Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland."

Transkript

1 Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra 2015 og årene frem Baggrund Faxe Forsyning Holding A/S skal løbende præstere effektiviseringer og kvalitetsløft i henhold til bl.a. de årlige udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og den generelle målsætning om, at selskabet drives effektivt og undergår en løbende udvikling, så forbrugernes behov om en sikker og effektiv forsyning tilgodeses. Endvidere er det i Faxe Kommunes Økonomiudvalg på udvalgets møde den 13. august 2014 besluttet, at selskabet ikke skal indgå i et fusionsarbejde 1, men at selskabet i stedet skal kortlægge mulighederne for effektiviseringer mv. i eget regi og ved eventuelle samarbejder med andre forsyningsselskaber i nærområdet. Faxe Forsyning A/S har modtaget brev fra Faxe Kommune af 25. august 2014 med ønske om at arbejdet er færdiggjort primo 2015 (bilag). Økonomiudvalget har anmodet selskabet om at udarbejde et katalog over effektiviseringer mv. i et interval på 5-10 mio. kr. Endelig har Regeringen og en række partier i Folketinget i 2014 indgået aftale om en vækstpakke. Af pakken fremgår, at forsyningssektoren i Danmark skal levere en andel af finansieringen af vækstpakkens initiativer. Der er endnu ingen klar anvisning fra Regeringen om, hvordan dette skal ske, og det må forventes, at der tidligst i 2015 kommer centrale udmeldinger bl.a. via KL. Regeringen har ved finanslovforslaget for 2015 annonceret et forventeligt effektiviseringspotentiale på 3,3 mia. 2 kr. i forsyningssektoren. Der pågår samtidig en revision af vandsektorloven, og i denne sammenhæng må det forventes, at der i fremtiden sker ændringer, der alt i alt kan fremme forsyningsselskabernes muligheder for i større grad end hidtil at drives mere effektivt. Den økonomiske udfordring Faxe Forsyning A/S har siden etableringen i 2007 været drevet effektivt med fornødent hensyn til løbende udvikling. Kravene fra Forsyningssekretariatet om takstloftet for spildevand og drikkevand overholdes. Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Det er forsyningsselskabernes interesseorganisation DANVAs forventning, at Regeringens krav om fremtidig effektivisering af forsyningssektoren i kroner og øre svarer til det nuværende niveau, der meldes ud fra Forsyningssekretariatet. De seneste år har det årlige effektiviseringsbehov for Faxe Forsyning været omkring 1 mio. kr. Hvorvidt dette niveau fortsætter de kommende år beror på resultatet af Regeringens revision af vandsektorloven mv., jf. ovenfor. Dette vil såfremt man fastholder det nuværende aktivitetsniveau på anlægssiden samtidig betyde, at taksterne på spildevand og drikkevand samt dagrenovation i Faxe Kommune kun vil udvikle sig med den almindelige pristalsregulering og dermed være marginal. 1 I regi af 12 kommuner blev der i 2013/2014 foretaget en potentialeanalyse af mulighederne ved en fusion af op til 12 forsyningsselskaber ejet af 12 kommuner. Analysen - der var en foranalyse - viste, at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved en samling af alle 12 forsyningsselskaber med udgangspunkt i 2012-regnskabet for selskaberne. Potentialet hentes næsten udelukkende ved stordriftsfordele. 3 kommuner (Roskilde, Lejre og Holbæk) har efterfølgende besluttet at lade deres forsyningsselskaber fusionere. 2 Det pt. er uklart, hvad forsyningssektoren dækker af forsyningsområder i denne sammenhæng, og hvilken tidshorisont, der er tale om.

2 Faxe Forsynings målsætninger de kommende år Faxe Forsynings bestyrelse har siden oprettelsen af selskabet haft en målsætning om at være et serviceorienteret og driftssikkert lokalt forsyningsselskab, der er til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune. Selskabet renoverer og moderniserer ledningsnet og driftsanlæg for ca. 50 mio. kr. årligt. Disse målsætninger skal fortsætte i årene fremover samtidig med at taksterne på hhv. vand, spildevand og affald (dagrenovation) ikke skal stige mere end pristalsudviklingen medmindre nye opgaver og udefrakommende regulering, som fx mere klimatilpasning, øget affaldssortering, strengere krav til spildevandsrensning. Faxe Forsynings A/S s målsætninger: - Fortsat sikker drift og højt serviceniveau - Lokalt forankret selskab, der er et mærkbart aktiv for kommunen - Der skal også tænkes stort, selvom selskabet er lille. - Fortsat lave takster sammenlignet med øvrige selskaber på Sjælland Midlerne til at opnå målsætningerne er: - Fortsat effektivisering og modernisering af drift og administration - Samarbejde med andre forsyningsselskaber og eventuelle nye forretningsområder, der kan medfinansiere selskabets basisomkostninger Faxe Forsynings bestyrelse lægger vægt på at have et flerårigt økonomisk planlægningsperspektiv, og bestyrelsen har derfor ønsket at se på minimum tre år ( ) frem og med et længere perspektiv til og med Arbejdet internt i forsyningsselskabet Efter modtagelse af brevet fra Økonomiudvalget/Faxe Kommune, har Faxe Forsyning A/S haft en proces over flere måneder. Processen har omfattet interne analyser internt i selskabet samt eksterne konsulentfirmaer med ekspertviden om faglige forhold. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har set på en række effektiviseringer og driftsbesparelser inden for spildevandsområdet. Selskabets revisionsfirma EY har analyseret muligheder for andre forretningsområder for Faxe Forsyning A/S. Endvidere har det rådgivende ingeniørfirma Niras, som deltog i foranalysen til fusionssagen som faglig rådgiver, været interviewet af forsyningen, da dette firma gennem foranalysen fik kendskab til de faglige/tekniske dele af selskabet. Selskabets bestyrelse har på et strategiseminar den 15. januar 2015 samt et bestyrelsesmøde den 17. februar 2015 gennemgået og drøftet kataloget. De konkrete initiativer Der er arbejdet med følgende områder/temaer: 1. Spildevand 2. Vandforsyning 3. Affald, administrative og tværgående opgaver 4. Samarbejde med andre forsyninger 5. Nye forretningsområder 6. Justeret niveau for service og driftssikkerhed Side 2 af 9

3 Tema 1: Spildevand Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu Spildevandsområdet er det økonomisk tungeste driftsområde i selskabet. Området har siden selskabets etablering undergået en meget positiv udvikling, hvor bl.a. flere anlæg er opgraderet/moderniseret, og en lang række driftseffektiviseringer er høstet. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan, som er et af landets førende firmaer inden for spildevand, har gennemgået hele spildevandsområdet, og dette arbejde er beskrevet i en rapport med en række initiativer på tekniske effektiviseringer. I alt vil en investering på ca. 6-9 mio. kr. medføre en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. Der er tale om tilbagebetalingstider på 5-8 år, hvilket er meget tilfredsstillende. Ud over den økonomiske fordel, vil tiltagene også have en miljømæssig positiv virkning på miljøet i lokalområdet. Det er besluttet at anskaffe en ny og større gasmotor på Faxe Renseanlæg i Der er tale om et tiltag i regi af det symbiosesamarbejde, der er mellem forsyningen, Royal Unibrew og Haribo. Gasmotoren omdanner den udviklede metangas på renseanlægget til strøm, og det forventes, at der i et normalt driftsår vil produceres ca. 2,7 mio. kwh til en afregningspris på 1,09 kr. pr. kwh. Den årlige merindtjening udgør ca. 1,2 mio. kr. efter afskrivninger. Der bygges en hal på Haslev Renseanlæg. Hallen skal bruges til opbevaring og yderligere afvanding af mineraliseret slam fra Haslev Renseanlæg samt sand fra kloakrør, der fx skal videoinspiceres. Det mineraliserede slam kommer fra slambedene på anlægget. Slammen skal opbevares indtil det kan bortskaffes til HedeDanmark til videre distribution til landmænd. Hallen, som forventes opført i 2015, vil medføre en årlig driftsbesparelse efter afskrivninger på ca. 0,6 mio. kr. ved at slammet afvandes inden slutanbringelse. I forsyningens nuværende strukturplan anbefales det at nedlægge Dalby Renseanlæg, og spildevandet pumpes via Karise by til Faxe Renseanlæg. Karise Renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til Faxe Renseanlæg. Dette betyder, at al spildevand fra Dalby og Karise pumpes til Faxe Renseanlæg, vil imidlertid kræve store anlægsinvesteringer på Faxe Renseanlæg, bl.a. til ny efterklaringstank. Desuden er Dalby Renseanlæg kun 14 år gammelt. I stedet kan Dalby Renseanlæg bevares og rense spildevand fra både Dalby og Karise. Dalby Renseanlæg er et tidssvarende anlæg med online-styring, og hvis der etableres slamafvanding i Dalby, har anlægget mange leveår tilbage. Ved at nedlægge renseanlægget i Karise opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. Initiativet vil omfatte etablering af en trykledning fra Karise til Dalby. De samlede anlægningsudgifter vurderes til at være ca. 10 mio. kr. Kommunen skal involveres i dette tiltag, da det er kommunen som myndighed der har ansvaret for spildevandsplanen. Planen skal fornys i 2015, hvor den udløber. Faxe Spildevand A/S renser i dag spildevandet til et rensningsniveau, der i runde tal ligger ca pct. under de gældende grænseværdier. Dette har den fordel, at risikoen for udledning af forurenet vand - med deraf følgende uheldige konsekvenser for vandmiljøet - er forholdsvis lav. Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har analyseret muligheden for en mere kosteffektiv rensning af spildevandet. En sådan analyse skulle vise, om der ville være økonomiske fordele i at rense spildevandet tættere på de nationale grænseværdier. Der er tale om en kompleks analyse, der ifølge det oplyste ikke er gennemført tidligere i landet. Der har gennem tiderne - generelt på forsyningsområdet i landets kom- Side 3 af 9

4 muner været en tendens til at være på den meget sikre side uden skelen til kosteffektivitet, men i takt med den økonomiske udfordring for forsyningsselskaberne er blevet større bør man analysere alle omkostningerne til rensning i forhold til risici mv. Konklusionen af den gennemførte analyse er, at Faxe Forsynings renseanlæg driftes meget kosteffektivt, og at den valgte margen til de nationale grænseværdier stort set ikke koster noget. På denne baggrund er det ikke relevant af økonomiske årsager at ændre ved det nuværende renseniveau, som er til gavn for natur og miljø. I forbindelse med anlægsarbejder, hvor der graves, skal der ofte bortskaffes jord. Denne jord bliver som hovedregel kørt til et jorddeponi eller anden modtager. Der skal altid tages prøver, når jord flyttes fra en matrikel til en anden. I mange tilfælde er der også behov for at købe ny jord, når rør er lagt og hullerne skal fyldes igen. Det er klart, at det tilstræbes, at så meget jord, som muligt, genanvendes på stedet. Det er forbundet med store udgifter at bortskaffe overskydende jord og anskaffe ny jord. Derfor kan forsyningen reducere udgifterne ved anlægsarbejderne, såfremt forsyningen selv råder over en mulighed (jordkarteringsplads) for opbevaring af jord. Ud over selve opbevaringen, vil der også ofte være penge sparet på transport. Samlet set vurderes en jordkarteringsplads at kunne give en netto-gevinst på ca kr. årligt ved 2-4 anlægsprojekter. Tema 2: Vandforsyning. Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu I takt med at vandledningsnettet renoveres/fornys, vil omkostningerne forbundet med reparation af ledningsbrud reduceres. Årligt investeres der ca. 5 mio. kr. på renovering af vandledningsnettet i Faxe Vandforsynings område, og årligt anvendes ca. 1 mio. kr. på reparationer af det eksisterende ledningsnet. Der forventes en reduktion af omkostningerne til reparationerne af brud på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Beløbet forventes at vokse i takt med, at en større del af ledningsnettet fornys. Forsyningen har i 2014 indledt et tættere samarbejde med de mindre lokale, private vandværker. Der er tale om et frivilligt engagement, hvor forsyningen tilbyder sin ekspertise på fx implementering af ledelsessystem, projektledelse, driftsvagt mv. Der er tale om et samarbejde, der medvirker til at sikre, at de små vandværker overlever, at vandforsyningssikkerheden holdes på et tilfredsstillende niveau osv. Det forventes, at samarbejdet ad åre vokser. I 2015 forventes, at forsyningen kan fakturere ca. 0,1 mio. kr. Der er efter udbud - indgået ny kontrakt med et regionalt mindre entreprenørselskab. Den nye kontrakt er på enhedspriserne billigere end tidligere, og dette medfører en reduceret omkostning på kr. årligt med sammenligneligt aktivitetsniveau og opgavetyper. Tema 3: Affald, administrative og tværgående opgaver. Samlet kan der i perioden opnås en besparelse eller ny indtjening (provenu): Provenu Faxe Kommune og Faxe Forsyning har i 2012 indgået en aftale om at kommunen (Park og Vej) varetager opgaver med ombytning og reparation af affaldsbeholdere og containere hos forbrugerne. Vej Side 4 af 9

5 og Park stiller lagerplads til rådighed. Derudover står kommunen for rengøring af kuber mv. Forsyningen betaler kr. om måneden for dette, og det er forsyningens vurdering, at der gennemsnitligt er tale om maksimalt 1½-2 dags arbejde om ugen. Dermed er ordningen meget dyr for forsyningen. Forsyningen kan opsige aftalen med 3 måneders varsel og hjemtage opgaven. Den vil kunne løses af en medarbejder, der nok påtænker at gå på pension i løbet af Vedkommende skal aflønnes i fx to dage pr. uge. Opbevaring af beholdere og containere kan ske på et af forsyningens renseanlæg. I alt vil besparelsen udgøre ca kr. årligt. I dag har forsyningen et forbrugsafregningssystem, der er er licensbaseret og driftes af KMD. Det er forholdsvist omkostningsfuldt og er ikke integreret i selskabets økonomisystem. IT-firmaet Elbek og Vejrup har udviklet er nyt system, som kan erstatte KMDs system, og som er markant billigere i drift. Systemet anvendes i 7 andre forsyninger, og der er gode erfaringer hér. Overgang til systemet fordrer, at selskabets økonomisystem NAVISION opgraderes. Dette er allerede planlagt i 2. kvartal 2015, og udgiften indeholdt i budgettet for Det nye system vil medføre en besparelse på ca kr. årligt. Forsyningsselskabet har en årlig omsætning på godt 100 mio. kr., der kommer fra takster og gebyrer på vand, spildevand og affald. Beløbet opkræves to gange årligt, og derved har forsyningen meget stor positiv likviditet på visse tidspunkter af året. Denne likviditet kan udnyttes til at optimere renteindtægten gennem køb af korte realkreditobligationer, der, når der er behov for træk af likviditet, bruges som sikkerhed for dette likviditetstræk. Herved opnås dels en forretning gennem obligationsbeholdningen, dels betales en lavere rente for likviditeten end på en traditionel kassekredit, grundet den større sikkerhed for banken ved at have obligationerne som dækning af likviditetstrækket. Endelig spredes risikoen ved at minimere indeståendet i banken. Det forventes, at der kan opnås en indtægt på ca kr. ved det nuværende renteniveau. Der er ikke tale om spekulation. Tema 4: Samarbejder med andre forsyninger. Provenu Fælles laboratorieudbud. Der er mellem syv forsyningsselskaber på Sjælland indledt et samarbejde med fælles udbud af laboratorieydelser på spildevandsområdet. Der er tale om analyse af spildevandsprøver. Via samarbejdet opnås en besparelse i udgifterne til ekstern udbudskonsulentbistand i hver forsyning på ca kr., og det forventes, at den større volumen i kontrakten kan give en billigere pris for Faxe Spildevand på ca kr. årligt. Fælles indkøb på tværs af forsyningsselskaber. Faxe Forsyning, Ringsted Forsyning og Guldborgsund Forsyning er i regi af F16 (kredsen af forsyningsdirektører i Region Sjælland) sat i spidsen for en afklaringsproces, hvor de deltagende forsyningsselskabers største indkøb kortlægges og vurderes i forhold til muligheden for fælles indkøb på tværs. Det forventes, at der i 1. kvartal 2015 findes en løsning, hvor der etableres et forum, hvor de interesserede forsyningsselskaber kan indgå i fælles udbud ved indkøb at større varer eller tjenesteydelser. Det kunne være indkøb af pumper, el- og vvs-artikler, kemikalier, el, brændstof, grafisk bistand og slamsugning. Erfaringer viser, at stor volumen giver lavere priser på mange indkøb og tjenesteydelser, men samtidig kan det også konstateres, at flere selskaber allerede har høstet store fortjenester på visse områder. Side 5 af 9

6 Det er tanken, at de involverede selskaber på sigt kommer i takt, for så vidt angår tidspunkter for indkøb, valg af tekniske varer (fx 1-2 typer pumper til et bestemt formål frem for op til 5-6 forskellige slags). Det er også tanken, at forsyningsselskaber ikke behøver at deltage i et fælles udbud på en særlig vare eller tjenesteydelse, hvis dette strider mod lokale interesser. Det har tidligere været forsøgt at koordinere indkøb på tværs af flere forsyningsselskaber. Dette strandede primært på grund af manglende vilje. Det vurderes, at der i dag er et markant større incitament til at deltage forpligtende i sådanne samarbejder. Det er vanskeligt at vurdere den økonomiske gevinst på initiativet. Dette beror meget på de priser, forsyningen i dag køber varer og ydelser for, men den samlede indkøbsvolumen blandt 8-10 forsyningsselskaber er mere end 350 mio. kr., hvoraf Faxe Forsynings andel udgør ca. 15 mio. kr., vurderes det - som minimum - muligt at opnå en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. med fuld effekt fra Etablering af et shared serviceselskab for flere forsyningsselskaber. I bestræbelserne på at afdække mulighederne for samarbejde på tværs af forsyningssektoren uden fusion, har direktøren haft sonderinger hos kolleger på Sjælland. Ud over ovennævnte initiativ på fælles indkøb, har der med mandat fra bestyrelsen været drøftelser på tværs af flere selskaber. Pt. er Kalundborg, Odsherred, Sorø, Ringsted og Faxe Forsyning interesseret i at arbejde videre for etablering af et Shared Serviceselskab. Dette sker efter inspiration fra Fyn og Østjylland, hvor der allerede er etableret selskaber, der udfører en række forskellige opgaver for ejer-forsyningsselskaberne i områderne. Forsyningsselskaberne har gennem lovgivningen adgang til at etablere et Shared serviceselskab til varetagelse af servicefunktioner for de tilknyttede forsyningsselskaber. Det fælles Shared serviceselskab kan ejes af flere selskaber i forening og udføre en række aftalte funktioner for driftsselskabernes servicefunktioner. Shared serviceselskabet skal stiftes inden for rammerne af vandsektorlovens 19, hvorved ejerne køber selskabets ydelser til kostpris. Et sådant selskab kan rumme en lang række opgaver. I de tværgående drøftelser er man enige om, at et Shared Serviceselskab kan bygges op i etaper, og at det er formålstjenligt at koncentrere fokus på samarbejder inden for følgende områder: Indkøb IT Udbud Generel juridisk bistand Der vil således ikke være tale om flytning af medarbejdere, men derimod insourcing af tjenesteydelser, der i dag varetages af konsulenter til konsulentpris. Såfremt der oprettes et Shared Serviceselskab åbner muligheden sig for, at dette rent fysisk kan ligge i Haslev, hvor der er plads i administrationsbygningen. Herved vil forsyningen kunne opnå en indirekte besparelse, idet drift af bygningen skal fordeles på flere. Den økonomiske gevinst ved at indgå i et Shared Serviceselskab er vanskeligt at vurdere, men et konservativt bud er en årlig nettogevinst på 0,3-0,5 mio. kr. ved fuld implementering af etape 1, og yderligere 0,1 mio. kr. såfremt selskabets medarbejdere placeres i Haslev. Fælles indkøb (som tidligere beskrevet) kan med fordel styres af et shared serviceselskab. Etableringen kan ske i løbet af Tema 5: Nye forretningsområder Side 6 af 9

7 Provenu Ikke beregnet eller medregnet Faxe Forsyning hviler i dag på tre forretningsområder, vand, spildevand og affald. Andre forsyningsselskaber på Sjælland har andre områder, og her kan nævnes: Fjernvarme Vindmøller Gadebelysning Genbrugsstationer Solenergi I kortlægningen af dette katalog har forsyningen bedt revisionsfirmaet EY om at beskrive, hvilke opgaver et forsyningsselskab kan varetage inden for den gældende lovgivning. EY har udarbejdet vedlagte notat. De samlede omkostninger til at drive en forsyning skal fordeles på de forretningsområder, den har, og jo større omsætningen bliver, jo billigere bliver overheadudgiften til de enkelte forretningsområder. Med andre ord kan driften af fx et fjernvarmeanlæg medføre en reduktion af de administrative udgifter for vand, spildevand og affald på grund af stordriftsfordele. Forsyningen kan - som kommunalt ejet driftsselskab være en platform uden for den kommunale kerneforretning, der kan benyttes til at håndtere udfordrende driftsopgaver inden for kommunens grænser. Forsyningen har en intern organisation og administrative- samt styringsmæssige kompetencer, der sætter den i stand til at løse andre opgaver end vand, spildevand og affald. Det er klart, at der skal opbygges nye kompetencer, men det basale (organisationen) er på plads. På denne baggrund bør det overvejes, om Faxe Forsyning A/S skal i spil i forhold til nye opgaver. En mulighed er fjernvarme, hvor der i nogen tid har været en meget stor (uløst) lokal udfordring med fjernvarmen i Terslev og Ørslev. Forsyningen har i dag stor erfaring med fx opkrævning af forbrugsgebyrer osv. Vindmøller, der har stor lokal bevågenhed, er ligeledes en nærliggende ny opgave. I takt med kravet om overgang til ikke-fossil el og varme øges, vil det være nødvendigt at øge antallet af vindmøller i Danmark, og Faxe Kommune vil alt andet lige også skulle bære sin del heraf. Vindmøller kan fx ses i sammenhæng med et strategisk samarbejde med Royal Unibrew eller andre virksomheder, som ønsker at være CO2-neutrale. En investering i vindmøller og den deraf afledte risiko skal derfor nærmere ses som en lokal politisk ambition om at signalere grøn bæredygtighed. Med de lave oliepriser og den øgede andel af el-produktion fra vindmøller i Danmark vil en investering ikke være risikofri og vil kunne medføre tab. En tredje mulighed er driften af genbrugsstationerne, der i dag håndteres af AffaldPlus. En hjemtagning af opgaven til kommunen (til Faxe Forsyning) vil give genbrugsstationerne mere lokal fokus, og derudover også samle affaldsområdet inden for kommunen. Det forpligtende samarbejde med de øvrige 5 kommuner i regi af AffaldPlus er primært baseret på driften af forbrændingsanlægget (og de meget store anlægsinvesteringer, der ligger heri), og så længe kommunen leverer sit affald til værket, bør der ikke være store problemer med at hjemtage genbrugsstationerne. Holbæk Forsyning driver genbrugsstationerne i Holbæk. Det vurderes uden analyse muligt at drive pladserne billigere og mere serviceorienteret med et lokalt perspektiv. Side 7 af 9

8 I kommunen findes mere end 20 private vandværker. Disse er alle godkendt af kommunen og indgår i kommunens vandforsyningsplan. De små private vandværker står overfor nye store udfordringer, idet disse i stor udstrækning er afhængig af frivilligt bestyrelsesarbejde, og samtidig er kravene til systemer, kontrol osv. stadig stigende. Derfor er der risiko for, at flere vandværker med tiden knækker halsen, og vandværket må lukke. I den forbindelse vil det være forsyningsstrategisk fornuftigt for kommunen, at Faxe Forsyning går ind og overtager vandværket, og driver det. Af andre mindre opgaver eller initiativer kan nævnes: Udleje af fibernet Mobilantennemaster Overtagelse af kommunens opgave med tømning af vejbrønde Solcelleenergi (kommuneejet) Tema 6: Justeret niveau for service og driftssikkerhed. Provenu Såfremt andre omkostningsreducerende initiativer ikke samlet set og på et senere tidpunkt er tilstrækkeligt for at imødekomme det udefrakommende krav om effektiviseringer eller ønsket om fortsat lave takster i kommunen, vil det blive nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben for at spare lønsumsudgiften og tilhørende udgifter til overhead, og samtidig justere forsyningens opgaver. Der kan justeres på to forhold: Serviceniveau Driftssikkerhed Serviceniveauet kan reduceres i form af mindre betjening af kunder. Muligheden for personligbetjening vil skulle reduceres betragteligt. Der vil blive længere reaktionstid på kundehenvendelser om fx udskiftning eller reparation af affaldsbeholdere, klager over manglende afhentning, rundvisninger på renseanlæggene for skoleklasser vil også blive berørt, osv. Driftssikkerheden, der alt andet lige er et forsyningsselskabs eksistensberettigelse, kan godt justeres, men det skal gøres velovervejet i forhold til de konsekvenser, der kan være forbundet med fx færre medarbejderressourcer til akutte reparationer på vand- og spildevandsledninger, eller fx færre ressourcer til løbende vedligeholdelse af spildevandsanlæg. Som en del af driftssikkerheden bør også forsyningens administrative funktioner nævnes. Økonomi-, HR- og afregningsområdet kan justeres, men med risiko for fx fejl i fakturahåndtering, budgettering osv., der vil blive påtalt af selskabets eksterne revisor. Dette initiativ er ikke blevet analyseret tilstrækkeligt til at give et sikkert estimat på et potentielt økonomisk provenu, men ved en personalereduktion på 3-4 medarbejdere (svarende til 10 pct.), vil de samlede besparelser udgøre ca. 1,5-1,7 mio. kr. i lønudgifter og overhead. Da det er planen, at Faxe Forsyning A/S skal konsolidere sig på bl.a. plan- og projektområdet og det administrative område, hvor implementering af nye, billigere administrative systemer skal ske de kommende år, er det ikke hensigtsmæssigt, at reducere medarbejderstaben i denne periode. Det er klart, at der løbende ses på tilpasning af organisationen, således den opgave og personalemæssigt er så effektiv, som muligt. Side 8 af 9

9 Konklusion og anbefaling Det samlede årlige provenu ved gennemførelse af alle nævnte initiativer udgør: Provenu Bestyrelsen for Faxe Forsyning A/S skal særligt pege på følgende: Med de udpegede initiativer og det estimerede provenu, der opnås herigennem, vil Faxe Forsyning A/S kunne imødegå de kendte økonomiske krav de kommende 3-5 år. Måtte et eller flere initiativer vise sig, at give mindre i provenu, kan det blive nødvendigt at fremrykke andre initiativer eller afsøge nye muligheder. Det må forventes, at den tekniske udvikling også vil kunne bidrage til flere tekniske effektiviseringer. Bestyrelsen vil løbende følge op på implementeringen af de udvalgte initiativer. Ud over kataloget vil der løbende kunne findes økonomisk råderum til udvikling af selskabet, således dette fortsat kan tænke stort, selv om det er lille. En gennemført analyse viser, at Faxe Forsynings renseanlæg driftes meget kosteffektivt, og at den valgte margen til de nationale grænseværdier stort set ikke koster noget. På denne baggrund er det ikke relevant af økonomiske årsager at ændre ved det nuværende renseniveau, som er til gavn for natur og miljø. Mulighederne for mere formaliseret samarbejdet med andre forsyningsselskaber i Region Sjælland vurderes at vokse de kommende år. Faxe Forsyning A/S ønsker at positionere sig i denne sammenhæng uden at gå på kompromis med den lokale forankring. Et godt udgangspunkt for dette er et tæt samarbejde på indkøbsområdet, hvor foreløbigt ti selskaber er i dialog om et mere formaliseret samarbejde end hidtil. Endvidere arbejder Faxe Forsyning og fire andre forsyninger med at etablere et Shared Service efter inspiration fra hhv. Fyn og Østjylland, hvor lignende formaliserede samarbejder allerede er etableret. Med et Shared Service vil de involverede forsyningsselskaber opnå både økonomiske gevinster og øget professionalisering inden for visse administrative grene (indkøb, udbud, jura, IT etc.). Det er ikke hensigten at flytte arbejdspladser ud af kommunen, og det sigtes efter, at Shared Service etableres fysisk i Haslev. Udvidelse af Faxe Forsynings opgaveportefølje vil give stordriftsfordele. Forsyningen kan af ejeren benyttes som organisatorisk platform for at drive opgaver, der ikke skal håndteres af kommunen selv, men som med fordel for lokalsamfundet drives lokalt. Det bør være opgaver af teknisk-driftsmæssig karakter og inden for rammerne af, hvad en forsyningsvirksomhed må omfatte. En udvidet opgaveportefølje skal grundigt analyseres før endelig beslutning træffes. Fordelen ved at lade Faxe Forsyning A/S drifte flere opgaver er, at de faste overheadudgifter kan fordeles på flere opgaver. Selskabet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde gode, kvalificerede medarbejdere og rekruttere nye, når dette er nødvendigt. En virksomhed i stadig udvikling er normalt også en god og attraktiv arbejdsplads. /HEL Side 9 af 9

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere