Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, som er afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov (AUHR), tilbyder behandling til patienter i alderen år, der har diagnosen skizofreni eller andre psykoser. Afdeling P omfatter 4 sengeafsnit med hver 16 sengepladser, den Ambulante Psykoseenhed og OPUS. Optageområdet dækker Århus Kommune, Favrskov Kommune og Samsø Kommune. Befolkningsgrundlaget er ca indbyggere, og aktuelt modtager ca. 800 patienter et behandlingstilbud. Ambulant Psykoseenhed (APE) er det ambulante behandlingstilbud i Afdeling P, AUHR. I APE er ansat ca. 45 medarbejdere. Behandlingsopgaver varetages af læger, sygeplejersker, psykologer og ergoterapeut. Derudover er der ansat sekretærer, receptionister og husassistenter. Ledelsen af APE varetages af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Flere regionalt ansatte har nøglepersonsfunktioner ved siden af deres primære arbejde i psykoseenheden. De har eksempelvis særligt fokus på børn af sindslidende, kvalitetssikring, somatisk sygdom og etniske minoriteter. Nøglepersonerne står blandt andet til rådighed med konsulentbistand for de øvrige ansatte. Som led i kvalificeringen af den specialiserede behandlingsindsats har Afdeling P, AUHR pr. 1/ etableret et Mobilt Psykoseteam. Teamet skal styrke den opsøgende indsats overfor gruppen af patienter, der har svære psykotiske lidelser, og som er i risiko for at droppe ud af behandlingen eller som har behov for mere fleksible tilbud. Indsatsen skal gives i tæt samarbejde med kommunen. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle De primære samarbejdspartnere er patienterne og deres pårørende. APE har samarbejde med den ambulante psykiatri, social- og hospitalspsykiatri, almen praktiserende læger, hjemmeplejen, sagsbehandlere, kriminalforsorgen m.m., hvilket er essentielt for at bevare kontinuiteten i behandlingsforløbene. Hver patient tilknyttes en primær behandler f.eks. en distriktspsykiatrisk sygeplejerske, der har ansvar for den direkte kontakt med patienten. Kontakten i form af samtaler sker primært i ambulatoriet, men kan også ske ved hjemmebesøg, på sengeafsnit under indlæggelse eller efter aftale på socialpsykiatriske kontaktsteder. Behandlingen af patienterne planlægges på tværfaglige behandlingskonferencer. Den primære behandler har ansvar for at udfærdige behandlingsplaner sammen med den enkelte patient samt ansvar for dokumentation i den Elektroniske Patient Journal (EPJ). Behandlerne i APE har koordinations-, undervisnings- og informationsopgaver rettet mod såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Side 1 af 8

2 Patientkategorier/borgerkategorier APE s overordnede målgruppe er de svært sindslidende i aldersgruppen 18-67år. Det er patienter, der har diagnosen skizofreni eller som har andre psykoser. En voksende del af patienterne har misbrugsproblemer. Nogle af de tilknyttede patienter har dom til behandling. Disse patienters kontakt til APE er ikke frivillig. Udover behandlere i APE har disse patienter en kontaktperson i Kriminalforsorgen, der deltager i henhold til retningslinjerne i E-dok. Det er sværhedsgraden af patientens psykiske tilstand og ikke diagnosen alene, der i praksis er afgørende for afgrænsningen af målgruppen for APE. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger At yde mennesker med psykisk sygdom behandling, pleje og støtte af høj faglig standard. At lade psykologiske, biologiske, sociale og pædagogiske elementer indgå i indsatsen efter vurdering af patienternes individuelle behov. At tilbyde den mindst indgribende og mest formålstjenelige foranstaltning vurderet ud patienternes Individuelle behov. At sikre kontinuitet i indsatsen til den enkelte patient. At udnytte de til rådighed stående ressourcer optimalt. At anvende de regionale og kommunale psykiatritilbud mest hensigtsmæssigt. At optimere samarbejdet mellem relevante instanser i patientens lokalområde. At fastholde kontakten med patienten under en eventuel indlæggelse på sengeafsnit på AUHR. At tilbyde samtaler til patientens pårørende. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Den distriktspsykiatriske sygeplejerske lægger i sit behandlingstilbud til den enkelte patient stor vægt på de relationelle, kommunikative og pædagogiske aspekter. Behandlingstilbuddet består af samtaler, der kan have vejledende, støttende og terapeutisk indhold. Psykiatrisk sygepleje er en planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed. Sygeplejen tager sigte på at styrke patientens egenomsorg og derigennem løse patientens sundhedsproblemer. I det daglige udføres dette arbejde via kommunikation, hvor blandt andet aktiv lytning er en vigtig komponent. I samarbejde med patienten og eventuelle pårørende udarbejder vi en behandlingsplan, hvor vi skriftligt formulerer fælles mål for behandlingsforløbet. Gennem et samarbejdende og forpligtende fællesskab forsøger vi at hjælpe patienten til selvrespekt og til at finde egne holdbare værdier. En vigtig element i sygeplejen er samarbejde med bostøtter, almenpraktiserende læger, hjemmeplejen, sundhedsklinikker, kontaktpersoner i socialpsykiatriske dagtilbud, kontaktpersoner ved Kriminalforsorgen Side 2 af 8

3 og sundhedsfagligt personale på sengeafsnit på AUHR. Der skrives henvisninger til bostøtte, boformer, diætist og fysioterapi og statusattester til kommunale sagsbehandlere. Der udformes epikriser ved overdragelse af behandling til anden instans. Opgaverne er forskelligartede og afhængige af den enkelte patients ressourcer, problemer og behov. Opgaverne kan være støttende samtaler, psykoedukation, beskrive advarselssignaler og strategier, regulering af medicinsk behandling, støtte til at få struktur på hverdagen. Der er opgaver af mere pædagogisk art som eksempelvis vejledning om sociale tilbud, kost, motion, rygestop, virkning og eventuelle bivirkninger af medicinsk behandling samt samtaler med kognitiv tilgang. Dokumentation foretages i EPJ. Typiske patientforløb/borgerforløb Tilbuddet skal til stadighed afstemmes efter den enkelte patients behov og derfor tilrettelægges i samarbejde med patienten ved udarbejdelse af en behandlingsplan. I udformning af behandlingsplan inddrages retningslinjerne i E-dok. Den distriktspsykiatriske sygeplejerske har ansvar for koordinering og opfølgning af den samlede behandlings- og støttende indsats. Indsatsen skal efter behov være opsøgende og vedholdende med henblik på at undgå tilbagefald og dropouts. Behandlingen foregår primært i APE, men kan foregå i patientens eget hjem eller tredje sted. Samtalehyppighed aftales mellem patient og behandler ud fra patientens aktuelle psykiske tilstand og behov. Hovedparten af patienterne har ca. en gang månedligt tid til en samtale. Vi tilstræber, at patienter, der henvises og visiteres til APE, bliver tilbudt en forsamtale indenfor 8 uger med læge. Ofte deltager også en distriktspsykiatrisk sygeplejerske i forsamtalen. Forsamtalen har til formål at vurdere, om patienten hører til ambulatoriets målgruppe, eller om behandlingstilbud kan gives hos anden instans. Patienter, der tilbydes et behandlingsforløb, får tilknyttet en fast behandler eller eventuelt flere. Alle samtaler, individuel psykoedukation, regulering af medicinsk behandling m.m. foregår i samarbejde mellem patient og behandler. Når behandlingsforløbet afsluttes i APE, overdrages det videre behandlingsforløb til almenpraktiserende læge eller privatpraktiserende psykiater. Tilbuddet i APE omfatter: Observation, udredning og diagnosticering Udarbejdelse og evaluering af behandlingsplan i samarbejde med patienten, dennes pårørende og eventuelle andre kontaktpersoner, der varetager behandlings- og støttende opgaver i forhold til patienten Løbende vurdering af patientens psykiske tilstand samt monitorering af eventuel medikamentel behandling herunder bivirkninger til denne Udredning og dokumentation af KRAM-faktorerne samt screene for metabolisk syndrom Støttende samtaler og vejledning i forbindelse med behandlingen Psykoedukation Side 3 af 8

4 Afklaring og træning af kompetencer herunder social færdighedstræning Tilbud om psykoterapi, som kan foregå individuelt eller i grupper Vurdering om behov for psykiatrisk fysioterapi og henvisning hertil Vurdering om behov for samtaler hos diætist og henvisning hertil Vurdering om behov for bostøtte og henvisning hertil Samarbejde med patientens almen praktiserende læge Samarbejde med patientens nære pårørende Støtte til afdækning af eventuelle behov i forhold til patientens børn under 18 år samt eventuel hjælp til formidling af kontakt til familieafdelingen i Århus Kommune Tilbud om forældre- og familiesamtaler, hvis patienten har børn under 18 år Støtte til kontakt til den kommunale socialforvaltning ved eventuelle sociale problemstillinger Samarbejde med og rådgivning eventuelle øvrige professionelle støttepersoner tilknyttet patienten f.eks. bostøtte, hjemmehjælp og sagsbehandler Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen anvendes herunder at observere, indsamle data, vurdere og identificere patientens behov for sygepleje, opstille mål for plejen, handle, reflektere og evaluere Udarbejde behandlingsplan i samarbejde med patienten, hvor mål for behandlingsforløbet beskrives Vurdering af selvmordsrisiko Vurdering af psykisk tilstand ved hjælp af observationer, kommunikation, ratingscales og kognitive skemaer Vurdering af medicincompliance ved hjælp af kommunikation og blodprøvekontrol Vurdering af somatisk tilstand herunder KRAM faktorer og metabolisk syndrom ved observation, kommunikation og blodprøvekontrol Psykoedukation. Som del af dette samarbejde med patienten om at beskrive advarselssignaler på sygdomssymptomer og finde strategier og handlemuligheder Mødefora og fælles refleksion: Der afholdes fælles tværfaglig behandlingskonference en gang ugentligt, hvor der er mulighed for at drøfte konkrete patientsager Der afholdes tværfagligt teammøde en gang ugentligt, hvor generelle temaer kan drøftes. Der afholdes tværfaglig supervision en gang om måneden, hvor der er mulighed for fælles refleksion over enkelte patientforløb De distriktspsykiatriske sygeplejersker holder faggruppemøde hver 3. måned, hvor de har mulighed for at drøfte sygeplejefaglige emner Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Udvikling og forskning indenfor sygeplejen er en integreret del af arbejdet i Afdeling P, AUHR. I afdelingen er ansat en kvalitetsleder. Denne samarbejder med kvalitetsnøglepersoner kvalitetsfremmende tiltag i henhold til Den danske Kvalitetsmodel. Nøglepersonerne er primært specialuddannede sygeplejersker i psykiatri, som er ansat i afdelingens forskellige afsnit. Information om arbejdet i kvalitetsnetværket i Afdeling P kan fås hos kvalitetskoordinator Lisbeth Side 4 af 8

5 Thøgersen Der er et udviklingstilbud i form af Rådgivning i Herredsvang, hvor der tilbydes: Forældre- og familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år; børnegrupper Tilbud til børn, der har forældre med psykisk sygdom, Psykoedukationsgrupper Psykoterapeutisk gruppe Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Team NV Klinisk vejleder: Lis Nygaard. Tlf.: Mail: Sygeplejelærer: Uffe Nørum. Tlf.: Mail: Team SC Klinisk vejleder: Helle Egsgaard. Tlf.: Mail: Sygeplejelærer: Thea Qvist Hjørnholm. Tlf.: Mail: Fælles: Uddannelsesansvarlig: Marie Louise Haagensen. Tlf.: Mail: Den studerende er tilknyttet enten team NV eller team SC. Den studerende får tilsendt velkomstbrev og andet velkomstmateriale 2-4 uger før start i klinisk undervisning i APE. I velkomstbrevet henvises til denne generelle kliniske studieplan, der er udfærdiget for i APE. Den generelle kliniske studieplan forventes læst af de studerende før start i kliniske studier. Den studerende skal være i klinikken minimum 30 timer ugentligt i 8 uger fordelt på 4 dage om ugen. Den studerende er under hele det kliniske studieforløb tilknyttet 1til 3 ad hoc vejledere, og aftaler arbejdstider samt studiedage med ad hoc vejlederne. Den studerende har som minimum ét selvstændigt patientforløb i klinikken. De overordnede mål for et selvstændigt patientforløb er, at den studerende udvikler sine kompetencer i forhold til at etablere, vedligeholde og afvikle relationer samt at den studerende udvikler sine kommunikative og pædagogiske kompetencer. Endvidere kan den studerende opøve sin evne til at observere, beskrive, reflektere, handle og evaluere. Form og indhold af de selvstændige patientforløb kan være mangeartede. Det kan være gå-, cykel- og løbeture, følgeskab til aktiviteter og indkøb, undervisning i kost eller andre lignende aktiviteter, der er fagligt funderede. Gennem disse aktiviteter støttes patienten blandt andet i at mestre sin sygdom. Den kliniske undervisning i APE er organiseret således, at introduktion, planlægningssamtale, ugentlige vejledningssamtaler, gennemgang af kommunikationsøvelse, seminar, intern klinisk prøve samt evaluering varetages i samarbejde med den kliniske vejleder. Herudover har den kliniske vejleder det overordnede ansvar for at tilrettelægge og gennemføre den studerendes kliniske studier i APE. Side 5 af 8

6 Den individuelle kliniske studieplan Den studerende udarbejder skriftligt en individuel klinisk studieplan indenfor de 2 første uger af de kliniske studier. Denne kommenteres og godkendes af den kliniske vejleder, og sygeplejelærer har mulighed for at kommentere den. Den individuelle kliniske studieplan evalueres og ajourføres kontinuerligt ved vejledningssamtaler med den kliniske vejleder. Den individuelle kliniske studieplan lægges ind på eportfolio. Planlægningssamtalen Den studerende skal være forberedt skriftligt til planlægningssamtalen samt fremlægge oplæg til den individuelle kliniske studieplan i eportfolio. Gensidige forventninger og forudsætninger afstemmes, og studiemetoder aftales. Vejledningssamtaler Afholdes en gang ugentligt sammen med den kliniske vejleder. Samtalerne kan planlægges som individuel vejledning eller som gruppevejledning. Den individuelle kliniske studieplan skal i forbindelse med vejledningssamtalerne evalueres og ajourføres. I den kliniske undervisning vil den studerende få rig mulighed for at reflektere over egen faglig og personlig udvikling. Gennem relationer til patienter får den studerende mulighed for at få kigget på sin egen andel i disse. Et sådant analysearbejde er en forudsætning for videreudviklingen af den psykiatriske sygepleje. I forbindelse med vejledningssamtalerne vil der være mulighed for at drøfte, hvorledes den studerende på en konstruktiv og fremadrettet måde kan anvende sine oplevelser fra samarbejdet med patienterne i sin faglige og personlige udvikling. Seminar Den studerende skal deltage i denne planlagte studieaktivitet sammen med en gruppe sygeplejestuderende, sygeplejelærer samt den kliniske vejleder. Yderligere information findes i modulbeskrivelsen for, bilag 2. Kommunikationsøvelse Er en fastlagt studieaktivitet i de kliniske studier og har fokus på kommunikativ aktivitet. Den konkrete form aftales endeligt med den kliniske vejleder. Yderligere information findes i modulbeskrivelse for. Evalueringssamtalen Den studerende har forberedt sig skriftligt til evalueringssamtalen med udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan samt evalueringsskema, der tilsendes via Studienet fra sygeplejerskeuddannelsen. Den studerende skal ved evalueringssamtalen aflevere såvel evalueringsskema som den skriftlige evaluering i 2 eksemplarer til den kliniske vejleder. Klinisk undervisning Den studerende forventes at deltage aktivt i det direkte patientarbejde. Det er eksempelvis ved samtaler med patienterne i APE, ved forsamtaler med nyhenviste patienter og ved afsluttende samtaler, hvor patientens Side 6 af 8

7 behandlingstilbud skal overdrages til anden instans. Den studerende har ved deltagelse i samtaler mulighed for før-, under- og eftervejledning og dermed rig lejlighed til at udvikle sine kommunikative, relationelle og pædagogiske færdigheder. Forventninger til den studerende Det forventes, at den studerende har læste den generelle kliniske studieplan for APE før start i kliniske studier. Den studerende er ansvarlig for at overholde de kliniske retningslinjer, der er beskrevet i E-dok i henhold til den Danske Kvalitetsmodel Den studerende er ansvarlig for at følge APE s hensigtserklæring. Denne sendes ud sammen med velkomstmateriale. Det forventes, at den studerende er selvstændigt opsøgende i forhold til læringsudbytte f.eks. ved at søge relevant litteratur samt ved refleksion. Det forventes, at den studerende arbejder i klinikken med at reflektere over egen praksis, og formulerer sine erfaringer gennem refleksion. Dette kan foregå såvel mundtligt som skriftligt. Det forventes, at den studerende har forberedt sig skriftligt eller mundtligt til vejledningssamtaler med den kliniske vejleder. Det forventes, at den studerende ved behov tager kontakt til relevante samarbejdspartnere. Det forventes, at den studerende deltager aktivt i de fælles tilbud, der er i APE. Det kan være undervisning, personalemøder, faggruppemøder, behandlingskonferencer, teammøder og samarbejdsmøder med eksterne samarbejdspartnere. Det forventes, at den studerende i tilfælde af sygdom giver besked telefonisk til den kliniske vejleder og til ad hoc vejleder. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Team NV. Lis Nygaard, har haft funktionen som klinisk vejleder siden Hun har mange års bred psykiatrisk erfaring, heraf de seneste 17 år som distriktspsykiatrisk sygeplejerske. Sideløbende med den kliniske vejlederfunktion er Lis primærbehandler for ca. 30 patienter. Lis Nygaards uddannelsesmæssige baggrund er Specialuddannelse i Psykiatrisk Sygepleje, obligatorisk klinisk vejlederuddannelse, 3-årig international diplomuddannelse i Systemisk Familieterapi, Konsultation og Supervision, Grunduddannelse i Kognitiv terapi samt Voksenpædagogisk Grundkursus. Team SC. Helle Egsgaard er uddannet sygeplejerske i Har arbejdet på Aarhus Universitets Hospital Risskov i ca. Side 7 af 8

8 3 år, i en socialpsykiatrisk boform i 3 år, som bostøtte i 2 år og som distriktspsykiatrisk sygeplejerske i 14 år. Hun har været klinisk vejleder i 2 år og været ansat i APE siden Er primærbehandler for ca. 25 patienter sideløbende med den kliniske vejlederfunktion. Helle Egsgaard har taget uddannelse som klinisk vejleder og er aktuelt i gang med en diplomuddannelse i vejledning og supervision. Herudover har hun taget grunduddannelse i Kognitiv Terapi samt uddannelse som nøgleperson for etniske minoriteter. Krav vedrørende klinisk pensum Litteraturliste sendes sammen med velkomstbrev eller udleveres ved introduktion. Information om selvvalgt litteratur kan findes i Modulbeskrivelse. Selvvalgt litteratur skal godkendes af den kliniske vejleder og indskrives i eportfolio senest 1 uge før intern klinisk prøve. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er forudsætning for at deltage i den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder afgør, om den studerende har været studieaktiv. For at blive indstillet til intern klinisk prøve, skal den studerende: deltage aktivt i det daglige arbejde i klinikken udarbejde en individuel kliniske studieplan i eportfolio, bruger den og kontinuerligt ajourføre den planlægge, udføre, reflektere over og evaluere minimum et selvstændigt interagerende patientforløb deltage aktivt i såvel eget som medstuderendes seminar gennemføre fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativ aktivitet i en form, der aftales med den kliniske vejleder være skriftligt eller mundtligt forberedt sig til vejledningssamtaler. Det aftales med den kliniske vejleder anvende og ajourføre eportfolio indskrive selvvalgt pensum i individuel klinisk studieplan minimum en uge før intern klinisk prøve Udarbejdet af: Lis Nygaard Madsen - Klinisk vejleder, Ambulant Psykoseenhed - Team NV Helle Egsgaard-Pedersen Klinisk vejleder, Ambulant Psykoseenhed - Team SC Susanne Bendix - Ledende sygplejerske, Ambulant Psykoseenhed. Risskov d. 21/ Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, nov. 2012, aug Side 8 af 8

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Ambulant Psykoseenhed Afdeling P Aarhus Universitetshospital, Risskov 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulant Psykoseenhed Team NV & SC Afdeling P Aarhus Universitetshospital, Risskov 2 1. Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Det kliniske undervisningssted hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret under afdeling P (psykosesøjlen), Århus

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Aarhus Universitetshospital Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Afdeling Q Ambulatorium for Mani og Depression Risskov

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Afdeling Q Ambulatorium for Mani og Depression Risskov Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afdeling Q Ambulatorium for Mani og Depression Risskov 1. Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Patient/borger kategorier Overordnet har ambulatoriet 2 målgrupper, henholdsvis den almenpsykiatriske og den socialpsykiatriske.

Patient/borger kategorier Overordnet har ambulatoriet 2 målgrupper, henholdsvis den almenpsykiatriske og den socialpsykiatriske. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er tilknyttet og hører ind under Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Hospitalet er inddelt i 5 afdelinger: Afdeling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Modul 12 Psykose Afdelingen, Opus Århus Universitetshospital, Risskov Marts 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Organisering af afdeling Q består af afdelingsledelsen; Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q s ledelse består af overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er en tilhørende administrativ

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Ambulatorium for Mani og Depression Afdeling Q Aarhus Universitetshospital Risskov 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Nykøbing Sj Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sj. Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Marianne Saxtorph Mailadresse:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling P, som er afdeling for psykoser.

M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling P, som er afdeling for psykoser. Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling P, som er afdeling for psykoser. Århus Universitetshospital, Risskov er inddelt i 4 afdelinger: som er afdeling for psykoser,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital, Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdelingen for organiske

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Distriktspsykiatri Thy/Mors er en del af Region Nords tilbud til psykisk syge. Vi dækker Thisted og Morsø kommuner. Distriktspsykiatrien

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf. 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Perron 4. (Bo og værested for socialt udsatte) Jernbanegade 4D 8900 Randers C. 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Skolebørnsafsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit C - Risskov er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Specialcenter Baunegården, Bjerggårdsvej 5, Tebstrup 8660 Skanderborg Landsbyen Sølund Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg 1 Klinisk uddannelsesplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Endokrinologisk ambulatorium, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. Semester Sønderparken Specialområde Socialpsykiatri Voksne Søndergade 21 8783 Hornsyld Tlf.: 78476450 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland.

Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk undervisningssted Adresse Telefon Klinisk vejleder BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Dato 01-05-2018 Region Syddanmark, LP Aabenraa Opnørplads 1-3, 3.sal, 6200 Aabenraa Tlf.: 99446100 Conni

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk sengeafsnit O1 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon: 78475010 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere