MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2012 95. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG 1

2 Fødselsdage JUNI 2. juni år. Pia Margit Johnsen Svanevej 8, Ny Sebberup 8723 Løsning 9. juni år. Peter Attermann Iversen Højbjergvej 5 A, Skellerup 5540 Ullerslev 14. juni år. Jens Thirup Graven Lauritzen Albjergvej Oure 22. juni år. Gudrun Brinkmann Eghavevej 8 B, Troense 5700 Svendborg 28. juni år. Gerhart Kohls Vindeby Violvej Svendborg 30. juni år. Joan Andersen Lodsvej 25, Nordby 6720 Fanø 30. juni år. Finn Illum Jørgensen Grundtvigsvej Odense M JULI 21. juli år. Walther S. Østerlund Flintlåsgatan Ystad 26. juli år. Søren Christensen Almindingensvej Østermarie AUGUST 20. august år. Hans Chr. Vestergaard Jensen Degnevænget 8, Kr. Stillinge 4200 Slagelse 27. august år. Leif Steenberg Paris Boulevard Hvidovre 28. august år. Erik Fl. Sanimvinaq Pedersen Initsaaip Aqqulaa B Ittoqqortoormiit SEPTEMBER 9. september år. Reijo Antti Andersen Østergågade Nykøbing F 12. september år. Anette Rønne Ibsen Lauritz Sørensens Vej 75, Frederiksberg 13. september år. Poul-Erik Hansen Rønnevej Næstved 16. september år. Teddy Henning Nielsen Englandsvej 86, 1.tv København S. 27. september år. Ervin Olsen Kalvens Kvarter Ballerup Foreningen ønsker tillykke! 2

3 radio telegrafen Medlemsblad for Radiotelegrafistforeningen af 1917 Nr. 2 Maj årgang ISSN: Redaktion: Jan Preisler (Ansvarshavende) Udgiver: Radiotelegrafistforeningen af 1917 Gl. Køge Landevej 55, 5.sal 2500 Valby Telefon Girokonto: Netbank: Oplag: 650 eksemplarer Telefontid: Mandag, onsdag og fredag: Kontoret i Grønland: Telefax Formand: Carol Ann Thrane Tlf.: Forretningsfører: Vagn Klovborg Tlf Layout: Bodil Laursen og Jan Preisler Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a/s Livøvej 1, 8800 Viborg - Telefon Forsidebillede: SIMAC, Svendborg Fra venstre: Jan Preisler, Geert Willendrup (OXA), Regner Seidler og Erik Rasmussen (SIMAC) Foto: Anni Solberg Det er i dag et vejr, et forårsvejr Det er i dag et vejr, et forårsvejr. Sådan sang Kim Larsen engang, og det er da også lige det, man kunne blive fristet til at synge med på i dag. Den 1. maj en herlig dag med flot vejr med sol og med masser af taler rundt omkring i vores gamle land både fra den højre, den venstre og den midterste del af Folketinget. En af landets mest fremtrædende politikere udtalte her til morgen (på et af de tidlige 1. maj møder), at der må skaffes flere private arbejdspladser, og at det var imponerende, så tilbageholdende lønmodtagerne havde været med hensyn til de seneste overenskomstforhandlinger. En anden noget yngre, men ikke mindre kendt politiker, udtalte, at der ikke skabes flere arbejdspladser ved at pukke på de arbejdsløse. Fine udtalelser og efter min mening sande udsagn (bortset fra, at det med at skaffe flere arbejdspladser burde være hele vejen rundt og ikke kun private arbejdspladser ), men hvad sker der? Gør dog noget ved det, alle I kloge hoveder inde på Borgen!! Men pse permanente løsninger. Der er ikke brug for hovsa-løsninger. Men nu over til noget mere fornøjeligt: Vi har som bekendt lige afholdt det 36. repræsentantskabsmøde, og jeg takker repræsentanterne, revisorerne, medlemmerne af redaktionsudvalget og andre for fremmødet, ligesom jeg takker ydmygest for genvalget til endnu en 2-årig periode som foreningens formand. Penneførerens referat af hele repræsentantskabsmødet kan ses i bladet her og på foreningens hjemmeside. Af referatet fremgår det bl.a., at der er lagt op til endnu mere fest og farver end vi hidtil har haft og her taler jeg ikke om foreningens fødselsdag. Så I må selv finde ud af, hvad jeg mener med det, men der er selvfølgelig afsat penge på budgettet til det. Med hensyn til vores 95-årsfødselsdag, så har tilmeldingen, hvor der var deadline i går, været helt overvældende. Det er dejligt, at så mange af foreningens medlemmer har lyst til at fejre dagen. Carol Ann Thrane 3

4 FU Repræsentantskabsmødet Carol Ann Thrane Formand Deltagerne i repræsentantskabsmødet i Fredericia 4 Henning Poulsen Næstformand Jørgen Lund-Ertel Karl Erik Birkholm Jørgen Andresen Jensen Den 19. og 20. april 2012 afholdt foreningen sit ordinære repræsentantskabsmøde nr. 36 i Fredericia. Foreningens formand Carol Ann Thrane bød velkommen til repræsentantskabsmødet og oplæste efterfølgende navnene på medlemmer, som i den forløbne periode fra sidste repræsentantskabsmøde var afgået ved døden. Medlem nr Poul O. Christiansen, 1777 Bjarne Thomsen, 1781 Bent Zimmermann Mortensen, 2492 Klaus Niemann, 3146 Mogens L. Madsen, 3477 Svend Thomas Miller, 3507 Poul Jørgen Sørensen, 4010 Fritz Thorhauge, 4057 Lone Jeppesen, 4879 Steen Munksgaard, 5548 Palle Ritter, 5560 Erik Kronborg, 5590 Svend Erik Hendriksen, 5591 Svend G. Bjørneboe. Repræsentantskabet mindedes stående kollegerne ved et minuts stilhed. Birger Riis-Hansen blev valgt som dirigent, og han konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet samt, at man var beslutningsdygtige. Jan Preisler blev valgt som protokolfører. Første dagsordenspunkt var forslag til ændring af forretningsorden, og til det var indkommet 3 forslag. 1. Man foreslog, at repræsentantskabet kan nedsætte permanente udvalg (OKLA, OKGØ og RED-Udvalg), og hvis man valgte ikke at nedsætte nævnte udvalg, ville FU varetage udvalgets arbejde og funktioner, evt. assisteret af sagkyndige. Hvor det er nødvendigt med særlig ekspertbistand i en forhandling, kan de enkelte tjenestesteders tillidsrepræsentanter og/eller talsmænd indkaldes. Tillidsrepræsentantområdet varetages af OKLA eller forretningsudvalget. Målsætningen er følgende: - at tilvejebringe og foranstalte uddannelser for foreningens tillidsrepræsentanter, herunder medlemmer af Samarbejdsudvalg og sikkerhedsrepræsentanter - at vedligeholde og udbygge kontakten mellem foreningen og tillidsrepræsentanterne - at støtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde som medlemmernes valgte repræsentanter. 2. Tidligere beslutning om udpegning af statsautoriseret revisor blev afløst af ny beslutning om, at FU bemyndiges til at indgå aftale med revisor om revidering af foreningens regnskaber. 3. Beløbsstørrelse for arbejde udført for foreningen blev hævet til kr i timen. De 3 forslag blev vedtaget. Der var stillet forslag til ændring af forretningsordenens bestemmelse om de kritiske revisorers opgaver, således at man fremover sikrer større og mere effektiv kontrol af udgifter og bilagsdokumentation. Forslaget blev vedtaget. Årsberetningerne fra OKLA, OKGØ og RED-udvalget, der forelå i skriftlig form, blev godkendt.

5 Klargøring Carol Ann Thrane redegjorde i formandsberetningen bl.a. for følgende: De mange afskedigelser ved FE og Interpol. I den forbindelse har sekretariatet udført en del ekstra arbejde. Foreningen har flyttet kontoradresse, og foreningens arkivalier er nu sorteret og placeret i kælderrum på foreningsadressen. Drift af feriehusene har givet en del arbejde med tilsyn og generel vedligeholdelse. Foreningen har fået ny revisor og der er sket ændring af kontingentindbetaling ved overgang fra aktiv til passivt medlemskab. Endvidere er der indført strammere procedure vedr. dårlige betalere. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at give meddelelse til kontoret ved langvarig bortrejse for at undgå problemer vedr. kontingentbetaling. DVD er med scannede medlemsblade fra er færdiggjort og udsendt til samtlige medlemmer. FU har besluttet at fremsende gaver i forbindelse jubilæer som medlem af foreningen uafbrudt i 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 år. FU har besluttet at sende fødselsdagsgaver ved 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100-årsdage. På nuværende tidspunkt er der stor tilmelding til 95- års jubilæumsfesten i oktober, og man forsøger at sikre tilstrækkelig plads, så alle rettidigt tilmeldte kan komme med. Til slut udtrykte Carol tak til alle, der udfører et stort og ulønnet arbejde for foreningen i interne og eksterne udvalg. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Indlæg fra Søren Høg Christensen Regnskaberne for de forløbne 2 år blev forelagt til godkendelse af regnskabsfører Jørgen Lund-Ertel. Forningens revisor havde godkendt og påtegnet regnskaberne, som repræsentantskabet efterfølgende godkendte. Formand for OKLA Ingemann Ganderup og formand for OKGØ Karl Erik Birkholm redegjorde for arbejdet med nuværende og fremtidige overenskomster, og deres redegørelser blev efterfølgende godkendt. Formandens beretning Der forelå 2 forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. FU havde dels fremsat forslag om uændrede forhold og vilkår for afholdelse af veteranfrokoster og dels forslag om stigning af husleje for feriehusene i de kommende 2 år. Repræsentantskabet drøftede indgående spørgsmålet om veteranfrokoster, og der blev bl.a. udtrykt øn- Næstformanden har ordet Karl Erik Birkholm kommenterer 5 ske om afholdelse af sammenkomster for medlemmer i såvel Grønland som Jylland. Et forslag til repræsentantskabsbeslutning blev derefter fremsat således: Det foreslås, at nuværende ordning vedrørende veteranfrokoster fortsætter uændret, og at der kan afholdes veteranfrokoster i Grønland efter samme forskrifter som i Danmark. Herudover kan der afholdes et antal sociale sammenkomster for medlemmer forskellige steder i Danmark samt i Grønland. Budget for sammenkomsterne: Veteranfrokoster i Danmark kr. årligt Veteranfrokoster i Grønland kr. årligt Social sammenkomster i Danmark kr. årligt Sociale sammenkomster i Grønland kr. årligt

6 Ikke anvendte midler indenfor hele rammen kan overføres til følgende år efter forretningsudvalgets beslutning. Forretningsudvalget bemyndiges til at fastholde minimum og maximum for antal deltagere for hver enkelt sammenkomst. Forretningsudvalget bemyndiges til at fastsætte et maximumbeløb pr. deltager i alle sammenkomster og frokoster. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Jørgen Lund-Ertel begrundede forslag om huslejestigninger for feriehusene hvorefter repræsentantskabet vedtog forslaget. Foreningens fremtid. Med et faldende medlemstal er det nødvendigt at tage spørgsmålet om foreningens fremtid op på nuværende tidspunkt. Repræsentantskabet drøftede derfor indgående forskellige forslag til strategier og løsningsforslag, idet der jo er mange aspekter som skal undersøges og belyses af såvel arbejdsretlig, juridisk, økonomisk og foreningsteknisk karakter. Der blev fremsat følgende beslutningsforslag: Repræsentantskabet pålægger forretningsudvalget at fremlægge konkrete forslag til foreningens fremtid. Forretningsudvalget pålægges at involvere så mange af foreningens aktive og passive medlemmer som muligt i udarbejdelsen af disse forslag, således at det kommende repræsentantskab Budgettet handler om store tal kan tage stilling til forslagene på foreningens repræsentantskabsmøde i Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og der lægges nu op til bred drøftelse af spørgsmålet i såvel FU som blandt medlemmerne i bl.a. Radiotelegrafen, på hjemmesiden og ved. evt. medlemsmøder. Valg af formand - Carol Ann Thrane Valg af næstformand - Henning Poulsen Valg af Forretningsudvalg - Karl Erik Birkholm, Jørgen Lund-Ertel og Jørgen Andresen Jensen Valg af suppleanter til FU - Søren Høg Christensen, Mogens Lehd Pedersen og Ingemann Ganderup Valg af revisorer - Hanne Blicher Nielsen og Ingemann Ganderup Valg af revisorsuppleanter - Thorbjørn Knudsen og Tore Andreasen Fastsættelse af kontingent. Jørgen Lund-Ertel fremsatte forslag om uændret kontingent, 300 kr. pr. måned for aktive medlemmer og 320 kr. om året for passive medlemmer. Forslaget blev vedtaget Behandling af budget for de kommende 2 foreningsår. Jørgen Lund-Ertel fremlagde budget 2012 og Det blev understreget, at udgift til fest i anledning af foreningens 95 års fødselsdag dækkes af midler frigivet fra PFA. De fremlagte budgetter gav anledning til diskussion og justeringer. Budgetterne blev enstemmigt vedtaget. Nedsættelse af faste udvalg: OKGØ - Karl Erik Birkholm, Tore Andreasen, Søren Høg og Carol Ann Thrane. Det blev indstillet, at der ikke nedsættes et OKLA. RED-udvalg - Jan Preisler, Bodil Laursen, Karl Erik Birkholm og Carol Ann Thrane. Nedsættelse af ikke faste udvalg Festudvalget - Thorbjørn Knudsen, Kate Larsen og Carol Ann Thrane 6 Ingemann Ganderup Vedr. 100 års-udvalg - FU påtager sig arbejdet Regnskabet forelægges

7 Eventuelt. Søren Høg Christensen spurgte om forsikring i forbindelse med kritisk sygdom. Er det noget som hører under foreningens regi? Carol Ann Thrane svarede, at forskellige arbejdspladser har indført forsikringsordninger i forbindelse med kritisk sygdom. Foreningen har tidligere haft til overvejelse at tegne den type forsikring, men undlod, fordi det var for kostbart. Men spørgsmål kan tages op i forbindelse med overenskomstforhandlinger med GLV. Thorbjørn Knudsen - Hvor meget hæfter vi for vedr. konfliktfond (FTF)? Vagn Dam Klovborg oplyste, at foreningen er forpligtet på et beløb mellem kr. m.h.t. konfliktfond. Birger Riis Hansen - redegjorde som foreningens repræsentant i PFA, C. om netop afholdt valg af formand i udvalget. Søren Høg Christensen - omtalte kommende overenskomstforhandlinger for AFIS. Dirigenten takkede til slut forsamlingen for god ro og orden hvorefter Carol Ann Thrane bad forsamlingen slutte mødet med et Nyt fra OKLA Umiddelbart før repræsentantskabsmødet holdt OKLA møde i Fredericia, hvor vi bl.a. gennemgik udestående med FPT/FE. Der er en sag om pensionsalder i forbindelse med afsked, og her rykkes CS for svar, idet foreningen har henvendt sig for at høre, om de evt. har fortilfælde. Der er også - efter vores mening - manglende varsel ved flytning af tjenestested, men CO10 juristerne mener ikke, der er noget at gøre, idet de henviser til lignende sager fra SKAT. Den nye organisationsaftale mellem RAF 1917 og FPT er nu underskrevet. Det drejede sig hovedsagelig om redaktionelle ændringer. Efter afholdt møde med RAF 1917 og FPT/FE, har FE nu udsendt retningslinjer for vagthavendes kontakt til ledelsen ved kompetencekrævende beslutninger. Staten har nu overtaget betalingen af forsyningspligten i Danmark og Grønland. Der er nedsat et embedsmandsudvalg, som skal komme med forslag til fremtidig struktur på området. OKLA drøftede også indkaldelsen af krav til de kommende overenskomstforhandlinger, og gode ideer er velkomne. Ingemann Ganderup trefoldigt hurra for foreningen. Ledige uger 2012 FU har besluttet at man, om man ønsker det, kan købe ekstra eksemplarer af DVD en med Radiotelegrafen Pris pr. DVD vil være 235 kr. incl. forsendelse års festen Der er stadig enkelte ledige pladser til fejringen af foreningens 95- årsdag oktober 2012 på Hotel Munkebjerg i Vejle. De fordeles efter princippet først til mølle. Jan Preisler Fotos: Jan Preisler og Vagn Klovborg Gudmindrup Lyng: incl., incl incl. Løkken: 32, 34, 35, incl., 42, incl. Protokolføreren sætter punktum Kontakt venligst foreningens kontor for nærmere information om mulige ændringer mm. 7

8 Nok en æra er sluttet! 8 Lukningen af Udenrigsministeriets radionet Som led i Udenrigsministeriets effektiveringsplan blev Udenrigsministeriets kortbølge-radionet nedlagt primo 2012, samtidig gik ministeriets leder af radiotjenesten, overtelegrafist Jens Holger Jensen på pension. Hermed sluttede en epoke i Udenrigsministeriet historie, hvor radioen har været ministeriets livlinie ikke mindst under krige og kriser ude i den store verden. Radiostationen, i udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København til brug for HF-SSB kortbølge radioforbindelse til nær og fjerntliggende ambassader, var opbygget af Dansk Radio A/S standard udstyr inden for den velkendte HF Communication System serie. Antennen var en logperiodisk af typen Allgon LP615 med frekvens-område 8 26 Mhz. Antennerotor var af typen AR248 og kunne rotere i alle retninger.der var desuden indbygget Crypto enhed og phonepatch. Denne station blev taget i brug i Sender/modtager og antenne blev placeret på Holmen, og således fjernbetjent fra Asiatisk Plads. Inden udenrigsministeriet flyttede til Asiatisk Plads var UM s comcenter og radiostation placeret på Christiansborg, hvor det var lykkedes Jens Holger Jensen i radiorummet på Asiatisk Plads at få tilladelse til at sætte en stor logperiodisk antenne med rotor op på taget af det gamle slot. Undertegnede, blev ansat i 1975, da radionettet var under kraftig udbygning og derfor havde behov for en daglig leder. Jeg er uddannet fly-telegrafist i flyvevåbnet og erhvervede 1. kl. radiotelegrafist certifikat i Fra Christiansborg var det primært ambassaderne i Mellemøsten og Afrika, vi havde radioforbindelse med, da teleforbindelserne til disse områder var meget ustabile og dårlige. Desuden var de ofte totalt afbrudte pga krige i f.eks. Mellemøsten og under Golfkrigen, hvor landlinierne ikke fungerede, fordi Saddam Husseins irakiske styrker havde afbrudt dem.her kunne kommunikationen til den danske ambassade i Kuwait alligevel lade sig gøre via ministeriets kortbølgeradio, når radiosendingen ikke blev generet. Der var en russisk støjsender, vi kaldte for Søren Spætte. Det lød nøjagtigt som en spætte, der sad og hamrede på en træstamme. Når russerne startede den, var det skrækkeligt, ørerne flippede helt ud. Men så skiftede vi bare til en anden frekvens - de var ikke så hurtige til at følge med. Der var en formodning om, at Søren Spætte var en sovjetisk lavfrekvensradar, som sendte fra Kiev-området, som dog næppe var møntet specifikt på at forstyrre den danske radiokommunikation. Golfkrigen bød på mange minderige oplevelser. Mens den foregik, sad daværende udenrigminister Uffe Elleman Jensen ofte i radiorummet og kommunikerede direkte med den danske ambassade i Kuwait og Irak. Og da Danmark var blandt de få lande, der havde beholdt deres radionetværk, så kørte udenrigsministeriet også korrespondancen for 12 andre europæiske lande. Udviklingen med etablering af nye radiostationer gik stærkt og i begyndelsen af 80 erne, hvor vi var flyttet til Asiatisk Plads, var der radioforbindelse til 15 ambassader, dette voksede til 27 ambassader i I 1989 have vi 6 stationer der blev betjent fra Asiatisk Plads de 3 hovedstationer var placeret med sender/modtager og antenne hos Forsvaret, i henholdsvis Holmen Jonstruplejren og flyvestation Skalstrup. Christiansborg Slot

9 Ambassadestationer var nu vokset til 37. Senere installerede vi en High speed Rohde og Schwarz station hos Flyvevåbnet på Stevns. Denne station skulle betjene vores ambassader i Moskva, New Dehi og Damaskus. (pga stor trafikmængde). I UM s radiocenter var der også installeret en mindre scanner-station til brug for nødopkald fra ambassaderne. Radiostationerne ude var af fabrikatet Sailor og Skanti, og de betjentes af ambassadernes udsendte korrespondent/attache. Stationerne var af scanner-typen, og er i princippet en elektronisk postkasse, idet ambassaden blot skulle indlæse deres elektroniske post i radiostationens ARQ-lager, hvorefter ministeriet via sine hovedstationer trak posten hjem flere gange om dagen. ARQ en var Thrane & Thrane 100 baud version. (TT1585). Radiokommunikationsbistand til andre myndigheder. Flyvevåbnet Udover den daglige formidling af ministeriets telegrammer i kode/klartekst til/fra vores ambassader verden over, ydede vi også i særlige tilfælde radiokommunikationsbistand til andre myndigheder, når de kommercielle linier var afbrudt. Eksempelvis havde vi løbende radiokontakt med et af Flyvevåbnets c-130 Hercules fly, som var i en mission til Afrika for Dansk Røde Kors. Situationen var den, at flyet skulle medvirke til evakuering af ghanesiske statsborgere fra nabolandet Nigeria efter en intern konflikt. Her fra Danmark havde man besluttet at sende flyet af sted uden de fornødne overflyvningstilladelser dem ville man indhente undervejs. På grund af de manglende overflyvningstilladelser måtte flyet lande i Mauritanien og afvente grønt lys til fortsættelse af missionen. Flyet holdt radioforbindelsen åben ved hjælp af flyets generator, mens de holdt standby på jorden. De manglende tilladelser blev indhentet og sendt til udenrigsministeriet fra vore diplomatiske repræsentationer på ruten, og vi sendte dem straks videre til flyet via den etablerede radioforbindelse.se-nere i forløbet fik vi koblet vores am-bassade i Accra og Lagos sammen med hercules-flyet, således at der var direkte kontakt mellem flyet, hvor Generalsekretæren for Dansk Røde Kors var ombord. Herved var det mu-ligt at koordinere hele indsatsen uden forsinkelse. Generalsekretæren havde under missionen flere radiotelefon-samtaler hjem til hovedkvarteret i København via vores phonepatch-system. Søværnet Under Olfert Fisher s mission i Golfen under den første golfkrig, Christiansborg Slot sendte vi i perioder nyheder hjemmefra til besætningen ombord. Beredskabsstyrelsen Vi har også ydet radiobistand til Beredskabsstyrelsen, da de skulle i forbindelse med vores ambassade i Ankara, og alle forbindelser til/fra Tyrkiet var afbrudt/blokeret på grund af jordskælv. Radiooperatørerne, som betjente udenrigsministeriets radiostationer, var primært kommunikationsfolk fra Forsvaret. Jens Holger Jensen Asiatisk Plads Billedmateriale: Jens Holger Jensen 9

10 10 Husker du suget i maven? Og kan du stadig føle det? For mange år siden læste jeg et sted, - jeg tror faktisk, det var i Politikens erhvervsvejledning Hvad kan jeg blive, at eksamen til radiotelegrafist er stærkt præget af nervøsiet Ja, det kan jeg sandt for dyden godt huske. Jeg husker det især som et voldsomt sug i maven, når jeg tænkte: den næste, der bliver kaldt ind, er mig. Og jeg ved, at alle de andre eksamensgængere havde det på samme måde, uanset om de ville indrømme det eller ej. Pigerne havde små glas med beroligende piller, som de byttede indbyrdes. Det var spændingens sug, men de kaldte det for sommerfugle i maven. Såmænd også en ganske god betegnelse. Husker du første gang, man skulle oprette forbindelse i virkeligheden og sad med fingre så svedige, at de fedtede rundt på nøgleknappen. Sugede det ikke, så man ret havde hul i maven? Eller da autoalarmens klokke for første gang rev én ud af køjen midt om natten med sit trommehindeflænsende spektakel? For nogle måneder siden fik jeg af Vagn Klovborg lov til at sidde på 1917 s kontor og bladre igennem mange af de tidligere års numre af Radiotelegrafen i et forsøg på at finde et diagram, som imidlertid viste sige ikke at eksistere. Pludselig stødte jeg på et gammelt digt, som udløste et par sommerfugle. Digtet er ikke særlig kunstnerisk udformet og ville nok aldrig indbringe nogen pris blandt de højpandede, men meningsindhold er ikke nødvendigvis afhængigt af kunstnerisk udformning. Den Trådløse Synger (gengives side 15 i bladet). Jeg fik lov at kopiere det, tog det med hjem, hæftede det op og gik efterfølgende i ny og næ og grundede over, hvorfor det havde flagret derinde en stund. Som barn følte man suget, når noget spændende skulle ske, f.eks. lige op til juleaften eller til fødselsdag, - forventningens sug. For ikke at tale om angstens sommerfugle, når man havde gjort noget galt, og regnskabets time stod for døren. Da jeg skulle udmønstre civilt for første gang og gik gennem porten til Amaliegade 33 for at blive lægeundersøgt dernede i kælderen, fik jeg spændingssuget lige idet jeg drejede om hjørnet indenfor porten og fik øje på trapperne, som man skulle gå under for at komme ned til lægekontoret. NU begynder eventyret HERFRA starter det. Selv om mine forventninger til eventyret var noget mere beherskede næste gang, jeg kom der, var suget der alligevel, nøjagtig da jeg drejede om samme hjørne. Til min store forbløffelse genoplevede jeg det mange år senere, da jeg rundede selv samme hjørne i et helt andet ærinde og slet ikke skulle udmønstre. Maver har en god hukommelse, og selv om min efterhånden har nået en betragtelig størrelse, er hukommelsen åbenbart ikke blevet fortyndet. Den gode, gamle lampefeber har også sine egne sommerfugle: Hvordan modtager publikum mon det foredrag, jeg har lovet at holde i aften? Og hvad med forelskelsen? Du godeste for et sug! Eller rettere: et antal, der dog efterhånden reduceres i styrke, ind til de, i uheldige tilfælde, kan blive til et pres i stedet. Børn oplever det hyppigere end voksne. Og voksne oplever det hyppigere end ældre. Men selv for os seniorer sker det vel en sjælden gang imellem. Efter i nogen tid at have drevet usystematiske amatørstudier udi astronomien lærte jeg, at vores egen sol, som er en ganske ordinær stjerne, fusionerer 620 millioner tons brint pr. sekund. Pr. sekund!! Den lille blege skive, som skimtes gennem disen derude?? Jamen så må den da snart brænde ud! Nix med 1,3 millioner kilometer i diameter og i tre dimensioner udgør den en kugletank, der rummer fuel nok til at have brændt i 4600 millioner år, og vil vedblive med at gøre det i næsten lige så lang tid endnu. Altså med et forbrug på 620 millioner tons brint pr. sekund. Og den er bare en lille pjatstjerne (kaldet gul dværg) mellem milliarder gange milliarder af andre stjerner, der alle opfører sig mere eller mindre på samme måde. Det er en ufattelig ironi, der ligger i den kendsgerning, at vi små myrer på et fnug af en klode går og hungrer efter en lillebitte brøkdel af den energi, som universet bare sprøjter ud, som var det affald. Måske er det et udtryk for oplevelsesfattigdom, at den slags kan udløse et ærbødighedens sug i maven, men i min seniorverden er det sådan, det er. De tolkninger, der kommer fra videnskaben, efter at man har gransket teleskopers og satellitters meldinger, fortæller om et univers, der overhovedet ingen respekt har for størrelser, hastigheder, energiudladninger og fysikstridige fænomener. Det er emner, der, i størrelse og antal, udmærket kunne bruges som grundlag for en ny religion, hvilket jeg dog p.t. ikke har planer om, idet jeg synes, at jordkloden allerede rummer had, vold og krige nok. Tilbage til det der digt. Hvad blev resultatet af grunderierne? Hvorfor sommerfuglene? Det er svært at udtrykke forståeligt. Men det har noget at gøre med skæbnerne og universet. Skæbner har sit eget greb om én. Og radiobølgerne, der jager derud ad med et stundom skæbnesvangert indhold, må vel have en vis appeal til os telegrafister. Det var jo os, der jog dem af sted. Digteren taler også til os om, at ikke alt er så begrænset, som vi er tilbøjelige til at gå og tro. Ganske det samme, som universet fortæller Bent Hansen

11 Veteranfrokosten 8. marts i Sundby Sejlforening Nok et velbesøgt veterantræf i de efterhånden gammelkendte hyggelige lokaler i Sundby. Birger holdt mandtal -som sædvanlig, Seemann delte endnu en skrøne med os - som sædvanlig, Ib beklagede sig over al papirarbejdet der var på de danske skibe - som sædvanlig, og vi sang Kates Veteransang - som sædvanlig! Jo det var en rigtig dejlig frokost, hvor der intet manglede, hverken af humør eller forplejning, og foreningen har besluttet at de gode timer også kan fortsætte -der er sat rigelige midler af til godt samvær i de næste 2 år. Både i Danmark og i Grønland, og endda med øgede muligheder for at mødes. Bodil Laursen Foto:Jan Preisler Tegninger:Hartly Sandberg Medlemsstatistik Ændringer februar Ivan F. Schmidt aktiv til udmeldt Ændringer marts Jan Depenau ny passiv 1777 Bjarne Thomsen afgået ved døden 1607 Poul C. Christiansen afgået ved døden Ændringer april Karin W.J. Nielsen ny aktiv 5590 Svend Erik Hendriksen afgået ved døden 3587 Kurt Nielsen ny passiv 5650 Axel Dixen ny passiv Medlemstal pr.1.maj 2012 Aktive 123 Passive 316 Kontakt med foreningen? Benyt vores døgnet rundt Hold øje med foreningens hjemmeside! 11

12 12 Det er med morsenøgler som med tandbørster og fyldepenne: Man låner dem ikke gerne ud, og jeg kunne ikke drømme om at sælge eller bytte de to nøgler, som vi her skal høre lidt om. For mange år siden købte jeg en messingnøgle af en gammel radioamatør. Den trængte vældigt til at blive shinet op, både metal og træbasis, og den blev derfor skilt ad og poleret. Under arbejdet kom jeg til at tænke på, hvornår nøglen egentlig var fremstillet og hvor? Hov, dér på nøglearmen var der indgraveret med bittesmå bogstaver E. Jünger Kiöbenhavn. Naturligvis eksisterer dette firma ikke i dag, men en ven af mig, som havde adgang til gamle telefonbøger, tilbød at lede efter firmaet. Det tog lang tid, for selv i den ældste københavnske telefonbog fra 1883 fandtes det ikke. Men endnu tidligere havde man noget som hed adresselister, trykte fortegnelser over bedrestillede borgere, forretninger og etablissementer. Bingo! E. Jüngers Mekaniske Etablissement stod anført på adressen Dosseringen 17 i København Og på Nettet fandt jeg et billede af en fin, videnskabelig målestok fra Jünger, dateret Den er udstillet på DTU, så han måtte være en rigtig finmekaniker, og min morsenøgle er altså henved 150 år gammel! Ser man nærmere efter, er en del af armen, tæt på knoppen, forniklet. Det er nok for at sved fra OZ5RM: En nøgleroman telegrafistens fingre ikke skal ætse messingen. Sådanne telegrafnøgler blev fremstillet mange steder herhjemme, for de blev brugt på skibe, jernbanestationer, posthuse og på Københavns Hovedtelegrafstation i Købmagergade. Smukt mekanisk arbejde, og nøglen virker perfekt den dag i dag, så den er nok skyld i, at jeg på væggen har hængende et diplom for vacker handmorse. Et par gange om året afholder den nordiske radioamatørforening SCAG nemlig en såkaldt Straight Key Day. Her deltager mange norske, svenske og danske radioamatører, og når man indsender sin log, giver man samtidig points til nogle af de deltagere der er behageligst at lytte til. Da jeg var ung telegrafist i 1950 erne, brugte de fleste en klassisk morsenøgle. Men ganske enkelte telegrafister, som måske havde sejlet på USA, vendte hjem med en Vibroplex. Amerikanerne kalder den en bug pga. den bille der er præget ind i navnepladen: på OXS point-to-point kaldte de gamle telegrafister den, lidt misundeligt, for en raslenøgle, og tyskerne bruger navnet Schlackertaste. Kært barn har mange navne. Jeg sendte også længselsfulde blikke efter det flotte stykke mekanik, og så også hvor let og utrætteligt man kunne telegrafere med denne morsenøglernes Rolls-Royce. I 1954 brugte jeg så de fleste af mine sparepenge til at købe en Vibroplex Champion, og den har ikke forladt mig siden. I kender alle den specielle stil som er karakterisk for en Vibroplexnøgle: Prikkerne forløber ofte ganske hurtigt, og stregerne, som man jo selv må frembringe, er i forhold hertil ofte lidt for lange. Men det giver et bestemt rytme over signalerne for mig er det sweet music. Ser man nærmere efter på fotoet, er nøglen forsynet med to speed weights. Jeg opdagede hurtigt, at for mig gjorde det skriften mere afbalanceret når prikfrekvensen kunne reguleres ned under, hvad den oprindeligt er beregnet til. Derfor fik jeg en maskinmester på skibet til at lave en kopi af den vægt, der i forvejen sad på nøglearmen. Nu kunne jeg så sende temmelig korrekt. I hvert fald spurgte Lyngby Radio engang, mens jeg sendte en stribe radiobreve hjem over Syd-atlanten, om jeg havde en strimmelsender ombord. Vibroplexnøgler fremstilles den dag i dag i flere varianter og koster i USA dollars. Vil du høre en fremragende, kvindelig Vibroplex-operatør, så gå ind på watch?v=ryhrseervbi&feature=related Her sendes det sidste telegram fra kyststationen KPH (King of the Pacific) på 500 khz, da stationen i 1998 lukker ned. Klikkene hidrører fra det relæ der taster den store transmitter. Rich Meilstrup, Henning Carlsens film Erindring om mine Bedrøvelige Ludere havde præmiere 4.maj, forfatteren til denne artikel, Rick Meilstrup har lagt morse på lydsiden j.v.f. hans beskrivelse i Radiotelegrafen nr. 2, Foto: Rick Meilstrup

13 Svendborg-100års jubilæum Arkivfoto:Svendborg Navigationsskole på Færgevej Den 1. december 1912 åbnede daværende forstander for Svendborg Navigationsskole Aage V. Tuxen sin private "Centralundervisningsanstalten i Radiotelegrafi" i bygningen på Færgevej. Initiativet skal nok ses i lyset af Titanic-ulykken samme år, og Aage V. Tuxen fik straks stor søgning til sin nye skole. Aage V. Tuxen skrev ved starten i 1912 i en brochure, at "Centralundervisningsanstalten i Radiotelegrafi" i Svendborg havde forbindelse til en station 100 km væk. Dette for at støtte uddannelsen under virkelige forhold. Fregatten "Jylland" lå den gang i bugten ved Juelsminde, og om bord sad en radiotelegrafist, der sendte og modtog telegrammer til og fra eleverne i Svendborg. Der var dog ikke mange danske skibe med radiostation ombord, hvorfor de nyuddannede måtte søge hyre i udenlandske skibe, i stor konkurrence med de udenlandske kolleger. De første år havde telegrafisterne ikke organiseret sig i en egentlig fagforening, men i perioden kommunikerede man bl.a. gennem det faglige tidsskrift "Gnisten". Først i 1917 tog en gruppe telegrafister initiativ til at danne Radiotelegrafistforeningen af Fra forskellig side er der udtrykt interesse for at markere dagen for oprettelse af Nordens første radioskole. En planlægningsgruppe bestående af Geert Willendrup, Regner Seidler, Jan Preisler og Erik Rasmussen har holdt det første møde i Svendborg for at udarbejde program for festligholdelsen. Arrangementet vil finde sted på SIMAC (tidligere Svendborg Navigationsskole) lørdag den 1. december. Alle interesserede er velkomne. Det endelige program for dagen vil blive meddelt senere. På nuværende tidspunkt indsamles alle relevante oplysninger om Aage V. Tuxen og hans skole, og såfremt læsere af bladet skulle ligge inde med oplysninger af interesse, må man meget gerne kontakte medlemmer af planlægningsgruppen. Erik Rasmussen - - tlf og Jan Preisler - tlf Wendelboe veterantræf Der bliver nu fulgt op på sidste efterårs gode sammenkomst, idet der indkaldes til nyt træf torsdag den 13. september. Denne gang gælder udflugten Lyngby Radio. Man mødes ved indgangen lidt i 10 og vi har fået lovning på en spændende rundvisning m.v. i tidsrummet Formodentlig får vi også noget at vide om fremtiden for OXZ, idet der jo er planer om at overføre funktionerne til SOK. Så mon ikke det er "sidste udkald", hvis man vil besøge vores tidligere så flittige samarbejdspartner. Adressen er Bag-sværd Møllevej 3, 2800 Lyngby. Efterfølgende vil der være frokost i den nærliggende idyllisk beliggende "Nybro Kro". Sidste frist for tilmelding er 19. august af hensyn til advisering til Lyngby Radio og Nybro Kro om deltagerantal. Tilmelding: Knud-Helge Andreasen, tlf mail: Se også vores egen hjemmeside under adressen: 1966: E.B.Wendelboe ser til medens Knud- Helge Andreasen underskriver sit certificat.. Svendborg-træf Arkivfoto:Svendborg Navigationsskole på Graaesvej For tiden arbejdes der på et nostalgisk træf i Svendborg en gang i løbet af efteråret for elever fra Navigationsskolens radioafdeling i 1950 og 60 -erne. På nuværende tidspunkt har omkring en snes personer givet positivt tilsagn om deltagelse, men der er bestemt plads til flere. Henvendelse kan ske til Alice Sander Nielsen, tlf (træffes bedst efter kl ) eller til Finn Illum Jørgensen, tlf Der vil senere blive oplyst om endeligt tidspunkt og nærmere program for arrangementet (bl.a. på foreningens hjemmeside). 13

14 14 Nye Bøger til lystlæsning I år er det 100 år siden verdens første oceangående motorskib stod ud på sin jomfrurejse, nemlig ØKs Selandia. Skibet blev skabt i et samarbejde mellem ØK og B&W, og det var en kombination af H.N. Andersens visioner og et team af dygtige ingeniører hos B&W, der drev værket. Det var en helt ny teknologi, der blev skabt. Jomfruturen var ikke helt uden tekniske kvaler, men alligevel var Selandia fra første færd en enestående succes. H.N.Andersens udprægede sans for at knytte de rette forbindelser til både erhversliv og kongefamilier herhjemme i Europa, såvel som i Fjernøsten, gjorde at honoratiores i rigt mål bivånede Selandias rejse. Og også gerne rejste med det, for der var ikke sparet på passagerapteringen, hvor der var plads til 24 gæster. Her var luksusiøse kamre, promenadedæk, spisesaloner, musiksalon, separate toiletter mm. Alt forarbejdet i udsøgte materialer efter tidens smag. Men guldet var dog under dæk: Den store epokegørende dieselmotor, som B& W havde erhvervet licensen til og videreudviklet. Det er da også den, Winston Churchill, daværende marineminister, viser den største opmærksomhed, da han gæster Selandia på dens anløb i London. I ca 50 år har man indtil da anvendt kulfyrede dampmaskiner til fremdrift af skibe, både som suplement når vinden ikke slog til eller som eneste drivkraft. Fregatten Jylland som blev søsat i 1860, havde kulfyret dampmaskine ombord, og Jylland havde derfor en skorsten, som iøvrigt kunne hæves og sænkes af hensyn til sejl føringen. Selandia havde ikke brug for en sådan til dieselmaskinen, men blev udstyret med 3 master, med en rå på fokkemasten til signalføring, og antennen til radiostationen ophængt mellem de to bagerste. På Østen førte dette design til den kendte betegnelse for denne nye skibstype :Three pieces of bamboo and no fut-fut! På en af prøveturene op gennem sundet medfører Selandias banebrydende design, at damperen Skandia antager Selandia for en haverist pga den manglende skorsten, og trods gentagne signaler fra Selandias tyfon, for at få Skandia til at overholde søvejsreglerne reagerer Malmø-damperen ikke. En kollision afværges dog i sidste øjeblik. Bogen om Selandia, om tilblivelsen i samarbejde med B&W, og siden skibets lange liv, er spændende læsning. Der berettes om de mange udfordringer nykonstruktionen medførte, om den sejrrige præsentationssejlads, ind i mellem afløst af dagbogsnotater fra Selandias rejser. Mange billeder undervejs supplerer fortællingerne på bedste vis. Bodil Laursen Selandia verdens første oceangående motorskib Af Anders Riis 232 sider Format 21x26 cm, lærredsbind og smudsomslag 299,- kr. ISBN Bogen findes i såvel en dansk som en engelsk udgave. Nautilus Forlag Bakkegårdsvej Frederiksværk Tlf Hundredeåret for Selandias tilblivelse har ikke alene affødt en flot bog,men også en dokumentarfilm: M/S Selandia, Magten over havet. Den vises første gang den 21. maj kl på DR K. Filmen vises også 22/5, 30/5 og 1/6. Ligeledes er der hele året en stor særudstilling om M/S Selandia, verdens første oceangående dieselmotorskib.på DieselHouse i København Åbningstider: Mandag til torsdag og 3. søndag i hver måned kl Andre anbefalelsesværdige nyudgivelser fra forlaget Nautilus er bøgerne: Støt kurs -Flåden ved Grønland i 275 år & Grønlands kommando 60 år, samt Dansk linjefart- fra Selandiat il Emma Mærsk.

15 Titanic De Danske Fortællinger Ny bog om Titanic Den 15. april udkom en bog om Titanic med fokus på de danske ombordværende og deres skæbne, skrevet af Jesper Hjermind og Mette Hjermind McCall. Der ligger mere end 20 års forskningsarbejde til grund for denne bog, idet Jesper Hjermind, som leder af Lokalhistorisk Arkiv i Viborg, i 1988 opdagede en upåagtet avisartikel om en af de ombordværende dansker, Hans Christensen Givard, der stammede fra den lille midtjyske landsby Kølsen. Denne artikel fik Jesper Hjermind til at interessere sig for de øvrige ombordværende danskeres baggrund og livsbane samt deres udrejse med Titanic. Bogen igennem mærker man, hvorledes Jesper Hjermind med historisk indsigt engageret har indsamlet, bearbejdet og nu præsenterer hele dette univers, der går mere end 100 år tilbage. Mette Hjermind McCall er niece til Jesper Hjermind, uddannet journalist og bosat i Californien. Gennem de seneste 10 år har hun ved research samt kontakt til amerikanske efterkommere kunnet komplettere de nuancerede levnedsbeskrivelser. Bogen indledes med en redegørelse for bygning af skibet samt afrejsen fra Southampton. Man får endvidere indblik i hvorledes rederiets danske agent, Joachim Prahl, med hovedkontor i Nyhavn og salgssteder over hele landet betjente den danske befolkning på et tidspunkt, hvor emigration til USA er på sit højeste. Gennem mange gode samtidige fotooptagelser samt illustrationer fra rejsebrochurer får læserne fint indblik i forholdene ombord. De danske ombordværende bliver hver især omtalt individuelt, så man kan leve sig ind i de enkelte personer og deres skæbne. Karla N.K. Andersen får selvfølgelig særlig omtale, idet hun jo som overlevende efterfølgende ved flere lejligheder har fortalt om ulykken. Selve katastrofen beskrives i detaljer ligesom redningsaktion og efterfølgende søforhør og retssag behandles. Bogen slutter med afsnit om eftertidens mange gisninger og påfund i forbindelse med katastrofen i form af film, bøger, søredning, merchandise, udstillinger og dykning på vraget. Det er en fornøjelse at blade sig gennem bogen med dens klare opbygning og de utrolig mange fine illustrationer. Specialtrykkeriet Viborg står for trykning, som er af høj kvalitet, og der medfølger plan over skibets mange dæk i plakatstørrelse (A2). Bogen tilbydes foreningens medlemmer til specialpris se herom på foreningens hjemmeside eller kontakt forlaget. Jan Preisler Titanic De Danske Fortællinger 192 sider rigt illustreret. ISBN: Forlaget Viborg Tlf Digtet Den Traadløse Synger, trykt i Radiotelegrafen 1962 under overskriften For 40 år siden Marts 1922: Antennen synger sin sælsomme Sang, hen over Vind og Vove. Hvad er det for Toner en Orgelklang som Bruset i tavse Skove. Den synger om Glæde, om Liv og Lyst, om Hjerter, der knustes i Menneskets Bryst. Den bryder sin Bane med Lynets Hast, og bringer sit Budskab om Haabet, der brast. Der bruser en Bølge i Æterens blaa henover vildsomme Veje, den søger til fjerne Kloder at naa langt ud over Menneskets Eje, den sejler i Rummet med svimlende Fart, og iler mellem Stjerner, der straaler saa klart. Den vandrer paa steder, hvor Sjælene bo, og bringer os Bud fra den evige Ro. Hvor gaar du hen med din gribende Sang? Hvem har din Tone dig givet -? Træffer du Sjæle, der var en Gang, der talte til dig om Livet bag Stjernernes Tæppe i Længslernes Land, hvor Solen gaar ned i en luende Brand, du kommer tilbage, du svigter mig ej, aah sig mig engang, hvad du saa paa din Vej. ( Søfarten ) 75 år på bølgelængde kan udleveres gratis på foreningens kontor eller leveres pr. post mod dækning af ekspedition. og porto kr

16 16 Bøjes klumme Løn baseret på anciennitet er det rimeligt? Ancien er fransk og betyder gammel eller mangeårig. Og anciennitet er således et begreb, der ligger til grund for en hævdvunden aflønningsform i mange kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, men det er også en omstridt aflønningsform, for er den retfærdig, er den rimelig? Det har vi i RAF altid hævdet, fordi anciennitetsløn tilgodeser de kolleger, der loyalt arbejder for den samme arbejdsgiver år efter år. Korpsånd kunne man kalde denne holdning. Men må man af en eller anden grund forlade en arbejdsgiver og bliver ansat et nyt sted, får den nye arbejdsgiver en rutineret medarbejder, hvis løn bør afspejle den rutine og dygtighed, vedkommende besidder. Derfor indførte man tidligt i vore overenskomster et princip om overførsel af anciennitet, så man bliver indplaceret på et højere løntrin, end den begyndelseshyre, der er normen for en nyansat. Anciennitetslønskalaer er således et gode, men der er et indbygget faremoment, hvis lønskalaen bliver for lang, for det betyder, at slutlønnen skubbes lang t ud i fremtiden, og det er uholdbart. Anciennitetslønskalaen i vore overenskomster med Dansk Dampskibsrederiforening (Danmarks Rederiforening) blev som årene gik for lang, så slutlønnen først blev opnået efter 30 års arbejde som radiotelegrafist. Det skyldtes hovedsagelig, at de gamle kolleger ønskede at forlænge lønskalaen, mens de yngre kolleger reagerede ret heftigt mod denne tendens. Der måtte indføres en reform, og det fik vi ved reglen om overførsel af anciennitet. Kollegerne i staten havde også for lange anciennitetsforløb, så også her fik vi indført overførsel af anciennitet fra søen til landtjenesterne, så indplacering på højere løntrin kunne effektueres. I statstjenesten havde vi i mange år en særlig ugunstig ordning for u-. gifte radiotelegrafister. De fik kun 2/3 dyrtidstillæg. Først når de blev gift, eller som ugifte fyldte 30 år fik de fuld dyrtidsportion. Da foreningen i sin tid organiserede stationspersonale i Grønlandsfly, stod vi overfor det klassiske problem: anciennitetsløn. Skulle vi fortsætte ad den vej? Grønlandsfly var indstillet på anciennitetsløn, men havde allerede i sit eget lønmønster opstillet tre lønklasser: assistenter, overassistenter og kontrollører. Det gav en vis spredning og et forfremmelsesprincip, der som sagt var grundlagt, før foreningen overtog forhandlingsretten. Belært af mange års erfaringer og stridigheder om anciennitetslønsprincippet, tænkte vi os godt om og fandt, synes jeg, en smart løsning på problemet. Vi vedtog, at en lønskala højst måtte have en længde på 12 år, det vil sige at man automatisk kom på slutløn efter 12 års tjeneste i Grønlandsfly. Under forhandlingerne ønskede stationsmedarbejdere, der var på slutløn, selvfølgelig at skalaen skulle forlænges for på den måde at opnå en højere slutløn, og det dilemma løste vi ved at tilføje et trin til lønskalaen og samtidig skære første løntrin bort, således at lønskalaens længde forblev på 12 år. De, der var på første løntrin og sluttrin, var glade, mens de, som befandt sig på vej op gennem lønskalaen, var mindre tilfredse. Det var der ikke noget at sige til, men de fik dog alle en generel lønforhøjelse, så de også mærkede lønfremgang. I diskussionerne om begrebet anciennitetsløn fremkom der et bemærkelsesværdigt forslag: Den omvendte anciennitetslønskala. Forslaget var naturligvis ikke realisabelt, for hvem ville seriøst gå med til at gå ned i løn, efterhånden som man blev ældre i tjenesten. Vel, der var heller ikke nogen, der tog forslaget eller argumentet alvorligt. Det gik kort og godt ud på, at begyndelseslønnen skulle være relativ høj, fordi unge kolleger skulle forsørge eller medforsørge en familie på eksempelvis kone og 2 eller 3 børn, og det er dyrt. Efterhånden som familien blev mere selvforsørgende skulle den unge kollega gå ned i løn i overensstemmelse med ideen om den omvendte anciennitetslønskala. I realiteten ville man ikke føle nogen lønnedgang, sagde forslagsstilleren, fordi de generelle lønforhøjelser år efter år ville kompensere for følgerne af den omvendte anciennitetslønskala. Men som sagt, forslaget var vel nærmest ment som et spøgefuldt argument en ærbødig reverens til det sociale sammenhold også kaldet solidaritet. S. Bøje Larsen

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere