Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 26. MAJ 2014 Vedr.: Kvartalsrapport Q (intern regnskabsrapportering) Sagsbehandler: Koncern-økonomi Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 10. december 2013 budgettet for Første kvartalsrapport sammenholder budget 2014 og første kvartalsprognose for 2014, samt det realiserede regnskabsresultat for 2014 med tilsvarende regnskabsresultat fra Kvartalsrapporten for Q forelægges til orientering. KONCERNØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR Overgang til ny it-systemer på økonomiområdet 1. januar 2014 overgik KU til nye it-systemer på økonomiområdet, RejsUd, IndFak, Navision Stat og ØS LDV. Formålet med overgangen har været at opnå en bedre og mere ensartet økonomistyring ved anvendelse af et sammenhængende standardsystem på KU. I forlængelse heraf er KU ved at implementere et nyt budgetsystem (Prophix), der forventes ibrugtaget til budget 2015 (evt. budget 2016). Indtil da benyttes et midlertidigt budgetværktøj, udviklet til indlæsning i Navision. Navision Stat på KU er den største Navision-implementering i Danmark. Systemet er i sin opstartsfase og giver som forventet visse opstartsvanskeligheder. Q1-rapporteringen er derfor mere usikker end normalt. Efter indkøringsperioden ved Q1, er det ledelsens forventning, at opstartsvanskelighederne stort set er løst ved Q2-rapporteringen. REF: MAPET

2 SIDE 2 AF 17 Resumé Universitetsdirektøren og ledelsen fra Koncern-økonomi har den 12. maj afholdt kvartalsmøder med fakulteternes ledelse, og på denne baggrund er forventningerne til årets resultat justeret. Prognosen viser ved 1. kvartal et forventet underskud på 150 mio. kr. inklusiv en ledelsesmæssig korrektion på 26,8 mio. kr. Idet budgettet udviste et forventet underskud på 200 mio. kr., er der tale om en forventet ændring på 50 mio. kr. i forhold til budgettet (se tabel 1). Overordnet er der sket følgende ændringer fra budget til Q1: Ved Q1 forventes indtægterne samlet set at stige med godt 250 mio. kr. Omkring 100 mio. kr. kan tilskrives en forventning om stigende aktivitet på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Den resterende stigning i forventede indtægter fordeler sig over flere mindre stigninger. Løn er samlet set opskrevet med godt 100 mio. kr., det er primært VIP-løn, der er opjusteret. De samlede driftsudgifter er opskrevet med godt 70 mio. kr., opskrivningen dækker over modsatrettede tendenser. Det forventes at forbruget vedr. øvrig drift vil stige, primært som følge af opdrift på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Modsat er prognosen vedr. bygninger nedskrevet. Indhold 1. Økonomirapportering KU s samlede prognose og regnskab Udvikling for hovedområderne Eksterne projekter Kommentarer til balancen og pengestrømsopgørelsen Særlige forhold ved Q Opgørelsesprincipper Bilag 1. Resultatopgørelse opdelt på virksomhedstyper Bilag 2. Hovedområdernes resultat og egenkapital... 16

3 1. Økonomirapportering Tabel 1: Regnskab og prognose for 1. kvartal 2014 (mio. kr.) SIDE 3 AF 17 Ændring Vækst Regnskab i Budget Prognose Regnskab fra budget Regnskab 2014 % af Q Q1 til Q (Q1) regnskab i % prognose Uddannelsestilskud 1.939, ,4 497,8 0,0 467,8 6,4% 25,7% Forskningstilskud 2.911, ,3 730,1 26,2 719,0 1,5% 24,9% Basistilskud 339,2 339,6 84,8 0,4 72,0 17,9% 25,0% Eksterne midler 2.612, ,1 479,8 103,7 531,7-9,8% 17,7% Bygningsrelaterede indtægter 63,9 85,2 15,0 21,2 30,8-51,2% 17,6% Andre indtægter 320,3 425,7 36,4 105,4 90,4-59,7% 8,6% Indtægter i alt 8.186, , ,9 256, ,6-3,5% 21,8% VIP løn 2.997, ,5 703,8 91,8 672,7 4,6% 22,8% TAP FU løn 770,6 803,1 196,1 32,6 194,3 0,9% 24,4% TAP AS løn 1.215, ,5 293,9-12,7 295,4-0,5% 24,4% Løn i alt 4.983, , ,7 111, ,4 2,7% 23,4% Øvrig drift 1.657, ,2 355,6 115,9 339,6 4,7% 20,1% Bygninger 1.685, ,8 372,0-42,6 396,3-6,1% 22,6% Afskrivninger 128,1 128,7 32,2 0,6 20,2 59,5% 25,0% Drift i alt 3.470, ,7 759,7 74,0 756,0 0,5% 21,4% Resultat før finansielle poster -267,8-196,4-109,6 71,4-6,8-55,8% Finansielle poster 19,6 19,6 9,0-0,0 11,6-22,5% 45,7% Resultat efter finansielle poster -248,2-176,8-100,6 71,3 4,7-56,9% Ledelsesmæssig korrektion 48,2 26,8 31,0 Resultat efter ledelsesmæssig korrektion -200,0-150,0-69,6 50,0 4,7 Note: Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler. Udvalgte poster er periodiseret. Data er trukket fra ØS- LDV og Navision den 19. maj Sumafvigelse på første decimal kan skyldes afrundingsmetoden. Finansielle poster er en opgørelse over finansielle nettoindtægter. 1.1 KU s samlede prognose og regnskab Periodens resultat Der er i 2014 budgetteret med et underskud på 200 mio. kr. hvorimod Q1 prognosen udviser et underskud på 150 mio. kr. inklusiv den centrale ledelsesmæssige korrektion, der reducerer det forventede underskud med 26,8 mio. kr. Ændringen i det forventede resultat i forhold til budget skyldes primært en forventning om stigning i indtægter samt at det endelige forbrug på løn og drift ventes at ville blive mindre end antaget ved budgetudarbejdelsen. Den centrale ledelsesmæssige korrektion på 26,8 mio. kr. er fremkommet på baggrund af fakultetsmøderne og fakulteternes indmeldinger af de usikkerheder, der er i de indlæste prognoser, hvor det forventes at løn og driftsforbrug vil blive lidt mindre end det indmeldte. Det realiserede regnskabsresultat udviser et underskud på 100,6 mio. kr. efter første kvartal, hvor regnskabsresultatet ved samme kvartal sidste år udgjorde et overskud på 4,7 mio. kr. Regnskabsresultatet på 100,6 mio. kr. er behæftet med usikkerhed, og bør rettelig korrigeres med 31 mio. kr., svarende til primært lønforbrug vedr. Delregnskab 30 (Indtægtsdækket Virk-

4 somhed) og Delregnskab 40 (Retsmedicin), der fejlagtigt er placeret på Delregnskab 10 (Almindelig Virksomhed), hvor det har resultateffekt. SIDE 4 AF 17 Indtægter Ved udgangen af første kvartal 2014 udgjorde KU s realiserede indtægter 1.843,3 mio. kr. Dette svarer til et fald på 3,5 procent i forhold til samme kvartal sidste år, hvor der var realiseret 1911,6 mio. kr. ved Q1. Indtægtsprognose for Q1 er opjusteret med 256,9 mio. kr. siden budgettet og udgør 8.443,3 mio. kr. KU s uddannelsestilskud fra Styrelsen for Videregående uddannelser (UDS) er som sædvanligt ikke justeret ved Q1. Prognosen for uddannelsesindtægterne bliver endeligt justeret i 2014 forbindelse med Q3-prognosen, hvor tillægsbevillingen for 2014 (TB14) bliver indarbejdet. Prognosen udgør ved Q ,4 mio. kr. Prognosen for KU s forskningstilskud udgjorde i budgettet 2.911,2 mio. kr. og er ved Q1 opjusteret med samlet 26,2 mio. kr. De 21,7 mio. kr. udmøntes på TB14 fra til ibrugtagning af KUA2. De resterende 4,5 mio. kr. er opjusteret som følge af fakulteternes reviderede forventning til forbrug af midler til forskeruddannelsesprogrammer. Prognosen for KU s forskningstilskud udgør ved Q ,3 mio. kr. Basistilskud er samlet set opjusteret med 0,4 mio. kr., primært som følge af 0,5 mio. kr. til Statens Naturhistoriske Museum, tildelt fra Kulturministeriet til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer. Prognosen udgør ved Q1 339,6 mio. kr. Prognosen vedr. eksterne midler er ved Q1 opskrevet med 103,7 mio. kr. ift. budgettet. Årsagen hertil er en fakultær forventning om stigende aktivitet på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forbruget på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ligger som sædvanligt lavt i første kvartal og ventes ligeledes som sædvanligt at ligge højere i 2. og 3. og især i 4. kvartal. Prognosen vedr. bygningsrelaterede indtægter (husleje m.v.) er steget med 21,2 mio. kr. fra budget til Q1. Årsagen hertil skyldes primært en opjustering af fakulteternes forventninger til og prognosticering af eksempelvis timebaseret leje og fremlejeindtægter i øvrigt. Derudover er prognosen justeret som følge af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat fra tidligere år, hvor universitetet har påklaget ejendomsvurderingerne. Andre indtægter er ved Q1 opskrevet med 105,4 mio. kr. ift. budgettet, årsagen hertil skyldes formentlig en lidt for positiv prognose, derudover er der en stigning på øvrige uddannelsestilskud samt deltagerbetaling.

5 Lønomkostninger De realiserede lønomkostninger udgør samlet 1.193,7 mio. kr. ved Q1 og er således steget med 31,3 mio. kr. ift. samme tid sidste år, hvilket svarer til en samlet stigning på 2,7 procent. Stigningen er især sket på løngrupperne VIP og TAP-FU 1. De samlede realiserede lønomkostninger udgør 23,4 procent af Q1 prognosen, hvor den sidste år udgjorde 24,0 procent. Der var oprindeligt budgetteret med et samlet lønforbrug på 4.983,5 mio. kr., ved Q1 er prognosen opjusteret med 111,6 mio. kr. og udgør således 5.095,1 mio. kr. VIP-lønnen er steget med 91,8 mio. kr. og udgør således størstedelen af stigningen. TAP-FU er steget med 32,6 mio. kr. fra budget til Q1, mens TAP-AS forventes at falde med 12,7 mio. kr. Stigningen i forventningen til lønomkostninger for VIP'ere fra budget til Q1 falder i tråd med universitetets overordnede strategi; at opretholde et højt aktivitetsniveau indenfor forskning og uddannelse og som følge deraf ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere. SIDE 5 AF 17 Driftsomkostninger De realiserede driftsomkostninger udgjorde ved Q1 i alt 759,7 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,5 procent sammenlignet med De realiserede driftsudgifter udgør ved udgangen af første kvartal 21,4 procent af prognosen. Den lave realiseringsgrad på driftsudgifter skyldes som tidligere nævnt udfordringer ved implementeringen af de nye it-systemer, hvorfor forbruget har været relativt lavt i første kvartal. Prognosen for de samlede driftsomkostninger udgør 3.544,7 mio. kr. ved Q1 og er opjusteret med 74,0 mio. kr. siden budgettet. Den samlede opjustering i forventningen til driftsomkostninger skyldes flere modsatrettede tendenser. Generelt har der været en opjustering på Øvrig drift med 115,9 mio. kr. ift. budgettet. Den primære årsag til forventningen om øgede udgifter vedr. øvrig drift skyldes primært en forventning om opdrift på Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forventningen til de bygningsrelaterede udgifter forventes ved Q1 at falde med 42,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,6 procent af Q1-prognosen på 1.642,8 mio. kr. Ændringen dækker over flere bevægelser, hvor de største poster indeholder en nedskrivning som følge af udskudt ibrugtagelse af nybyggerier, hvorfor universitetets egne investeringer hertil først afholdes de kommende år. Derudover har universitetets påklage af ejendomsvurderinger medført et lavere niveau for ejendomsskatter. Endeligt har fakulteterne foretaget en nedskrivning af prognosen som følge et lavere skøn for bygningstilpasninger. 1 TAP FU: Teknisk - Administrativt personale indenfor forsknings, formidling og uddannelsesnære funktioner

6 Prognosen for afskrivningerne er uændret i forhold til budgettet. SIDE 6 AF 17 Finansielle poster I 2014 var der budgetteret med renteindtægter for 20 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i renteudgifter (bl.a. omkostninger vedr. valutakursændringer samt diverse bankgebyrer). Q1 prognosen for de finansielle poster er uændret i forhold til budgettet. KU har med udgangen af første kvartal et indestående på obligationsdepotet på knap 1,5 mia. kr. Herudover er der placeret 750 mio. kr. i aftaleindskud. Da der er omkostninger ved at flytte kapital ind og ud af depotet i kombination med en lav rente, vurderes det mere hensigtsmæssigt at placere overskudslikviditet kortvarigt i aftaleindskud. 1.2 Udvikling for hovedområderne Tabel 2: Hovedområdernes prognose og resultat for Q (mio. kr.) Ændring fra budget Omsætning Regnskabsresultat i Budget Prognose Regnskab til Q1 Regnskab i regnskab procent af Hovedområde Q Q1 Prognose 2013 (Q1) 2014 omsætning HUM -29,8-24,8 464,5 5,0 369,7 664,3-3,7% JUR 0,0-2,9 127,1-2,9 119,6 172,3-1,7% SCIENCE -40,0-40, ,7-0,1 932, ,5-2,4% SAMF -15,5-17,4 248,8-1,9 235,4 369,1-4,7% SUND -109,2-106,5 892,5 2,7 850, ,1-7,1% TEO -2,1-2,5 36,4-0,3 33,3 50,8-4,9% BRIC -4,1-4,2 22,6-0,1 23,7 50,5-8,3% FA -0,5-0,8 382,9-0,4 387,4 527,9-0,2% SEA 0,0-1,0 561,1-1,0 924,3 725,8-0,1% KU øvrige 1,1 23, ,1 22, , ,5-0,6% I alt -200,0-176,8-100,6 23,2 4, ,9-9,6% Centrale reguleringer efter Q-møder 26,8 31,0 Resultat inklusiv centrale reguleringer -200,0-150,0-69,6 50,0 Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler. (1) KU øvrige består af centrale økonomiske reguleringer for bl.a. finanslovsmidler, forskeruddannelsesprogrammer og andre hensættelser, elev og praktikantudgifter, strategiske satsninger samt mindre selvstændige enheder udenfor fakulteterne. Da resultatet ift. omsætningen ikke er fortolkelig på dette aggregerede niveau, er beregningen i sidste kolonne udeladt. (2) Omsætning er opgjort som indtægter på alle delregnskaber eksklusiv nettorenteindtægter Det samlede resultat på KU er en sum af resultaterne fra hovedområderne, som det fremgår af tabel 2. Udarbejdelsen af Q1 har for alle fakulteter været præget af de mange udfordringer vedr. overgangen til de nye it-systemer på økonomiområdet samt de i den forbindelse ændrede sagsgange. Der har været tidsmæssige forsinkelser ift. at stille de rette værktøjer og itunderstøttende redskaber til rådighed for fakulteterne, hvilket også har været

7 en medvirkende årsag til, at Q-prognosen ikke er så gennemarbejdet helt ned på institutniveau som tidligere år. Overordnet set giver de indlæste prognoser dog et tilnærmelsesvist retvisende og samlet billede af KU s økonomiske situation samt forventningerne hertil. Der er samlet set ikke sket store ændringer siden budgettet, årsagen er igen overgangen til de nye økonomisystemer, hvor fokus har været på, at få budgettet korrekt på plads i det nye system og struktur. Der er stadig udfordringer forbundet hermed. Det forventes at der ved Q2 og Q3 vil ske flere ændringer i prognoserne i takt med, at der opnås større fortrolighed med de nye systemer. HUM har ved Q1 indlæst et forventet underskud på 24,8 mio. kr. i 2014 mod det oprindelige budgetterede underskud på 29,8 mio. kr. i HUM har oplevet store udfordringer med indlæsningen af prognosen, og forventer selv et resultat der mere ligner det oprindelige budgetterede. JUR forventer et underskud på 2,9 mio. kr. i 2014, hvor de oprindeligt budgetterede med et nulresultat. Ændringen dækker over flere modsatrettede bevægelser, herunder opjustering af indtægter samt opjustering på løn og drift. Stigningen på løn skyldes bl.a. vikaransættelser og stigningen på driften skyldes bl.a. renovering af nye lokaler (studiepladser der ikke var med i budgettet). SCIENCE forventer ved Q1 et underskud på 40,1 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. siden budgettet. SAMF forventer ved Q1 et underskud på 17,4 mio. kr. i 2014, der er således tale om en stigning på 1,9 mio. kr. siden budgettet SUND forventer ved Q1 et underskud på 106,5 mio. kr. i 2014, der er således tale om et fald på 2,7 mio. kr. siden budgettet. TEO forventer ved Q1 et underskud på 2,5 mio. kr., underskuddet er således steget med 0,3 mio. kr. siden budgettet. BRIC forventer ved Q1 et underskud på 4,2 mio. kr. i 2014, underskuddet forventes således at stige 0,1 mio. kr. siden budgettet. FA forventer ved Q1 et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end budgetteret. Det samlede forventede underskud er sammensat af merforbrug på it-aktiviteter samt bevilget merforbrug til Universitetsavisen grundet periodeforskydning (refusioner 2013 og feriepenge), ny ledelse og flytninger. SEA forventer ved Q1 et underskud på 1,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. siden budgettet. Ændringen skyldes flere modsatrettede tendenser herunder flere udgifter til vedligeholdelse. SIDE 7 AF 17

8 KU øvrige er ved Q1 opjusteret til 23,4 mio. kr. mod et oprindelig budget på 1,1 mio. kr. Årsagen til opjusteringen er primært korrektionen i forskningstilskuddet vedr. TB14 som følge af ibrugtagning af KUA2 (jf. indtægtsafsnittet vedr. uddannelsestilskud). SIDE 8 AF Eksterne projekter Udviklingen i hjemtagne eksterne bevillinger 2014 Det samlede bevillingstilsagn for de nyoprettede projekter (sager) i Q1 2014, uden hensyn til det enkelte projekts levetid, udgør 838,4 mio. kr. I forhold til samme periode året før, er der tale om en fremgang i bevillingstilsagn på nye projekter på 249,8 mio. kr., svarende til 42,4 procent. Tabel 3: Udviklingen i bevillingstilsagn på nye projekter (mio. kr.) Q Q Q TEO 0,3 7,7 SAMF 25,9 27,9 25,7 SUND 279,4 221,3 392,7 HUM 27,3 23,9 32,3 SC IENC E 471,9 287,0 353,6 JUR 59,6 10,4 2,1 FA 0,1 0,9 KU div. inkl. BRIC 52,1 18,1 23,4 I alt 916,7 588,6 838,4 Udsigt til ibrugtagning af nyt økonomisystem (Navision) pr. 1. januar 2014 betød en vis tilbageholdenhed med oprettelse af nye projekter ultimo Der har således været en tidsmæssig forskydning i projektoprettelserne fra slutningen af 2013 til Q1 2014, hvilket vurderes at kunne forklare en væsentlig del af den højere tilgang i nye projektoprettelser i Q i forhold til Q Der blev oprettet 493 nye sager i Navision i Q1 2014, som er fordelt på 593 underliggende sagsopgaver, idet hver sag skal have mindst én sagsopgave tilknyttet. I samme kvartal 2013 blev oprettet 332 projekter. Den nye sagsog sagsopgavestruktur i Navision betyder dog, at sammenligninger mellem antallet af nye sager/sagsopgaver oprettet i Navision og projektoprettelser i det tidligere økonomisystem (til og med 2013) skal foretages med et vist forbehold. 1.4 Kommentarer til balancen og pengestrømsopgørelsen De foreliggende balanceposter pr. 31/ er post for post ikke fuldstændig sammenlignelige med saldiene pr. 31/ pga. overgangen til Navi-

9 sion, indføring af ny finanskontoplan, nye regnskabsrapporter samt udfordringer med at få registreret og omposteret forskellige transaktioner. For at opnå en større sammenlignelighed med saldiene ultimo 2013, er der derfor foretaget nogle skøn og omflytninger af poster ved opstillingen af nedenstående balance og pengestrømsopgørelse. SIDE 9 AF 17 Aktiverne Balancesummen udgjorde pr. 31. marts 2014 i alt 4.574,4 mio. kr., hvilket er et fald i aktiverne på 175,4 mio. kr. sammenholdt med en balancesum på 4.749,8 mio. kr. primo De immaterielle og materielle anlægsaktiver er formindsket med 61,7 mio. kr., der primært skyldes, at der kun er registreret nye investeringer for 2,7 mio. kr. i Q1, mens afskrivningerne udgjorde 64,5 mio. kr. Tilgodehavender er forøget med 66,9 mio. kr. siden årsskiftet primært pga. en stigning i tilgodehavender vedr. projekter, der skønnes at være forøget med 117,6 mio. kr., som skal ses i lyset af en stigning i betalingsanmodninger på 94,1 mio. kr. Tilgodehavender er desuden væsentligt påvirket af et fald på 34,4 mio. kr. i almindelige debitorer (salg af varer og tjenesteydelser) og et fald i tilgodehavender hos Bygningsstyrelsen på 39,6 mio. kr. Værdien af kortfristede obligationer er forøget med 8,9 mio. kr. fra primo 2014, mens likvide midler er faldet med 189,5 mio. kr. Passiverne Faldet i passiverne på 175,4 mio. kr. siden årsskiftet skyldes især et fald i egenkapitalen på 100,6 mio. kr. svarende til det negative driftsresultat. Desuden er de langsigtede gældsforpligtelser (donationsforpligtigelse) formindsket med 25,9 mio. kr., og de kortfristede gældsforpligtelser er formindsket med 48,9 mio. kr. Faldet i kortfristede gældsforpligtelser er sammensat af et fald på 183,7 mio. kr. i leverandørgæld, som hvert år udviser relativt lave saldi gennem året og en meget høj saldo ultimo året. Faldet opvejes delvist af stigningen i forudbetalte bundne tilskud fra bevillingsgivere m.fl. på 51,9 mio. kr. og det forudbetalte tilskud fra staten ultimo Q1 er forøget med 53,4 mio. kr., fordi det også indeholder afregning af købsmoms.

10 Tabel 4: Balance pr. 31. marts 2014 (mio. kr.) Aktiver Primo balance Regnskab 2014 ultimo Q1 Bevægelse primo balance til regnskab Immaterielle anlægsaktiver 9,6 9,2-0,4 Materielle anlægsaktiver 849,4 788,2-61,3 Finansielle anlægsaktiver * 112,2 112,2 0,0 Anlægsaktiver i alt 971,2 909,5-61,7 SIDE 10 AF 17 Tilgodehavender 1.113, ,0 66,9 Kortfristede obligationer 1.474, ,6 8,9 Likvide beholdninger 1.190, ,3-189,5 Omsætningsaktiver i alt 3.778, ,9-113,7 Aktiver i alt 4.749, ,4-175,4 Passiver Egenkapital 1.159, ,8-100,6 Hensatte forpligtelser 36,4 36,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser (donationer) 218,2 192,3-25,9 Kortfristede gældsforpligtelser 3.335, ,9-48,9 Gældsforpligtelser i alt 3.554, ,2-74,8 Passiver i alt 4.749, ,4-175,4 * Note: Tre gældsbreve til Bygningsstyrelsen på i alt 86,5 mio. kr. vedr. bygninger er aktiverede finansielle anlægsaktiver og reguleret direkte i egenkapitalen. Pengestrømsopgørelse De likvide beholdninger inkl. de 1.483,6 mio. kr. investeret i kortfristede obligationer, udviste et fald på 180,6 mio. kr. ultimo Q1. Pengestrømmen fra driftsaktiviteten inkl. resultatet bidrog med et negativt likviditetsflow på 184,2 mio. kr., heraf udgjorde underskuddet på 100,6 mio. kr., og den øgede pengebinding i tilgodehavender udgjorde 67,1 mio. kr. Likviditetstrækket fra investeringsaktiviteterne og finansieringen via donationer havde begge et begrænset omfang i Q1, idet der ikke er anskaffet så mange anlæg i starten af året.

11 Tabel 5: Pengestrømsopgørelse fra 1. januar til 31. marts 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Q1 Periodens resultat -23,4-100,6 Overført kompensation til obligatorisk opsparing Afskrivninger og ikke kontante driftsposter 255,6 64,3 Donationsafskrivninger -120,1-32,2 Nedskrivning af anlægsaktiver og donationer (netto) 10,7 0,0 Forskel i bogførte og betalte nettorenter -0,3 0,3 Ændring i hensatte forpligtelser 1,3 0,0 Ændring i tilgodehavender -75,4-67,1 Ændring i varebeholdninger 5,4 0,0 Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 219,9-48,9 Pengestrøm fra drift 273,6-184,2 SIDE 11 AF 17 Køb af immaterielle anlægsaktiver -3,3-0,2 Køb af materielle anlægsaktiver -223,4-14,0 Forudbetaling af anlæg -12,5 11,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -239,2-2,7 Tilgang af donationsforpligtelse materielle anlægsaktiver 93,4 6,5 Forudbetaling af donationsforpligtelser -20,1-0,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 73,4 6,3 Ændring i årets pengestrøm 107,9-180,6 Likvid beholdning og obligationer ved årets begyndelse Regulering vedrørende Det 2.545, ,5 Informationsvidenskabelige Akademi overført til universitetet 11,7 Likvid beholdning og obligationer ved årets udgang 2.665, ,9 Ændring i likvide beholdninger 107,9-180,6 2. Særlige forhold ved Q1 Bachelor og Kandidatfærdiggørelsesbonus KU havde i budgettet for 2014 indarbejdet en forventning om 158,3 mio. kr. færdiggørelsesbonus, hvilket er fastholdt ved Q1. I FL14 har styrelsen genberegnet nye vejledende takster for færdiggørelsesbonus på af sektorens

12 indsendte forventninger til færdiggørelse af bachelorer og kandidater i 2014 og frem samt den samlede ramme for ordningen. KU har dog ikke justeret Q1 prognosen i den forbindelse, da der er stor usikkerhed forbundet med den endelige bonus. Der er tale om en samlet afsætning til bonus for alle universiteter, hvorfor taksterne til Bachelor- og Kandidatbonus først fastlægges endeligt ved TB14, når den samlede produktion for hele sektoren foreligger. SIDE 12 AF 17 Økonomisk ubalance vedr. ind- og udrejsestuderende Tillægsbevilling 2012 indeholdte en reduktion af heltidsuddannelsestilskuddet på 30,1 mio. kr. som følge af den økonomiske ubalance blandt ind- og udrejsende studerende. I forbindelse med udmeldingen af de faktiske tilskud i henhold til FL 2013 og TB 2013 meddelte styrelsen, at reguleringen af en evt. ubalance sker først på TB 2015, akkumuleret for årene Ved årsafslutningen optog KU derfor 9,5 mio. kr. på balancen som et tilgodehavende. Der er i Q1 prognosen ikke indregnet noget vedrørende økonomisk ubalance i 2014 i forbindelse med udenlandske studerende. Der arbejdes fortsat på at mindske ubalancen. Præmieringsmidler I 2014 har KU lavet en ny intern præmieringsordning, som udløser 1 mio. kr. til større forskningssamarbejdsprojekter under Horizon 2020, hvor KU forventes at få en betydelig rolle og blive koordinator. Samtidig videreføres den interne EU-præmieringsordning i en overgangsperiode mens den afvikles. Denne ordning udløser 0,5 mio. kr. ved hjemtagelse af større EUprojekter. Der er i budget 2014 og i Q1 prognosen afsat 15 mio. kr. til begge ordninger. Ved Q1 er der udmøntet 16 præmieringer via. den tidligere ordning til EU-projekter, dvs. 8 mio. kr. og endnu ingen til Horizon 2020 projekter. STÅ-prognose og studiefremdriftsreformen I budget 2014 er der indarbejdet en STÅ-prognose, der bygger på målene i KU s Udviklingskontrakt og målene fra Strategisk Fysisk Planlægning (SFP), som begge forudsætter en øget STÅ-produktion. Den ambitiøse STÅ-prognose betyder, at der alt andet lige er en større risiko for ikke at kunne imødekomme prognosen, hvilket indebærer en øget risiko for såvel KU s som de enkelte fakulteters indtægtsgrundlag. Prognosen justeres ved Q3 ift. den faktiske STÅ-produktion. Bestyrelsens Strategiske pulje (BSP) Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP) i 2014 udgør 115,9 mio. kr. Der er ved Q1 udmøntet 91,3 procent, svarende til 105,9 mio. kr.

13 Tabel 6: Bestyrelsens Strategiske pulje (BSP) SIDE 13 AF 17 Budget 2014 Udmøntet Q1 Rest Ledelses og organisationsudvikling 6,8 6,8 0,0 Forskning 38,2 36,3 1,9 Uddannelse 51,7 51,7 0,0 Formidling 2,5 0,5 2,0 Øvrige initiativer 10,7 10,7 0,0 Udisponeret 6,0 0,0 6,0 Resultat 115,9 105,9 9,9 Indsatsområde Forskning dækker over afsætning til kvinder i forskning 33,2 mio. kr. og Proof of Concept 5 mio. kr. Københavns Universitet har i det første kvartal udmøntet 36,3 mio. kr. til kvinder i forskning og forventer at udmønte yderligere 1,9 mio. kr. inden årets udgang. Proof of Concept er udmøntet. Indsatsområde Formidling dækker over afsætninger til Museum Tusculanum 1 mio.kr. og fælles prærekruttering 1,5 mio. kr. Der er udmøntet 0,5 mio.kr. til Museum Tusculanum. Restbevillingen udmøntes medio Prærekruttering forventes udmøntet inden årets udgang. BSP udisponeret reserve forventes ligeledes udmøntet inden årets udgang. Samlet set forventer Københavns Universitet ved Q1 et nulresultat Puljen Som led i Strategi 2016 blev der oprettet en 2016 Pulje med henholdsvis en forsknings- og en uddannelsesdel, og der blev samlet set afsat 480 mio. kr. til puljen. I januar 2013 blev 18 projekter godkendt af et internationalt bedømmelsesudvalg til modtagelse af midler fra forskningsdelen. Der blev afsat 400 mio. kr. til forskningsdelen (F16) over en 4-årig periode. Medio 2013 blev seks projekter godkendt af et internationalt panel til modtagelse af midler fra uddannelsesdelen, hvor der over en 4-årig periode er afsat 67,8 mio. kr. I 2014 er der udmøntet 116,5 mio. kr. til forskningsdelen (F16) og 24,1 mio. kr. til uddannelsesdelene (U16). Det er grundet overgangen til Navision ikke muligt på nuværende tidspunkt at få et samlet overblik over aktivitetsniveauet i 2014, men det forventes afklaret til Q2. Der skal generelt påregnes en forsinkelse i forbruget, bl.a. fordi det tager tid at rekruttere videnskabeligt personale. 3. Opgørelsesprincipper Kvartalsrapporten for Q viser KU s resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og balance.

14 Gennemgangen af hovedområdernes resultater ved Q1 er baseret på hovedområdernes indmeldinger. Data er genereret fra universitetets økonomisystem Navision. Tabel 1 og 2, samt bilag 1 er elimineret for intern handel og interne overførsler. Hvor intet andet er nævnt, er beløbene opgjort i løbende priser. Procentberegninger er tilsvarende foretaget ud fra løbende priser. SIDE 14 AF 17 København den 26. maj 2014 Koncern-økonomi Københavns Universitet

15 Bilag 1. Resultatopgørelse opdelt på virksomhedstyper 1. kvartal 2014 i mio. kr. SIDE 15 AF 17 Budget 2014 Prognose 2014 Q1 Regnskab Ændring fra 2014 Q1 budget til Q1 Regnskab 2013 Q1 Vækst regnskab i % Regnskab i % af prognose 2014 Ordinær virksomhed Indtægter 5.573, , ,1 153, ,9-1,1% 23,8% Løn 3.595, ,1 908,8 62,9 853,2 6,5% 24,8% Drift 2.201, ,6 559,6 64,0 532,1 5,2% 24,7% Resultat før finansielle -222,8-195,8-104,3 27,0-5,4-53,3% poster Finansielle poster 19,6 19,6 9,0 0,1 11,6-22,5% 45,7% Resultat -203,3-176,1-95,4 27,1 6,2-54,1% Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 235,6 235,4 14,4-0,2 50,6-71,6% 6,1% Løn 112,2 120,3 3,9 8,1 27,1-85,6% 3,3% Drift 120,2 115,8 15,8-4,4 24,9-36,3% 13,7% Resultat før finansielle 3,3-0,6-5,4-3,9-1,4 277,8% 880,7% poster Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0% 0,0% Resultat 3,3-0,6-5,4-3,9-1,4 277,9% 873,7% Tilskudsfinansieret virksomhed Indtægter 2.376, ,0 465,4 103,1 481,1-3,3% 18,8% Løn 1.276, ,7 281,0 40,7 282,0-0,4% 21,3% Drift 1.100, ,3 184,3 62,5 199,0-7,4% 15,8% Resultat før finansielle 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - - poster Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0% 0,0% Resultat 0,0 0,0 0,0-0,0-0,0 - - Resultat for alle -200,0-176,8-100,6 23,2 4,7-56,9% delregnskaber Ledelsesmæssig korrektion 26,8 31,0 Resultat inklusiv Centrale reguleringer -150,0-69,6 50,0 4,7 Tallene i tabellen er elimineret for intern handel og interne overførsler.

16 Bilag 2. Hovedområdernes resultat og egenkapital SIDE 16 AF 17 Regnskab 2013, budget 2014, Q i mio. kr. HUM JUR SCIENCE Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 100,1 68,1 68,1 32,8 39,9 39,9 372,4 446,8 446,8 Korrektion af egenkapital - Heraf fri egenkapital 61,7 37,4 37,4 24,9 32,0 32,0 233,1 375,9 375,9 Indtægter 793,6 836,2 893,3 183,4 199,5 208, , , ,6 Løn 596,7 622,2 646,2 138,9 147,2 152, , , ,0 Drift 229,1 243,8 271,9 37,5 52,2 58, , , ,6 Resultat før fin. poster -32,2-29,7-24,8 7,0 0,0-2,9 71,7 39,8-40,0 Finansielle poster 0,2-0,0-0,0 0,1 0,0 2,7-0,2-0,2 Resultat -32,0-29,8-24,8 7,1 0,0-2,9 74,4-40,0-40,1 Korrektion af egenkapital Egenkapital ultimo 68,1 38,3 43,3 39,9 39,9 37,0 446,8 406,8 406,7 Krav til obligatorisk opsparing 30,7 32,7 33,5 7,9 8,6 8,8 71,0 77,4 80,0 Fri egenkapital ultimo 37,4 5,7 9,8 32,0 31,3 28,1 375,9 329,5 326,7 SAMF SUND TEO Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 136,9 145,8 145,8 394,1 347,4 347,4 15,4 15,6 15,6 Korrektion af egenkapital -9,0-9,0 - Heraf fri egenkapital 119,3 128,4 128,4 284,6 278,8 278,8 13,0 13,1 13,1 Indtægter 496,0 529,9 547, , , ,3 65,0 66,2 69,7 Løn 336,1 360,1 369, , , ,4 50,8 52,6 53,7 Drift 151,2 185,2 195, , , ,2 14,1 15,7 18,5 Resultat før fin. poster 8,8-15,5-17,4-48,8-109,0-106,3 0,2-2,1-2,5 Finansielle poster 0,1 0,0 2,1-0,2-0,2 0,0 0,0 Resultat 8,9-15,5-17,4-46,7-109,2-106,5 0,2-2,1-2,5 Korrektion af egenkapital Egenkapital ultimo 145,8 121,3 119,5 347,4 238,2 240,9 15,6 13,5 13,1 Krav til obligatorisk opsparing 17,4 18,6 19,0 68,6 74,4 76,5 2,5 2,5 2,5 Fri egenkapital ultimo 128,4 102,7 100,5 278,8 163,8 164,4 13,1 11,0 10,6 BRIC FA Mio. kr. R 2013 B 2014 Q1 R 2013 B 2014 Q1 Egenkapital primo 15,7 11,9 11,9 Korrektion af egenkapital - Heraf fri egenkapital 13,8 10,1 10,1 Indtægter 129,3 136,7 125,6 540,6 563,7 569,2 Løn 69,0 78,6 71,2 279,5 294,2 296,2 Drift 64,1 62,2 58,6 244,4 269,9 273,9 Resultat før fin. poster -3,8-4,1-4,2 16,7-0,4-0,8 Finansielle poster -0,0 0,0-0,2-0,1-0,1 Resultat -3,8-4,1-4,2 16,4-0,5-0,8 Korrektion af egenkapital -16,4 0,5-0,8 Egenkapital ultimo 11,9 7,8 7,7 Krav til obligatorisk opsparing 1,8 1,7 1,7 Fri egenkapital ultimo 10,1 9,0 6,0

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere