Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling"

Transkript

1 Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

2 Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling Regional Udviklingsplan Et par trafikale fokuspunkter Et dynamisk planlandskab for trafik og infrastruktur Regionens Trafik og R-net Sjælland baner vejen frem. Regionen og kommunernes trafikundspil med fokus på kollektiv trafik

3 Præsentation af Region Sjælland Region Sjællands hovedopgaver er: Drift og udvikling af sygehuse Drift og udvikling af psykiatri og sociale tilbud Regional udvikling, herunder Regional kollektiv trafik Bekæmpelse af jordforurening

4 Regional Udvikling Lovbestemte opgaver udvikling Udarbejde regionale udviklingsplaner o Tilskudsmidler til regional udvikling Nedsætte vækstfora o Erhvervsudviklingsstrategi o Midler til erhvervsudvikling Koordinerede funktion på ungdomsuddannelserne Udarbejde strategi for bæredygtig udvikling Internationalt samarbejde Bestille kollektiv, regional trafik Natur, miljø og fysisk planlægning: o Jordforurening o Råstoffer o Koordinerede opgaver (bl.a. vandog naturplaner)

5 Regional udviklingsplan for Region Sjælland

6 Regional udviklingsplan Hvad skal den? Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for Natur og miljø, herunder rekreative formål, Erhverv, inkl. turisme Beskæftigelse Uddannelse og Kultur Sammenhæng til den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur Sammenhængen til tilgrænsende landes myndigheder om planog udviklingsmæssige emner Planloven 10

7 Fra planhierarki til strategi Fysisk planlægning Frem til 2007 Stat Helhedsorienteret udvikling Efter 2007 Kommuner Amt Region Aktører Kommune

8 Regional udviklingsplan Hvad skal den bruges til? Grundlag for at igangsætte handlinger Vise fremtidsbilleder på det lange sigt Sætte målsætninger på det korte sigt Grundlag for varetagelse af interesser

9 Regional udviklingsplan Tre publikationer Den regionale Udviklingsstrategi hvad vil vi opnå? Handlingsplan hvad gør vi for at opnå det? Regionale billeder hvor regionen giver et billede af, hvad vi arbejder med, og hvad vi opnår.

10 Regional udviklingsplan Væsentlige virkemidler Økonomiske virkemidler Erhvervsudviklingsmidler (Vækstforum) ca. 70 mio. kr./år Regionsrådets midler til generel regional udvikling ca. 20 mio. kr. /år Interregionale midler til samarbejde på tværs af lande EU s Strukturfonde ca. 70 mio. kr. om året (indstiller til EBST) Viden Adgang til strategisk og faglig specialviden Viden om adgang til tilskud mm. Den netværkende region Politiske og strategiske samarbejder samt interessevaretagelse Etablering af samarbejder mellem aktører Facilitering af processer på tværs af sektorer og geografi Bruxelles kontor sammen med de 17 kommuner

11 Regional udviklingsplan Vision I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationale samarbejder.

12 Regional udviklingsplan 10 målsætninger 1. Regionens velstand skal øges 2. Region Sjælland er den grønne region i Europa Kompetenceniveauet skal øges markant på alle nivauer 4. Natur, kultur, købstæder og nærheden til hovedstaden skal skabe en attraktiv region 5. Balanceret udvikling i regionen 6. Den offentlige sektor skal bruges om drivkraft for udvikling af nye ideer 7. Tiltrække test og demonstrationsprojekter 8. God tilgængelighed i alle dele af regionen 9. Regionen skal udnytte som placering som bindeled - Øst Vestdanmark Skandinavien og resten af Europa 10.Fremme interregional brobygning samt internationale perspektiver og samarbejder

13 Regional udviklingsplan Temaer Talent, ildhu og nytænkning Innovation, Sundhedsinnovation, grøn teknologi Byg på egne styrker Region Sj. går foran SMV ere, store anlægsprojekter. Kompetenceløft på alle niveauer Kompetencesatsning Region Sjælland som bindeled Internationale samarbejder, Femern, Østersø, String

14 Regional udviklingsplan Udvalgte temaer Region Sjælland som bindeled International tilgængelighed skal styrkes Kastrup lufthavn og direkte togforbindelser til denne Samspil og samarbejde med naboregionerne bedre sammenhæng i den kollektive trafik og en times transporttid til København Grøn transport i en grøn region effektiv og miljøtilpasset trafik Velfungerende infrastruktur er afgørende binde metropolerne og de mellemliggende områder sammen Kompetenceløft på alle niveauer Vejen til uddannelse skal være kort bla effektiv kollektiv transport

15 Regional udviklingsplan Handlingsplan Udvalgte forslag til handlinger: Bo leve og rejse grønt kompetence netværk grønne og effektive transport korridorer Bedre, hurtigere og grønnere trafik mobilitetsplanlægning blandt store offentlige arbejdspladser Bygge bro over Femern Bælt attraktive rabatordninger over Femern Bælt Sammen er vi stærkere String samarbejdet

16 Trafikale fokuspunkter Velstandsniveau, Indeks 100 = Landsgennemsnit Uden for Region Sjælland Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Kilde: Copenhagen Economics

17 Trafikale fokuspunkter

18 Trafikale fokuspunkter

19 Dynamisk planlandskab trafik og infrastruktur Sjællandsprojektet Region og kommuner Stationsnær byudvikling Regionens trafikplan R-net Andre regionale ruter Projekter IBU Øresund String Green Corridor Scandria Transbaltic Sjælland baner vejen frem den kollektive trafik Region og kommuner Forbedringer i den kollektive trafik Statens trafikplan Baner Staten Trafikaftaler Investeringsplaner Investeringer Sjælland baner vejen frem Region og kommuner Ønskelige større forbedringer trafik og infrastruktur Regional Udviklingsplan Generel ønskelig regional udvikling Sammenhæng til den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur Movias trafikplan Busser og lokalbaner mv.

20 Regionens trafikplan og R-net Regionsrådet vedtog 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner som grundlag for kommende trafikbestillinger Regionsrådet vedtog 5. marts 2009, at gennemførelsen af trafikplanen skulle ske inden for de eksisterende økonomiske rammer Regionsrådet vedtog 7. maj 2009 principperne for trafikplanen og implementeringen af første etape

21 Regionens trafikplan og R-net Regionale ruter 2008 Stor variation blandt linjerne Frekvens Linjeføring Betjening aften/weekend Efterlader et fragmenteret og rodet indtryk Svært at forstå Svært at markedsføre Svært at skabe gode korrespondancer mellem de enkelte transportmidler

22 Regionens trafikplan og R-net Trafikplanen blev til i et samarbejde mellem Region Sjælland, Movia og konsulentfirmaet COWI Udgangspunktet var at skabe et net, der forbandt de større byer og som tog udgangspunkt i regionale rejser Regionale busruter og lokalbaner Nettet skulle være nemt, enkelt og synligt Fokus på frekvens, rejsehastighed og gode korrespondancer Trafikplanen blev implementeret i løbende politisk og administrativ dialog med kommunerne og der blev løbende indgået aftaler

23 Regionens trafikplan og R-net Busruter og lokalbaner R-nettet i regionen lige nu : 8 busruter (finansieret af Region Sjælland) 2 busruter (samfinansieret) 1 busruter (kommune finansieret) 4 lokalbaner (finansieret af Region Sjælland)

24 Regionens trafikplan og R-net passagermæssige resultater Trafikplanen har tiltrukket flere passagerer - det forventes at stige til mere end 1 mio. R- nettet har tiltrukket flere passagerer svarende til 15% - busser 18% og lokalbaner 11% Et forventet passagerfrafald på er undgået Isoleret har en opgradering af en buslinje til R-net standard betydet en passagerfremgang på i gnm. 38 % på linjen og for baner på 11% (opgraderingen var mindre markant)

25 Regionens trafikplan og R-net økonomiske resultater Trafikplanen gennemføres inden for de økonomiske rammer: Der er opnået en årlig nettobesparelse for busserne på ca. 8,4 mio. kr. - den forventes stigende! o Herudover finansierer besparelsen de indgåede aftaler med kommunerne og andre ændringer ved implementeringen, der skønnes til årlige nettoudgifter på 13 mio. kr. Der koster årligt netto ca. 9,4 mio. kr. at opgradere de 3 baner til R-nettet den forventes faldende!

26 Regionens trafikplan og R-net Et letforståeligt net, der kan markedsføres og formidles Budskaber: Frekvens 2 gange i timen Faste minuttal Gode korrespondancer til andre tog og busser Sammenhængende net med god geografisk dækning Medier R-net hjemmeside Annoncer TV-spot og biografreklamer Flyers Hængeskilte og streamers på busser og i tog

27

28 Regionens trafikplan og R-net Fremtidige udviklingsmuligheder Flere R-buslinjer opgrader andre regionale linjer til R-net standard optage kommunale linjer, der har R-net standard i R-nettet Komfort bedre plads og siddekomfort adgang til internet og underholdning Stoppesteder og passagerinformation bedre faciliteter (læmuligheder, cykelparkering og lys) elektronisk trafikinformation Samspil statslige og regionale baner nye rejserelationer gennem bedre samspil ændret arbejdsdeling mellem statslig og regionaltrafikbetjening Klima og Miljø alternative drivmidler miljøvenlig kørsel

29 Sjælland baner vejen frem KKU Sjælland (region og kommuner i Region Sjælland) vil i realiseringen af»sjælland baner vejen frem«især have fokus på: Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Kastrup Lufthavn Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder skal der findes en ny løsning for jernbanen over Storstrømmen Etablering af fast forbindelse over Kattegat. Nedennævnte infrastrukturprojekter skal kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de tre sjællandske trafikkorridorer og den Sjællandske Tværforbindelse: Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner

30 g g g g y g g g g g Den kollektive trafik skal ses som et sammenhængende hele og styrkes som et hele: Den kollektive trafik skal ses som et sammenhængende hele og styrkes som et hele: Flere ruter R-nettet og styrkelse af bybussystemerne Flere ruter i R-nettet og styrkelse af bybussystemerne Nye produkter bringes spil; direkte busser til hovedstadsområdet og bedre samspil mellem de regionale og statslige baner Nye produkter Sjælland bringes i spil; direkte baner busser til hovedstadsområdet vejen frem og bedre samspil mellem de regionale og statslige banegionen Målrettede takstnedsættelser for pendlerne i regionen Forbedrede parker og rejs - muligheder Forbedrede parker og rejs - muligheder Den kollektive trafik KKU Sjælland vil styrke den kollektive trafik ved at fokusere på: Problemerne på de sjællandske baner skal løses nu og de fremtidige muligheder skal udnyttes: På meget kort sigt mere materiel med større kapacitet og højere frekvens På lidt længere sigt hurtigere og mere komfortabelt materiel, der kan udnytte de igangværende baneinvesteringer og bringe den kollektive trafikbetjening op på et nyt og fremadskuende niveau Den kollektive trafik skal ses som et sammenhængende hele og styrkes som et hele: Flere ruter i R-nettet og styrkelse af bybussystemerne Nye produkter bringes i spil; direkte busser til hovedstadsområdet og bedre samspil mellem de regionale og statslige baner Målrettede takstnedsættelser for pendlerne i regionen Forbedrede parker og rejs - muligheder

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere