Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 7847 8350 E-mail: haldege@ps.rm.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Hald Ege Udført den 9. juni 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Hald Ege Videbechs Allé Viborg Målgruppe Tlf.: Forstander: Dorte Bang Hald Ege er en miljøterapeutisk behandlingsinstitution med 15 pladser fordelt i to afdelinger. Målgruppen er normalt begavede børn, der har relationsforstyrrelser på grund af massivt fysisk og psykisk omsorgssvigt. Børnene har et langvarigt døgnbehandlingsbehov og ofte generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service 67, og børnene visiteres efter Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 8 eller 58. Afdelinger Driftscenter Asgård Midgård Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15, 3. sal 8800 Viborg Afdelingsleder: Annette Lessner Afdelingsleder: Lene Gamrath

2 Tidligere tilsyn Listen omfatter tilsyn fra 2009 og senere. Alle tilsynsrapporter kan ses på Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Aktuelt tilsyn Anmeldt tilsyn på Hald Ege den 9. juni Grundlag for tilsynet Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. Forud for tilsynsbesøget havde botilbuddet fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, som desuden har søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var ingen opmærksomhedspunkter. Fokusområder for tilsynet Deltagere i tilsynet Program for tilsynet Tilsynet havde fokus på standarderne i Dansk Kvalitetsmodel på Socialområdet: Individuelle planer Brugerinddragelse Kommunikation Ledelse Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø samt magtanvendelser og medicinhåndtering Ledelse: Dorte Bang, forstander Lene Gamrath, afdelingsleder Medarbejdere: Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og deltagerne var udvalgt af ledelsen. AMR er arbejdsmiljørepræsentant, TR er tillidsrepræsentant. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere: Alle beboerne var orienterede, og deltageren var udvalgt af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Pårørende: Alle pårørende var orienteret om tilsynet. Pædagog Midgård, TR og AMR Socialrådgiver En pige, som bor i Midgård Ingen pårørende havde ønsket at deltage i tilsynsbesøget. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Et barn forestod en rundvisning sammen med en af afdelingslederne, og afslutningsvis var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet er udført af Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Side 2

3 Tilsynets samlede vurdering Hald Ege udfordres af reduceret efterspørgsel og har ved tilsynsbesøget to ledige pladser. Normeringen er tilpasset den reducerede efterspørgsel. Som noget relativt nyt har Hald Ege unge, som nærmer sig 18 år og skal udsluses, hvilket giver nye udfordringer for tilbuddet med selvstændiggørelse af de unge på flere områder. Hald Ege har arbejdet med kvalitetsmodellen for det sociale område (DKM) i LMU og har udformet lokale tilføjelser for alle seks standarder, hvilket er udformet som en liste over de dokumenter, som kan understøtte standarden. Efter tilsynets vurdering formulerer ledelse og medarbejdere sig samstemmende om både de ydelsesspecifikke og organisatoriske standarder på Hald Ege. De individuelle planer, kaldet behandlingsplaner på Hald Ege, er via et pilotprojekt kvalificeret yderligere. Alle nye behandlingsplaner laves fremover ud fra et miljøterapeutisk koncept. Der indføres ugentlige udviklingssamtaler med de unge, og alle nyindskrevne skal have livshistorien beskrevet. Dokumentation sker i Bosted System (et elektronisk journal- og dokumentsystem), hvor både behandlingsplaner og rapporter ligger. Barnets egne ønsker til mål og faglige begrundelser fremgår fremover af behandlingsplanerne. Det er tilsynets vurdering at Hald Ege arbejder målrettet og struktureret med behandlingsplaner med henblik på at understøtte børnenes udvikling i henhold til regionale retningslinje under standarden Individuel plan under DKM. Brugerinddragelse sker på individuelt og fælles niveau. Børnene og de unge inddrages mere formaliseret gennem udviklingssamtalerne, hvor de bliver hørt og mødt på de ønsker, som understøtter deres mål for udvikling. Tilsynet anbefaler at Hald Ege tydeliggør dokumentationen vedrørende børnenes forudsætninger for og ønsker til brugerinddragelse, samt hvordan denne viden omsættes i praksis i henhold til gældende regionale retningslinje under standarden Brugerinddragelse under DKM. Ud fra Hald Eges lokale tilføjelse afdækkes de kommunikative ressourcer og barrierer og beskrives i Bosted System. Oplysninger fra eksterne fagpersoner kan inddrages. Tilsynet anbefaler at Hald Ege tydeliggør dokumentationen vedrørende børnenes kommunikative ressourcer og barrierer, samt hvordan denne viden omsættes i praksis i henhold til gældende regionale retningslinje under standarden Kommunikation under DKM. Tilsynet talte med en pige, som er tilfreds med opholdet på Hald Ege, hvor hun får støtte til sin udvikling. Hun fortæller om både individuel og fælles inddragelse og oplever virksomme dialoger med andre børn og de voksne. Pårørendesamarbejdet omfatter både individuelle, fælles og organisatoriske aktiviteter. Forældrerådet mødes fire gange årligt og medvirker til at planlægge forældredage og -arrangementer. Forældrene inddrages ved familiemøder, samt som noget nyt i livshistoriebeskrivelser. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet opstiller tilfredsstillende rammer for forældresamarbejde. Side 3

4 Der forekommer et faldende antal magtanvendelser på Hald Ege, hvor medarbejderne er fagligt opdaterede og i stand til at anvende relevante metoder, såsom konflikthåndtering, personale- eller situationsskift. Det er tilsynets vurdering at magtanvendelser ikke helt kan undgås med målgruppen, men at Hald Ege arbejder målrettet med at forebygge magtanvendelser. De fysiske rammer på Midgård fremstår rene, ryddelige og vedligeholdte på tilsynsdagen. Hald Ege har et velfungerende samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), som både udfører psykiatrisk behandling af børnene og kan tilbyde undervisning og supervision. BUC medicinerer de fleste af børnene, og Hald Ege trækker på BUC ved tvivlstilfælde. Medicinhåndteringen lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af 30. juni Tilsynet anbefaler at der ikke anvendes fælles håndkøbsmedicin, men at hvert barn har sin egen medicin. Håndkøbsmedicin bør alene gives efter lægeordination. Hald Ege har et virksomhedsgrundlag med mission, vision, strategier og værdier, som efter tilsynets vurdering lever op til den regionale retningslinje for den nationale standard Ledelse under den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet (DKM). Værdigrundlaget fra 2001 understøtter fortsat den faglige indsats og afspejles både i behandlingsarbejdet med de unge, samarbejdet med forældrene og i det interne samarbejde. Det er tilsynets vurdering at virksomhedsgrundlaget er styrende for indsatsen på Hald Ege. Hald Ege har en overordnet strategisk kompetenceudviklingsplan, som efter tilsynets vurdering lever op til den regionale retningslinje for den nationale standard Kompetenceudvikling under DKM. Der anvendes medarbejderudviklingssamtaler, hvor kompetenceudviklingen drøftes, og årligt udformes planer for fælles og individuel uddannelse. Arbejdsmiljøaftalen lever efter tilsynets vurdering op til den regionale retningslinje for den nationale standard Arbejdsmiljø under DKM, dog med undtagelse af den årlige opfølgning. Tilsynet anbefaler at tilbuddet beskriver hvordan opfølgningen sker. Dette kan være i form af en skriftlig bagudrettet evaluering af indsatserne i det foregående års arbejdsmiljøarbejde minimum en gang årligt, samt drøftelser af en plan for indsatserne i det kommende år. Der er et lavt sygefravær på Hald Ege, hvilket tilsynet vurderer blandt andet er resultatet af en bevidst ledelsesmæssig indsats som tilgodeser individuelle hensyn til medarbejderne, satsning på kompetenceudvikling og et højt informationsniveau. Opmærksomhedspunkter Tilsynet er ikke blevet præsenteret for forhold, som har givet anledning til opmærksomhedspunkter. Side 4

5 Kvalitetsarbejdet Organisering af kvalitetsarbejdet Lokale tilføjelser På Hald Ege udgøres kvalitetsorganisationen af forstanderen og socialrådgiveren. Gruppen udvides med den medicinansvarlige som følge af de kommende krav vedrørende utilsigtede hændelser. Det lokale MED-udvalg (LMU) har haft en arbejdsdag om standarderne, hvor der er taget udgangspunkt i de beskrivelser, politikker og procedurer, som Hald Ege har. De lokale tilføjelser for både de ydelsesspecifikke og organisatoriske standarder læner sig op af tilbuddets praksis og er udformet som en liste over dokumenter, som understøtter standarderne. For de organisatoriske standarder er der desuden udformet relevante planer mv. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Målgruppe Ifølge medarbejderne er den væsentligste ændring i forbindelse med kvalitetsarbejdet, at brugerinddragelse er blevet beskrevet og indgår i behandlingsplanerne. Udviklingstendenser Målgruppen er fortsat normalt begavede børn, som er omsorgssvigtede og udviser grundlæggende sociale og emotionelle vanskeligheder, der medfører et mangeårigt behov for døgnbehandling. Børnene har ofte indlæringsvanskeligheder, og en del af børnegruppen har været udsat for overgreb. Der har gennem længere tid været to ledige pladser, således at der pt. bor 13 børn og unge på Hald Ege. I Midgård er aldersfordelingen år, mens den ældste i Asgård er 17½ år. Der har været nogle henvendelser vedrørende nye børn i 2011, men enten har de ikke passet til målgruppen, hvorfor Hald Ege har henvist til andre regionale tilbud, eller også har kommunen valgt et andet tilbud. En ung skal udsluses til en projektplads i familieboligen ved det 18. år som forberedelse til at flytte ud. For Hald Ege er det en ny aldersgruppe at arbejde med, hvor der medfølger nye udfordringer med selvstændiggørelse i forhold til praktiske færdigheder samt fester med alkohol, kærester og uddannelse. Sygdomserkendelse er vanskelig for de unge, som har behov for ekstra støtte i puberteten, hvor de erkender, at de er anderledes end kammeraterne. Individuel plan/ dokumentation Hald Ege har videreudviklet indsatsen omkring behandlingsplaner: En udviklingssamtale danner sammen med et teammøde, hvor der udarbejdes et skriftligt oplæg, baggrund for en miljøterapeutisk behandlingskonference. Formålet med behandlingskonferencen er at fremme en fælles faglig forståelse for den unges udfordringer med udgangspunkt i Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold livshistorien, at opnå fælles ansvarlighed for behandlingsopgaven og skabe opmærksomhed på relationen til den unge. Afdelingsleder udarbejder i samarbejde med kontaktpersonen derefter en miljøterapeutisk behandlingsplan, som blandt andet indeholder ressourcer, vanskeligheder, behandlingstiltag og mål. Af planen fremgår desuden den unges egne ønsker, delmål og mål, samt faglige begrundelser, hvis disse ikke kan efterkommes. Når behandlingsplanen er formidlet på personalemødet, gennemgår kontaktpædagogen planen med den unge/barnet. Indsatsen er kvalificeret på baggrund af et pilotprojekt, hvor to kontaktpædagoger mødtes med den unge til en udviklingssamtale for at bevidstgøre og samarbejde med den unge om dennes udfordringer og udvikling samt gennem inddragelse skabe medansvar for udviklingen. De involverede i projektet har i fællesskab drøftet forløbet, og evalueringen var positiv, også fra de unges side. Livshistorieforløb er startet med de første familier, hvor det er afdelingsleder og socialrådgiver, som har samtaler med forældre. Formålet er at få indsigt i barnets opvækstforhold og dets netværk samt åbenhed omkring barnets udfordringer med henblik på at tilrettelægge det individuelle behandlingsarbejde. Der kan være en hård proces for forældre, men det kan også synliggøre at forældre er vigtige personer for barnet, selvom det er anbragt. Livshistorien formidles til barnet efter aftale med forældrene. Alle nye behandlingsplaner laves fremover ud fra ovenstående koncept, og der indføres ugentlige udviklingssamtaler med de unge. Pt. har fire unge udviklingssamtaler, som tilbydes på samme tidspunkt hver uge. Det er desuden planen at alle nyindskrevne skal have livshistorien beskrevet, hvilket er en tidskrævende proces. De unge inviteres til at deltage i statusmøderne med kommunen i det omfang, de magter det. Der er mange mødedeltagere, hvilket kræver en stram struktureret dagsorden for mødet. En af de unge, som har deltaget i et statusmøde, har fortalt om sin positive oplevelse ved et børnemøde. Al dokumentation sker i Bosted System (et elektronisk journal- og dokumentsystem), hvor både behandlingsplaner (individuelle planer) og rapporter ligger. Tilsynet fik gennemgået de skriftlige dokumenter i Bosted System for et barn. Fokuspunkterne ligger på forsiden af journalen for hvert barn, hvor samværsaftalerne også fremgår. Medarbejderne oplyser at der som udgangspunkt af hensyn til overskueligheden bør være et begrænset antal mål eller fokuspunkter af gangen. Der dokumenteres i dagsrapporter, herunder fra udviklingssamtalerne. Det fremgår også når en ny behandlingsplan er gennemgået med barnet/den unge. I den fremsendte miljøterapeutiske behandlingsplan fra november 2010 fremgår barnets egne ønsker og kommentarer ikke. Tilsynet fik ved besøget udleveret en behandlingsplan fra januar 2011 for et andet barn, hvoraf egne ønsker og faglige begrundelser fremgår. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Brugerinddragelse Hald Ege inddrager børnene på både individuelt og fælles niveau, mens der ikke sker inddragelse på organisatorisk niveau. På Hald Ege har børnene altid været individuelt inddraget forud for behandlingsmøderne, men inddragelsen er blevet mere formaliseret med kvalitetsmodellen. Ved udviklingssamtalerne er den unge i fokus og bliver hørt på deres egne ønsker, hvilket er med til at udvikle dem. De unges ønsker imødekommes i det omfang, det er muligt, og der er fokus på at dokumentere det, hvis de unges ønsker ikke kan imødekommes. Medarbejderne vurderer at udviklingssamtalerne har stor betydning for de unge, som inddrages individuelt, og medarbejderne kan efterkomme de unges egne ønsker eller prøve det af i større omfang end tidligere. Den lavere belægning og relative ro i børnegruppen har været med til at give plads til mere åbenhed og fordybelse i husene. Et mål kan eksempelvis være støtte til at lave aftale med venner, hvilket kan opleves som værende svært for en del af børnene/de unge. Et barn ønsker på sigt at arbejde hos en landmand og kommer nu hos en landmand en eftermiddag om ugen. Mindre børn bliver også inddraget, eksempelvis om de ønsker lånekort til bogbussen. Ledelsen vurderer at de unge kan inddrages mere i hvad de voksne skriver i dagbogsnotaterne, eventuelt ved at notater skrives sammen med den unge. Hvad synes de unge er vigtigt at skrive, hvad er privat og personligt, og hvad skal forældrene evt. vide? På fælles niveau inddrages børnene ved ugentlige børne- og ungemøder, hvor der blandt andet drøftes praktiske emner og temaer. Børnene har tillid til de voksne og er trygge nok til at drøfte selv vanskelige emner om fx misbrug, tab og venner. Emnerne kan komme fra børnene/de unge selv eller fra medarbejderne. Nogle gange inddrages eksterne personer som fx SSP-konsulenten til at fortælle om lovens rammer. Forældrene kan fx deltage ved drøftelse om misbrug og alkohol. Det fremgår ikke tydeligt for tilsynet ud fra dokumentationen om børnenes forudsætninger for og ønsker til brugerinddragelse er afdækket. Ledelsen oplyser i høringsfasen at det fremgår af den enkeltes statusrapport samt behandlingsplanens punkt vedr. vanskeligheder/diagnose og psykologiske undersøgelser. Kommunikation Kommunikation indgår i stort omfang i dagligdagen med børnene, men det er ledelsens vurdering at den største målrettede indsats i forhold til børnenes evt. kommunikationsudfordringer sker i skolen. Ud fra Hald Eges lokale tilføjelse afdækkes de kommunikative ressourcer og barrierer på behandlingskonferencen, ved team- og morgenmøder, og beskrives i Bosted System, i behandlingsplan og i statusrapporter. Der kan desuden fremgå oplysninger fra visitationspapirer, undersøgelser fra psykolog, psykiater eller fysio- og ergoterapeuter. Side 7

8 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Af det fremsendte materiale, herunder miljøterapeutisk behandlingsplan og statusrapport fra november 2010 fremgår der ikke notater om afdækning af dette barns kommunikative ressourcer og barrierer, samt hvordan denne viden omsættes i praksis. I høringsfasen oplyser ledelsen at børnenes kommunikative ressourcer og barrierer generelt fremgår af statusrapporter samt evt. tests. Den generelle faglige indsats Beboernes vurdering Tilsynet talte med en pige, som har boet i Midgård i to år. Hun er generelt glad for at bo på Hald Ege, hvor hun oplever der er mere frit end i en plejefamilie. I Midgård bor der pt. fem drenge og en pige, og børnene kan knytte venskaber i Midgård eller med nogen fra Asgård. Den unge har ofte kammerater med hjem fra skole, hvilket fungerer fint. Der er gode muligheder for at lege både ude og inde, og pigen fremhæver skoven som legemulighed. Efter sommerferien bliver der lavet motionshold med forskellige udendørs aktiviteter. Hvis pigen kunne vælge frit, ville hun have computer og telefon på værelset, men det kan hun først få, når de voksne vurderer hun er klar til det. Pigen er orienteret om at der er begrænsninger på, hvad børnene må se på internettet. Der holdes ugentlige børnemøder i allestuen, hvor alle børn i huset deltager. De kan snakke om alvorlige emner såsom at miste en forældre, hvor det opleves godt at se en film sammen med andre, som har været i samme situation. De har også læst bøger om mobning og snakket om det. Hver onsdag er besøgsdag, hvor forældre og søskende kan komme på besøg om eftermiddagen. Pigen snakker desuden med moderen i telefon hver aften. Hver ung har to kontaktpersoner på Hald Ege samt en kontaktlærer i skolen. De voksne spørger nogle gange til hvordan det går, og om der er ting, som de skal ændre på. De voksne tager hensyn til den enkeltes behov, og børnene kan have særaftaler fx at få natmad med ind om aftenen. Pigen har deltaget i et møde med moderen, sagsbehandleren, en kontaktperson og afdelingslederen, hvor de blandt andet snakkede om hvilke ting hun kan udvikle. Pårørendesamarbejde Hald Ege har et forældreråd, som består af en repræsentant fra hvert af husene samt forstanderen. Forældrerådet møder fire gange årligt, og referater tilgår alle forældre, hvilket fremgår af beskrivelsen af forældrerådets funktion. Desuden holdes to årlige forældredage samt en høstfest for nuværende Side 8

9 Den generelle faglige indsats og tidligere børn og deres familier. Forældrene er generelt meget interesserede i at deltage i forældrearrangementer, herunder at komme på lejrtur sammen med børnene og personalet, hvilket kan give børnene en oplevelse af, at forældre og personale har det godt sammen. Medarbejderne oplever også at lejrture giver særlige oplevelser med børn og forældre, men også fællesspisning hver anden måned efter forældredag imødekommer forældrenes ønsker om et uformelt samvær uden børn. Forældrene inddrages blandt andet i deres barns ophold ved familiemøder, hvor forældrene spørges om forslag til hvordan samarbejdet kan udvikles. Livshistorier er også inddragelse af forældrene. Hvis et barn er anbragt uden forældrenes tilsagn, kan samarbejdet ifølge ledelsen vendes til en accept fra forældrene. Klager Ledelsen oplyser at der ikke er aktuelle klager på Hald Ege. Magtanvendelser Der er registreret otte magtanvendelser i 2011 indtil den 9. juni. I 2010 var der 15 i forhold til seks børn. Antallet af magtanvendelser har generelt været faldende siden regionsdannelsen i 2007, hvilket medarbejderne blandt andet tilskriver efteruddannelsen i miljøterapi, men også et kursus om konflikthåndtering, hvor behovet for tydelig kommunikation blev klart. Medarbejderne oplyser at de ofte anvender personaleskift eller tilbyder alternativer fx at gå en tur for at forebygge en konfliktoptrapning. Med nogle børn kan der aftales en strategi, som virker konfliktforebyggende for den enkelte. Eksempelvis er det aftalt med en ung, at denne cykler en tur for at få kontrol over sin vrede, og så kontakter de voksne ham pr. telefon derefter. En medarbejder vurderer at de kan blive bedre til at bruge spejling og på denne baggrund få en dialog med børnene/de unge om de særlige udfordringer, der giver anledning til konflikter. Når der flytter et nyt barn ind, er der primært opmærksomhed på at opbygge en individuel struktur, som understøtter tryghed, mindsker angst og virker konfliktreducerende. Først derefter opbygges relationen til barnet. Magtanvendelserne sker for at forhindre at børnene/de unge skader sig selv eller andre. Nogle magtanvendelser har været registreret som nødværge, hvilket kun er tilfældet, hvor liv og helbred er akut i fare, hvorfor driftscentret har korrigeret forstanderens tolkning af nødværge. De to afdelingsledere og TR/AMR har deltaget i en temadag om konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelser. En trappeskalering for adfærd kan måske være interessant at anvende på Hald Ege. Magtanvendelser sker oftere med nye børn og nye vikarer, som efter ledelsens vurdering kan have vanskeligt ved at aflæse barnet/den unge på grund af begrænset kendskab til denne. Ledelsen har fokus på en kontinuerlig kvalificering af medarbejdernes faglige kompetencer. Medarbejderne bliver ajourført, når reglerne på magtanvendelsesområdet ændres. Side 9

10 Den generelle faglige indsats Beboerøkonomi Den unge er velorienteret om lommepengesatsen, og at hun får tøjpenge. Hun køber ind efter aftale med de voksne på Hald Ege. Tilsynet er bekendt med rapporten fra besøget fra Intern Kontrol den 23. september 2010, som ikke gav anledning til kritiske bemærkninger. Tilsynet har ikke haft yderligere opmærksomhed på området ved dette tilsynsbesøg. Samarbejdsrelationer Hald Ege har et godt samarbejde med flere kommuner, som bruger tilbuddet en del, men i nogle tilfælde kunne tilbuddet ønske sig mere opmærksomhed fra de anbringende kommuners side. Ifølge Barnets Reform skal der fx holdes børnesamtaler mellem kommunens sagsbehandler og barnet, men det sker endnu ikke generelt for alle børn på Hald Ege. Hald Ege dagsordensætter de kommunale handleplaner ved statusmøderne, men der er forskel på kommunernes opfyldelse af kravet om handleplaner. Medarbejderne er opmærksomme på at det går ud over børnenes retssikkerhed, da der ikke kan klages over en manglende afgørelse. Fysiske rammer Bygninger og udenomsarealer Et af børnene, som bor i Midgård, viser tilsynet rundt i huset. Rammerne er ikke ændret væsentligt siden ibrugtagningen, men barnet kan fortælle om regler for hvem, der må være hvor. Der er faste pladser både i allestuen, som ligger midt i huset, hvor der holdes børnemøder og weekendmøder, og ved spisebordet. Der er opslag med ansvarsområder, hvor nogle hjælper med at dække bord, andre med at vaske deres tøj. Børnene er med til at vælge, hvad de gerne vil lave. Desuden er to af børnene med til at lave mad på skift en dag om ugen. Ved indgangen er en tavle med oversigt over hvilke medarbejdere, der møder hvornår, samt børnenes aktiviteter. Børnene kan, hvis de ønsker det, og det vurderes at understøtte deres udvikling, gå til en aktivitet udenfor Hald Ege for et halvt år af gangen. Der er legetøj, film og ting til kreative udfoldelser. Desuden er der tre computere i fællesarealerne til børnenes brug. De voksne vurderer om børnene er klar til at have en mobiltelefon, og i starten kan de låne en børnemobil. Det kan især blive aktuelt, når børnene selv transporterer sig til skole eller fritidsaktiviteter. Den unge har skrevet sine værelsesregler på et opslag på døren til værelset. Tilsynet ser den unges værelse, som er personligt indrettet. Der er to badeværelser til deling mellem fire børn/unge i hver ende af huset. Side 10

11 Fysiske rammer Fællesarealerne fremstår rene, ryddelige og vedligeholdte på tilsynsdagen. Sundhedsfaglige forhold Psykiatrisk tilsyn Medicinadministration Hald Ege har ikke fast psykiatrisk tilsyn, men aftaler konsultation med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) for et halvt år af gangen, hvor afdelingsleder og kontaktpædagog typisk deltager. BUC kan også undervise medarbejdere på Hald Ege om diagnoser og behandling, hvilket konkret er forekommet vedr. ADHD. Både ledelse og medarbejdere beskriver samarbejdet som respektfuldt og faglig udbytterigt. Hald Ege har haft kvalitetsudviklingsbesøg fra embedslægeinstitutionen den 10. juni 2010, hvilket ikke gav anledning til udviklingspunkter eller bemærkninger. Medicininstruksen er revideret pr. 16. november 2010 og revideres efter behov, minimum en gang årligt. Instruksen forholder sig til hele processen omkring håndteringen af medicin fra ordination til bortskaffelse i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni Der er udpeget en ny medicinansvarlig, som er pædagog. Den medicinansvarlige og en afdelingsleder, som begge har medicinkursus, doserer medicinen i de to huse. Al medicin er låst inde. Medicingivning registreres på skemaer, hvilket gør det muligt at følge op på forglemmelser. Mange af børnene skal nu kun have medicin en gang om dagen, hvilket har mindsket forekommende fejl. I forbindelse med at unge er i praktikforløb eller udvikler selvstændig medicinhåndtering, kan Hald Ege anvende apotekets sms-service til at minde den unge om at tage sin medicin. Medarbejderne beskriver procedurerne for medicinhåndtering som funktionelle. Fejl og utilsigtede hændelser registreres og indberettes til driftscentret af den medicinansvarlige. Hald Ege registrerer også fejl, som sker i weekender hos forældrene, eller hvis den unge selv øver i at administrere medicinen. Forstanderen får forelagt alle fejl, og der er løbende fokus på om ændrede procedurer kan forebygge fejl. Der er tæt samarbejde med BUC omkring medicineringen, og i tvivlstilfælde vedrørende medicinering kontakter Hald Ege BUC. Det registreres, når der gives håndkøbsmedicin uden lægeordination fx ved hovedpine. Der er fælles håndkøbsmedicin i afdelingerne. Naturmedicin gives kun efter godkendelse fra lægen. Side 11

12 Organisatoriske forhold Generelt, normering, rekruttering Der er ansat 19 medarbejdere, heraf otte mænd. Hovedparten af vikarerne er mænd. Der er på grund af ledige pladser væsentligt reduceret i personalegruppen over de sidste par år. Senest er en pædagog blevet opsagt i efteråret, to medarbejdere er rejst og en stilling som rengøringsassistent er ikke genbesat. Mange medarbejdere har været med siden etableringen i I Midgård bor pt. seks børn, og der møder to medarbejdere hhv. kl. 13 og 14 mod tidligere tre. En medarbejder sover i afdelingen om natten. Om morgenen møder denne medarbejder sammen med husmoderen, som også hjælper et par børn op. I Asgård, hvor der bor syv børn, møder der to medarbejdere om morgenen sammen med husmoderen. Ifølge ledelsen giver det god kontinuitet for børnene, at der er få faste medarbejdere tilstede, men det er sårbart ved medarbejderes sygdom. Medarbejderne arbejder i faste teams, så de samme voksne har faste ugedage, hvilket også giver kontinuitet i eftermiddagsaktiviteterne. Hvis et barn er i huset på grund af sygdom, er husmoderen og afdelingslederen tilgængelig i dagtimerne. Midgård holder pt. lukket hver anden weekend fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag, hvor de fleste af børnene er hjemme hos forældrene. Ledelse Hald Eges virksomhedsgrundlag er vedtaget i LMU i marts 2011 og evalueres hvert andet år. Virksomhedsgrundlaget indeholder mission, vision, strategier og værdier. Værdigrundlaget, som blev beskrevet, da Hald Ege blev etableret i 2001, dækker ifølge både ledelse og medarbejdere fortsat fagligheden og tilgangen til de unge, samtidig som det lever op til regionens værdier. Den særlige Hald Ege-kultur sætter respekt og faglighed højt, hvorfor forældre, netværk og samarbejdspartnere inddrages og er med til at understøtte opholdet for børnene. Medarbejderne oplever at værdigrundlaget afspejles både i behandlingsarbejdet med de unge, samarbejdet med forældrene og i det interne samarbejde. Hald Ege anvender skemaer til medarbejderudviklingssamtaler (MUS), som omfatter drøftelse af omsætningen af tilbuddets værdier. Kompetenceudvikling Hald Ege har en overordnet strategisk kompetenceudviklingsplan, som er godkendt i LMU. Planen indeholder introduktionsprogram, grundlæggende og specifik uddannelse, specialviden og længerevarende uddannelsesforløb. Der foretages afdækning af de individuelle kompetencer, og der anvendes supervision, MUS, overlap, morgenmøder og andre mødefora. Der lægges konkrete planer for fælles og individuel uddannelse for et år af gangen, og planerne drøftes årligt i LMU. Medarbejderne vurderer ikke at der er skåret ned på uddannelsen i 2011, også fordi det er vigtigt at vedligeholde kompetencerne for at kunne matche nye opgaver. Det er kutyme at invitere andre med på kurser, som Hald Ege arrangerer, for at optimere prisen, ligesom tilbuddets medarbejdere også deltager i andre tilbuds kurser. Hald Ege udbyder kurser og temadage, både fordi det skaber god opmærksomhed på tilbuddet, men også for at opkvalificere egne Side 12

13 Organisatoriske forhold medarbejdere. Hald Ege køber ekstern supervision seks gange årligt til hver af de to personalegrupper. Der kan også tilkøbes supervision akut, hvis der er særlige problemstillinger omkring et barn. Der er udviklet en ny skabelon for MUS, som efter aftale i LMU evalueres efter et år. MUS-skabelonen afprøves til efteråret efter APV og TULE (trivlsesundersøgelse og ledelsesevaluering), hvor medarbejderne forinden får en introduktion. MUS er en fortrolig samtale mellem medarbejder og nærmeste leder, hvor ønsker til uddannelse blandt andet drøftes. Arbejdsmiljø Hald Ege har udarbejdet en arbejdsmiljøaftale, som indeholder en oversigt over arbejdsmiljøorganisationen samt beskrivelse af en række indsatsområder: Arbejdspladsvurdering, arbejdsklimaundersøgelse, Arbejdstilsyn, arbejdsskader, fraværspolitik, trusler og vold samt sygefravær. For de tre sidstnævnte områder er der udarbejdet politikker. Arbejdsmiljøaftalen og tilhørende politikker evalueres hvert år i LMU. Der fremgår ikke konkret af arbejdsmiljøaftalen om den årlige arbejdsmiljødrøftelse i LMU sker ud fra en skriftlig bagudrettet evaluering af indsatserne i det foregående års arbejdsmiljøarbejde med vurdering af sygefravær og arbejdsulykkers indflydelse på arbejdsmiljøet, resultaterne af de centralt udmeldte fokuspunkter samt evt. inddragelse af Arbejdstilsynets reaktioner. Det fremgår ligeledes ikke om der drøftes en plan for indsatserne i det kommende år. Ifølge medarbejderne investerer ledelsen lyst og energi i at få arbejdsindsatsen til at fungere, hvilket også afspejles i sygefraværet på 1,95 % og et godt psykisk arbejdsmiljø. Der lægges arbejdsplaner for fire uger af gangen med hensyn til individuelle ønsker, og ledelsen er i øvrigt lydhøre overfor medarbejdernes ønsker om fri. Det giver ifølge ledelsen fleksibilitet til at træde til, når arbejdspladsen har behov for hjælp. Den største udfordring i arbejdsmiljøet er ifølge ledelsen vold og trusler om vold, da medarbejderne udsættes for mange ukvemsord og voldsomt sprogbrug fra børnene og de unge. Vold og trusler registreres via et skema i Bosted System, og ledelsen har fokus på at hændelserne skal registreres. Ifølge medarbejderne fylder den vigende efterspørgsel ikke pt. i medarbejdergruppen. Samarbejde internt Der et etableret et enstrenget LMU-system, hvor der er repræsentanter fra begge huse, hvilket ifølge medarbejderne letter formidling af information. Bosted System anvendes også til interne informationer. Medarbejderne er tilfredse med morgenmøderne, hvor begge huse og ledelsen mødes og gennemgår fokus på de enkelte børn fra dagen før og den pågældende dag. Side 13

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Himmelbjerggården Himmelbjergvej 11 8680 Ry Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Hald Ege Videbechs Allè Viborg. Anmeldt tilsyn ved Hald Ege, Videbechs Alle 11, 8800 Hald Ege, Tlf.:

Hald Ege Videbechs Allè Viborg. Anmeldt tilsyn ved Hald Ege, Videbechs Alle 11, 8800 Hald Ege, Tlf.: Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Hald Ege, Videbechs Alle 11, 8800

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Ny Saustrup

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. februar 2013 Dato

Læs mere

Tlf.: 7847 8200 E-mail: moellebaekken@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8200 E-mail: moellebaekken@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Møllebækken Udført den 10. februar 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 15-04-2011

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter Sanatorievej 1 7140 Stouby Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Tlf.: 8788 2080 Email:Himmelbjerggaarden@rm.dk

Tlf.: 8788 2080 Email:Himmelbjerggaarden@rm.dk Regionshuset Viborg Himmelbjerggården Himmelbjergvej 11 8680 Ry Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Himmelbjergets Børn og Unge Center Himmelbjergvej 11 8680 Ry Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Saustrup,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Hald Ege, Videbechs Alle 11, 8800 Hald Ege,

Uanmeldt tilsyn ved Hald Ege, Videbechs Alle 11, 8800 Hald Ege, Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Hald Ege, Videbechs Alle 11, 8800 Hald Ege, 87257676 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Tlf.: 7847 8900 E-mail: engvejen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8900 E-mail: engvejen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Engvejen Udført den 13. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Forstander: Peter Hald

Forstander: Peter Hald Regionshuset Viborg Nørholm Kollegiet Allingevej 6 7400 Herning Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn Nørholm Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Specialområde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole,

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere