Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006"

Transkript

1 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND Benchmarking og indtægtsrammebekendtgørelsen Den kommende benchmarking Hvad skal der indberettes? PROCESSEN TIDSPLAN OG DEADLINES FORHOLD AT BEMÆRKE Hvad forventes der af netselskaberne Indberetningerne skal revideres Supportfunktion VEJLEDNING TIL OMKOSTNINGSSKEMA INDLEDNING SAMMENHÆNG TIL REGULERINGSREGNSKABET FOR HENFØRING TIL DE ENKELTE OMKOSTNINGSKATEGORIER KORREKTION FOR ATYPISKE FORHOLD VEJLEDNING TIL SKEMA MED NETKOMPONENTER PRAKTISKE FORHOLD SUPPORTFUNKTION Muligheder for support LEDELSESERKLÆRING REVISIONSPÅTEGNING M.M INDSENDELSE AF INDBERETNING M.M Hvad skal indsendes? Hvordan skal der indberettes og til hvem? Deadline BILAG

3 1 Indledning 1.1 Baggrund Benchmarking og indtægtsrammebekendtgørelsen Energitilsynet skal som led i administrationen af indtægtsrammereguleringen foretage benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Som et resultat af benchmarkingen vil Energitilsynet udmelde individuelle effektiviseringskrav i løbet af år 2007 gældende for Effektiviseringskravene vil blive udmøntet som en procentvis reduktion af det enkelte elnetselskabs reguleringspris/rådighedsbeløb. Der udmeldes ikke individuelle effektiviseringskrav for årene Energitilsynet har påbegyndt arbejdet med tilrettelæggelse af den kommende benchmarking, som blandt andet vil blive baseret på en opdateret version af den velkendte netvolumenmodel. I den forbindelse anmoder Energitilsynet netselskaberne om at indberette de nødvendige omkostningsdata til brug for opdateringen af de omkostningsækvivalenter, der skal indgå i netvolumenmodellen og dermed danne grundlag for benchmarkingen Den kommende benchmarking Denne vejledning er udarbejdet til brug for netselskabernes indberetning af omkostningsog netkomponentdata m.m. til brug for opdateringen af netvolumenmodellen. Energitilsynet arbejder sammen med Dansk Energi om at indhente disse data. Energitilsynet og Dansk Energi har besluttet at udbyde den praktiske del af opgaven vedrørende indhentning af omkostnings- og netkomponentdata hos elnetselskaberne. Der er indkommet flere kvalificerede tilbud og Energitilsynet og Dansk Energi besluttede, at kontrakten blev tegnet med PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ud fra kriterier om erfaring, løsningsforslag og pris. Arbejdet med indhentning af omkostningsdata forventes afsluttet inden udgangen af Energitilsynet skal derefter fastlægge den endelige model til brug for vurdering af elnetselskabernes effektivitet Hvad skal der indberettes? De data som selskaberne vil skulle indberette inkluderer: Angivelse af en stykliste for netkomponenter i ledningsnettet pr. 1. januar 2005 Fordeling af driftsomkostninger og afskrivninger ifølge reguleringsregnskabet for 2005 på omkostningskategorier defineret af Energitilsynet Der er udarbejdet særskilte skemaer til brug for indberetning af såvel netkomponenter som omkostningsdata. Skemaerne er nærmere omtalt andet steds i denne vejledning. Der skal foretages indberetning for hver bevilling - dvs. én indberetning for hvert reguleringsregnskab. 2

4 2 Processen 2.1 Tidsplan og deadlines Opgaven med indhentning af omkostningsdata er omfattende og består foruden indhentning af dataene også af en stikprøvevis kontrol af selskabernes indberetninger. Kontrollen vil blive foretaget ved besøg hos de selskaber, som Energitilsynet udvælger. Der er udarbejdet følgende tidsplan for opgaven: 23. oktober Udsendelse af indberetningsskema med tilhørende vejledning og revisionsinstruks. 24. november Deadline for netselskabernes indberetning af omkostningsdata. Omkostningsdataene skal være revideret af selskabets revisor. Der skal afgives en særskilt ledelseserklæring vedrørende indberetningen ligesom revisor skal afgive en erklæring herom december Opfølgning på modtagne indberetninger samt Energitilsynets udvælgelse af selskaber til stikprøvevis kontrol. Kontakt til selskaber udvalgt til kontrol for indgåelse af aftale om besøg december Besøg hos selskaber udvalgt til kontrol. Såvel Dansk Energi som Energitilsynet er opmærksomme på, at der tale om en ambitiøs tidsplan, der medfører ekstra arbejde og krav om fleksibilitet i de enkelte selskaber. Det har imidlertid været afgørende for Energitilsynets videre arbejde med benchmarkingen, at indsamlingen af omkostningsdata m.m. samt den stikprøvevise kontrol heraf er afsluttet inden udgangen af Forhold at bemærke Hvad forventes der af netselskaberne Det forventes at netselskaberne ud fra deres registreringer dels foretager indberetning af netkomponenter i selskabets ledningsnet pr. 1. januar 2005 (skema 2), dels foretager en fordeling af de samlede driftsomkostninger og afskrivninger ifølge reguleringsregnskabet for 2005 på omkostningskategorier defineret af Energitilsynet (skema 1). I forbindelse med indberetningen kan der foretages en vurdering af evt. helt atypiske forhold i selskabet, som der efter selskabets vurdering bør tages højde for i forbindelse med opdateringen af netvolumenmodellen. Atypiske forhold er nærmere beskrevet i afsnit 3.4 i denne vejledning. Udover selve indberetningen af omkostningsdata (skema 1) og netkomponenter (skema 2) skal selskabet besvare checkspørgsmålene i skema 3, ligesom der skal udarbejdes en regn- 3

5 skabspraksis der beskriver, hvorledes selskabet har henført omkostninger og afskrivning i skema 1 til de enkelte omkostningskategorier (se afsnit 3.3). Der skal afgives en ledelseserklæring vedrørende selskabets indberetning. Herudover henstilles til at relevante personer i de enkelte selskaber reserverer tid til et eventuelt besøg, såfremt selskabet bliver udvalgt til stikprøvekontrol. De selskaber, som Energitilsynet udvælger til stikprøvevis kontrol, vil blive kontaktet umiddelbart efter deadline for indberetningen. Kontrolbesøgene planlægges foretaget i perioden 4. december til 21. december 2006 og forventes at have en varighed på ca. en halv dag. Til brug for indberetningen er der udarbejdet en skabelon (se bilag 1) Indberetningerne skal revideres Det enkelte netselskabs indberetning skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det skal her bemærkes, at skemaet vedrørende indberetning af netkomponenter ikke er omfattet af revisionspligt. Revisionen vil skulle foretages i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om revisors erklæringsopgaver med særligt formål (RS 800). For en nærmere redegørelse for omfanget af revisionen m.m. henvises der til den særskilte revisionsinstruks og tilhørende standard for revisionspåtegning, der er vedlagt som bilag til denne vejledning. Af hensyn til overholdelse af tidsplanen anbefaler vi, at selskaberne så tidligt som muligt kontakter deres revisor for at aftale nærmere vedrørende tidspunktet for revision af indberetningen Supportfunktion Såfremt der opstår spørgsmål i forbindelse med selskabets indberetning, er der oprettet en supportfunktion, hvor det vil være muligt at få besvaret spørgsmål. Der henvises til afsnit 4.1 for nærmere information herom. 4

6 3 Vejledning til omkostningsskema 3.1 Indledning Skemaet til brug for indberetning af omkostningsdata består af en række omkostningskategorier knyttet til forskellige netkomponenter. Det enkelte selskab skal henføre dets samlede driftsomkostninger og afskrivninger til de enkelte omkostningskategorier (kategori a til w). Sammenhængen mellem de indberettede netkomponenter og omkostningskategorierne fremgår af faneblad Omkostningskategorier i Excel-filen med indberetningsskemaer. Omkostningerne vil sammen med oplysningerne om selskabets netkomponenter danne grundlag for Energitilsynet beregning af omkostningsækvivalenter til brug for netvolumenmodellen. Indberetningsskemaet er låst og der skal alene indtastes i celler markeret med rød skrift på gul baggrund. Vær opmærksom på, at der i skema 1 linie 2 skal anføres, hvorvidt selskabet er et transmissions- eller distributionsselskab eller en transformerforening. 3.2 Sammenhæng til reguleringsregnskabet for 2005 De omkostninger og afskrivninger, som selskabet skal henføre til de enkelte omkostningskategorier, skal svare til driftsomkostninger og afskrivninger ifølge det indberettede reguleringsregnskab for Der skal således foretages indberetning for hver bevilling - dvs. én indberetning for hvert reguleringsregnskab. I det skema, der udsendes til hvert enkelt netselskab, vil størrelsen af de indberettede driftsomkostninger og afskrivninger allerede fremgå af linie 40. Det er vigtigt, at selskabet kontrollerer, at summen af de driftsomkostninger/afskrivninger, som selskabet henfører til de enkelte omkostningskategorier, svarer til det samlede indberettede beløb ifølge selskabets reguleringsregnskab for Henføring til de enkelte omkostningskategorier I forbindelse med henføring af driftsomkostninger (og afskrivninger) vil det enkelte selskab skulle se på, hvilke omkostninger der indgår i de samlede driftsomkostninger. De samlede driftsomkostninger kan være sammensat af følgende undergrupper af omkostninger: Drift og vedligeholdelse Målere og måleradministration Kunderelaterede omkostninger Administration 1-1 omkostninger (bortset fra nettab og omkostninger til overliggende net) Nettab Ovenstående opdeling relaterer sig til den opdeling af netselskabernes driftsomkostninger, der blev anvendt til og med reguleringsregnskabet for I Excel-filen med indberetningsskemaer fremgår der af faneblad Fordeling på omkostningskategorier, hvorledes 5

7 den tidligere anvendte opdeling af omkostninger relaterer sig til de ovennævnte omkostningskategorier. I den konteringsvejledning, der blev udarbejdet i december 2001 i regi af Dansk Energi, er de enkelte omkostninger nærmere defineret. Udpluk af denne konteringsvejledning er tilsendt netselskaberne sammen med denne vejledning. Efter nedbrydning af de samlede driftsomkostninger på ovennævnte undergrupper skal de anføres i omkostningsskemaet. Omkostninger vedrørende drift og vedligeholdelse skal henføres til omkostningskategorierne a til q3, mens omkostninger vedrørende målere og måleradministration skal henføres til omkostningskategorierne r til s. For de kunderelaterede omkostninger, omkostninger vedrørende administration, 1-1 omkostninger og nettab er der oprettet særskilte omkostningskategorier (kategorierne t, u, v og w). Det enkelte selskab skal vurdere, i hvilket omfang der er nogle omkostninger, der direkte kan henføres til en eller flere af de omkostningskategorier, der er relevant for undergruppen af omkostninger. Såfremt en undergruppe af omkostninger vedrører flere omkostningskategorier, skal omkostningerne fordeles på de relevante omkostningskategorier. Ved valg af fordelingsnøgle skal der tages hensyn til, hvad der driver omkostningerne. Således vil det enkelte netselskab typisk skulle anvende flere forskellige fordelingsnøgler afhængigt af, hvilke omkostninger der foretages fordeling af. Som eksempler på fordelingsnøgler kan nævnes antal transporterede kwh, antal kunder etc. For yderligere inspiration til fordeling af omkostninger kan der henvises til Dansk Energi s vejledning til tarifberegningsmodel fra september Udover de omkostninger, der direkte vedrører én eller flere omkostningskategorier, vil der også være nogle omkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til Energitilsynets omkostningskategorier. Eksempler herpå kan være nogle omkostninger vedrørende selskabets drift og vedligeholdelse. Uanset at sådanne omkostninger måske ikke umiddelbart kan henføres til Energitilsynets omkostningskategorier, vil de skulle medtages i indberetningsskemaet, evt. via fordeling ud over alle relevante omkostningskategorierne (dvs. som en slags overhead). Afskrivninger vedrørende ledningsnettet vil som udgangspunkt kunne henføres direkte til de enkelte omkostningskategorier. Dog vil afskrivninger vedrørende andre driftsmidler etc. skulle fordeles på de omkostningskategorier, som selskabet finder relevante. I forbindelse med indberetning af omkostningsdata skal der udarbejdes en regnskabspraksis, der beskriver hovedprincipperne bag selskabets henføring af omkostninger til Energitilsynets omkostningskategorier. Desuden skal regnskabspraksis indeholde en beskrivelse af de anvendte fordelingsnøgler og begrundelse herfor. Det skal fremgå af regnskabspraksis, hvorledes selskabet har fordelt omkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til Energitilsynets omkostningskategorier. 3.4 Korrektion for atypiske forhold Såfremt der helt undtagelsesvist er inkluderet atypiske omkostninger i reguleringsregnskabet for 2005, skal der foretages korrektion herfor i forbindelse med selskabets indberetning 6

8 af omkostningsdata. Eksempler på sådanne atypiske forhold kan være væsentlige omkostninger vedrørende: omstrukturering/fusion (som holdes uden for benchmarking), salg af kapitalandele (som holdes uden for benchmarking), aperiodiske investeringer i IT-udstyr etc. (periodiseres over levetiden) Såfremt selskabet vurderer, at der er indeholdt atypiske omkostninger i reguleringsregnskabet for 2005, skal der korrigeres herfor i den særskilte kolonne i indberetningsskemaet. Enhver korrektion skal kommenteres og forklares, således at Energitilsynet kan tage stilling til, om de vil inddrage forholdet i videreudviklingen af netvolumenmodellen. Der kan i helt ekstraordinære tilfælde forekomme atypiske omkostninger, som det ikke er muligt at fordele på omkostningskategorier. Eventuelle angivelser af sådanne omkostninger skal ligeledes kommenteres og forklares. Enkelte selskaber kan have flere forhold, som der efter selskabets opfattelse bør korrigeres for. I den forbindelse skal det bemærkes, at det skal være muligt at se hvordan hver enkelt korrektion påvirker de indberettede tal, omkostningskategori for omkostningskategori. Dette kan evt. anføres særskilt i ledelsens kommenterer til indberetningen. 7

9 4 Vejledning til skema med netkomponenter Som anført indledningsvist i denne vejledning vil den kommende benchmarking blive baseret på en opdateret version af den tidligere anvendte netvolumenmodel. Til brug herfor skal der angives hvilke netkomponenter, som selskabets ledningsnet består af. Netkomponentskemaet svarer til det skema, Energitilsynet tidligere har anvendt i forbindelse med indhentning af oplysninger om ledningsnettet. Dog er der foretaget en yderligere opdeling af målere, således at der ikke blot skal oplyses om målere over/under 63A, men også hvor mange målere der er fjernaflæste/ikke-fjernaflæste (den faktiske brug af måleren). Ændringerne fremgår af netkomponentskemaet i anlægskategori 120a og b samt 121a og b. Det skal bemærkes, at netkomponentskemaet indeholder en række anlægskategorier, der ikke skal udfyldes (markeret Udfyldes ikke ). Disse linier er dels medtaget for at synliggøre, hvilke netkomponenter der skal indberettes henholdsvis ikke indberettes, dels fordi en del af disse linier fungerer som overskrifter. Korrektionen for forskelle i omkostninger mellem city/land/by har været drøftet såvel ved den tidligere benchmarking som ved igangsættelsen af denne benchmarking. Energitilsynet og Dansk Energi har besluttet at betydningen af og metoden for opgørelse af korrektionsfaktoren skal analyseres nærmere, herunder eventuel inddragelse af kundetætheden som korrektionsfaktor. I indberetningsskemaet bedes udfyldt antal enheder henholdsvis antal kilometer af hver enkelt netkomponenter. Det er således ikke værdien af de enkle komponenter, der skal anføres. Såfremt selskabet har væsentlige netkomponenter, der ikke umiddelbart passer ind under de anførte netkomponenter, skal netkomponenterne anføres under den anlægskategori, der passer bedst muligt. Herudover bedes der i skema 3, checkspørgsmål nr. 8 anført en forklaring. Forklaring vedrørende sådanne særlige komponenter skal indeholde oplysning om hvilken type komponenter der er tale om, hvilken anlægskategori de er medtaget i, antallet af de særlige netkomponenter foruden beløb for, hvor mange driftsomkostninger og afskrivninger der er knytter sig til de særlige netkomponenter. Oplysningerne kan evt. anføres særskilt i ledelsens kommenterer til indberetningen. Der gøres opmærksom på, at der på Energitilsynets hjemmeside fremgår den tidligere udarbejdede vejledning med teknisk beskrivelse af de enkelte anlægskategorier. Vejledningen, der også fremgår af særskilt faneblad i Excel-filen med indberetningsskemaer, er dog ikke opdateret i forbindelse med denne indberetning. 8

10 5 Praktiske forhold 5.1 Supportfunktion Muligheder for support For bedst muligt at sikre, at selskaberne og evt. deres revisorer kan få svar på de spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med denne indberetning, er der oprettet en særlig supportfunktion. Der er følgende muligheder for support: Telefon Energitilsynets hjemmeside PricewaterhouseCoopers står for den telefoniske support såvel som support via . På Energitilsynets hjemmeside vil denne vejledning med tilhørende skemaer m.m. være at finde, ligesom der i takt med at der modtages spørgsmål vil blive offentliggjort en liste med typisk forekomne spørgsmål og svar. Såfremt spørgsmålene er af mere teknisk karakter vil PricewaterhouseCoopers kunne foranledige kontakt til relevant ingeniør, der vil kunne besvare spørgsmål. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der på Energitilsynets hjemmeside fremgår en vejledning med teknisk beskrivelse af de enkelte netkomponenter, der skal indberettes. Vejledningen er dog ikke opdateret i forbindelse med denne indberetning Telefonisk support Marianne Pedersen PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Telefon: Hovednummer Direkte telefon Mobiltelefon support Energitilsynets hjemmeside 9

11 5.2 Ledelseserklæring Der skal afgives en ledelseserklæring vedrørende selskabets indberetning. Ledelseserklæringen omfatter hele selskabets indberetning dvs. netkomponenter, omkostningsdata, regnskabspraksis, besvarelse af checkspørgsmål, evt. korrektioner for atypiske forhold og bemærkninger hertil. Der er i den vedhæftede skabelon til brug for indberetning anført en standard for udformning af ledelseserklæringen, som selskaberne skal anvende. 5.3 Revisionspåtegning m.m. Der skal afgives en revisionspåtegning vedrørende selskabets indberetning. Revisionspåtegning omfatter hele selskabets indberetning dvs. omkostningsdata, regnskabspraksis, besvarelse af checkspørgsmål, evt. korrektioner for atypiske forhold og bemærkninger hertil, men ikke selskabets indberetning vedrørende netkomponenter (skema 2). Der er i den vedhæftede skabelon til brug for indberetning anført en standard for udformning af revisionspåtegningen. Udformningen af revisionspåtegningen er gennemgået af FSR s særlige gruppe for energi- og forsyningsvirksomheder. Standarden kan tilrettes, såfremt der er pga. behov for afgivelse af revisionserklæring med forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionen vil skulle foretages i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om revisors erklæringsopgaver med særligt formål (RS 800). For nærmere information vedrørende omfang af revisionen m.m. henvises der til vedlagte revisionsinstruks. 5.4 Indsendelse af indberetning m.m Hvad skal indsendes? Den indberetning, som selskaberne skal indsende, består af følgende: Ledelseserklæring Revisionspåtegning Ledelsens kommenterer til indberetningen (hvis der er behov herfor) Regnskabspraksis Skema 1 vedrørende omkostningsdata for 2005 Skema 2 vedrørende netkomponenter pr. 1. januar 2005 Skema 3 vedrørende checkspørgsmål Selskaberne kan hensigtsmæssigt udarbejde en samlet rapporteringspakke svarende til den skabelon til indberetning, der er vedlagt denne vejledning (bilag 1). 10

12 5.4.2 Hvordan skal der indberettes og til hvem? Den samlede indberetning skal fremsendes i underskrevet stand sammen med revisionspåtegningen. Indberetningen sendes til: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Att. Marianne Pedersen Herudover skal selskabets udfyldte indberetningsskemaer vedrørende omkostningsdata og netkomponenter fremsendes i Excel-format til følgende Indberetningsskema 1, 2 og 3 skal således fremsendes både pr. og pr. post Deadline Deadline for indberetning er den 24. november 2006 kl For indberetning sendt pr. post anses modtagelsen for rettidig, såfremt den modtages med morgenposten den 13. november Deadline for indberetning af udfyldte indberetningsskemaer vedrørende omkostningsdata og netkomponenter i Excel-format er dog i alle tilfælde den 10. november 2006 kl

13 6 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Skabelon for indberetning indeholdende ledelsespåtegning, revisionspåtegning, kommentarer til indberetningen og regnskabspraksis Skema 1: Indberetningsskema for netkomponenter Skema 2: Indberetningsskema for omkostningsdata Skema 3: Checkspørgsmål til indberetningsskemaer 12

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering 12. marts 2012 Sag 4/0706-0300-0082 / MBK og TS Deres ref. Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering Data for kvalitet i levering for 2011 skal indberettes

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING VEJLEDNING 1. UDGAVE FEBRUAR 2015 INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby April 2013 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX CVR-nr. 00 00 00 00 Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX Koncept for særskilt regnskab i henhold til 8, stk. 2 i bekendtgørelse om indsamling

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af standardkontoplan/konteringsvejledning

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af standardkontoplan/konteringsvejledning Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af standardkontoplan/konteringsvejledning Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering ENERGITILSYNET Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering 1. udgave Marts 2013 2/21 1 INDLEDNING... 3 2 TERMINOLOGI... 4 3 INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING...

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Detaljeret opgavebeskrivelse for projektet:

Detaljeret opgavebeskrivelse for projektet: Detaljeret opgavebeskrivelse for projektet: 7. september 2009 / LR Opdatering og videreudvikling af økonomisk model for regulering af netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer

Læs mere