Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet"

Transkript

1 Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet

2 Forord Ballerup Kommune har som konsekvens af kommunalreformen fået flere tilbud målrettet borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne eller psykisk sygdom. Der har efterfølgende vist sig behov for udarbejdelse af fælles overordnede retningslinier. Disse danner rammen for forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb beboere / brugere imellem i dag- og botilbud under Ballerup Kommune. For nogle funktionshæmmede borgere gælder, at de udviklingsmæssigt er et sted fysisk og et andet sted mentalt. Når man kan mærke kroppen længes og ens forstand ikke er udviklet alderssvarende så giver det problemer. Måske udfolder man så sin seksualitet på uheldig vis. For at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb - og hvor såvel den krænkede som krænkeren er beboer / bruger i tilbuddet - er det vigtigt at kunne tale åbent om seksualitet. Erfaringer viser, at for at kunne bidrage til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb er det vigtigt med et åbent miljø, hvor medarbejdere og beboere / brugere kan tale om emnet. Det er vigtigt, at medarbejdere ikke står alene med en sag, hvis en seksuel krænkelse eller overgreb sker. Det er vigtigt, at der foreligger retningslinier for handling. At tale åbent om og forholde sig til seksualitet og herunder ikke mindst give rådgivning og støtte til beboere / brugere kan virke forebyggende på uhensigtsmæssig eller helt uacceptabel seksuel adfærd. 1

3 Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed og et basalt behov uanset handicap. Seksualitet er individuel og forskellig i forskellige livsfaser. Derfor er det nødvendigt i det enkelte tilbud inden for voksen handicapområdet at drøfte beboeres / brugeres lyster og behov med udgangspunkt i livssituationer, funktionsniveau, kultur, religion, ønsker, følelser og grænser. Det er ligeså nødvendigt på det enkelte sted generelt at drøfte normer og praksis. En række spørgsmål danner grundlag for drøftelserne. For eksempel spørgsmål om: Hvor går grænserne? Hvordan støttes beboere / brugere i at få et seksualliv. Hvor meget skal personalet hjælpe dem i forbindelse med deres seksualitet? Hvem skal give vejledning og oplæring? I hvilket omfang og i hvilke situationer vil personalet hjælpe? I gældende ministeriel vejledning om seksualitet uanset handicap er der en beskrivelse af, hvordan man af hensyn til retssikkerheden sikrer sig det nødvendige mundtlige eller skriftlige samtykke fra beboeren i forhold til for eksempel at yde seksualvejledning og oplæring. Hvornår er adfærd uacceptabel? Hvilken adfærd accepteres i fælles offentligt rum og hvad forstår man ved problematisk eller uacceptabel adfærd? Hvornår er adfærd krænkende for andre brugere, beboere og personale? Hvornår skal en beboer hjælpes fra det fælles til sit private rum? Hvad skal personalet gøre, hvis beboere har andre grænser for intimitet og seksualitet end personalet? Privatliv skal respekteres men hvor langt? Respekt for det private rum er essentielt. Personale skal respektere, at det er beboerens hjem, hvor det er beboerens egne normer og regler som gælder. Men hjemmet er også personalets arbejdsplads. Hvordan håndterer man som personale, at beboere udøver deres seksualitet, mens personale er til stede? Hvordan sikres personalets grænser? Hvordan håndteres seksuelle tilnærmelser fra en bruger / beboer over for personale og hvordan kan personalets egne grænser respekteres? Hvordan sikres, at personalets grænser for, hvad de ønsker at medvirke til eller hvilken adfærd de skal acceptere ikke overskrides? 2

4 Hvilke regler skal gælde for personale? Skal der være regler for, hvordan personalet må gå klædt? Må man for eksempel kramme, kærtegne og kysse beboere på håret og på kinden? Hvordan med anden berøring ved behov for hjælp til personlig hygiejne? Hvordan forholder personalet sig til seksualitet hos beboere uden verbalt sprog? Hvordan kan man som medarbejder være sikker på, at man forstår det behov, beboeren forsøger at udtrykke og ikke misforstår og dermed kommer til at overskride beboerens grænser? Skal pårørende informeres? Hvordan forholder man sig til seksualitet i forhold til pårørende? I hvilke situationer skal pårørende inddrages? Netop drøftelse af normer og regler for brugeres og eller beboeres seksuelle adfærd skal ligge til grund for tilbuddets udarbejdelse af egen praksis. Egen praksis skal være sammenhængende med disse overordnede retningslinier. Skulle seksuel krænkelse eller overgreb alligevel ske skal der ske anvendelse af de administrative procedurer og indberetnings- og vejledningsmateriale, som er udarbejdet. Disse overordnede retningslinier, skema- og indberetningsmateriale m.v. gøres tilgængelige i IT version på afdelingen Job & Familie og tilbuddenes hjemmeside. Denne pjece er resultatet af et forløb, der har involveret administrationen og Dag- og Døgntilbud under afsnittet Handicap & Psykiatri i Job & Familie. Derudover har repræsentanter fra Forældreforeningen til handicappede børn bidraget til såvel disse overordnede retningslinier som til indberetnings- og vejledningsmateriale. Dermed har foreningen haft medindflydelse på det samlede materiale. Materialet har været forelagt i Handicapråd og i Socialudvalget i

5 Om de overordnede retningslinier Formål I FN s standardregler om lige muligheder for handicappede understreges det, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker og, at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt med relevant rådgivning. Ballerup Kommunes overordnede retningslinier for voksen handicapområdet skal bidrage til at skabe et fælles værdi- og regelsæt i arbejdet i kommunens uddannelses-, beskæftigelses- og personstøttetilbud samt i aktivitets- og samværstilbud og botilbud målrettet borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og psykisk syge. Retningslinierne er udarbejdet med forebyggende sigte og handler overordnet om den enkelte handicappedes rettigheder, personalets rettigheder og forpligtelser, men også retningslinier for personalets adfærd og arbejde for at mindske risikoen for, at en medarbejder bliver anklaget for at have krænket en bruger / beboer. Tillige retningslinier for handlinger, hvis en bruger / beboer er udsat for krænkelse eller overgreb og krænkeren selv er bruger / beboer. At have kendte retningslinier skaber bedre opgaveløsning i situationer, som kræver handling. De enkelte tilbud inden for voksen handicapområdet forholder sig aktivt til retningslinierne ved at tage stilling til, hvordan disse omsættes og implementeres lokalt. Det er vigtigt, at retningslinierne er kendt af målgrupperne. Målgrupper Den primære målgruppe er unge og voksne borgere i Ballerup Kommune og fra andre kommuner og som er brugere af og / eller beboere i kommunens tilbud inden for voksen handicapområdet. Derudover henvender retningslinierne sig til pårørende til brugere og beboere - og ikke mindst til ledelse og medarbejdere i de enkelte tilbud. 4

6 Handicapbegreb Handicapbegrebet er beskrevet i kommunens handicappolitik. Handicappede er borgere, som har nedsættelse af en eller flere funktioner. Der kan være tale om så forskellige handicap som psykisk udviklingshæmning, hjerneskade, bevægelseshandicap, psykisk sygdom eller kombinationer heraf. Fælles for borgere med handicap er, at deres funktionsnedsættelse gør det vanskeligt for dem at klare sig i situationer, hvor der ikke er taget hensyn til funktionsnedsættelsen. Vejledning om seksualitet uanset handicap Socialministeriets vejledning fra 2001 er fortsat gældende. Vejledningen skal både sikre handicappede og medarbejderes rettigheder. Vejledningen indskærper, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker og, at pædagoger og andre medarbejdere på det sociale og sundhedsfaglige område skal støtte dem i det. Samtidig angiver vejledningen en række retningslinier, der kan bruges i det dilemmafyldte arbejde med seksualitet. Formålet med vejledningen er: at beskrive den støtte og hjælp, der kan ydes til personer med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne at oplyse hjælpepersoner om, hvilke forpligtelser og rettigheder de har i forhold til at yde støtte og hjælp til seksualitet at beskrive de retlige rammer, så både hjælpepersoner og personer med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne kan være trygge ved henholdsvis at give og modtage hjælp at angive nogle pædagogiske retningslinier, der kan afklare nogle af de tvivlssituationer, som hjælpepersoner kan stå i, når de skal give oplæring, støtte og hjælp til seksualitet 5

7 Retningsliniernes fokusområder Tryghed Brugere og beboere og deres forældre / pårørende skal føle tryghed ved at være brugere eller beboere i kommunens tilbud målrettet borgere med (betydelig) nedsat fysisk / psykisk funktionsevne. Der skal være mest mulig sikkerhed for, at ingen udsættes for seksuelle krænkelser eller overgreb. Sker krænkelse eller overgreb skal der være tillid til professionel håndtering. Personalet har også brug for et trygt arbejdsmiljø. I deres virke skal de mindske risikoen for, at en medarbejder bliver anklaget for at have krænket en bruger / beboer. Kommunikation En væsentlig opgave for personalet er at yde vejledning og støtte også i forhold til seksualitet. Personalet skal sikre, at man kan snakke om seksuelle emner ligesom det er vigtigt at lære brugere / beboere at respektere egne og andres personlige grænser. Værdier og holdninger At fastlægge gode retningslinier for, hvordan vi omgår hinanden er vigtigt set i et forebyggende perspektiv. Det være sig medarbejdere imellem, brugere / beboere imellem eller medarbejdere og brugere / beboere imellem. Undervisning og information Medarbejdere skal kende gældende lovgivning og de skal have redskaber til at handle. Unge / voksne med handicap skal kende deres rettigheder og have kendskab til samværsregler, men også have kendskab til strafbare handlinger og konsekvenser. Handling ved seksuel krænkelse eller overgreb Personalet skal kende og handle efter gældende procedurer og retningslinier i tilfælde af, at seksuel krænkelse eller overgreb sker på en bruger / beboer. 6

8 Tryghed Unge og voksne med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne som er i kommunens dag- og botilbud eller uddannelsestilbud befinder sig i netop disse tilbud for at modtage personlig omsorg, pleje og støtte eller modtage undervisning og indgå i en udviklings- og læringsproces. I alle tilfælde skal der være oplevelse af tryghed, mens de er i Ballerup Kommunes tilbud. Ballerup Kommunes værdigrundlag for handicaparbejdet i kommunen er i forhold til mødet med borgeren: Værdighed Tolerance Ansvarlighed Dette gøres i dialog med borgeren, hvor der ydes en rettidig indsats i et rum præget af tillid, kreativitet, respekt og nærvær. Det enkelte tilbuds professionelle medarbejdere er alene via deres ansættelse forpligtede til at skabe trygge rammer og mest muligt forebygge, at seksuelle krænkelser eller seksuelle overgreb sker mellem brugere / beboere. Respekten for det enkelte menneske, dets livssituation, værdier og normer, herunder også seksualitet, er væsentlig at have for øje, når tilbuddet om hjælp og støtte tilrettelægges og gives. Der kan imidlertid være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i en brugers / beboers råderet og personlige frihed. Dette vil være tilfældet i forbindelse med uacceptabel og ulovlig seksuel adfærd. Seksuel adfærd, der sker mod en anden persons vilje eller er til skade for andre, hører under straffelovens bestemmelser og er strafbar. Der kan være tale om personer, som har svært ved at sætte deres personlige grænser i forhold til seksualitet, og nogle personer kan samtidig have svært ved at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Der er også personer, som i det offentlige rum har en seksuel adfærd, som er problematisk, anstødelig eller ulovlig. 7

9 Pårørende kan have svært ved at håndtere og forstå et nært familiemedlems ukontrollerede seksuelle adfærd. For nogle pårørende kan det virke så anstødeligt, at de helt afviser rigtigheden af den meddelte adfærd. For Ballerup Kommune er det vigtigt, at brugere og beboere og deres forældre / pårørende skal føle tryghed ved at være i kommunens tilbud målrettet borgere med (betydelig) nedsat fysisk / psykisk funktionsevne. Der skal være mest mulig sikkerhed for, at ingen udsættes for seksuelle krænkelser eller overgreb. Sker krænkelse eller overgreb skal der være tillid til professionel håndtering. Tilbuddet er personalets arbejdsplads. For Ballerup Kommune er det også vigtigt, at der tages hånd om personalets sikkerhed og tryghed. At der i personalets adfærd og arbejde er mindst mulig risiko for, at en medarbejder udsættes for anklage om at have seksuelt krænket en bruger eller beboer. Mål Ballerup Kommune tilbyder rammer i sine tilbud, der gør, at brugere og beboere med handicap oplever livskvalitet og har mulighed for et godt og trygt hverdagsliv. Pårørende er trygge ved, at deres nærmeste er brugere eller beboere i kommunens tilbud. Retningslinier og handlingsmæssige procedurer i tilfælde af seksuel krænkelse eller overgreb er kendte af brugere / beboere, pårørende og personale og der er tillid til personalets faglighed og handlekraft i eventuelle situationer. Personalets værnemidler for at undgå anklager om at have krænket en bruger eller beboer er nedskrevet og kommunikeret til brugere / beboere, pårørende og andre relevante fagprofessionelle. 8

10 Kommunikation En væsentlig opgave for personalet er at yde såvel generel som individuel vejledning og støtte også i forhold til seksualitet. Det er vigtigt, at personalet i de forskellige tilbud skaber et positivt og åbent miljø for henvendelser og kommunikation omkring seksualitet. I et forebyggende perspektiv er det vigtigt, at tilbuddets kultur indbyder til åbenhed om, at man kan tage emnet op og, at personale udviser den fornødne fortrolighed. Det er tilsvarende vigtigt, at personale er bevidste om de forskellige signaler, der kan relatere sig til et behov for at drøfte seksuelle spørgsmål og, at signalerne tages alvorligt. Det er således det enkelte tilbud, der er ansvarlig for, at de personer, der måtte have behov for det, kan få den fornødne vejledning og information. Den kan enten stilles til rådighed af tilbuddet selv eller ved at tilbuddet anviser / tilbyder eksterne vejledningsmuligheder. Nogle personer vil have vanskeligt ved at tage emnet op, fordi det er meget personligt eller de har måske svært ved at udtrykke sig verbalt. Dette stiller krav til personalet om at have opmærksomhed på, om en person gennem sit kropssprog eller sin adfærd udsender signaler, der kan betyde, at personalet bør tage emnet op. Særligt i kommunikationen med borgere med handicap kan det være vigtigt at anvende forskellige formidlingsmåder og målrette informationer. Borgere med handicap kan mangle verbalt sprog, have læsevanskeligheder eller andre vanskeligheder med at kommunikere. Det er virkeligheder, som personalet skal forholde sig til også i forhold til kommunikation og information omkring seksualitet. For nogle personaler kan det være svært at vejlede og støtte andre personer omkring seksualitet. Det er et emne, der kan gå tæt på ens eget liv og måske overskride ens egne personlige grænser. En måde at håndtere det på er at tage emnet op sammen med kollegerne. I fællesskab at drøfte retlige problemstillinger, etiske dilemmaer og andre af de ofte svære overvejelser, der kan knytte sig til temaet. Gennem en åben dialog sættes der ord på de ting, der kan være svære at tale om. 9

11 Ballerup Kommune prioriterer godt samarbejde med pårørende. God og relevant kommunikation fremmer det gode samarbejde baseret på dialog og information. Mål I kontakten med brugeren / beboeren omkring seksualitet har personalet en særlig opmærksomhed på kommunikative funktionsnedsættelser og redskaber, der kan fremme kommunikationen. Kommunikationen omkring individuel vejledning og støtte er målrettet. Tilbuddet sørger for, at dets kultur indbyder brugere / beboere og pårørende til åben dialog om seksualitet, herunder emner som relaterer sig til temaet. Information omkring seksualitet er målrettet, nødvendig og tilgængelig. Personalet har rum for diskussion af retlige rammer, etiske dilemmaer og om der er brug for mere uddannelse, supervision og hjælp udefra. I det enkelte tilbud indgår Bruger / Pårørenderåd og bestyrelser i kommunikationen om og udarbejdelsen af tilbuddets strategi og handleplan til udmøntning af disse overordnede retningslinjer. 10

12 Værdier og holdninger Mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn er en væsentlig del af servicelovens værdigrundlag. En af de gennemgående målsætninger i serviceloven er at skabe så normale vilkår og livsbetingelser som muligt for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Et væsentligt formål med den sociale indsats er at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Samtidig skal indsatsen være med til at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse blandt andet gennem kontakt og samvær med andre mennesker. I disse bestræbelser indgår også spørgsmål om støtte og hjælp i forbindelse med seksualitet. I lighed med andre kan personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne have problemer med deres seksualitet bestående i for eksempel: manglende kendskab til egen seksualitet, manglende kendskab til partners seksualitet eller problemer med at være tæt sammen med et andet menneske. I arbejdet er det naturligt også at drøfte personalets egne normer og adfærd. men selv om man i det pædagogiske arbejde bruger sin egen person som arbejdsredskab er det vigtigt at huske, man er professionel og at reflektere over både egen og andres adfærd og handlinger. En åben dialog er med til at sikre, at man i hverdagen ikke kommer til at overskride brugernes / beboernes ønsker og, at personalets grænser og normer respekteres,. At fastlægge gode retningslinier for, hvordan man i det enkelte tilbud omgår hinanden er vigtigt set i et forebyggende perspektiv. Det være sig medarbejdere imellem, brugere / beboere imellem eller medarbejdere og brugere / beboere imellem. Dette er ikke mindst vigtigt ud fra viden om, at mennesker med handicap har særlig stor risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Et seksuelt overgreb er lige så traumatisk for et menneske med handicap som for alle andre. 11

13 Mål Personalet ved: hvordan de skal tale med brugerne / beboerne om seksualitet hvordan man bedst kan lære brugerne / beboerne, hvad deres rettigheder er og hvordan de kan undgå krænkelser eller overgreb om tegn og signaler på seksuelle krænkelser eller overgreb og ved, hvordan de skal handle hvordan man håndterer en situation, hvor krænkeren er en anden bruger / beboer hvilke tegn, der er på, at en bruger / beboer er seksuelt krænket eller været udsat for seksuel overgreb Personalet inddrager brugerne / beboerne i udarbejdelsen af tilbuddets samværsregler 12

14 Undervisning og kursus Unge / voksne med handicap skal kende deres rettigheder og have kendskab til samværsregler, men også have kendskab til strafbare handlinger og konsekvenser. De fleste psykisk udviklingshæmmede vil udvikle deres seksualitet. Da de psykisk udviklingshæmmede sjældent er jævnt hæmmet i deres udvikling, kan det derfor nogle gange være vanskeligt at vurdere om en adfærd er udtryk for en seksualitet. Og hvis det drejer sig om en seksuel adfærd, er det så en seksualitet, der svarer til pågældendes kronologiske alder eller på pågældendes lavere funktionsalder? Den følelsesmæssige side af seksualitet kræver ofte en mulighed for indsigt i sit eget følelsesliv og kræver også forståelse for samhørighed, hvis seksualiteten skal udfoldes sammen med et andet menneske. Disse forhold kan være problematiske for de psykisk udviklingshæmmede med et udviklingsniveau svarende til barnealderen, hvor barnet stadig sætter sig selv og egne ønsker væsentligt højere end hensynet til andre og deres behov. Det kan være svært for den fagprofessionelle, der er knyttet til pågældende borger alene at vurdere, hvad en adfærd egentlig er udtryk for. En adfærd, der indebærer nøgenhed, berøring af kønsorganer eller berøring af andres organer betragtes almindeligvis som en seksuel adfærd, når det er et aldersmæssigt voksent menneske, som udfører handlingerne. Det kan dog også være en småbarnlig adfærd, der ikke helt kan sammenlignes med voksenseksualitet. Men uanset om en adfærd er udtryk for en seksualitet på et mere umodent funktionsniveau. eller adfærden svarer til den kronologiske voksenalder, så er der ofte brug for en vejledning for at adfærden ikke bliver en uhensigtsmæssig adfærd.. Der er tale om en adfærd, som bør korrigeres. Ballerup Kommune har et medansvar for at sikre unge og voksne borgere med handicap undervisningsforløb også omkring seksualitet. Det kan enten dreje sig om, at vedkommende skal have en seksualvejledning, opøves i seksuel tilfredsstillelse, belæres om seksualitetens private rum, forklares om hensynet til en partner i de seksuelle sammenhænge eller andre forhold af det seksuelle aspekt. Også grupper af brugere / beboere kan have behov for undervisning udover den, som er givet i folkeskolen. Derudover kan vejledning og støtte gives i henhold til gældende ministerielle vejledning. 13

15 Medarbejdere skal kende gældende lovgivning og de skal have redskaber til at handle. Derudover skal personale mest muligt kunne afkode den enkelte borger og omsætte afkodningen til konkrete handlinger. Det er derfor vigtigt, at personale inden for området er indforstået med at vejlede, støtte og hjælpe i forhold til seksualitet. Mål Seksualundervisning indgår i undervisningsplanen og delemner gentages og udbygges på hvert klassetrin for at sikre, at stoffet bliver en integreret del af elevens personlighed. Kommunens udbyder af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov sikrer seksualundervisning og vejledning som en integreret del af sit tilbud. Klubber og andre aktivitets- og samværstilbud giver vejledning ved behov. I kommunens tilbud arbejdes forebyggende i forhold til seksuelle krænkelser eller overgreb. Dette gøres blandt andet ved, at personalet tilegner sig viden på området. Personale i kommunens tilbud kender gældende lovgivning, herunder vejledning nr. 36 af 28/02/2001 om Vejledning om seksualitet uanset handicap og er dermed vidende om, hvilke forpligtelser og rettigheder de har i forhold til at yde støtte og hjælp til seksualitet Kommunens tilbud kender seksualvejlederne, deres opgaver og aftaler om faglig støtte, herunder undervisnings- og kursusforløb. Vejlederen kan også hjælpe med at finde litteratur, spil og film om emnet. 14

16 Handling ved seksuel krænkelse eller overgreb Ballerup Kommune accepterer ikke seksuelle krænkelser eller seksuelle overgreb i sine tilbud eller i tilbud, med hvem driftsoverenskomst er indgået. Får man viden eller har mistanke om seksuelle krænkelser / overgreb, har man ret og pligt til at skride ind. Grænsen mellem krænkelser eller overgreb og seksuelle eksperimenter kan være hårfin og afhænge af den enkeltes behov og grænser. Det, den ene part synes er helt normalt opfatter den anden måske som ubehageligt og krænkende. Der er meget stor forskel på, hvad den enkelte synes er acceptabelt og uacceptabelt. Det vigtigste er at kunne sætte grænser, så man kan sige nej og stop og dermed forebygge en seksuel krænkelse eller et seksuelt overgreb brugere / beboere imellem. Personalet skal kende og handle efter gældende retningslinier og følge procedurer i tilfælde af, at seksuel krænkelse eller overgreb sker på en bruger / beboer og hvor krænkeren er en anden bruger / beboer samme sted. Hvad gør man, når det er sket? Hvordan handler man på et signal om krænkelse eller overgreb? Hvordan støtter personalet i praksis en bruger / en beboer, der har været udsat for en seksuel krænkelse eller et seksuelt overgreb? Hvem støtter pågældende og hvori består støtten? Hvor skal hjælpen komme fra? Hvordan håndterer men en situation, hvor en bruger / en beboer har begået en seksuel krænkelse mod en anden bruger / beboer? Hvordan tilrettelægger personalet indsatsen i forhold til den formodede krænker og er der behov for hjælp? Hvor skal hjælpen komme fra? Hvordan med de pårørende? til den krænkede til den formodede krænker Spørgsmålene kan være mange. Behovet for hjælp fra seksualvejleder kan være nødvendigt. 15

17 Mål Alle tilbud inden for voksen handicap området i Ballerup Kommune implementerer og forankrer udarbejdede retningslinier og administrative procedurer. Brugere og pårørende indgår som interessenter i forankringsprocessen. Alle tilbud inden for voksen handicap området inddrager tilbuddets bruger / pårørende råd eller bestyrelse i udarbejdelse af samværsregler for tilbuddet. Kommunen har en særlig opmærksomhed på forældres behov for generel information og personlig samtale, herunder samtale, hvor begge forældrepar deltager samtidig. 16

18 Dag- og døgntilbud / Handicap & Psykiatri Ballerup Kommune / Hold-an Vej 7 / 2750 Ballerup / Telefon /

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Inspirationskatalog til udarbejdelse af lokale seksualstrategier.

Inspirationskatalog til udarbejdelse af lokale seksualstrategier. Inspirationskatalog til udarbejdelse af lokale seksualstrategier. Inspiration til processen vedrørende udarbejdelse af lokale seksualstrategier på handicap- og psykiatriområdet For at gøre den overordnede

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens:

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens: 1. Indledning: Denne Seksualpolitik er udarbejdet med udgangspunkt i Serviceloven, Værdigrundlag og den pædagogiske referenceramme for Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Der ligger i seksualpolitikken

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

H A N D I C A P P O L I T I K

H A N D I C A P P O L I T I K HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Ældre & Handicap, Ballerup Kommune 2007 Redaktion: Tværfaglig projektgruppe Produktion og Layout: Hanne Koch,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Kontaktordning til Ballerup Kommune. Kontaktordning til Ballerup Kommune - når en lejer opfører sig stærkt bekymrende

Kontaktordning til Ballerup Kommune. Kontaktordning til Ballerup Kommune - når en lejer opfører sig stærkt bekymrende Kontaktordning til Ballerup Kommune - når en lejer opfører sig stærkt bekymrende Kontaktordning til Ballerup Kommune eller helt uacceptabelt - når en lejer opfører sig stærkt bekymrende eller helt uacceptabelt

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk VIKOM netværket 23. September 2014 Kl. 13-16 Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk Program Kort om mig Mere om LigeLyst Drømmescenariet Pause Forpligtelser og rettigheder Øvelse Kort om mig 2013-2015: LigeLyst

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere