Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract"

Transkript

1 Viden i spil Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden Af Jytte Nielsen Abstract Med udgangspunkt i KVINFOs arbejde med opbygning af en kvindehistorisk netportal argumenterer artiklen for, at forskningsbibliotekerne i fremtiden bør påtage sig en større rolle som medspillere i vidensproduktionen og i forskningsformidlingen. Forskningsbibliotekerne ligger nemlig inde med både en fagfaglig og en biblioteksfaglig ekspertise samtidig med at de har en stor viden om brugernes behov. Viden som tilsammen kalder på udvikling af nye vidensværktøjer. KVINFOs erfaringer på dette område kan muligvis inspirere andre forskningsbiblioteker. Jytte Nielsen er biblioteksleder ved KVINFO, Indledning I diskussionen om forskningsbibliotekernes rolle i fremtiden kunne det være nyttigt at se nærmere på, hvad det er for nogle biblioteks- og forskningsmæssige kompetencer og viden, som er til stede i forskningsbiblioteksmiljøerne i dag og som med fordel kan sættes i spil og udnyttes, så der opstår en synergi mellem bibliotekerne og forskningsverdenen til glæde for både studerende og forskere. De seneste år har der været stor fokus på access-aspektet, som har betydet at bibliotekernes udbud af elektroniske dokumenter er steget markant og som på sigt formentlig vil betyde, at de trykte publikationer langsomt vil blive udfaset. Det har betydet både en hurtigere og lettere tilgang til forskningsdokumenter. Til gengæld har der været mindre fokus på, hvordan man ved brug af de gamle biblioteksfaglige kompetencer kan få sat publikationernes vidensproduktion i forbindelse og i spil med hinanden på nye måder og på den måde være med til at styrke forskningen. Forskningsbibliotekerne er et af de steder, hvor viden om brugernes biblioteksmæssige behov og ønsker opsamles i det daglige møde med brugerne. Nogle af de spørgsmål, der hele tiden trænger sig på er, hvordan vi kan imødekomme brugernes behov på en bedre, hurtigere og mere kvalificeret måde? Er der et mønster i brugernes henvendelser, som peger på behovet for udviklingen af nye biblioteksmæssige tiltag? Og set fra vores eget skrivebord: Er der vidensværktøjer, som vi selv mangler for at kunne imødekomme brugernes behov bedre? Og sidst men ikke Dansk Biblioteksforskning årg. 5, nr. 2/3,

2 mindst. Hvordan kan vi med vores både biblioteksfaglige kompetencer og brede fagfaglige indsigter bidrage til at facilitere den eksisterende viden, så den bliver brugbar og tilgængelig for flere, samtidig med at der genereres ny viden og ideer til ny forskning? I det følgende vil jeg med udgangspunkt i mit arbejde med opbygning af KVINFOs kvindehistoriske portal give eksempler på, hvordan vi med udgangspunkt i brugernes efterspørgsel på viden om dansk kvindehistorie kombineret med vores egen viden på det kvindehistoriske og biblioteksfaglige område både har fået udviklet nogle nye værktøjer og skabt mulighed for at ny viden kan genereres. Først vil jeg dog kort beskrive det man kunne kalde KVINFOkonceptet, som handler om KVINFOs særlige rolle og placering som forskningsbibliotek og videnscenter. KVINFO-konceptet KVINFO er i dag et landsdækkende videnscenter og forskningsbibliotek, som har til opgave at formidle kvinde- og kønsforskningen til den alment interesserede offentlighed 1. Med status som selvejende institution og med en grundbevilling fra Kulturministeriet på 6 mill. formidler KVINFO viden om køn både via det fysiske bibliotek og på nettet. Derudover får KVINFO bevillinger fra Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet til dels at drive KVINFOs mentornetværk for kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund, dels til at igangsætte og drive projekter om køn og ligestilling i mellemøsten under Det arabiske initiativ. Bevillinger, der tilsammen er 2/3 større end grundbevillingen til KVINFOs almene drift. Dvs. at ca. 1/4 af KVINFOs samlede bevilling i dag går til det man kunne kalde for KVINFO-classic, som bl.a. dækker driften af KVINFOs bibliotek og formidlingen på nettet. KVINFO er således i dag meget mere og andet end et traditionelt forskningsbibliotek og videnscenter, men tilgangen til de mange aktiviteter og projekter udspringer og er fortsat forankret i KVINFOs oprindelige biblioteksfaglige viden vedr. dokumentation og formidling. Ideen til KVINFO opstod i 1964 og kom fra Nynne Koch, kontorassistent på Det kgl. Bibliotek. Hun var interesseret i forskning om kvinder og køn og da Det kgl. Biblioteks emneindgange til litteraturen vanskeliggjorde genfindingen af publikationer inden for dette emne, påbegyndte hun udarbejdelsen af en kortbibliografi, der med eget og nyt klassifikationssystem og emneord, skulle synliggøre den eksisterende kvindeforskning (jf., Larsen, 1985). Inspirationen hentede hun bl.a. fra De Kvinnohistoriska Samlingarna i Göteborg, som var blevet etableret i slutningen af 1950 erne. Nynne Koch var ganske forudseende. For kun få år efter eksploderede efterspørgslen på viden om kvinder og køn med fremvæksten af den nye kvindebevægelse og kvindeforskningen på universiteterne. Da KVINFO i 1987 blev oprettet som en selvejende institution med en fast bevilling på finansloven var det således en institution, der udsprang af bibliotekssektoren, men som også havde sit fundament i kvindebevægelsens og kvindeforskningens krav om forskningsformidling og om politisk forandring. Og det er dette udgangspunkt eller fundament, som fortsat er kernen i KVINFOs selvforståelse og arbejde. Og som udmønter sig i det, jeg vil kalde for et særligt KVINFO-koncept, hvis vigtigste bestanddele er: Institutionens unikke placering mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og den almene offentlighed Forskningsformidling Brugerne i centrum Mange samarbejdspartnere og stort netværk Institutionen arbejder med på en samfundsmæssig forandringsdagsorden Konceptet, som gennemsyrer alle institutionens aktiviteter, er også grundlaget for etableringen af KVIN- FOs kvindehistoriske portal, som indeholder unikke videns- og forskningsressourcer og som i dag er et af flagskibene på med ca unikke brugere årligt. KVINFOs kvindehistoriske portal Arbejdet med at opbygge og formidle kvindehistoriske ressourcer har stået på i snart 10 år og portalen rummer i dag flg. 4 subsites 2 : Kvindekilder Dansk Kvindebiografisk Leksikon Kvindepolitiske tidsskrifter Valgret 100 år. 70

3 De 4 subsites har alle det til fælles at de for det første er et svar på konstaterede brugerbehov og for det andet at de i deres opbygning reflekterer og imødekommer forskellige brugergruppers efterspørgsel på viden. Kvindekilder 3 Det første skridt blev taget, da KVINFO i 2001 lancerede sitet Kvindekilder, som består af en række webfortællinger om den danske kvindebevægelse baseret på digitalisering af et udvalgt kildemateriale. Baggrunden var de mange henvendelser fra især folke- og gymnasieelever fra hele landet, som efterspurgte viden om den danske kvindebevægelse til brug for deres opgaveskrivninger i dansk og historie. Men en yderst sparsom og sporadisk dansk forskning på feltet, stod bibliotekets personale i den situation, at de ikke havde en eksisterende kanon at henvise til, og hjælpen til brugerne bestod derfor primært i fremsendelse af kopier af artikler og oversigter udarbejdet af KVINFO selv. Kvindekilder, som i dag består af 11 webfortællinger og 560 digitaliserede kilder, der alle er udstyret med forklarende noter, bruges i dag i undervisningen både i grundskolen og på de højere uddannelser. Dansk Kvindebiografisk Leksikon 4 Dansk Kvindebiografisk Leksikon udkom som et trykt 3-bindsværk i og var resultatet af et stort anlagt forskningsprojekt med deltagelse af en række arkiver, biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Baggrunden for projektet var en stadigt stigende efterspørgsel på personalhistorisk viden om betydningsfulde kvinder i dansk historie, som det eksisterende Dansk Biografisk Leksikon ikke kunne honorere. Samme år som værket udkom købte KVINFO de digitale rettigheder til værket og publicerede i 2003 værket på nettet. I forbindelse med publiceringen blev samtlige 1925 biografier læst igennem og udstyret med kontrollerede termer, som muliggør kontrollerede søgninger på emne, organisation, periode og region. Derudover er det muligt at søge på navn, fødselsår og dødsår, skribent og fritekst. Udarbejdelsen af de kontrollerede termer blev til både på baggrund af en gennemlæsning af alle biografierne og på baggrund af de erfaringer bibliotekets forskningsbibliotekarer havde fra bl.a. emneindekseringer af indgåede publikationer i bibliotekets katalog. Formålet med publiceringen af værket var: at give gratis og let adgang til værket for alle interesserede at give forskere og studerende mulighed for at foretage kontrollerede søgninger på tværs af biografierne at skabe fornyet forskningsinteresse for dansk kvindehistorie Dansk Kvindebiografisk Leksikon blev straks efter publiceringen en stor publikumssucces med ca unikke brugere årligt. Samtidig har værket med dets mange søgeindgange en langt større anvendelighed end den trykte udgave. Muligheden for at søge kontrolleret på fx organisationer eller emne betyder, at det er muligt at følge spor på tværs af biografierne, som ellers ikke ville have været muligt. Og dermed opstår også muligheden for at opdage nye sammenhænge og få ny viden, som rækker langt ud over den enkelte biografi. Med Dansk Kvindebiografisk Leksikon online har KVINFO således etableret både et nyt søgeværktøj til værket, men også åbnet for en mere forskningsbaseret og sofistikeret brug af værket. I foråret 2009 blev Dansk Kvindebiografisk Leksikon online udvidet med en web 2.0 applikation, som gør det muligt for brugerne at kommentere på den enkelte biografi, oploade fotografier mv. Formålet er både at få ny viden i spil og at gøre leksikonet mere levende og opdateret. Brugerkommentarerne redigeres og godkendes af en redaktør. Tidsskrifter Samme år som Dansk Kvindebiografisk Leksikon online blev lanceret påbegyndtes opbygningen af et nyt kvindehistorisk site Tidsskrifter i samarbejde med Statsbiblioteket. Baggrunden var, at publiceringen af både Kvindekilder og Dansk Kvindebiografisk Leksikon, havde medført en markant stigning i forespørgsler vedr. den danske kvindehistorie og især om den gamle kvindebevægelse. Derudover var forhåbningen at en digital og dermed let adgang til en af hovedkilderne til den danske kvindebevægelses historie, kunne være med til at stimulere og invitere til ny forskning på området. 71

4 Formålet med sitet var: at give gratis fuldtekst adgang til de 6 vigtigste kvindepolitiske tidsskrifter i perioden til alle interesserede at tilbyde tematiske indgange til kvindehistorien til elever i grundskolen at give forskere og studerende mulighed for at foretage kontrollerede søgninger på tværs af tidsskrifterne at opmuntre til ny forskning i den gamle kvindebevægelse Alle artikler, petitstof, annoncer mv. blev læst og lagt ind i en database og i den forbindelse udstyret med kontrollerede termer. Antallet af søgeindgange blev udvidet i forhold til Dansk Kvindebiografisk Leksikon, så det udover emne, professioner, organisationer, periode og region også er muligt at søge kontrolleret på teksttype, skribenternes initialer og omtalte personer. Derudover bliver debatindlæg linket sammen, så brugeren automatisk kan følge fx en debat fra start til slut. Resultatet af det meget tidskrævende arbejde, som endnu ikke er afsluttet er, at KVINFO i dag kan tilbyde forskere og studerende et unikt værktøj til studier i den gamle kvindebevægelses historie. Et værktøj, som også har kvalificeret bibliotekets besvarelser af forespørgsler fra brugerne og som har muliggjort udarbejdelsen af tematiske indgange primært møntet på elever i grundskolen og andre mere forudsætningsløse brugere. Det første forskningsprojekt, som udnytter det digitaliserede kildemateriale, er i fuld gang. Det drejer sig om bogprojektet Ligestillingens historie, der er forankret på KVINFO og udføres af seniorforsker og historiker Jytte Larsen. Derudover har værktøjet spillet en afgørende rolle i KVINFOs aktiviteter i forbindelse med 100-årsjubilæet for kvinders kommunale valgret i Valgret 100 år 6 I forbindelse med 100-året for kvinders kommunale valgret i 2008 tog KVINFOs bibliotek en række initiativer, der havde til formål at synliggøre kvinders bidrag til kommunedemokratiet. Første skridt var en folder, der blev rundsendt til arkiver, biblioteker, museer og de politiske partier, og som opfordrede til at man i de enkelte kommuner gik i gang med at udforske og formidle den lokale historie. Derudover gik biblioteket i gang med at opbygge et valgrets- site, hvis formål var at samle den eksisterende og meget spredte viden om kvinders repræsentation og kommunalpolitiske arbejde. I arbejdet med sitet, som fortsat bliver udbygget, udgør de digitaliserede kvindepolitiske tidsskrifter hovedkilden til historierne om stemmeretskampen og det første kommunalvalg i 1909, hvor kvinder havde mulighed for at stemme og blive valgt. Undervejs blev det tydeligt, at forskningen på området var yderst mangelfuld og begrænset og at der var behov for både vidensopsamling og ny forskning. Resultatet blev, at KVINFO i marts 2009 publicerede et online jubilæumsskrift med videnskabelige bidrag fra en række danske kønsforskere. Formålet med udarbejdelsen af såvel valgretssitet som jubilæumsskriftet har været at: at synliggøre 100-årsjubilæet at dokumentere den eksisterende viden og publicere ny forskning om kvinder i kommunalpolitik i 100 år at sætte fokus på den lave kvinderepræsentation op til kommunalvalget november 2009 Jubilæumsåret viste sig at blive en succes målt i antallet af lokale arrangementer, udstillinger, foredrag, publikationer mv. landet over. Der har været en omfattende pressedækning, både i nationale og lokale medier, som i en vis udstrækning har bygget på oplysninger hentet fra valgretssitet og jubilæumsskriftet. Og der er publiceret ny forskning og skabt fornyet debat i partierne om den lave kvinderepræsentation i kommunalbestyrelserne. Perspektiver Formålet med den ovenstående detaljerede præsentation af KVINFOs arbejde med formidling af kvindehistoriske ressourcer i de seneste 10 år, har været at vise, at bibliotekssektoren har en vigtig og helt særlig rolle at spille, både når det gælder udvikling af nye vidensværktøjer og forskningsmidling til den almene offentlighed og til studerende og forskere. De nævnte eksempler rækker ud over de traditionelle biblioteksfaglige kerneområder 1) at indkøbe dokumenter 2) at registrere dokumenter i eget katalog og 3) at vejlede publikum i brug af bibliotekets ressourcer. KVINFO er selv producent af værker og databaser og dermed langt mere end en institution for fysisk dokumentlevering med supplement i form af brugerbetjening. KVINFOs aktiviteter ligger således nærmere til den 72

5 dokumentationsfunktion, der især forbindes med traditionen fra Paul Otlet ( ) og Henri Lafontaine ( ). Hermed er KVINFO forhåbentligt også langt mindre sårbar overfor truslen om library bypass som bl.a. Open Acess stiller forskningsbiblioteker i almindelighed over for. KVINFOs oprettelse var som tidligere nævnt baseret på en kortbibliografi, der med eget og nyt klassifikationssystem og emneord, skulle synliggøre den eksisterende kvindeforskning. Denne nye systematik og dette nye emneordssystem er interessant fordi den udgjorde en ny domænespecifik måde at organisere det samme materiale, der i forvejen befandt sig på Det kgl. Bibliotek og var ordnet efter dette biblioteks system (se også Hjørland, 2008, side 95). Den tanke at et vidensorganiserende system kan være neutralt og objektivt og tilgodese alle brugerbehov kan siges blev modbevist af Nynne Kochs system (og dets succes): Feministisk forskning havde behov for at udvikle et system, der var bedre i overensstemmelse med dette domæne. Heri ligger måske også i videre forstand en del af baggrunden for KVINFOs succes og måske en nøgle til hvordan forskningsbibliotekerne kan overleve den digitale udfordring: Ved at være en del af fagenes infrastruktur, hvor vidensproduktionen studeres og kortlægges, hvor brugerbehov ikke er noget abstrakt eller noget individbaseret, men noget der udvikles og forstås ud fra domænet og hvor domænets terminologi, begreber, strømninger og fagsprog er det selvfølgelige udgangspunkt for formidlingen. Et videnscenter som KVINFO kommer i praksis til at kende sit domæne godt: Man kommer til at kende udgiverne, forfatterne (vidensproducenterne), litteraturen, dens genrer og temaer (fag- som skønlitteratur), faglige strømninger og forskellige brugergrupper. Men ikke nok med det: Man udvikler også et syn på resten af verden ud fra domænets behov, fx i form af at prioritere hvilke andre domæner, der er vigtige at overvåge og samarbejde med (og evt. have repræsenteret i institutionens egen stab). Meget af denne viden erhverves måske som i det praktiske hverdagsarbejde som tavs eller implicit viden, men kan naturligvis være mere eller mindre baseret på eller suppleret af formelle uddannelser, undersøgelser og studier af domænet. En øget grad af tværfaglig, forskningsbaseret bibliotekspraksis kan medvirke til at skabe bedre forudsætninger (og et bedre beslutningsgrundlag) for udviklingen af fremtidige informations-, videns- og dokumentationstjenester indenfor KVINFOs område. Nogle af disse opgaver og deres mulige forskningsbasering er beskrevet i Hjørlands (2009) artikel i dette nummer. Her skal jeg kort supplere med et nøgleproblem funderet i erkendelses- og videnskabsteori. For en vidensformidlende institution skulle det synes naturligt og vigtigt at forholde sig til teori om viden. Hvilken forskel gør det, om viden forstås på den ene eller den anden måde? I KVINFOs tilfælde går dette lige til kernen af centrets identitet og funktion ernes nye kvindeforskere definerede kvindeforskning som forskning for, om og af kvinder. Dette er en usædvanlig måde at definere et videnskabsområde på. En videnskab plejer ikke at blive defineret ved om den udføres af mænd eller kvinder (eller af bestemte sociale klasser, etniske grupper eller nationaliteter). Den plejer heller ikke at blive defineret ved sit formål (selvom fx medicin kan forstås som en videnskab med det pragmatiske formål at bekæmpe sygdomme). Siden har kvindeforskningen udviklet sig til det, som vi i dag benævner kønsforskning, og som inddrager begge køn som både forskningssubjekter- og objekter. Kønsforskningen har i den forbindelse fået en lang række knopskydninger i form af bl.a. maskulinitetsforskning, ligestillingsforskning, seksualitetsforskning og forskning i intersektionalitet. Selvom kønsforskningen siden 1970 erne har udviklet sig markant og også udvidet sit fokus, så står kvindebevægelsens oprindelige problematisering af den traditionelle forsknings opfattelse af objektivitet, og dens tværfaglige tilgang, fortsat ved magt. Som det fremgår af følgende citat har kønsforskningen bidraget til erkendelsesteori og videnskabsteori: The central concept of feminist epistemology is that of a situated knower, and hence of situated knowledge: knowledge that reflects the particular perspectives of the subject. Feminist philosophers are interested in how gender situates knowing subjects. They have articulated three main approaches to this question: feminist standpoint theory, feminist postmodernism, and feminist empiricism. Different conceptions of how gender situates knowers also inform feminist approaches to the central pro- 73

6 blems of the field: grounding feminist criticisms of science and feminist science, defining the proper roles of social and political values in inquiry, evaluating ideals of objectivity and rationality, and reforming structures of epistemic authority. (Anderson, 2009). Umiddelbart lyder denne udfordring af den traditionelle videnskabelige objektivitet mærkelig. Men den er en del af en større nyorientering, der foruden kvindebevægelsen har flere andre rødder, bl.a. i en opgivelse af den logiske positivisme og en reorientering i forhold til andre traditioner. Hasle & Drost (2009) skriver således: vi tror, at i hvert fald en væsentlig del af problemerne kan føres tilbage til en opfattelse af viden og information som en lineær, konstant proces, hvor man helt utilstrækkeligt definerer informationskompetencer som mønstergenkendelse, kendskab til klassifikation, søgning m.v. samt fastholdelsen af et ønske og til dels illusion om den objektive kommunikation med brugerne. Opfattelsen af bibliotekaren som den neutrale vidensformidler er forældet og har dybest set altid været en illusion. Men en illusion som var lettere at tro på med biblioteker som bogsamlinger og (forsknings)bibliotekarer som autoriteter. Hasle & Drost (2009, side 16). Hvis biblioteksarbejdet blot var mønstergenkendelse og objektiv formidling så kunne alle formidlingsopgaver løses én gang for alle ved en optimal algoritme a la Google. Men forskningsbibliotekerne er (dele af ) kollektive subjekter. KVINFO formidler ud fra et bestemt perspektiv. Selvom dette perspektiv stadig diskuteres, forhandles og udvikles, så er der ikke desto mindre et bestemt perspektiv, ud fra hvilke kriterier for vidensformidlingen udgår. KVINFO har fra sin grundlæggelse været et klart alternativ til tanken om neutral formidling. Og måske er dette den vigtigste erkendelse i visioner for fremtiden ikke blot for KVINFO, men for forskningsbiblioteker (og andre vidensformidlende institutioner) generelt. Noter KVINFOs formål og opgaver kan man bl.a. læse om i KVINFOs vedtægter side/311/ og i KVINFOs resultatkontrakt De 4 subsites er finansieret dels for egne KVIN- FO-midler, dels ved støtte fra: Kulturministeriets Tips- og Lottomidler, Undervisningsministeriets programstøttemidler, Fagforeningerne Kvindeligt Arbejderforbund nu 3F, FOA, HK og SL, Statsbiblioteket, Kulturnet Danmark, Hulda Pedersens Fond, Københavns Kommune og Indenrigsministeriet. Link til Kvindekilder: side/1050/ Link til Dansk Kvindebiografisk Leksikon online: Link til Tidsskrifter : 6. Link til Valgret 100 år: side/876/ Referencer Anderson, E (2009). Feminist Epistemology and Philosophy of Science. I: Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Winter 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Hentet fra: edu/entries/feminism-epistemology/ Hasle, Per & Drost, Pernille (2009). Biblioteker nu også med Ethos. DF-Revy, #6 (September), Hentet fra: dfrevy/article/view/2666/2709 Hjørland, Birger (2002). Domain analysis in information science. Eleven approaches - traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58(4), Hjørland, Birger (2008). What is Knowledge Organization (KO)? Knowledge Organization, 35(2/3),

7 Hjørland, Birger (2009). Visioner for forskningsbiblioteker et forsknings- og uddannelsesperspektiv. Dansk Biblioteksforskning (artikel i dette nummer). Larsen, Jytte (1985). Et kvarter om dagen! i: Der er en verden ved siden af verden: om Nynne Koch og kvindeforskningen: lykønskningsskrift til Nynne Koch s 70-års fødselsdag /redaktion: Merete Gerlach-Nielsen, Lene Koch, Jytte Larsen, Birgitte Possing og Nell Rasmussen. København: Forlaget April. 75

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013

Jobprofil. Rekruttering af direktør til KVINFO. Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Tina Overgaard & Ri Kofod København, den 12. november 2013 Jobprofil Rekruttering af direktør til KVINFO Genitor ApS Langebrogade 5, 1411 DK-København K 1. Indledning KVINFOs bestyrelse har bedt Genitor

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO?

KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO? KVINFOs årsberetning 2008-2009 KVINFO? FORORD KVINFOs ÅRSBERETNING 2008-2009 KØN INFORMATION KULTUR LIGESTILLING FORSKNING ETNICITET Der findes ingen ligestillingsproblemer i Danmark..øh!? Engang imellem

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Sociale medier og biblioteker

Sociale medier og biblioteker Et bud på bibliotekernes brug af de sociale medier og netværkskultur i dag og i fremtiden. Abstrakt I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks, videns og informationssamfundet, set

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Fra tjekliste til tjekmodel En teoridreven model Hvilke parametre er relevante at vurdere læremidler ud fra? Udtryk Aktivitet Tilgængelighed Dannelsessyn

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere