113, ,0 66,9 Kortfristede obligationer 1.474, ,6 8,9 Likvide beholdninger 1.190, ,3-189,5 Omsætningsaktiver i alt 3.778, ,9-113,7 Aktiver i alt 4.749, ,4-175,4 Passiver Egenkapital 1.159, ,8-100,6 Hensatte forpligtelser 36,4 36,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser (donationer) 218,2 192,3-25,9 Kortfristede gældsforpligtelser 3.335, ,9-48,9 Gældsforpligtelser i alt 3.554, ,2-74,8 Passiver i alt 4.749, ,4-175,4 * Note: Tre gældsbreve til Bygningsstyrelsen på i alt 86,5 mio. kr. vedr. bygninger er aktiverede finansielle anlægsaktiver og reguleret direkte i egenkapitalen. Pengestrømsopgørelse De likvide beholdninger inkl. de 1.483,6 mio. kr. investeret i kortfristede obligationer, udviste et fald på 180,6 mio. kr. ultimo Q1. Pengestrømmen fra driftsaktiviteten inkl. resultatet bidrog med et negativt likviditetsflow på 184,2 mio. kr., heraf udgjorde underskuddet på 100,6 mio. kr., og den øgede pengebinding i tilgodehavender udgjorde 67,1 mio. kr. Likviditetstrækket fra investeringsaktiviteterne og finansieringen via donationer havde begge et begrænset omfang i Q1, idet der ikke er anskaffet så mange anlæg i starten af året.

11 Tabel 5: Pengestrømsopgørelse fra 1. januar til 31. marts 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Q1 Periodens resultat -23,4-100,6 Overført kompensation til obligatorisk opsparing Afskrivninger og ikke kontante driftsposter 255,6 64,3 Donationsafskrivninger -120,1-32,2 Nedskrivning af anlægsaktiver og donationer (netto) 10,7 0,0 Forskel i bogførte og betalte nettorenter -0,3 0,3 Ændring i hensatte forpligtelser 1,3 0,0 Ændring i tilgodehavender -75,4-67,1 Ændring i varebeholdninger 5,4 0,0 Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 219,9-48,9 Pengestrøm fra drift 273,6-184,2 SIDE 11 AF 17 Køb af immaterielle anlægsaktiver -3,3-0,2 Køb af materielle anlægsaktiver -223,4-14,0 Forudbetaling af anlæg -12,5 11,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -239,2-2,7 Tilgang af donationsforpligtelse materielle anlægsaktiver 93,4 6,5 Forudbetaling af donationsforpligtelser -20,1-0,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 73,4 6,3 Ændring i årets pengestrøm 107,9-180,6 Likvid beholdning og obligationer ved årets begyndelse Regulering vedrørende Det 2.545, ,5 Informationsvidenskabelige Akademi overført til universitetet 11,7 Likvid beholdning og obligationer ved årets udgang 2.665, ,9 Ændring i likvide beholdninger 107,9-180,6 2. Særlige forhold ved Q1 Bachelor og Kandidatfærdiggørelsesbonus KU havde i budgettet for 2014 indarbejdet en forventning om 158,3 mio. kr. færdiggørelsesbonus, hvilket er fastholdt ved Q1. I FL14 har styrelsen genberegnet nye vejledende takster for færdiggørelsesbonus på af sektorens

12 indsendte forventninger til færdiggørelse af bachelorer og kandidater i 2014 og frem samt den samlede ramme for ordningen. KU har dog ikke justeret Q1 prognosen i den forbindelse, da der er stor usikkerhed forbundet med den endelige bonus. Der er tale om en samlet afsætning til bonus for alle universiteter, hvorfor taksterne til Bachelor- og Kandidatbonus først fastlægges endeligt ved TB14, når den samlede produktion for hele sektoren foreligger. SIDE 12 AF 17 Økonomisk ubalance vedr. ind- og udrejsestuderende Tillægsbevilling 2012 indeholdte en reduktion af heltidsuddannelsestilskuddet på 30,1 mio. kr. som følge af den økonomiske ubalance blandt ind- og udrejsende studerende. I forbindelse med udmeldingen af de faktiske tilskud i henhold til FL 2013 og TB 2013 meddelte styrelsen, at reguleringen af en evt. ubalance sker først på TB 2015, akkumuleret for årene Ved årsafslutningen optog KU derfor 9,5 mio. kr. på balancen som et tilgodehavende. Der er i Q1 prognosen ikke indregnet noget vedrørende økonomisk ubalance i 2014 i forbindelse med udenlandske studerende. Der arbejdes fortsat på at mindske ubalancen. Præmieringsmidler I 2014 har KU lavet en ny intern præmieringsordning, som udløser 1 mio. kr. til større forskningssamarbejdsprojekter under Horizon 2020, hvor KU forventes at få en betydelig rolle og blive koordinator. Samtidig videreføres den interne EU-præmieringsordning i en overgangsperiode mens den afvikles. Denne ordning udløser 0,5 mio. kr. ved hjemtagelse af større EUprojekter. Der er i budget 2014 og i Q1 prognosen afsat 15 mio. kr. til begge ordninger. Ved Q1 er der udmøntet 16 præmieringer via. den tidligere ordning til EU-projekter, dvs. 8 mio. kr. og endnu ingen til Horizon 2020 projekter. STÅ-prognose og studiefremdriftsreformen I budget 2014 er der indarbejdet en STÅ-prognose, der bygger på målene i KU s Udviklingskontrakt og målene fra Strategisk Fysisk Planlægning (SFP), som begge forudsætter en øget STÅ-produktion. Den ambitiøse STÅ-prognose betyder, at der alt andet lige er en større risiko for ikke at kunne imødekomme prognosen, hvilket indebærer en øget risiko for såvel KU s som de enkelte fakulteters indtægtsgrundlag. Prognosen justeres ved Q3 ift. den faktiske STÅ-produktion. Bestyrelsens Strategiske pulje (BSP) Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP) i 2014 udgør 115,9 mio. kr. Der er ved Q1 udmøntet 91,3 procent, svarende til 105,9 mio. kr.

13 Tabel 6: Bestyrelsens Strategiske pulje (BSP) SIDE 13 AF 17 Budget 2014 Udmøntet Q1 Rest Ledelses og organisationsudvikling 6,8 6,8 0,0 Forskning 38,2 36,3 1,9 Uddannelse 51,7 51,7 0,0 Formidling 2,5 0,5 2,0 Øvrige initiativer 10,7 10,7 0,0 Udisponeret 6,0 0,0 6,0 Resultat 115,9 105,9 9,9 Indsatsområde Forskning dækker over afsætning til kvinder i forskning 33,2 mio. kr. og Proof of Concept 5 mio. kr. Københavns Universitet har i det første kvartal udmøntet 36,3 mio. kr. til kvinder i forskning og forventer at udmønte yderligere 1,9 mio. kr. inden årets udgang. Proof of Concept er udmøntet. Indsatsområde Formidling dækker over afsætninger til Museum Tusculanum 1 mio.kr. og fælles prærekruttering 1,5 mio. kr. Der er udmøntet 0,5 mio.kr. til Museum Tusculanum. Restbevillingen udmøntes medio Prærekruttering forventes udmøntet inden årets udgang. BSP udisponeret reserve forventes ligeledes udmøntet inden årets udgang. Samlet set forventer Københavns Universitet ved Q1 et nulresultat Puljen Som led i Strategi 2016 blev der oprettet en 2016 Pulje med henholdsvis en forsknings- og en uddannelsesdel, og der blev samlet set afsat 480 mio. kr. til puljen. I januar 2013 blev 18 projekter godkendt af et internationalt bedømmelsesudvalg til modtagelse af midler fra forskningsdelen. Der blev afsat 400 mio. kr. til forskningsdelen (F16) over en 4-årig periode. Medio 2013 blev seks projekter godkendt af et internationalt panel til modtagelse af midler fra uddannelsesdelen, hvor der over en 4-årig periode er afsat 67,8 mio. kr. I 2014 er der udmøntet 116,5 mio. kr. til forskningsdelen (F16) og 24,1 mio. kr. til uddannelsesdelene (U16). Det er grundet overgangen til Navision ikke muligt på nuværende tidspunkt at få et samlet overblik over aktivitetsniveauet i 2014, men det forventes afklaret til Q2. Der skal generelt påregnes en forsinkelse i forbruget, bl.a. fordi det tager tid at rekruttere videnskabeligt personale. 3. Opgørelsesprincipper Kvartalsrapporten for Q viser KU s resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance.

14 Gennemgangen af hovedområdernes resultater ved Q1 er baseret på hovedområdernes indmeldinger. Data er genereret fra universitetets økonomisystem Navision. Tabel 1 og 2, samt bilag 1 er elimineret for intern handel og interne overførsler. Hvor intet andet er nævnt, er beløbene opgjort i løbende priser. Procentberegninger er tilsvarende foretaget ud fra løbende priser. SIDE 14 AF 17 København den 26. maj 2014 Koncern-økonomi Københavns Universitet

15 Bilag 1. Resultatopgørelse opdelt på virksomhedstyper 1. kvartal 2014 i mio. kr. SIDE 15 AF 17 Budget 2014 Prognose 2014 Q1 Regnskab Ændring fra 2014 Q1 budget til Q1 Regnskab 2013 Q1 Vækst regnskab i % Regnskab i % af prognose 2014 Ordinær virksomhed Indtægter 5.573, , ,1 153, ,9-1,1% 23,8% Løn 3.595, ,1 908,8 62,9 853,2 6,5% 24,8% Drift 2.201, ,6 559,6 64,0 532,1 5,2% 24,7% Resultat før finansielle -222,8-195,8-104,3 27,0-5,4-53,3% poster Finansielle poster 19,6 19,6 9,0 0,1 11,6-22,5% 45,7% Resultat -203,3-176,1-95,4 27,1 6,2-54,1% Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 235,6 235,4 14,4-0,2 50,6-71,6% 6,1% Løn 112,2 120,3 3,9 8,1 27,1-85,6% 3,3% Drift 120,2 115,8 15,8-4,4 24,9-36,3% 13,7% Resultat før finansielle 3,3-0,6-5,4-3,9-1,4 277,8% 880,7% poster Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0% 0,0% Resultat 3,3-0,6-5,4-3,9-1,4 277,9% 873,7% Tilskudsfinansieret virksomhed Indtægter 2.376, ,0 465,4 103,1 481,1-3,3% 18,8% Løn 1.276, ,7 281,0 40,7 282,0-0,4% 21,3% Drift 1.100, ,3 184,3 62,5 199,0-7,4% 15,8% Resultat før finansielle 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - - poster Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0% 0,0% Resultat 0,0 0,0 0,0-0,0-0,0 - - Resultat for alle -200,0-176,8-100,6 23,2 4,7-56,9% delregnskaber Ledelsesmæssig korrektion 26,8 31,0 Resultat inklusiv Centrale reguleringer -150,0-69,6 50,0 4,7 Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler.

16 Bilag 2. Hovedområdernes resultat og egenkapital SIDE 16 AF 17 Regnskab 2013, budget 2014, Q i mio. kr. HUM JUR SCIENCE Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 100,1 68,1 68,1 32,8 39,9 39,9 372,4 446,8 446,8 Korrektion af egenkapital - Heraf fri egenkapital 61,7 37,4 37,4 24,9 32,0 32,0 233,1 375,9 375,9 Indtægter 793,6 836,2 893,3 183,4 199,5 208, , , ,6 Løn 596,7 622,2 646,2 138,9 147,2 152, , , ,0 Drift 229,1 243,8 271,9 37,5 52,2 58, , , ,6 Resultat før fin. poster -32,2-29,7-24,8 7,0 0,0-2,9 71,7 39,8-40,0 Finansielle poster 0,2-0,0-0,0 0,1 0,0 2,7-0,2-0,2 Resultat -32,0-29,8-24,8 7,1 0,0-2,9 74,4-40,0-40,1 Korrektion af egenkapital Egenkapital ultimo 68,1 38,3 43,3 39,9 39,9 37,0 446,8 406,8 406,7 Krav til obligatorisk opsparing 30,7 32,7 33,5 7,9 8,6 8,8 71,0 77,4 80,0 Fri egenkapital ultimo 37,4 5,7 9,8 32,0 31,3 28,1 375,9 329,5 326,7 SAMF SUND TEO Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 136,9 145,8 145,8 394,1 347,4 347,4 15,4 15,6 15,6 Korrektion af egenkapital -9,0-9,0 - Heraf fri egenkapital 119,3 128,4 128,4 284,6 278,8 278,8 13,0 13,1 13,1 Indtægter 496,0 529,9 547, , , ,3 65,0 66,2 69,7 Løn 336,1 360,1 369, , , ,4 50,8 52,6 53,7 Drift 151,2 185,2 195, , , ,2 14,1 15,7 18,5 Resultat før fin. poster 8,8-15,5-17,4-48,8-109,0-106,3 0,2-2,1-2,5 Finansielle poster 0,1 0,0 2,1-0,2-0,2 0,0 0,0 Resultat 8,9-15,5-17,4-46,7-109,2-106,5 0,2-2,1-2,5 Korrektion af egenkapital Egenkapital ultimo 145,8 121,3 119,5 347,4 238,2 240,9 15,6 13,5 13,1 Krav til obligatorisk opsparing 17,4 18,6 19,0 68,6 74,4 76,5 2,5 2,5 2,5 Fri egenkapital ultimo 128,4 102,7 100,5 278,8 163,8 164,4 13,1 11,0 10,6 BRIC FA Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 15,7 11,9 11,9 Korrektion af egenkapital - Heraf fri egenkapital 13,8 10,1 10,1 Indtægter 129,3 136,7 125,6 540,6 563,7 569,2 Løn 69,0 78,6 71,2 279,5 294,2 296,2 Drift 64,1 62,2 58,6 244,4 269,9 273,9 Resultat før fin. poster -3,8-4,1-4,2 16,7-0,4-0,8 Finansielle poster -0,0 0,0-0,2-0,1-0,1 Resultat -3,8-4,1-4,2 16,4-0,5-0,8 Korrektion af egenkapital -16,4 0,5-0,8 Egenkapital ultimo 11,9 7,8 7,7 Krav til obligatorisk opsparing 1,8 1,7 1,7 Fri egenkapital ultimo 10,1 9,0 6,0

17 SIDE 17 AF 17 SEA KU diverse Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 28,8 6,4 15,4 Korrektion af egenkapital 9,0 9,0 - Heraf fri egenkapital 28,8 0,0 0,0 Indtægter 1.387,8 775,5 798,8-165,6-45,5-39,3 Løn 37,1 35,5 39,1 Drift 1.313,9 775,5 799,7-60,5-62,1-81,6 Resultat før fin. poster 73,9 0,0-1,0-142,2-18,9 3,3 Finansielle poster 0,6 19,9 19,9 20,0 Resultat 74,5 0,0-1,0-122,3 1,0 23,3 Korrektion af egenkapital -74,5 0,0-1,0 90,9-0,5 Egenkapital ultimo -2,6 7,0 38,7 Krav til obligatorisk opsparing Fri egenkapital ultimo -2,6 7,0 38,7 KU i alt Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 1.182, , ,4 - Heraf værdiregulering af gældsbreve 86,5 86,5 86,5 Indtægter Løn Drift Resultat før fin. poster Finansielle poster Resultat Korrektion af egenkapital 8.934, , , , , , , , ,7-48,9-219,5-196,5 25,5 19,5 19,6-23,4-200,0-176,8 Egenkapital ultimo 1.159,4 959,4 982,6 Henlæggelser 535,5 400,9 400,9 Bunden reservertion vedr. gældsbreve 86,5 86,5 86,5 Egenkapital efter henlæggelser og bunden reservertion 537,4 472,0 495,2 Anm: KU diverse består af områderne: Elever og praktikanter, Strategiske satsninger på KU, Niels Bohr Arkivet*, Studievalg København* (overgået til Metropol pr ), Bestyrelsen (overgået til FA pr ) og fordelingstekniske konti. Der videreføres resultat mellem regnskabsårene fra de med * markerede enheder. Resultatopgørelsen er ikke elimineret for intern handel og interne overførsler. Midler til forskeruddannelsesprogrammer (forskerskoler) og hensættelser vedr. åremålsansættelser er indregnet. Krav til fakulteternes obligatoriske opsparing fra 2011 og frem er fastsat til 5 procent af fakulteternes indtægter fra ordinær virksomhed (delregnskab 10, eksklusiv intern handel og interne overførsler). Det Informationsvidenskabelige Akademi er fusioneret med KU og forankret under HUM, hvorfor HUM s egenkapital og dermed KU's egenkapital (primo 2013) er opskrevet med 11,7 mio. kr. SAMF s egenkapital er ved Q nedskrevet med 8,9 mio. kr., som følge af rettelse af fejl (dobbeltregistreret overskud tilbage i 2010 vedr. nogle gamle projekter).

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere