Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE"

Transkript

1 Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE

2 Forord 3 Bestyrelsens beretning 5 Egmont koncernen 14 Oversigt over bevillinger til projekter 16 Støtte og bevillinger i tal 19 Støtte- og bevillingsvirksomheden 21 Støtte- og bevillingsadministrationen 23 VIRKSOMHEDEN

3 Forord Egmont Fonden har i 2006 uddelt 42 mio. kr. til 40 projekter indenfor social og sundhed samt uddannelse, kultur og fritid. 305 familier har fået individuel hjælp til jul, sommerferie samt særlige påtrængende udgifter. Nordisk Film Fonden har støttet med 5,4 mio. kr. til fremme af filmformål. Det økonomiske grundlag for Egmont Fondens virke skabes af Egmont koncernen. Egmont Fonden lægger i sin udvælgelse af projekter vægt på, at projekterne indeholder udvikling af nye modeller og metoder til læring, samt at de kan give konkrete tiltag til fremme af vilkårene for børn og unge og deres familier. Vi erfarer igen og igen, at ting tager tid og kræver tålmodighed. Vi har mange projekter i søen på samme tid og oplever et behov for at fokusere for at opnå den størst mulige effekt af de uddelte midler. Egmont Fonden er også med til at initiere projekter på særlige indsatsområder. Det kan være tidligere uberørte områder, ligesom det kan være projekter, der retter søgelyset mod gamle velkendte udfordringer, der trænger til fornyet tilførsel af ressourcer. Et sådant område er børn af indsatte i landets fængsler. Egmont Fonden har fortsat fokus på etniske minoriteter i Danmark, såvel gennem forsøg på særlige indsatser som generelt i alle projekter. Vi arbejder fra den spæde startfase med påpegning af problemstillinger, med pilotprojekter, med dokumentation og evaluering, med formidling og udveksling af læring og erfaringer og i enkelte tilfælde med støtte til drift af operationelle projekter. Det er centralt for os at indgå i dialog med vore projekter samt at arbejde for en gensidig udveksling af viden og erfaringer. På den måde bevarer vi nerve og aktualitet i vores arbejde, og det gør det lettere for os at bidrage til, at erfaringer fra de støttede projekter bringes i spil i større sammenhæng. I 2006 foretog vi en opfølgning på projekter støttet i perioden fra Herigennem har vi opnået indsigt i formidling og spredning af viden og erfaringer fra projekterne. Det har givet os værdifuld inspiration til, hvordan Egmont Fonden kan målrette sine ressourcer på en måde, der giver den bedst mulige virkning af indsatsen. Vi vil gerne rette en stor tak til projekter, som har deltaget i denne opfølgning. Jeres tilbagemeldinger har stor værdi og indflydelse på Egmont Fondens fremtidige arbejde. I 2006 tog vi afsked med bestyrelsesmedlem Hans Egmont-Petersen, som har arbejdet i Egmont Fondens bestyrelse fra 1978 frem til 2006, og vi benytter denne lejlighed til at sende en stor tak til Hans Egmont-Petersen for hans mangeårige engagement og virke for Egmont Fondens almennyttige virksomhed. Tak til alle for Ivar Samrén Margrethe Ahlefeldt-Laurvig-Bille 3

4 Bestyrelse Direktør Ivar Samrén, formand Direktør Mikael O. Olufsen, næstformand Advokat Niels Fisch-Thomsen Adm.direktør Steen Riisgaard Direktør Ulrik Bülow Koncerndirektør Torben Ballegaard Sørensen Støtte- og bevillingsudvalg Direktør Ivar Samrén Direktør Mikael O. Olufsen 4

5 Bestyrelsens beretning Den almennyttige virksomhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed sætter fokus på børn og unges udvikling, såvel fysisk som følelsesmæssigt, intellektuelt, socialt og kulturelt. Den overordnede tilgang til de projekter, som Fonden støtter eller selv igangsætter, er retten til et ordentligt liv for børn og unge. Støtte- og bevillingsadministrationen har mulighed for at operere fleksibelt og hurtigt og er derfor i stand til at fungere som spydspids for nye måder at løse samfundsmæssige problemer på. På det sociale, kulturelle, sundheds- og uddannelsesmæssige område støtter Fonden kreative og nyskabende projekter, der afhjælper konkrete problemer og tjener som eksempel for andre, hvad enten det handler om forskning, metodeudvikling eller konkrete, handlingsrettede initiativer. Fonden kan både være med til at dæmme op for negative sociale og uddannelsesmæssige mønstre i Danmark og på samme tid inspirere og udfordre det etablerede system. Støtte- og bevillingsadministrationen, som varetager fondens daglige almennyttige virke, går sædvanligvis i tæt dialog med ansøgerne med det formål at præcisere og kvalificere projekterne. Et grundigt forarbejde giver bedre forudsætninger for et vellykket projekt med stor gennemslagskraft. Det centrale punkt er, at idéer til metoder og modeller også i virkelighedens verden kan omsættes til praktiske forløb og konkrete resultater. Alle projekter, der igangsættes og støttes af Egmont Fonden, bliver efterfølgende målt på deres kvalitet, virkning og udbredelse. Resultaterne analyseres med det formål at samle viden om projekternes langtidseffekt og dermed give Fonden mulighed for at udvikle og forbedre beslutningsgrundlaget for tildeling af midler i fremtiden. Støtte og bevillinger har i 2006 udgjort: 17,8 mio. DKK til sociale og sundhedsmæssige formål. 23,5 mio. DKK til projekter inden for uddannelse og fritid. 1,7 mio. DKK til socialt dårligt stillede enkeltpersoner via den almene sociale støtteordning. 5,4 mio. DKK til fremme af filmformål. Projekter Social og sundhed Børn og unge, som er sårbare eller lever under vanskelige forhold, har særligt behov for omsorg. Fonden har i 2006 fortsat sin praksis med støtte til engagerede og nyskabende projekter, der kan forbedre disse børn og unges opvækstkår og udvikling. Eksempler på projekter Den nationale ungdomsuddannelse Gruppen af personer med såkaldte autismespektrumforstyrrelser (ASF) dækker over alt fra personer med stærk infantil autisme til personer med lettere grad af Aspergers syndrom. Især er personer med Aspergers syndrom ofte både intelligente og fagligt velfungerende. Den store vanskelighed er kontakten med omverdenen, fordi de har svært ved at forstå sproglige nuancer som ironi og metaforer og har behov for en meget forudsigelig og rutinepræget hverdag. Derfor er det for mange af disse unge ikke muligt at gennemføre en normal ung- 5

6 domsuddannelse. Uden tilstrækkelig støtte vil mange være i risiko for at ende på førtidspension. I samarbejde med Landsforeningen Autisme vil Krabbeshus Heldagsskole oprette en national ungdomsuddannelse, der er særligt tilpasset unge med ASF. Uddannelsen skal i videst mulig omfang gøre de unge selvhjulpne og selvforsørgende i for eksempel fleks- eller skånejob. Øget selvstændighed vil give disse personer et markant større selvværd og glæde i hverdagen. Det vil også betyde, at de kan bidrage aktivt til samfundet gennem deres arbejde. I øjeblikket påtager ingen andre sig denne opgave, og derfor kan støtten fra Egmont Fonden blive afgørende for, at Folketingets beslutning om, at alle unge har krav på en ungdomsuddannelse, ningsmiljø Min Kontakt har en primær målgruppe på Deltagerne i projektet er unge på år, der har også gennemføres for gruppen af unge med ASF. cirka unge og voksne, og er unge under været udsat for overgreb eller massiv svigt i hjemmet, 21 år. og som derfor bor på en af landets i alt 800 døgninsti- Rum til oplevelser Fonden vurderer, at der er tale om et banebryden- tutioner og opholdssteder for unge. Under arbejdspro- Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen har fået til- de forsøg på at skabe et rum, hvor de unge kan udfol- cessen vil de unge opbygge samarbejdsevner, kreativi- skud til opbygningen af et gratis, internetbaseret un- de sig uden begrænsning. Samtidig vil undervisnings- tet, tillid og selvtillid. dervisningsmiljø for unge med multiple funktionsned- miljøet lette de forældre, der bruger store mængder af Det er efter Fondens opfattelse meget vigtigt at sættelser. tid og ressourcer på aktiviteter for deres børn. give disse unge tilbud, som sætter deres egne erfa- Der er tale om mennesker med fysiske og mentale ringer og drømme i centrum. Hele projektet vil blive funktionsnedsættelser i så svær grad, at de for eksem- Teater i tanken dokumenteret skriftligt og fotografisk med henblik på pel ikke har udviklet et talesprog. De er ofte bundet til Fonden har ydet støtte til teatervirksomheden Nordlys, at kortlægge videre perspektiver i arbejdet for at for- en kørestol og kan ikke selvstændigt opsøge og under- der i projektet TANKeSTATIONEN vil udvikle redskaber bedre socialt udsatte børn og unges trivsel og udvik- søge fænomener i deres omverden. til at styrke socialt udsatte unges selvudvikling, handle- lingsmuligheder. Der findes ingen computerbaserede undervis- kraft og kommunikation med omverdenen. Omdrej- 6 ningstilbud, som retter sig mod personer med disse problemer. Udviklingen af det interaktive undervis- ningspunktet er produktion af en teaterforestilling, skabt af de unge selv. Medier, motion, masker Egmont Højskolen har modtaget en betydelig donation

7 til projektet Medier, motion, masker i forbindelse med etablering af innovative idrætsfaciliteter og et vandtræningsbassin for handicappede på skolen. Motion er altafgørende for de handicappede unge, der undervises på Egmont Højskolen. De har brug for genoptræning og vedligeholdelsestræning, og den fysiske aktivitet giver både glæde, motivation, inspiration og samarbejde, som er et vigtigt afsæt for al anden læring. Egmont Højskolen har gennem et halvt århundrede modtaget mange elever med forskellige handicaps, og mange fortsætter gennem årtier med at have et tilknytningsforhold til skolen. Omkring 200 unge er hvert år elever på højskolen. Projektet Medier, motion, masker vil give Egmont Højskolen endnu bedre betingelser for at tilbyde handicappede adgang til fysisk og kreativ udfoldelse, som vil medvirke til at højne deres livskvalitet. Falsk anmeldelse I forbindelse med en omfattende undersøgelse af voldtægter i Danmark har Fonden givet støtte til gennemførelsen af en uddybende undersøgelse, der omhandler falske anmeldelser af voldtægter. Otte pct. af anmeldelserne for voldtægt i viste sig at være falske. Når det drejer sig om gruppevoldtægter, viste ikke færre end hver femte anmeldelse sig senere at være falsk. Der synes samlet set at være en stigning i antallet af falske anmeldelser. Falske anmeldelser kan have store psykologiske og sociale konsekvenser for den påståede gerningsmand. Dertil kommer risikoen for at skabe billedet af, at antallet af voldtægter er betydeligt større, end tilfældet er, og endelig risikoen for en øget mistænkeliggørelse af de piger, der anmelder voldtægter. Forældre og fødsel Mange steder i Danmark er tilbud om fødselsforberedelse til vordende forældre i de senere år blevet nedskåret eller sparet væk, således at der kun tilbydes et minimum af forberedelse. Samtidig kan man blandt gravide spore en øget frygt for at føde, flere fødselsindgreb og større usikkerhed i forhold til forældrerollen. Jordemoder Rikke Damkjær Maimburg, der er forsker på Institut for Epidemiologi og Socialmedicin på Århus Universitet, har fået tilskud til et forskningsprojekt, som foretager en sammenligning af førstegangsforældres graviditet. Projektet skal vise, om en forberedende undervisning af førstegangsforældre kan medvirke til en bedre fødselsoplevelse og en bedre start på familielivet. Omkring 1100 kvinder indgår i undersøgelsen. Projektets resultater formidles i nationale og internationale tidsskrifter. Sårbare familier I perioden faldt antallet af asylansøgere i Danmark med 70 pct. men i samme periode steg sundhedsudgifterne til den samme gruppe med 40 pct. Det er især de 3-10 årige børn, der står for denne stigning. Asylafdelingen under Dansk Røde Kors ønsker at gennemføre et integrations- og rehabiliteringsprojekt for sårbare asylansøgere på Asylcenter Kongelunden på Amager. Børnene lider af traumer som følge af forældrenes situation, og de mangler ofte en nærværende, daglig kontakt til forældrene, hvilket er med til at forringe deres livsvilkår og trivsel. Projektet har til formål at udvikle nye metoder og tiltag i arbejdet med børn og unge af svært traumatiserede asylansøgere. Omdrejningspunktet bliver optimering af børnenes ressourcer og lyst til læring og leg, sideløbende med udvikling af de voksnes kompetencer som forældre og forsørgere. Aktiviteterne ventes at have en sundhedsfremmende effekt og samtidig styrke den livs- og handlekraft, som familierne får hårdt brug for, hvad enten de får ophold i Danmark eller sendes tilbage til hjemlandet for at etablere sig på ny. Svømning for mødre og døtre Fonden har givet støtte til et projekt for etniske piger og deres mødre under SamKurser, som i mange år har udviklet og gennemført arbejdsmarkedsrettede uddannelsesaktiviteter. Projektet henvender sig til piger i aldersgruppen år og giver pigerne mulighed for at dyrke svømning som en fælles interesse sammen med deres mødre, idet mange mødre og døtre har behov for et fælles 7

8 8 rum, hvor de kan tale om emner som seksualitet, graviditet, prævention, kvindesygdomme, ernæring og motion. Det er af stor betydning, at der er fokus på de etniske piger og deres udvikling i teenageårene, fordi følelsen af splittelse måske er særlig stor i disse år. Uddannelse, kultur og fritid På uddannelses-, kultur- og fritidsområdet koncentrerer Fonden sine almennyttige aktiviteter om initiativer, der tilgodeser og udvikler nysgerrighed, fantasi og kreativitet. Der fokuseres på væsentlige emner og problemstillinger, som også udvider læringsbegrebet og udvikler nye måder at tilegne sig viden på blandt børn og unge. Eksempler på projekter Satellitøjne og viden Galathea 3-ekspeditionen er den største danske forskningsekspedition i mere end 50 år. I august 2006 satte ekspeditionsskibet Vædderen kurs mod verdenshavene for at sejle Jorden rundt med sin last af forskere og videnskabelige projekter. Ikke mindst er det meningen, at unge i skoler, gymnasier og på de videregående uddannelser via internettet kan bruge ekspeditionen i undervisningen inden for især naturvidenskab. Egmont Fonden har ydet støtte til projektet Satellite Eye, der skal skærpe interessen for de naturvidenskabelige fag ved at levere nærværende og aktuelle oplysninger til eleverne fra Galathea 3. Der tages satellitbilleder på hele Galathea 3 s rute, og billederne samles i en databank, der gøres tilgængelig for hele skoleverdenen. Der fokuseres på miljøovervågning i forbindelse med iagttagelse af bl.a. havis, bølgeaktivitet, algeopblomstring og overfladetemperatur. Fremtidens undervisning Med udgangspunkt i den nyeste viden inden for undervisning, pædagogiske metoder og IT-teknologi igangsættes projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet under det nye undervisningscenter, Danfoss Universe. Projektet vil levere den nyeste viden på området for naturvidenskab til folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og handelsskolen. Projektet vil bl.a. levere oversigter over forskning i leg og læring, creative thinking og IT i undervisningen, samt beskrive et nyt holistisk pædagogisk koncept for kreativitetsbefordrende undervisning og give praktiske eksempler på kreative undervisningsforløb. Projektet er baseret på et grundigt forarbejde og har deltagelse af et stort netværk af danske og internationale forskere. Unge liv på spil Verdenssundhedsorganisationen WHO skønner, at der er 40 millioner hiv-smittede på verdensplan og at der hver dag dør cirka mennesker af aids. Antallet er stærkt stigende i Østeuropa, og i Danmark er der hvert år omkring 300 nye smittede. Aidsnet udvikler i samarbejde med Dialog Film undervisningsmateriale om hiv og aids, rettet mod folkeskolens ældste klasser. Aidsnet peger på en udtalt mangel på basal viden om hiv og aids, både hvad angår smitteveje, udbredelse og helbredsmæssige konsekvenser. Materialet, der omfatter bog, DVD og internetside, fokuserer både på Danmark og den internationale situation, hvor sygdommen hurtigere flytter sig over landegrænser. Særligt interessant i den forbindelse er den alarmerende stigning i Østeuropa. Den hemmelige smerte Fonden har givet støtte til lanceringen af filmen Den hemmelige smerte, produceret af Angel Film. Filmen beskriver de menneskelige konsekvenser for de mere end to millioner unge kvinder og piger, der hvert år omskæres på verdensplan. Den handler også om, hvorfor omskæring fortsætter, og hvad der skal til for at stoppe den. Den hemmelige smerte er en unik film, som angriber et tabubelagt emne som omskæring ved at gå bagom emnet og sætte fokus på de konkrete, menneskelige konsekvenser. Den kan være et vigtigt oplysende redskab i arbejdet med særlige grupper af etniske børn og unge i Danmark. Filmen har vundet priser og er blevet oversat til swahili, så den kan bruges i afrikanske oplysningskampagner mod omskæring.

9 Grønlandske børn og unge Selv om børn og unges livsvilkår har stor bevågenhed i den grønlandske offentlighed, findes der meget lidt aktuel og opdateret faglitteratur. Fonden har ydet tilskud til udgivelse af en antologi om børn og unge på Grønland, der bl.a. skal belyse opvæksten i et tokulturelt og tosproget samfund, livet i familien og bygden, børnenes og de unges trivsel, sundhed og uddannelse, samt de kulturelle og demokratiske muligheder. Der udtrykkes et stort behov for denne viden, både blandt pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge, og fra lærere og studerende på især de socialpædagogiske uddannelser i Grønland. Unge og samtidskunst Ved afslutningen af Egmont Fondens forsøgs- og udviklingsprojekt Samtidskunst og Unge blev det besluttet at udarbejde et undervisningsmateriale til faget billedkunst i gymnasium og HF i samarbejde med Forlag Malling Beck. Materialet skal give de unge en indføring i og en forståelse af samtidskunst og vil endvidere være relevant for studerende på de videregående uddannelser, for eksempel inden for kunsthistorie og på seminarier. Erfaringerne fra projektet Samtidskunst og Unge viser, at den visuelle samtidskunst hidtil har været forholdsvis lemfældigt behandlet i gymnasieskolen. Gymnasiereformen har i billedkunstfaget skærpet kravene til behandling af samtidskunsten betydeligt. Emnet er nu obligatorisk, og det defineres som de seneste fem års kunst. Dette giver et stort behov for udgivelse af undervisningsmateriale. Integration via kommunikation Eleverne på Rådmandsgades Skole på Ydre Nørrebro i København kommer fra hele verden. 80 pct. af dem er tosprogede, de fleste fra de arabisktalende lande. I alt tales der 38 forskellige sprog på skolen. Der er i de såkaldte ghettoområder i Danmark en stigende opfattelse af, at unge tosprogede finder sammen i subkulturer, hvor de gængse normer er sat ud af kraft. Utrygheden i områderne vokser, og skolen er ikke i stand til at bringe eleverne i nærheden af det faglige niveau på landets øvrige folkeskoler. Et projekt, der skulle hjælpe tosprogede unge fra ghettoområder gennem træning i sprog og kommunikation, er blevet gennemført i en 7. klasse på skolen. Formålet var at udvikle en metode, hvor elever fra belastede områder opøvede kompetencer i almen dannelse og øgede deres viden om relevante forhold i deres lokalområde. Eleverne skulle gennem hele forløbet filme hinanden. De øvede kommunikation og pænt sprog, lærte at samarbejde og fik gruppevis til opgave at interviewe forskellige mennesker i lokalområdet. Min sexede kultur Seksualitet og særligt homoseksualitet er et tabu- 9

10 sine egne idéer og tager selvstændige initiativer med det formål at bidrage til samfundsmæssige løsninger og udvikling inden for Fondens formål. Vil:kan Vil:kan er et forsøgs- og udviklingsprojekt for børn og unge i alderen 0-17 år, hvis forældre eller søskende er ramt af livstruende sygdomme eller er døde på grund af sygdom, ulykke eller selvmord. Initiativet blev taget af Egmont Fonden i 1999, og i august 2006 begyndte en ny projektperiode på fem år, som er fuldfinansieret af Fonden. I de kommende år skal behandlingskapaciteten forøges, og der skal udvikles metoder og modeller til be- belagt emne i mange etniske minoritetsmiljøer. I forve- debatarrangementer i folkeskolens ældste klasser og handling af børn af anden etnisk baggrund. Der skal jen er arbejdet med at skabe sig en identitet mellem på seminarier. desuden findes en organisatorisk og finansiel model til to kulturer en vanskelig udfordring. De homoseksuelle Fonden vurderer, at projektet er væsentligt for en fremtidig og varig forankring af projektet uden for Eg- har ofte en kulturel, religiøs eller social baggrund, hvor bearbejdelse af holdningerne til homoseksualitet, både mont Fondens regi. den homoseksuelle livsform fordømmes. De kæmper hos de unge selv, deres familier og det omgivende derfor med ensomhed, skam, skyldfølelse og selv- samfund. I slutningen af 2006 var der cirka 150 børn i behand- mordstanker. Nogle er helt eller delvist blevet udstødt ling på projektet. Der var fortsat ventetid for børn, af familien. som primært var i alderen 6-9 år. Center for Integration har fået tilskud til et debat- Egmont Fondens egne projekter Undersøgelser viser, at knap to ud af tre henven- og undervisningsmateriale samt et undervisningsforløb delser til Vil:kan kommer efter dødsfald i den nærmeste på folkeskoler og seminarier. Omdrejningspunktet bli- Det langsigtede perspektiv er en væsentlig del af Eg- familie og cirka en tredjedel på grund af livstruende ver fortællinger om de unge selv, og projektet giver mont Fondens almennyttige projektkultur. Det er ofte sygdom hos de nærmeste. I de fleste tilfælde er det mulighed for at samle erfaringer og viden på et områ- nødvendigt med længerevarende projekter, når visio- barnets far eller mor, der er ramt. 10 de, der er ringe belyst i dansk sammenhæng. Bogen danner udgangspunkt for en række foredrags- og ner skal omsættes til viden og realiseres i konkrete projekter, som gør en forskel. Fonden udvikler derfor Fire ud af fem henvendelser har baggrund i enten kræftsygdomme eller hjerte/kar-lidelser, mens knap

11 hver syvende henvendelse til rådgivningen sker på baggrund af ulykker eller selvmord. Der arbejdes i terapien med alt fra søvnforstyrrelse, skyldfølelser, selvbebrejdelser og afmagtsfølelse til vrede, selvmordstanker, angst for fremtiden og angsten for at miste. Rådgivningens opgave er at bearbejde krisesituationerne og prøve at gøre uforudsigelige hændelser forståelige, at hjælpe barnet til at genvinde kontrol og sammen med familien komme tilbage til en mere stabil tilværelse. I de forløbne år har projektet opnået et meget fint renommé og kendes ikke kun gennem hospitaler og patientforeninger. Det anbefales også videre fra mund til mund i skoler, hos praktiserende læger, blandt politifolk, på internettet og mellem venner og bekendte. Fra marts 2007 vil der med ansættelse af endnu en psykolog være fire psykologer ansat på projektet. Målet er at kunne tage imod alle de børn, som henvender sig. Projektet har to nye fokusområder: Børn i alderen 0-3 år og børn af anden etnisk herkomst end dansk. Den kulturelle baggrund har stor betydning for børnenes håndtering af sorg og tab. Hidtil har alle børnene i projektet talt dansk som en forudsætning for at kunne modtage rådgivning. Vil:kan er nu begyndt at behandle børn, som ikke taler dansk, og har haft tre forløb, hvor der anvendes tolk i terapien. Projektet vil med disse udvidelser årligt kunne yde terapi til 300 børn og unge og afholde i alt 12 gruppeforløb. Det er samtidig håbet, at projektets model og metode vil kunne inspirere i forhold til andre truede børnegrupper, eksempelvis børn af sindslidende forældre, uledsagede flygtningebørn og søskende til spædbørnsdødsfald. Advokatbistand i konfliktfyldte samværssager Særlig advokatbistand til ressourcesvage forældre kan have stor værdi i vanskelige samværssager. Det viser en ekstern evaluering af Egmont Fondens projekt fra 2005 om advokatbistand i konfliktfyldte samværssager. En tredjedel af alle danske børn oplever, før de fylder 17, at deres forældre flytter fra hinanden. I nogle tilfælde inddrages myndighederne for at afgøre forældrenes samkvem med børnene. Ifølge et forsigtigt skøn ender 10 pct. af disse sager som såkaldte højkonfliktsager, hvor kommunikationen mellem forældrene indbyrdes går i hårdknude. Egmont Fondens evaluering viser, at forældrene især har været glade for tre sider af advokatbistanden: De har følt større tryghed ved adgangen til juridisk ekspertise. De har fået hjælp til vanskelig korrespondance med myndighederne. De har fået støtte fra en kompetent person, der også lytter til dem. Det har givet forældrene overskud til at se sagens aspekter mere nuanceret og har derfor også i mange tilfælde løftet sagen ud af dens fastlåste positioner. Generelt om ansøgningerne til projekter Egmont Fonden modtager en del ansøgninger, som falder uden for Fondens almennyttige formål og retningslinjer. Andre ansøgninger ligger inden for områder, der anses for tilgodeset gennem tilskud til igangværende projekter. Egmont Fonden har i det forløbne år behandlet skriftlige henvendelser. Heraf var 959 ansøgninger om bevillinger til projekter. 40 blev helt eller delvist imødekommet, mens 919 modtog afslag på støtte. Yderligere har 193 søgt om støtte til studie- og rejseformål eller andet, der falder uden for Fondens nuværende retningslinjer. Hertil kommer fire ansøgninger om støtte til projekter eller til enkeltpersoner i udlandet, som ligeledes falder uden for de nuværende retningslinjer. 11

12 Den almene sociale støtteordning sen var enke efter grundlæggeren af Egmont og med- gælden ikke må være stiftet med henblik på forbrug i stifter af Egmont Fonden. form af indkøb af større forbrugsgoder eller almindeli- Egmont Fondens almene sociale støtteordning yder I de sidste 10 år er antallet af enlige forældre ste- ge dagligvarer. Fonden vil søge at sikre sig, at ansøge- hvert år støtte til socialt dårligt stillede enkeltpersoner. get med 16 pct., og der har været en markant stigning re, der får afhjulpet deres gæld, også i fremtiden vil Målet er at forbedre vilkårene for børn, der lever under i antallet af enlige forældre med flere børn. Ifølge rap- være i stand til at håndtere deres økonomiske situa- dårlige forhold, økonomisk og socialt. porten Fattigdom og social eksklusion fra Socialforsk- tion. I det forløbne år har Fonden behandlet 473 skrift- ningsinstituttet er enlige mødre en af de grupper i lige henvendelser, og heraf er der givet støtte til 305 samfundet, som er allerdårligst stillet, hvad angår øko- familier med i alt 1,7 mio. DKK. Kendetegnende for de nomiske, materielle, sociale og helbredsmæssige for- Nordisk Film Fonden ansøgere, der tilgodeses, er massive kriser i familielivet hold. Forældrenes dårlige økonomiske situation kan på grund af sociale, økonomiske eller helbredsmæssige betyde, at deres børn til en vis grad udelukkes fra an- Nordisk Film Fonden uddelte i det forløbne år 5,4 problemer. dre børns fællesskaber, og en trængt økonomisk situa- mio. DKK til støtte for udviklingen af dansk, elektro- Fonden har fortsat prioriteret støtte til jule- og fe- tion belaster både hverdagen og børnenes muligheder nisk underholdning film, tv m.v. rieformål højt, fordi erfaringen viser, at ferieoplevelser for udfoldelse i alvorlig grad. har en gavnlig effekt på familiens hverdag. Mange Der kan for eksempel ydes støtte til uddannelse, Fondens støttemidler fordeles til kollektive og indivi- svagt stillede børnefamilier, som modtager støtte, er såfremt uddannelsesstarten betyder en nedgang i duelle uddannelsesformål, mediekonferencer, festiva- karakteriseret ved en enlig forsørger, dårlig økonomi familiens indtægt, til undervisning og fritidsaktiviteter ler, bog- og magasinudgivelser, hæderspriser og forsk- og manglende overskud til aktiviteter for børnene. for børnene, til advokatbistand, psykologbistand og ning. Der blev givet tilskud til ferieformål i Danmark til 134 gældssanering. Den årlige uddeling beløber sig til 1 Ved bedømmelsen af ansøgninger lægges der familier og julehjælp til 91 forsørgere med i alt 486 mio. DKK. Den samlede støtte til den enkelte familie vægt på projekternes almene værdi, deres mulighed børn. kan maksimalt udgøre DKK. for at bidrage til en dybere forståelse af medierne og For at gøre opstartsfasen overskuelig er det i lega- på projekternes bidrag til opkvalificering af branchens tets første to år udelukkende landets krisecentre, der medarbejdere. Uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn kan indstille ansøgere. Fonden yder ikke støtte til gennemførelse af til enlige forældre i Danmark Det skal nævnes, at gældssanering gennem det medieproduktioner. retlige system er omfattet af en række krav til skyld- Egmont Fonden har besluttet at foretage en årlig ud- nerne. Dels skal boligforholdene være stabile, og dels Eksempler på projekter deling, der skal forbedre vilkårene for særligt udsatte skal personen have en stabil indkomst, hvilket som ud- I 2006 har Fondens indsats været præget af Nordisk 12 enlige forældre i Danmark. Uddelingen foretages i Elisabeth Egmont-Petersens navn. Elisabeth Egmont-Peter- gangspunkt udelukker bistandsmodtagere og personer med midlertidig bolig på krisehjem. Et andet krav er, at Films 100-års jubilæum. Nordisk Film er verdens ældste, stadigt produce-

13 i udenlandske medieselskaber eller studieophold ved udenlandske læreanstalter. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgjorde 33,795 mio. DKK ved udgangen af 2006, efter at der af overskuddet i Fonden er overført 37,778 mio. DKK til Støtte- og bevillingsadministrationens virksomhed. Siden 1920 har Egmont Fonden uddelt mere end 1,5 mia. DKK i nutidskroner i henhold til fundatsens bestemmelser. rende filmselskab, og det enestående jubilæum blev fejret på mange måder gennem året: Gennem en tv-serie i seks afsnit, som blev produceret i samarbejde med og udsendt af DR1, gennem bogudgivelser og udgivelse af gamle film i renoveret form, genindspilning af gammel kendt filmmusik i digital form og ikke mindst ved uddeling af i alt seks hæderspriser. Nordisk Film Prisen blev i 2006 tildelt filminstruktøren Anders Morgenthaler, der i 2006 havde premiere med tegnefilmen Princess. Nordisk Films 100 års Hæderspris en såkaldt lifetime achievement pris på DKK, som blev tildelt i anledning af jubilæet tilfaldt filminstruktøren Nils Malmros. Herudover indstiftedes et nyt hæderslegat, Erik Ballings Rejselegat, som udgør DKK og i fremtiden uddeles med en portion hvert år, men som i jubilæumsåret blev uddelt med fire portioner. To blev givet til unge filmkunstnere, der i disse år markerer sig fornemt, Anders Østergaard (Gasolin-dokumentarfilmen) og Nikolaj Arcel (Kongekabale) og to til veteraner, der har sat deres uforglemmelige præg på dansk film og tv-drama, Lise Nørgaard og Bent Fabricius-Bjerre. Herudover ydede Nordisk Film Fonden midler til stipendiater på Den Europæiske Filmhøjskole, til studierejser for elever på Den Danske Filmskole, til Copenhagen Film Festival, TV-festivalen i København og ikke mindst til støtte for 23 unges ophold som praktikanter 13

14 Egmont koncernen Egmont har fejret mange jubilæer i Nordisk Film rundede 100 år, ALT for damerne 60 år, mens Eurowoman og Euroman kunne fejre deres udgivelse nr. 100 og 150. Egmont har også sat et stolt aftryk i dansk kulturhistorie: Anders And, filmen Ditte Menneskebarn og tv-serien Matador kom alle med i den danske kulturkanon. Egmont blev i årets løb ejer af den tyske magasinvirksomhed Attic Futura, 50 pct. af norsk TV 2 samt af Tanum, det stærkeste brand i norsk boghandel. Opkøbet af 50 pct. af musikselskabet MBO bragte Egmont ind på et nyt forretningsområde. Blandt MBO s kunstnere er blandt mange andre MEW, Nephew og Sanne Salomonsen. Disse opkøb er sket samtidig med, at virksomheden oplever stærk vækst i Østeuropa. Grundlaget for al virksomhed i Egmont er at skabe og formidle fortællinger. Egmont formidler fortællinger i alle tænkelige medier. Vores univers rummer ugeblade, magasiner, tegneserier, bøger, film, tv-programmer, undervisningsmaterialer, spil, indhold til mobile tjenester og elektronisk underholdning. Egmont er i 23 lande, og med ca medarbejdere nåede Egmont i 2006 en omsætning på 9,2 mia. DKK. Siden etableringen i 1878 har Egmont været en solid virksomhed, som har bidraget positivt til det omgivende samfund. Dels som arbejdsplads og kulturformidler, dels gennem uddelingerne til almennyttige formål. Egmont arbejder i et univers, som mange misunder os. Med stærke brands og produkter med sjæl spiller virksomheden en rolle for vores kunder. Fra adspredelse i fritiden til ny viden. Vores samfundsrolle som kulturformidler stiller store krav til kvalitet og ansvarlighed. Krav som Egmont brænder for at opfylde, og som er essensen i bestræbelserne på konstant at udvikle virksomheden og de mennesker, der befolker den. 14

15 Egmont Magazines Læserne kender Egmont Magazines for stærke magasintitler. Det er blade, som underholder nordiske familier, og tidstypiske magasiner til smallere segmenter, der deler en interesse, befinder sig i en særlig fase i livet eller har en speciel livsstil. Egmont udgiver familieblade, kvindeblade, billedblade, mandeblade samt et stort udvalg af måneds- og specialblade. I alt bliver det til mere end 100 titler i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Egmont står også bag en række magasinwebsites, hvor kontakten til læserne styrkes. Egmont Kids & Teens I Norden er Egmont Kids & Teens med til at dække medieforbruget for børn og unge, en af mediemarkedets mest omskiftelige kundegrupper. Hovedprodukterne er inden for blade, spil og aktivitetsprodukter, men Egmont opererer også inden for musik, mobile tjenester, internet og pc-spil. Egmont er den ubestridt største udgiver af trykte medier til børn og teenagere i Norden. Det store antal publikationer omfatter tegneserier, førskoleprodukter, ungdomsblade, krydsord samt skoledagbøger og bygger både på egne koncepter og licenser. Egmont Books Med skønlitterære udgivelser, faktabøger, børnebøger, lydbøger samt undervisningsmidler er Egmonts Books i kontakt med millioner af nordiske boglæsere og skoleelever. Egmont er størst på det nordiske børnebogsmarked og udgiver desuden bøger til voksne i alle genrer. Desuden er Egmont på vej til at blive en af de største nordiske skolebogsudgivere. Egmont udgiver desuden kuponmagasiner til skandinaviske husstande samt GO-CARDs (gratis postkort) i Danmark. Egmont Nordisk Film Nordisk Film skaber, forædler og formidler elektroniske fortællinger i Norden. Aktiviteterne omfatter film, tegnefilm, reklamefilm, musikvideoer, video, dvd, tv, musik samt elektroniske spil. Nordisk Film er også indehaver af de nordiske rettigheder til distribution af SONY Play- Station og sælger næsten hver anden biografbillet i Danmark. Derudover ejer Nordisk Film selskaber inden for post produktion, filmlaboratorier og udlejning af broadcastfaciliteter. Egmont International Egmonts internationale division er til stede i Europa og Asien. Her er Egmont International med bøger, blade og bogklubber en stærk leverandør af trykte produkter til børn og unge i lande som Kina, England, Tyskland, Polen og Rusland. Egmont udgiver bøger inden for alle kategorier og formater og er med forlagsvirksomhed i 19 lande den største udgiver af børnebøger i Europa. Produkterne er enten skabt af Egmonts egne medarbejdere eller udviklet på basis af licensaftaler med nogle af verdens førende underholdningskoncerner. 15

16 Oversigt over bevillinger til projekter i 2006 Egmont Højskolen, Odder DKK Projekt Medier, motion og masker. Foreningen Grønlandske Børn, København DKK Et godt liv i Danmark et integrationsprojekt for socialt udsatte grønlandske børn og unge med bopæl i Danmark. Rikke Damkjær Maimburg, Århus Forældre og fødselsforberedelses betydning for graviditet, fødsel og forældreskab et forskningsprojekt. SamKurser Mor/datter svømning og sundhedsguidening DKK DKK Sociale og sundhedsmæssige formål Dansk Røde Kors, København DKK Fokus på børn og unge i asylperioden et integrations- og rehabiliteringsprojekt for sårbare asylansøgere på Center Kongelunden. Foreningen for tegnstøttet kommunikation og mund-hånd system, Randers DKK Anskaffelse af projektor. Havredal Praktiske Landbrugsskole, Karup DKK Mestringslære for elever med indlæringsvanskeligheder et forskningsprojekt. Krabbeshus Heldagsskole, Skive DKK Forprojekt til Den Nationale Ungdomsuddannelse en 3-årig uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser. Sjakket, København DKK Tillægsbevilling, renovering af Fabrikken. Støtteforeningen Broen, Horsens DKK Projekt med fokus på indvandrerbørn og integration. Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen, Ballerup DKK Min kontakt udvikling af internetbaseret undervisningsmateriale til unge med multiple funktionsnedsættelser. Dansk Røde Kors, København Børnejunglens Forældreakademi DKK Københavns Universitet Forskningsprojekt om falsk anmeldelse af voldtægt i Danmark DKK 16 Dansk Røde Kors, København DKK International konference om børn og traumer. Egmont Fonden, København DKK Vil:kan. Nordlys, København TANKeSTATIONEN et udviklingsprojekt for omsorgssvigtede unge anbragt på døgninstitution DKK

17 Uddannelses- og fritidsformål Angel Film Production, Lyngby DKK Lanceringsstøtte til filmen Den Hemmelige Smerte. Astma-Allergi Forbundet, Roskilde DKK Projekt Børn minus passiv rygning = sundere børn. Børnerådet, København DKK For ung til at være kriminel. Produktion af film og undervisningsmateriale. Center for Integration Espergærde DKK Min sexede kultur et debat- og formidlingsprojekt for unge om køn, roller og identiteter. Factori Film, København DKK Klasseværelset. Produktion af tv-programmer til fremme af folkeskoleelevers bevidsthed om betydningen af deres arbejds- og undervisningsmiljø. Forlag Malling Beck, Albertslund DKK Udarbejdelse af undervisningsmateriale til faget billedkunst. Heller Film, København DKK Din kind kom i vejen. Produktion af film om mænds syn på mænds vold i familien. Henrik Goldschmidt, København DKK Musisk integration og professionalisering af unge. Ovidia Film, København DKK Et hul i himlen et undervisningsprojekt. Rådmandsgades Skole, København DKK Integration via kommunikation et projektforløb for større skoleelever. Risø National Laboratory, Roskilde DKK Satellite Eye satellitbilleder fra Galathea 3-ekspeditionens rute. Roskilde Kommune DKK Danmarks Rockmuseum. Udvikling af formidlingsmateriale til børn og unge. Stenløse Kommune DKK Opførelse af BMX-rampeanlæg. Danfoss Universe Fonden, Nordborg Fremtidens Undervisningsfacilitet DKK IRCT, København Oversættelse af filmen The Secret Life of Words DKK Stories Productions, København Voldens anatomi et filmprojekt om vold mellem ægtefæller DKK Dialogfilm, Charlottenlund Unge Liv på Spil. Undervisningsmateriale om hiv og aids DKK Kaleidoskop, København STATUS N scener fra Nørrebro et kulturintegrationsprojekt DKK tvdokfilm, Hellerup DKK Milad og de andre mæglere et filmog formidlingsprojekt om elevmægling. Egmont Kollegiet, København DKK Renovering af forplads. Egmont Kollegiet, København DKK Tillægsbevilling, renovering af forplads. Natursamarbejdet, Brabrand Forprojekt til Integrationspædagogik i økologisk andelslandbrug DKK Videncenter om Børn og Unge, Nuuk DKK Udgivelse af antologi om børn og unges forhold i Grønland. 17

18 18 Nordisk Film Fonden Animationshuset DKK Markering af dansk tegnefilms 100-års jubilæum. Animationsværkstedet i Viborg DKK Internationalt efteruddannelsesprogram. Buster DKK Nordisk Film Fondens Bedste Buster pris. Copenhagen International Film Festival DKK Særarrangement Copenhagen screenings. CPH:DOX DKK Etablering/drift af filmmarked og produktion af internationalt katalog. Danish American Chamber of Commerce DKK Fremme af kendskabet blandt udvandrede danskere og amerikanere til danske film. Danmarks Film Akademi DKK Dansk Filmfotograf Forbund DKK Imago Seminar i forbindelse med generalforsamling i København. Dansk Fotomuseum DKK Særudstilling med udstyr skænket af Nordisk Film i anledning af Nordisk Films 100 år. Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DKK Til prisen Pråsen Den Danske Filmskole DKK Bogudgivelse om novellefilm. Den Danske Filmskole DKK Nordisk Films Rejselegat. Den Europæiske Filmhøjskole DKK Til stipendier til værdigt trængende elever på højskolen. Den Europæiske Filmhøjskole DKK Udskiftning af lamperne til skolens 10 ENG-sæt. FAFID Antipiratgruppe DKK Gennemførelse af kampagne vedr. piratering af film. Filmbranchens Legatfond DKK Pensionerede filmmedarbejdere. Filmskolen DKK Bogudgivelse og brancheseminar ved skolens 40 års jubilæum. Hans-Christian Christiansen, ekstern lektor v/ku DKK Udformning og udgivelse af bogværk om Københavns biografer. Lommefilm.dk DKK Afholdelse af konkurrence blandt film optaget på mobiltelefon. Lotz, Peter DKK Erhvervs PhD ved CBS. Nordisk Film: DKK Fire projekter i forbindelse med Nordisk Films 100-års jubilæum DKK til Dokumentarserie DKK til Restaurering af danske filmklassikere DKK til Bogudgivelse DKK til Hyldest til den danske filmskat i biograferne. Nordisk Film Fonden DKK Priser til uddeling på fødselsdagen. Nordisk Panorama DKK En turnerende festival. Ordet DKK Film og medietidsskrift.

19 Støtte og bevillinger i tal Bevillinger i DKK Ordrupgaard DKK Frikøb af rettigheder til visning af citater fra Dreyers film i forbindelse med udstilling. Sociale og sundhedsmæssige formål Uddannelses- og fritidsformål Super 16 Visninger af afgangsfilm. The Animation Workshop Gennemførelse af en animationsfestival i Viborg for børn og unge DKK DKK Støtte til enkeltpersoner Bevillinger ydet af Nordisk Film Fonden Anvendte beløb i alt Tisvilde Festival Afvikling af festival DKK TVFestival.dk 2006 Afholdelse af nye tiltag DKK Women in Film & Television (WIFT) Gennemførelse af årets prisfest Den Gyldne Havfrue DKK Århus Filmfestival Natfilmfestival DKK Andre projekter DKK 19

20 Støtte- og bevillingsvirksomheden Ifølge fundatsen for Egmont Fonden er Fondens almennyttige formål at støtte forebyggelse og afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer samt uddannelse, aktiviteter i fritiden, almen oplysning og andre forhold af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling. Den prioriterede målgruppe er børn og unge, og Egmont Fonden har mulighed for at yde tilskud indenfor flere forskellige ordninger: 1. Støtte til projekter Egmont Fonden støtter projekter, som gennem udvikling af nye tiltag og metoder arbejder for forhold, der falder inden for Fondens formål. Detaljerede oplysninger om støtte til projekter kan findes på 2. Støtte til enkeltpersoner Enkeltpersoner kan ikke selv søge Fonden, men skal indstilles til støtte gennem Fondens samarbejdspartnere. Egmont Fonden yder støtte til enkeltpersoner gennem to ordninger: Den almene sociale støtteordning Den almene sociale støtteordning yder støtte til enkeltpersoner, fortrinsvis enlige forsørgere med mindreårige, hjemmeboende børn, som udover en stram økonomi er udsat for belastninger af for eksempel helbreds-, erhvervs-, familie- eller boligmæssig karakter. Fonden lægger en økonomisk vurdering til grund for afgørelsen, og ved bedømmelsen af indstillinger lægges vægten på, om børnenes situation er specielt vanskelig, samt om støtten kan være medvirkende til en forbedring af børnenes opvækstvilkår. Der ydes overvejende støtte til nødvendige enkeltudgifter som babyudstyr og helt basalt møblement som senge, madrasser, skriveborde samt spisebord med stole. Støtte bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de kommuner, rådgivninger og institutioner, som Egmont Fonden har indgået samarbejdsaftale med. Dette er for eksempel Mødrehjælpen, hospitalsrådgivninger og beboerrådgivninger. Økonomisk støtte fra Fonden kan sædvanligvis ikke betragtes isoleret, men bør indgå i det offentliges øvrige igangsættende foranstaltninger for støttemodtagerne. Uddelinger i Elisabeth Egmont-Petersens navn Uddelingerne i Elisabeth Egmont-Petersens navn tilgodeser forældre, som på ansøgningstidspunktet er enlige, har hjemmeboende børn og befinder sig i en så trængt økonomisk situation, at det må forventes at belaste deres hverdag og børnenes muligheder for udfoldelse i ikke ringe grad. Der ydes støtte til uddannelse og undervisningstilbud til både forælder og børn samt støtte til advokatbistand, psykologbistand og gældssanering. Støtten bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de krisecentre, som Egmont Fonden har indgået samarbejde med. 3. Filmformål Ansøgninger om støtte vedrørende filmformål henvises til Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fonden, og som har til formål at støtte projekter til fremme af dansk film: Nordisk Film Fonden Mosedalvej Valby 21

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 3 ALEXANDRAKOLLEGIET EN EVALUERING AF UNGE ENLIGE MØDRES VEJ MOD SELVFORSØRGELSE Alexandrakollegiet_indhold

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Kofoeds Skole Administration Forstander Sekretariat, HR konsulent, Kommunikationsafd., Organisations/chefkonsulent, Økonomi- & personaleafd., IT afdeling Værksteder

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000

SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000 SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000 Udgivet af Susi og Peter Robinsohns Fond i september 2000 Oplag: 1000 Redaktion Susi Robinsohn Per Schultz Jørgensen Niels Michelsen Torben Boas Lissen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere