Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård"

Transkript

1 Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Et seksuelt overgreb kan være med eller uden fysisk kontakt... 3 Unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd... 4 Voldtægt... 4 Kontaktnumre, videnscentre, rådgivning Bekymring... 5 Mistanke... 6 Konkret viden... 7 Konkret viden: den unge begår overgreb på institutionen... 9 Mistanke eller konkret viden om seksuelt misbrug begået af en ansat SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT, TAVSHEDSPLIGT OG VÆRDISPRINGSREGLEN Formål og anvendelse Thorshøjgård har udarbejdet en beredskabsplan til alle ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn/unge, som er/har været udsat for seksuelle overgreb. Vi har valgt en form, hvor medarbejdere opfordres til at skærpe opmærksomheden yderligere på de unge, der er i mistrivsel. Det er målsætningen, at der ved at skærpe opmærksomheden på denne gruppe unge vil kunne ydes en tidligere, mere helhedsorienteret og koordineret indsats til de unge og deres familier. Det er hensigten, at medarbejderne og ledelsen på Thorshøjgård på denne måde tør tænke seksuelle overgreb ind som en mulig årsag til den mistrivsel, de allerede ser og observerer hos de berørte unge. Vi ønsker således at henlede opmærksomheden på de overgreb, som alt for mange unge udsættes for, og som i deres karakter er smertefulde og skadelige for den unges udvikling. Redigeret den

2 På døgnafdelingerne er opslået en rigtig god planche Bekymringsbarometer er vedlagt denne instruks. Vi kan lave en vejledning for hvad vi skal gøre, når der konkret sker ting eller vi modtager informationer om overgreb. Det er straks vanskeligere når vi får mistanke, gerne vil hjælpe den unge videre gennem et eventuelt overgrebsproblem, selv bliver inddraget i et ukontrollabelt forløb. Der er alle mulige konstellationer, som kun kan klares ved deling af informationer med kollegaer, ledelse og ved at søge ny faglig viden. DEFINITIONER Bekymring faglig observation Mistanke Konkret viden HVORDAN ANVENDES BEREDSKABSPLANEN: Beredskabsplanen på Thorshøjgård er tilrettelagt som en blanding mellem best practise og klar instruks. Vi søger dog hele tiden ny viden og erfaringer, og samarbejder derfor med forskellige instanser. Se indholdsfortegnelsen. Der er udarbejdet forskellige procedurer for, hvad du skal gøre, hvis du er henholdsvis MEDARBEJDER eller LEDER. Indsatsen afhænger af om du har en BEKYMRING for om en ung er udsat for seksuelle overgreb, en MISTANKE eller en KONKRET VIDEN om, at en ung udsættes for overgreb. Definitioner Bekymring faglig observation. En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget særligt på spil med en ung eller dennes familie. Her er ikke tale om, at man har en konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til skærpet observation af den unge i en periode og evt. samtale med forældrene. Med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb (fysisk, psykisk eller seksuelt) mod den unge. Disse sager bør man drøfte med sin leder samt med afdelingspersonale. Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler f. eks. om, at den unge har været udsat for en seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn eller ung. Mistanken kan formuleres f. eks. på baggrund af en tidsobservation af den unge, den unges eget udsagn om hændelser, der har fundet sted eller oplysninger man har fået på anden vis. 2

3 Konkret viden Du modtager klare informationer om, at en ung har været udsat for et seksuelt overgreb, begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Det skal bemærkes, at de unges udtalelser betragtes som indicier i politiets efterforskning og efterfølgende retssag. Unges udtalelser vil som udgangspunkt ikke kunne stå alene som bevis i en retssag om overgreb. DEFINITIONER Bekymring faglig observation Mistanke Konkret viden Hvad er et seksuelt overgreb? Et seksuelt overgreb mod en ung er alle handlinger eller situationer, hvor en person over 15 år udnytter en mindreårig under 15 år ved at inddrage den mindreårige i seksuelle handlinger for at tilgodese egne seksuelle behov. Det defineres ved, at den unge er involveret i en seksuel aktivitet, som hun/han på grund af sin alder og udviklingsniveau ikke kan forstå og overskue konsekvenserne af og derfor ikke er i stand til at give samtykke til. Et seksuelt overgreb er en seksuel aktivitet, som den unge ikke ønsker eller bliver presset til at deltage i. Et seksuelt overgreb kan eksempelvis finde sted hvis: Den unge ikke er i stand til verbalt at sige nej, men tilkendegiver fysisk, at hun eller han ikke ønsker den seksuelle kontakt. Den unge tvinges til at deltage i den seksuelle aktivitet med fysisk eller psykisk magt. Den voksne/krænkende part udnytter den unges afhængighed eller egen magtposition Den seksuelle kontakt er baseret på den voksnes/krænkende parts behov. Den unge ikke forstår betydningen af den seksuelle kontakt, selv om den unge ikke siger nej. Et seksuelt overgreb kan være med eller uden fysisk kontakt. Et seksuelt overgreb med fysisk kontakt kan eksempelvis være: AFKLARINGER Hvad er et seksuelt overgreb? SISO Videnscentret for Sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn har følgende: Definition på seksuelle overgreb Seksuelt overgreb begået af en voksen mod et barn kan kort defineres således, at der i sådanne tilfælde er tale om, at: den voksne udnytter et barns tillid det seksuelle overgreb krænker barnets integritet det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser Henry C. Kempe skrev i 1978 nedenstående definition: " der er tale om seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til, og / eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale eller retslige normer." Når krænkeren kysser eller berører den unges krop eller kønsdele, har samleje (vaginalt eller analt) med den unge, eller tvinger ham eller hende til at berøre krænkerens kønsdele. 3

4 Et seksuelt overgreb uden fysisk kontakt kan eksempelvis være: Når krænkeren blotter sig for den unge, tvinger den unge til at se pornografiske billeder eller film, eller til at klæde sig af. Unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Unge under/over 15 år, der har en seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor andre unge og unge under/over 15 år. Der kan fx være tale om seksuelle handlinger, hvor den krænkede person føler ulyst eller føler sig kuet, mobbet eller truet i de seksuelle handlinger/aktiviteter, der foregår mellem de unge. Voldtægt På Thorshøjgård er sandsynligheden for at der sker overgreb efter den strafferetlige definition relativ lille på grund af at elevernes gennemsnitlige alder ligger langt over 15 år. Eleverne imellem kan der derfor snarere forekomme voldtægt, der i straffeloven defineres således: 216. Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Oral- og analsex straffes dog i henhold til straffelovens 224 om anden kønslig omgængelse end samleje, og homoseksuelle overgreb straffes i henhold til straffelovens 225. Strafferammen er dog den samme som for 216 ovenfor. Endelig er også forsøgshandlinger på ovenstående strafbart. Forsøg på voldtægt (eller forsøg på anden kønslig omgængelse end samleje) er fx tilfældet, hvis gerningsmanden har til hensigt at begå forbrydelsen, men må opgive sit forehavende på grund af ofrets modstand eller andre udefra kommende faktorer. Tilbagetræden fra forsøg er derimod ikke strafbart. Et eksempel på dette er, hvis gerningsmanden ikke begår forbrydelsen, fordi han/hun får ondt af offeret og kommer på bedre tanker. Gerningsmanden vil eventuelt kunne straffes for blufærdighedskrænkelse, trusler mv. DEFINITIONER Bekymring faglig observation Mistanke Konkret viden AFKLARINGER Hvad er et seksuelt overgreb? Unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Voldtægt Det er en udbredt misforståelse, at offeret skal have været udsat for vold, for at der er tale om voldtægt. Det væsentlige er imidlertid, om gerningsmandens adfærd har fået offeret til at give efter. Hvis en person tiltvinger sig samleje ved at tage halsgreb eller true en anden person med fx en kniv, realiserer gerningsmanden naturligvis gerningsindholdet i voldtægtsbestemmelsen. Det samme er tilfældet, hvis gerningsmanden uden i øvrigt at bruge våben tiltvinger sig samleje, fordi offeret i kraft af gerningsmandens fysiske overlegenhed ikke tør andet end at give efter. Det er heller ikke en forudsætning for voldtægt, at samlejet er kommet til ende og gerningsmanden har fået udløsning. Så snart det mandlige kønslem er indført helt eller delvis i offerets skede (eller anden kropsåbning), er der tale om fuldbyrdet voldtægt. Voldtægt bliver normalt inddelt i tre kategorier: Overfaldsvoldtægt (gerningsperson og offer kender ikke hinanden på forhånd) Kontaktvoldtægt (gerningsperson og offer kender hinanden, men har ikke haft en seksuel relation. De har fx mødt hinanden på nettet, eller til en fest, er kolleger, venner eller tilsvarende Parvoldtægt (gerningsperson og offer har eller har haft en seksuel relation) Kilde: Wikipedia og Center for Voldtægtsofre. 4

5 Bekymring Her er tale om en svag mistanke på baggrund af somatiske, psykiske og /eller sociale tegn og signaler på mistrivsel. For medarbejdere der har en oplevelse af, at den unge ikke trives og noget er galt, vil fremgangsmåden være: 1. Skærpet observation af den unge i en tidsbestemt periode 2. Nedskriv observationen med tid, sted og klokkeslæt 3. Del bekymring/ny viden med kollega og leder 4. Beslut det videre forløb Søg sparring i et fagligt team. Nærmeste kolleger, nærmeste overordnede. Evt. flere observationer, hvis man stadigvæk er usikker 5. Lederen påtager sig det videre handlingsforløb: Indhent al information fra medarbejdere eller nedskriv egne observationer Foranstalt skærpet observation af den unge i en tidsbestemt periode, herunder nedskrivning af observation med tid, sted og klokkeslæt. Søg sparring i fagligt team/konsultativ bistand hos Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb. Er du blevet afklaret om der er tale om en egentlig mistanke? I givet fald gå videre til politi/kommunal sagsbehandler/forældre Aftal hvordan den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan) Aftal med næste ledelsesled om og hvordan forældrene inddrages og/eller informeres. Kontaktnumre, videnscentre, rådgivning. Center for Seksuelle Overgreb Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Voksne og Unge: Tlf.: Københavns Vestegns Politi: Spørg efter afdeling for personfarlig kriminalitet JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal 1620 København V Telefon Telefontider: Mandag til torsdag kl til Fredag kl Tilsynskonsulent Henrik Bredahl: / Interne ressourcer Forstander FA Bestyrelsesformand Mark Thorsen KFBU chef Ebbe Lorentzen Se Planchen - Bekymringsbarometer 5

6 Mistanke MISTANKE For medarbejdere der har en mistanke om, at den unge kan have været udsat for grænseoverskridende handlinger af seksuel karakter fra en voksen eller anden ung, vil fremgangsmåden være: 1. Nedskriv/formulér mistanken med dine egne ord: Hvor var den unge, hvor var du? Hvilken situation så du faktisk? Hvad skete der videre? (F.eks. reaktioner på at den unge så dig, f.eks. reaktioner på hvad du sagde.og hvad sagde du faktisk?). Hvilke signaler viser den unge? 2. Tid - sted klokkeslæt, hvorfor var den unge der, hvor han/hun var? Metode: 6 gode råd, når mistanken opstår: Læg alt fra dig - og lyt med al din opmærksomhed. Skriv ordret ned, hvad eleven fortæller Afhør ikke eleven - og plant ikke dine egene teser og holdninger Husk! Du skal modtage information - du skal ikke opklare en forbrydelse. Aftal i samarbejde med din leder det næste skridt. Vurder elevens behov for beskyttelse og støtte - sæt i værk! Så har du din første nedskrivning af situationen. Den kan du få brug for, hvis situationen udvikler sig eller hvis der opstår andre episoder senere. 3. Henvend dig øjeblikkeligt til nærmeste leder, og aftal dér videre procedure. 4. Lederen disponerer således ved begrundet mistanke Overvej hvordan personalegruppen inddrages med hensyn til information og behov for at vende situationen Aftal med personalet hvordan den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus med hensyn til hvem gør hvad, og hvornår) Kontakt næste ledelsesled Overvej hvordan forældrene inddrages og/eller informeres Udarbejd underretning til sagsbehandler Som hovedregel informeres Tilsynskonsulent Henrik Bredahl: / Husk at hvis mistanken retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres om mistanken/underretningen. 6

7 Konkret viden Metode: For medarbejdere der har konkret viden om at den unge har været/er udsat for konkrete grænseoverskridende handlinger af seksuel karakter fra en voksen eller en ung, vil fremgangsmåden være: Hvis der er sket et overgreb på en elev: Lyt, observer kropssprog og skriv alt ned - uden fortolkninger! 1. Registrering af faktisk viden: Nedskriv ordret den konkrete situation med dine egne ord: Har du selv set det? Har en medarbejder hørt/set det? Har en ung set det? Er det den unge selv som fortæller osv. Tid - sted klokkeslæt, hvorfor var den unge der, hvor han/hun var? Hvilken situation så/hørte du faktisk? Beskriv hvilken situation det var f.eks. hvem var til stede Skriv ordret ned hvad den unge siger Hvor var den unge, hvor var du? Hvad skete der videre? (f.eks. reaktioner på at den unge så dig, f.eks. reaktioner på hvad du sagde og hvad sagde du faktisk?). Hvis det er en anden end dig selv, der har informationerne, så tag selv notater undervejs. Undersøg om der tidligere har været bekymringer i forhold til seksuelt krænkende adfærd. Hvilke signaler udviser den unge aktuelt Se Planchen - Bekymringsbarometer Du skal også skrive ordret ned hvilke spørgsmål, du har stillet til den unge af hensyn til politiets efterforskning. Du skal også skrive ned, hvilke spørgsmål, du har stillet til den unge ordret. Så har du din første nedskrivning af situationen. Den kan du få brug for, hvis situationen udvikler sig eller hvis der opstår andre episoder senere. 2. Henvend dig straks til din leder og aftal nærmere. Lederen tager ansvar for følgende: Kontakter næste ledelsesled Sikrer underretning af de sociale myndigheder, som på Thorshøjgård er tilsynsmyndigheden og den unges sagsbehandler. Vurderer om der umiddelbart er grundlag for en politianmeldelse. Normalt vil det være sagsbehandler, der skal foretage politianmeldelse, Hvis sagsbehandler ikke kan nås via telefon eller mail indenfor behørig tid, foretages politianmeldelsen på THG s vegne af THG s forstander. 7

8 3. Aftal den videre procedure internt i huset Hvem der informerer forældrene, medarbejdere og andre om situationen Husk at hvis den konkrete viden retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres. Aftal hvem der taler med den unge, hvis den unge kommer hos jer i morgen. Aftal hvordan den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan) 4. Hvis det ikke er muligt at træffe en relevant leder, så kontakt politiet Da Thorshøjgård s elever kommer fra mange forskellige kommuner er det via politiet man kommer i kontakt med den sociale døgnvagt. Københavns Vestegns Politi: Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal anmelde en sag til politiet, kan du kontakte politiet for en drøftelse på tlf.: Spørg efter afdeling for personfarlig kriminalitet. KONKRET VIDEN I forhold til den politimæssige efterforskning og en eventuel retssag om overgreb, skal det bemærkes, at politiet har behov for beviser. Beviser i disse sager er mærker og lign. efter slag. Disse skal bevises via billeder og/eller undersøgelse hos praktiserende læge. Unges udsagn om overgreb vil som udgangspunkt ikke kunne stå alene som bevis i en retssag men anses som indicier af retssystemet. Det er derfor vigtigt, at der af anmeldelsen til politiet eller underretning til den kommunale sagsbehandler fremgår, hvilke vidner der har set eller er bekendt med overgrebene samt, at der er taget billeder af mærker på de unge, der kan stamme fra overgrebet. Eventuelt også fra lægelig undersøgelse. HUSK ALTID AT FÅ DATO PÅ UNDERRETNINGEN! 8

9 Konkret viden: den unge begår overgreb på institutionen DEN UNGE BEGÅR OVERGREB PÅ INSTITUTIONEN For medarbejdere der har konkret viden om, at en en ung er udsat for konkrete grænseoverskridende handlinger af seksuel karakter fra en anden ung, er der særlige fremgangsmåder, hvis overgrebet begås af en af de unge på Thorshøjgård. Mange informanter og store følelser er i spil. Nøgleord: Forældreinddragelse, udøvelse af ledelse, orientering og inddragelse af bestyrelse. 2. Registrering af faktisk viden: Nedskriv ordret den konkrete situation med dine egne ord: Har du selv set det? Har en medarbejder hørt/set det? Har en ung set det? Er det den unge selv som fortæller osv. Tid - sted klokkeslæt, hvorfor var den unge der, hvor han/hun var? Hvilken situation så/hørte du faktisk? Beskriv hvilken situation det var f.eks. hvem var til stede Skriv ordret ned hvad den unge siger Hvor var den unge, hvor var du? Hvad skete der videre? (f.eks. reaktioner på at den unge så dig, f.eks. reaktioner på hvad du sagde og hvad sagde du faktisk?). Hvis det er en anden end dig selv, der har informationerne, så tag selv notater undervejs. Undersøg om der tidligere har været bekymringer i forhold til seksuelt krænkende adfærd. Hvilke signaler udviser den unge aktuelt Du skal også skrive ordret ned hvilke spørgsmål, du har stillet til den unge af hensyn til politiets efterforskning. 3. Henvend dig straks til Nærmeste overordnede/forstander Aftal hvem der underretter de sociale myndigheder, som på Thorshøjgård er den kommunale sagsbehandler Hvis den der begår overgrebet er under 15 år skal der ikke ske anmeldelse til politiet. For Thorshøjgård er det via politiet ) man kommer i kontakt med den sociale døgnvagt. Hvis den der begår overgrebet er over 15 år aftales med ledelsen om der umiddelbart er grundlag for en politianmeldelse, og hvem der anmelder. 9

10 Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal anmelde en sag til politiet, kan du kontakte politiet for en drøftelse på tlf.: DEN UNGE BEGÅR OVERGREB PÅ INSTITUTIONEN 4. Leder og medarbejdere aftaler den videre procedure internt i huset i forhold til den unge som har begået overgreb: Hvem der informerer forældrene, medarbejdere og andre om situationen Aftal hvem der taler med den unge, hvis den unge kommer hos jer i morgen. Aftal hvordan den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan) Skal offeret skærmes? 5. Aftal den videre procedure internt i huset i forhold til den unge som har været udsat for overgreb: Hvem der informerer forældrene, medarbejdere og andre om situationen Aftal om hvem der taler med den unge, hvis den unge kommer hos jer i morgen. Aftal hvordan den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan) Mange informanter og store følelser er i spil. Nøgleord: Forældreinddragelse, udøvelse af ledelse, orientering og inddragelse af bestyrelse. Supervisorer på THG maj 2013 Betty Boysen Kirsten Gamst Inger Beck Aftal information til de øvrige forældre i institutionen: Hvis der er flere episoder i institutionen, skal der afholdes forældremøde. 10

11 Afklar med ledelsen hvor stor en forældregruppe som skal inviteres. Aftal desuden: om ledelsen o.a. skal deltage i mødet hvilken generel viden, der skal gøres tilgængelig på mødet hvem gør hvad på mødet fordeling af roller hvordan reaktioner fra forældre kan tackles hvordan dagligdagen kan se ud dagen efter mødet, herunder hvordan I taler med de unge om situationen. Hvis ledelsen ikke deltager på mødet, så informeres denne næste dag om mødets forløb, ligesom de videre tiltag besluttes. 7. Har I behov for at tale med nogen om den aktuelle situation, så kan I: kontakte Center for seksuelle overgreb tlf: eller benyt sædvanlige supervisor Vær opmærksom på, at overgreb mod unge er provokerende at forholde sig til også for uddannede voksne. Tal med nogen! 8. Der kan blive behov for at ændre i institutionens pædagogiske praksis som følge af situationen. DEN UNGE BEGÅR OVERGREB PÅ INSTITUTIONEN Ved underretning til den kommunale sagsbehandler eller anmeldelse til politiet: I forhold til den politimæssige efterforskning og en eventuel retssag om overgreb, skal det bemærkes, at politiet har behov for beviser. Beviser i disse sager er mærker og lign. efter slag. Disse skal bevises via billeder og/eller undersøgelse hos praktiserende læge. Unges udsagn om overgreb vil som udgangspunkt ikke kunne stå alene som bevis i en retssag men anses som indicier af retssystemet. Det er derfor vigtigt, at der af anmeldelsen til politiet eller underretning til socialforvaltningen fremgår, hvilke vidner der har set eller er bekendt med overgrebene samt, at der er taget billeder af mærker på de unge, der kan stamme fra overgrebet. HUSK ALTID AT FÅ DATO PÅ UNDERRETNINGEN! 11

12 Mistanke eller konkret viden om seksuelt misbrug begået af en ansat Skulle der opstå mistanke eller konkret viden om, at en ansat har udsat en ung for seksuelle overgreb i døgn/dagtilbud, gøres følgende: Mistanken/anklagen/hændelsen modtages af en ansat. Nærmeste leder deltager i opklaring af hvilke oplysninger og forhold, der ligger til grund for mistanken. Leder refererer sagen til forstander Sagen drøftes, og det afklares: hvordan hændelsen kan karakteriseres, hvilke handlinger, der bør foretages, hvem, der gør hvad og hvornår. Der kan f.eks. være tale om: Den mistænkte fritages fra sin stilling (foranlediges via overordnet ledelse/bestyrelsesformand) Information af formand for bestyrelsen Information af få eller alle ansatte Afholdelse af forældremøde Afholde møde med Tilsynskonsulent. At beslutte en iagttagelsesperiode med aftale om dato for ny kontrakt Orientering af hele institutionsbestyrelsen v. bestyrelsens formand Pressehåndtering Det besluttes sammen med ledelsen, hvordan det videre forløb skal forvaltes. Hvis der er tale om mistanke uden klare indicier søges rådgivning inden politianmeldelse. Hvis der er tale om konkret viden med klare indicier/beviser/indrømmelser vil det normalt være institutionen, der foretager politianmeldelse. Vi kan dog ikke forhindre øvrige parter i at foretage en politianmeldelse på et tilsyneladende usikkert grundlag. MISTANKE ELLER KONKRET VIDEN OM SEKSUELT MISBRUG BEGÅET AF EN ANSAT Ved underretning til kommunal sagsbehandler eller anmeldelse til politiet: I forhold til den politimæssige efterforskning og en eventuel retssag om overgreb, skal det bemærkes, at politiet har behov for beviser. Beviser i disse sager er mærker og lign. efter slag. Disse skal bevises via billeder og/eller undersøgelse hos praktiserende læge. Unges udsagn om overgreb vil som udgangspunkt ikke kunne stå alene som bevis i en retssag men anses som indicier af retssystemet. Det er derfor vigtigt, at der af anmeldelsen til politiet eller underretning til Socialforvaltningen fremgår, hvilke vidner der har set eller er bekendt med overgrebene samt, at der er taget billeder af mærker på de unge, der kan stamme fra overgrebet. HUSK ALTID AT FÅ DATO PÅ UNDERRETNINGEN! Stigmatisering af en medarbejder sker næsten automatisk ved politianmeldelse af formodning om seksuelt misbrug. Der er derfor utrolig vigtigt at vi rådfører os med bestyrelse, rådgivende politi og andre inden en officiel anmeldelse. 12

13 SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT, TAVSHEDSPLIGT OG VÆRDISPRINGSREGLEN Hvis du har mistanke om, at en ungs mistrivsel kan skyldes seksuelt overgreb, skal du underrette kommunens socialforvaltning. Alle offentlige ansatte på unge- og ungeområdet har skærpet underretningspligt. Ifølge Serviceloven skal du underrette kommunen, hvis du får kendskab til forhold, der giver formodning om, at en ung eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten er personlig. Det betyder, at du har pligt til at lave en underretning, også selv om din leder ikke er enig i din vurdering eller bekymring. Formålet med underretningen er at sikre hurtig hjælp til den unge og familien, hvis der er behov for det. Underretningen dokumenterer faktiske forhold og er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen. Når sagen er indberettet til kommunen, er den ude af dine hænder. Som underretter bliver du sjældent involveret i og informeret om sagens videre gang, og du kan ikke kræve at få oplysninger om sagen. Reglerne om underretningspligt og skærpet underretningspligt fremgår af Servicelovens 153 og 154. Bemærk: Fra 1. oktober i år bliver kommunerne pålagt at reagere inden for 24 timer, hvis de får en indberetning om mistanke om omsorgssvigt eller overgreb på børn. Læs mere på under Reager på mistanke. Her finder du også et underretningsskema. Tavshedspligt Fagpersoner er underlagt særlige regler om tavshedspligt. Tavshedspligt betyder ikke, at man har pligt til at være tavs men at man skal have tilladelse til at tale. Ifølge Forvaltningslovens 27 har enhver, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger. Det gælder fx væsentlige sociale problemer, helbredsforhold, misbrug, seksuelle forhold, strafbare forhold, religiøse, politiske og foreningsmæssige forhold. Værdispringsreglen videregivelse af oplysninger Som fagperson er du underlagt tavshedspligt, men i særlige tilfælde har du ifølge Forvaltningslovens 28, stk. 2 mulighed for at bryde tavshedspligten. Dette kaldes værdispringsreglen. Værdispringsreglen træder i kraft, når videregivelsen af oplysninger overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensynet til den, oplysningerne angår. I vejledning om tavshedspligt af 2006 nr. 86 punkt 7 beskrives værdispringsreglen således: Denne undtagelse har fået betegnelsen værdispringsreglen, fordi der skal foretages en afvejning af på den ene side den interesse, som den oplysningen vedrører har i, at oplysningen hemmeligholdes, og på den anden side karakteren og betydningen af de private eller offentlige interesser, der kan begrunde, at oplysningen videregives til en anden forvaltningsmyndighed., Undtagelser, hvor det kan tillades at omtale en persons private liv: o o Hvis der er samtykke Hvis der er forhold, der giver lovhjemmel til at bryde tavshedspligten (fx underretningspligten for børn og unge) 13

14

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb)

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) 1 FORORD... 3 OMSORGSSVIGTGRUPPEN... 4 KONTAKT... 4 DEFINITION AF BEKYMRING, MISTANKE

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

FN S HANDICAPKONVENTION OG STANDARDREGLER

FN S HANDICAPKONVENTION OG STANDARDREGLER Faktaark på specialskoler FN S HANDICAPKONVENTION OG STANDARDREGLER FN s handicapkonvention Her kan du læse et udpluk af FN s handicapkonventions artikler. Nedenstående artikler er taget fra FN s KONVENTION

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere