Indhold. regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring i. Anvendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt"

Transkript

1 0 rj 0 - (Ji z T.

2 Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer i i 2.6. Målrapportering i i 2.7. Redegørelser for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab i. Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsurnslofi Bevillingsregnskabet Udgifisbaserede hovedkonti 3 i 4. Bilag til årsrapporten Noter til resukatopgørelse og balance forelagte investeringer 36 2

3 bevillingskontrollen for Årsrapporten omfattet de hovedkonti på finansloven, som Kriminalforsorgen fcvr nr ) regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med januar anstalter og frihed og Det fælles europæiske visuminformationssystem, herunder de er ansvarlig for: Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgen i Årsrapporten omfatter: Årscapporten et aflagt henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af København, de 3 Ba ara Be is 3 Departementschef 4öiS de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten, meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 1. Påtegning af det samlede regnskab

4 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriets ressortom råde. Kriminalforsorgens hovedopgaver og mission Kriminalforsorgens hovedformål er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens 6$ og 69. Kriminalforsorgens mission er at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde dømtes straf, og at støtte og motivere de dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Principperne for straffuldbyrdelsen fremgår af Kriminalforsorgens principprogram. Kriminalforsorgens principprogram indvirker på formuleringen af såvel visioner som operationelle mål og strategier. Pjecen findes på Kriminalforsorgens hjemmeside Selve straffuldbyrdelsen er primært reguleret i bestemmelser, der er udstedt med hjemmel heri. straffuldbyrdelsesloven og de administrative Kriminalforsorgens vision og strategi for perioden Kriminalforsorgen har udarbejdet en vision og strategi, som gælder for arbejdet i forbindelse med flerårsaftalen, der dækker perioden Kriminalforsorgens vision lyder: Strategien lyder: Vi bringer mennesket sikkett videte til et liv uden ktiminalitet. I Ktiminalfotsotgen løset vi votes opgave i tæt samatbejde med omvetdenen på en fleksibel og effektiv måde, det et sikket og otdentlig fot den enkelte, med det formål at mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghedfor samfundet. Til strategien er der udarbejdet fem strategiske temaer, som vil være fokuspunkterne for flerårsaftaleperioden : Tæt samarbejde med omverdenen, fleksibel kapacitet, effektiv opgavevaretagelse, sikkerhed og ordentlighed for den enkelte samt mindre tilbagefald. Kriminalforsorgen er optaget på finansloven på henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgen i anstalter og frihed samt Det fælles europæiske visuminformationssystem, hvor er den virksomhedsbærende konto. I 2011 blev det daværende lntegrationsministeriums digitaliseringsenhed overført til Kriminalforsorgen. Der er i tidligere år blevet aflagt særskilt årsrapport for hovedkonti: Digitaliseringsinitiativer (driftsbevilling) og Det fælles europæiske visuminformationssystem (driftsbevilling). 4

5 almindelige produktionsvirksomheden I 2014 er områderne optaget på finansloven på underkonti It til udlændingesagskæden og Udvikling og drift af visuminformationssystem, efterfølgende benævnt digitaliseringsinitiativer i tekstafsnittene, og indgår derfor i Kriminalforsorgens årsrapport for 2014, herunder også i historiske tal for så vidt angår bevillings og forbrugstal Virksomhedens omfang Tabel 1: virksomhedens samlede aktivitet Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 3.277, ,8 Drift Indtægter 193,7 207,5 Udgifter 0,0 Administrerede 0,0 ordninger mv. Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 0,0 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Indtægter Anm.: Regnskabstallene er inkl. reservationer med 9,4 mio. kr. i udgifter og 8,5 mio. kr. i indtægter, netto 0,9 mio. kr. Kriminalforsorgens nettobevilling til drift var i ,5 mio. kr. Det samlede nettoforbrug udgjorde 3.023,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 60,2 mio. kr. Kriminalforsorgen administrerer ingen ordninger og har ingen anlægsbevillinger på finansloven. Drift Mio. kr. Bevilling Regnskab Direktoratet for Kriminalforsorgen Udgifter 139,2 136,7 Indtægter 0,0 1, Kriminalforsorgens i anstalter og Udgifter 2.936, ,7 frihed - virksomhed Indtægter 50,1 98, Kriminalforsorgens i anstalter og Udgifter 123,7 111,5 frihed - Indtægter 123,7 86,7.. Udgifter 68, ,4 It til udlændingesagskæden Indtægter 19,9 29, Det fælles europæiske Udgifter 9,1 9,1 visu minformationssystem Indtægter 0,0 0,0 Anm. : Regnskabstallene er inkl. reservationer med 9,4 mio. kr. i udgifter og 8,5 mio. kr. i indtægter, og har dermed en nettopåvirkning på 0,9 mio. kr. på resultatet. På Direktoratet for Kriminalforsorgen er der i 2014 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket sammen med ovenstående beløber sig til et samlet årsresultat for 2014, svarende til et mindreforbrug på 60,2 mio. kr. Under Kriminalforsorgen i anstalter og frihed ligger Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed, der beskæftiger de indsatte ved produktionslignende virksomhed. Produktionsvirksomheden er budgetteret i balance, men udviser i lighed med tidligere år et underskud, som i 2014 er på 24,8 mio. kr. På den ordinære drift er der modsvarende et mindreforbrug på 81,0 mio. kr. I forhold til It til udlændingesagskæden og Det fælles europæiske visuminformationssystem er der balance Årets faglige resultater Kapacitet og belæg I 2014 havde Kriminalforsorgen i gennemsnit pladser i fængsler og arresthuse. Det gennemsnitlige daglige belæg var indsatte, hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på 94,1 %. Måltallet for kapacitetsudnyttelsen i 2014 var 97 %. Belægget har således været noget lavere 5

6 end forudsat, hvilket også har været den primære årsag til, at Kriminalforsorgen er kommet ud af 2014 med et mindreforbrug på 60,2 mio. kr., jf. afsnit 2.4. Det faldende belæg i 2014 har bla. medført, at det i løbet af året har været nødvendigt at tilpasse antallet af pladser til behovet i form af en række midlertidige lukninger af åbne pladser og arrestpladser. Hertil kommer, at frigørelse af pladser som følge af implementering af forskellige frigørelsesinitiativer (øget brug af alternativer til frihedsstraf) er overopfyldt. Det blev skønnet, at der samlet ville blive frigjort 35 pladser i 2014, men der er reelt frigjort i alt 104 pladser. Det øgede antal frigjorte fængselspladser skyldes bla. udvidet brug af fodlænkeordningen. Venterkøen, dvs. antallet af fængselsdømte, der har ventet længere end 3 Y måned på afsoning i primært åbne fængsler, blev afviklet i starten af 2014, efter der igennem 2013 var et målrettet fokus på at nedbringe denne. Kriminalforsorgens pensioner, med i gennemsnit 174 pladser, havde i 2014 en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 91,9 %. I 2014 påbegyndte i alt personer afsoning i eget hjem med en elektronisk fodlænke. Det gennemsnitlige daglige belæg i fodlænke var 365 personer. Belægget i fodlænkeordningen var i 2014 højere end forventet, hvilket bla. skyldes den seneste udvidelse af ordningen. For at håndtere det høje belæg i fodlænkeordningen og nedbringe iværksættelsestiden er der bla. tildelt yderligere personaleressourcer til området. I 2014 blev 3.64$ personer idømt samfundstjeneste. Resocialisering og sikkerhed Kriminalforsorgen udarbejder løbende opgørelser over andelen af dømte, som falder tilbage til ny kriminalitet (recidiverer) inden for to år efter, at de er blevet løsladt eller startede i tilsyn, herunder samfundstjeneste, som følge af en betinget dom. En ny opgørelse viser, at 26,6 % af alle de personer, der blev løsladt eller fik en tilsynsdom i 2012, blev idømt en ny ubetinget dom eller tilsynsdom indenfor to år. Det samlede tilbagefald er således reduceret med forrige års opgørelse, hvor tilbagefaldet var opgjort til 27,6 ¾. Det svarer omregnet i procent til et fald på 3,6 %. i %-point i forhold til Kriminalforsorgen arbejder løbende på initiativer, der kan forbedre recidivet. Initiativet God Løsladelse skal sikre en god overgang fra fængsel til frihed bla. ved at forbedre samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og landets 9$ kommuner. Siden God Løsladelses start i 2009 er der indgået samarbejdsaftaler med 96 kommuner. Samarbejdsaftalerne indeholder bla. en beskrivelse af, hvordan koordinering i forbindelse med en løsladelse skal foregå. I 2014 var der 54 undvigelser pr indsatte fra de åbne fængsler, én undvigelse fra et lukket fængsel og 10 undvigelser fra arresthusene. Til sammenligning var der i 2013 ligeledes 54 undvigelser pr indsatte fra de åbne fængsler, to undvigelser fra lukkede fængsler og fem undvigelser fra arresthusene. i Det skal bemærkes, at der i de åbne fængsler ikke er fysiske hindringer i vejen for at klienterne kan forlade (undvige fra) fængslets område. 6

7 Persona eforhold I 2014 var der i alt beskæftiget årsværk i Kriminalforsorgen. Der er i 2014 registreret 422 episoder med vold eller trusler mod personalet begået af indsatte. Det er en stigning på Ca. 24 ¾ i forhold til 2013, når data korrigeres for forskelle i belæg mellem 2013 og Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af trusler. Kriminalforsorgens koncernledelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i antallet af vold og trusler at nedsætte et partnerskab om sikkerhed, som skal fortsætte arbejdet med at finde effektive indsatser for at nedbringe omfanget af vold og trusler i Kriminalforsorgens ansatte havde i 2014 i gennemsnit 16,1 dages sygefravær, hvilket er en stigning sammenlignet med året før, hvor sygefraværet i gennemsnit var 15,6 dage. Stigningen i sygefraværet skyldes primært en stigning i langtidssygefraværet hos tre store personalegrupper. Langtidssygefraværet for administration og ledelse er således steget fra 4,6 dage til 6,6 dage, svarende til 43 %. For værkmestre er langtidssygefraværet steget fra 9,2 dage til 11,2 dage, svarende til 22 %, og for opsynspersonalet er langtidssygefraværet steget fra 11,1 til 12,0 dage, svarende til 8 ¾. Kriminalforsorgens koncerniedelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i sygefraværet, at der skal iværksættes en særlig indsats vedrørende nedbringelse af sygefraværet, som også løber ind i Byggeprojekter I foråret 2014 blev der afholdt licitation vedrørende opførelsen af Statsfængslet Nordfalster. Der blev underskrevet kontrakter med entreprenørerne henover sommeren, hvorefter byggeprocessen blev igangsat. Fængslet forventes at være færdigt ved udgangen af I 2014 har der været arbejdet med projekteringen af den nye anstalt i Nuuk. I efteråret 2014 blev der prækvalificeret en række entreprenører til at afgive tilbud på opgaven. Selve byggeriet forventes igangsat i foråret 2015, og anstalten forventes at være færdig ved udgangen af Grønland og Færøerne For at nedbringe venterkøen i Grønland blev der i september 2012 etableret en midlertidig anstalt i Kangerlussuaq med 30 pladser. Ved udgangen af 2013 ansås venterkøen for afviklet, og det blev derfor besluttet at lukke den midlertidige anstalt ved udgangen af marts KiF-afdelingen og arresthuset på Færøerne fik den 1. november 2013 én fælles ledelse. I løbet af 2014 er der gennemført en løbende administrativ og faglig sammenlægning af institutionerne. Organisationsudvikling Der har i 2014 været arbejdet målrettet på forberedelserne til Kriminalforsorgens nye struktur. Loven vedrørende Kriminalforsorgens reorganisering2 blev vedtaget i juni Ansættelse af områdedirektørerne blev udskudt fra 1. juli 2014 til 1. september 2014, og opstarten af områdekontorerne blev udskudt til 1. oktober 2014, da loven blev vedtaget senere end forudsat. Ved opstarten af områdekontorerne den 1. oktober 2014 blev første del af Kriminalforsorgens nye struktur indfaset, og områdedirektørerne samt en faglig fortrop flyttede ind i de nye om rådekontorer. Anden fase finder sted i perioden januar 2015 til maj 2015, hvor en række yderligere opgaver vedrørende bla. resocialiserende indsatser, sikkerhed, personale og it overgår til områderne. Den tredje og sidste fase af implementeringen af den nye struktur iværksættes fra 6. maj 2015, hvor lovgivningen bag Kriminalforsorgens reorganisering træder i kraft, og grundlaget dermed er på 2 Lov 739 af 25. juni

8 Som led i l<riminalforsorgens flerårsaftale for skal der perioden i gennemføres omkring 60 projekter, der indeholder alt fra etablering af flere pladser, efteruddannelse af erfarne 2014 er stadig flere projekter implementeret og/eller afsluttet, bla. projekter vedrørende udvidelse af hundeførerkorpset, modtagelsesafdelinger og børneansvarlige. Flerårsaftaleprojekter fængselsbetjene til etablering af særlige modtagelses-, udvisnings- og uddannelsesafdelinger mv. I udlændingesagskædens journaliseringssystem EstherH. Ligeledes er der udarbejdet en midlertidig Projektet Afslagskompetence blev færdigudviklet og idriftsat i Projektet har tilpasset visumsystemerne samt tilføjet en ny funktionalitet med mulighed for kompetencefordeling Udlændingeregistreret blev i 2014 afleveret til Statens Arkiver. Udfasningen af systemet sker i forbindelse med, at Statsforvaltningen overgår til sagsbehandlingssystemet EstherH. Myndighederne i udlændingesagskæden har i 2014 fået implementeret Justitsministeriets applikationer. standardarbejdsplads, hvor det er muligt at tilgå det tidligere Integrationsministeriums it forventes færdiggjort i Digitaliseringsinitiativer forbindelse blev der oprettet en ny regnskabsstruktur for udlændingesagskæden og Flerårsaftalens projektorienterede aktiviteter havde i 2014 et samlet budget på 113,1 mio. kr. mindreforbrug på 2,3 mio. kr. hentet ind ved højere provenuer på de øvrige initiativer i flerårsaftalens effektiviseringsprogram. svært at rekruttere det nødvendige antal psykiatere til arrestsektoren, men det går fortsat fremad overtager sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. Yderligere 70 fængselspladser og 20 pensionspladser forventes klar i foråret bla. ansættelse af det nødvendige antal psykiatriske konsulenter til arresthusene. Det har vist sig etableret 110 af i alt 200 pladser, hvoraf nogle er midlertidige frem til, at Kriminalforsorgen tidspunkt vil reorganiseringen således være fuldt implementeret. plads for den del af klientsagsbehandlingen mv., som overgår tu områdekontorerne. Fra dette Langt de fleste initiativer udvikler sig planmæssigt. Få projekter er stødt på større udfordringer, med projektet. Endvidere har der været udfordringer med etableringen af nye pladser. Der er pt. Det har desuden ikke været muligt at indfri de forventede effektiviseringer ved projekterne om omlægning til SU til fængselsbetjentelever og reorganiseringen. Effektiviseringerne er dog blevet Forbruget på disse aktiviteter er opgjort til 110,8 mio. kr., og der er således et samlet Digitaliseringsinitiativer er primo 2014 optaget i Kriminalforsorgens regnskab under I den visumom rådet. I 2014 har Koncern-lT fortsat arbejdet med opgraderingen af applikationsinfrastrukturen på Udlændinge- og Visumområdet efter overdragelsen af it-driftsopgaver fra Statens lt i Dette mellem myndighederne og klagesagsbehandlingen. Der er udført drift, support og vedligehold på porteføljen af it-fagapplikationer til understøttelse af Udlændinge- og Visumområdet. Et særligt fokusområde i 2014 var stabilisering af Business Intelligence-løsning, som skal stabilisere systemet og sikre datakvaliteten. 8

9 - heraf - heraf - heraf - heraf - heraf - herafafskrivning - heraf Myndighederne digitaliseringsstrategi i udlændingesagskæden udlændingeområdets it-systemer. og Koncern-tT har i 2014 for med særligt fokus på at arbejdet stabilisere på en ny og udvikle 2.4. Årets Økonomiske resultat Kriminalforsorgens på 60,2 mio. l<r. mindreforbrug regnskabsresultat for 2014 har i forhold til finanslovsbevillingen været et Resultatet var i Endvidere har belæg fængsler forventet, og flerårsaftale bidraget forsinkelser til idet Kriminalforsorgen i løbet af 2014 kunne og lavere i af nye i arresthuse idriftsættelsen årets mindreforbrug. derved et markant pladser konstatere et aktivitetsniveau henhold til historisk lavt end Kriminalforsorgens forudsat. hoved- Tabel 2: Virksomhedens Økonomiske og Hovedtal Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 3.069, ,1 3225,3 indtægtsført bevilling 2.947, , ,6 eksterne indtægter 109,2 110,8 126,9 øvrige indtægter 13,6 13,9 15,8 Ordinære driftsomkostninger 3.021, ,0 3019,1 løn 1.971, ,3 1927,4 ændring i lagre 37,3 35,1 30,4 129,8 149,2 160,6 øvrige omkostninger 882,6 932,3 944,0 Resultat af ordinær drift 48,3 103,1 162,9 Resultat før finansielle poster 82,1 142,2 186,1 Årets resultat -31,8 24,4 60,2 Balance nøgletal Anlægsaktiver 2.421, , i 2.859,1 Omsætningsaktiver 671,6 671,3 698,4 Egenkapital 64,4 88,7 146,1 Langfristetgæld 2.345, , ,1 Kortfristet gæld 679,8 671,9 691,1 Låneramme 4.071, , ,4 Træk på lånerammen 2.325, , ,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 57,1 % 53,4 % 59,7 % Negativ udsvingsrate 0,28 0,76 2,07 Overskudsgrad -1,0 0,8 1,9 Bevillingsandel 96,0 96,1 95,6 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværk pris Lønomkostningsa ndel Lønsumsloft Lønforbrug 5.057,2 389,9 0, , , ,8 395,9 0, , , ,0 402,0 0, , ,4 Anm: Af hensyn til sammenlignelighed er regnskabstal og personaleoplysninger for Digitaliseringsinitiativer samt det fælles europæiske visuminformationssystem indarbejdet i 2012 og 2013 regnskabstallene. Der kan ikke foretages direkte sammenligning til note 1, da de historiske tal ikke indgår i disse personaleoversigter. *) Udnyttelsesgrad er beregnet på grundlag af den langfristede gæld og ikke tilsvarende beregning i afsnit

10 i Overskudsgraden er udtryk for, i hvor høj grad Kriminalforsorgen har udnyttet sit økonomiske råderum. Overskudsgraden for 2014 er positiv med 1, var den ligeledes positiv med 0,8. Den positive overskudsgrad var forventet. Årets resultat på 60,2 mio. kr. er overført til Kriminalforsorgens egenkapital, som ultimo 2014 er 146,1 mio. kr., idet der ved indarbejdelse af og blev foretaget en teknisk korrektion af statsforskrivning på 2,8 mio. kr. i henhold til det på finansloven fastsatte. Der bliver i 2015 foretaget en modsvarende teknisk korrektion i henhold til det på Finansloven for 2015 fastsatte. Den negative udsvingsrate på 2,07 overholder de gældende regler, som fastlægger, at udsvingsraten aldrig må blive mindre end - og ikke må være negativ tre år i træk. Kriminalforsorgen er primært finansieret via finanslovsbevillinger og kun i mindre grad af salgsindtægter. Bevillingsandelen udgør i alle tre år Ca. 96 % af de samlede ordinære indtægter. Det er således kun Ca. af Kriminalforsorgens finansieringsgrundlag, som stammer fra indtægter ved salg af ydelser mv. Den gennemsnitlige årsværks pris er steget en smule i forhold til 2013, hvilket hovedsageligt skyldes den generelle pris- og lønudvikling samt overførelsen af specialiserede it-medarbejdere. Kriminalforsorgen har i tidligere år fået udvidet sin låneramme i forbindelse med opførelsen af et nyt fængsel på Falster og opførelsen af en ny anstalt i Nuuk i Grønland. Byggerierne er fortsat under opførelse, jf. afsnit Udnyttelsesgrad af lånerammen er i ,7 % mod forventet 65,0 %. Lånerammen forventes dog fuldt udnyttet, når byggerierne på Falster og i Nuuk samt byggeriet af 200 nye pladser i henhold til flerårsaftalen for er tilendebragt. 10

11 2.5. Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af Økonomi for virksomhedens produkter/ydelser Indtægtsført bevilling inklusiv IB Øvrige Andel af årets Opgave indtægter Omkostninger overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration $68,1 60,8 944,3-15,4 Administration af straffuidbyrdelse 83,8 6,0 92,6-2,8 Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed 23,6 1,7 26,8-1,5 Administration af produktionsvirksomhed 1,3 0,1 1,6-0,2 Byggeadministration 2,8 0,2 3,1 0,0 Kontrol og sikkerhed 936,8 61,6 957,1 41,3 Støtte og motivation 936,8 62,4 969,5 29,7 Fritid, sundhed mv. 221,3 14,6 226,8 9,1 Udvikling og drift af visuminformationssystem 9,1 0,0 9,1 0,0 I alt 3.083,5 207, ,8 60,2 Anm.: Fordelingen af den indtægtsførte bevilling er sket på baggrund af fordelingen på FL2014 samt TB2014, mens omkostningerne er baseret på de overordnede fordelingsnøgler i Kriminalforsorgens ABC-model. ABC-modellen baserer sig på nettoudgifter, hvorfor Øvrige indtægter er fordelt forholdsmæssigt. Af tabel 3 fremgår det, at der for de administrative aktiviteter i Kriminalforsorgen, herunder hjælpefunktioner, har været et merforbrug i 2014 i forhold til det indtægtsførte bevillingsniveau. Dette skyldes en generel stigning i rente- og afskrivningsniveauet i forhold til 2013 bla. som følge af Kriminalforsorgens kapacitetsudvidelser. Dertil kommer en række ekstraordinære, administrative implementeringsudgifter i 2014 i forbindelse med Kriminalforsorgens flerårsaftaleinitiativer. Modsat har der været et samlet mindreforbrug i kategorierne Kontrol og sikkerhed, Støtte og motivation samt Fritid, sundhed mv. i forhold til den indtægtsførte bevilling, hvilket primært skyldes et fald i de direkte klientrelaterede udgifter som følge af det historisk lave belæg i 2014 samt i mindre grad forsinkelser af idriftsættelsen af nye pladser i Målrapportering Kriminalforsorgens væsentligste mål for 2014 er fastlagt i Kriminalforsorgens resultatkontrakt for 2014, som er indgået mellem Kriminalforsorgen ogiustitsministeriets departement. 11

12 Resultatkrav samarbejdsaftaler. Kontrakten indeholder mål for både drift og udvikling og tager afsæt i Kriminalforsorgens flerårsaftale for og Kriminalforsorgens strategi, som gælder for arbejdet i flerårsaftaleperioden har generelt set været præget af mange omstillinger ikke mindst i forbindelse med Kriminalforsorgens reorganisering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt MåI/Resuftatkrav Opnåede resuftater Målopfyldelse Mål 1: Tæt samarbejde med omverden (vægt 20 %) Resultatkrav 1.1.: Direktoratetfor Kriminalforsorgen forelægger alle sager : Direktoratet har forelagt de forudsatte sager for vedrørende udvisningsdømte udlændinge for Justitsministeriet. Alle frister for 2014 er jf. Justitsministeriets Justitsministeriet, hvor der kan blive tale om oplysninger overholdt. overførelse, senest 30 dage fra straffens iværksættelse. Resultatkrav 1.2.: Kriminalforsorgen har i løbet af 2014 indgået samarbejdsaftaler med, Der er med udgangen af 2014 indgået 96 samarbejdsaftaler mindst 95 pct. af landets kommuner (94 med kommunerne. pfyidt aftaler). Resultatkrav 1.3.: Kriminalforsorgen I 2014 skulle 76 samarbejdsaftaler evalueres. Der blev foretaget evaluerer samarbejdet med de kommuner evaluering af 44 samarbejdsaftaler (svarende til 58 %). Der hvor der pr. 1. januar 2014 er indgået resterer således 32 samarbejdsaftaler, hvor der skal foretages Ikke opfyldt en evaluering. Mål 2: Fleksibel kapacitet (vægt 10 %) Resultatkrav 2.1.: Der gennemføres sektionering af mindst én afdeling og to gårdtursanlæg i Sektionering af besøgsafdelingen på Statsfængslet i Vridsløselille blev gennemført i slutningen af Projektet med sektionering af gårdtursanlæg på Blegdamsvejens Fængsel er blevet forsinket pga. af længere sagsbehandlingstid vedrørende byggetilladelsen end forudsat. Projektet forventes afsluttet foråret Sektionering af gårdtursanlæg i Statsfængslet Renbæk blev iværksat november 2014 og forventes afsluttet 1. kvartal Der er pr. 1. januar 2015 etableret modtagelsesprocedurer i alle 2.2.: Forarbejdet til etablering fængsler. Alle modtagelsesafdelinger af er taget modtagelsesafsnit, i brug herunder pr. 1. januar To fængsler har bygningsmæssige ikke etableret ændringer, bemanding og modtagelsesafdelinger, da Kriminalforsorgen etablering af it-mæssig ud fra en konkret forankring, vurdering ikke har skønnet det hensigtsmæssigt pga. et i færdiggøres med henblik på åbning af forvejen højt antal særafdelinger. modtagelsesafsnit Der er etableret en i åbne og lukkede fængsler midlertidig it-løsning, som vil den fungere frem 1. januar til den permanente it-løsning er klar i marts Resultatkrav 2.3.: Der etableres et rejsehold i 2014 med henblik på at sikre øget anvendelse af samfundstjeneste. Rejseholdet vedrørende samfundstjeneste blev oprettet 1. april Rejseholdet har bla. besøgt byretter, landsretter og anklagemyndigheder samt afholdt tre forsvarerkurser. Delvist opfyldt Ikke opfyldt Resultatkrav 2.4.: Der etableres 130 fængselspladser. Der er etableret i alt 60 pladser i De resterende 70 pladser forventes at stå klar foråret Ikke opfyldt Resultatkrav 2.5.: Der etableres Der er etableret en uddannelsesafdeling på Statsfængslet på uddannelsesafdelinger på henholdsvis et Søbysøgård (26 pladser) og Statsfængslet i Nyborg (16 pladser). åbent og et lukket fængsel. Begge afdelinger blev taget i brug i februar

13 «. -.. Måt 3: Effektiv opgavevaretageise (vægt 15 %) Resultatkrav 3.1.: Kriminalforsorgen overholder milepælene for effektiviseringsprogrammet i Der forekom tidsforskydninger i initiativerne vedrørende: Reorgonisering afkriminalforsorgen samt SU til fængseisbetjentelever. Det heraf manglende provenu blev imidlertid indhentet ved højere provenuer på de øvrige projekter under effektiviseringsprogrammet i Herudover overholdt l<riminalforsorgens samtlige milepæle under effektiviseringsprogrammet i Resultatkrav 3.2. : Der er som led i implementeringen af en ny organisationsstruktur i Kriminalforsorgen ansat 4 regionsdirektører, der pr. 1. juli 2014 har overtaget ansvaret for de nye regioner. Som følge af forsinket vedtagelse af Lov 739 af 25. juni 2014 vedrørende Kriminalforsorgens reorganisering blev ansættelsen af fire områdedirektører fregionsdirektører) udskudt til 1. september 2014, så de kunne være klar til at stå i spidsen for åbningen af de nye kriminalforsorgsområder pr. 1. oktober Resultatkrav 3.3: Sygefraværet fastholdes på samme niveau som i Tallet for 2013 er korrigeret til 15,6 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit. I 2014 blev det gennemsnitlige sygefravær 16,1 Ikke opfyldt sygedage pr. medarbejder. Resultatkrav 3.4.: l<riminalforsorgen opnår det forudsatte effektiviseringsprovenu på 73,9 mio. kr. i I 2014 forekom der tidsforskydninger i initiativerne vedrørende: Reorganisering af Kriminalforsorgen samt SU til fængseisbetjentelever. Det heraf følgende manglende provenu blev imidlertid indhentet ved et højere provenu på de øvrige projekter under effektiviseringsprogrammet i 2014, hvorved det forudsatte effektiviseringsprovenu blev indfriet. Resultatkrav 3.5.: Kriminalforsorgen har i 2014 fastlagt databehovet og igangsat udviklingen af it-løsninger, der skal sikre et forbedret datagrundlag (databank) for de resocialiserende beskæftigelsesindsatser Kriminalforsorgens institutioner. Databehovet blev fastlagt i Der er planlagt udarbejdelse af risikovurdering og udbud i første halvår Udviklingen af den tekniske it-løsning forventes igangsat i tredje kvartal Projektinitieringsdokument, som bla. indeholder en overordnet beskrivelse af den tekniske it-løsning, og business case forventes fremlagt for Statens IT-projektråd i marts Resultatkrav 3.6.: l<riminalforsorgen Måltallet for 2014 er korrigeret til 15,0 sygedage pr. nedbringer det samlede sygefravær med 4 % medarbejder i gennemsnit. i forhold til niveauet i Se bemærkninger under punkt 3.3. Mål 4: Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte (vægt 15 %) Resultatkrav 4.1.: Hundeførere med godkendte narkotikahunde aflægger mindst besøg på institutionerne fordelt over året. 1 Hundeførerne har aflagt besøg i Ikke opfyldt Delvist opfyldt Resultatkrav 4.2.: Alle landets arresthuse Ny håndholdt mobildetekteringsenhed er udleveret til alle 36 samt de fem lukkede fængsler vil få udleveret arresthuse samt Københavns Fængsler. Der er tillige udleveret en ny indkøbt håndholdt enheder til de lukkede fængsler, der har arrestpladser. Det mobildetekteringsenhed til brug for sporing drejer sig om Statsfængslerne i Nyborg, Østjylland og af illegal mobiltelefoni. Vridsløselille. Der er i alt udleveret enheder til 40 institutioner. 13

14 Resultatkrav 4.3: Markedet afsøges for indkøb af to stk. transportable mobildetekteringsanlg...* Resultatkrav 4.4.: Der gennemføres 3 uanmeldte storvisitationer i fængsler og arresthuse i Markedet for scanneranlæg er blevet afsøgt. De testede anlæg har dog ikke opfyldt Kriminalforsorgens krav og findes ikke anvendelige. Det er derfor besluttet at indkøbe et yderligere antal håndholdte mobildetektorer. Der er gennemført 5 uanmeldte visitationer i Arresthuset i Assens, Statsfængslet på Søbysøgård, Statsfængslet i Nyborg, Arresthuset i Slagelse og Arresthuset i Helsingør. Resultatkrav 4.5.: Antallet af gange en indsat har været udsat for vold og trusler fastholdes på samme niveau som i Tallet for 2013 er korrigeret til 316 gange en indsat har været udsat for vold og trusler. Antallet af gange indsatte har været udsat for vold og trusler i 2014 er opgjort til 367. Ikke opfyldt Resultatkrav 4.6.: Antallet af episoder i fængsler og arresthuse med vold og trusler mod ansatte fastholdes på samme niveau som i Tallet for 2013 er korrigeret til 363 episoder. Der er i 2014 indberettet 422 episoder om vold og trusler mod ansatte. Når der ses på antal episoder opgjort pr. 100 indsatte i ovennævnte periode, er der sket en stigning på ca. 24 % i forhold til Stigningen i antallet af episoder skyldes, at antallet af registrerede tilfælde af tru5ler mod Kriminalforsorgens personale er steget i både lukkede og åbne institutioner. Ikke opfyldt Resultatkrav 4.7.: Hundeførere med godkendte narkotikahunde aflægger mindst 1500 besøg på institutionerne fordelt over året. Resultatkrav 4.8.: Der vil blive uddannet 41 superbrugere (en fra hvert arresthus samt de fem lukkede fængsler) i brug af nyt mobildetekteringssystem. Resultatkrav 4.9.: Der gennemføres 5 uanmeldte storvisitationer i fængsler og arresthuse i Resuftatkrav 4.10.: Antallet af gange en indsat har været udsat for vold og trusler skal reduceres med 5 % i forhold til niveauet for Resultatkrav 4.11.: Antallet af episoder i fængsler og arresthuse med vold og trusler mod ansatte er faldet med 3 pct. i forhold til niveauet for Se bemærkninger under punkt 4.1. Der er uddannet superbrugere i alle 36 arresthuse og Københavns Fængsler samt i de lukkede fængsler, der har arrestpladser. Det drejer sig om Statsfængslerne i Nyborg, Østjylland og Vridsløselille. Derudover er der uddannet en superbruger i hundeførerkorpset, som bla. betjener de resterende lukkede fængsler, Statsfængslet i Ringe og Anstalten ved Herstedvester. Der er i alt på nuværende tidspunkt uddannet 41 superbrugere. Se bemærkninger under punkt 4.4. En 5 % reduktion i episoder med vold/trusler i 2014 svarer til, at der maksimalt må være 300 gange en indsat har været udsat for vold og trusler i 2014 Se bemærkning under punkt 4.5. Måltallet for 2014 er korrigeret til 352 episoder. Se bemærkninger under punkt 46. Ikke opfyldt Ikke opfyldt 3 Data vedrørende vold og trusler er først endelige april 2015 på grund af efterregistreringer. 14

15 Resuitatkrav 4.12.: Krim inalforsorgen visiterer alle indsatte og arrestanter i Kriminalforsorgens varetægt, der henvender sig med et ønske om exit fra rocker- og bandemiljøet og som indstilles til exit fra tjenestestederne, samt iværksætter exitforløb for de indsatte, der vurderes motiverede og egnede hertil. Direktoratet har siden august 2011 og frem til ultimo januar 2015 modtaget 324 henvendelser fra personer i Kriminalforsorgens varetægt med ønske om exit. Disse er blevet indstillet via tjenestestederne til direktoratets exitenhed, hvorefter visitation og vurdering af motivation og egnethed er foretaget. Der er i perioden indgået aftale om exit med i alt 134 personer, hvoraf 48 fortsat er i I<riminalforsorgens varetægt. Mål 5: Mindre tilbagefald (vægt 20 %) Delvist Resultatkrav 5.1.: Antallet af indsatte, som i 2014 aflægger prøve inden for FVU og AVU er steget med 5 % i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 791. Der er aflagt i alt 804 prøver, henholdsvis 435 AVU-prøver og 369 FVU-prøver. Ï opfvldth Resultatkrav 5.2.: Antallet af indsatte, som påbegynder og gennemfører eksterne og interne EUD-forløb er steget med 5 pct. i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 359 påbegyndte forløb og 75 gennemførte forløb. Der er påbegyndt 322 EUD-forløb og gennemført 97 EUD-forløb i Ikke opfyldt Resultatkrav 5.3: Der gennemføres 400 programvirksomhedsforløb med klienter/indsatte. 564 klienter/indsatte har gennemført et programvirksomheds forløb i Resultatkrav 5.4.: Der iværksættes og gennemføres misbrugsbehandlingsforløb med indsatte svarende til niveauet for ft Resultatkrav 5.5.: Kriminalforsorgen gennemfører uddannelse, opfølgning og supervision i behovs- og risikovurderingsredskabet LS/RNR til medarbejdere i 6 ud af 14 KiF-afdelinger i løbet af 2014 og risikovurderingsredskabet tages i anvendelse. Der blev i 2014 iværksat behandlingsforløb og gennemført Alle socialrådgivere i 9 ud af 12 afdelinger er uddannet i risikoog behovsvurderingsredskabet og har taget det i anvendelse i klientarbejdet. Der ydes opfølgende vejledning og supervision. På grund af sammenlægninger af KiF-afdelinger i 2014 er det samlede antal afdelinger reduceret til 12. Med udgangspunkt i den oprindelige struktur svarer dette til, at alle socialrådgivere i 10 ud af 14 afdelinger er uddannet i risiko- og behovsvurderingsredskabet og har taget det i anvendelse i klientarbejdet. I Resultatkrav 5.6.: Kriminalforsorgen udvikler en model for tilsynstilrettelæggelse og gennemfører uddannelse af medarbejdere i tre KiF-afdelinger i Tilsynsmodellen MOSAIK er udviklet og koncept for kompetenceudviklingsindsatsen er udarbejdet. Socialrådgiverne fra tre KiF-afdelinger er i 2014 blevet uddannet. Resultatkrav 5.7.: Antallet af indsatte, som i 2014 aflægger prøve inden for FVU og AVU er steget med 10 ¾ i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 82$ aflagte prøver inden for FVU og AVU. Se bemærkninger under punkt 5.1. Ikke opfyldt Resultatkrav 5.8.: Antallet af indsatte, som påbegynder og gennemfører eksterne og interne EUD-forløb er steget med 10 % i forhold til niveauet i Måltallet for 2014 er korrigeret til 376 påbegyndte og 78 gennemførte EUD-forløb. Se bemærkninger under punkt 5.2. Ikke opfyldt 15

16 I - Resultatkrav 5.9.: Der gennemføres 450 programvirksomhedsforløb med klienter/indsatte. Se bemærkninger under punkt 5,3. Resultatkrav 5.10: Antallet af iværksatte og gennemførte misbrugsbehandlingsforløb overstiger niveauet for 2013 med Se bemærkninger under punkt 5.4. henholdsvis 100 og 50. Resultatkrav 511.: Kriminalforsorgen gennemfører uddannelse, opfølgning og supervision i behovs- og risikovurderingsredskabet LS/RNR til medarbejdere i 10 ud af 14 KiF-afdelinger i løbet af 2014 og risikovurderingsredskabet tages i anvendelse. Se bemærkninger under punkt 5.5. Resultatkrav 5.12.: Tilsynsmodellen tages i anvendelse i klientarbejdet i de første tre Se bemærkninger under punkt 5.6. afdelinger ultimo Mål 6: Tværgående mål (vægt 10 %) Resultatkrav 6.1.: Der gennemføres inden for Kriminalforsorgen har i samarbejde med de øvrige myndigheder rammerne af det fælles controllerforum i straffesagskæden udarbejdet en beskrivelse af vedrørende straffesagskæden en analyse straffesagskæden fra anmeldelse til afsoning. Notatet og med henblik at der fra og med 2015 kan underliggende bilag er sendt til departementet. påbegyndes udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation for straffesagskæden. Delvis opfyldt Resultatkrav 6.2.: Der gennemføres i 2014 et projekt med henblik på, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt. Projektet skal godkendes af Statens IT-projektråd. Forarbejdet hertil er tilendebragt og materialet forventes at blive behandlet.... Ikke Statens IT-projektrad marts Projektet forventes afsluttet i 2. halvår opfyldt Mål 7: God økonomistyring (vægt 10 %) Resultatkrav 7.1.: Der udarbejdes senest 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for Resultatkrav 7.2.: I forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3 for 2014 opdateres styringskataloget for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for Kriminalforsorgen sendte den 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentlige bindinger i budgettet for Kriminalforsorgen havde ikke i forbindelse med årets udgiftsopfølgninger rettelser eller tilføjelser til det for 2014 godkendte styringskatalog. Fuldt opfyldt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Den samlede målopfyldelse for Kriminalforsorgens resultatkontrakt for 2014 er opgjort til 71 %, hvilket Kriminalforsorgen vurderer, er tilfredsstillende, når de mange omstillinger forbindelse med Kriminalforsorgens reorganisering tages i betragtning. Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen under hvert af temaerne. 16

17 med kommunen i forbindelse med indsættelse og løsladelse og et tæt samarbejde med afsoning i eget hjemland. Der er opstillet tre resultatkrav vedrørende tæt samarbejde med omverdenen, hvoraf to af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Justitsministeriets departement omkring hjemsendelse af udvisningsdømte med henblik på videre støtte op om Kriminalforsorgens arbejde. Der kræves feks. ofte et tæt og koordineret samarbejde For at Kriminalforsorgen bedst muligt kan nå visionen om at bringe mennesker sikkert videre tit et liv uden kriminalitet, er det vigtigt med et tæt samarbejde med andre aktører, som er med til at med kommunerne er begge opfyldt, hvorimod kravet om evaluering af samarbejdsaftaler ikke er opfyldt. I 2014 skulle 76 samarbejdsaftaler indgået med kommunerne evalueres. Der blev foretaget evaluering af 44 samarbejdsaftaler. Der vil i 2015 være fokus på at få foretaget de resterende for, hvordan samarbejdet med kommunerne justeres og forbedres. Fleksibel kapacitet I 2013 oplevede Kriminalforsorgen store kapacitetsmæssige udfordringer bla. i form af et højt belæg. Forskellige behov for sektionering og adskillelse af indsatte som følge af fx hvilket stiller krav til både omfanget af pladser og den fleksible anvendelse af pladserne. Der er opstillet fem resultatkrav vedrørende fleksibel kapacitet, hvoraf tre af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Det har i 2014 været målet at få sektioneret to gårdtursarealer og en afdeling. Sektionering af 2014 og forventes afsluttet i marts Sektionering af besøgsafdelingen på Statsfængslet Vridsløselille blev gennemført ultimo I 2014 er der etableret i alt 60 pladser fordelt på 42 lukkede pladser på Statsfængslet på Søbysøgaard og 18 midlertidige pladser på Vestre Fængsel. Sidstnævnte anvendes indtil Kriminalforsorgen overtager sikringsafdelingen, Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. I foråret 2015 forventes yderligere 40 lukkede pladser på Vestre Fængsel og 30 åbne pladser i klar foråret Forsinkelserne for så vidt angår de 30 åbne pladser i Statsfængslet ved Horserød skyldes bla. 17 forlænget sagsbehandlingstid vedrørende byggetilladelsen, samt at der skulle indhentes været grundlag for at oprette midlertidige pladser for de 70 pladser, som først forventes at stå Statsfængslet ved Horserød at blive taget i brug. På grund af det lave belæg i 2014 har der ikke sagsbehandlingstid i forbindelse med byggetilladelsen end forudsat. Projektet forventes afsluttet i gårdtursarealer på Blegdamsvejens Fængsel er blevet forsinket bl.a. på grund af længere foråret Sektioneringen af gårdtursarealet i Statsfængslet Renbæk blev iværksat i november kravene vedrørende sektionering og etablering af 130 pladser ikke er opfyldt. vedrørende samfundstjeneste og etablering at uddannelsesafdelinger er opfyldt, hvorimod Resultatkravene vedrørende forarbejde til etablering af modtagelsesafsnit, etablering af rejsehold bandetilhørsforhold og behandlingsbehov vanskeliggør en optimal udnyttelse af kapaciteten, evalueringer, og at der etableres procedurer, der sikrer en rettidig evaluering fremover. Med udgangspunkt i evalueringerne vil Direktoratet for Kriminalforsorgen desuden udarbejde en plan Resultatkravene vedrørende overførsel af udvisningsdømte og indgåelse af samarbejdsaftaler Tæt samarbejde med omverdenen

18 dispensation fra skovloven. For så vidt angår de 40 lukkede pladser på Vestre Fængsel skyldes forsinkelsen bla. en længere godkendelsesperiode i forbindelse med godkendelse af de forskellige projektfaser samt forsinkelser i byggeperioden. Effektiv opgavevaretagelse Der er opstillet seks resultatkrav vedrørende effektiv opgavevaretagelse, hvoraf fire af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Resultatkravene vedrørende overholdelse af milepælene for effektiviseringsprogrammet, ansættelse af fire områdedirektører, opnåelse af det forudsatte effektiviseringsprovenu samt fastlæggelse af databehov og igangsættelse af udvikling af it-løsninger er opfyldt, hvorimod kravene vedrørende sygefravær ikke er opfyldt. I 2013 var Kriminalforsorgens gennemsnitlige sygefravær 15,6 dage pr. medarbejder, og målene i 2014 var først og fremmest at fastholde sygefraværet på samme niveau (+50), og at reducere sygefraværet med 4 %, svarende til 15,0 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder (+100). Dette lykkedes dog ikke, og det gennemsnitlige sygefravær i 2014 endte på 16,1 sygedage pr. medarbejder. Kriminalforsorgens koncerniedelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i sygefraværet, at der skal iværksættes en særlig indsats vedrørende nedbringelse af sygefraværet, som også løber ind i Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte Kriminalforsorgens vision indebærer, at der skabes tryghed for den enkelte. Det gælder borgerne i samfundet, og det gælder ansatte og klienter i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen skal således bla. skabe tryghed for klienterne og medarbejderne ved at forebygge vold og trusler mellem indsatte og mod ansatte samt i størst muligt omfang at undgå indsmugling af ulovlige genstande i Kriminalforsorgens institutioner. Der er opstillet 12 resultatkrav vedrørende sikkerhed og ordentlighed for den enkelte, hvoraf otte af kravene er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Resultatkravene vedrørende besøg på institutionerne med godkendte narkotikahunde, håndholdte mobildetekteringsenheder, afdækning af markedet for mobildetekteringsanlæg, uanmeldte storvisitationer, uddannelse i mobildetekteringssystem og visitering til bandeexit er alle opfyldt, hvorimod kravene vedrørende vold og/eller trusler mellem indsatte og mod ansatte ikke er opfyldt. I 2013 var indsatte udsat for vold og/eller trusler 316 gange. Antallet af gange indsatte har været udsat for vold og trusler i 2014 er indtil videre opgjort til 367. For så vidt angår vold og/eller trusler mod ansatte var der i episoder. Der er i 2014 indtil videre indberettet 422 episoder. Når der ses på antal episoder opgjort pr. 100 indsatte, er der sket en stigning på ca. 24 %. Stigningen i antallet af episoder skyldes, at antallet af registrerede tilfælde af trusler mod personalet er steget i både lukkede og åbne institutioner. Kriminalforsorgens koncerniedelse besluttede i efteråret 2014 på baggrund af udviklingen i antallet af vold og trusler, at partnerskabet om sikkerhed skal fokusere på at finde effektive indsatser for at nedbringe omfanget af vold og trusler i Data vedrørende vold og trusler og først endelig april 2015 på grund af efterregistreringer. 18

19 resocialisering af de dømte og mindske tilbagefaldet til ny kriminalitet. Flere forhold er vigtige for visitation af klienterne og en efterfølgende målrettet afsonings- og tilsynsindsats. tilværelse. Det er derfor vigtigt, at Kriminalforsorgen bla. sørger for systematisk afdækning og en succesfuld resocialisering og dermed nedbringelse af recidivet. Det er således samfundet. De indsatser, der iværksættes Kriminalforsorgen, skal derfor bidrage til en veldokumenteret, at uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter, misbrugsbehandling og kognitivt baserede programmer kan være med til at sikre, at den dømte kan føre en kriminalitetsfri et styringskatalog for de væsentlige bindinger i budgettet for Kriminalforsorgen har opfyldt. godkendte styringskatalog. Begge resultatkrav er således opfyldt, og målet er således fuldt ikke i forbindelse med årets udgiftsopfølgninger haft rettelser eller tilføjelser til det for 2014 Der er opstillet to resultatkrav vedrørende god økonomistyring. Kriminalforsorgen sendte i januar God økonomistyring Projektet vedrørende udveksling af digitale dokumenter mellem myndighederne i Forarbejdet hertil er tilendebragt, og materialet forventes at blive behandlet i IT-projektrådet i straffesagskæden er af et sådant omfang, at det skal godkendes af Statens lt-projektråd. marts Projektet forventes afsluttet i 2. halvår hvorimod resultatkravet vedrørende straffesagskædens udveksling af dokumenter digitalt ikke er opfyldt. Resultatkravet vedrørende tværgående ledelsesinformation for straffesagskæden er opfyldt, Målet er således delvis opfyldt. Tværgående mål der i 2014 opstillet to resultatkrav vedrørende tværgående mål, hvoraf ét af kravene er opfyldt. Med henblik på at styrke det tværgående samarbejde og it-understøttelsen i straffesagskæden er dog ikke opfylder målet om en stigning på 10 %, svarende til i alt 82$ prøver. 10 %) for at nå målet på 359 forløb. Til gengæld har der været stort fokus på gennemførsel af der er påbegyndt 322 EUD-forløb og gennemført 97 forløb. En af grundene til det lavere antal påbegyndte forløb er, at det periodevis har været vanskeligt at samle nok kvalificerede EUD påbegynde 376 EUD-forløb og gennemføre 78 EUD-forløb (+100). Målet er kun delvis indfriet, da elever til påbegyndelse af enkelte erhvervsuddannelsesforløb. Der mangler 37 forløb (svarende til forløbene, hvilket har resulteret i, at gennemførslen af EUD-forløb er øget markant. I 2014 var målet dels at påbegynde 359 EUD-forløb og gennemføre 75 EUD-forløb (+50) og dels at I 2014 blev der aflagt henholdsvis 435 AVU-prøver og 369 FVU-prøver i alt $04 prøver, hvilket LS/RNR samt udvikling af model for tilsynstilrettelæggelse (MOSAIK) er alle opfyldt, hvorimod Resultatkravene vedrørende 5 % stigning i antallet af FVU- og AVU-prøver, programvirksomhedsforløb, misbrugsbehandlingsforløb, uddannelse, opfølgning og supervision i kravene vedrørende EUD-forløb og 10 % stigning i antallet af FVU- og AVU-prøver ikke er opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. Der er opstillet 12 resultatkrav vedrørende mindre tilbagefald, hvoraf ni af kravene er opfyldt. Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten og skabe mere tryghed Mindre tilbagefald

20 vedrørte Mål 2: Fleksibel kapacitet i målrapporteringens skematiske oversigt. aktiviteter, der i 2014 havde et samlet budget på 113,1 mio. kr. Forbruget på disse aktiviteter er Projektporteføljen dækkede over en bred vifte af initiativer, hvor ressourceanvendelsen særligt opgjort til 110,8 mio. kr., hvorved der var et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. brugt på de forskellige mål. Dette arbejde knytter sig til de i flerårsaftalen projektorienterede 20 rådighedsbeløb på underkontiene på 138,8 mio. kr. primo ,7 mio. kr. Sammen med årets driftsbevitling på 58,1 mio. kr. var det samlede På Digitaliseringsinitiativers område (punkt a-d jf. tabel 4 nedenfor) udgjorde reservationerne 298,1 mio. kr. samt etablering af enkelte nye projekter var det samlede rådighedsbeløb på satspuljeområdet i alt mio. kr. Sammen med en bevilling på 179,7 mio. kr. til videreførelse af igangværende opgaver Ud af de samlede reservationer var der på satspuljeområdet primo 2014 reservationer på 118,4 0,9 mio. kr. 199,1 mio. kr. Ultimo 2014 var reserverede bevillinger på 200,0 mio. kr., dvs. at nettotilgangen var Primo 2014 var der samlet set på hele Kriminalforsorgens område reserveret bevilling på i alt visuminformationssystem (jf. tabel 4 nedenfor). Der er ingen reservationer under hovedkonto Kriminalforsorgen har reserveret bevilling til en række projekter under hovedkonto Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og Det fælles europæiske Direktoratet for Kriminalforsorgen Redegørelserfor reservationer Kriminalforsorgen arbejder på i et vist omfang at kunne angive, hvor mange ressourcer, der er Anvendte ressourcer

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011

Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011 Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011 April 2008 I. Indledning Flerårsaftalen for kriminalforsorgen blev indgået i februar 2008 og gælder for perioden 2008-2011. Aftalen er indgået

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere