Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Fiskeplejen 2015"

Transkript

1 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

2 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for lyst- og fritidsfiskeri. Til konferencen samledes centrale aktører fra bl.a. lyst- og fritidsfiskerorganisationer, erhverv, forskere, kommuner, grønne organisationer m.fl. for at skabe debat om lyst- og fritidsfiskeri og igangsætte en kort proces om udvikling af en vision for lystog fritidsfiskeri og en handlingsplan med nye initiativer. Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal være et smørhul for både lystfiskere og fritidsfiskere med fantastiske fiskevande kystnært og i ferskvand og som tiltrækker mange turister. Fiskeri er en meningsfuld hobby, som giver livskvalitet, kan foregå på miljømæssige vilkår, og som endda er vigtig for Danmarks samfundsøkonomi. Den 22. november 2014 offentliggjorde Dan Jørgensen en vision, der indeholder en handlingsplan med konkrete initiativer, som skal give flere fisk til lyst- og fritidsfiskeri og som skal styrke turismen, samfundsøkonomien og naturoplevelsen: dens_lyst-_og_fritidsfiskeri-samlet 3_.pdf Også Fiskeplejen skal gennem den årlige Handlingsplan for Fiskepleje understøtte visionen om at fremme lyst- og fritidsfiskeri. Formål Fiskeplejens formål og indhold Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008). Indsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel, sættefisk og forbedring af fiskenes leveforhold (biotopforbedringer) samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Midlerne anvendes endvidere til administration og information om Fiskeplejen og fisketegnsordningen for lyst- og fritidsfiskere. Det er desuden muligt at anvende midlerne til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegn. Med henblik på at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene indeholder Handlingsplanen for Fiskepleje 2015 projekter vedrørende udsætning af fisk, vandløbsrestaurering samt målrettede og konkrete forskningsprojekter, som medvirker til at fremme mulighederne for fiskeri og forbedre fiskenes gydeforhold og opvækstmuligheder. Det er af stor betydning for den samlede Fiskepleje, at indsatsen ikke griber utilsigtet ind over for naturen og de vilde bestande. Begreber som bærekapacitet (dvs. hvor mange fisk kan der være på en given lokalitet), autenticitet (hvilke fiskearter er oprindeligt hjemmehørende i det pågældende område) og forsigtighedsprincippet (dvs. at udsætninger suspenderes pga. usikkerhed om f.eks. fiskenes genetiske oprindelse eller de miljømæssige effekter af udsætningerne), er vigtige værktøjer for at undgå at fiskeudsætninger medfører skader på naturen og de vilde fiskebestande. 1

3 Aktiviteterne De ansvarlige for Fiskeplejen har siden starten i 1987 været opmærksomme på disse krav. Det vidensgrundlag, der er nødvendigt for Fiskeplejen sikres løbende gennem forskningsaktiviteter. Fiskeplejens opfattelse og praktiske gennemførelse af udsætninger er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, således at der ikke foretages udsætninger, der risikerer at resultere i utilsigtede forandringer af det naturlige miljø. Fiskeplejens anvendelse af forsigtighedsprincippet er i overensstemmelse med målsætningen om mangfoldighed og naturbeskyttelse som opfølgning på Biodiversitetskonventionen. Forskning og overvågning er afgørende for arbejdet med at bevare og beskytte naturen. Rådgivning Rådgivning om Fiskeplejen sker i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje det såkaldte 7-udvalg. Udvalget er bredt sammensat af brugere, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere. Desuden er Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer, Dansk Akvakultur og Kommunernes Landsforening repræsenteret samt de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeri og natur- og miljøforhold, dvs. Miljøministeriet v/naturstyrelsen og Fødevareministeriet. Udvalget rådgiver om anvendelse af fiskeplejemidlerne. Desuden drøftes, hvorledes hensynet til sunde fiskebestande varetages bredt i de øvrige dispositioner, der gennemføres i henhold til fiskeriloven. Herudover formuleres der ønsker til relevante miljøforanstaltninger mv. Der er en bred erkendelse af, at Fiskeplejens formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ikke kan opnås alene ved udsætninger af fisk, hvorfor Fiskeplejen i høj grad må baseres på andre aktiviteter end alene udsætninger. 7-udvalget bidrager via sin brede sammensætning til at formulere forventningerne til andre aktiviteter i samfundet, som berører fiskebestandene på samme måde, som samfundet i øvrigt har forventninger til Fiskeplejen. Handlingsplanen for Fiskeplejen 2015 beskriver, hvilke midler der afsættes til bestandsophjælpning, tilskud til biotopforbedring (vandløbsforbedring), monitering (undersøgelser i forbindelse hermed), rådgivning, forskning og administration. Flerårige Handlingsplaner Perspektiver Siden 2002 har Handlingsplaner på baggrund af drøftelser i 7-udvalget været baseret på flerårige programmer inden for hele Fiskeplejens aktivitetsområde. Bilag 11 viser Fiskeplejens samlede aktivitetsramme for De prioriterede forskningsaktiviteter iværksættes løbende, og for de enkelte år er der balance mellem bestandsophjælpning, forskning og rådgivning. Kun de aktiviteter, der fortsættes/iværksættes i 2015, er beskrevet i detaljer i nærværende plan. Selvfinansieret Det økonomiske grundlag og baggrund Fiskeplejeordningen er selvfinansieret via indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegnene. 2

4 Indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn i 2015 forventes at beløbe sig til ca. 41 mio. kr. Hertil kommer tilbageførte uforbrugte midler fra 2014, der forventes at udgøre ca.1,2 mio. kr. Det maksimale økonomiske grundlag for aktiviteterne i 2015 bliver således i alt ca. 42,2 mio. kr. Der kan være en vis usikkerhed omkring indtægterne og størrelsen af det overførte beløb. Indtægter Tabellen nedenfor viser udviklingen fra 2014 til 2015 i det økonomiske grundlag. Det skal bemærkes, at tallene er baseret på finanslovstal. Indtægt i mio. kr.: Lystfiskertegn 31,5 30,9 Fritidsfiskertegn 10,5 10,1 Overførte midler 1,2 1,2 Finanslovsmidler i alt: 43,3 42,2 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 2. Nye projekter Vandløbsrestaurering Aktiviteter i 2015 I september 2013 blev der under Fiskeplejen afholdt et seminarmøde om Fremtidens Fiskepleje, hvor fiskeriets organisationer drøftede den hidtidige udvikling inden for fiskeplejen samt forslag til hvordan Fiskeplejen fortsat kan hjælpe med at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. Med baggrund i bl.a. disse forslag, gennemføres der i perioden en række nye forsknings- og undersøgelsesaktiviteter, ligesom en række nuværende aktiviteter fortsættes. Vandløbsrestaureringen har til formål at etablere eller forbedre vandrefiskenes passagemuligheder og gydeforhold i vandsystemer, således at den naturlige reproduktion forbedres. Udover bidrag til kommunernes vandløbsrestaurering på 10 mio. kr., afsættes af fiskeplejemidlerne kr. til mindre restaureringsprojekter, der gennemføres med indsats fra lokale fiskeriforeninger. Tilskud til disse mindre projekter skal alene dække materialer. Med baggrund i drøftelse i det rådgivende 7-udvalg vil der desuden fortsat være åbenhed overfor, at midler afsat til bestandsophjælpning i enkelte vandløbssystemer i løbet af året vil kunne konverteres til vandløbsrestaurering. Fiskeplejekonsulent Fiskeplejehåndbog Fiskeplejekonsulentordningen, der har til formål at yde rådgivning inden for hele det rekreative fiskeris område, videreføres. Fiskeplejekonsulentordningen blev fra 2009 forøget med 1½ årsværk. 1 årsværk inden for Ferskvandsområdet, hvor den nye konsulent primært virker som katalysator i forhold til såvel kommuners som lystfiskeres arbejde med vandløbsrestaurering. Et ½ årsværk er afsat til særlig rådgivning inden for Marin Fiskepleje, og skal primært oplyse og rådgive fritidsfiskere om marine fiskeplejerelaterede emner i lokalområder og på regional plan. DTU, Aqua har etableret en internetbaseret Håndbog i Fiskepleje. Håndbogen opdateres løbende med den nyeste viden inden for fiskeplejerelaterede emner. Adressen er 3

5 Udsætninger Ferskvandsområdet Den hidtidige Fiskeplejeindsats på ferskvandsområdet er gennemgået og videreføres i sin nuværende form, hvor bl.a. alle udsætningsplaner opfyldes fuldt ud, hvad angår yngel, ½-års og 1-års fisk. Mundingsudsætningerne vil også blive gennemført i hidtidigt omfang bortset fra i visse vestjyske vandløb. Dambrugsfisk Anvendelsen af domesticerede ørred (dambrugsfisk) blev udfaset allerede i 2005, dvs. at alt udsætningsmaterialet nu er baseret på afkom af vildfisk. Budget Nedenstående tabel viser det samlede aktivitetsbudget for ferskvandsområdet i 2014 og Aktivitet Bestandsophjælpning Laksefisk Søer ,6 0,4 11,2 0,4 Ørred og Laks i alt: 12,0 11,6 Projekter 7,6 7,7 Vandløbsrestaurering: 0,5 0,5 Samlet indsats: 20,1 19,8 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 3. Bestandsophjælpning: Laksefisk Udsætningsaktiviteterne for ørred fortsættes i 2015 i deres nuværende form. Priserne på udsætningsmaterialet (ørred) er justeret lidt. Udsætninger ifølge udsætningsplanerne (yngel, ½-års og 1-års) opfyldes. Mundingsudsætninger opfyldes bortset fra visse vestjyske vandløb. Ligeledes fortsættes de ekstra mundingsudsætninger ved Sjælland, Fyn og i Århusbugten med uændret økonomisk omfang. Anbefalingerne vedrørende udsætninger af laks opfyldes fortsat som foreskrevet i den reviderede Laksehandlingsplan (Status for Laksehandlingsplanen, DFU, 1999). Søer Vandløbsrestaurering De største ressourcer anvendes på udsætning af gedder, ørred, ål, krebs og sandart, nævnt efter økonomisk prioritet. Der foretages fortsat bestandsophjælpning i søer ned til 3 ha. Som tidligere nævnt bidrager Fiskeplejen til den forstærkede vandløbsindsats, som har til formål at forbedre eller genetablere fiskenes passagemuligheder og gydeforhold, i vandløb. Ordningen med en særlig lystfiskerpulje fra fiskeplejemidlerne fortsættes. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 5 og 7. 4

6 Undersøgelser & forskningsaktiviteter: Igangværende projekter: Revision af udsætningsplaner for vandløbene fortsættes med den hidtidige ressource. Dvs. at den enkelte plan revideres med ca. 7 års intervaller. Effekten af habitatforbedringer evalueres. Årlig overvågning af et antal ørredbestande fordelt i hele landet. Projekt med fokus på laksefiskenes vandløbshabitater og effekten af vandløbsvedligeholdelse. En undersøgelse af genetisk struktur og lokale tilpasninger i danske ørredbestande, med henblik på at forbedre forvaltningen af arten. Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer følges. Projekt vedr. smoltens passage og geddebestandens udvikling i nyetablerede vandløbsnære søer (Våde enge-projekter). Undersøgelse af sæsonmigrationen hos fisk i lavvandede søer. Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer. Havørredens marine liv (vandring og overlevelse) belyses ved hjælp af avanceret mærketeknologi. Projekt, der fokuserer på de vestjyske laksebestandes bestandsudvikling og naturlige reproduktion, herunder genetiske undersøgelser i forbindelse med bestandsophjælpning af vestjyske laksebestande. Havørredbestandens udvikling i et vandløb følges i forbindelse med spærringssanering. Fangstjournal Effektvurdering af mundingsudsætninger Bærekapacitet for laks på delstrækninger og tilløb i de fire vandløb, som er omfattet af projektet, dvs. Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å. Effekten af støtteopdræt på den genetiske variation hos de vestjyske laks Effektvurderinger af mærkning af fisk Projektet vedrørende marin adfærd hos nordatlantisk laks, der startede i 2011 er sat på pause i 2015 af hensyn til fiskeplejens samlede økonomi. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 7 og 8. Ål Igangværende projekter: Moniteringen af glasålindvandringen fortsættes, ligesom undersøgelserne af ålens vækst og overlevelse på lokaliteter i forskellige vandløb og søer fortsætter. Undersøgelser af ålens populationsdynamik i ferskvand og saltvand. Monitering af ålens svømmeblæreorm (Anguillicola) udbredelse. Åleudsætning skal medvirke til bestandsgenopretning i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål samt den danske åleforvaltningsplan. (Fiskeplejen anvender ca. 0,75 mio. kr. til åleudsætninger i ferskvandsområder som bidrag til opfyldelse af åleforvaltningsplanen. Der forventes tilskud fra Den europæiske Fiskerifond på ca. 2,25 mio. kr. i henhold til bekendtgørelsen om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.) Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 9. 5

7 Marin Fiskepleje Den hidtidige fiskeplejeindsats på havområdet fortsætter med fokus på levesteder for fisk i kystnære områder og med vægt på aspekter som bærekapacitet og miljøfaktorer, og hvordan disse influerer på vækst og overlevelse af juvenile fisk i forskellige opvækstområder. I de kommende tre år er der endvidere fokus på levesteder for ål i de marine kystnære områder. Der foretages udsætninger af pighvar og skrubber på udvalgte lokaliteter. Det tilstræbes at udsatte fisk så vidt muligt stammer fra moderfisk fra samme område. Hvor det er muligt, købes fiskeyngel fra kommercielle anlæg. I de kommende år vil der fortsættes med at indfange moderfisk af pighvar i Østersøen med henblik på bestandsophjælpning i den vestlige Østersø. Habitatrestaurering med brug af muslinger har været anvendt med nogen succes i Nørre Fjord i Helnæs Bugten. Her har man undersøgt mulighederne for at muslingebanker kan være med til at ophjælpe fiskebestandene lokalt. I de kommende år vil man dokumentere muslingebankers betydning og funktion for fisk og videreudvikle metoder til genetablering af muslingebanker samt dokumentere om denne form for habitatrestaurering har en positiv effekt på forekomsten af fisk i området. Genopretning af stenrev er en anden type af habitatrestaurering, som følges og moniteres med indsats fra nøglefiskerprogrammet. I de kommende år vil der arbejdes videre med at forbedre og udvikle metoder og fremgangsmåder for habitatrestaureringer. Hensigten er at habitatrestaurering skal være et aktivt virkemiddel til at fremme fiskesamfundene i de kystnære områder. Fangstregistreri ng Budget Arbejdet vedrørende fangstregistrering blev i 2005 afløst af en mere stringent fangstregistrering foretaget af nøgle-fiskere, dvs. fiskere med hvem, det er aftalt, at der fiskes med bestemte redskaber på en forudbestemt position, og at fisketiden og fiskehyppigheden ligeledes er forudbestemt. Dette vil give mere sammenlignelige data. Antallet af nøglefiskere og dermed steder, hvor der registreres fangster rundt omkring ved de danske kyster, er blevet væsentligt øget siden Temperaturloggere er blevet sat ud i forbindelse med fangstredskaberne på de fleste stationer. Der er oprettet en database for at holde styr på data: KFish. Der er snart 10 års data tilgængelig og der er nu mulighed for at bruge data for enkelte fiskearter som kvantitative indikatorer for miljøforholdene i de forskellige områder. Disse fiskeindikatorer indgår i et samlet sæt indikatorer for kystnære fiskesamfund i hele det Baltiske område. Nedenstående tabel viser det samlede aktivitetsbudget for den marine fiskepleje i 2014 og Aktivitet Bestandsophjælpning Projekter 2,5 Ål og helt i alt: 4,3 3,6 Køb af fisk Projekter 1,0 2,7 1,0 2,5 Marine arter i alt: 3,7 3,5 Samlet indsats 8,0 7,1 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 4. 6

8 Udsætningsaktiviteter: Ål & Helt Der foretages åleudsætninger i marine/brakvandsområder for i alt ca kr. Heltudsætningerne fortsætter i det nuværende omfang i Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, samt Randers Fjord. Egentlige marine arter Undersøgelser & forskningsaktiviteter: Der foretages enkelte bestandsophjælpende udsætninger. Der afsættes et fast maksimalt beløb til indkøb af pighvar- og skrubbeyngel, der kan indkøbes fra kommercielle anlæg. Der vil endvidere blive produceret pighvar til udsætning i den vestlige Østersø. Igangværende projekter: Rådgivning inden for Marin Fiskepleje Bestandsophjælpning og administration. Fangstregistrering i de indre kystnære farvande ( nøgle-fiskere ). Habitat egnethed med fokus på centrale opvækstområder for fladfisk. Ålens anvendelse af kystnære habitater. Marine habitatrestaureringsmetoder, herunder betydning af muslingebanker som habitat for fisk. Undersøgelse af bestanden af helt og af fiskeri efter helt i Ringkøbing Fjord. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 10. Budget Basisdrift af Fiskeplejen Det fremskrevne budget for basisdrift af fiskeplejen fremgår af tabellen nedenfor: Aktivitet ,5 0,7 1,2 Rådgivning Ferskvand Rådgivning Marin DFU i alt Adm. Registre og udsalg mv. Porto, trykning af fisketegn mv. NaturErhvervstyrelsens for Fiskeplejen Systemdrift (NaturErhverstyrelsen) arbejde 1,3 0,7 0,1 0,6 0,7 1,3 1,3 0,7 0,1 NaturErhvervstyrelsen i alt 3,9 3,9 Samlet basisdrift 5,1 5,2 Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 5 og 6. Basisdriftens omfang Basisdriften vedrører hovedsageligt NaturErhvervstyrelsens betalinger for ydelser i forbindelse med administration og opkrævning af lyst- og fritidsfiskertegn. 7

9 Endvidere er rådgivning inden for både ferskvand og saltvand, samt den samlede administrative ressource i forbindelse med DTU Aqua s administration af udsætninger mv. henlagt under dette område. Fisketegn betales via internettet på: Denne mulighed kan benyttes både af den enkelte private indbetaler og af de udsalgssteder, der indgås aftale med. Der er endvidere fortsat mulighed for betaling via PBS. Betaling via girokort udfases og er nu kun muligt for fisketegnsbetalere, som tidligere har betalt via girokort. Det betyder, at der ikke længere findes girokort på posthuse og postbutikker til første gangs betalere. Lystfiskere kan endvidere købe fisketegn på mobiltelefonen via et mobilt site m.fisketegn.dk. I løbet af 2015 forventes som noget nyt, at også fritidsfiskere kan købe fisketegn via mobiltelefonen. Her kan man endvidere hente oplysninger om fredningstider, mindstemål mv. Hvis fiskeren har GPS i sin telefon, kan fiskeren også orientere sig om fredningsbælter. Oplysning om det fiskerinummer, der tildeles ved betalingen, er tilstrækkeligt bevis sammen med forevisning af legitimation. 8

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014

Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Handlingsplan for Fiskeplejen 2014 Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Handlingsplan for Fiskeplejen 2016 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt ved de danske kyster, i vandløb og i søer. Danmark skal

Læs mere

Fiskeplejens formål og indhold

Fiskeplejens formål og indhold Fiskeplejens formål og indhold Formål Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene ( 61 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004). Indsatsen

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge

Handlingsplan 2012 Bilag 1. kr kr 2011-budge Handlingsplan 2012 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 43.000.000 kr kr 2011-budge Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.) 5.243.175 Fiskepleje 2012 - til disposition:

Læs mere

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000

kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Bidrag til vandløbsrestaurering 10.000.000 Handlingsplan 2015 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 41.000.000 kr kr 2014-budget Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014 1.159.000 Fiskepleje 2015 - til disposition:

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Handlingsplan. for. fiskeplejen 2002

Handlingsplan. for. fiskeplejen 2002 Handlingsplan for fiskeplejen 2002 Indledning og perspektiver Fiskeplejen har til formål (i henhold til 61 i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999), at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene.

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet. Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet. Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17 Lyst- og fritidsfiskere NY.PP 28/07/03 9:06 Side 17 2003 Statens Information. Juni 2003. Grafisk tilrettelægning: Finn Andersen IDD. Tryk: Herrmann & Fischer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande. Foto Finn Sivebæk

Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande. Foto Finn Sivebæk Fisk og gener: Anvendelse af den nyeste genetiske viden i forvaltning af fiskebestande Foto Finn Sivebæk 1 Historien Anvendelse af genetisk viden i forvaltning i DK 1994 Hansen et al. 1993 -? Nielsen et

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse

Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i bilag 6-11. Bestandsophjælpning & Rådgivning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2014 J.nr.: 13/08746

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2014 J.nr.: 13/08746 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse November 2014 J.nr.: 13/08746 Indholdsfortegnelse 1. Projektnummer 38234 - sektion FFI... 4 2. Projektnummer 38148 - sektion Økosystembaseret

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Fiskepleje gennem 500 år

Fiskepleje gennem 500 år Af Gorm Rasmussen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri Fiskepleje gennem 500 år Siden 1500-tallet er der blevet foretaget talrige omflytninger af vilde fisk fra én lokalitet til en

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi

Projekttitel: Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi Handlingsplan for Fiskeplejen 2013 - Detaljeret aktivitetsbeskrivelse Gennemgang af de enkelte projekter. Ressourceanvendelsen fremgår dels under de enkelte projekter og dels i mere oversigtlig form i

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 13. november 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 23. januar 2013 Referat af møde i 7-udvalget den

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

I bilag IV findes en status for genfangster af mærkede pighvar og skrubber.

I bilag IV findes en status for genfangster af mærkede pighvar og skrubber. NOTAT Til 7-Udvalget Vedr. Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2011 Fra DTU Aqua v/peter Geertz-Hansen 9. maj 2011 PGH/tik J.nr.: 09/00231 Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2011 Generelt Det økonomiske ansvar

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen

Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen Til udsætningsforeninger 7. marts 2017 PGH/tika Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen for Fiskeplejen er nu iværksat. De samlede ørred-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 112. årg. januar/februar 2014 Ministersvar til Ferskvandsforeningen Fiskeplejen i 2014 koster 43,2 millioner En

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 8. november 2006 J.nr.: 2006-04956 Deltagere: Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2006 Harry Lorentzen Dansk Fritidsfiskerforbund

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013]

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013] Danmarks Sportsfiskerforbund Kommissorium for Fishing Zealand Version: [15.januar 2013] Ændringsdato Kort beskrivelse af ændringerne Version Forfatter 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2011-01823 Dato: Juli 2011 Referat af møde i 7-udvalget den 8. juni 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert

Læs mere

Sjøørret/havørred populasjonsgenetik og fiskepleje. Dorte Bekkevold Seniorforsker i populationsgenetik Marine Levende Ressourcer Silkeborg

Sjøørret/havørred populasjonsgenetik og fiskepleje. Dorte Bekkevold Seniorforsker i populationsgenetik Marine Levende Ressourcer Silkeborg Sjøørret/havørred populasjonsgenetik og fiskepleje Dorte Bekkevold Seniorforsker i populationsgenetik Marine Levende Ressourcer Silkeborg Indhold Genetiske analyser af sjøørret/havørred populationer Oprindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Red laksen i Varde Å!

Red laksen i Varde Å! Red laksen i Varde Å! Af Einar Eg Nielsen og Anders Koed Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri (Ferskvandsfiskeribladet 98(12), 267-270, 2000) Sportsfiskere og bi-erhvervsfiskere

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Skarv SKARV. De væsentligste problemer. Hvorfor konflikter. Skarvernes prædation i bundgarn i fjordene og i havet af laksefisk

Skarv SKARV. De væsentligste problemer. Hvorfor konflikter. Skarvernes prædation i bundgarn i fjordene og i havet af laksefisk TEMADAG OM KONFLIKTARTER 27. JANUAR 2016 SKARV Skarv Thomas Bregnballe, Institut for Bioscience Steffen Ortmann De væsentligste problemer Skarvernes prædation i bundgarn i fjordene og i havet af laksefisk

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

UDKAST til Idékatalog

UDKAST til Idékatalog DT UDKAST til Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Idekatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Opfølgning på konference om Vision for lyst-og fritidsfisker Dette idékatalog er

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2016 J.nr.: 17/00457

Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse. November 2016 J.nr.: 17/00457 Handlingsplan for Fiskeplejen 2017 Detaljeret aktivitetsbeskrivelse November 2016 J.nr.: 17/00457 Indholdsfortegnelse 1. Projektnummer 38234 - sektion FFI... 4 2. Projektnummer 38148 - sektion Økosystembaseret

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Skjern Å lakseprojektet

Skjern Å lakseprojektet Skjern Å lakseprojektet Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Gedder i brakvand bestandsophjælpning ved udsætning

Gedder i brakvand bestandsophjælpning ved udsætning DTU AQUA FISK & HAV BRAKVANDSGEDDER Gedder i brakvand bestandsophjælpning ved udsætning LENE JACOBSEN, CHRISTIAN SKOV, SØREN BERG OG ANDERS KOED DTU Aqua Sektion for ferskvandsfiskeri PETER FOGED LARSEN

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 4345 Den 27. september 2011 FVM 928 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om en flerårig plan for laksebestanden i

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk

Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Genetiske fingeraftryk identificerer torsk Einar Eg Nielsen (een@dfu.min.dk) Michael Møller Hansen (mmh@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Forskere ved DFU har vist

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr

Status for Fiskeplejen pr Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2014 Marts 2014 J.nr.: 13/08746 Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 33 00 tik@aqua.dtu.dk Institut for 8600 Silkeborg Dir. 35 88 31 34 www.aqua.dtu.dk Akvatiske

Læs mere

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats Klik for at redigere under.teltypografien i 11/14/14 1 Formålet med FZ Fishing Zealand har.l opgave at opbygge fiskebestande og en bæredyg.g udnycelse

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand Bilag C Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand I medfør af 27, stk. 1, 32, stk. 1 og 3, 50, stk. 2, 56, stk. 5 og 6, 64, stk. 1, 71, 109, stk. 1,

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser. 106. årg. november/december 2008

Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser. 106. årg. november/december 2008 6 Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser Stiftet 1902 106. årg. november/december 2008 Danmarks første konsulent for ferskvandsfiskepleje

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Juni 2005 J.nr.: 2005-00830 LEJ Deltagere: Endeligt referat af møde i 7-udvalget den 25. maj 2005 Christian Graver Vagn Gram Kurt Madsen

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand I medfør af 27, stk. 1, 32, stk. 1 og 3, 50, stk. 2, 56, stk. 5 og 6, 64, stk. 1, 71, 109, stk. 1, 112 b,

Læs mere