Indhold. regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring i. Anvendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt"

Transkript

1 0 rj 0 - (Ji z T.

2 Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer i i 2.6. Målrapportering i i 2.7. Redegørelser for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab i. Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsurnslofi Bevillingsregnskabet Udgifisbaserede hovedkonti 3 i 4. Bilag til årsrapporten Noter til resukatopgørelse og balance forelagte investeringer 36 2

3 bevillingskontrollen for Årsrapporten omfattet de hovedkonti på finansloven, som Kriminalforsorgen fcvr nr ) regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med januar anstalter og frihed og Det fælles europæiske visuminformationssystem, herunder de er ansvarlig for: Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgen i Årsrapporten omfatter: Årscapporten et aflagt henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af København, de 3 Ba ara Be is 3 Departementschef 4öiS de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten, meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 1. Påtegning af det samlede regnskab

4 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriets ressortom råde. Kriminalforsorgens hovedopgaver og mission Kriminalforsorgens hovedformål er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens 6$ og 69. Kriminalforsorgens mission er at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde dømtes straf, og at støtte og motivere de dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Principperne for straffuldbyrdelsen fremgår af Kriminalforsorgens principprogram. Kriminalforsorgens principprogram indvirker på formuleringen af såvel visioner som operationelle mål og strategier. Pjecen findes på Kriminalforsorgens hjemmeside Selve straffuldbyrdelsen er primært reguleret i bestemmelser, der er udstedt med hjemmel heri. straffuldbyrdelsesloven og de administrative Kriminalforsorgens vision og strategi for perioden Kriminalforsorgen har udarbejdet en vision og strategi, som gælder for arbejdet i forbindelse med flerårsaftalen, der dækker perioden Kriminalforsorgens vision lyder: Strategien lyder: Vi bringer mennesket sikkett videte til et liv uden ktiminalitet. I Ktiminalfotsotgen løset vi votes opgave i tæt samatbejde med omvetdenen på en fleksibel og effektiv måde, det et sikket og otdentlig fot den enkelte, med det formål at mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghedfor samfundet. Til strategien er der udarbejdet fem strategiske temaer, som vil være fokuspunkterne for flerårsaftaleperioden : Tæt samarbejde med omverdenen, fleksibel kapacitet, effektiv opgavevaretagelse, sikkerhed og ordentlighed for den enkelte samt mindre tilbagefald. Kriminalforsorgen er optaget på finansloven på henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgen i anstalter og frihed samt Det fælles europæiske visuminformationssystem, hvor er den virksomhedsbærende konto. I 2011 blev det daværende lntegrationsministeriums digitaliseringsenhed overført til Kriminalforsorgen. Der er i tidligere år blevet aflagt særskilt årsrapport for hovedkonti: Digitaliseringsinitiativer (driftsbevilling) og Det fælles europæiske visuminformationssystem (driftsbevilling). 4

5 almindelige produktionsvirksomheden I 2014 er områderne optaget på finansloven på underkonti It til udlændingesagskæden og Udvikling og drift af visuminformationssystem, efterfølgende benævnt digitaliseringsinitiativer i tekstafsnittene, og indgår derfor i Kriminalforsorgens årsrapport for 2014, herunder også i historiske tal for så vidt angår bevillings og forbrugstal Virksomhedens omfang Tabel 1: virksomhedens samlede aktivitet Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 3.277, ,8 Drift Indtægter 193,7 207,5 Udgifter 0,0 Administrerede 0,0 ordninger mv. Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 0,0 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Indtægter Anm.: Regnskabstallene er inkl. reservationer med 9,4 mio. kr. i udgifter og 8,5 mio. kr. i indtægter, netto 0,9 mio. kr. Kriminalforsorgens nettobevilling til drift var i ,5 mio. kr. Det samlede nettoforbrug udgjorde 3.023,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 60,2 mio. kr. Kriminalforsorgen administrerer ingen ordninger og har ingen anlægsbevillinger på finansloven. Drift Mio. kr. Bevilling Regnskab Direktoratet for Kriminalforsorgen Udgifter 139,2 136,7 Indtægter 0,0 1, Kriminalforsorgens i anstalter og Udgifter 2.936, ,7 frihed - virksomhed Indtægter 50,1 98, Kriminalforsorgens i anstalter og Udgifter 123,7 111,5 frihed - Indtægter 123,7 86,7.. Udgifter 68, ,4 It til udlændingesagskæden Indtægter 19,9 29, Det fælles europæiske Udgifter 9,1 9,1 visu minformationssystem Indtægter 0,0 0,0 Anm. : Regnskabstallene er inkl. reservationer med 9,4 mio. kr. i udgifter og 8,5 mio. kr. i indtægter, og har dermed en nettopåvirkning på 0,9 mio. kr. på resultatet. På Direktoratet for Kriminalforsorgen er der i 2014 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket sammen med ovenstående beløber sig til et samlet årsresultat for 2014, svarende til et mindreforbrug på 60,2 mio. kr. Under Kriminalforsorgen i anstalter og frihed ligger Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed, der beskæftiger de indsatte ved produktionslignende virksomhed. Produktionsvirksomheden er budgetteret i balance, men udviser i lighed med tidligere år et underskud, som i 2014 er på 24,8 mio. kr. På den ordinære drift er der modsvarende et mindreforbrug på 81,0 mio. kr. I forhold til It til udlændingesagskæden og Det fælles europæiske visuminformationssystem er der balance Årets faglige resultater Kapacitet og belæg I 2014 havde Kriminalforsorgen i gennemsnit pladser i fængsler og arresthuse. Det gennemsnitlige daglige belæg var indsatte, hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på 94,1 %. Måltallet for kapacitetsudnyttelsen i 2014 var 97 %. Belægget har således været noget lavere 5

6 end forudsat, hvilket også har været den primære årsag til, at Kriminalforsorgen er kommet ud af 2014 med et mindreforbrug på 60,2 mio. kr., jf. afsnit 2.4. Det faldende belæg i 2014 har bla. medført, at det i løbet af året har været nødvendigt at tilpasse antallet af pladser til behovet i form af en række midlertidige lukninger af åbne pladser og arrestpladser. Hertil kommer, at frigørelse af pladser som følge af implementering af forskellige frigørelsesinitiativer (øget brug af alternativer til frihedsstraf) er overopfyldt. Det blev skønnet, at der samlet ville blive frigjort 35 pladser i 2014, men der er reelt frigjort i alt 104 pladser. Det øgede antal frigjorte fængselspladser skyldes bla. udvidet brug af fodlænkeordningen. Venterkøen, dvs. antallet af fængselsdømte, der har ventet længere end 3 Y måned på afsoning i primært åbne fængsler, blev afviklet i starten af 2014, efter der igennem 2013 var et målrettet fokus på at nedbringe denne. Kriminalforsorgens pensioner, med i gennemsnit 174 pladser, havde i 2014 en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 91,9 %. I 2014 påbegyndte i alt personer afsoning i eget hjem med en elektronisk fodlænke. Det gennemsnitlige daglige belæg i fodlænke var 365 personer. Belægget i fodlænkeordningen var i 2014 højere end forventet, hvilket bla. skyldes den seneste udvidelse af ordningen. For at håndtere det høje belæg i fodlænkeordningen og nedbringe iværksættelsestiden er der bla. tildelt yderligere personaleressourcer til området. I 2014 blev 3.64$ personer idømt samfundstjeneste. Resocialisering og sikkerhed Kriminalforsorgen udarbejder løbende opgørelser over andelen af dømte, som falder tilbage til ny kriminalitet (recidiverer) inden for to år efter, at de er blevet løsladt eller startede i tilsyn, herunder samfundstjeneste, som følge af en betinget dom. En ny opgørelse viser, at 26,6 % af alle de personer, der blev løsladt eller fik en tilsynsdom i 2012, blev idømt en ny ubetinget dom eller tilsynsdom indenfor to år. Det samlede tilbagefald er således reduceret med forrige års opgørelse, hvor tilbagefaldet var opgjort til 27,6 ¾. Det svarer omregnet i procent til et fald på 3,6 %. i %-point i forhold til Kriminalforsorgen arbejder løbende på initiativer, der kan forbedre recidivet. Initiativet God Løsladelse skal sikre en god overgang fra fængsel til frihed bla. ved at forbedre samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og landets 9$ kommuner. Siden God Løsladelses start i 2009 er der indgået samarbejdsaftaler med 96 kommuner. Samarbejdsaftalerne indeholder bla. en beskrivelse af, hvordan koordinering i forbindelse med en løsladelse skal foregå. I 2014 var der 54 undvigelser pr indsatte fra de åbne fængsler, én undvigelse fra et lukket fængsel og 10 undvigelser fra arresthusene. Til sammenligning var der i 2013 ligeledes 54 undvigelser pr indsatte fra de åbne fængsler, to undvigelser fra lukkede fængsler og fem undvigelser fra arresthusene. i Det skal bemærkes, at der i de åbne fængsler ikke er fysiske hindringer i vejen for at klienterne kan forlade (undvige fra) fængslets område. 6

7 Persona eforhold I 2014 var der i alt beskæftiget årsværk i Kriminalforsorgen. Der er i 2014 registreret 422 episoder med vold eller trusler mod personalet begået af indsatte. Det er en stigning på Ca. 24 ¾ i forhold til 2013, når data korrigeres for forskelle i belæg mellem 2013 og Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af trusler. Kriminalforsorgens koncernledelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i antallet af vold og trusler at nedsætte et partnerskab om sikkerhed, som skal fortsætte arbejdet med at finde effektive indsatser for at nedbringe omfanget af vold og trusler i Kriminalforsorgens ansatte havde i 2014 i gennemsnit 16,1 dages sygefravær, hvilket er en stigning sammenlignet med året før, hvor sygefraværet i gennemsnit var 15,6 dage. Stigningen i sygefraværet skyldes primært en stigning i langtidssygefraværet hos tre store personalegrupper. Langtidssygefraværet for administration og ledelse er således steget fra 4,6 dage til 6,6 dage, svarende til 43 %. For værkmestre er langtidssygefraværet steget fra 9,2 dage til 11,2 dage, svarende til 22 %, og for opsynspersonalet er langtidssygefraværet steget fra 11,1 til 12,0 dage, svarende til 8 ¾. Kriminalforsorgens koncerniedelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i sygefraværet, at der skal iværksættes en særlig indsats vedrørende nedbringelse af sygefraværet, som også løber ind i Byggeprojekter I foråret 2014 blev der afholdt licitation vedrørende opførelsen af Statsfængslet Nordfalster. Der blev underskrevet kontrakter med entreprenørerne henover sommeren, hvorefter byggeprocessen blev igangsat. Fængslet forventes at være færdigt ved udgangen af I 2014 har der været arbejdet med projekteringen af den nye anstalt i Nuuk. I efteråret 2014 blev der prækvalificeret en række entreprenører til at afgive tilbud på opgaven. Selve byggeriet forventes igangsat i foråret 2015, og anstalten forventes at være færdig ved udgangen af Grønland og Færøerne For at nedbringe venterkøen i Grønland blev der i september 2012 etableret en midlertidig anstalt i Kangerlussuaq med 30 pladser. Ved udgangen af 2013 ansås venterkøen for afviklet, og det blev derfor besluttet at lukke den midlertidige anstalt ved udgangen af marts KiF-afdelingen og arresthuset på Færøerne fik den 1. november 2013 én fælles ledelse. I løbet af 2014 er der gennemført en løbende administrativ og faglig sammenlægning af institutionerne. Organisationsudvikling Der har i 2014 været arbejdet målrettet på forberedelserne til Kriminalforsorgens nye struktur. Loven vedrørende Kriminalforsorgens reorganisering2 blev vedtaget i juni Ansættelse af områdedirektørerne blev udskudt fra 1. juli 2014 til 1. september 2014, og opstarten af områdekontorerne blev udskudt til 1. oktober 2014, da loven blev vedtaget senere end forudsat. Ved opstarten af områdekontorerne den 1. oktober 2014 blev første del af Kriminalforsorgens nye struktur indfaset, og områdedirektørerne samt en faglig fortrop flyttede ind i de nye om rådekontorer. Anden fase finder sted i perioden januar 2015 til maj 2015, hvor en række yderligere opgaver vedrørende bla. resocialiserende indsatser, sikkerhed, personale og it overgår til områderne. Den tredje og sidste fase af implementeringen af den nye struktur iværksættes fra 6. maj 2015, hvor lovgivningen bag Kriminalforsorgens reorganisering træder i kraft, og grundlaget dermed er på 2 Lov 739 af 25. juni

8 Som led i l<riminalforsorgens flerårsaftale for skal der perioden i gennemføres omkring 60 projekter, der indeholder alt fra etablering af flere pladser, efteruddannelse af erfarne 2014 er stadig flere projekter implementeret og/eller afsluttet, bla. projekter vedrørende udvidelse af hundeførerkorpset, modtagelsesafdelinger og børneansvarlige. Flerårsaftaleprojekter fængselsbetjene til etablering af særlige modtagelses-, udvisnings- og uddannelsesafdelinger mv. I udlændingesagskædens journaliseringssystem EstherH. Ligeledes er der udarbejdet en midlertidig Projektet Afslagskompetence blev færdigudviklet og idriftsat i Projektet har tilpasset visumsystemerne samt tilføjet en ny funktionalitet med mulighed for kompetencefordeling Udlændingeregistreret blev i 2014 afleveret til Statens Arkiver. Udfasningen af systemet sker i forbindelse med, at Statsforvaltningen overgår til sagsbehandlingssystemet EstherH. Myndighederne i udlændingesagskæden har i 2014 fået implementeret Justitsministeriets applikationer. standardarbejdsplads, hvor det er muligt at tilgå det tidligere Integrationsministeriums it forventes færdiggjort i Digitaliseringsinitiativer forbindelse blev der oprettet en ny regnskabsstruktur for udlændingesagskæden og Flerårsaftalens projektorienterede aktiviteter havde i 2014 et samlet budget på 113,1 mio. kr. mindreforbrug på 2,3 mio. kr. hentet ind ved højere provenuer på de øvrige initiativer i flerårsaftalens effektiviseringsprogram. svært at rekruttere det nødvendige antal psykiatere til arrestsektoren, men det går fortsat fremad overtager sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Yderligere 70 fængselspladser og 20 pensionspladser forventes klar i foråret bla. ansættelse af det nødvendige antal psykiatriske konsulenter til arresthusene. Det har vist sig etableret 110 af i alt 200 pladser, hvoraf nogle er midlertidige frem til, at Kriminalforsorgen tidspunkt vil reorganiseringen således være fuldt implementeret. plads for den del af klientsagsbehandlingen mv., som overgår tu områdekontorerne. Fra dette Langt de fleste initiativer udvikler sig planmæssigt. Få projekter er stødt på større udfordringer, med projektet. Endvidere har der været udfordringer med etableringen af nye pladser. Der er pt. Det har desuden ikke været muligt at indfri de forventede effektiviseringer ved projekterne om omlægning til SU til fængselsbetjentelever og reorganiseringen. Effektiviseringerne er dog blevet Forbruget på disse aktiviteter er opgjort til 110,8 mio. kr., og der er således et samlet Digitaliseringsinitiativer er primo 2014 optaget i Kriminalforsorgens regnskab under I den visumom rådet. I 2014 har Koncern-lT fortsat arbejdet med opgraderingen af applikationsinfrastrukturen på Udlændinge- og Visumområdet efter overdragelsen af it-driftsopgaver fra Statens lt i Dette mellem myndighederne og klagesagsbehandlingen. Der er udført drift, support og vedligehold på porteføljen af it-fagapplikationer til understøttelse af Udlændinge- og Visumområdet. Et særligt fokusområde i 2014 var stabilisering af Business Intelligence-løsning, som skal stabilisere systemet og sikre datakvaliteten. 8

9 - heraf - heraf - heraf - heraf - heraf - herafafskrivning - heraf Myndighederne digitaliseringsstrategi i udlændingesagskæden udlændingeområdets it-systemer. og Koncern-tT har i 2014 for med særligt fokus på at arbejdet stabilisere på en ny og udvikle 2.4. Årets Økonomiske resultat Kriminalforsorgens på 60,2 mio. l<r. mindreforbrug regnskabsresultat for 2014 har i forhold til finanslovsbevillingen været et Resultatet var i Endvidere har belæg fængsler forventet, og flerårsaftale bidraget forsinkelser til idet Kriminalforsorgen i løbet af 2014 kunne og lavere i af nye i arresthuse idriftsættelsen årets mindreforbrug. derved et markant pladser konstatere et aktivitetsniveau henhold til historisk lavt end Kriminalforsorgens forudsat. hoved- Tabel 2: Virksomhedens Økonomiske og Hovedtal Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 3.069, ,1 3225,3 indtægtsført bevilling 2.947, , ,6 eksterne indtægter 109,2 110,8 126,9 øvrige indtægter 13,6 13,9 15,8 Ordinære driftsomkostninger 3.021, ,0 3019,1 løn 1.971, ,3 1927,4 ændring i lagre 37,3 35,1 30,4 129,8 149,2 160,6 øvrige omkostninger 882,6 932,3 944,0 Resultat af ordinær drift 48,3 103,1 162,9 Resultat før finansielle poster 82,1 142,2 186,1 Årets resultat -31,8 24,4 60,2 Balance nøgletal Anlægsaktiver 2.421, , i 2.859,1 Omsætningsaktiver 671,6 671,3 698,4 Egenkapital 64,4 88,7 146,1 Langfristetgæld 2.345, , ,1 Kortfristet gæld 679,8 671,9 691,1 Låneramme 4.071, , ,4 Træk på lånerammen 2.325, , ,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 57,1 % 53,4 % 59,7 % Negativ udsvingsrate 0,28 0,76 2,07 Overskudsgrad -1,0 0,8 1,9 Bevillingsandel 96,0 96,1 95,6 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværk pris Lønomkostningsa ndel Lønsumsloft Lønforbrug 5.057,2 389,9 0, , , ,8 395,9 0, , , ,0 402,0 0, , ,4 Anm: Af hensyn til sammenlignelighed er regnskabstal og personaleoplysninger for Digitaliseringsinitiativer samt det fælles europæiske visuminformationssystem indarbejdet i 2012 og 2013 regnskabstallene. Der kan ikke foretages direkte sammenligning til note 1, da de historiske tal ikke indgår i disse personaleoversigter. *) Udnyttelsesgrad er beregnet på grundlag af den langfristede gæld og ikke tilsvarende beregning i afsnit

10 i Overskudsgraden er udtryk for, i hvor høj grad Kriminalforsorgen har udnyttet sit økonomiske råderum. Overskudsgraden for 2014 er positiv med 1, var den ligeledes positiv med 0,8. Den positive overskudsgrad var forventet. Årets resultat på 60,2 mio. kr. er overført til Kriminalforsorgens egenkapital, som ultimo 2014 er 146,1 mio. kr., idet der ved indarbejdelse af og blev foretaget en teknisk korrektion af statsforskrivning på 2,8 mio. kr. i henhold til det på finansloven fastsatte. Der bliver i 2015 foretaget en modsvarende teknisk korrektion i henhold til det på Finansloven for 2015 fastsatte. Den negative udsvingsrate på 2,07 overholder de gældende regler, som fastlægger, at udsvingsraten aldrig må blive mindre end - og ikke må være negativ tre år i træk. Kriminalforsorgen er primært finansieret via finanslovsbevillinger og kun i mindre grad af salgsindtægter. Bevillingsandelen udgør i alle tre år Ca. 96 % af de samlede ordinære indtægter. Det er således kun Ca. af Kriminalforsorgens finansieringsgrundlag, som stammer fra indtægter ved salg af ydelser mv. Den gennemsnitlige årsværks pris er steget en smule i forhold til 2013, hvilket hovedsageligt skyldes den generelle pris- og lønudvikling samt overførelsen af specialiserede it-medarbejdere. Kriminalforsorgen har i tidligere år fået udvidet sin låneramme i forbindelse med opførelsen af et nyt fængsel på Falster og opførelsen af en ny anstalt i Nuuk i Grønland. Byggerierne er fortsat under opførelse, jf. afsnit Udnyttelsesgrad af lånerammen er i ,7 % mod forventet 65,0 %. Lånerammen forventes dog fuldt udnyttet, når byggerierne på Falster og i Nuuk samt byggeriet af 200 nye pladser i henhold til flerårsaftalen for er tilendebragt. 10

11 2.5. Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af Økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Indtægtsført bevilling inklusiv IB Øvrige Andel af årets Opgave indtægter Omkostninger overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration $68,1 60,8 944,3-15,4 Administration af straffuidbyrdelse 83,8 6,0 92,6-2,8 Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed 23,6 1,7 26,8-1,5 Administration af produktionsvirksomhed 1,3 0,1 1,6-0,2 Byggeadministration 2,8 0,2 3,1 0,0 Kontrol og sikkerhed 936,8 61,6 957,1 41,3 Støtte og motivation 936,8 62,4 969,5 29,7 Fritid, sundhed mv. 221,3 14,6 226,8 9,1 Udvikling og drift af visuminformationssystem 9,1 0,0 9,1 0,0 I alt 3.083,5 207, ,8 60,2 Anm.: Fordelingen af den indtægtsførte bevilling er sket på baggrund af fordelingen på FL2014 samt TB2014, mens omkostningerne er baseret på de overordnede fordelingsnøgler i Kriminalforsorgens ABC-model. ABC-modellen baserer sig på nettoudgifter, hvorfor Øvrige indtægter er fordelt forholdsmæssigt. Af tabel 3 fremgår det, at der for de administrative aktiviteter i Kriminalforsorgen, herunder hjælpefunktioner, har været et merforbrug i 2014 i forhold til det indtægtsførte bevillingsniveau. Dette skyldes en generel stigning i rente- og afskrivningsniveauet i forhold til 2013 bla. som følge af Kriminalforsorgens kapacitetsudvidelser. Dertil kommer en række ekstraordinære, administrative implementeringsudgifter i 2014 i forbindelse med Kriminalforsorgens flerårsaftaleinitiativer. Modsat har der været et samlet mindreforbrug i kategorierne Kontrol og sikkerhed, Støtte og motivation samt Fritid, sundhed mv. i forhold til den indtægtsførte bevilling, hvilket primært skyldes et fald i de direkte klientrelaterede udgifter som følge af det historisk lave belæg i 2014 samt i mindre grad forsinkelser af idriftsættelsen af nye pladser i Målrapportering Kriminalforsorgens væsentligste mål for 2014 er fastlagt i Kriminalforsorgens resultatkontrakt for 2014, som er indgået mellem Kriminalforsorgen ogiustitsministeriets departement. 11

12 Resultatkrav samarbejdsaftaler. Kontrakten indeholder mål for både drift og udvikling og tager afsæt i Kriminalforsorgens flerårsaftale for og Kriminalforsorgens strategi, som gælder for arbejdet i flerårsaftaleperioden har generelt set været præget af mange omstillinger ikke mindst i forbindelse med Kriminalforsorgens reorganisering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt MåI/Resuftatkrav Opnåede resuftater Målopfyldelse Mål 1: Tæt samarbejde med omverden (vægt 20 %) Resultatkrav 1.1.: Direktoratetfor Kriminalforsorgen forelægger alle sager : Direktoratet har forelagt de forudsatte sager for vedrørende udvisningsdømte udlændinge for Justitsministeriet. Alle frister for 2014 er jf. Justitsministeriets Justitsministeriet, hvor der kan blive tale om oplysninger overholdt. overførelse, senest 30 dage fra straffens iværksættelse. Resultatkrav 1.2.: Kriminalforsorgen har i løbet af 2014 indgået samarbejdsaftaler med, Der er med udgangen af 2014 indgået 96 samarbejdsaftaler mindst 95 pct. af landets kommuner (94 med kommunerne. pfyidt aftaler). Resultatkrav 1.3.: Kriminalforsorgen I 2014 skulle 76 samarbejdsaftaler evalueres. Der blev foretaget evaluerer samarbejdet med de kommuner evaluering af 44 samarbejdsaftaler (svarende til 58 %). Der hvor der pr. 1. januar 2014 er indgået resterer således 32 samarbejdsaftaler, hvor der skal foretages Ikke opfyldt en evaluering. Mål 2: Fleksibel kapacitet (vægt 10 %) Resultatkrav 2.1.: Der gennemføres sektionering af mindst én afdeling og to gårdtursanlæg i Sektionering af besøgsafdelingen på Statsfængslet i Vridsløselille blev gennemført i slutningen af Projektet med sektionering af gårdtursanlæg på Blegdamsvejens Fængsel er blevet forsinket pga. af længere sagsbehandlingstid vedrørende byggetilladelsen end forudsat. Projektet forventes afsluttet foråret Sektionering af gårdtursanlæg i Statsfængslet Renbæk blev iværksat november 2014 og forventes afsluttet 1. kvartal Der er pr. 1. januar 2015 etableret modtagelsesprocedurer i alle 2.2.: Forarbejdet til etablering fængsler. Alle modtagelsesafdelinger af er taget modtagelsesafsnit, i brug herunder pr. 1. januar To fængsler har bygningsmæssige ikke etableret ændringer, bemanding og modtagelsesafdelinger, da Kriminalforsorgen etablering af it-mæssig ud fra en konkret forankring, vurdering ikke har skønnet det hensigtsmæssigt pga. et i færdiggøres med henblik på åbning af forvejen højt antal særafdelinger. modtagelsesafsnit Der er etableret en i åbne og lukkede fængsler midlertidig it-løsning, som vil den fungere frem 1. januar til den permanente it-løsning er klar i marts Resultatkrav 2.3.: Der etableres et rejsehold i 2014 med henblik på at sikre øget anvendelse af samfundstjeneste. Rejseholdet vedrørende samfundstjeneste blev oprettet 1. april Rejseholdet har bla. besøgt byretter, landsretter og anklagemyndigheder samt afholdt tre forsvarerkurser. Delvist opfyldt Ikke opfyldt Resultatkrav 2.4.: Der etableres 130 fængselspladser. Der er etableret i alt 60 pladser i De resterende 70 pladser forventes at stå klar foråret Ikke opfyldt Resultatkrav 2.5.: Der etableres Der er etableret en uddannelsesafdeling på Statsfængslet på uddannelsesafdelinger på henholdsvis et Søbysøgård (26 pladser) og Statsfængslet i Nyborg (16 pladser). åbent og et lukket fængsel. Begge afdelinger blev taget i brug i februar

13 «. -.. Måt 3: Effektiv opgavevaretageise (vægt 15 %) Resultatkrav 3.1.: Kriminalforsorgen overholder milepælene for effektiviseringsprogrammet i Der forekom tidsforskydninger i initiativerne vedrørende: Reorgonisering afkriminalforsorgen samt SU til fængseisbetjentelever. Det heraf manglende provenu blev imidlertid indhentet ved højere provenuer på de øvrige projekter under effektiviseringsprogrammet i Herudover overholdt l<riminalforsorgens samtlige milepæle under effektiviseringsprogrammet i Resultatkrav 3.2. : Der er som led i implementeringen af en ny organisationsstruktur i Kriminalforsorgen ansat 4 regionsdirektører, der pr. 1. juli 2014 har overtaget ansvaret for de nye regioner. Som følge af forsinket vedtagelse af Lov 739 af 25. juni 2014 vedrørende Kriminalforsorgens reorganisering blev ansættelsen af fire områdedirektører fregionsdirektører) udskudt til 1. september 2014, så de kunne være klar til at stå i spidsen for åbningen af de nye kriminalforsorgsområder pr. 1. oktober Resultatkrav 3.3: Sygefraværet fastholdes på samme niveau som i Tallet for 2013 er korrigeret til 15,6 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit. I 2014 blev det gennemsnitlige sygefravær 16,1 Ikke opfyldt sygedage pr. medarbejder. Resultatkrav 3.4.: l<riminalforsorgen opnår det forudsatte effektiviseringsprovenu på 73,9 mio. kr. i I 2014 forekom der tidsforskydninger i initiativerne vedrørende: Reorganisering af Kriminalforsorgen samt SU til fængseisbetjentelever. Det heraf følgende manglende provenu blev imidlertid indhentet ved et højere provenu på de øvrige projekter under effektiviseringsprogrammet i 2014, hvorved det forudsatte effektiviseringsprovenu blev indfriet. Resultatkrav 3.5.: Kriminalforsorgen har i 2014 fastlagt databehovet og igangsat udviklingen af it-løsninger, der skal sikre et forbedret datagrundlag (databank) for de resocialiserende beskæftigelsesindsatser Kriminalforsorgens institutioner. Databehovet blev fastlagt i Der er planlagt udarbejdelse af risikovurdering og udbud i første halvår Udviklingen af den tekniske it-løsning forventes igangsat i tredje kvartal Projektinitieringsdokument, som bla. indeholder en overordnet beskrivelse af den tekniske it-løsning, og business case forventes fremlagt for Statens IT-projektråd i marts Resultatkrav 3.6.: l<riminalforsorgen Måltallet for 2014 er korrigeret til 15,0 sygedage pr. nedbringer det samlede sygefravær med 4 % medarbejder i gennemsnit. i forhold til niveauet i Se bemærkninger under punkt 3.3. Mål 4: Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte (vægt 15 %) Resultatkrav 4.1.: Hundeførere med godkendte narkotikahunde aflægger mindst besøg på institutionerne fordelt over året. 1 Hundeførerne har aflagt besøg i Ikke opfyldt Delvist opfyldt Resultatkrav 4.2.: Alle landets arresthuse Ny håndholdt mobildetekteringsenhed er udleveret til alle 36 samt de fem lukkede fængsler vil få udleveret arresthuse samt Københavns Fængsler. Der er tillige udleveret en ny indkøbt håndholdt enheder til de lukkede fængsler, der har arrestpladser. Det mobildetekteringsenhed til brug for sporing drejer sig om Statsfængslerne i Nyborg, Østjylland og af illegal mobiltelefoni. Vridsløselille. Der er i alt udleveret enheder til 40 institutioner. 13

14 Resultatkrav 4.3: Markedet afsøges for indkøb af to stk. transportable mobildetekteringsanlg...* Resultatkrav 4.4.: Der gennemføres 3 uanmeldte storvisitationer i fængsler og arresthuse i Markedet for scanneranlæg er blevet afsøgt. De testede anlæg har dog ikke opfyldt Kriminalforsorgens krav og findes ikke anvendelige. Det er derfor besluttet at indkøbe et yderligere antal håndholdte mobildetektorer. Der er gennemført 5 uanmeldte visitationer i Arresthuset i Assens, Statsfængslet på Søbysøgård, Statsfængslet i Nyborg, Arresthuset i Slagelse og Arresthuset i Helsingør. Resultatkrav 4.5.: Antallet af gange en indsat har været udsat for vold og trusler fastholdes på samme niveau som i Tallet for 2013 er korrigeret til 316 gange en indsat har været udsat for vold og trusler. Antallet af gange indsatte har været udsat for vold og trusler i 2014 er opgjort til 367. Ikke opfyldt Resultatkrav 4.6.: Antallet af episoder i fængsler og arresthuse med vold og trusler mod ansatte fastholdes på samme niveau som i Tallet for 2013 er korrigeret til 363 episoder. Der er i 2014 indberettet 422 episoder om vold og trusler mod ansatte. Når der ses på antal episoder opgjort pr. 100 indsatte i ovennævnte periode, er der sket en stigning på ca. 24 % i forhold til Stigningen i antallet af episoder skyldes, at antallet af registrerede tilfælde af tru5ler mod Kriminalforsorgens personale er steget i både lukkede og åbne institutioner. Ikke opfyldt Resultatkrav 4.7.: Hundeførere med godkendte narkotikahunde aflægger mindst 1500 besøg på institutionerne fordelt over året. Resultatkrav 4.8.: Der vil blive uddannet 41 superbrugere (en fra hvert arresthus samt de fem lukkede fængsler) i brug af nyt mobildetekteringssystem. Resultatkrav 4.9.: Der gennemføres 5 uanmeldte storvisitationer i fængsler og arresthuse i Resuftatkrav 4.10.: Antallet af gange en indsat har været udsat for vold og trusler skal reduceres med 5 % i forhold til niveauet for Resultatkrav 4.11.: Antallet af episoder i fængsler og arresthuse med vold og trusler mod ansatte er faldet med 3 pct. i forhold til niveauet for Se bemærkninger under punkt 4.1. Der er uddannet superbrugere i alle 36 arresthuse og Københavns Fængsler samt i de lukkede fængsler, der har arrestpladser. Det drejer sig om Statsfængslerne i Nyborg, Østjylland og Vridsløselille. Derudover er der uddannet en superbruger i hundeførerkorpset, som bla. betjener de resterende lukkede fængsler, Statsfængslet i Ringe og Anstalten ved Herstedvester. Der er i alt på nuværende tidspunkt uddannet 41 superbrugere. Se bemærkninger under punkt 4.4. En 5 % reduktion i episoder med vold/trusler i 2014 svarer til, at der maksimalt må være 300 gange en indsat har været udsat for vold og trusler i 2014 Se bemærkning under punkt 4.5. Måltallet for 2014 er korrigeret til 352 episoder. Se bemærkninger under punkt 46. Ikke opfyldt Ikke opfyldt 3 Data vedrørende vold og trusler er først endelige april 2015 på grund af efterregistreringer. 14

15 Resuitatkrav 4.12.: Krim inalforsorgen visiterer alle indsatte og arrestanter i Kriminalforsorgens varetægt, der henvender sig med et ønske om exit fra rocker- og bandemiljøet og som indstilles til exit fra tjenestestederne, samt iværksætter exitforløb for de indsatte, der vurderes motiverede og egnede hertil. Direktoratet har siden august 2011 og frem til ultimo januar 2015 modtaget 324 henvendelser fra personer i Kriminalforsorgens varetægt med ønske om exit. Disse er blevet indstillet via tjenestestederne til direktoratets exitenhed, hvorefter visitation og vurdering af motivation og egnethed er foretaget. Der er i perioden indgået aftale om exit med i alt 134 personer, hvoraf 48 fortsat er i I<riminalforsorgens varetægt. Mål 5: Mindre tilbagefald (vægt 20 %) Delvist Resultatkrav 5.1.: Antallet af indsatte, som i 2014 aflægger prøve inden for FVU og AVU er steget med 5 % i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 791. Der er aflagt i alt 804 prøver, henholdsvis 435 AVU-prøver og 369 FVU-prøver. Ï opfvldth Resultatkrav 5.2.: Antallet af indsatte, som påbegynder og gennemfører eksterne og interne EUD-forløb er steget med 5 pct. i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 359 påbegyndte forløb og 75 gennemførte forløb. Der er påbegyndt 322 EUD-forløb og gennemført 97 EUD-forløb i Ikke opfyldt Resultatkrav 5.3: Der gennemføres 400 programvirksomhedsforløb med klienter/indsatte. 564 klienter/indsatte har gennemført et programvirksomheds forløb i Resultatkrav 5.4.: Der iværksættes og gennemføres misbrugsbehandlingsforløb med indsatte svarende til niveauet for ft Resultatkrav 5.5.: Kriminalforsorgen gennemfører uddannelse, opfølgning og supervision i behovs- og risikovurderingsredskabet LS/RNR til medarbejdere i 6 ud af 14 KiF-afdelinger i løbet af 2014 og risikovurderingsredskabet tages i anvendelse. Der blev i 2014 iværksat behandlingsforløb og gennemført Alle socialrådgivere i 9 ud af 12 afdelinger er uddannet i risikoog behovsvurderingsredskabet og har taget det i anvendelse i klientarbejdet. Der ydes opfølgende vejledning og supervision. På grund af sammenlægninger af KiF-afdelinger i 2014 er det samlede antal afdelinger reduceret til 12. Med udgangspunkt i den oprindelige struktur svarer dette til, at alle socialrådgivere i 10 ud af 14 afdelinger er uddannet i risiko- og behovsvurderingsredskabet og har taget det i anvendelse i klientarbejdet. I Resultatkrav 5.6.: Kriminalforsorgen udvikler en model for tilsynstilrettelæggelse og gennemfører uddannelse af medarbejdere i tre KiF-afdelinger i Tilsynsmodellen MOSAIK er udviklet og koncept for kompetenceudviklingsindsatsen er udarbejdet. Socialrådgiverne fra tre KiF-afdelinger er i 2014 blevet uddannet. Resultatkrav 5.7.: Antallet af indsatte, som i 2014 aflægger prøve inden for FVU og AVU er steget med 10 ¾ i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 82$ aflagte prøver inden for FVU og AVU. Se bemærkninger under punkt 5.1. Ikke opfyldt Resultatkrav 5.8.: Antallet af indsatte, som påbegynder og gennemfører eksterne og interne EUD-forløb er steget med 10 % i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 376 påbegyndte og 78 gennemførte EUD-forløb. Se bemærkninger under punkt 5.2. Ikke opfyldt 15

16 I - Resultatkrav 5.9.: Der gennemføres 450 programvirksomhedsforløb med klienter/indsatte. Se bemærkninger under punkt 5,3. Resultatkrav 5.10: Antallet af iværksatte og gennemførte misbrugsbehandlingsforløb overstiger niveauet for 2013 med Se bemærkninger under punkt 5.4. henholdsvis 100 og 50. Resultatkrav 511.: Kriminalforsorgen gennemfører uddannelse, opfølgning og supervision i behovs- og risikovurderingsredskabet LS/RNR til medarbejdere i 10 ud af 14 KiF-afdelinger i løbet af 2014 og risikovurderingsredskabet tages i anvendelse. Se bemærkninger under punkt 5.5. Resultatkrav 5.12.: Tilsynsmodellen tages i anvendelse i klientarbejdet i de første tre Se bemærkninger under punkt 5.6. afdelinger ultimo Mål 6: Tværgående mål (vægt 10 %) Resultatkrav 6.1.: Der gennemføres inden for Kriminalforsorgen har i samarbejde med de øvrige myndigheder rammerne af det fælles controllerforum i straffesagskæden udarbejdet en beskrivelse af vedrørende straffesagskæden en analyse straffesagskæden fra anmeldelse til afsoning. Notatet og med henblik at der fra og med 2015 kan underliggende bilag er sendt til departementet. påbegyndes udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation for straffesagskæden. Delvis opfyldt Resultatkrav 6.2.: Der gennemføres i 2014 et projekt med henblik på, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt. Projektet skal godkendes af Statens IT-projektråd. Forarbejdet hertil er tilendebragt og materialet forventes at blive behandlet.... Ikke Statens IT-projektrad marts Projektet forventes afsluttet i 2. halvår opfyldt Mål 7: God økonomistyring (vægt 10 %) Resultatkrav 7.1.: Der udarbejdes senest 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for Resultatkrav 7.2.: I forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3 for 2014 opdateres styringskataloget for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for Kriminalforsorgen sendte den 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentlige bindinger i budgettet for Kriminalforsorgen havde ikke i forbindelse med årets udgiftsopfølgninger rettelser eller tilføjelser til det for 2014 godkendte styringskatalog. Fuldt opfyldt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Den samlede målopfyldelse for Kriminalforsorgens resultatkontrakt for 2014 er opgjort til 71 %, hvilket Kriminalforsorgen vurderer, er tilfredsstillende, når de mange omstillinger forbindelse med Kriminalforsorgens reorganisering tages i betragtning. Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen under hvert af temaerne. 16

17 med kommunen i forbindelse med indsættelse og løsladelse og et tæt samarbejde med afsoning i eget hjemland. Der er opstillet tre resultatkrav vedrørende tæt samarbejde med omverdenen, hvoraf to af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Justitsministeriets departement omkring hjemsendelse af udvisningsdømte med henblik på videre støtte op om Kriminalforsorgens arbejde. Der kræves feks. ofte et tæt og koordineret samarbejde For at Kriminalforsorgen bedst muligt kan nå visionen om at bringe mennesker sikkert videre tit et liv uden kriminalitet, er det vigtigt med et tæt samarbejde med andre aktører, som er med til at med kommunerne er begge opfyldt, hvorimod kravet om evaluering af samarbejdsaftaler ikke er opfyldt. I 2014 skulle 76 samarbejdsaftaler indgået med kommunerne evalueres. Der blev foretaget evaluering af 44 samarbejdsaftaler. Der vil i 2015 være fokus på at få foretaget de resterende for, hvordan samarbejdet med kommunerne justeres og forbedres. Fleksibel kapacitet I 2013 oplevede Kriminalforsorgen store kapacitetsmæssige udfordringer bla. i form af et højt belæg. Forskellige behov for sektionering og adskillelse af indsatte som følge af fx hvilket stiller krav til både omfanget af pladser og den fleksible anvendelse af pladserne. Der er opstillet fem resultatkrav vedrørende fleksibel kapacitet, hvoraf tre af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Det har i 2014 været målet at få sektioneret to gårdtursarealer og en afdeling. Sektionering af 2014 og forventes afsluttet i marts Sektionering af besøgsafdelingen på Statsfængslet Vridsløselille blev gennemført ultimo I 2014 er der etableret i alt 60 pladser fordelt på 42 lukkede pladser på Statsfængslet på Søbysøgaard og 18 midlertidige pladser på Vestre Fængsel. Sidstnævnte anvendes indtil Kriminalforsorgen overtager sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. I foråret 2015 forventes yderligere 40 lukkede pladser på Vestre Fængsel og 30 åbne pladser i klar foråret Forsinkelserne for så vidt angår de 30 åbne pladser i Statsfængslet ved Horserød skyldes bla. 17 forlænget sagsbehandlingstid vedrørende byggetilladelsen, samt at der skulle indhentes været grundlag for at oprette midlertidige pladser for de 70 pladser, som først forventes at stå Statsfængslet ved Horserød at blive taget i brug. På grund af det lave belæg i 2014 har der ikke sagsbehandlingstid i forbindelse med byggetilladelsen end forudsat. Projektet forventes afsluttet i gårdtursarealer på Blegdamsvejens Fængsel er blevet forsinket bl.a. på grund af længere foråret Sektioneringen af gårdtursarealet i Statsfængslet Renbæk blev iværksat i november kravene vedrørende sektionering og etablering af 130 pladser ikke er opfyldt. vedrørende samfundstjeneste og etablering at uddannelsesafdelinger er opfyldt, hvorimod Resultatkravene vedrørende forarbejde til etablering af modtagelsesafsnit, etablering af rejsehold bandetilhørsforhold og behandlingsbehov vanskeliggør en optimal udnyttelse af kapaciteten, evalueringer, og at der etableres procedurer, der sikrer en rettidig evaluering fremover. Med udgangspunkt i evalueringerne vil Direktoratet for Kriminalforsorgen desuden udarbejde en plan Resultatkravene vedrørende overførsel af udvisningsdømte og indgåelse af samarbejdsaftaler Tæt samarbejde med omverdenen

18 dispensation fra skovloven. For så vidt angår de 40 lukkede pladser på Vestre Fængsel skyldes forsinkelsen bla. en længere godkendelsesperiode i forbindelse med godkendelse af de forskellige projektfaser samt forsinkelser i byggeperioden. Effektiv opgavevaretagelse Der er opstillet seks resultatkrav vedrørende effektiv opgavevaretagelse, hvoraf fire af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Resultatkravene vedrørende overholdelse af milepælene for effektiviseringsprogrammet, ansættelse af fire områdedirektører, opnåelse af det forudsatte effektiviseringsprovenu samt fastlæggelse af databehov og igangsættelse af udvikling af it-løsninger er opfyldt, hvorimod kravene vedrørende sygefravær ikke er opfyldt. I 2013 var Kriminalforsorgens gennemsnitlige sygefravær 15,6 dage pr. medarbejder, og målene i 2014 var først og fremmest at fastholde sygefraværet på samme niveau (+50), og at reducere sygefraværet med 4 %, svarende til 15,0 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder (+100). Dette lykkedes dog ikke, og det gennemsnitlige sygefravær i 2014 endte på 16,1 sygedage pr. medarbejder. Kriminalforsorgens koncerniedelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i sygefraværet, at der skal iværksættes en særlig indsats vedrørende nedbringelse af sygefraværet, som også løber ind i Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte Kriminalforsorgens vision indebærer, at der skabes tryghed for den enkelte. Det gælder borgerne i samfundet, og det gælder ansatte og klienter i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen skal således bla. skabe tryghed for klienterne og medarbejderne ved at forebygge vold og trusler mellem indsatte og mod ansatte samt i størst muligt omfang at undgå indsmugling af ulovlige genstande i Kriminalforsorgens institutioner. Der er opstillet 12 resultatkrav vedrørende sikkerhed og ordentlighed for den enkelte, hvoraf otte af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Resultatkravene vedrørende besøg på institutionerne med godkendte narkotikahunde, håndholdte mobildetekteringsenheder, afdækning af markedet for mobildetekteringsanlæg, uanmeldte storvisitationer, uddannelse i mobildetekteringssystem og visitering til bandeexit er alle opfyldt, hvorimod kravene vedrørende vold og/eller trusler mellem indsatte og mod ansatte ikke er opfyldt. I 2013 var indsatte udsat for vold og/eller trusler 316 gange. Antallet af gange indsatte har været udsat for vold og trusler i 2014 er indtil videre opgjort til 367. For så vidt angår vold og/eller trusler mod ansatte var der i episoder. Der er i 2014 indtil videre indberettet 422 episoder. Når der ses på antal episoder opgjort pr. 100 indsatte, er der sket en stigning på ca. 24 %. Stigningen i antallet af episoder skyldes, at antallet af registrerede tilfælde af trusler mod personalet er steget i både lukkede og åbne institutioner. Kriminalforsorgens koncerniedelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i antallet af vold og trusler, at partnerskabet om sikkerhed skal fokusere på at finde effektive indsatser for at nedbringe omfanget af vold og trusler i Data vedrørende vold og trusler og først endelig april 2015 på grund af efterregistreringer. 18

19 resocialisering af de dømte og mindske tilbagefaldet til ny kriminalitet. Flere forhold er vigtige for visitation af klienterne og en efterfølgende målrettet afsonings- og tilsynsindsats. tilværelse. Det er derfor vigtigt, at Kriminalforsorgen bla. sørger for systematisk afdækning og en succesfuld resocialisering og dermed nedbringelse af recidivet. Det er således samfundet. De indsatser, der iværksættes Kriminalforsorgen, skal derfor bidrage til en veldokumenteret, at uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter, misbrugsbehandling og kognitivt baserede programmer kan være med til at sikre, at den dømte kan føre en kriminalitetsfri et styringskatalog for de væsentlige bindinger i budgettet for Kriminalforsorgen har opfyldt. godkendte styringskatalog. Begge resultatkrav er således opfyldt, og målet er således fuldt ikke i forbindelse med årets udgiftsopfølgninger haft rettelser eller tilføjelser til det for 2014 Der er opstillet to resultatkrav vedrørende god økonomistyring. Kriminalforsorgen sendte i januar God økonomistyring Projektet vedrørende udveksling af digitale dokumenter mellem myndighederne i Forarbejdet hertil er tilendebragt, og materialet forventes at blive behandlet i IT-projektrådet i straffesagskæden er af et sådant omfang, at det skal godkendes af Statens lt-projektråd. marts Projektet forventes afsluttet i 2. halvår hvorimod resultatkravet vedrørende straffesagskædens udveksling af dokumenter digitalt ikke er opfyldt. Resultatkravet vedrørende tværgående ledelsesinformation for straffesagskæden er opfyldt, Målet er således delvis opfyldt. Tværgående mål der i 2014 opstillet to resultatkrav vedrørende tværgående mål, hvoraf ét af kravene er opfyldt. Med henblik på at styrke det tværgående samarbejde og it-understøttelsen i straffesagskæden er dog ikke opfylder målet om en stigning på 10 %, svarende til i alt 82$ prøver. 10 %) for at nå målet på 359 forløb. Til gengæld har der været stort fokus på gennemførsel af der er påbegyndt 322 EUD-forløb og gennemført 97 forløb. En af grundene til det lavere antal påbegyndte forløb er, at det periodevis har været vanskeligt at samle nok kvalificerede EUD påbegynde 376 EUD-forløb og gennemføre 78 EUD-forløb (+100). Målet er kun delvis indfriet, da elever til påbegyndelse af enkelte erhvervsuddannelsesforløb. Der mangler 37 forløb (svarende til forløbene, hvilket har resulteret i, at gennemførslen af EUD-forløb er øget markant. I 2014 var målet dels at påbegynde 359 EUD-forløb og gennemføre 75 EUD-forløb (+50) og dels at I 2014 blev der aflagt henholdsvis 435 AVU-prøver og 369 FVU-prøver i alt $04 prøver, hvilket LS/RNR samt udvikling af model for tilsynstilrettelæggelse (MOSAIK) er alle opfyldt, hvorimod Resultatkravene vedrørende 5 % stigning i antallet af FVU- og AVU-prøver, programvirksomhedsforløb, misbrugsbehandlingsforløb, uddannelse, opfølgning og supervision i kravene vedrørende EUD-forløb og 10 % stigning i antallet af FVU- og AVU-prøver ikke er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Der er opstillet 12 resultatkrav vedrørende mindre tilbagefald, hvoraf ni af kravene er opfyldt. Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten og skabe mere tryghed Mindre tilbagefald

20 vedrørte Mål 2: Fleksibel kapacitet i målrapporteringens skematiske oversigt. aktiviteter, der i 2014 havde et samlet budget på 113,1 mio. kr. Forbruget på disse aktiviteter er Projektporteføljen dækkede over en bred vifte af initiativer, hvor ressourceanvendelsen særligt opgjort til 110,8 mio. kr., hvorved der var et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. brugt på de forskellige mål. Dette arbejde knytter sig til de i flerårsaftalen projektorienterede 20 rådighedsbeløb på underkontiene på 138,8 mio. kr. primo ,7 mio. kr. Sammen med årets driftsbevitling på 58,1 mio. kr. var det samlede På Digitaliseringsinitiativers område (punkt a-d jf. tabel 4 nedenfor) udgjorde reservationerne 298,1 mio. kr. samt etablering af enkelte nye projekter var det samlede rådighedsbeløb på satspuljeområdet i alt mio. kr. Sammen med en bevilling på 179,7 mio. kr. til videreførelse af igangværende opgaver Ud af de samlede reservationer var der på satspuljeområdet primo 2014 reservationer på 118,4 0,9 mio. kr. 199,1 mio. kr. Ultimo 2014 var reserverede bevillinger på 200,0 mio. kr., dvs. at nettotilgangen var Primo 2014 var der samlet set på hele Kriminalforsorgens område reserveret bevilling på i alt visuminformationssystem (jf. tabel 4 nedenfor). Der er ingen reservationer under hovedkonto Kriminalforsorgen har reserveret bevilling til en række projekter under hovedkonto Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og Det fælles europæiske Direktoratet for Kriminalforsorgen Redegørelserfor reservationer Kriminalforsorgen arbejder på i et vist omfang at kunne angive, hvor mange ressourcer, der er Anvendte ressourcer

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2007-0259-0024 Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret 27. juni 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3.

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere