Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland."

Transkript

1 Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra 2015 og årene frem Baggrund Faxe Forsyning Holding A/S skal løbende præstere effektiviseringer og kvalitetsløft i henhold til bl.a. de årlige udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og den generelle målsætning om, at selskabet drives effektivt og undergår en løbende udvikling, så forbrugernes behov om en sikker og effektiv forsyning tilgodeses. Endvidere er det i Faxe Kommunes Økonomiudvalg på udvalgets møde den 13. august 2014 besluttet, at selskabet ikke skal indgå i et fusionsarbejde 1, men at selskabet i stedet skal kortlægge mulighederne for effektiviseringer mv. i eget regi og ved eventuelle samarbejder med andre forsyningsselskaber i nærområdet. Faxe Forsyning A/S har modtaget brev fra Faxe Kommune af 25. august 2014 med ønske om at arbejdet er færdiggjort primo 2015 (bilag). Økonomiudvalget har anmodet selskabet om at udarbejde et katalog over effektiviseringer mv. i et interval på 5-10 mio. kr. Endelig har Regeringen og en række partier i Folketinget i 2014 indgået aftale om en vækstpakke. Af pakken fremgår, at forsyningssektoren i Danmark skal levere en andel af finansieringen af vækstpakkens initiativer. Der er endnu ingen klar anvisning fra Regeringen om, hvordan dette skal ske, og det må forventes, at der tidligst i 2015 kommer centrale udmeldinger bl.a. via KL. Regeringen har ved finanslovforslaget for 2015 annonceret et forventeligt effektiviseringspotentiale på 3,3 mia. 2 kr. i forsyningssektoren. Der pågår samtidig en revision af vandsektorloven, og i denne sammenhæng må det forventes, at der i fremtiden sker ændringer, der alt i alt kan fremme forsyningsselskabernes muligheder for i større grad end hidtil at drives mere effektivt. Den økonomiske udfordring Faxe Forsyning A/S har siden etableringen i 2007 været drevet effektivt med fornødent hensyn til løbende udvikling. Kravene fra Forsyningssekretariatet om takstloftet for spildevand og drikkevand overholdes. Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Det er forsyningsselskabernes interesseorganisation DANVAs forventning, at Regeringens krav om fremtidig effektivisering af forsyningssektoren i kroner og øre svarer til det nuværende niveau, der meldes ud fra Forsyningssekretariatet. De seneste år har det årlige effektiviseringsbehov for Faxe Forsyning været omkring 1 mio. kr. Hvorvidt dette niveau fortsætter de kommende år beror på resultatet af Regeringens revision af vandsektorloven mv., jf. ovenfor. Dette vil såfremt man fastholder det nuværende aktivitetsniveau på anlægssiden samtidig betyde, at taksterne på spildevand og drikkevand samt dagrenovation i Faxe Kommune kun vil udvikle sig med den almindelige pristalsregulering og dermed være marginal. 1 I regi af 12 kommuner blev der i 2013/2014 foretaget en potentialeanalyse af mulighederne ved en fusion af op til 12 forsyningsselskaber ejet af 12 kommuner. Analysen - der var en foranalyse - viste, at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved en samling af alle 12 forsyningsselskaber med udgangspunkt i 2012-regnskabet for selskaberne. Potentialet hentes næsten udelukkende ved stordriftsfordele. 3 kommuner (Roskilde, Lejre og Holbæk) har efterfølgende besluttet at lade deres forsyningsselskaber fusionere. 2 Det pt. er uklart, hvad forsyningssektoren dækker af forsyningsområder i denne sammenhæng, og hvilken tidshorisont, der er tale om.

2 Faxe Forsynings målsætninger de kommende år Faxe Forsynings bestyrelse har siden oprettelsen af selskabet haft en målsætning om at være et serviceorienteret og driftssikkert lokalt forsyningsselskab, der er til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune. Selskabet renoverer og moderniserer ledningsnet og driftsanlæg for ca. 50 mio. kr. årligt. Disse målsætninger skal fortsætte i årene fremover samtidig med at taksterne på hhv. vand, spildevand og affald (dagrenovation) ikke skal stige mere end pristalsudviklingen medmindre nye opgaver og udefrakommende regulering, som fx mere klimatilpasning, øget affaldssortering, strengere krav til spildevandsrensning. Faxe Forsynings A/S s målsætninger: - Fortsat sikker drift og højt serviceniveau - Lokalt forankret selskab, der er et mærkbart aktiv for kommunen - Der skal også tænkes stort, selvom selskabet er lille. - Fortsat lave takster sammenlignet med øvrige selskaber på Sjælland Midlerne til at opnå målsætningerne er: - Fortsat effektivisering og modernisering af drift og administration - Samarbejde med andre forsyningsselskaber og eventuelle nye forretningsområder, der kan medfinansiere selskabets basisomkostninger Faxe Forsynings bestyrelse lægger vægt på at have et flerårigt økonomisk planlægningsperspektiv, og bestyrelsen har derfor ønsket at se på minimum tre år ( ) frem og med et længere perspektiv til og med Arbejdet internt i forsyningsselskabet Efter modtagelse af brevet fra Økonomiudvalget/Faxe Kommune, har Faxe Forsyning A/S haft en proces over flere måneder. Processen har omfattet interne analyser internt i selskabet samt eksterne konsulentfirmaer med ekspertviden om faglige forhold. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har set på en række effektiviseringer og driftsbesparelser inden for spildevandsområdet. Selskabets revisionsfirma EY har analyseret muligheder for andre forretningsområder for Faxe Forsyning A/S. Endvidere har det rådgivende ingeniørfirma Niras, som deltog i foranalysen til fusionssagen som faglig rådgiver, været interviewet af forsyningen, da dette firma gennem foranalysen fik kendskab til de faglige/tekniske dele af selskabet. Selskabets bestyrelse har på et strategiseminar den 15. januar 2015 samt et bestyrelsesmøde den 17. februar 2015 gennemgået og drøftet kataloget. De konkrete initiativer Der er arbejdet med følgende områder/temaer: 1. Spildevand 2. Vandforsyning 3. Affald, administrative og tværgående opgaver 4. Samarbejde med andre forsyninger 5. Nye forretningsområder 6. Justeret niveau for service og driftssikkerhed Side 2 af 9

3 Tema 1: Spildevand Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu Spildevandsområdet er det økonomisk tungeste driftsområde i selskabet. Området har siden selskabets etablering undergået en meget positiv udvikling, hvor bl.a. flere anlæg er opgraderet/moderniseret, og en lang række driftseffektiviseringer er høstet. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan, som er et af landets førende firmaer inden for spildevand, har gennemgået hele spildevandsområdet, og dette arbejde er beskrevet i en rapport med en række initiativer på tekniske effektiviseringer. I alt vil en investering på ca. 6-9 mio. kr. medføre en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. Der er tale om tilbagebetalingstider på 5-8 år, hvilket er meget tilfredsstillende. Ud over den økonomiske fordel, vil tiltagene også have en miljømæssig positiv virkning på miljøet i lokalområdet. Det er besluttet at anskaffe en ny og større gasmotor på Faxe Renseanlæg i Der er tale om et tiltag i regi af det symbiosesamarbejde, der er mellem forsyningen, Royal Unibrew og Haribo. Gasmotoren omdanner den udviklede metangas på renseanlægget til strøm, og det forventes, at der i et normalt driftsår vil produceres ca. 2,7 mio. kwh til en afregningspris på 1,09 kr. pr. kwh. Den årlige merindtjening udgør ca. 1,2 mio. kr. efter afskrivninger. Der bygges en hal på Haslev Renseanlæg. Hallen skal bruges til opbevaring og yderligere afvanding af mineraliseret slam fra Haslev Renseanlæg samt sand fra kloakrør, der fx skal videoinspiceres. Det mineraliserede slam kommer fra slambedene på anlægget. Slammen skal opbevares indtil det kan bortskaffes til HedeDanmark til videre distribution til landmænd. Hallen, som forventes opført i 2015, vil medføre en årlig driftsbesparelse efter afskrivninger på ca. 0,6 mio. kr. ved at slammet afvandes inden slutanbringelse. I forsyningens nuværende strukturplan anbefales det at nedlægge Dalby Renseanlæg, og spildevandet pumpes via Karise by til Faxe Renseanlæg. Karise Renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til Faxe Renseanlæg. Dette betyder, at al spildevand fra Dalby og Karise pumpes til Faxe Renseanlæg, vil imidlertid kræve store anlægsinvesteringer på Faxe Renseanlæg, bl.a. til ny efterklaringstank. Desuden er Dalby Renseanlæg kun 14 år gammelt. I stedet kan Dalby Renseanlæg bevares og rense spildevand fra både Dalby og Karise. Dalby Renseanlæg er et tidssvarende anlæg med online-styring, og hvis der etableres slamafvanding i Dalby, har anlægget mange leveår tilbage. Ved at nedlægge renseanlægget i Karise opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. Initiativet vil omfatte etablering af en trykledning fra Karise til Dalby. De samlede anlægningsudgifter vurderes til at være ca. 10 mio. kr. Kommunen skal involveres i dette tiltag, da det er kommunen som myndighed der har ansvaret for spildevandsplanen. Planen skal fornys i 2015, hvor den udløber. Faxe Spildevand A/S renser i dag spildevandet til et rensningsniveau, der i runde tal ligger ca pct. under de gældende grænseværdier. Dette har den fordel, at risikoen for udledning af forurenet vand - med deraf følgende uheldige konsekvenser for vandmiljøet - er forholdsvis lav. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har analyseret muligheden for en mere kosteffektiv rensning af spildevandet. En sådan analyse skulle vise, om der ville være økonomiske fordele i at rense spildevandet tættere på de nationale grænseværdier. Der er tale om en kompleks analyse, der ifølge det oplyste ikke er gennemført tidligere i landet. Der har gennem tiderne - generelt på forsyningsområdet i landets kom- Side 3 af 9

4 muner været en tendens til at være på den meget sikre side uden skelen til kosteffektivitet, men i takt med den økonomiske udfordring for forsyningsselskaberne er blevet større bør man analysere alle omkostningerne til rensning i forhold til risici mv. Konklusionen af den gennemførte analyse er, at Faxe Forsynings renseanlæg driftes meget kosteffektivt, og at den valgte margen til de nationale grænseværdier stort set ikke koster noget. På denne baggrund er det ikke relevant af økonomiske årsager at ændre ved det nuværende renseniveau, som er til gavn for natur og miljø. I forbindelse med anlægsarbejder, hvor der graves, skal der ofte bortskaffes jord. Denne jord bliver som hovedregel kørt til et jorddeponi eller anden modtager. Der skal altid tages prøver, når jord flyttes fra en matrikel til en anden. I mange tilfælde er der også behov for at købe ny jord, når rør er lagt og hullerne skal fyldes igen. Det er klart, at det tilstræbes, at så meget jord, som muligt, genanvendes på stedet. Det er forbundet med store udgifter at bortskaffe overskydende jord og anskaffe ny jord. Derfor kan forsyningen reducere udgifterne ved anlægsarbejderne, såfremt forsyningen selv råder over en mulighed (jordkarteringsplads) for opbevaring af jord. Ud over selve opbevaringen, vil der også ofte være penge sparet på transport. Samlet set vurderes en jordkarteringsplads at kunne give en netto-gevinst på ca kr. årligt ved 2-4 anlægsprojekter. Tema 2: Vandforsyning. Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu I takt med at vandledningsnettet renoveres/fornys, vil omkostningerne forbundet med reparation af ledningsbrud reduceres. Årligt investeres der ca. 5 mio. kr. på renovering af vandledningsnettet i Faxe Vandforsynings område, og årligt anvendes ca. 1 mio. kr. på reparationer af det eksisterende ledningsnet. Der forventes en reduktion af omkostningerne til reparationerne af brud på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Beløbet forventes at vokse i takt med, at en større del af ledningsnettet fornys. Forsyningen har i 2014 indledt et tættere samarbejde med de mindre lokale, private vandværker. Der er tale om et frivilligt engagement, hvor forsyningen tilbyder sin ekspertise på fx implementering af ledelsessystem, projektledelse, driftsvagt mv. Der er tale om et samarbejde, der medvirker til at sikre, at de små vandværker overlever, at vandforsyningssikkerheden holdes på et tilfredsstillende niveau osv. Det forventes, at samarbejdet ad åre vokser. I 2015 forventes, at forsyningen kan fakturere ca. 0,1 mio. kr. Der er efter udbud - indgået ny kontrakt med et regionalt mindre entreprenørselskab. Den nye kontrakt er på enhedspriserne billigere end tidligere, og dette medfører en reduceret omkostning på kr. årligt med sammenligneligt aktivitetsniveau og opgavetyper. Tema 3: Affald, administrative og tværgående opgaver. Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu Faxe Kommune og Faxe Forsyning har i 2012 indgået en aftale om at kommunen (Park og Vej) varetager opgaver med ombytning og reparation af affaldsbeholdere og containere hos forbrugerne. Vej Side 4 af 9

5 og Park stiller lagerplads til rådighed. Derudover står kommunen for rengøring af kuber mv. Forsyningen betaler kr. om måneden for dette, og det er forsyningens vurdering, at der gennemsnitligt er tale om maksimalt 1½-2 dags arbejde om ugen. Dermed er ordningen meget dyr for forsyningen. Forsyningen kan opsige aftalen med 3 måneders varsel og hjemtage opgaven. Den vil kunne løses af en medarbejder, der nok påtænker at gå på pension i løbet af Vedkommende skal aflønnes i fx to dage pr. uge. Opbevaring af beholdere og containere kan ske på et af forsyningens renseanlæg. I alt vil besparelsen udgøre ca kr. årligt. I dag har forsyningen et forbrugsafregningssystem, der er er licensbaseret og driftes af KMD. Det er forholdsvist omkostningsfuldt og er ikke integreret i selskabets økonomisystem. IT-firmaet Elbek og Vejrup har udviklet er nyt system, som kan erstatte KMDs system, og som er markant billigere i drift. Systemet anvendes i 7 andre forsyninger, og der er gode erfaringer hér. Overgang til systemet fordrer, at selskabets økonomisystem NAVISION opgraderes. Dette er allerede planlagt i 2. kvartal 2015, og udgiften indeholdt i budgettet for Det nye system vil medføre en besparelse på ca kr. årligt. Forsyningsselskabet har en årlig omsætning på godt 100 mio. kr., der kommer fra takster og gebyrer på vand, spildevand og affald. Beløbet opkræves to gange årligt, og derved har forsyningen meget stor positiv likviditet på visse tidspunkter af året. Denne likviditet kan udnyttes til at optimere renteindtægten gennem køb af korte realkreditobligationer, der, når der er behov for træk af likviditet, bruges som sikkerhed for dette likviditetstræk. Herved opnås dels en forretning gennem obligationsbeholdningen, dels betales en lavere rente for likviditeten end på en traditionel kassekredit, grundet den større sikkerhed for banken ved at have obligationerne som dækning af likviditetstrækket. Endelig spredes risikoen ved at minimere indeståendet i banken. Det forventes, at der kan opnås en indtægt på ca kr. ved det nuværende renteniveau. Der er ikke tale om spekulation. Tema 4: Samarbejder med andre forsyninger. Provenu Fælles laboratorieudbud. Der er mellem syv forsyningsselskaber på Sjælland indledt et samarbejde med fælles udbud af laboratorieydelser på spildevandsområdet. Der er tale om analyse af spildevandsprøver. Via samarbejdet opnås en besparelse i udgifterne til ekstern udbudskonsulentbistand i hver forsyning på ca kr., og det forventes, at den større volumen i kontrakten kan give en billigere pris for Faxe Spildevand på ca kr. årligt. Fælles indkøb på tværs af forsyningsselskaber. Faxe Forsyning, Ringsted Forsyning og Guldborgsund Forsyning er i regi af F16 (kredsen af forsyningsdirektører i Region Sjælland) sat i spidsen for en afklaringsproces, hvor de deltagende forsyningsselskabers største indkøb kortlægges og vurderes i forhold til muligheden for fælles indkøb på tværs. Det forventes, at der i 1. kvartal 2015 findes en løsning, hvor der etableres et forum, hvor de interesserede forsyningsselskaber kan indgå i fælles udbud ved indkøb at større varer eller tjenesteydelser. Det kunne være indkøb af pumper, el- og vvs-artikler, kemikalier, el, brændstof, grafisk bistand og slamsugning. Erfaringer viser, at stor volumen giver lavere priser på mange indkøb og tjenesteydelser, men samtidig kan det også konstateres, at flere selskaber allerede har høstet store fortjenester på visse områder. Side 5 af 9

6 Det er tanken, at de involverede selskaber på sigt kommer i takt, for så vidt angår tidspunkter for indkøb, valg af tekniske varer (fx 1-2 typer pumper til et bestemt formål frem for op til 5-6 forskellige slags). Det er også tanken, at forsyningsselskaber ikke behøver at deltage i et fælles udbud på en særlig vare eller tjenesteydelse, hvis dette strider mod lokale interesser. Det har tidligere været forsøgt at koordinere indkøb på tværs af flere forsyningsselskaber. Dette strandede primært på grund af manglende vilje. Det vurderes, at der i dag er et markant større incitament til at deltage forpligtende i sådanne samarbejder. Det er vanskeligt at vurdere den økonomiske gevinst på initiativet. Dette beror meget på de priser, forsyningen i dag køber varer og ydelser for, men den samlede indkøbsvolumen blandt 8-10 forsyningsselskaber er mere end 350 mio. kr., hvoraf Faxe Forsynings andel udgør ca. 15 mio. kr., vurderes det - som minimum - muligt at opnå en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. med fuld effekt fra Etablering af et shared serviceselskab for flere forsyningsselskaber. I bestræbelserne på at afdække mulighederne for samarbejde på tværs af forsyningssektoren uden fusion, har direktøren haft sonderinger hos kolleger på Sjælland. Ud over ovennævnte initiativ på fælles indkøb, har der med mandat fra bestyrelsen været drøftelser på tværs af flere selskaber. Pt. er Kalundborg, Odsherred, Sorø, Ringsted og Faxe Forsyning interesseret i at arbejde videre for etablering af et Shared Serviceselskab. Dette sker efter inspiration fra Fyn og Østjylland, hvor der allerede er etableret selskaber, der udfører en række forskellige opgaver for ejer-forsyningsselskaberne i områderne. Forsyningsselskaberne har gennem lovgivningen adgang til at etablere et Shared serviceselskab til varetagelse af servicefunktioner for de tilknyttede forsyningsselskaber. Det fælles Shared serviceselskab kan ejes af flere selskaber i forening og udføre en række aftalte funktioner for driftsselskabernes servicefunktioner. Shared serviceselskabet skal stiftes inden for rammerne af vandsektorlovens 19, hvorved ejerne køber selskabets ydelser til kostpris. Et sådant selskab kan rumme en lang række opgaver. I de tværgående drøftelser er man enige om, at et Shared Serviceselskab kan bygges op i etaper, og at det er formålstjenligt at koncentrere fokus på samarbejder inden for følgende områder: Indkøb IT Udbud Generel juridisk bistand Der vil således ikke være tale om flytning af medarbejdere, men derimod insourcing af tjenesteydelser, der i dag varetages af konsulenter til konsulentpris. Såfremt der oprettes et Shared Serviceselskab åbner muligheden sig for, at dette rent fysisk kan ligge i Haslev, hvor der er plads i administrationsbygningen. Herved vil forsyningen kunne opnå en indirekte besparelse, idet drift af bygningen skal fordeles på flere. Den økonomiske gevinst ved at indgå i et Shared Serviceselskab er vanskeligt at vurdere, men et konservativt bud er en årlig nettogevinst på 0,3-0,5 mio. kr. ved fuld implementering af etape 1, og yderligere 0,1 mio. kr. såfremt selskabets medarbejdere placeres i Haslev. Fælles indkøb (som tidligere beskrevet) kan med fordel styres af et shared serviceselskab. Etableringen kan ske i løbet af Tema 5: Nye forretningsområder Side 6 af 9

7 Provenu Ikke beregnet eller medregnet Faxe Forsyning hviler i dag på tre forretningsområder, vand, spildevand og affald. Andre forsyningsselskaber på Sjælland har andre områder, og her kan nævnes: Fjernvarme Vindmøller Gadebelysning Genbrugsstationer Solenergi I kortlægningen af dette katalog har forsyningen bedt revisionsfirmaet EY om at beskrive, hvilke opgaver et forsyningsselskab kan varetage inden for den gældende lovgivning. EY har udarbejdet vedlagte notat. De samlede omkostninger til at drive en forsyning skal fordeles på de forretningsområder, den har, og jo større omsætningen bliver, jo billigere bliver overheadudgiften til de enkelte forretningsområder. Med andre ord kan driften af fx et fjernvarmeanlæg medføre en reduktion af de administrative udgifter for vand, spildevand og affald på grund af stordriftsfordele. Forsyningen kan - som kommunalt ejet driftsselskab være en platform uden for den kommunale kerneforretning, der kan benyttes til at håndtere udfordrende driftsopgaver inden for kommunens grænser. Forsyningen har en intern organisation og administrative- samt styringsmæssige kompetencer, der sætter den i stand til at løse andre opgaver end vand, spildevand og affald. Det er klart, at der skal opbygges nye kompetencer, men det basale (organisationen) er på plads. På denne baggrund bør det overvejes, om Faxe Forsyning A/S skal i spil i forhold til nye opgaver. En mulighed er fjernvarme, hvor der i nogen tid har været en meget stor (uløst) lokal udfordring med fjernvarmen i Terslev og Ørslev. Forsyningen har i dag stor erfaring med fx opkrævning af forbrugsgebyrer osv. Vindmøller, der har stor lokal bevågenhed, er ligeledes en nærliggende ny opgave. I takt med kravet om overgang til ikke-fossil el og varme øges, vil det være nødvendigt at øge antallet af vindmøller i Danmark, og Faxe Kommune vil alt andet lige også skulle bære sin del heraf. Vindmøller kan fx ses i sammenhæng med et strategisk samarbejde med Royal Unibrew eller andre virksomheder, som ønsker at være CO2-neutrale. En investering i vindmøller og den deraf afledte risiko skal derfor nærmere ses som en lokal politisk ambition om at signalere grøn bæredygtighed. Med de lave oliepriser og den øgede andel af el-produktion fra vindmøller i Danmark vil en investering ikke være risikofri og vil kunne medføre tab. En tredje mulighed er driften af genbrugsstationerne, der i dag håndteres af AffaldPlus. En hjemtagning af opgaven til kommunen (til Faxe Forsyning) vil give genbrugsstationerne mere lokal fokus, og derudover også samle affaldsområdet inden for kommunen. Det forpligtende samarbejde med de øvrige 5 kommuner i regi af AffaldPlus er primært baseret på driften af forbrændingsanlægget (og de meget store anlægsinvesteringer, der ligger heri), og så længe kommunen leverer sit affald til værket, bør der ikke være store problemer med at hjemtage genbrugsstationerne. Holbæk Forsyning driver genbrugsstationerne i Holbæk. Det vurderes uden analyse muligt at drive pladserne billigere og mere serviceorienteret med et lokalt perspektiv. Side 7 af 9

8 I kommunen findes mere end 20 private vandværker. Disse er alle godkendt af kommunen og indgår i kommunens vandforsyningsplan. De små private vandværker står overfor nye store udfordringer, idet disse i stor udstrækning er afhængig af frivilligt bestyrelsesarbejde, og samtidig er kravene til systemer, kontrol osv. stadig stigende. Derfor er der risiko for, at flere vandværker med tiden knækker halsen, og vandværket må lukke. I den forbindelse vil det være forsyningsstrategisk fornuftigt for kommunen, at Faxe Forsyning går ind og overtager vandværket, og driver det. Af andre mindre opgaver eller initiativer kan nævnes: Udleje af fibernet Mobilantennemaster Overtagelse af kommunens opgave med tømning af vejbrønde Solcelleenergi (kommuneejet) Tema 6: Justeret niveau for service og driftssikkerhed. Provenu Såfremt andre omkostningsreducerende initiativer ikke samlet set og på et senere tidpunkt er tilstrækkeligt for at imødekomme det udefrakommende krav om effektiviseringer eller ønsket om fortsat lave takster i kommunen, vil det blive nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben for at spare lønsumsudgiften og tilhørende udgifter til overhead, og samtidig justere forsyningens opgaver. Der kan justeres på to forhold: Serviceniveau Driftssikkerhed Serviceniveauet kan reduceres i form af mindre betjening af kunder. Muligheden for personligbetjening vil skulle reduceres betragteligt. Der vil blive længere reaktionstid på kundehenvendelser om fx udskiftning eller reparation af affaldsbeholdere, klager over manglende afhentning, rundvisninger på renseanlæggene for skoleklasser vil også blive berørt, osv. Driftssikkerheden, der alt andet lige er et forsyningsselskabs eksistensberettigelse, kan godt justeres, men det skal gøres velovervejet i forhold til de konsekvenser, der kan være forbundet med fx færre medarbejderressourcer til akutte reparationer på vand- og spildevandsledninger, eller fx færre ressourcer til løbende vedligeholdelse af spildevandsanlæg. Som en del af driftssikkerheden bør også forsyningens administrative funktioner nævnes. Økonomi-, HR- og afregningsområdet kan justeres, men med risiko for fx fejl i fakturahåndtering, budgettering osv., der vil blive påtalt af selskabets eksterne revisor. Dette initiativ er ikke blevet analyseret tilstrækkeligt til at give et sikkert estimat på et potentielt økonomisk provenu, men ved en personalereduktion på 3-4 medarbejdere (svarende til 10 pct.), vil de samlede besparelser udgøre ca. 1,5-1,7 mio. kr. i lønudgifter og overhead. Da det er planen, at Faxe Forsyning A/S skal konsolidere sig på bl.a. plan- og projektområdet og det administrative område, hvor implementering af nye, billigere administrative systemer skal ske de kommende år, er det ikke hensigtsmæssigt, at reducere medarbejderstaben i denne periode. Det er klart, at der løbende ses på tilpasning af organisationen, således den opgave og personalemæssigt er så effektiv, som muligt. Side 8 af 9

9 Konklusion og anbefaling Det samlede årlige provenu ved gennemførelse af alle nævnte initiativer udgør: Provenu Bestyrelsen for Faxe Forsyning A/S skal særligt pege på følgende: Med de udpegede initiativer og det estimerede provenu, der opnås herigennem, vil Faxe Forsyning A/S kunne imødegå de kendte økonomiske krav de kommende 3-5 år. Måtte et eller flere initiativer vise sig, at give mindre i provenu, kan det blive nødvendigt at fremrykke andre initiativer eller afsøge nye muligheder. Det må forventes, at den tekniske udvikling også vil kunne bidrage til flere tekniske effektiviseringer. Bestyrelsen vil løbende følge op på implementeringen af de udvalgte initiativer. Ud over kataloget vil der løbende kunne findes økonomisk råderum til udvikling af selskabet, således dette fortsat kan tænke stort, selv om det er lille. En gennemført analyse viser, at Faxe Forsynings renseanlæg driftes meget kosteffektivt, og at den valgte margen til de nationale grænseværdier stort set ikke koster noget. På denne baggrund er det ikke relevant af økonomiske årsager at ændre ved det nuværende renseniveau, som er til gavn for natur og miljø. Mulighederne for mere formaliseret samarbejdet med andre forsyningsselskaber i Region Sjælland vurderes at vokse de kommende år. Faxe Forsyning A/S ønsker at positionere sig i denne sammenhæng uden at gå på kompromis med den lokale forankring. Et godt udgangspunkt for dette er et tæt samarbejde på indkøbsområdet, hvor foreløbigt ti selskaber er i dialog om et mere formaliseret samarbejde end hidtil. Endvidere arbejder Faxe Forsyning og fire andre forsyninger med at etablere et Shared Service efter inspiration fra hhv. Fyn og Østjylland, hvor lignende formaliserede samarbejder allerede er etableret. Med et Shared Service vil de involverede forsyningsselskaber opnå både økonomiske gevinster og øget professionalisering inden for visse administrative grene (indkøb, udbud, jura, IT etc.). Det er ikke hensigten at flytte arbejdspladser ud af kommunen, og det sigtes efter, at Shared Service etableres fysisk i Haslev. Udvidelse af Faxe Forsynings opgaveportefølje vil give stordriftsfordele. Forsyningen kan af ejeren benyttes som organisatorisk platform for at drive opgaver, der ikke skal håndteres af kommunen selv, men som med fordel for lokalsamfundet drives lokalt. Det bør være opgaver af teknisk-driftsmæssig karakter og inden for rammerne af, hvad en forsyningsvirksomhed må omfatte. En udvidet opgaveportefølje skal grundigt analyseres før endelig beslutning træffes. Fordelen ved at lade Faxe Forsyning A/S drifte flere opgaver er, at de faste overheadudgifter kan fordeles på flere opgaver. Selskabet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde gode, kvalificerede medarbejdere og rekruttere nye, når dette er nødvendigt. En virksomhed i stadig udvikling er normalt også en god og attraktiv arbejdsplads. /HEL Side 9 af 9

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi.

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi. Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 4. november 2015 Ny finansieringsstrategi og takster

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 11. sep 2013

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 11. sep 2013 TILLÆGSDAGSORDEN Til bestyrelsesmøde den 11. september 2013 Deltagere: Svend Erik Jacobsen, Formand Johnny Dahlgaard, Næstformand Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem Klaus

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr.

Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr. Bilag 8 Mål og resultater i 2017 Bilag Xa Vores ejer Re- Årtil-dato sul- tat 1 :26,3 mio. kr. : 27,4 mio. : 27,6 mio. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, tab på debi- : 7,2 mio. kr. : 8,1 mio.

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Den røde tråd i dette arbejde har været bestyrelsens beslutning om, at Faxe Forsyning overordnet set skal styre efter:

Den røde tråd i dette arbejde har været bestyrelsens beslutning om, at Faxe Forsyning overordnet set skal styre efter: Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 3. januar 2017 Kunde- og kommunikationstrategi Baggrund

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR FORSYNINGEN I BALLERUP - OG PERSPEKTIVER FOR FORSYNINGEN

EJERSTRATEGI FOR FORSYNINGEN I BALLERUP - OG PERSPEKTIVER FOR FORSYNINGEN PRÆSENTATION TIL TMU 3. NOVEMBER UD KA ST v. 3 EJERSTRATEGI FOR FORSYNINGEN I BALLERUP - OG PERSPEKTIVER FOR FORSYNINGEN 1 PROCES RAMMESÆTNING OG OPSTART MARTS AFHOLDELSE AF INTERESSENT-WORKSHOP JUNI DEFINITION

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Årets Offentlige Bestyrelseskonference Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning

Årets Offentlige Bestyrelseskonference Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning Årets Offentlige Bestyrelseskonference Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning 26 oktober 2016 Hans-Martin Friis Møller, Direktør Kalundborg 2 Kalundborg Forsyning Kalundborg Kommune Kalundborg

Læs mere

Økonomiudvalgsmøde. 29. August / TRJE

Økonomiudvalgsmøde. 29. August / TRJE Økonomiudvalgsmøde 29. August 2016 / TRJE Dagsorden 1 2 Årsregnskab 2015 Status på salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S Nuværende strategi 2016 3 4 5 6 Tilpasning af organisation efter salg er FFV El og

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. Udkast til kommissorium Undersøgelse af muligheder for formelt samarbejde/fusion af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Vi har modtaget følgende uddybende spørgsmål fra direktør Janne Hansen:

Vi har modtaget følgende uddybende spørgsmål fra direktør Janne Hansen: Sendt som e-mail Ringsted Forsyning A/S Direktør Janne Hansen 13. august 2014 Beslutning om fusion/samarbejde på forsyningsområdet I forbindelse med Ringsted Byråds behandling af foranalyserapporten Vurdering

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Analyse Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet

Analyse Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet www.pwc.dk Analyse Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet i Nordsjælland 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 4 1.1 Introduktion... 4 2 Opsummering og anbefaling... 6 2.1 Opsummering,

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter Anders Bækgaard Konklusion Lidt historie om TA 1993 Danish Water Supply Ltd. Formål: At styrke de danske eksportmuligheder ved at stille medarbejdere fra danske

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald Om Fors A/S 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand Spildevand Varme Affald 3 Hvem er vi? Koncernen Omsætning: kr. 663,7 mio. Årlige investeringer: kr. 351,7 mio. Indbyggere i vores område:

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

FUSIONSPROCES OG ØGET FOKUS PÅ EJERRELATIONER I HOVEDSTADSOMRÅDET

FUSIONSPROCES OG ØGET FOKUS PÅ EJERRELATIONER I HOVEDSTADSOMRÅDET FUSIONSPROCES OG ØGET FOKUS PÅ EJERRELATIONER I HOVEDSTADSOMRÅDET DANVA Lederforum 6/7. december 2012 1 FAKTA 2 1 SELSKABSKONSTRUKTION 3 SAMLET PROJEKTORGANISATION 2 SUCCESKRITERIER FOR PROCESSEN Medarbejderne

Læs mere

Samarbejde og sammenlægning

Samarbejde og sammenlægning Syddjurs Vandråd 23-11-2016 Samarbejde og sammenlægning Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Danske vandværker Årsager til ønske om samarbejde - Nødvendighed - Generationsskifte problemer - Økonomiske problemer

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger.

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger. Flere politiske partier i Køge står uforstående over for ny lovregulering af kommunens private drikkevandsforsyninger og kommunens egne drikkevands- og spildevandsselskaber. Siden 2007 har kommunens egne

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard Samarbejde og fusioner i vandsektoren Anders Bækgaard Konsolidering hvorfor? Uløste vandproblemer i åbent land såvel på vand som på spild En suboptimeret spildevandsstruktur Fragmenteret vand- og spildevandsforsyning,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den Værløse 27.06.2017 Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017. 1. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Strukturanalysers fordele og udfordringer

Strukturanalysers fordele og udfordringer DANVA temadag 29. april 2015 Vandselskabernes samarbejde, fusioner og konsolidering Strukturanalysers fordele og udfordringer Jakob H. Hansen, COWI 1 Strukturanalysers fordele og udfordringer Branchens

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber Indledning LÆSØ KOMMUNE er eneejer af Læsø Forsyning A/S med datterselskaberne Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed)

Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed) Naturstyrelsen (tidl. By & Landskabsstyrelsen ) Haraldsgade Dok.nr: 48703 v2 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 6. januar 20111 Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling?

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Temadag om varmepumper, 29. september 2016 v/ Marie Hindhede, kontorchef, Energistyrelsen Energistyrelsen 30. september 2016 Side

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. marts 2014

Bestyrelsesmøde 10. marts 2014 Bestyrelsesmøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/12-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S Direktion

Lynettefællesskabet I/S Direktion Lynettefællesskabet I/S Direktion Bilag til pkt. 3 21. januar 2009 Samarbejde med Spildevandscenter Avedøre om slamforbrænding 1. Baggrund Lynettefællesskabet har siden etableringen af renseanlægget Lynetten

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere