Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med"

Transkript

1 Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december

2 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen... s. 4 Forudsætninger: erfaringer, aktører, økonomi... s. 4 Mål... s. 4 Delmål... s. 4 Koncept... s. 5 A Kommunale tilbud til børn og unge... s. 5 B Samarbejde og netværk... s. 5 C Organisation... s. 6 D Projektledelse... s. 6 Perspektiver for fremtiden... s. 7 Finansieringsplan... s. 8 Aktører og ansøgere... s. 10 Bilag 1. Erfaringsopsamling fra modningsprojektet Historier i Spil 2. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Århus 3. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Holstebro 4. Modningsprojektets betydning for Den Kreative Skole i Silkeborg 2

3 Projektet kort fortalt Formål og målgruppe Formålet med projekt Historier i Spil er at skabe lærings-, udviklings- og netværksmuligheder for fortælle- og skriveglade børn og unge i Region Midtjylland. Begrundelse Der findes mange børn og unge med stor interesse for at fortælle og skrive historier. De mangler en social sammenhæng og et læringsmiljø, hvori de kan udfolde og udvikle deres interesse. Indhold 1. Fortælle- og skriveværksteder på flere niveauer ledet af professionelle forfattere. 2. En regional sommercamp, hvor historiefortællende/skrivende børn og unge kan mødes på tværs af regionen, udveksle og få fælles erfaringer og lære hinanden at kende. 3. Et netbaseret forum, hvor børn og unge kan mødes omkring deres interesse, og hvor man kan hente information om forfattercamps, novellekonkurrencer, litteraturfestivaler og andet, som kan have interesse for målgruppen. 4. Netværk af kommunale aktører og netværk af forfattere/undervisere. Et netbaseret forum for erfarings- og metodeudveksling samt opbygning af en fælles vidensbank. Aktører Biblioteker, skolebiblioteker, kommunernes skoleafdelinger, børnekulturkonsulenter, kulturskoler, m.fl. i Region Midtjylland. 3

4 Visionen at styrke og løfte børns og unges sproglige udvikling, sociale kompetencer og almene dannelse ved at imødekomme fortælle- og skriveglade børn og unges behov for at dyrke deres interesse i fritiden og i et fællesskab med ligesindede at give de særlige forfattertalenter udviklingsmuligheder, der svarer til deres evner at styrke interessen for den mundtlige fortælling at styrke folkeligt og kreativt fællesskab i Region Midtjylland at indsamle og tilgængeliggøre erfaringer og viden på området Forudsætninger: erfaringer, aktører, økonomi 4 kommuner har i perioden december 2010 til juli 2011 samarbejdet om at indsamle erfaringer til støtte for at etablere fortælle- og skriveværkstedstilbud til børn og unge i regionens kommuner. Dette modningsprojekt er støttet økonomisk af Region Midtjylland. Erfaringerne er refereret i bilag 1. Kommunerne er: Århus, Viborg, Holstebro, Silkeborg. Støttebeløb: kr. Kort resumeret er konklusionen, at der er en generel interesse i mange kommuner for initiativet og et stort behov for både økonomisk støtte og erfaringsbaseret rådgivning til etablering af fortælle- og skriveværksteder. På det organisatoriske niveau indbefatter dette at etablere nye samarbejder på tværs af institutioner. Udover de 4 nævnte kommuner har følgende givet udtryk for interesse i at deltage i projektet: Horsens Bibliotekerne, Skolebibliotekskonsulenterne i Skanderborg, Syddjurs og Skive, bibliotekslederne i Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern og Struer. Modningsprojektet er finansieret af de deltagende kommuner og af projektmidlerne. Finansieringsplanen for det treårige projekt indeholder en generel opgørelse over kommunernes egenfinansiering samt en generel kapitalisering af kommunernes bidrag i form af mandetimer samt kørselsudgifter ved regionale møder. Mål Historiefortælling har en helt afgørende betydning for børns dannelsesproces og deres evne til at udtrykke sig. Målet er derfor at skabe et tilbud til børn og unge, der har lyst til at fortælle og skrive historier og give dem et fællesskab, hvor de kan dele deres interesse med andre på lige fod med de mange tilbud, der er til dem, der vil spille musik, danse og tegne eller dyrke sport. Delmål Etablere fortælle- og skriveværksteder i mange kommuner i Region Midtjylland. I den forbindelse er det vigtigt at lade arbejdet med fortælle- og skriveværkstederne basere på lokale forhold, forfattere/fortællere og ressourcer, hvilket giver en mangfoldighed af arbejdsformer og erfaringer. Skabe fælles rum for historiefortællende børn og unge i form af regionale camps, deltagelse i regionens litteratur- og fortællefestivaler og andre litterære og kulturelle begivenheder. Etablere netværk, skabe en vidensbank og arrangere fælles møder og begivenheder. 4

5 Koncept Konceptet består af 4 elementer: A Kommunale tilbud til børn og unge B Samarbejde og netværk. C Organisation D Projektledelse A Kommunale tilbud til børn og unge: 1) Enkeltstående skrive- eller fortælleværksteder på skoler og biblioteker. For børn, der på forhånd har en interesse i at fortælle historier 2) Et fortælle- og/eller forfatterværkstedstilbud, der strækker sig over en sæson, hvor deltagerne mødes med en forfatter f.eks. en gang pr. uge eller hver 14. dag - en forfatterskole. 3) Et fortælle- eller forfatterværkstedstilbud over flere dage i en af skoleferierne en såkaldt forfattercamp. B Samarbejde og netværk. Samarbejde indadtil: Der er 3 netværk involveret i organisationen. Alle tre koordineres af en fælles projektleder/konsulent. 1) Netværk af børn og unge 2) Netværk af kommunale aktører 3) Netværk af forfattere/undervisere 1) Netværk af børn og unge Skrivende og fortællende børn og unge i regionen inviteres til at indgå i et forum på Internettet, hvor der kan udveksles historier, deles erfaringer, leges med samarbejdsmuligheder med andre udtryksformer, m.m. Vi er opmærksomme på projektet og vil gerne samarbejde med projektet omkring de skrivende børn og unge. 2) Netværk af kommunale aktører Der nedsættes en regional styregruppe for det 3-årige projekt. Den skal bestå af repræsentanter for aktørerne i de deltagende kommuner. I hver deltagende kommune nedsættes en arbejdsgruppe, der arrangerer de lokale værksteder. Arbejdsgruppen er i kontakt med projektlederen/konsulenten efter behov. Erfaringsudveksling kommunerne imellem vil ske i form af fælles møder og internetbaserede medier. Projektlederen/konsulenten formidler kontakten. 3) Netværk af undervisere Professionelle forfattere og fortællere i regionen eller i hele Jylland der kan lide og har lyst til at undervise børn og unge organiseres i dette netværk, som giver dem et fælles forum for erfarings- og metodeudveksling samt opbygning af en fælles vidensbank. 5

6 Samarbejde udadtil: Der samarbejdes med Forfattergrundkurset (FGK) i Holstebro og med forfatterskoler i hele landet, f.eks. Brønderslev, Esbjerg, Odsherred. Der samarbejdes med arrangører af litteratur- og fortællefestivaler, forlag, netmedier og andre interesserede. C Organisation Styregruppe: Indtil det treårige projekt iværksættes fortsætter styregruppen for modningsprojektet. I styregruppen er der repræsentanter for de fire initiativtagende kommuner: Viborg, Holstebro, Århus, Silkeborg. Ved projektigangsættelse nedsættes ny styregruppe, og der kan vælges nye medlemmer hvert år i projektperioden. Sekretariat: Sekretariatsfunktionerne varetages af Den Kreative Skole i Silkeborg. Ved projektstart opslås stillingen som projektleder/konsulent, med arbejdsplads i sekretariatet, med reference til styregruppen og under daglig ledelse af Ulla Voss Gjesing. Tovholder og økonomisk ansvarlig: Kulturskoleleder Ulla Voss Gjesing Den Kreative Skole Bindslevs Plads Silkeborg Tlf D Projektledelse Projektet ansætter, foreløbig for den 3-årige projektperiode, en projektleder/konsulent, hvis vigtigste opgave er at være en ildsjæl og inspirator, der på grundlag af egen erfaring som forfatter og underviser også vil være til stede, hvor nye fortælleog forfatterværksteder skal sættes i gang. Projektlederen skal således være en kreativ, udadvendt og alsidig iværksætter, der formår a) at motivere, inspirere og rådgive kommunerne b) at etablere lokale og tværgående netværk af kommunale aktører, af undervisere, dvs. professionelle forfattere og fortællere med lyst til at undervise og af børn og unge c)) at arrangere regionale internatkurser, o.a. (camps) for børn og unge d) at skabe en vidensbank indeholdende deltagere, fortællere og forfattere, andre forfatterskoler og samarbejdspartnere i øvrigt, evalueringer og erfaringsopsamlinger, m.v. på et regionalt, nationalt og også gerne nordisk/europæisk niveau. e) at formidle informationer og viden til alle involverede f) at arrangere kurser/seminarer for kommunale aktører, forfattere og fortællere, lærere og bibliotekarer - Alt sammen naturligvis ved hjælp af relevante IT- og netbaserede værktøjer og digitale mødesteder og publikationsformer, som deltagerne kan gøre brug af. 6

7 Perspektiver for fremtiden Formålet med projektet er at skabe permanente tilbud om fortælle- og forfatterværksteder til børn og unge i Region Midtjylland. Modningsprojektet viser, at der er stor interesse i mange kommuner for at skabe disse tilbud, og at der er behov for såvel netværk som videns- og erfaringsformidling i opstartsfasen, da feltet er helt uopdyrket og ikke knytter sig til bestemte institutioner eller til en tradition. Det treårige projekt skal kunne rumme den forskellighed og mangfoldighed, som kommunerne i dag byder ind med, og således bidrage til etablering af en lokal tradition, således at fortælle- og skriveværkstederne kan etablere sig som nødvendige tilbud på linje med sport, musik, billedkunst. I løbet af projektperioden vil kommunerne erfare, hvor mange (eller få) ressourcer der kræves lokalt, der vil oparbejdes arbejdsgange og kommunikationsveje, og således bliver arbejdet stadig enklere og mindre ressourcekrævende. Der vil være indsamlet erfaringer og oparbejdet en viden, som ligger tilgængeligt på nettet og i en rapport, lige til at bruge. Der vil også være etableret en kreds af forfattere og fortællere, som man kender og kan trække på fremover. Den centrale del af tilbuddene, især forvaltningen af de unge forfatteres mødested på nettet og ikke mindst de årlige forfattercamps vil kræve en særlig finansiering. Hvordan det skal løses, må undersøges i løbet af de tre år, det regionale projekt løber. Måske kan en sommercamp være en del af de sommertilbud, som kommunerne tilbyder børn og unge, måske vil børnekulturkonsulenterne i fællesskab kunne påtage sig en sådan opgave, måske i samarbejde med litteraturfestivaler og bogdage? 7

8 Finansieringsplan for det 3-årige projekt: Ansøgt projektstøtte fra Region Midtjylland kr. 2012: 3 modningskommuner + 4 nye kommuner: 7 kommuner Støtte til 2 skrive/fortælleøer i 4 nye kommuner á kr.: kr. Projektstøtte til 3 modningskommuner á kr.: kr. Regionale møder og kurser: kr. Camps og/eller andre regionale arrangementer: kr. Løn til projektleder: kr. Fælles IT, administration, kørsel: kr. Projektudgifter i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering 3 modningskommuner m. skrive/fortælleøer/forfatterskole o.a.: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i alt: kr. Værdi af eget arbejde 7 kommuner: 3 personer i 7 lokale arbejdsgrupper m. 5 møder a 2 timer a 250 kr.: kr. Kommunernes deltagelse i årligt seminar 21 pers a 6 t a 250 kr.: kr. Personer fra kommunerne til regional camp 6 pers x 30 t a 250 kr. : kr. 7 kommuner: PR, foldere mv. á kr.: kr. Kørsel, anslået 100 km. pr. gang pr person, 27 pers. x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet anslået værdi af kommunernes eget arbejde/kørsel: kr. 2013: 3 modningskommuner + 4 kommuner + 7 nye kommuner: 14 kommuner Støtte til 2 skrive/fortælleøer i 7 nye kommuner á kr.: kr. Projektstøtte til 7 øvrige kommuner á kr.: kr. Regionale møder og kurser: kr. Camps og/eller andre regionale arrangementer: kr. Løn til projektleder: kr. Fælles IT, administration, kørsel: kr. Projektudgifter i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering 4 kommuner m. skrive/fortælleøer/forfatterskole à 500 kr.: kr. 3 modningskommuner: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i alt: kr. Værdi af eget arbejde 14 kommuner: 3 personer i 14 lokale arbejdsgrupper m. 5 møder a 2 timer a 250 kr.: kr. Kommunernes deltagelse i årligt seminar 42 pers a 6 t a 250 kr.: kr. Personer fra kommunerne til regional camp 6 pers x 30 t a 250 kr. : kr. 14 kommuner: pr, foldere mv. á kr.: kr. Kørsel, anslået 100 km. pr. gang pr person, 48 x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet anslået værdi af kommunernes eget arbejde/kørsel: kr. 8

9 2014: 3 modningskommuner + 11 kommuner + 2 nye kommuner: 16 kommuner Økonomisk støtte til 2 nyeste kommuner á kr.: kr. Projektstøtte til 14 øvrige kommuner á kr.: kr. Regionale møder, kurser og evaluering: kr. Regionale Camps og/eller andre regionale arrangementer: kr. Løn til projektleder: kr. Fælles IT, administration, kørsel: kr. Projektudgifter i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering 11 kommuner m. skrive/fortælleøer/forfatterskole à 500 kr.: kr. 3 modningskommuner: kr. 2 nyeste kommuners skrive/fortælleøer/forfatterskole á kr.: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i alt: kr. Værdi af eget arbejde 16 kommuner: 3 personer i 16 lokale arbejdsgrupper m. 5 møder a 2 timer a 250 kr.: kr. Kommunernes deltagelse i årligt seminar 48 pers a 6 t a 250 kr.: kr. Personer fra kommunerne til regional camp 6 pers x 30 t a 250 kr. : kr. 16 kommuner: PR, foldere mv. á kr.: kr. Kørsel, anslået 100 km. pr. gang pr person, 54 x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet anslået værdi af kommunernes eget arbejde/kørsel: kr. Samlet arbejde i den regionale styregruppe: 1. og 2. år: 6 pers, 3 årlige styregruppemøder, 1 fælles seminar, ca. 132 t á 250 kr.: kr. 3. år: 6 pers, 3 styregruppemøder, 2 fælles seminarer ca. 168 t á 250 kr.: kr. Anslået kørsel i hele perioden 90 x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet værdi af arbejde/kørsel i den regionale styregruppe: kr. Projektudgifter, der regnskabsaflægges i hele perioden i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i hele perioden i alt: kr. Anslået værdi af eget arbejde 16 kommuner i hele perioden i alt: kr. Projektet skal dokumentere, men ikke regnskabsføre kommunernes minimums finansiering samt dokumentere anslået værdi af eget arbejde i de 16 kommuner i hele perioden. 9

10 Aktører og ansøgere Aarhus: Børnekulturkonsulent, Astrid Guldhammer Tlf Holstebro: Bibliotekschef Kirsten Marie Haugstrup Tlf Horsens Bibliotekschef Lisbeth Christensen Tlf Ikast-Brande Biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth Ikast-Brande Bibliotek Tlf Struer Bibliotekschef Bent Birk Kristensen Tlf Silkeborg: Kulturskoleleder Ulla Voss Gjesing Tlf Skolebibliotekskonsulent Hans-Jørn Riis Tlf

11 Bilag til projektbeskrivelsen 1. Erfaringsopsamling fra modningsprojektet Historier i Spil 2. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Århus 3. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Holstebro 4. Modningsprojektets betydning for Den Kreative Skole i Silkeborg 11

12 Erfaringsopsamling fra modningsprojektet HISTORIER I SPIL 1. 4 kommuner, Århus, Viborg, Holstebro, Silkeborg, har samarbejdet og indhøstet erfaringer for at kunne udvikle konceptet. Erfaringsfelter: undervisning, rekruttering af samarbejdspartnere, formidlingsformer, samarbejdsformer, handleplan og organisation. 2. Der er afholdt motiverende fortælle- og skriveværksteder med professionelle forfattere og fortællere i Århus, Viborg, Holstebro og Silkeborg 3. Der er den i Silkeborg afholdt et seminar med indbudte fra hele regionen. På seminaret deltog repræsentanter fra 7 kommuner i regionen. Flere kommuner har vist interesse, men havde ikke mulighed for sende en deltager. 4. Der er afholdt lokale forfatter camps. Fra den til 1.7. afholdes en sommercamp med ca. 40 børn og unge fra 4 kommuner. Resultaterne af modningsprojektet kan sammenfattes således: Der er skabt et erfaringsgrundlag for en beskrivelse af, hvad et treårigt projekt indebærer med hensyn til: Mål og delmål, koncept, modeller for samarbejde mellem kommunerne og internt i kommunerne, organisation, økonomi, rekruttering af børn og unge samt forfattere og fortællere, vidensopsamling. Følgende erfaringer er lagt til grund for det videre arbejde: 1. Det er givende at arbejde med såvel fortælle- som skriveværksteder A. Skriveværksteder og sommercamp - har en veludviklet og velbeskrevet tradition og metode. Skriveværksteder uden for skoleregi tiltrækker primært børn og unge, der har nemt ved at udtrykke sig sprogligt. Disse skriveværksteder plejer de litterære talenter og kan kvalificere studerende til FGK uddannelsen i Holstebro for unge forfattere i alderen 15 til 25 år. Skriveværkstederne giver unge et fællesskab omkring den fælles interesse for litteratur, som kan udvides og styrkes ved afholdelse af sommercamps med deltagere fra hele regionen. Tilbyder man skriveværksteder til skoleklasser, vil flere børn opdage deres glæde ved at lege med og bruge sproget. Begge former for skriveværksteder er yderst relevante. B. Fortælleværksteder har ikke så velbeskrevet en tradition og metode som skriveværksteder. De tilbydes bedst til skoler og institutioner, hvor børnene befinder sig i en gruppe, som de i forvejen er trygge ved. Mundtlig fortælling styrker sprogudviklingen hos børn, der har svært ved at udtrykke sig. Hvis børns evne til at fortælle med baggrund i egne erfaringer eller valg af historier skal udvikles, skal det ske over lang tid i trygge rammer. Den erfaring peger på, at kurser for lærere, i hvordan børns egen fortælling kan inddrages i undervisningen, vil være ønskelige. 12

13 Det bør undersøges, om der findes forskningsbaseret viden vedr. værdien af, at børn selv fortæller historier. Konklusion: Projektet opfordrer kommunerne til at tage udgangspunkt i den type værksteder, der er basis for lokalt og at lade sig inspirere af andre kommuner og søge konsulentbistand vedrørende videre udvikling. 2. Kommunernes indsats skal bygge på lokale erfaringer og samarbejdsmuligheder Der er meget forskelligartede erfaringer med skrive- og fortælleværksteder i de forskellige kommuner, og det er vigtigt, at de deltagende kommuner bygger på lokale erfaringer og ressourcer og samtidig får mulighed for at udveksle erfaringer og hente inspiration hos hinanden. Det er vigtigt at undersøge samarbejdsmuligheder på tværs af institutioner, f.eks. og især biblioteker og kommunernes skoleafdelinger, børnekulturkonsulenter, kulturskoler, mv. Det er vigtigt at der tilbydes kommunerne økonomisk støtte til opstart, kyndig konsulentbistand, inspirationsmuligheder, database over forfattere og fortællere, regional sommercamp til de særligt ivrige forfatterspirer. 3. En central vidensbank og en konsulent kan være påkrævet Det er meget inspirerende at mødes og udvikle erfaringer vedrørende skrive/fortælleprojekter på tværs af hele regionen, men det er dyrt, og det skal konkurrere med mange andre tilbud. Det skal derfor undersøges, 1. om det vil være godt med ét fælles inspirations- og erfaringsmøde om året eller måske flere møder, men i forskellige hjørner af regionen, 2. om der kan udvikles en spændende form for denne udveksling via en blog eller lignende på nettet? 4. Evaluering af sommercamp, den til 1.7. med børn og unge fra 4 kommuner på Den Kreative Skole i Silkeborg. Deltagerantal: I alt: 33. Heraf 2 drenge og 31 piger. Holstebro: 6, Viborg: 10, Århus: 4, Silkeborg: 13. Deltagerne fordelte sig på 4 workshops ledet af 5 litteraturstuderende fra Århus Universitet. Graphic Novels med Heidi Nissen og Emma Louise Alnor Kreativ Skrivning med Johanne Søndergaard Poulsen Vampyrhistorier med Mie Nielsen Fantasyhistorier med Stine Nørskov Hansen Forfatteren Kenneth Bøgh Andersen gav et spændende billedforedrag om sit forfatterskab, og der var både stor lydhørhed og spørgelyst i forsamlingen. KBA bemærkede, at han tydeligt kunne mærke, at det var unge, der identificerede sig med forfatterrollen, der spurgte. Campen sluttede med oplæsning for de fremmødte forældre (som var mange). Da der også var mange oplæsere, tilrettelagde vi det sådan, at hver forfatter læste det allerbedste afsnit, som han/hun havde skrevet på campen (ca. 10 linjer!) og fortalte lidt om den sammenhæng, det indgik i. Det fungerede meget fint. Der deltog en voksen fra hver kommune som tryghedsperson for deltagerne og som praktisk hjælper. Det fungerede fint. Vi evaluerede sammen med underviserne umiddelbart efter campens afslutning, og opsamlede således: 13

14 A. Før campen: Kontakten til de studerende skulle have været meget bedre på forhånd, ansøgningsproceduren var uklar, formødet var godt. Den fælles folder med mulighed for lokal tilretning fungerede godt. Der skal være en præcis angivelse af, hvornår forældrene må komme den sidste dag. B. Undervisningen: Det er svært at differentiere nok. Det skal underviserne forberedes på. Der er stor forskel på de yngste og de ældste elever. C. Det sociale: Der kan godt være lidt mere højskolestil, dvs. morgensamling med fællessang, leg eller bevægelse. Der bør indlægges en udendørs aktivitet med bevægelse hver dag. Aftenarrangementet gik fint. Der kunne godt have været mere arrangeret på forhånd. D. Det praktiske: Der kræves megen praktisk hjælp, også selv om alle måltider undtagen morgenmaden kom udefra. Mellemmåltider var ok. Det tekniske niveau kunne godt være bedre vedr. adgang til PC, printmuligheder, whiteboards. Overnatningen fungerede helt uden problemer. Alle var enige om, at campen var en succes og gerne må gentages. Ingrid Mejer Jensen Projektkoordinator Kursusansvarlig 14

15 Aarhus Kommune Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil Aarhus ønsker fortsat at være med i projekt Historier i spil med en model, der kan skitseres således: Efterår 2011: Biblioteket tilbyder et gratis forløb med tre skriveværksteder à 4 timer kl Stedet bliver Hovedbiblioteket, da det ligger centralt i forhold til transport. Underviserne kan være de litteraturstuderende, der underviste på sommercampen i Silkeborg. Desuden kan der være mulighed for et forfatterarrangement på et af Lokalbibliotekerne. Forår 2012 Der etableres en forfatterskole med ét eller to hold i Børnekulturhusets regi i samarbejde med Aarhus Billed- og Medieskoles leder Hanne Algot Jeppesen, der selv vil stå som underviser for et skrivebegynderhold. Ligesom på de øvrige kulturskoler vil deltagerbetalingen på holdundervisningen ligge mellem 500,- og 1.000,- for et ½ år. Der vil være mulighed for at bruge fripasordningen. Samtidig fortsætter biblioteket med at tilbyde tre gratis skriveværksteder, sådan at disse skriveværksteder kan opfattes som en forløber for eller som inspiration til at deltage i forfatterskolen i Børnekulturhuset. I Lokalbibliotekerne vil der være et eller to forfatterarrangementer, hvor såvel børn fra skriveværkstedet og forfatterskolen samt andre børn inviteres. Desuden kontaktes Børn & Unge i Aarhus Kommune med henblik på at opfordre skolerne til at afholde forfatterarrangementer samt reklamere for de to tilbud til skriveglade børn. Det kunne være ønskeligt med en koordinering eller et samarbejde. De børn, som deltager i skriveværkstedet og forfatterskolen inviteres til projektets sommercamp. Det skal besluttes om det vil være med deltagerbetaling eller om Aarhus kommune betaler. Bibliotekerne vil i lighed med andre år tilbyde skriveværksteder i sommerferien. Vi har valgt fortælleværksteder fra, da vores erfaring i modningsprojektet er at denne aktivitet kun kan trække ganske få børn; men i såvel skriveværkstedet som forfatterskolen kan fortælling indgå som en del af øvelserne. Børnebibliotekskonsulent Kirsten Dyhrberg Grønne og børnekulturkonsulent Astrid Guldhammer er kontaktpersoner og sparringspartnere i forhold til projektet og underviserne. Med venlig hilsen Astrid Guldhammer Børnekulturhuset Frederiks Allé 20 A 8000 Aarhus C 15

16 Holstebro Kommune Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil Holstebro Bibliotek i samarbejde med kommunens skolebibliotekskonsulent vil gerne være medunderskriver af en ansøgning til Region Midt om videreførelse af projektet Historier i spil i projektperioden oktober 2011 til og med juli Holstebro Kommune, som også deltog i forprojektet, tilbyder i forvejen et 3-årigt undervisningsforløb med progression for årige med skrivelyst i form af et Forfattergrundkursus (FGK), som er én af 5 talentlinier under Dansk Talentakademi i Holstebro. Udvalget for Kultur og Fritid har desuden netop bevilget midler til opstart af en mini-forfatterskole for årige, som ud over at være et tilbud til en yngre aldersklasse også skal fungere som fødekæde for Forfattergrundkurset. Venlig hilsen Kirsten Marie Haugstrup Bibliotekschef 16

17 Modningsprojektets betydning for Den Kreative Skole i Silkeborg Den Kreative Skole (DKS) har været vært for projekt HISTORIER I SPIL. Tovholder er Den Kreative Skoles leder, Ulla Voss Gjesing. Sekretariatet har haft til huse på DKS, seminar og forfattercamp fandt sted her. Det har siden 2009 været Den Kreative Skoles ambition at etablere et forfatterskoletilbud til børn og unge i Silkeborg Kommune. Vi har med støtte fra Læselystpuljen og i tæt samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og skolebibliotekskonsulenten etableret FORFATTERSPORET, som indebærer 1) forsøg med forfatterbesøg, skriveøer og fortælletilbud i folkeskolerne, 2) forfatterhold på Den Kreative Skole, og 3) i 2009, 2010 og 2011 lokale forfattercamps har der været afholdt 10 forfatterbesøg/skriveøer og 2 fortælleøer på folkeskoler forskellige steder i kommunen. Børn fra andre skoler er kommet til skriveøerne, og børn herfra har meldt sig til forfatterholdet på DKS. I sæsonerne og har der kørt to forfatterhold på Den Kreative Skole med 14 elever på hvert hold. Og i 2010 anerkendte Silkeborg Kommune forfatterholdet som en etableret linje på Den Kreative Skole parallelt med musik, drama, dans og billedkunst. Holdet arbejder sammen med de andre linjer på DKS, bl.a. leverer de tekster til rockmusik, drama, billedbøger, dans og animation. Der har været afholdt 2 vintercamps (à to dage) 3 sommercamps (2 femdages og en tredages). Modningsprojektet har betydet mulighed for at udbrede de gode erfaringer til andre kommuner og sammen indgå i et tæt udviklingsarbejde. I Silkeborg har det betydet større opmærksomhed omkring forfattersporet, og den regionale forfattercamp, som fandt sted her, har motiveret flere unge til at søge ind på Forfattersporet, så vi nu har et hold på 20, hvoraf halvdelen er fortsættere. En gruppe unge har etableret egen skrivegruppe og mødes regelmæssigt, når der ikke er undervisning. På DKS planlægger vi at fortsætte udbredelsen af kendskabet til forfatterskoletilbuddet og fortsætte den tradition med forfatterbesøg og skriveøer på folkeskolerne, som vi har etableret. Vi håber, at HISTORIER I SPIL bliver en realitet fra januar 2012, så vi kan udbygge samarbejdet med andre kommuner i regionen, få oprettet et regionalt netværk for forfatterspirerne, skabe regionale forfattercamps, dele erfaringer, etablere samarbejder med gode forfattere og udvikle samarbejdet med andre kunstarter. Ingrid Mejer Jensen Projektkoordinator 17

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland

Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland Af Anne-Marie Donslund Forfatterskolen for Unge er en litterær talentudviklingsskole for bibliofile unge med skrivedrømme i kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere