Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Transkript

1 CMI working paper no. 1, 2013 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek<v Morten0Falch,0Anders0Henten,0Knud0Erik0Skouby,0Reza0Tadayoni Center for Communication, Media and Information technologies (CMI), Electronic Systems, AAU Copenhagen, Denmark

2 CMI Working Paper no. 1: Morten Falch, Anders Henten, Knud Erik Skouby, Reza Tadayoni (2013) Bredbåndskapacitetskrav i accesnettet, en analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv. AAU, Copenhagen ISBN: Published by: center for Communication, Media and Information technologies (CMI) Department of Electronic Systems, Aalborg University Copenhagen, A.C. Meyers Vænge 15, DK-2450 Copenhagen SV Tel URL CMI Working Papers provide a means of early dissemination of completed research, summaries of the current state of knowledge in an area, or analyses of timely issues of public policy. They provide a basis for discussion and debate after research is completed, but generally before it is published in the professional literature. CMI Papers are authored by CMI researchers, visitors and participants in CMI conferences, workshops and seminars, as well as colleagues working with CMI in its international network. Papers are refereed before publication. For additional information, contact the editors. Editor: Anders Henten, co-editor: Jannick Sørensen Downloaded from

3 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesnettet,%! Forord! Dette$notat$om$båndbreddekrav$er$skrevet$af$Morten$Falch,$Anders$Henten,$Knud$Erik$ Skouby$og$Reza$Tadayoni$fra$center$for$Communication,$Media$and$Information$ technologies$(cmi)$på$aalborg$universitet$i$københavn$i$november$og$december$2012.$ Notatet$er$skrevet$på$baggrund$af$en$henvendelse$fra$TDC$med$særlig$henblik$på$de$ diskussioner,$som$finder$sted$omkring$dækning$og$kapacitet$i$bredbåndsnettene.$ Der$er$en$stående$diskussion$om$kravene$til$udbygningen$af$bredbåndsnettene$med$TDC$ som$en$af$de$centrale$deltagere.$notatet$omhandler$et$felt$med$stærke$og$divergerende$ opfattelser$og$interesser.$notatets$mål$er$at$fremlægge$et$realistisk$bud$på$ båndbreddebehov$for$private$brugere$og$små$og$mellemstore$virksomheder$frem$til$2020$i$ lyset$af$den$teknologiske$udvikling.$ 1

4 Contents' Sammenfatning Indledning Undersøgelserafbehovforbredbåndskapacitet Udviklingiudbudogefterspørgsel Kapacitetskrævendeanvendelser...23 Tripleplaytjenester...23 TV...23 Telefoni...24 Internet...24 Video...25 Kodning...25 Kapacitetskraveneforvideo...27 Udviklingistreamingtjenesterovertid...29 Download...30 Forskelligeapplikationersdownstreamkapacitetskrav...31 TV/streamingvideo:...31 Telefoni/Videotelefoni:...31 InternetOtjenester...31 Symmetri...32 KommunikativeTjenester...33 Upload...33 Smartdevicesogderesrolle...34 Forskelligeapplikationersupstreamkapacitetskrav...34 Scenarier...35 Residential...35 SMV er...36 ByggevirksomhedOArkitekt Bredbåndteknologier...37 xdsl...38 KabelOtv...39 Fiber...40 Mobiltbredbånd

5 6. Konklusion...43 Referencer...44 ' ' 3

6 Sammenfatning' Formåletmednotateteratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.inotatetsindledningerrammernefornotatet præciseret herunderatdetdrejersigombådehustandeogsmv er;atdetforudsættes,atalelektronisk kommunikationforegårviainternet/iponetogatdedikeredebroadcastonet(terrestrisk,kabelellersatellit) ikkespillernogenrolleidenneforbindelse;atderfokuserespåbehoveneogikkedenfaktiskeefterspørgsel, hvorprisenerenvigtigparameter.dennesidstepræmisfornotatetervigtigatholdesigforøje.deteri notatetvalgtatfokuserepåbehovene,bådefordideerrelevanteisigselv,ogfordidekanpegepå karakterenafdenfremtidigefaktiskeefterspørgsel.mendenfaktiskeefterspørgselvilogsåafhængeaf prisen. Deranvendesgenerelttovæsensforskelligemetoderiundersøgelseraffremtidigebredbåndsbehov:Enten fremskrivningerafdenudbudtekapacitetpåbasisafmereellermindreempirisk baserede lovmæssigheder,eksempelvismoores lov ellernielsens lov ;ellerscenariebaseredeanalyser, hvoreksemplerpåhustandesellervirksomhederskombineredebehovforforskelligetyperanvendelser sammenstillesinkluderendefremskrivninger,bådeafnyetjenesteroginogletilfældenye kodningsteknologier.setfraenøkonomisksynsvinkelerdenenemetodetilgangudbudsorienteretogden andenefterspørgselsorienteret.vireferererinotatettilundersøgelser,somharanvendten udbudsorienterettilgang,menharvalgtatprioritereenbehovsoogefterspørgselsorienterettilgang. Derfindesrentfaktiskikkemangeoffentligttilgængeligeundersøgelseraffremtidigebehovfor bredbåndskapacitet.teleselskaberforetageranalyser,somdebasererderesfremtidigeudbudpå,mende offentliggøreskunibegrænsetomfang.idettenotatharvivalgtatrefereredekonsulentrapporter,som harspilletenrolleidenhidtidigeoffentligedebatidanmark,ogviharendvidererefereretenkelteartikler fradenmerestringentevidenskabeligelitteratur.denoverordnedekonklusionfradisseforskelligebidrag errelativtenslydende,athvismanopstilleretmaksimumoscenarie,hvorallemedlemmerienhusstand samtidiganvenderenbredvifteafdemestkapacitetskrævendetjenesteydelser,vildownstreamobehovet liggeomkring100mbpsi2020.mankandiskutere,hvorrealistiskesådannemaksimumoscenarierer.men deantagesatangiveenøvregrænse.detskalherbemærkes,atdergenereltfokuserespådownstream kapaciteten.inotatetdiskutererviogsåupstreamobehovet. InotatetsesderogsåpådenaktuellebredbåndskapacitetiDanmarkogenkelteandrelande,somDanmark sammenlignersigmedibredbåndsmæssigsammenhæng.medhensyntiludbredelseafbredbåndstår Danmarksærdelespæntiinternationalestatistikker(aktueltnr.3iOECD sbredbåndsstatistik),mendet sigesgerne,athvadangårbåndbreddeliggerdanmarknogettilbage.vedsådannesammenligningererdet dogvigtigtatpræcisere,hvaddeterdersammenlignes.iforbindelsemedbredbåndshastighedskelnesi dettenotatmellemdenmarkedsførte,denreeltopnåelige,denefterspurgteogdenfaktiskanvendte hastighed. Denmarkedsførtehastighedergernehøjereenddenreeltopnåelige.Dogkommerdetteanpå,hvaddeter dermåles.deforskelligehastighedsmålere,derfindespånettet(eksempelvishostdcellerborger.itst.dk), målerpåforskelligestrækningerpåinternettet.derkanogsåværetaleomsærligeundersøgelseraleneaf accessonetteneoeksempelvisienrefereretfccoundersøgelse(fcc,2011).mendetgenerellebilledeer,at markedsførtehastighedererhøjereenddereeltopnåelige.dererlande(bl.a.japanogsverige),hvorder 4

7 findeslangthøjeremarkedsførtehastighederenddet,mankanfindeidanmark,menforskellener væsentligmindre,nårdetdrejersigomdereeltopnåeligehastigheder. Hvadangårdenefterspurgtehastighederdenligeledesgenereltlavereenddentilgængeligehastighed.I densenestebredbåndskortlægningfraerhvervsstyrelsen(2012)havde65%afhustandeogvirksomhederi Danmarki2012adgangtilenbredbåndsforbindelsepåmindst100Mbps.Mendervarkun0,7%af bredbåndsabonnenterne,derfaktiskabonneredepåenforbindelsepå100mbpsellermere.medhensyntil denfaktiskanvendtehastighed,erdetteetkomplekstspørgsmål.hvismanserpådetgennemsnitlige forbrugperabonnentieksempelvistdc snet,vardetislutningenaf2012beskedneca.130kbps downstream.dettesvarerganskegodttillignendeforbrugstalfraandrelande.menspørgsmåleter,hvad sådannetaludtrykker.dekanbrugestilatdimensioneretransportnettene,menfordenenkeltekunde bestårtrafikkenaf klumper,f.eks.nårenvideostreamesellerdownloades.kapacitetskravetvilderfor værevæsentligthøjereenddetgennemsnitligeforbrug. Foratundersøgedisse klumper erderinotatetengennemgangafdekrav,forskelligeserviceydelserog anvendelserstiller.denprimærefokuserpåvideoindhold,eftersomdeterdentypeindhold,somstillerde størstekravtilbåndbredden,ogdestørstekravstillesligeledesafvideoteknologier,somidekommendeår vilværepåvejfrem:ultrahdtvog3dtv.dererimidlertidforskelligebehovstyperknyttettilvideoindhold; detkanentenstreamesellerdownloades,hvorstreamingafforskelligevideokvaliteterkræverforskellige påforhåndfastlagtebåndbredder,mensderveddownloadingertaleomforskelligkvalitet,idethurtigere forbindelsergiverhurtigeredownload. Kodningbehandlesogsåinotatet.Ofteoverseskodning,nårderskallavesfremskrivningeraf båndbreddekrav.derkommerkontinuerligtnyeogbedrekodningsteknologierpåmarkedet,somreducerer denbåndbredder,somtransmissionafetgivetvideoindholdkræver. Inotatetgennemgåsbåndbreddekravforenlangrækkeforskelligeserviceydelseroganvendelser.Detskali denforbindelsebemærkes,athvorbåndbreddekravenefraenkeltståendeydelsersomeksempelvis browsingellermusikostreamingkanangivesindenforrelativtstrammerammer,såkanvariationenvære lagtstørremedhensyntilanvendelsersåsomeolæringellereosundhed.herkanderbådeværetaleom anvendelser,somnæstenikkekrævernogenkapacitet,ogandreanvendelsersomkræveromkring100 Mbps.Detskalogsåbemærkes,atselvomeksempelviswebObrowsingikkekræversærligstorkapacitet,når manførstérindepåenwebside,såerdenhastighedhvormedsidenkommerfrempåskærmenafhængig afdenbåndbredde,manhartilrådighed.detskalendviderenoteres,athvorupstreamokravenehidtilhar væretvæsentligmindreenddownstreamokravene,vilderidekommendeårværestigendekravtil upstreamokapacitetenprimærtpågrundaffremvækstafcloudoteknologierogbrugergenereretindhold.. Dogvilderfortsatværeforskelpådownstreamogupstreambl.a.pågrundafdencentralerolle,somvideoO broadcastspiller. Påbasisafdefremlagteestimaterforbåndbreddekravopstillesderinotatetenkeltescenarierfor forskelligetyperhusholdningerogforskelligeslagssmv er.scenarierneskelnerbl.a.mellemetscenariefor enhusstandbenævnt ekstrem,hvordownstreamobehoveter40o130mbpsogupstreamobehoveter10 Mbps,ogen normal husstand,hvorupstreamobehovetogsåer10mpbs,menhvordownstreamobehovet er30o70mbps.forsmv ersvedkommendeerhovedkonklusionen,atderesbåndbreddekravidefleste tilfældeikkeadskillersigvæsentligtfraenhusstandmedstortkapacitetsbehov.derkanværekæmpestore 5

8 variationermellemforskelligevirksomhedsområder,mensomforhusstandenesvedkommendeerdet videooindholdet,derdriverkapacitetsbehovet. Dekapacitetsbehov,viharkunnetidentificereidettenotat,ersåledesikkesubstantieltforskelligefrade behov,somerestimeretiderapporterogvidenskabeligepapirer,somerrefereretinotatetsafsnit2. DownstreamObehovetvili2020liggepåoptilca.100Mbps,mensupstreamObehovetvilværeca.10Mbps. Etvæsentligtspørgsmåler,hvordandissebehovkanrealiseresteknologiskset.Alleredei2012var100 Mbpsdownstreamtilgængeligfor65%afhusstandeogvirksomhederiDanmark.Denhastigevæksti tilgængelighedenaf100mbpsskyldesihøjgradanvendelsenafnyteknologipåkabelnettene.i2020vilen blandingafandreteknologiersomdsl,fiberogisærmobil/ltespilleenvigtigrolle. 6

9 1. Indledning' Formåletmeddettenotateratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.iforbindelsemedoffentliggørelsenaf Højhastighedskomiteensrapporti2010, Danmarksomhøjhastighedssamfund 1,fremlagderegeringendet mål,atallehusstandeogvirksomhederi2020skalhaveadgangtilmindst100mbps.påpolitiskniveauogi pressendiskuteresdet,hvordandettemålkannås,ogformåletmedindeværendenotateratbidragemed elementertiletrealistiskgrundlagforensådandiskussioniformafenundersøgelseafbredbåndsbehoveti dekommendeår.rapportenhenvendersigsåledestiladministrativeogpolitiskebeslutningstagereog andremedinteresseikapacitetsbehoveneogdekrav,destiller,tilinfrastrukturen. Rammernefornotateterflg.: Deterkapacitetsbehovenehosdeprivatebrugereogdesmåogmellemstorevirksomheder (SMV er),derbehandles. Udgangspunkteter,ataldigitalkommunikationogtransmissionforegåroverInternetog managed IPOnet,dvs.ateksempelvisogsåbroadcastsendesoverInternet/IPOnet.Dertagesikkehensyntil andretransmissionsformer. Tidshorisontenerfremtil2020,hvilketipraksisbetyder,atdetdrejersigomdenuværendebehov ogdebehov,somtegnersigfordenærmestekommendeår. Undersøgelsenomfatterkundekrav,somstillestilaccessOnettene. Dersespåkapacitetsbehovenebådedownstream 2 ogupstream 3. Notatetomhandleriprincippetalletyperanvendelser,serviceydelserogapplikationer,herunder underholdning,undervisningogsundhed,automatiskeopdateringer,osv. VægteninotatetliggerpåbehovsOogefterspørgselssiden.Menforatunderstøtteanalysen behandlesogsåkortfattetdenteknologiskeudviklingindenfordeforskelligeaccessoteknologier, herundermobileløsninger. Selvomdeterklart,atomkostningerogpriserspillerenstorrolleforbådeudbudogefterspørgsel, erdisseforholdikkemedtagetinotatet. Detersomnævntkapacitetsbehovenehosdeprivate(brugere(og(SMV er,dererifokus.dersesikkepå kapacitetskravenefrastorevirksomhederoginstitutioner.sådannevirksomhederoginstitutionerindgår somregelsæraftalermedtelevirksomhederne.hvadangårdeprivatebrugere,erdeikkenogenhomogen gruppe,oginotatetsesderderforpåforskelligescenarierrelaterettilforskelligetyperhusstande.doger detivæsentliggraddensammeslagsanvendelser,somkræverhøjkapacitetideforskelligehusstandstyper. HvadangårSMV er,erdetenmegetmereforskelligartetkategori.detgælderbådestørrelsesmæssigtog 1 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen, Downstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekanhentedatafrainternettet.Downstreamerbl.a.relevant,når husstandeogvirksomhederskalhent sellerstreamefilmogmusik.(erhvervsstyrelsen2012) 3 Upstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekansendedatatilandrebrugereellertilserverepåinternettet. Upstreamkapaciteterafbetydning,nårbrugereskalsend ,uploadebillederogfilm,deltageivideokonferencer mv.(erhvervsstyrelsen2012) 7

10 mht.typerafanvendelse.derkaneksempelvisværemindrevirksomheder,somarbejderindenfor højteknologimedmegetavanceredecomputermodeller,somkræverhøjtransmissionskapacitet.meni sidsteinstanserdetosomforprivatebrugereovideookommunikation,somkræverdenstørstebåndbredde. KapacitetsbehovenehosSMV ervilsåledesideflestetilfældeikkeliggeoverkapacitetsbehovenehos husstande,hvorflereforskelligevideokommunikationsformererianvendelsesamtidig.denafgørende forskelmellemprivatehusstandeogsmv erkanliggei,atsmv erkanhaveserverekørende,hvormange kunderskalhaveadgangsamtidig.deterderforoftepåupstreamosiden,atsmv erkanhavestørrebehov endprivatebrugere. Udgangspunkteter,atal(kommunikation(foregår(via(Internet(og( managed (IP:net.Broadcastforegåridag overvejendeviaentenkabelotvonet,satellitellerterrestrisktv.ogselvomingenafdissekanalervilblive afskaffetinden2020,erderistigendegradtaleomvideokommunikationoverinternet/iponet.dette gælderogsåbroadcast.derfortagesderinotatetikkehensyntilden aflastning afinternettet/iponet,som andretransmissionsformertilbyder. Tidshorisontenerfremtil erdentidshorisont,derfortidenoftestarbejdesmedbådepåEUO planiforbindelsemed ADigitalAgendaforEurope (EC,2010)ogiDanmark,jvf.regeringensmålsætning vedrørendemindst100mbpsi2020.irealitetendrejerdetsigomanvendelser,somviserpåmarkedeti dagogidenærmestekommendeår. Notatetbeskæftigersigkunmedaccess:nettene.Detskalbemærkes,atenforlillekapacitetogsåkan forekommeiandredeleafnettene,eksempelvisideinternationaleinternetexchanges.mennotatet koncentrerersigomaccessonettene. Notatetundersøgerkapacitetsbehovenebådehvadangårdownstream(og(upstream.Ofteerderkunfokus pådownstreamokapaciteten,mendervilistigendegradblivebrugforstørreupstreamokapacitetbådefor privatebrugere,somanvendertovejsvideokommunikation,ogsomanvendercloudobaseredetjenester,og hvadangårsmv er,dersomnævntkanhavebehovformangeudadgåendekommunikationskanaler. Deteriprincippetalle(typer(anvendelser,somundersøges.Menfokusvilliggepådeanvendelser,som kræverstørstkapacitet.detdrejersigførstogfremmestomvideoobaseredeapplikationer,hvorbådehigh Definition(HD)og3Dstillerstigendekravtilbåndbredden.Hvisdetomhandlerspecifikkeapplikationer, someksempelvishdtv,erdetmuligtmedgodpræcisionatbestemmebåndbreddekravet,menhvisderer taleomområdersomeohealthellereolæring,afhængerdetfuldstædigaf,hvilkespecifikke tjenester/applikationer,derertaleom.detkanbådedrejesigomapplikationer,somkrævermegetlille båndbredde,ogapplikationersomkræverstorbåndbredde.debåndbreddekrævendeapplikationervil gerneinkludereenellerandenformforvideo. Vægteninotatetliggerpåbehovs:(og(efterspørgselssiden.Dogvilderogsåblivesetpåbredbåndsudbuddet idanmarkogeksemplerfraenkelteandrelande.desudenomtalesstatusogudviklingsmulighederforde forskelligeaccessoteknologier,herundermobileløsninger.dererenlangtraditionforpubliceringaf forskningogudviklingindenforforskelligeaccessoteknologiersudviklingsmuligheder.ligeledeserderstadig bedreinternationalstatistikvedr.udbudtebåndbredder.dererogsågodstatistikvedrørendehvilke båndbredder,derefterspørges.menbehoveneforbredbådskapaciteterkunbehandletimindreomfangi deneksisterendestatistik.hererdetvigtigtatskelnemellembehovogefterspørgsel.efterspørgseleren 8

11 markedsbaseretterm,somomhandlerdenfaktiskeefterspørgselmedieretafbl.a.priser.behovderimoder enmerediffusterm,someruafhængigafprissætningen.behovhenvisertildet,mangodtkunneønskesig ellerharbrugfor.menårsagentil,atdetopåtrodsafdendiffusekarakteroervigtigtatsepåbehoveter,at behovetkangiveenindikationaf,hvordandenfremtidigefaktiskeefterspørgselviludviklesig. Enandenpræcisering,somkanværevigtig,erenskelnenmellemteoretiskkapacitet,denipraksismulige kapacitet,denmarkedsførtekapacitet,denreeltopnåeligekapacitet,denefterspurgtekapacitetogden faktiskanvendtekapacitet.deterikkealtid,atensådanskelnenharenfremtrædenderolleidiskussioner afbredbåndsudviklingen,mensdetikkeerualmindeligt,atdenmarkedsførtekapacitetoverstigerdenreelt opnåelige.ogdenefterspurgtekapacitetliggerfordeflestebrugerenogetunderdenhøjestemarkedsførte kapacitet. Inotatetbehandlesomkostninger(og(prisikkeOdettepåtrodsafatomkostningerogprisafnaturlige årsagerermegetvigtigefaktorerforbredbåndsudviklingen.menformåletmedatsættebehoveticentrum eratfokuserepåudviklingenidekommendeår,udenatdette forurenes afdenaktuelleomkostningsoog prisstruktur. Dererflereandreproblemstillinger,somhellerikkebehandlesinotatet.Detdrejersigbl.a.omdepolitiske initiativer,derkantagesforatfremmebredbåndsudviklingen.detdrejersigogsåom,hvorvidtdeter efterspørgslenaftjenesterogapplikationer,somdriverudbuddetafnetoinfrastruktur,ellerhvorvidtdeter denstigendekapacitetinettene,somergrundlagetforudviklingenafbåndbreddekrævendeanvendelser. Sagener,atdererengensidigpåvirkning.Efterspørgslenaftjenesterogapplikationerpåvirkerudbuddet, somviderepåvirkerefterspørgslenafkapacitet,sompåvirkerudbuddetafkapacitet.ogpåvirkningengår ogsådenandenvej fraudbuddetafkapacitettilefterspørgslenaftjenesterogapplikationer. Iafsnit2sesderpåpubliceredeundersøgelserafbehovetforbåndbredde.Sådanneundersøgelserudgør endelafgrundlagetfornotatetsegneestimaterogindgåridenendeligediskussionafbehovetfor båndbredde.afsnit3vedrørerdenfaktiskebredbåndsudviklingidanmark,ogdersesogsåpåenkelte eksemplerpålande,hvorfiberiaccessonetteneerlængerefremme.afsnit4behandlerkapacitetskrævende anvendelser.detteafsniterdetcentraleinotatet,eftersomdetundersøgerdeforskelligeanvendelserog dekrav,detstillertilbredbåndskapaciteten.etunderafsnitomhandlersymmetriproblematikken,dvs. forholdetmellemdownoogupstreamokapaciteten.etandetunderafsnitskitsererforskelligescenarier isærhvadangårbehovethosforskelligetyperhusstande.endeligerderføropsummeringogkonklusion fokuspådenbredbåndskapacitet,somforskelligeaccessoteknologierstillertilrådighedmedsærligvægtpå mobileteknologier. ( ' 9

12 2. Undersøgelser'af'behov'for'bredbåndskapacitet' Overraskendenokfindesderkunfåundersøgelserafdefremtidigebehovforbredbåndskapacitet.Der findesendelkonsulentrapporterogmangewebsider,hvorkapacitetsbehoveneiforbindelsemedenkelte ydelseromtales,ogkunfåvidenskabelige,merestringentepublikationer.idansksammenhængblevder produceretogpubliceretnogleundersøgelseriforbindelsemedhøjhastighedskomiteensarbejdei Sidenharderikkeværetoffentliggjortmeresubstantielleundersøgelser. SominputtilHøjhastighedskomiteenudarbejdedeGartnerInc.enrapportmedtitlen Vurderingaf fremtidensbehovforbredbånd (Gartner,2009).Rapportenhavdetoformål:Undersøge behovetfor bredbåndiår2013 oghvordanforventesbehovetatudviklesigfremtilår2020 samtendiskussion af hvorstorendelaffremtidensbredbåndsbehovmarkedet(kan)ventesattilfredsstille.(gartner,2009,s. 3).Iindeværendenotatervikuninteresseretidetførstespørgsmål,dvs. behovet forbredbånd. Gartnerundersøgerbehovetfratovinkler:Udbudssidenogefterspørgselssiden.Påudbudssidener metodenenfremskrivningafudbuddetafbredbåndpåbasisafdetsomkaldesmooreslov.dennelover baseretpåenempiriskobserveretudviklingafcomputeresprocessorkraftogsiger,atprocessorkraften fordobleshver18.måned.hvisdetteoverførestilbredbåndsområdet,betyderdet,athvis bredbåndsudbuddet(downstream)i2008igennemsnitvar4mbpsviludbuddetgennemsnitligtværeca.50 Mbpsi2013og1Gbpsi2020(Gartner,2009,s.6).DisseberegningersammenstillerGartnermeden fremskrivningafteknologikapacitetenforhenholdsvisdsl(ca.50mbps),fiber(ca.1gbps),kabel(ca.150 Mbps)ogLTE(ca.100Mbps)ogkonkluderer,atefter2013vildetkunværefiber,derkanleveredenifølge Mooreslovfremskrevnebredbåndskapacitet. PåefterspørgselssidendiskutererGartnerOrapportenførstdet,dekalder consumerization afteknologier, hvilketibredbåndssammenhængbetyder,atdetihøjgradvilværedeprivateforbrugere,somdriver efterspørgslenafbredbånd.selvomvirksomhederefterspørgerandreydelserendprivateforbrugere,vil infrastrukturenifølgegartnerværedensamme,ogbåndbreddekravenevilikkeværestørreendhosde privatebrugere(gartner,2009,s.10).rapportenestimererbåndbreddekravetforenlangrækkeydelser, ogdeterisærliggradtreområder,somvildrivebehovetforbredbåndfremtil2020ifølgegartner: ApplikationermedvideoiHDOkvalitet,InternetspilogSaaS(SoftwareasaService).Gartnerestimerer,at videoi3dvilkræveendownstreamkapacitetpå300+mbps,atinternetspilvilkræveoptilflerehundrede Mbps,ogatSaaSvilstillekravom200+Mbps(Gartner,2009,s.11).Nårdissetalsammenstillesmedden fremskrevneteknologikapacitetfordeforskelligebredbåndsteknologier,erkonklusionenendnuengang,at kunfiberkanleveredet,somkrævesforatkunneleveresådanneydelser. UdoverMooreslovnævnerGartnerOrapportenogsåkortdenmindrekendteGilderslov.GeorgeGilderer enamerikanskteknooentusiast,somimodsætningtilmoorespecifiktharsetpåbredbåndsudviklingenog pådenbaggrundmeneratkunnekonkludere,atbredbåndshastighedenstigermedenfaktor3perår hvilketharvistsigatværeganskeurealistisk.mankanogsånævnedanskejakobnielsenslov,somsiger,at denbåndbredde,somavanceredebrugerekanfåadgangtil,stiger50%perår.gennemsnitligebrugerenår førsttilsammeniveau,somdeavanceredebrugeremed2o3årsforsinkelse.jakobnielsenerverdenskendt 4 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen,

13 indenforit usability,menharogsåpåbasisafegneerfaringermeddenbåndbredde,hanharkunnetkøbe, observeret,atdennestigermed50%omåret detersåblevettilnielsenslov 5. I2008udarbejdedekonsulentfirmaetVenturaforFibretotheHomeCouncilEurope,someren organisationtilfremmeafinvesteringeriftthonetværkenrapport, Studytoassessbroadbandbandwidth usageandkeytrendsineurope (Ventura,2008).RapportenindgikpålinjemedGartnerOrapporteni Højhastighedskomiteensarbejdei2009ogindeholdertreforskelligetilgangetilbredbåndsproblematikken. Denførstetilgangundersøger,omNielsenslovergældendefordelande,rapportenserpå.Denanden tilgangdrejersigomvæksteniinternetotrafikken.dettredjeelementomhandlerdeninternetotrafik,som genereresafhenholdsvisfiberobrugereogadslobrugere. Rapportenviser,atNielsenslovialtovervejendegradgælderfordeundersøgtelandeiEuropa.Sverigeer doggåetnogethurtigerefremendnielsenslovforeskriver.forunitedkingdomsvedkommendesiger Nielsenslov,atavanceredebrugereidownstreamvilhave100Mbpstilderesrådighedi2015og1Gbpsi 2020(Ventura,2008,s.10).Forandrelandekandetgåhurtigere.HvadangårvæksteniInternetOtrafikken gårdetikkesåstærktsomvækstenibåndbredde.venturaberegner,atinternetotrafikkenforden gennemsnitligebrugerstigerca.20%omåretidenobserveredeperiode,2002o2007(ventura,2008,s20). Vurderingenerdog,atdennevækstvilstige,nårvideooverInternetblivermerealmindeligt.Endeligviser rapporten,atisverige,somerdetlandieuropa,derhardenstørsteudbredelseaffiberiaccessonettene, generererfiberobrugereca.3gangesåmegettrafiksomadslobrugere(ventura,2008,s.24).rapporten konkludererpådenbaggrund,atrådighedoverenstørrebåndbreddefårbrugernetilatgenereremere trafik. Imarts2009publiceredeTheInformationTechnologyInnovationFoundation(ITIF)fraUSAen rapport, Theneedforspeed:TheimportanceofnextOgenerationbroadbandnetworks (ITIF,2009).Her diskuteresdemangeforskelligenyeanvendelser,som nextogeneration bredbåndgivermulighedfor, herunderforskelligevideooformer,somstillerkravtilinfrastrukturen.denanvendelse,derifølgerapporten kræverdenhøjestebåndbredde,er VeryHighOResolutionHDVideoconferencing,somkræver15Mbpsi bådedownoogupstreamohastighed(itif,2009,5).rapportenkoncentrerersigomfireforskellige anvendelsesområder: dramatiskhurtigerefiloverførsel,transmissionafstreamingvideo,realtidso telesamarbejde,ogmulighedenforatbrugemangeapplikationersamtidig.rapportenbeskriverdesudenet scenarieforenfamiliepåfiremedlemmer,hvormorenerigangmedenvideokonferenceisammenhæng medhendeshjemmebaseredearbejde,farenserfodboldihdtvoformat,detenebarnbrugeren videoforbindelseirelationtilsitskolearbejde,ogdetandetbarnerigangmedetinteraktivtonlinespil.alti altvurdererrapporten,atdettegiveranledningtiletsamletforbrugpåmereend90mbps(itif,s.7). IetbilagtilHøjhastighedskomiteensrapport Danmarksomhøjhastighedssamfund udarbejdedeit Telestyrelsen(ITST)enrapportvedrørende Infrastruktur (ITST,2009).Irapportensafsnit4omdet fremtidigekapacitetsbehovgennemgåritstforskelligeestimater,herunderovennævnterapporterfra GartnerogITIF.PåbasisafdisserapportersammenstillerITSTentabeloverdownOogupstreamObehovved enlangrækkeforskelligeanvendelser fraiptelefonimedetkapacitetsbehovpå0,2mbpsbeggevejetil teletilstedeværelsemedetkapacitetsbehovpå15mbpsbeggeveje(refereretfraitiforapporten).itsto 5 Disse love ersomnævntempiriskbaseredeprojektionerudenteoretiskforankring,mendadeivarierendegrad indgåridebattenjf.nedenfor,erdenævnther. 11

14 rapportenopstillertoscenarier( Familiemedbørn og Detældreægtepar )ogslutter,atfamilienmed børni2013vilhaveetdownstreamobehovpå50mbpsogetupstreamobehovpå10/20mbps.detældre ægteparvilhaveetbehovpå10mbps(downstream)og5mbps(upstream)(itst,2009). Imarts2009,kortførstartenpåHøjhastighedskomiteensarbejde,udsendteDanskEnergietindlægi debattenomudviklingenafbredbåndidanmark: Vision megabittilalle (DanskEnergi,2009). UdoverenrækkeforslagtilpolitiskhandlingforatstyrkebredbåndsudviklingeniDanmarkindeholder pjecenenkortfattetoversigtoveroffentligebredbåndsinitiativeriandrelandeplusendiskussionafden samfundsmæssigebetydningafudbredelsenafhøjhastighedsbredbånd.desudenerderenopridsningafen langrækkeanvendelserafbredbånd(aktuelleogunderfortsatudvikling),herundervideoindholdihdo kvalitet,socialeindholdstjenester,onlinegaming,cloudcomputing,distanceundervisning,osv.det understreges,atderikkealeneertaleomdownstreammenogsåupstream,hvilketstillerkravtil infrastrukturensarkitektur(danskenergi,2009,s.5o6).formåletmedpjeceneratargumentereforen hurtigimplementeringafudbredelsenafhøjhastighedsadgangtilalle mindst100mbpstilallehusstande in2015. Derfindeskunetmoderatantalmerevidenskabelig,stringentepublikationer,somomhandlerdet fremtidigebehovforbåndbreddeiaccessonettene,mensderfindesenrigholdigtekniskovidenskabelig litteraturomdehastigtvoksendebåndbredder,somnyeteknologiskelandvindingergivermulighedfor.der findesogsåenvismængdelitteraturomudviklingenidensamledeinternetokommunikationpåglobaltplan ogdekrav,detstillertildenfremtidigeinfrastruktur,eksempelvistelegeography s Globalbandwidth researchservice (Telegeography,2012). Quantifyingthebroadbandacccessbandwidthdemandsoftypicalhomeusers (HarropArmitage,2006) ereteksempelpåenvidenskabeligtmerestringentpublikation.artiklenserpåforskelligeapplikationer, sompådettidspunktvarialmindeliganvendelse(videoibådestandardoghdokvalitet,audio,spil,ogwebo surfing,filoverførselogeomail)ogpåanvendelserafopådettidspunktomerefremtidsrettetkarakter (telemetriiforbindelsemedkropoghjem,ultraohdtv,teletilstedeværelse,telearbejdeogvirtualreality applikationerplusandreapplikationerirelationtilføleo,smagsooglugtesans). Artiklensestimater,atietscenariemed5familiemedlemmer,somallebrugerforskelligeapplikationer, herunderhdovideo,vildetsamlededownstreamoforbrugværegodt100mbpsvedanvendelseafdeopå daværendetidspunktoeksisterendekompressionsteknologier(codecs)(harroparmitage,2006,s.4).ved mereavanceredecodecsvildetteforbrugkunnereducerestilknap60mbps.detteforudsætterdog,siger artiklen,atderertaleomet managed netværkmedenformforqosomekanisme.hvisderertaleom et besteffort net,hvorderaleneeranvendtstatistiskmultiplexing,kanforbrugetløbeheltoppå1gbps (HarropAmitage,2006,s.5). IIEEECommunicationsMagazine,november2012estimeresdenglobaleInternetOtrafik( FutureFiberOToO TheOHomebandwidthdemandsfavorTimeDivisionMultiplexingPassiveOpticalNetworks (Harsteadog Sharpe,2012)).PåbasisafdetofteciteredeCiscoVisualNetworkingIndexogpåbasisafdetglobaleantal bredbåndsabonnenterberegnesførstiartiklen,atdetgennemsnitligeforbrugperabonnenter100o200 kbpsmedenårligvækstpå25%.dernæstrefererartiklenjapansketalfraenartikelfra2011,somviser,at detgennemsnitligeforbrugijapaner100kbpsperbrugermedenårligvækstpå20%.detteerdog gennemsnitstal,ogvisersåledeshverkennogetomfordelingenpåforskelligetyperbrugereogejheller 12

15 nogetomsvingningeritrafikkenmellemtop(peak)og dal.artiklengørdesudenopmærksompå,atdisse talerreneinternetotal,ogikkeinkluderermanagedipotrafiksomiforeksempeltripleoplay.efterdisse indledendebemærkningererartiklenshovedbidragenopgørelseover,hvilkebåndbredderforskellige videoformaterkræverfremtil2020.årsagentil,atderfokuserespåvideo,er,atdetifølgeforfatterneer video,somstillerdestørstekravtilbåndbreddeitripleoplayaccessonet.imodsætningtildemeresimple fremskrivningerafbåndbreddekravindregnerharsteadogsharpeogsådebåndbreddegevinster,som videoocodecsgiveranledningtil.forfatternehenvisertildet,somkaldesmccann slov,somsiger,atden bitrate,somkrævesforatopnåsammeaudiooogvideokvalitet,halvereshvertfemteår.harsteadog Sharpeanvenderidenforbindelseetkonservativtestimat.DesætterbitrateOreduktionentilatfaldefra7til 5%overentiårsperiodestartendei2010.Hvismanserpåetscenarie,hvorenfamiliepåsammetid anvenderfirevideostrømme,oghvorkvalitetenstigerfraeksisterendestandardformatertilforskellige UHDOformater(UltraHighDefinition)Oinklusiv3DUHD vildenøvregrænseforbredbåndskravetstigefra ca.30mbpsi2011tilca.115mbpsi2020. Somkonklusionpådetteafsnitskalførstbemærkes,atdergrundlæggendeertoforskelligetilgangetilat undersøgebehovetforbåndbreddeiderefereredepublikationer.deneneserpåudbudssidenoganvender forskellige love (tommelfingerregler)tilatforudsigebehovet entenmooreslov,gilderslovellernielsens lov.gilderslovliggerherklartidenhøjeende,hvorimoddetoandreliggerpånogenlundesammeniveau.i bredbåndssammenhængernielsenslovsandsynligvisdenempiriskbedstunderbyggede.gartner(2009) nårfremtiletbehovfordownstreamokapacitetpå50mbpsi2013og1gbpsi2020påbasisafmooreslov. Ventura(2008)kommerfremtillignedetal:100Mbpsi2015og1Gbpsi2020.Denandentilgangserpå efterspørgselssidenogundersøgerkravenefradeenkelteanvendelserogopstillerscenarierfordet samledeforbrugskravforforskelligefamiliesammensætninger. Derskalogsågøresopmærksompå,atflereandretilgangekunnebenyttes.Inæsteafsnitiindeværende notatvilvisepåudviklingenidenfaktiskefterspurgtekapacitet.mankanogsåundersøgeudviklingeniden faktiskforbrugtekapacitet.dettegørviiindeværendenotatvedatsepåtrafikkenitdc snet.ide refereredeundersøgelsererdetkunventuraorapportenogartiklenafharstadogsharpe(2012),derserpå stigningenidenfaktiskeinternetotrafik.resultatetiventuraorapportenerenårligstigningpå20%forden gennemsnitligeinternetobruger.harsteadogsharpekommerfremtiltalpåsammeniveau. Vedsammenstillingafdetoforskelligehovedtilgangemåkonklusionenvære,atresultaterneliggepå sammenniveaupådetkortesigt(2013eller2015).pådetlængeresigterdetikkemuligtatsammenligne detometoder,eftersomefterspørgselstilgangesjældentangiverennøjagtigtidshorisont.deneneste rapport,somskillersigudpåefterspørgselssiden,ergartnerorapporten(gartner,2009),somkommerfrem tilmegethøjtestimater højereendnogenafdeandreestimater.resultaterneideandrerapporterer nogenlundeensartede.idenlaveendeliggeritst sbilagsrapport(itst,2009).estimatetforen Familie medbørn liggerpå50mbpsdownstreamog10/20mbpsupstreami2013.deøvrigerapporterligger omkring100mbps:itif(90+mbps),danskenergi(100mbpsi2015),harroparmitage(100mbps)og HarsteadSharpe(115Mbps). Tilslutskalbemærkes,atflereafderefereredeundersøgelsesmetoderermegetsimple.Dertagesofteikke forbeholdforønskeromdownlaodhastighederiforbindelsemeddownloadafvideo.dethandlerom realtidsapplikationerogstreaming.bortsetfradevidenskabeligtmerestringenteartiklertagesderheller 13

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

En ny dagsorden for telepolitikken? Morten Falch & Anders Henten

En ny dagsorden for telepolitikken? Morten Falch & Anders Henten CMI working paper no. 10, 2015 En ny dagsorden for telepolitikken? Morten Falch & Anders Henten Center for Communication, Media and Information technologies (CMI), Electronic Systems, AAU Copenhagen, Denmark

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Department of Control Engineering Distributed Real-time Systems Avancerede Datanet Udviklingen i Netværksarkitekturer Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Avancerede

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt. Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk

ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt. Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk 1 Project: ASETA Adaptive Surveying and Early treatment of crops with a Team of Autonomous

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android & Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &. Windows standarder - Er tendensen mod et marked eller flere?"

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect Samarbejde mellem og GlobalConnect GlobalConnect FILMEN GlobalConnect The Movie Vores DNA Danmark som førende it-nation. GlobalConnect gøder jorden Vores DNA Vi laver infrastruktur Danmark har bygget:

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Så lad dem dog få fingrende i farsen! - de første pointer fra et igangværende forskningsprojekt om, hvad der skaber unges lyst til

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda:

ELTEL NETWORKS. Eltel Networks Mobile Unit. Agenda: Eltel Networks Mobile Unit ELTEL NETWORKS Agenda: Hvordan servicerer Eltel markedet for mobilitet. Hvordan sikres den nødvendige kapacitet, når man går mobil. Landscape of modern infrastructure Morten

Læs mere

Debugging er teamwork

Debugging er teamwork Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2017 Debugging er teamwork Villefrance, Rasmus; Madsen, Arne Lynge Publication date: 2013 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere