Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012"

Transkript

1 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres ved omfattende skemaændring. Børnene vil få udleveret arbejdsbogen Let s do it. My very first, som de må skrive i. Desuden udleveres ekstrabogen Break! First Round, som eleverne må arbejde selvstændigt i på klassen og derhjemme. Fortsættelsen til Let s do it. My very first; Let s do it. Let s start vil blive udleveret til de elever, der evt. skal udfordres yderligere. Hertil kommer kopier fra forskellige bogsystemer. Visuelle hjælpemidler som film, tegninger, fotos, konkrete genstande, diverse hjemmesider på nettet m.v. vil blive inddraget som supplerende materiale i undervisningen.. Overordnet mål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Undervisningen skal gennemvarierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Kundskabs- og færdighedsområder De centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold Trinmål efter 4. klasse Kommunikative færdigheder forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier deltage i sproglege og små rollespil fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkelt tekst udveksle enkle informationer og eventuelle produkter på klasseplan mellem klasser i ind- og udland

2 Sprog og sprogbrug anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden stave enkle ord og udtryk genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere anvende enkle indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler forstå og udføre enkle sproghandlinger Sprogtilegnelse have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik have mod på at skrive på engelsk udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål indgå i pararbejde og sammen med partneren, selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg anvende billedordbøger og enkle it-baserede ordforrådsprogrammer anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil Kultur og samfundsforhold kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger give eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur Elevforudsætninger og begynderundervisning Arbejdsformer Elevernes alder og udvikling taget i betragtning bliver tilgangen til engelskfaget legende og konkret. Der vil være fokus på det handlingsprægede og musisk-kreative dvs. spil, lege, rollespil, små dialoger, sange, rim og remser samt på gentagelser. Det er centralt, at eleverne får en tryg sprogstart, at de får mulighed for at udvikle sig optimalt, samt at progressionen i faget tilgodeses. Der vil være stor forskel på elevernes engelskfærdigheder og erfaringer med engelsk, derfor må undervisningen indeholde mange forskellige aktiviteter på forskellige niveauer. Desuden vil eleverne være klar til at blive præsenteret for det skrevne ord f. eks. på flashcards hvor ord og billeder kombineres eller gloser fra tekster, der i forvejen er gennemgået mundtligt. Så vidt det er muligt, vil engelsk blive anvendt som Classroom Language. Det vil sige, at engelsk i så vid udstrækning som muligt benyttes på klassen og i elevernes interne samarbejde. Eleverne skal udtrykke sig så meget som muligt på engelsk og opleve, at det er helt naturligt at lave fejl, når man lærer et fremmedsprog. De vil også opleve, at meget af undervisningen foregår på engelsk, og at de opmuntres til at forsøge at bruge sproget, så meget som de kan. Gradvist vil eleverne lære et klassesprog med faste vendinger, som vi sammen gør brug af f.eks. når vi hilser på hinanden, beder om noget, siger farvel, osv. Undervisningen bygger på, at eleverne, bl.a. fra danskundervisningen, allerede har en kunnen, viden og erfaring med hensyn til at kommunikere, til sprog og sprogbrug, til at lære samt en forståelse af deres om verden, herunder erfaring med it og engelsk. Undervisningen vil bestå af en vekslen imellem fællesarbejde på klassen, gruppearbejde, par-arbejde, værkstedsarbejde og individuelt arbejde. Det vigtigste mål er, at alle taler med mange i kraft af forskellige kommunikative aktiviteter. Aktiviteter: Elevernes forskellige måder at lære på vil blive tilgodeset gennem en vekslen mellem at lytte, imitere/skrive af, se, tale, skrive og bevæge sig. En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog som eksempelvis engelsk.

3 Evaluering Når der sættes mål for undervisningen, som ovenfor, er det vigtigt at undersøge, om vi når de mål, vi har sat for os selv og for klassen som helhed. Det gør vi gennem følgende former for evaluering: Løbende evaluering af elevernes mundtlige præstation i timerne. Mindre mundtlige og skriftlige evalueringer efter hvert forløb, hvoraf nogle er integreret i Let s do it! My very first. Lidt større evalueringsopgaver før elevplanerne resultaterne anføres heri. Staveord inden for hvert nyt emne. Lærer/elevsamtaler efter behov. Elevernes fremskridt afdækkes ved at iagttage deres lyst, evne og villighed til at tale og bruge det, de lærer. Der vil indimellem blive evalueret vha. små hjemmelavede prøver. Det vil hovedsageligt være forståelse, ordforråd samt grammatik, der testes sådan. IT Undervisningens indhold og emner It integreres således, at det inden for hvert emne tilstræbes, at eleverne får muligheden for at arbejde ved computer. Dette arbejde kan f. eks. bestå i fremstilling af en PPT-præsentation med de ord, de har lært, ordbogsopslag på Internettet eller i den elektroniske ordbog, små skriveopgaver på engelsk i Word, og brug af de mange engelsksprogede hjemmesider med spil, lege opgaver osv., der findes på Internettet. Engelskundervisningen i 3. klasse vil være baseret på det basale og nære. I løbet af året skal vi beskæftige os med flg. emner (udvalgt på basis af Fælles Måls anvisninger, med forbehold for tilføjelser og ændringer efter behov, da eleverne ofte kommer med vidt forskellige forudsætninger for engelsk): Faste vendinger Vores klasseværelse Tal Farver Halloween Vores krop Jul Tøj Farver, flag og lande Dyr Min familie Ugedage og måneder Mad Grammatik: Adjektiver, substantiver i singularis og pluralis, verbum: To be.

4 Aktivitetsplan Nedenstående emner, er efter planen, dem vi skal nå i løbet af året. Dette er kun vejledende, og der kan komme ændringer i både emner og rækkefølge. Derudover kan der blive tilføjet emner. 1. periode Uge Mål Greetings Introducing Songs, Let s do it. My very first greetings f. eks. hello/hi/good bye/bye/see you/how are you/i m fine thank you what s your name/my name is etc. Our classroom Flashcards, crosswords/word searches, kopisider Kendskab til classroom words. Vi vil sætte engelske navne på tingene i klasseværelset. Adjectives Let s do it. My very first, crosswords/word searches tillægsord + staveord. Nouns Let s do it. My very first, crosswords/word searches navneord - staveord. Numbers Flashcards, Let s do it. My very first, crosswords/word searches Kendskab til tallene fra staveord. Colors Flashcards, Let s do it. My very first, crosswords/word searches Samme sites som ovenfor farver - staveord. Tradition: Halloween, October 31th Flashcards, Let s do it. My very first, crosswords/word searches Kendskab til ord der har at gøre med Halloween. Viden om hvorfor vi holder Halloween.

5 2. semester Uge Mål My body Flashcards, Let s do it. My very first, songs, Games, crosswords/word searches /n/me/mybody/load.htm?f vigtigste body parts - staveord Værksted: monsters: make a mini monster book (happy/sad/scared/ surprised/sleepy). Evaluering: Draw a face with two eyes, a nose, and a big happy mouth samt Let s do it. My very first p. 23 (crossword puzzle). Nouns - plural Let s do it. My very first og kopisider Bevidsthed om at der tilføjes et s på engelske navneord, når de sættes i flertal. Tradition: Christmas and gifts Flashcards, songs, worksheets, crosswords/word searches, Let s do it. My very first vigtigste ord, der hører den engelsksprogede jul til. Kendskab til hvordan man holder jul i engelsktalende lande sammenlignet med Danmark. Christmas cards, letters to Santa.

6 3. semester Uge 1-12 Mål Clothes Colors, flags and countries Flashcards, bingo, crosswords/word searches, game: dress the doll, Let s do it. My very first Let s do it. My very first Kendskab til navnene på de beklædningsgenstan- de samt fraserne What are you/is he/she wearing I m/he/she is wearing... Who is wearing... Staveord. Evaluering: What colour is/are... Kendskab til udvalgte landes og sprogs navne på engelsk. To be - ental og flertal, uregelmæssige flertalsnavneord Let s do it. My very first og kopisider Kendskab til at to be bøjes forskelligt i ental og flertal på engelsk modsat på dansk (uregelmæssigt udsagnsord) og at der ikke bare sættes s på alle navneord i flertal. Animals og to be Flashcards, songs, games, Let s do it. My very first, story: Polar Bear, Polar Bear, wordsearch Kendskab til navnene på de bondegårds- og vilde dyr staveord.

7 4. semester Uge Mål My family Flashcards, wordsearch, crosswords, div. worksheets navne på familiemedlemmer staveord. Weekdays and months Food Numbers Flashcards, songs, wordsearch (month song) Flashcards, story: the greedy hippo, songs, games, worksheets, wordsearch, draw your favourite pizza Flashcards, crosswords/word searches Kendskab til ugedagenes og månedernes navne samt fraserne Which day is it today?...was it yesterday?...will it be tomorrow? Staveord. fødevarers navne samt fraserne: What s your favourite My favourite... fruit & vegetables pizza words breakfast vocabulary table vocabulary ental/flertal Staveord. Kendskab til tallene fra staveord.

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere