Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland."

Transkript

1 Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra 2015 og årene frem Baggrund Faxe Forsyning Holding A/S skal løbende præstere effektiviseringer og kvalitetsløft i henhold til bl.a. de årlige udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og den generelle målsætning om, at selskabet drives effektivt og undergår en løbende udvikling, så forbrugernes behov om en sikker og effektiv forsyning tilgodeses. Endvidere er det i Faxe Kommunes Økonomiudvalg på udvalgets møde den 13. august 2014 besluttet, at selskabet ikke skal indgå i et fusionsarbejde 1, men at selskabet i stedet skal kortlægge mulighederne for effektiviseringer mv. i eget regi og ved eventuelle samarbejder med andre forsyningsselskaber i nærområdet. Faxe Forsyning A/S har modtaget brev fra Faxe Kommune af 25. august 2014 med ønske om at arbejdet er færdiggjort primo 2015 (bilag). Økonomiudvalget har anmodet selskabet om at udarbejde et katalog over effektiviseringer mv. i et interval på 5-10 mio. kr. Endelig har Regeringen og en række partier i Folketinget i 2014 indgået aftale om en vækstpakke. Af pakken fremgår, at forsyningssektoren i Danmark skal levere en andel af finansieringen af vækstpakkens initiativer. Der er endnu ingen klar anvisning fra Regeringen om, hvordan dette skal ske, og det må forventes, at der tidligst i 2015 kommer centrale udmeldinger bl.a. via KL. Regeringen har ved finanslovforslaget for 2015 annonceret et forventeligt effektiviseringspotentiale på 3,3 mia. 2 kr. i forsyningssektoren. Der pågår samtidig en revision af vandsektorloven, og i denne sammenhæng må det forventes, at der i fremtiden sker ændringer, der alt i alt kan fremme forsyningsselskabernes muligheder for i større grad end hidtil at drives mere effektivt. Den økonomiske udfordring Faxe Forsyning A/S har siden etableringen i 2007 været drevet effektivt med fornødent hensyn til løbende udvikling. Kravene fra Forsyningssekretariatet om takstloftet for spildevand og drikkevand overholdes. Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Det er forsyningsselskabernes interesseorganisation DANVAs forventning, at Regeringens krav om fremtidig effektivisering af forsyningssektoren i kroner og øre svarer til det nuværende niveau, der meldes ud fra Forsyningssekretariatet. De seneste år har det årlige effektiviseringsbehov for Faxe Forsyning været omkring 1 mio. kr. Hvorvidt dette niveau fortsætter de kommende år beror på resultatet af Regeringens revision af vandsektorloven mv., jf. ovenfor. Dette vil såfremt man fastholder det nuværende aktivitetsniveau på anlægssiden samtidig betyde, at taksterne på spildevand og drikkevand samt dagrenovation i Faxe Kommune kun vil udvikle sig med den almindelige pristalsregulering og dermed være marginal. 1 I regi af 12 kommuner blev der i 2013/2014 foretaget en potentialeanalyse af mulighederne ved en fusion af op til 12 forsyningsselskaber ejet af 12 kommuner. Analysen - der var en foranalyse - viste, at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved en samling af alle 12 forsyningsselskaber med udgangspunkt i 2012-regnskabet for selskaberne. Potentialet hentes næsten udelukkende ved stordriftsfordele. 3 kommuner (Roskilde, Lejre og Holbæk) har efterfølgende besluttet at lade deres forsyningsselskaber fusionere. 2 Det pt. er uklart, hvad forsyningssektoren dækker af forsyningsområder i denne sammenhæng, og hvilken tidshorisont, der er tale om.

2 Faxe Forsynings målsætninger de kommende år Faxe Forsynings bestyrelse har siden oprettelsen af selskabet haft en målsætning om at være et serviceorienteret og driftssikkert lokalt forsyningsselskab, der er til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune. Selskabet renoverer og moderniserer ledningsnet og driftsanlæg for ca. 50 mio. kr. årligt. Disse målsætninger skal fortsætte i årene fremover samtidig med at taksterne på hhv. vand, spildevand og affald (dagrenovation) ikke skal stige mere end pristalsudviklingen medmindre nye opgaver og udefrakommende regulering, som fx mere klimatilpasning, øget affaldssortering, strengere krav til spildevandsrensning. Faxe Forsynings A/S s målsætninger: - Fortsat sikker drift og højt serviceniveau - Lokalt forankret selskab, der er et mærkbart aktiv for kommunen - Der skal også tænkes stort, selvom selskabet er lille. - Fortsat lave takster sammenlignet med øvrige selskaber på Sjælland Midlerne til at opnå målsætningerne er: - Fortsat effektivisering og modernisering af drift og administration - Samarbejde med andre forsyningsselskaber og eventuelle nye forretningsområder, der kan medfinansiere selskabets basisomkostninger Faxe Forsynings bestyrelse lægger vægt på at have et flerårigt økonomisk planlægningsperspektiv, og bestyrelsen har derfor ønsket at se på minimum tre år ( ) frem og med et længere perspektiv til og med Arbejdet internt i forsyningsselskabet Efter modtagelse af brevet fra Økonomiudvalget/Faxe Kommune, har Faxe Forsyning A/S haft en proces over flere måneder. Processen har omfattet interne analyser internt i selskabet samt eksterne konsulentfirmaer med ekspertviden om faglige forhold. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har set på en række effektiviseringer og driftsbesparelser inden for spildevandsområdet. Selskabets revisionsfirma EY har analyseret muligheder for andre forretningsområder for Faxe Forsyning A/S. Endvidere har det rådgivende ingeniørfirma Niras, som deltog i foranalysen til fusionssagen som faglig rådgiver, været interviewet af forsyningen, da dette firma gennem foranalysen fik kendskab til de faglige/tekniske dele af selskabet. Selskabets bestyrelse har på et strategiseminar den 15. januar 2015 samt et bestyrelsesmøde den 17. februar 2015 gennemgået og drøftet kataloget. De konkrete initiativer Der er arbejdet med følgende områder/temaer: 1. Spildevand 2. Vandforsyning 3. Affald, administrative og tværgående opgaver 4. Samarbejde med andre forsyninger 5. Nye forretningsområder 6. Justeret niveau for service og driftssikkerhed Side 2 af 9

3 Tema 1: Spildevand Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu Spildevandsområdet er det økonomisk tungeste driftsområde i selskabet. Området har siden selskabets etablering undergået en meget positiv udvikling, hvor bl.a. flere anlæg er opgraderet/moderniseret, og en lang række driftseffektiviseringer er høstet. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan, som er et af landets førende firmaer inden for spildevand, har gennemgået hele spildevandsområdet, og dette arbejde er beskrevet i en rapport med en række initiativer på tekniske effektiviseringer. I alt vil en investering på ca. 6-9 mio. kr. medføre en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. Der er tale om tilbagebetalingstider på 5-8 år, hvilket er meget tilfredsstillende. Ud over den økonomiske fordel, vil tiltagene også have en miljømæssig positiv virkning på miljøet i lokalområdet. Det er besluttet at anskaffe en ny og større gasmotor på Faxe Renseanlæg i Der er tale om et tiltag i regi af det symbiosesamarbejde, der er mellem forsyningen, Royal Unibrew og Haribo. Gasmotoren omdanner den udviklede metangas på renseanlægget til strøm, og det forventes, at der i et normalt driftsår vil produceres ca. 2,7 mio. kwh til en afregningspris på 1,09 kr. pr. kwh. Den årlige merindtjening udgør ca. 1,2 mio. kr. efter afskrivninger. Der bygges en hal på Haslev Renseanlæg. Hallen skal bruges til opbevaring og yderligere afvanding af mineraliseret slam fra Haslev Renseanlæg samt sand fra kloakrør, der fx skal videoinspiceres. Det mineraliserede slam kommer fra slambedene på anlægget. Slammen skal opbevares indtil det kan bortskaffes til HedeDanmark til videre distribution til landmænd. Hallen, som forventes opført i 2015, vil medføre en årlig driftsbesparelse efter afskrivninger på ca. 0,6 mio. kr. ved at slammet afvandes inden slutanbringelse. I forsyningens nuværende strukturplan anbefales det at nedlægge Dalby Renseanlæg, og spildevandet pumpes via Karise by til Faxe Renseanlæg. Karise Renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til Faxe Renseanlæg. Dette betyder, at al spildevand fra Dalby og Karise pumpes til Faxe Renseanlæg, vil imidlertid kræve store anlægsinvesteringer på Faxe Renseanlæg, bl.a. til ny efterklaringstank. Desuden er Dalby Renseanlæg kun 14 år gammelt. I stedet kan Dalby Renseanlæg bevares og rense spildevand fra både Dalby og Karise. Dalby Renseanlæg er et tidssvarende anlæg med online-styring, og hvis der etableres slamafvanding i Dalby, har anlægget mange leveår tilbage. Ved at nedlægge renseanlægget i Karise opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. Initiativet vil omfatte etablering af en trykledning fra Karise til Dalby. De samlede anlægningsudgifter vurderes til at være ca. 10 mio. kr. Kommunen skal involveres i dette tiltag, da det er kommunen som myndighed der har ansvaret for spildevandsplanen. Planen skal fornys i 2015, hvor den udløber. Faxe Spildevand A/S renser i dag spildevandet til et rensningsniveau, der i runde tal ligger ca pct. under de gældende grænseværdier. Dette har den fordel, at risikoen for udledning af forurenet vand - med deraf følgende uheldige konsekvenser for vandmiljøet - er forholdsvis lav. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har analyseret muligheden for en mere kosteffektiv rensning af spildevandet. En sådan analyse skulle vise, om der ville være økonomiske fordele i at rense spildevandet tættere på de nationale grænseværdier. Der er tale om en kompleks analyse, der ifølge det oplyste ikke er gennemført tidligere i landet. Der har gennem tiderne - generelt på forsyningsområdet i landets kom- Side 3 af 9

4 muner været en tendens til at være på den meget sikre side uden skelen til kosteffektivitet, men i takt med den økonomiske udfordring for forsyningsselskaberne er blevet større bør man analysere alle omkostningerne til rensning i forhold til risici mv. Konklusionen af den gennemførte analyse er, at Faxe Forsynings renseanlæg driftes meget kosteffektivt, og at den valgte margen til de nationale grænseværdier stort set ikke koster noget. På denne baggrund er det ikke relevant af økonomiske årsager at ændre ved det nuværende renseniveau, som er til gavn for natur og miljø. I forbindelse med anlægsarbejder, hvor der graves, skal der ofte bortskaffes jord. Denne jord bliver som hovedregel kørt til et jorddeponi eller anden modtager. Der skal altid tages prøver, når jord flyttes fra en matrikel til en anden. I mange tilfælde er der også behov for at købe ny jord, når rør er lagt og hullerne skal fyldes igen. Det er klart, at det tilstræbes, at så meget jord, som muligt, genanvendes på stedet. Det er forbundet med store udgifter at bortskaffe overskydende jord og anskaffe ny jord. Derfor kan forsyningen reducere udgifterne ved anlægsarbejderne, såfremt forsyningen selv råder over en mulighed (jordkarteringsplads) for opbevaring af jord. Ud over selve opbevaringen, vil der også ofte være penge sparet på transport. Samlet set vurderes en jordkarteringsplads at kunne give en netto-gevinst på ca kr. årligt ved 2-4 anlægsprojekter. Tema 2: Vandforsyning. Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu I takt med at vandledningsnettet renoveres/fornys, vil omkostningerne forbundet med reparation af ledningsbrud reduceres. Årligt investeres der ca. 5 mio. kr. på renovering af vandledningsnettet i Faxe Vandforsynings område, og årligt anvendes ca. 1 mio. kr. på reparationer af det eksisterende ledningsnet. Der forventes en reduktion af omkostningerne til reparationerne af brud på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Beløbet forventes at vokse i takt med, at en større del af ledningsnettet fornys. Forsyningen har i 2014 indledt et tættere samarbejde med de mindre lokale, private vandværker. Der er tale om et frivilligt engagement, hvor forsyningen tilbyder sin ekspertise på fx implementering af ledelsessystem, projektledelse, driftsvagt mv. Der er tale om et samarbejde, der medvirker til at sikre, at de små vandværker overlever, at vandforsyningssikkerheden holdes på et tilfredsstillende niveau osv. Det forventes, at samarbejdet ad åre vokser. I 2015 forventes, at forsyningen kan fakturere ca. 0,1 mio. kr. Der er efter udbud - indgået ny kontrakt med et regionalt mindre entreprenørselskab. Den nye kontrakt er på enhedspriserne billigere end tidligere, og dette medfører en reduceret omkostning på kr. årligt med sammenligneligt aktivitetsniveau og opgavetyper. Tema 3: Affald, administrative og tværgående opgaver. Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu Faxe Kommune og Faxe Forsyning har i 2012 indgået en aftale om at kommunen (Park og Vej) varetager opgaver med ombytning og reparation af affaldsbeholdere og containere hos forbrugerne. Vej Side 4 af 9

5 og Park stiller lagerplads til rådighed. Derudover står kommunen for rengøring af kuber mv. Forsyningen betaler kr. om måneden for dette, og det er forsyningens vurdering, at der gennemsnitligt er tale om maksimalt 1½-2 dags arbejde om ugen. Dermed er ordningen meget dyr for forsyningen. Forsyningen kan opsige aftalen med 3 måneders varsel og hjemtage opgaven. Den vil kunne løses af en medarbejder, der nok påtænker at gå på pension i løbet af Vedkommende skal aflønnes i fx to dage pr. uge. Opbevaring af beholdere og containere kan ske på et af forsyningens renseanlæg. I alt vil besparelsen udgøre ca kr. årligt. I dag har forsyningen et forbrugsafregningssystem, der er er licensbaseret og driftes af KMD. Det er forholdsvist omkostningsfuldt og er ikke integreret i selskabets økonomisystem. IT-firmaet Elbek og Vejrup har udviklet er nyt system, som kan erstatte KMDs system, og som er markant billigere i drift. Systemet anvendes i 7 andre forsyninger, og der er gode erfaringer hér. Overgang til systemet fordrer, at selskabets økonomisystem NAVISION opgraderes. Dette er allerede planlagt i 2. kvartal 2015, og udgiften indeholdt i budgettet for Det nye system vil medføre en besparelse på ca kr. årligt. Forsyningsselskabet har en årlig omsætning på godt 100 mio. kr., der kommer fra takster og gebyrer på vand, spildevand og affald. Beløbet opkræves to gange årligt, og derved har forsyningen meget stor positiv likviditet på visse tidspunkter af året. Denne likviditet kan udnyttes til at optimere renteindtægten gennem køb af korte realkreditobligationer, der, når der er behov for træk af likviditet, bruges som sikkerhed for dette likviditetstræk. Herved opnås dels en forretning gennem obligationsbeholdningen, dels betales en lavere rente for likviditeten end på en traditionel kassekredit, grundet den større sikkerhed for banken ved at have obligationerne som dækning af likviditetstrækket. Endelig spredes risikoen ved at minimere indeståendet i banken. Det forventes, at der kan opnås en indtægt på ca kr. ved det nuværende renteniveau. Der er ikke tale om spekulation. Tema 4: Samarbejder med andre forsyninger. Provenu Fælles laboratorieudbud. Der er mellem syv forsyningsselskaber på Sjælland indledt et samarbejde med fælles udbud af laboratorieydelser på spildevandsområdet. Der er tale om analyse af spildevandsprøver. Via samarbejdet opnås en besparelse i udgifterne til ekstern udbudskonsulentbistand i hver forsyning på ca kr., og det forventes, at den større volumen i kontrakten kan give en billigere pris for Faxe Spildevand på ca kr. årligt. Fælles indkøb på tværs af forsyningsselskaber. Faxe Forsyning, Ringsted Forsyning og Guldborgsund Forsyning er i regi af F16 (kredsen af forsyningsdirektører i Region Sjælland) sat i spidsen for en afklaringsproces, hvor de deltagende forsyningsselskabers største indkøb kortlægges og vurderes i forhold til muligheden for fælles indkøb på tværs. Det forventes, at der i 1. kvartal 2015 findes en løsning, hvor der etableres et forum, hvor de interesserede forsyningsselskaber kan indgå i fælles udbud ved indkøb at større varer eller tjenesteydelser. Det kunne være indkøb af pumper, el- og vvs-artikler, kemikalier, el, brændstof, grafisk bistand og slamsugning. Erfaringer viser, at stor volumen giver lavere priser på mange indkøb og tjenesteydelser, men samtidig kan det også konstateres, at flere selskaber allerede har høstet store fortjenester på visse områder. Side 5 af 9

6 Det er tanken, at de involverede selskaber på sigt kommer i takt, for så vidt angår tidspunkter for indkøb, valg af tekniske varer (fx 1-2 typer pumper til et bestemt formål frem for op til 5-6 forskellige slags). Det er også tanken, at forsyningsselskaber ikke behøver at deltage i et fælles udbud på en særlig vare eller tjenesteydelse, hvis dette strider mod lokale interesser. Det har tidligere været forsøgt at koordinere indkøb på tværs af flere forsyningsselskaber. Dette strandede primært på grund af manglende vilje. Det vurderes, at der i dag er et markant større incitament til at deltage forpligtende i sådanne samarbejder. Det er vanskeligt at vurdere den økonomiske gevinst på initiativet. Dette beror meget på de priser, forsyningen i dag køber varer og ydelser for, men den samlede indkøbsvolumen blandt 8-10 forsyningsselskaber er mere end 350 mio. kr., hvoraf Faxe Forsynings andel udgør ca. 15 mio. kr., vurderes det - som minimum - muligt at opnå en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. med fuld effekt fra Etablering af et shared serviceselskab for flere forsyningsselskaber. I bestræbelserne på at afdække mulighederne for samarbejde på tværs af forsyningssektoren uden fusion, har direktøren haft sonderinger hos kolleger på Sjælland. Ud over ovennævnte initiativ på fælles indkøb, har der med mandat fra bestyrelsen været drøftelser på tværs af flere selskaber. Pt. er Kalundborg, Odsherred, Sorø, Ringsted og Faxe Forsyning interesseret i at arbejde videre for etablering af et Shared Serviceselskab. Dette sker efter inspiration fra Fyn og Østjylland, hvor der allerede er etableret selskaber, der udfører en række forskellige opgaver for ejer-forsyningsselskaberne i områderne. Forsyningsselskaberne har gennem lovgivningen adgang til at etablere et Shared serviceselskab til varetagelse af servicefunktioner for de tilknyttede forsyningsselskaber. Det fælles Shared serviceselskab kan ejes af flere selskaber i forening og udføre en række aftalte funktioner for driftsselskabernes servicefunktioner. Shared serviceselskabet skal stiftes inden for rammerne af vandsektorlovens 19, hvorved ejerne køber selskabets ydelser til kostpris. Et sådant selskab kan rumme en lang række opgaver. I de tværgående drøftelser er man enige om, at et Shared Serviceselskab kan bygges op i etaper, og at det er formålstjenligt at koncentrere fokus på samarbejder inden for følgende områder: Indkøb IT Udbud Generel juridisk bistand Der vil således ikke være tale om flytning af medarbejdere, men derimod insourcing af tjenesteydelser, der i dag varetages af konsulenter til konsulentpris. Såfremt der oprettes et Shared Serviceselskab åbner muligheden sig for, at dette rent fysisk kan ligge i Haslev, hvor der er plads i administrationsbygningen. Herved vil forsyningen kunne opnå en indirekte besparelse, idet drift af bygningen skal fordeles på flere. Den økonomiske gevinst ved at indgå i et Shared Serviceselskab er vanskeligt at vurdere, men et konservativt bud er en årlig nettogevinst på 0,3-0,5 mio. kr. ved fuld implementering af etape 1, og yderligere 0,1 mio. kr. såfremt selskabets medarbejdere placeres i Haslev. Fælles indkøb (som tidligere beskrevet) kan med fordel styres af et shared serviceselskab. Etableringen kan ske i løbet af Tema 5: Nye forretningsområder Side 6 af 9

7 Provenu Ikke beregnet eller medregnet Faxe Forsyning hviler i dag på tre forretningsområder, vand, spildevand og affald. Andre forsyningsselskaber på Sjælland har andre områder, og her kan nævnes: Fjernvarme Vindmøller Gadebelysning Genbrugsstationer Solenergi I kortlægningen af dette katalog har forsyningen bedt revisionsfirmaet EY om at beskrive, hvilke opgaver et forsyningsselskab kan varetage inden for den gældende lovgivning. EY har udarbejdet vedlagte notat. De samlede omkostninger til at drive en forsyning skal fordeles på de forretningsområder, den har, og jo større omsætningen bliver, jo billigere bliver overheadudgiften til de enkelte forretningsområder. Med andre ord kan driften af fx et fjernvarmeanlæg medføre en reduktion af de administrative udgifter for vand, spildevand og affald på grund af stordriftsfordele. Forsyningen kan - som kommunalt ejet driftsselskab være en platform uden for den kommunale kerneforretning, der kan benyttes til at håndtere udfordrende driftsopgaver inden for kommunens grænser. Forsyningen har en intern organisation og administrative- samt styringsmæssige kompetencer, der sætter den i stand til at løse andre opgaver end vand, spildevand og affald. Det er klart, at der skal opbygges nye kompetencer, men det basale (organisationen) er på plads. På denne baggrund bør det overvejes, om Faxe Forsyning A/S skal i spil i forhold til nye opgaver. En mulighed er fjernvarme, hvor der i nogen tid har været en meget stor (uløst) lokal udfordring med fjernvarmen i Terslev og Ørslev. Forsyningen har i dag stor erfaring med fx opkrævning af forbrugsgebyrer osv. Vindmøller, der har stor lokal bevågenhed, er ligeledes en nærliggende ny opgave. I takt med kravet om overgang til ikke-fossil el og varme øges, vil det være nødvendigt at øge antallet af vindmøller i Danmark, og Faxe Kommune vil alt andet lige også skulle bære sin del heraf. Vindmøller kan fx ses i sammenhæng med et strategisk samarbejde med Royal Unibrew eller andre virksomheder, som ønsker at være CO2-neutrale. En investering i vindmøller og den deraf afledte risiko skal derfor nærmere ses som en lokal politisk ambition om at signalere grøn bæredygtighed. Med de lave oliepriser og den øgede andel af el-produktion fra vindmøller i Danmark vil en investering ikke være risikofri og vil kunne medføre tab. En tredje mulighed er driften af genbrugsstationerne, der i dag håndteres af AffaldPlus. En hjemtagning af opgaven til kommunen (til Faxe Forsyning) vil give genbrugsstationerne mere lokal fokus, og derudover også samle affaldsområdet inden for kommunen. Det forpligtende samarbejde med de øvrige 5 kommuner i regi af AffaldPlus er primært baseret på driften af forbrændingsanlægget (og de meget store anlægsinvesteringer, der ligger heri), og så længe kommunen leverer sit affald til værket, bør der ikke være store problemer med at hjemtage genbrugsstationerne. Holbæk Forsyning driver genbrugsstationerne i Holbæk. Det vurderes uden analyse muligt at drive pladserne billigere og mere serviceorienteret med et lokalt perspektiv. Side 7 af 9

8 I kommunen findes mere end 20 private vandværker. Disse er alle godkendt af kommunen og indgår i kommunens vandforsyningsplan. De små private vandværker står overfor nye store udfordringer, idet disse i stor udstrækning er afhængig af frivilligt bestyrelsesarbejde, og samtidig er kravene til systemer, kontrol osv. stadig stigende. Derfor er der risiko for, at flere vandværker med tiden knækker halsen, og vandværket må lukke. I den forbindelse vil det være forsyningsstrategisk fornuftigt for kommunen, at Faxe Forsyning går ind og overtager vandværket, og driver det. Af andre mindre opgaver eller initiativer kan nævnes: Udleje af fibernet Mobilantennemaster Overtagelse af kommunens opgave med tømning af vejbrønde Solcelleenergi (kommuneejet) Tema 6: Justeret niveau for service og driftssikkerhed. Provenu Såfremt andre omkostningsreducerende initiativer ikke samlet set og på et senere tidpunkt er tilstrækkeligt for at imødekomme det udefrakommende krav om effektiviseringer eller ønsket om fortsat lave takster i kommunen, vil det blive nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben for at spare lønsumsudgiften og tilhørende udgifter til overhead, og samtidig justere forsyningens opgaver. Der kan justeres på to forhold: Serviceniveau Driftssikkerhed Serviceniveauet kan reduceres i form af mindre betjening af kunder. Muligheden for personligbetjening vil skulle reduceres betragteligt. Der vil blive længere reaktionstid på kundehenvendelser om fx udskiftning eller reparation af affaldsbeholdere, klager over manglende afhentning, rundvisninger på renseanlæggene for skoleklasser vil også blive berørt, osv. Driftssikkerheden, der alt andet lige er et forsyningsselskabs eksistensberettigelse, kan godt justeres, men det skal gøres velovervejet i forhold til de konsekvenser, der kan være forbundet med fx færre medarbejderressourcer til akutte reparationer på vand- og spildevandsledninger, eller fx færre ressourcer til løbende vedligeholdelse af spildevandsanlæg. Som en del af driftssikkerheden bør også forsyningens administrative funktioner nævnes. Økonomi-, HR- og afregningsområdet kan justeres, men med risiko for fx fejl i fakturahåndtering, budgettering osv., der vil blive påtalt af selskabets eksterne revisor. Dette initiativ er ikke blevet analyseret tilstrækkeligt til at give et sikkert estimat på et potentielt økonomisk provenu, men ved en personalereduktion på 3-4 medarbejdere (svarende til 10 pct.), vil de samlede besparelser udgøre ca. 1,5-1,7 mio. kr. i lønudgifter og overhead. Da det er planen, at Faxe Forsyning A/S skal konsolidere sig på bl.a. plan- og projektområdet og det administrative område, hvor implementering af nye, billigere administrative systemer skal ske de kommende år, er det ikke hensigtsmæssigt, at reducere medarbejderstaben i denne periode. Det er klart, at der løbende ses på tilpasning af organisationen, således den opgave og personalemæssigt er så effektiv, som muligt. Side 8 af 9

9 Konklusion og anbefaling Det samlede årlige provenu ved gennemførelse af alle nævnte initiativer udgør: Provenu Bestyrelsen for Faxe Forsyning A/S skal særligt pege på følgende: Med de udpegede initiativer og det estimerede provenu, der opnås herigennem, vil Faxe Forsyning A/S kunne imødegå de kendte økonomiske krav de kommende 3-5 år. Måtte et eller flere initiativer vise sig, at give mindre i provenu, kan det blive nødvendigt at fremrykke andre initiativer eller afsøge nye muligheder. Det må forventes, at den tekniske udvikling også vil kunne bidrage til flere tekniske effektiviseringer. Bestyrelsen vil løbende følge op på implementeringen af de udvalgte initiativer. Ud over kataloget vil der løbende kunne findes økonomisk råderum til udvikling af selskabet, således dette fortsat kan tænke stort, selv om det er lille. En gennemført analyse viser, at Faxe Forsynings renseanlæg driftes meget kosteffektivt, og at den valgte margen til de nationale grænseværdier stort set ikke koster noget. På denne baggrund er det ikke relevant af økonomiske årsager at ændre ved det nuværende renseniveau, som er til gavn for natur og miljø. Mulighederne for mere formaliseret samarbejdet med andre forsyningsselskaber i Region Sjælland vurderes at vokse de kommende år. Faxe Forsyning A/S ønsker at positionere sig i denne sammenhæng uden at gå på kompromis med den lokale forankring. Et godt udgangspunkt for dette er et tæt samarbejde på indkøbsområdet, hvor foreløbigt ti selskaber er i dialog om et mere formaliseret samarbejde end hidtil. Endvidere arbejder Faxe Forsyning og fire andre forsyninger med at etablere et Shared Service efter inspiration fra hhv. Fyn og Østjylland, hvor lignende formaliserede samarbejder allerede er etableret. Med et Shared Service vil de involverede forsyningsselskaber opnå både økonomiske gevinster og øget professionalisering inden for visse administrative grene (indkøb, udbud, jura, IT etc.). Det er ikke hensigten at flytte arbejdspladser ud af kommunen, og det sigtes efter, at Shared Service etableres fysisk i Haslev. Udvidelse af Faxe Forsynings opgaveportefølje vil give stordriftsfordele. Forsyningen kan af ejeren benyttes som organisatorisk platform for at drive opgaver, der ikke skal håndteres af kommunen selv, men som med fordel for lokalsamfundet drives lokalt. Det bør være opgaver af teknisk-driftsmæssig karakter og inden for rammerne af, hvad en forsyningsvirksomhed må omfatte. En udvidet opgaveportefølje skal grundigt analyseres før endelig beslutning træffes. Fordelen ved at lade Faxe Forsyning A/S drifte flere opgaver er, at de faste overheadudgifter kan fordeles på flere opgaver. Selskabet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde gode, kvalificerede medarbejdere og rekruttere nye, når dette er nødvendigt. En virksomhed i stadig udvikling er normalt også en god og attraktiv arbejdsplads. /HEL Side 9 af 9

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden.

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014

www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014 www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. marts 2014

Bestyrelsesmøde 10. marts 2014 Bestyrelsesmøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/12-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013

Frederikshavn Forsyning A/S. Orientering fra direktionen 29. oktober 2013 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Lederudvikling Direktion og chefgruppe gennemgår i første halvår af 2014 et lederudviklingsforløb ved Mercuri Urval. Forløbet afvikles som individuelle timer/enkeltdage ved

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Sekretariatsleder. Guldborgsund Forsyning. 1. Indledning. 2. Jobprofil. 2.1. Selskabsstruktur

Sekretariatsleder. Guldborgsund Forsyning. 1. Indledning. 2. Jobprofil. 2.1. Selskabsstruktur JOB- OG KRAVPROFIL Side: 1/5 1. Indledning Stillingen som sekretariatsleder i Guldborgsund Forsyning skal besættes i forbindelse med selskabsdannelsen af kommunens forsyningsområde. Der er betydelige forventninger

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån.

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. 41) Indkøb af biler. Optagelse af lån. Assens Forsyning skal i den kommende periode udskifte en del

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere