Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract"

Transkript

1 Viden i spil Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden Af Jytte Nielsen Abstract Med udgangspunkt i KVINFOs arbejde med opbygning af en kvindehistorisk netportal argumenterer artiklen for, at forskningsbibliotekerne i fremtiden bør påtage sig en større rolle som medspillere i vidensproduktionen og i forskningsformidlingen. Forskningsbibliotekerne ligger nemlig inde med både en fagfaglig og en biblioteksfaglig ekspertise samtidig med at de har en stor viden om brugernes behov. Viden som tilsammen kalder på udvikling af nye vidensværktøjer. KVINFOs erfaringer på dette område kan muligvis inspirere andre forskningsbiblioteker. Jytte Nielsen er biblioteksleder ved KVINFO, Indledning I diskussionen om forskningsbibliotekernes rolle i fremtiden kunne det være nyttigt at se nærmere på, hvad det er for nogle biblioteks- og forskningsmæssige kompetencer og viden, som er til stede i forskningsbiblioteksmiljøerne i dag og som med fordel kan sættes i spil og udnyttes, så der opstår en synergi mellem bibliotekerne og forskningsverdenen til glæde for både studerende og forskere. De seneste år har der været stor fokus på access-aspektet, som har betydet at bibliotekernes udbud af elektroniske dokumenter er steget markant og som på sigt formentlig vil betyde, at de trykte publikationer langsomt vil blive udfaset. Det har betydet både en hurtigere og lettere tilgang til forskningsdokumenter. Til gengæld har der været mindre fokus på, hvordan man ved brug af de gamle biblioteksfaglige kompetencer kan få sat publikationernes vidensproduktion i forbindelse og i spil med hinanden på nye måder og på den måde være med til at styrke forskningen. Forskningsbibliotekerne er et af de steder, hvor viden om brugernes biblioteksmæssige behov og ønsker opsamles i det daglige møde med brugerne. Nogle af de spørgsmål, der hele tiden trænger sig på er, hvordan vi kan imødekomme brugernes behov på en bedre, hurtigere og mere kvalificeret måde? Er der et mønster i brugernes henvendelser, som peger på behovet for udviklingen af nye biblioteksmæssige tiltag? Og set fra vores eget skrivebord: Er der vidensværktøjer, som vi selv mangler for at kunne imødekomme brugernes behov bedre? Og sidst men ikke Dansk Biblioteksforskning årg. 5, nr. 2/3,

2 mindst. Hvordan kan vi med vores både biblioteksfaglige kompetencer og brede fagfaglige indsigter bidrage til at facilitere den eksisterende viden, så den bliver brugbar og tilgængelig for flere, samtidig med at der genereres ny viden og ideer til ny forskning? I det følgende vil jeg med udgangspunkt i mit arbejde med opbygning af KVINFOs kvindehistoriske portal give eksempler på, hvordan vi med udgangspunkt i brugernes efterspørgsel på viden om dansk kvindehistorie kombineret med vores egen viden på det kvindehistoriske og biblioteksfaglige område både har fået udviklet nogle nye værktøjer og skabt mulighed for at ny viden kan genereres. Først vil jeg dog kort beskrive det man kunne kalde KVINFOkonceptet, som handler om KVINFOs særlige rolle og placering som forskningsbibliotek og videnscenter. KVINFO-konceptet KVINFO er i dag et landsdækkende videnscenter og forskningsbibliotek, som har til opgave at formidle kvinde- og kønsforskningen til den alment interesserede offentlighed 1. Med status som selvejende institution og med en grundbevilling fra Kulturministeriet på 6 mill. formidler KVINFO viden om køn både via det fysiske bibliotek og på nettet. Derudover får KVINFO bevillinger fra Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet til dels at drive KVINFOs mentornetværk for kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund, dels til at igangsætte og drive projekter om køn og ligestilling i mellemøsten under Det arabiske initiativ. Bevillinger, der tilsammen er 2/3 større end grundbevillingen til KVINFOs almene drift. Dvs. at ca. 1/4 af KVINFOs samlede bevilling i dag går til det man kunne kalde for KVINFO-classic, som bl.a. dækker driften af KVINFOs bibliotek og formidlingen på nettet. KVINFO er således i dag meget mere og andet end et traditionelt forskningsbibliotek og videnscenter, men tilgangen til de mange aktiviteter og projekter udspringer og er fortsat forankret i KVINFOs oprindelige biblioteksfaglige viden vedr. dokumentation og formidling. Ideen til KVINFO opstod i 1964 og kom fra Nynne Koch, kontorassistent på Det kgl. Bibliotek. Hun var interesseret i forskning om kvinder og køn og da Det kgl. Biblioteks emneindgange til litteraturen vanskeliggjorde genfindingen af publikationer inden for dette emne, påbegyndte hun udarbejdelsen af en kortbibliografi, der med eget og nyt klassifikationssystem og emneord, skulle synliggøre den eksisterende kvindeforskning (jf., Larsen, 1985). Inspirationen hentede hun bl.a. fra De Kvinnohistoriska Samlingarna i Göteborg, som var blevet etableret i slutningen af 1950 erne. Nynne Koch var ganske forudseende. For kun få år efter eksploderede efterspørgslen på viden om kvinder og køn med fremvæksten af den nye kvindebevægelse og kvindeforskningen på universiteterne. Da KVINFO i 1987 blev oprettet som en selvejende institution med en fast bevilling på finansloven var det således en institution, der udsprang af bibliotekssektoren, men som også havde sit fundament i kvindebevægelsens og kvindeforskningens krav om forskningsformidling og om politisk forandring. Og det er dette udgangspunkt eller fundament, som fortsat er kernen i KVINFOs selvforståelse og arbejde. Og som udmønter sig i det, jeg vil kalde for et særligt KVINFO-koncept, hvis vigtigste bestanddele er: Institutionens unikke placering mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og den almene offentlighed Forskningsformidling Brugerne i centrum Mange samarbejdspartnere og stort netværk Institutionen arbejder med på en samfundsmæssig forandringsdagsorden Konceptet, som gennemsyrer alle institutionens aktiviteter, er også grundlaget for etableringen af KVIN- FOs kvindehistoriske portal, som indeholder unikke videns- og forskningsressourcer og som i dag er et af flagskibene på med ca unikke brugere årligt. KVINFOs kvindehistoriske portal Arbejdet med at opbygge og formidle kvindehistoriske ressourcer har stået på i snart 10 år og portalen rummer i dag flg. 4 subsites 2 : Kvindekilder Dansk Kvindebiografisk Leksikon Kvindepolitiske tidsskrifter Valgret 100 år. 70

3 De 4 subsites har alle det til fælles at de for det første er et svar på konstaterede brugerbehov og for det andet at de i deres opbygning reflekterer og imødekommer forskellige brugergruppers efterspørgsel på viden. Kvindekilder 3 Det første skridt blev taget, da KVINFO i 2001 lancerede sitet Kvindekilder, som består af en række webfortællinger om den danske kvindebevægelse baseret på digitalisering af et udvalgt kildemateriale. Baggrunden var de mange henvendelser fra især folke- og gymnasieelever fra hele landet, som efterspurgte viden om den danske kvindebevægelse til brug for deres opgaveskrivninger i dansk og historie. Men en yderst sparsom og sporadisk dansk forskning på feltet, stod bibliotekets personale i den situation, at de ikke havde en eksisterende kanon at henvise til, og hjælpen til brugerne bestod derfor primært i fremsendelse af kopier af artikler og oversigter udarbejdet af KVINFO selv. Kvindekilder, som i dag består af 11 webfortællinger og 560 digitaliserede kilder, der alle er udstyret med forklarende noter, bruges i dag i undervisningen både i grundskolen og på de højere uddannelser. Dansk Kvindebiografisk Leksikon 4 Dansk Kvindebiografisk Leksikon udkom som et trykt 3-bindsværk i og var resultatet af et stort anlagt forskningsprojekt med deltagelse af en række arkiver, biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Baggrunden for projektet var en stadigt stigende efterspørgsel på personalhistorisk viden om betydningsfulde kvinder i dansk historie, som det eksisterende Dansk Biografisk Leksikon ikke kunne honorere. Samme år som værket udkom købte KVINFO de digitale rettigheder til værket og publicerede i 2003 værket på nettet. I forbindelse med publiceringen blev samtlige 1925 biografier læst igennem og udstyret med kontrollerede termer, som muliggør kontrollerede søgninger på emne, organisation, periode og region. Derudover er det muligt at søge på navn, fødselsår og dødsår, skribent og fritekst. Udarbejdelsen af de kontrollerede termer blev til både på baggrund af en gennemlæsning af alle biografierne og på baggrund af de erfaringer bibliotekets forskningsbibliotekarer havde fra bl.a. emneindekseringer af indgåede publikationer i bibliotekets katalog. Formålet med publiceringen af værket var: at give gratis og let adgang til værket for alle interesserede at give forskere og studerende mulighed for at foretage kontrollerede søgninger på tværs af biografierne at skabe fornyet forskningsinteresse for dansk kvindehistorie Dansk Kvindebiografisk Leksikon blev straks efter publiceringen en stor publikumssucces med ca unikke brugere årligt. Samtidig har værket med dets mange søgeindgange en langt større anvendelighed end den trykte udgave. Muligheden for at søge kontrolleret på fx organisationer eller emne betyder, at det er muligt at følge spor på tværs af biografierne, som ellers ikke ville have været muligt. Og dermed opstår også muligheden for at opdage nye sammenhænge og få ny viden, som rækker langt ud over den enkelte biografi. Med Dansk Kvindebiografisk Leksikon online har KVINFO således etableret både et nyt søgeværktøj til værket, men også åbnet for en mere forskningsbaseret og sofistikeret brug af værket. I foråret 2009 blev Dansk Kvindebiografisk Leksikon online udvidet med en web 2.0 applikation, som gør det muligt for brugerne at kommentere på den enkelte biografi, oploade fotografier mv. Formålet er både at få ny viden i spil og at gøre leksikonet mere levende og opdateret. Brugerkommentarerne redigeres og godkendes af en redaktør. Tidsskrifter Samme år som Dansk Kvindebiografisk Leksikon online blev lanceret påbegyndtes opbygningen af et nyt kvindehistorisk site Tidsskrifter i samarbejde med Statsbiblioteket. Baggrunden var, at publiceringen af både Kvindekilder og Dansk Kvindebiografisk Leksikon, havde medført en markant stigning i forespørgsler vedr. den danske kvindehistorie og især om den gamle kvindebevægelse. Derudover var forhåbningen at en digital og dermed let adgang til en af hovedkilderne til den danske kvindebevægelses historie, kunne være med til at stimulere og invitere til ny forskning på området. 71

4 Formålet med sitet var: at give gratis fuldtekst adgang til de 6 vigtigste kvindepolitiske tidsskrifter i perioden til alle interesserede at tilbyde tematiske indgange til kvindehistorien til elever i grundskolen at give forskere og studerende mulighed for at foretage kontrollerede søgninger på tværs af tidsskrifterne at opmuntre til ny forskning i den gamle kvindebevægelse Alle artikler, petitstof, annoncer mv. blev læst og lagt ind i en database og i den forbindelse udstyret med kontrollerede termer. Antallet af søgeindgange blev udvidet i forhold til Dansk Kvindebiografisk Leksikon, så det udover emne, professioner, organisationer, periode og region også er muligt at søge kontrolleret på teksttype, skribenternes initialer og omtalte personer. Derudover bliver debatindlæg linket sammen, så brugeren automatisk kan følge fx en debat fra start til slut. Resultatet af det meget tidskrævende arbejde, som endnu ikke er afsluttet er, at KVINFO i dag kan tilbyde forskere og studerende et unikt værktøj til studier i den gamle kvindebevægelses historie. Et værktøj, som også har kvalificeret bibliotekets besvarelser af forespørgsler fra brugerne og som har muliggjort udarbejdelsen af tematiske indgange primært møntet på elever i grundskolen og andre mere forudsætningsløse brugere. Det første forskningsprojekt, som udnytter det digitaliserede kildemateriale, er i fuld gang. Det drejer sig om bogprojektet Ligestillingens historie, der er forankret på KVINFO og udføres af seniorforsker og historiker Jytte Larsen. Derudover har værktøjet spillet en afgørende rolle i KVINFOs aktiviteter i forbindelse med 100-årsjubilæet for kvinders kommunale valgret i Valgret 100 år 6 I forbindelse med 100-året for kvinders kommunale valgret i 2008 tog KVINFOs bibliotek en række initiativer, der havde til formål at synliggøre kvinders bidrag til kommunedemokratiet. Første skridt var en folder, der blev rundsendt til arkiver, biblioteker, museer og de politiske partier, og som opfordrede til at man i de enkelte kommuner gik i gang med at udforske og formidle den lokale historie. Derudover gik biblioteket i gang med at opbygge et valgrets- site, hvis formål var at samle den eksisterende og meget spredte viden om kvinders repræsentation og kommunalpolitiske arbejde. I arbejdet med sitet, som fortsat bliver udbygget, udgør de digitaliserede kvindepolitiske tidsskrifter hovedkilden til historierne om stemmeretskampen og det første kommunalvalg i 1909, hvor kvinder havde mulighed for at stemme og blive valgt. Undervejs blev det tydeligt, at forskningen på området var yderst mangelfuld og begrænset og at der var behov for både vidensopsamling og ny forskning. Resultatet blev, at KVINFO i marts 2009 publicerede et online jubilæumsskrift med videnskabelige bidrag fra en række danske kønsforskere. Formålet med udarbejdelsen af såvel valgretssitet som jubilæumsskriftet har været at: at synliggøre 100-årsjubilæet at dokumentere den eksisterende viden og publicere ny forskning om kvinder i kommunalpolitik i 100 år at sætte fokus på den lave kvinderepræsentation op til kommunalvalget november 2009 Jubilæumsåret viste sig at blive en succes målt i antallet af lokale arrangementer, udstillinger, foredrag, publikationer mv. landet over. Der har været en omfattende pressedækning, både i nationale og lokale medier, som i en vis udstrækning har bygget på oplysninger hentet fra valgretssitet og jubilæumsskriftet. Og der er publiceret ny forskning og skabt fornyet debat i partierne om den lave kvinderepræsentation i kommunalbestyrelserne. Perspektiver Formålet med den ovenstående detaljerede præsentation af KVINFOs arbejde med formidling af kvindehistoriske ressourcer i de seneste 10 år, har været at vise, at bibliotekssektoren har en vigtig og helt særlig rolle at spille, både når det gælder udvikling af nye vidensværktøjer og forskningsmidling til den almene offentlighed og til studerende og forskere. De nævnte eksempler rækker ud over de traditionelle biblioteksfaglige kerneområder 1) at indkøbe dokumenter 2) at registrere dokumenter i eget katalog og 3) at vejlede publikum i brug af bibliotekets ressourcer. KVINFO er selv producent af værker og databaser og dermed langt mere end en institution for fysisk dokumentlevering med supplement i form af brugerbetjening. KVINFOs aktiviteter ligger således nærmere til den 72

5 dokumentationsfunktion, der især forbindes med traditionen fra Paul Otlet ( ) og Henri Lafontaine ( ). Hermed er KVINFO forhåbentligt også langt mindre sårbar overfor truslen om library bypass som bl.a. Open Acess stiller forskningsbiblioteker i almindelighed over for. KVINFOs oprettelse var som tidligere nævnt baseret på en kortbibliografi, der med eget og nyt klassifikationssystem og emneord, skulle synliggøre den eksisterende kvindeforskning. Denne nye systematik og dette nye emneordssystem er interessant fordi den udgjorde en ny domænespecifik måde at organisere det samme materiale, der i forvejen befandt sig på Det kgl. Bibliotek og var ordnet efter dette biblioteks system (se også Hjørland, 2008, side 95). Den tanke at et vidensorganiserende system kan være neutralt og objektivt og tilgodese alle brugerbehov kan siges blev modbevist af Nynne Kochs system (og dets succes): Feministisk forskning havde behov for at udvikle et system, der var bedre i overensstemmelse med dette domæne. Heri ligger måske også i videre forstand en del af baggrunden for KVINFOs succes og måske en nøgle til hvordan forskningsbibliotekerne kan overleve den digitale udfordring: Ved at være en del af fagenes infrastruktur, hvor vidensproduktionen studeres og kortlægges, hvor brugerbehov ikke er noget abstrakt eller noget individbaseret, men noget der udvikles og forstås ud fra domænet og hvor domænets terminologi, begreber, strømninger og fagsprog er det selvfølgelige udgangspunkt for formidlingen. Et videnscenter som KVINFO kommer i praksis til at kende sit domæne godt: Man kommer til at kende udgiverne, forfatterne (vidensproducenterne), litteraturen, dens genrer og temaer (fag- som skønlitteratur), faglige strømninger og forskellige brugergrupper. Men ikke nok med det: Man udvikler også et syn på resten af verden ud fra domænets behov, fx i form af at prioritere hvilke andre domæner, der er vigtige at overvåge og samarbejde med (og evt. have repræsenteret i institutionens egen stab). Meget af denne viden erhverves måske som i det praktiske hverdagsarbejde som tavs eller implicit viden, men kan naturligvis være mere eller mindre baseret på eller suppleret af formelle uddannelser, undersøgelser og studier af domænet. En øget grad af tværfaglig, forskningsbaseret bibliotekspraksis kan medvirke til at skabe bedre forudsætninger (og et bedre beslutningsgrundlag) for udviklingen af fremtidige informations-, videns- og dokumentationstjenester indenfor KVINFOs område. Nogle af disse opgaver og deres mulige forskningsbasering er beskrevet i Hjørlands (2009) artikel i dette nummer. Her skal jeg kort supplere med et nøgleproblem funderet i erkendelses- og videnskabsteori. For en vidensformidlende institution skulle det synes naturligt og vigtigt at forholde sig til teori om viden. Hvilken forskel gør det, om viden forstås på den ene eller den anden måde? I KVINFOs tilfælde går dette lige til kernen af centrets identitet og funktion ernes nye kvindeforskere definerede kvindeforskning som forskning for, om og af kvinder. Dette er en usædvanlig måde at definere et videnskabsområde på. En videnskab plejer ikke at blive defineret ved om den udføres af mænd eller kvinder (eller af bestemte sociale klasser, etniske grupper eller nationaliteter). Den plejer heller ikke at blive defineret ved sit formål (selvom fx medicin kan forstås som en videnskab med det pragmatiske formål at bekæmpe sygdomme). Siden har kvindeforskningen udviklet sig til det, som vi i dag benævner kønsforskning, og som inddrager begge køn som både forskningssubjekter- og objekter. Kønsforskningen har i den forbindelse fået en lang række knopskydninger i form af bl.a. maskulinitetsforskning, ligestillingsforskning, seksualitetsforskning og forskning i intersektionalitet. Selvom kønsforskningen siden 1970 erne har udviklet sig markant og også udvidet sit fokus, så står kvindebevægelsens oprindelige problematisering af den traditionelle forsknings opfattelse af objektivitet, og dens tværfaglige tilgang, fortsat ved magt. Som det fremgår af følgende citat har kønsforskningen bidraget til erkendelsesteori og videnskabsteori: The central concept of feminist epistemology is that of a situated knower, and hence of situated knowledge: knowledge that reflects the particular perspectives of the subject. Feminist philosophers are interested in how gender situates knowing subjects. They have articulated three main approaches to this question: feminist standpoint theory, feminist postmodernism, and feminist empiricism. Different conceptions of how gender situates knowers also inform feminist approaches to the central pro- 73

6 blems of the field: grounding feminist criticisms of science and feminist science, defining the proper roles of social and political values in inquiry, evaluating ideals of objectivity and rationality, and reforming structures of epistemic authority. (Anderson, 2009). Umiddelbart lyder denne udfordring af den traditionelle videnskabelige objektivitet mærkelig. Men den er en del af en større nyorientering, der foruden kvindebevægelsen har flere andre rødder, bl.a. i en opgivelse af den logiske positivisme og en reorientering i forhold til andre traditioner. Hasle & Drost (2009) skriver således: vi tror, at i hvert fald en væsentlig del af problemerne kan føres tilbage til en opfattelse af viden og information som en lineær, konstant proces, hvor man helt utilstrækkeligt definerer informationskompetencer som mønstergenkendelse, kendskab til klassifikation, søgning m.v. samt fastholdelsen af et ønske og til dels illusion om den objektive kommunikation med brugerne. Opfattelsen af bibliotekaren som den neutrale vidensformidler er forældet og har dybest set altid været en illusion. Men en illusion som var lettere at tro på med biblioteker som bogsamlinger og (forsknings)bibliotekarer som autoriteter. Hasle & Drost (2009, side 16). Hvis biblioteksarbejdet blot var mønstergenkendelse og objektiv formidling så kunne alle formidlingsopgaver løses én gang for alle ved en optimal algoritme a la Google. Men forskningsbibliotekerne er (dele af ) kollektive subjekter. KVINFO formidler ud fra et bestemt perspektiv. Selvom dette perspektiv stadig diskuteres, forhandles og udvikles, så er der ikke desto mindre et bestemt perspektiv, ud fra hvilke kriterier for vidensformidlingen udgår. KVINFO har fra sin grundlæggelse været et klart alternativ til tanken om neutral formidling. Og måske er dette den vigtigste erkendelse i visioner for fremtiden ikke blot for KVINFO, men for forskningsbiblioteker (og andre vidensformidlende institutioner) generelt. Noter KVINFOs formål og opgaver kan man bl.a. læse om i KVINFOs vedtægter side/311/ og i KVINFOs resultatkontrakt De 4 subsites er finansieret dels for egne KVIN- FO-midler, dels ved støtte fra: Kulturministeriets Tips- og Lottomidler, Undervisningsministeriets programstøttemidler, Fagforeningerne Kvindeligt Arbejderforbund nu 3F, FOA, HK og SL, Statsbiblioteket, Kulturnet Danmark, Hulda Pedersens Fond, Københavns Kommune og Indenrigsministeriet. Link til Kvindekilder: side/1050/ Link til Dansk Kvindebiografisk Leksikon online: Link til Tidsskrifter : 6. Link til Valgret 100 år: side/876/ Referencer Anderson, E (2009). Feminist Epistemology and Philosophy of Science. I: Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Winter 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Hentet fra: edu/entries/feminism-epistemology/ Hasle, Per & Drost, Pernille (2009). Biblioteker nu også med Ethos. DF-Revy, #6 (September), Hentet fra: dfrevy/article/view/2666/2709 Hjørland, Birger (2002). Domain analysis in information science. Eleven approaches - traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58(4), Hjørland, Birger (2008). What is Knowledge Organization (KO)? Knowledge Organization, 35(2/3),

7 Hjørland, Birger (2009). Visioner for forskningsbiblioteker et forsknings- og uddannelsesperspektiv. Dansk Biblioteksforskning (artikel i dette nummer). Larsen, Jytte (1985). Et kvarter om dagen! i: Der er en verden ved siden af verden: om Nynne Koch og kvindeforskningen: lykønskningsskrift til Nynne Koch s 70-års fødselsdag /redaktion: Merete Gerlach-Nielsen, Lene Koch, Jytte Larsen, Birgitte Possing og Nell Rasmussen. København: Forlaget April. 75

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende.

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende. Litteratursøgning for diplomstuderende, der skriver afgangsopgave Februar 2010. UCC, Center for undervisningsmidler, Lise Alsted Henrichsen, lahe@ucc.dk Kursets mål Målet med dette kursus er at give dig

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: 245

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016:  245 Etnisk-religiøs profilering af forskere i omskæringsdebatten Nedenfor de centrale indlæg fra tidsskrifter og aviser i fuld længde. Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/past_issue/2016/dmj_2016_07/a5

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

2 også andre hensyn 23_Hensyn(5k).indd 2 23_Hensyn(5k).indd 2 15/10/10 13:50:28 15/10/10 13:50:28

2 også andre hensyn 23_Hensyn(5k).indd 2 23_Hensyn(5k).indd 2 15/10/10 13:50:28 15/10/10 13:50:28 2 også andre hensyn indledning 1 Også andre hensyn 2 også andre hensyn indledning 3 jytte larsen Også andre hensyn Dansk ligestillingshistorie 1849-1915 4 også andre hensyn Også andre hensyn dansk ligestillingshistorie

Læs mere

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 København den 1. april 2014 Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 Det skal være muligt at læse langt på nettet. Det har altid været kernen i Ugebrevet A4 s strategi på

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan?

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? OKTOBER 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 2100 København Ø Kontakt: Dekanatet, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 1 2 3 Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 4 5 6 7 8 Fredag 2009-10-09. Jeg havde en samtale med >Campus Bibliotekar Karen Daughbjerg, Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg. Hun viste

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration og Styrelsen for Bibliotek og Medier Denne samarbejdsaftale mellem KVINFO, BiblioteksCenter for Integration (SBCI) og Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde.

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde. TALEPAPIR Dato: 8. november 2006 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: Sagsbeh.: MBK Fil-navn: biblioteksindsats-9- nov-talepunkter- Integrationsministerens tale ved fælles lancering/pressemøde for kulturministeren

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

VIDEN OG VIDENSBEGREBER

VIDEN OG VIDENSBEGREBER VIDEN OG VIDENSBEGREBER Temadag om forskning og udvikling 7. Oktober 2009 Palle Rasmussen Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet INDHOLD Al den snak om vidensamfund Videnøkonomi

Læs mere

integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling

integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling 1 Indhold Indhold... 2 Viden der virker... 3 Indholdstyper... 3 Viden... 3 Værktøjer... 4 Erfaringer... 4 Udvælgelseskriterier... 4 Relevans...

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering av Helle Vinbaek Stenholt In 1997 the Library of the Aarhus School of Business developed a System of Electronic Registration of Research Results,

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Nye organisations og institutionsmodeller

Nye organisations og institutionsmodeller Nye organisations og institutionsmodeller Temamøde Biblioteksledermødet d. 10. november 2011 Præsentation 1993 2005 områdeleder på Statsbiblioteket 2005 bibliotekschef i Vejle Forskelle/ligheder i udviklingen

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere