ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET"

Transkript

1 ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August

2 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser. I henhold til folkeoplysningsloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsens forpligtelse opfyldes bl.a. ved, at den yder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, og debatskabende aktiviteter) og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde). Du er altid velkommen til at kontakte Kultur- idræts- og fritidssekretariatet, hvor vi vil forsøge at hjælpe og besvare spørgsmål som relaterer sig til folkeoplysningsområdet. Kultur- og Fritidssekretariatet Kontoradresse: Østerbro 2, 4720 Præstø Postadresse: Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 2

3 Indhold: Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Afsnit 17 Afsnit 18 Afsnit 19 Afsnit 20 Afsnit 21 Afsnit 22 Folkeoplysningsområdets styrelse. Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer Lovgrundlaget Børneattester Den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskudsordning vedr. den folkeoplysende voksenundervisning. Fleksible undervisningsformer. Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Afregningsskema for den folkeoplysende voksenundervisning Deltagere fra andre kommuner. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Tilskudsordning for foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Distriktsforeninger. Hædring af det frivillige foreningsliv. Mesterskaber, Årets talent, Årets fritidsleder, Årets udøver. Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Lokalereservation. Større arrangementer. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Vordingborg Kommunes ordning for lokaletilskud. Regler for tilskud til kørselsudgifter i forbindelse med handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed eller handicapidræt. Regnskab. Oversigt over lokaler og udendørs anlæg Vigtige datoer 3

4 Afsnit 1 Folkeoplysningsområdets styrelse. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutningskompetencen er, i overensstemmelse med de almindelige styrelsesretlige regler, delegeret til det stående udvalg. I dette tilfælde Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur-, Idræts- og Kulturudvalget afholder 1 årligt møde med: 1. Idrætsforeninger 2. Spejdere og øvrige foreninger 3. Aftenskoler Herudover afholdes 1 årligt møde med alle folkeoplysende foreninger. Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets medlemmer Birthe Helth (formand) Eva Sommer-Madsen (næstformand) Carsten Olsen Else-Marie Sørensen Brit Skovgaard Folkeoplysningsråd I henhold til den vedtagne Folkeoplysningspolitik er der nedsat et Folkeoplysningsråd der har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt et 35, stk. 2 udvalg inden for de økonomiske rammer kommunalbestyrelsen fastlægger. Folkeoplysningspolitik Vedtægt for Folkeoplysningsrådet Folkeoplysningsrådets medlemmer: Folkeoplysningsrådets forretningsorden: Link til politikken Link til vedtægterne Link til rådets medlemmer Link til forretningsordnen 4

5 Afsnit 2 Lovgrundlaget Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivillig folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen) Hvad siger loven? Med respekt for forskellige holdninger, skal loven sikre offentlige tilskud m.v. til: den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtagers idégrundlag Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til: 1. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelses former for voksne og for børn og voksne sammen om folkeoplysende voksenundervisning, herunder fritids- og ungdomsklubber. 2. aktiviteter for børn og unge og eventuelt til aktiviteter for voksne om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Kommunalbestyrelsen anviser, til den frie folkeoplysende virksomhed, de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, der er beliggende i kommunen. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til private lokaler m.v. til den folkeoplysende voksenundervisning, hvis det ikke er muligt at anvise et egnet offentligt lokale. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af de frivillige folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskud eller anvisning af lokaler til idrætsforeninger og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren, der ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner, jf. lov nr af 22. december 2004 om fremme af doping fri idræt kan nedsættes eller bortfalde. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler en beløbsramme til: 1. Den folkeoplysende voksenundervisning og 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 3. Udviklingsarbejde inden for lovens område. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. 5

6 Afsnit 3 Børneattester Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven 4, stk. 4, og 45, stk. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved 1, nr. 1 og 5, i lov nr af 27. december Hvad siger loven? Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring herom. Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæring på foreningens vegne. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæring afgives en gang årligt i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler. Erklæringen kan afgives med foreningens digitale signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCESstandarden eller højere. 6

7 Afsnit 4 Den folkeoplysende voksenundervisning. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en årlig økonomisk ramme, størrelsen afgør den selv, til folkeoplysende voksenundervisning. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er, at fremme demografi forståelse og aktivt medborgerskab med udgangspunkt i undervisningen, at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter, og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling. En folkeoplysende forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal: 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde folkeoplysende undervisning efter denne lov, 3. have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne der står bag foreningen, 4. give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, 5. have en folkeoplysende voksenundervisnings virksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, 6. være hjemmehørende i tilskudskommunen 7. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1. Foreningens formål 2. Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. Redskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. Foreningens hjemsted 5. Betingelser for medlemskab 6. Tegningsret for foreningen 7. Procedure for vedtægtsændringer 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Foreningen træffer inden for lovens bestemmelser beslutning om valg af emner. Der kan ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksen undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet er agitation, valgkampagner, fagforeninger, partier mv., behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne skabes debat herom. Der kan ikke ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i ovennævnte begreber og kan fravige de nævnte begrænsninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. 7

8 Kommunalbestyrelsens samlede tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning må ved afregningen ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere samt inden for fleksible tilrettelæggelsesformer nærmere specificerede udgifter. 10% af tilskudstilsagnet skal anvendes til debatskabende aktiviteter. 8

9 Afsnit 5 Vordingborg kommunes tilskudsordning. I henhold til gældende lovgivning ydes tilskud til leder- og lærerløn med følgende tilskudsandele: Almen undervisning.. Undervisning Studiekredse Foredragsvirksomhed (max. 6 løntimer pr. foredrag) Instrumentalundervisning Undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne 1/3 tilskud 5/7 tilskud 7/9 tilskud 10% puljen (debatskabende aktiviteter) Skal annoncers og være åben for alle. Deltagerbetaling er ikke krævet. I det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelsen heraf fremgå af annonceringer. De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål. Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emner skal annoncers og være åben for alle. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet. Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab. Der skal tilbydes debat, der inddrager deltagerne aktivt som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Debatskabende aktiviteter er ikke bundet af reglerne om aflønning af lærere og ledere. Udgifter, afholdt af puljen til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres. Hvis 10% puljen ikke bliver brugt til debatskabende aktiviteter, skal beløbet tilbagesendes til Vordingborg kommune. Puljen kan ikke anvendes til: Befordring af deltagere Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi Entréudgifter for deltagere 9

10 Afsnit 6 Fleksible tilrettelæggelsesformer Den enkelte forening kan af sin pulje til undervisning bruge 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer. Af den ramme som kommunen tildeler, SKAL foreningen afsætte 10% til debatskabende aktiviteter og af restbevillingen KAN foreningen bruge op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer. Skal opfylde formålet i folkeoplysningsloven og at de fleksible tilrettelæggelsesformer skal have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Det er en betingelse, at fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelse og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Puljen til fleksible tilrettelæggelsesformer kan afregnes på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Ved fleksibel læring (fjernundervisning) skal mindst 30% af timerne for det enkelte hold gennemføres i fællesskab d.v.s. ved fysisk fremmøde. Tilskuddet til fleksible tilrettelæggelsesformer kan anvendes til: Lærer- / instruktørløn (lærer- og lederløn, er ikke bundet af satserne i lønbekendtgørelsen) Lederhonorar kan højst udgøre 20% af udgifterne til de fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Undervisningsmaterialer af ikke blivende værdi. Lokaleudgifter. Annoncering Der skal aflægges særskilt regnskab for anvendelse af tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud til et kalenderår skal indsendes til Kultur- og Fritidssekretariatet senest d. 1. oktober året før. Ansøgningen indsendes på skema med oplysning om antal timer for henholdsvis almen undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og undervisning, hvor den enkelte deltager er handicappet i relation til undervisningen. Indeværende års afholdte og forventede timeforbrug oplyses ligeledes. Nye foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, indsender ansøgning på skema, der kan rekvireres på Kultur- og Fritidssekretariatet. Etablerede foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, der ikke har haft aktiviteter i beregningsåret, tildeles tilskud på baggrund af seneste aktivitetsår (eventuelt del af år, omregnet til helt år), dog højst til den planlagte aktivitet det kommende år. Ved tilskuddets fordeling lægges den enkelte ansøgers forventede forbrug af timer i indeværende år samt begrundet aktivitetsudvidelse til grund for bevillingen. Tilskudstilsagn / afslag På grundlag af kommunalbestyrelsens godkendte regelsæt og budget meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn / afslag senest d. 1. december for det efterfølgende kalenderår (tilskudsår). Klagebestemmelser Klager afgørelsen kan senest 4 uger fra afgørelsens meddelelse, indbringes for kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen angår. 10

11 Afsnit 7 Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning Hvad siger loven? Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter til undervisning. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale. Lokaletilskud efter folkeoplysningsloven, ydes efter følgende driftsudgifter: 1. Egne, almindelige lokaler 2. Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenu anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale. 3. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. 4. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Eventuelle leje- og fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. Til almindelige, private lokaler, ikke faglokaler, ydes alene tilskud til undervisningstimer før kl. 15. Der ydes tilskud til private faglokaler i tyndt befolkede områder. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i konkrete tilfælde. Der ydes tilskud til leje af private faglokaler, som kommunen ikke selv råder over. Tilskud ydes med max. 75 % af den gældende lokaletilskuds sats. Link til gældende satser Er lokaleudgifter afholdt af flere foreninger, fastsætter kommunalbestyrelsen, hvordan lokaletilskuddet fordeles. Ansøgning om tilskud til ikke-kommunale lokaler. Ansøgning indgives forud for tilskudsåret på skema, der kan rekvireres i Kultur- og Fritidssekretariatet. Ansøgningsfrist: 1. oktober året før tilskudsåret. 11

12 Afsnit 8 Regnskabsaflæggelse for den folkeoplysende voksenundervisning. Foreningen udarbejder og indsender hvert år et afregningsskema der kan rekvireres i for Kultur- og Fritidssekretariatet, hvor der føres dokumentation for foreningens udbetalte lærer- og lederløn deltagernes egenbetaling Kalenderåret er regnskabsåret. Dokumentation for deltagere med handicap i relation til et konkret emne. Dokumentation for deltagere med handicap i relation til et konkret emne skal forefindes i de enkelte foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Deltagere fra andre kommuner. Mellemkommunal refusion opkræves, når der deltager elever fra andre kommuner i undervisningen. Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal pr. 1. januar og 1. juli indsende oplysninger om deltagere fra andre kommuner til Kultur- og Fritidssekretariatet. Oplysningerne skal indeholde cpr.nr., navn, adresse og antallet af undervisningstimer /lektioner. Med hensyn til særlige hold med deltagere fra bo- og naboskaber og lignende institutioner indsendes tillige holdkort. 12

13 Afsnit 9 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Kommunalbestyrelsen fastsætter en årlig økonomisk ramme, til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Den frie folkeoplysende virksomhed En frivillig folkeoplysende forening skal 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyde oplysende virksomhed efter denne lov, 3. have en bestyrelse, 4. være demokratisk opbygget, 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at yde tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Den virksomhed der tilbydes, skal bygge på fællesskab. Hvor der kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private kommercielle virksomheder, skal kommunalbestyrelsen være særligt opmærksom på folkeoplysningslovens krav til formål og foreningsdannelse, når den støtteberettigede virksomhed vurderes, herunder når kommunalbestyrelsen fraviger reglen om at der ydes særlige tilskud til følgende formål 1) nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper 2) undervisning m.v. der forudsætter små hold. Tilskud eller anvisning af lokaler til idrætsforeninger og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren, der ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner, jf. lov om fremme af doping fri idræt kan nedsættes eller bortfalde. En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1. Foreningens formål 2. Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. Redskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. Foreningens hjemsted 9. Betingelser for medlemskab 10. Tegningsret for foreningen 11. Procedure for vedtægtsændringer 12. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. Kommunalbestyrelsen kan sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats, og anden betaling. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemt og samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med andre folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette efter objektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb. 13

14 Foreninger der godkendes i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den mdr. foreningen er godkendt. Tilskuddet beregnes forholdsmæssigt efter antal mdr. pr. år, hvor foreningen har været godkendt. Eksempel: hvis en forening godkendes i maj mdr., beregnes tilskuddet som 5/12. 14

15 Afsnit 10 Vordingborg kommunes tilskudsordning for foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Grundtilskud Grundtilskud ydes med kr. årligt til godkendte folkeoplysende foreninger, med folkeoplysende aktivitet, der har mindst 10 medlemmer under 25 år. I flerstrengede foreninger modtager hver aktivitetsafdeling grundtilskud efter ovenstående kriterier. Link til grundtilskuds satsen Aktivitetstilskud Unge under 25 år udløser årligt pr. medlem for en aktivitet med instruktion. 1 point pr. medlem for en aktivitetssæson på under 20 uger. 2 points pr. medlem for en aktivitetssæson på mellem uger. 3 points pr. medlem for en aktivitetssæson på mellem uger. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Der afsættes kr. årligt til hver forening til leder- og instruktøruddannelse. Tilskuddet forudsættes anvendt til foreningens uddannelse af ledere og instruktører. I flerstrengede foreninger modtager hver aktivitetsafdeling kr. til leder- og instruktøruddannelse, efter ovenstående kriterier. Udviklingspulje Der afsættes en årlig pulje til udvikling. Foreningerne kan søge om tilskud til udviklingsprojekter. Ved ansøgningen lægges der vægt på samarbejdet med andre foreninger eller institutioner. Der forsøges oprettet en kommunal foreningslederuddannelse, i erkendelse af foreningernes erfaringer med vanskeligheder med at få besat leder- og bestyrelsesposter. Eliteidrætspulje Der afsættes en årlig pulje til eliteidræt, idet elite defineres som deltagelse i landsholdssamling arrangeret af eget forbund og deltagelse i nationale og internationale mesterskaber. Støtte gives fortrinsvis til yngre udøvere under 25 år, der er under uddannelse. Modtageren skal være bosiddende i Vordingborg Kommune, men kan repræsenterer foreninger, der ikke er hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Der ydes max kr. pr. udøver pr. år. Link til elitepulje satsen Materialestøtte Der ydes tilskud til materiel efter flg. principper: Der afsættes et beløb til materialestøtte på udvalgets budget til udvikling af foreningslivet. Der lægges særlig vægt på, at der i ansøgningen anføres hvordan det påtænkte materiel kan lette hverdagen for de frivillige ledere og instruktører, f.eks. ved afhjælp af tunge løft og miljøhensyn. Der ydes tilskud til materiel, som er direkte relateret til foreningens aktiviteter. Der ydes tilskud på 50% af materialeudgiften inden for et samlet beløb på max kr. pr. forening pr. år. Det maksimale tilskud vurderes i forhold til: Foreningens samlede medlemstal Foreningens andel af børn og unge under 25 år set i forhold til foreningens samlede medlemstal. Der ydes ikke tilskud til foreninger, der alene har medlemmer over 25 år. Der ydes ikke tilskud til forhåndsindkøbt materiel. Midler bevilges efter ansøgning. Link til materialepulje satsen Tilskudsgrundlag Grundlaget for beregningen af tilskud er foreningens forventede aktivitetsmedlemmer for det år der søges. En forening kan have flere aktiviteter (flerstrengede foreninger) f. eks. gymnastik, badminton og fodbold. Hver aktivitet er en selvstændig enhed og medlemmerne betaler kontingent til hver aktivitet. En forening kan alene indeholde én afdeling inden for samme hovedorganisation. 15

16 Det kommunale tilskud pr. aktivitetsmedlem kan ikke overstige medlemmets egen kontingentbetaling. Hvad kan tilskuddet bruges til? Tilskuddet skal anvendes bredt til gavn for medlemmer under 25 år, f.eks. aktiviteter, instruktørløn, kontingentreduktion, lederuddannelse osv. Der ydes ikke særskilte tilskud til lederuddannelse, lejre og ture. Der gives tilskud til alle medlemmer under 25 år i foreningen, uanset medlemmets bopælskommune. Ansøgning om tilskud Der søges om grund- og medlemstilskud én gang årligt. Ansøgningsfristen er d. 1. november, hvor der kan søges om tilskud for det kommende år. Ansøgningen sker på et skema, hvor det forventede antal medlemmer i det kommende år samt budgetteret kontingent oplyses. Afviger det budgetterede medlemstal væsentligt fra det foregående år, skal afvigelsen begrundes. Ansøgningsskema udsendes til de frivillige folkeoplysende foreninger, som er kommunen bekendt. Nye foreninger kan rekvirere skema i Kultur- og Fritidssekretariatet. Vordingborg kommune annoncerer om ansøgningsfrister i et distriktsblad der udkommer i hele kommunen. Udbetaling og dokumentation På grundlag af ansøgning udbetales tilskuddet a conto forud med halvdelen henholdsvis i januar og i juli. Senest den 1. april efter budgetårets (tilskudsårets) udløb, indsendes faktiske oplysninger om medlemstal og kontingent. Alle, der har været aktive medlemmer i perioden 1. januar 31. december, og som har betalt kontingent skal tælles med. Efterregulering sker således: Hvis foreningen skal tilbagebetale medlemstilskud og lokaletilskud, sker det på særskilt regning. Hvis foreningen skal have yderligere lokaletilskud, sker det ved særskilt udbetaling. Der sker ingen ekstra udbetaling af medlemstilskud, hvis en forening har flere faktiske medlemmer end oplyst ved ansøgningen. 16

17 Afsnit 11 Distriktsforeninger m.v. Ved distriktsforening for børn og unge forstås foreninger m.v. med lokalforeninger i flere kommuner. Kredsforeninger og lokalforeninger, der er medlem af en distriktsforening, er ikke distriktsforeninger. Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud for lokalforeningernes medlemmer Administrative sammenslutninger uden foreningsmæssige aktivitetstilskud, betragtes ikke som distriktsforeninger. Kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner, træffer aftale med administrationskommunen om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, om lokaletilskud, om eventuelt tilskud til foreningsarbejdet og om fastsættelse af regler om afregning af tilskud, herunder tilbagebetaling af tilskud. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen anviser de til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, til foreningsarbejdet for børn og unge. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, kan yde tilskud til foreningsarbejdet for børn og unge. Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, kan fastsætte regler om afregning af tilskud, herunder om tilbagebetaling til foreningsarbejdet for børn og unge. Vordingborg kommune indhenter medlemsoplysninger via distriktsforeningerne. Disse oplysninger lægges til grund for en fordeling af udgifterne, der relaterer til lokalforeningerne i de kommuner hvor distriktsforeningen har aktivitet. 17

18 Afsnit 12 Hædring af det frivillige foreningsliv Danmarksmesterskaber (forbundsmesterskaber), Nordiske Mesterskaber, Europamesterskaber og Verdensmesterskaber præmieres. Kultur- og Fritidssekretariatet annoncerer om ansøgningsfrister i et distriktsblad der udkommer i hele kommunen. Vordingborg Kommune afholder, i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, en festlig sammenkomst hvor mestrene hædres. Mesterskaberne skal være opnået i en forening, der er hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Mesterskaberne skal være godkendt af Danmarks Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger (DDS). Hvordan får vi besked? Indsend kopi af mesterskabsdiplom og gerne digitale fotos til Kultur- og Fritidssekretariatet. Ved samme sammenkomst hædres: Årets talent Prisen gives til en person eller et hold, der har ydet en ekstraordinær præstation i det foregående kalenderår. Modtageren profilerer sin aktivitet. Modtageren har et potentiale, der kan videreudvikles. Modtageren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune Årets fritidsleder Prisen tildeles en fritidsleder som gennem en årrække har ydet en særlig, frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes foreninger. Modtageren er prototypen på en leder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren er aktiv. Årets udøver Udøverprisen gives til et hold eller enkeltperson, som har ydet en indsats udover det sædvanlige. Modtageren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune. Dommerkomité Der nedsættes en dommerkomité, der udpeger årets talent, årets fritidsleder og årets udøver efter indstilling fra foreninger og enkeltpersoner. Hvis du vil vide mere Kontakt Kultur- og Fritidssekretariatet 18

19 Afsnit 13 Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Hvad siger loven? Anvisning, i prioriteret rækkefølge, til den frie folkeoplysende foreningsvirksomhed af følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører Vordingborg Kommune eller er beliggende i denne. 1. Kommunale lokaler m.v. 2. Lokaler m.v. der benyttes til udbud af uddannelse med godkendelse efter lov om institutioner for uddannelse til studentereksamen (stx), lov om institutioner for uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelse, samt lokaler, der benyttes til udbud af uddannelse til sygeplejerske og radiograf og til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v. Dette gælder dog ikke lokaler m.v., der tilhører private gymnasier og studenter- og hfkurser. 3. Regionale lokaler. 4. Statslige lokaler. Den der skal stille et af de i nr. 2 nævnte lokaler til rådighed, kan dog stille et andet tilsvarende egnet lokale til rådighed. Hvem skal først have lokaler? Ved anvisning af lokaler og udendørs anlæg, skal der normalt prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Aktiviteter for børn og unge. 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 3. Aktiviteter for voksne. Aktivitet for handicappede skal normalt anvises først Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Kan man få anvist lokale uden at få tilskud? Det er en betingelse for anvisning, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser (være en forening se afsnit 3 og 8), men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktivitet. Der kan herunder anvises lokaler til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Koster det noget at benytte lokaler og udendørsanlæg? De nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Kommunen kan samle anvisning Kommunalbestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, samle anvisningen af lokaler m.v. geografisk og i kortere samlede åbningstider, dog således, at der tages hensyn til, at deltagerne får rimelige transportafstande. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene tidspunkter på døgnet, hvor lokaler m.v. der er til rådighed, ikke udnyttes fuldt ud. Lokaler der anvises skal ligge i rimelig nærhed i forhold til deltagerne Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted. Kan et anvist lokale benyttes af andre? Skal et lokale m.v. i en periode, hvori det er anvist til folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvis benyttes til det primære brug, skal kommunalbestyrelsen i så god tid som muligt varsle det til foreningen, der har fået stillet lokalet til rådighed. 19

20 Lokaler inddrages hvis de ikke benyttes Kommunalbestyrelsen kan, efter en skriftlig varsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat af ejerne af lokalerne overtrædes. Kan man kræve et bestemt lokale på en bestemt ugedag på et bestemt tidspunkt? Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokaler på et bestemt tidspunkt på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold. Udlån og udleje af lokaler og udendørsanlæg tilhørende Vordingborg Kommune Vederlagsfrit Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, lys, varme rengøring og fornødent udstyr til: 1. Foreninger der er hjemmehørende i Vordingborg Kommune og er godkendt som en folkeoplysende virksomhed til afvikling af træning, stævner, undervisning, foredrag, studiekredse, opvisninger, turneringer, bestyrelsesmøder, klubmøder og generalforsamlinger, hvortil der ikke kræves entré. 2. Ungdomsskolens undervisning og klubaktivitet. Udstillinger og arrangementer i øvrigt i forbindelse med foreningers og ungdomsskolens virksomhed, hvortil der ikke kræves entre. Mod betaling Kommunens lokaler og udendørsanlæg kan stilles til rådighed imod betaling af leje til: Godkendte foreninger: Arrangementer, herunder foreningsfester, andespil, bankospil, opvisninger og lignende, som skal tjene penge til at styrke økonomien i foreningen. Foreningen kan vælge at betale fuld leje eller 15% af overskuddet ved arrangementet. I sidste tilfælde skal foreningen, senest 2 måneder efter det enkelte arrangements afvikling indsende regnskab til Kultur- og Fritidssekretariatet. Andre brugere Kultur- og Fritidsudvalget kan i særlige tilfælde tillade benyttelse af lokaler til: Store arrangementer, der ikke kan rummes i andre lokaler i Vordingborg Kommune. Arrangementer, hvor overskuddet går til velgørende formål. Udstillinger m.v. som foreninger/organisationer afholder med salg for øje (messer m.v.) Private fester og sammenkomster Kommunale lokaler kan ikke udlånes til private fester eller andre private sammenkomster. Fordeling af lokaler til fast ugentlig træning / undervisning. Kommunens lokaler og udendørsanlæg fordeles én gang årligt i april/maj måned, på baggrund af indsendt ansøgningsskema, som kan rekvireres i Kultur- og fritidssekretariatet. 20

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere