Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Transkript

1 CMI working paper no. 1, 2013 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek<v Morten0Falch,0Anders0Henten,0Knud0Erik0Skouby,0Reza0Tadayoni Center for Communication, Media and Information technologies (CMI), Electronic Systems, AAU Copenhagen, Denmark

2 CMI Working Paper no. 1: Morten Falch, Anders Henten, Knud Erik Skouby, Reza Tadayoni (2013) Bredbåndskapacitetskrav i accesnettet, en analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv. AAU, Copenhagen ISBN: Published by: center for Communication, Media and Information technologies (CMI) Department of Electronic Systems, Aalborg University Copenhagen, A.C. Meyers Vænge 15, DK-2450 Copenhagen SV Tel URL CMI Working Papers provide a means of early dissemination of completed research, summaries of the current state of knowledge in an area, or analyses of timely issues of public policy. They provide a basis for discussion and debate after research is completed, but generally before it is published in the professional literature. CMI Papers are authored by CMI researchers, visitors and participants in CMI conferences, workshops and seminars, as well as colleagues working with CMI in its international network. Papers are refereed before publication. For additional information, contact the editors. Editor: Anders Henten, co-editor: Jannick Sørensen Downloaded from

3 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesnettet,%! Forord! Dette$notat$om$båndbreddekrav$er$skrevet$af$Morten$Falch,$Anders$Henten,$Knud$Erik$ Skouby$og$Reza$Tadayoni$fra$center$for$Communication,$Media$and$Information$ technologies$(cmi)$på$aalborg$universitet$i$københavn$i$november$og$december$2012.$ Notatet$er$skrevet$på$baggrund$af$en$henvendelse$fra$TDC$med$særlig$henblik$på$de$ diskussioner,$som$finder$sted$omkring$dækning$og$kapacitet$i$bredbåndsnettene.$ Der$er$en$stående$diskussion$om$kravene$til$udbygningen$af$bredbåndsnettene$med$TDC$ som$en$af$de$centrale$deltagere.$notatet$omhandler$et$felt$med$stærke$og$divergerende$ opfattelser$og$interesser.$notatets$mål$er$at$fremlægge$et$realistisk$bud$på$ båndbreddebehov$for$private$brugere$og$små$og$mellemstore$virksomheder$frem$til$2020$i$ lyset$af$den$teknologiske$udvikling.$ 1

4 Contents' Sammenfatning Indledning Undersøgelserafbehovforbredbåndskapacitet Udviklingiudbudogefterspørgsel Kapacitetskrævendeanvendelser...23 Tripleplaytjenester...23 TV...23 Telefoni...24 Internet...24 Video...25 Kodning...25 Kapacitetskraveneforvideo...27 Udviklingistreamingtjenesterovertid...29 Download...30 Forskelligeapplikationersdownstreamkapacitetskrav...31 TV/streamingvideo:...31 Telefoni/Videotelefoni:...31 InternetOtjenester...31 Symmetri...32 KommunikativeTjenester...33 Upload...33 Smartdevicesogderesrolle...34 Forskelligeapplikationersupstreamkapacitetskrav...34 Scenarier...35 Residential...35 SMV er...36 ByggevirksomhedOArkitekt Bredbåndteknologier...37 xdsl...38 KabelOtv...39 Fiber...40 Mobiltbredbånd

5 6. Konklusion...43 Referencer...44 ' ' 3

6 Sammenfatning' Formåletmednotateteratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.inotatetsindledningerrammernefornotatet præciseret herunderatdetdrejersigombådehustandeogsmv er;atdetforudsættes,atalelektronisk kommunikationforegårviainternet/iponetogatdedikeredebroadcastonet(terrestrisk,kabelellersatellit) ikkespillernogenrolleidenneforbindelse;atderfokuserespåbehoveneogikkedenfaktiskeefterspørgsel, hvorprisenerenvigtigparameter.dennesidstepræmisfornotatetervigtigatholdesigforøje.deteri notatetvalgtatfokuserepåbehovene,bådefordideerrelevanteisigselv,ogfordidekanpegepå karakterenafdenfremtidigefaktiskeefterspørgsel.mendenfaktiskeefterspørgselvilogsåafhængeaf prisen. Deranvendesgenerelttovæsensforskelligemetoderiundersøgelseraffremtidigebredbåndsbehov:Enten fremskrivningerafdenudbudtekapacitetpåbasisafmereellermindreempirisk baserede lovmæssigheder,eksempelvismoores lov ellernielsens lov ;ellerscenariebaseredeanalyser, hvoreksemplerpåhustandesellervirksomhederskombineredebehovforforskelligetyperanvendelser sammenstillesinkluderendefremskrivninger,bådeafnyetjenesteroginogletilfældenye kodningsteknologier.setfraenøkonomisksynsvinkelerdenenemetodetilgangudbudsorienteretogden andenefterspørgselsorienteret.vireferererinotatettilundersøgelser,somharanvendten udbudsorienterettilgang,menharvalgtatprioritereenbehovsoogefterspørgselsorienterettilgang. Derfindesrentfaktiskikkemangeoffentligttilgængeligeundersøgelseraffremtidigebehovfor bredbåndskapacitet.teleselskaberforetageranalyser,somdebasererderesfremtidigeudbudpå,mende offentliggøreskunibegrænsetomfang.idettenotatharvivalgtatrefereredekonsulentrapporter,som harspilletenrolleidenhidtidigeoffentligedebatidanmark,ogviharendvidererefereretenkelteartikler fradenmerestringentevidenskabeligelitteratur.denoverordnedekonklusionfradisseforskelligebidrag errelativtenslydende,athvismanopstilleretmaksimumoscenarie,hvorallemedlemmerienhusstand samtidiganvenderenbredvifteafdemestkapacitetskrævendetjenesteydelser,vildownstreamobehovet liggeomkring100mbpsi2020.mankandiskutere,hvorrealistiskesådannemaksimumoscenarierer.men deantagesatangiveenøvregrænse.detskalherbemærkes,atdergenereltfokuserespådownstream kapaciteten.inotatetdiskutererviogsåupstreamobehovet. InotatetsesderogsåpådenaktuellebredbåndskapacitetiDanmarkogenkelteandrelande,somDanmark sammenlignersigmedibredbåndsmæssigsammenhæng.medhensyntiludbredelseafbredbåndstår Danmarksærdelespæntiinternationalestatistikker(aktueltnr.3iOECD sbredbåndsstatistik),mendet sigesgerne,athvadangårbåndbreddeliggerdanmarknogettilbage.vedsådannesammenligningererdet dogvigtigtatpræcisere,hvaddeterdersammenlignes.iforbindelsemedbredbåndshastighedskelnesi dettenotatmellemdenmarkedsførte,denreeltopnåelige,denefterspurgteogdenfaktiskanvendte hastighed. Denmarkedsførtehastighedergernehøjereenddenreeltopnåelige.Dogkommerdetteanpå,hvaddeter dermåles.deforskelligehastighedsmålere,derfindespånettet(eksempelvishostdcellerborger.itst.dk), målerpåforskelligestrækningerpåinternettet.derkanogsåværetaleomsærligeundersøgelseraleneaf accessonetteneoeksempelvisienrefereretfccoundersøgelse(fcc,2011).mendetgenerellebilledeer,at markedsførtehastighedererhøjereenddereeltopnåelige.dererlande(bl.a.japanogsverige),hvorder 4

7 findeslangthøjeremarkedsførtehastighederenddet,mankanfindeidanmark,menforskellener væsentligmindre,nårdetdrejersigomdereeltopnåeligehastigheder. Hvadangårdenefterspurgtehastighederdenligeledesgenereltlavereenddentilgængeligehastighed.I densenestebredbåndskortlægningfraerhvervsstyrelsen(2012)havde65%afhustandeogvirksomhederi Danmarki2012adgangtilenbredbåndsforbindelsepåmindst100Mbps.Mendervarkun0,7%af bredbåndsabonnenterne,derfaktiskabonneredepåenforbindelsepå100mbpsellermere.medhensyntil denfaktiskanvendtehastighed,erdetteetkomplekstspørgsmål.hvismanserpådetgennemsnitlige forbrugperabonnentieksempelvistdc snet,vardetislutningenaf2012beskedneca.130kbps downstream.dettesvarerganskegodttillignendeforbrugstalfraandrelande.menspørgsmåleter,hvad sådannetaludtrykker.dekanbrugestilatdimensioneretransportnettene,menfordenenkeltekunde bestårtrafikkenaf klumper,f.eks.nårenvideostreamesellerdownloades.kapacitetskravetvilderfor værevæsentligthøjereenddetgennemsnitligeforbrug. Foratundersøgedisse klumper erderinotatetengennemgangafdekrav,forskelligeserviceydelserog anvendelserstiller.denprimærefokuserpåvideoindhold,eftersomdeterdentypeindhold,somstillerde størstekravtilbåndbredden,ogdestørstekravstillesligeledesafvideoteknologier,somidekommendeår vilværepåvejfrem:ultrahdtvog3dtv.dererimidlertidforskelligebehovstyperknyttettilvideoindhold; detkanentenstreamesellerdownloades,hvorstreamingafforskelligevideokvaliteterkræverforskellige påforhåndfastlagtebåndbredder,mensderveddownloadingertaleomforskelligkvalitet,idethurtigere forbindelsergiverhurtigeredownload. Kodningbehandlesogsåinotatet.Ofteoverseskodning,nårderskallavesfremskrivningeraf båndbreddekrav.derkommerkontinuerligtnyeogbedrekodningsteknologierpåmarkedet,somreducerer denbåndbredder,somtransmissionafetgivetvideoindholdkræver. Inotatetgennemgåsbåndbreddekravforenlangrækkeforskelligeserviceydelseroganvendelser.Detskali denforbindelsebemærkes,athvorbåndbreddekravenefraenkeltståendeydelsersomeksempelvis browsingellermusikostreamingkanangivesindenforrelativtstrammerammer,såkanvariationenvære lagtstørremedhensyntilanvendelsersåsomeolæringellereosundhed.herkanderbådeværetaleom anvendelser,somnæstenikkekrævernogenkapacitet,ogandreanvendelsersomkræveromkring100 Mbps.Detskalogsåbemærkes,atselvomeksempelviswebObrowsingikkekræversærligstorkapacitet,når manførstérindepåenwebside,såerdenhastighedhvormedsidenkommerfrempåskærmenafhængig afdenbåndbredde,manhartilrådighed.detskalendviderenoteres,athvorupstreamokravenehidtilhar væretvæsentligmindreenddownstreamokravene,vilderidekommendeårværestigendekravtil upstreamokapacitetenprimærtpågrundaffremvækstafcloudoteknologierogbrugergenereretindhold.. Dogvilderfortsatværeforskelpådownstreamogupstreambl.a.pågrundafdencentralerolle,somvideoO broadcastspiller. Påbasisafdefremlagteestimaterforbåndbreddekravopstillesderinotatetenkeltescenarierfor forskelligetyperhusholdningerogforskelligeslagssmv er.scenarierneskelnerbl.a.mellemetscenariefor enhusstandbenævnt ekstrem,hvordownstreamobehoveter40o130mbpsogupstreamobehoveter10 Mbps,ogen normal husstand,hvorupstreamobehovetogsåer10mpbs,menhvordownstreamobehovet er30o70mbps.forsmv ersvedkommendeerhovedkonklusionen,atderesbåndbreddekravidefleste tilfældeikkeadskillersigvæsentligtfraenhusstandmedstortkapacitetsbehov.derkanværekæmpestore 5

8 variationermellemforskelligevirksomhedsområder,mensomforhusstandenesvedkommendeerdet videooindholdet,derdriverkapacitetsbehovet. Dekapacitetsbehov,viharkunnetidentificereidettenotat,ersåledesikkesubstantieltforskelligefrade behov,somerestimeretiderapporterogvidenskabeligepapirer,somerrefereretinotatetsafsnit2. DownstreamObehovetvili2020liggepåoptilca.100Mbps,mensupstreamObehovetvilværeca.10Mbps. Etvæsentligtspørgsmåler,hvordandissebehovkanrealiseresteknologiskset.Alleredei2012var100 Mbpsdownstreamtilgængeligfor65%afhusstandeogvirksomhederiDanmark.Denhastigevæksti tilgængelighedenaf100mbpsskyldesihøjgradanvendelsenafnyteknologipåkabelnettene.i2020vilen blandingafandreteknologiersomdsl,fiberogisærmobil/ltespilleenvigtigrolle. 6

9 1. Indledning' Formåletmeddettenotateratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.iforbindelsemedoffentliggørelsenaf Højhastighedskomiteensrapporti2010, Danmarksomhøjhastighedssamfund 1,fremlagderegeringendet mål,atallehusstandeogvirksomhederi2020skalhaveadgangtilmindst100mbps.påpolitiskniveauogi pressendiskuteresdet,hvordandettemålkannås,ogformåletmedindeværendenotateratbidragemed elementertiletrealistiskgrundlagforensådandiskussioniformafenundersøgelseafbredbåndsbehoveti dekommendeår.rapportenhenvendersigsåledestiladministrativeogpolitiskebeslutningstagereog andremedinteresseikapacitetsbehoveneogdekrav,destiller,tilinfrastrukturen. Rammernefornotateterflg.: Deterkapacitetsbehovenehosdeprivatebrugereogdesmåogmellemstorevirksomheder (SMV er),derbehandles. Udgangspunkteter,ataldigitalkommunikationogtransmissionforegåroverInternetog managed IPOnet,dvs.ateksempelvisogsåbroadcastsendesoverInternet/IPOnet.Dertagesikkehensyntil andretransmissionsformer. Tidshorisontenerfremtil2020,hvilketipraksisbetyder,atdetdrejersigomdenuværendebehov ogdebehov,somtegnersigfordenærmestekommendeår. Undersøgelsenomfatterkundekrav,somstillestilaccessOnettene. Dersespåkapacitetsbehovenebådedownstream 2 ogupstream 3. Notatetomhandleriprincippetalletyperanvendelser,serviceydelserogapplikationer,herunder underholdning,undervisningogsundhed,automatiskeopdateringer,osv. VægteninotatetliggerpåbehovsOogefterspørgselssiden.Menforatunderstøtteanalysen behandlesogsåkortfattetdenteknologiskeudviklingindenfordeforskelligeaccessoteknologier, herundermobileløsninger. Selvomdeterklart,atomkostningerogpriserspillerenstorrolleforbådeudbudogefterspørgsel, erdisseforholdikkemedtagetinotatet. Detersomnævntkapacitetsbehovenehosdeprivate(brugere(og(SMV er,dererifokus.dersesikkepå kapacitetskravenefrastorevirksomhederoginstitutioner.sådannevirksomhederoginstitutionerindgår somregelsæraftalermedtelevirksomhederne.hvadangårdeprivatebrugere,erdeikkenogenhomogen gruppe,oginotatetsesderderforpåforskelligescenarierrelaterettilforskelligetyperhusstande.doger detivæsentliggraddensammeslagsanvendelser,somkræverhøjkapacitetideforskelligehusstandstyper. HvadangårSMV er,erdetenmegetmereforskelligartetkategori.detgælderbådestørrelsesmæssigtog 1 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen, Downstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekanhentedatafrainternettet.Downstreamerbl.a.relevant,når husstandeogvirksomhederskalhent sellerstreamefilmogmusik.(erhvervsstyrelsen2012) 3 Upstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekansendedatatilandrebrugereellertilserverepåinternettet. Upstreamkapaciteterafbetydning,nårbrugereskalsend ,uploadebillederogfilm,deltageivideokonferencer mv.(erhvervsstyrelsen2012) 7

10 mht.typerafanvendelse.derkaneksempelvisværemindrevirksomheder,somarbejderindenfor højteknologimedmegetavanceredecomputermodeller,somkræverhøjtransmissionskapacitet.meni sidsteinstanserdetosomforprivatebrugereovideookommunikation,somkræverdenstørstebåndbredde. KapacitetsbehovenehosSMV ervilsåledesideflestetilfældeikkeliggeoverkapacitetsbehovenehos husstande,hvorflereforskelligevideokommunikationsformererianvendelsesamtidig.denafgørende forskelmellemprivatehusstandeogsmv erkanliggei,atsmv erkanhaveserverekørende,hvormange kunderskalhaveadgangsamtidig.deterderforoftepåupstreamosiden,atsmv erkanhavestørrebehov endprivatebrugere. Udgangspunkteter,atal(kommunikation(foregår(via(Internet(og( managed (IP:net.Broadcastforegåridag overvejendeviaentenkabelotvonet,satellitellerterrestrisktv.ogselvomingenafdissekanalervilblive afskaffetinden2020,erderistigendegradtaleomvideokommunikationoverinternet/iponet.dette gælderogsåbroadcast.derfortagesderinotatetikkehensyntilden aflastning afinternettet/iponet,som andretransmissionsformertilbyder. Tidshorisontenerfremtil erdentidshorisont,derfortidenoftestarbejdesmedbådepåEUO planiforbindelsemed ADigitalAgendaforEurope (EC,2010)ogiDanmark,jvf.regeringensmålsætning vedrørendemindst100mbpsi2020.irealitetendrejerdetsigomanvendelser,somviserpåmarkedeti dagogidenærmestekommendeår. Notatetbeskæftigersigkunmedaccess:nettene.Detskalbemærkes,atenforlillekapacitetogsåkan forekommeiandredeleafnettene,eksempelvisideinternationaleinternetexchanges.mennotatet koncentrerersigomaccessonettene. Notatetundersøgerkapacitetsbehovenebådehvadangårdownstream(og(upstream.Ofteerderkunfokus pådownstreamokapaciteten,mendervilistigendegradblivebrugforstørreupstreamokapacitetbådefor privatebrugere,somanvendertovejsvideokommunikation,ogsomanvendercloudobaseredetjenester,og hvadangårsmv er,dersomnævntkanhavebehovformangeudadgåendekommunikationskanaler. Deteriprincippetalle(typer(anvendelser,somundersøges.Menfokusvilliggepådeanvendelser,som kræverstørstkapacitet.detdrejersigførstogfremmestomvideoobaseredeapplikationer,hvorbådehigh Definition(HD)og3Dstillerstigendekravtilbåndbredden.Hvisdetomhandlerspecifikkeapplikationer, someksempelvishdtv,erdetmuligtmedgodpræcisionatbestemmebåndbreddekravet,menhvisderer taleomområdersomeohealthellereolæring,afhængerdetfuldstædigaf,hvilkespecifikke tjenester/applikationer,derertaleom.detkanbådedrejesigomapplikationer,somkrævermegetlille båndbredde,ogapplikationersomkræverstorbåndbredde.debåndbreddekrævendeapplikationervil gerneinkludereenellerandenformforvideo. Vægteninotatetliggerpåbehovs:(og(efterspørgselssiden.Dogvilderogsåblivesetpåbredbåndsudbuddet idanmarkogeksemplerfraenkelteandrelande.desudenomtalesstatusogudviklingsmulighederforde forskelligeaccessoteknologier,herundermobileløsninger.dererenlangtraditionforpubliceringaf forskningogudviklingindenforforskelligeaccessoteknologiersudviklingsmuligheder.ligeledeserderstadig bedreinternationalstatistikvedr.udbudtebåndbredder.dererogsågodstatistikvedrørendehvilke båndbredder,derefterspørges.menbehoveneforbredbådskapaciteterkunbehandletimindreomfangi deneksisterendestatistik.hererdetvigtigtatskelnemellembehovogefterspørgsel.efterspørgseleren 8

11 markedsbaseretterm,somomhandlerdenfaktiskeefterspørgselmedieretafbl.a.priser.behovderimoder enmerediffusterm,someruafhængigafprissætningen.behovhenvisertildet,mangodtkunneønskesig ellerharbrugfor.menårsagentil,atdetopåtrodsafdendiffusekarakteroervigtigtatsepåbehoveter,at behovetkangiveenindikationaf,hvordandenfremtidigefaktiskeefterspørgselviludviklesig. Enandenpræcisering,somkanværevigtig,erenskelnenmellemteoretiskkapacitet,denipraksismulige kapacitet,denmarkedsførtekapacitet,denreeltopnåeligekapacitet,denefterspurgtekapacitetogden faktiskanvendtekapacitet.deterikkealtid,atensådanskelnenharenfremtrædenderolleidiskussioner afbredbåndsudviklingen,mensdetikkeerualmindeligt,atdenmarkedsførtekapacitetoverstigerdenreelt opnåelige.ogdenefterspurgtekapacitetliggerfordeflestebrugerenogetunderdenhøjestemarkedsførte kapacitet. Inotatetbehandlesomkostninger(og(prisikkeOdettepåtrodsafatomkostningerogprisafnaturlige årsagerermegetvigtigefaktorerforbredbåndsudviklingen.menformåletmedatsættebehoveticentrum eratfokuserepåudviklingenidekommendeår,udenatdette forurenes afdenaktuelleomkostningsoog prisstruktur. Dererflereandreproblemstillinger,somhellerikkebehandlesinotatet.Detdrejersigbl.a.omdepolitiske initiativer,derkantagesforatfremmebredbåndsudviklingen.detdrejersigogsåom,hvorvidtdeter efterspørgslenaftjenesterogapplikationer,somdriverudbuddetafnetoinfrastruktur,ellerhvorvidtdeter denstigendekapacitetinettene,somergrundlagetforudviklingenafbåndbreddekrævendeanvendelser. Sagener,atdererengensidigpåvirkning.Efterspørgslenaftjenesterogapplikationerpåvirkerudbuddet, somviderepåvirkerefterspørgslenafkapacitet,sompåvirkerudbuddetafkapacitet.ogpåvirkningengår ogsådenandenvej fraudbuddetafkapacitettilefterspørgslenaftjenesterogapplikationer. Iafsnit2sesderpåpubliceredeundersøgelserafbehovetforbåndbredde.Sådanneundersøgelserudgør endelafgrundlagetfornotatetsegneestimaterogindgåridenendeligediskussionafbehovetfor båndbredde.afsnit3vedrørerdenfaktiskebredbåndsudviklingidanmark,ogdersesogsåpåenkelte eksemplerpålande,hvorfiberiaccessonetteneerlængerefremme.afsnit4behandlerkapacitetskrævende anvendelser.detteafsniterdetcentraleinotatet,eftersomdetundersøgerdeforskelligeanvendelserog dekrav,detstillertilbredbåndskapaciteten.etunderafsnitomhandlersymmetriproblematikken,dvs. forholdetmellemdownoogupstreamokapaciteten.etandetunderafsnitskitsererforskelligescenarier isærhvadangårbehovethosforskelligetyperhusstande.endeligerderføropsummeringogkonklusion fokuspådenbredbåndskapacitet,somforskelligeaccessoteknologierstillertilrådighedmedsærligvægtpå mobileteknologier. ( ' 9

12 2. Undersøgelser'af'behov'for'bredbåndskapacitet' Overraskendenokfindesderkunfåundersøgelserafdefremtidigebehovforbredbåndskapacitet.Der findesendelkonsulentrapporterogmangewebsider,hvorkapacitetsbehoveneiforbindelsemedenkelte ydelseromtales,ogkunfåvidenskabelige,merestringentepublikationer.idansksammenhængblevder produceretogpubliceretnogleundersøgelseriforbindelsemedhøjhastighedskomiteensarbejdei Sidenharderikkeværetoffentliggjortmeresubstantielleundersøgelser. SominputtilHøjhastighedskomiteenudarbejdedeGartnerInc.enrapportmedtitlen Vurderingaf fremtidensbehovforbredbånd (Gartner,2009).Rapportenhavdetoformål:Undersøge behovetfor bredbåndiår2013 oghvordanforventesbehovetatudviklesigfremtilår2020 samtendiskussion af hvorstorendelaffremtidensbredbåndsbehovmarkedet(kan)ventesattilfredsstille.(gartner,2009,s. 3).Iindeværendenotatervikuninteresseretidetførstespørgsmål,dvs. behovet forbredbånd. Gartnerundersøgerbehovetfratovinkler:Udbudssidenogefterspørgselssiden.Påudbudssidener metodenenfremskrivningafudbuddetafbredbåndpåbasisafdetsomkaldesmooreslov.dennelover baseretpåenempiriskobserveretudviklingafcomputeresprocessorkraftogsiger,atprocessorkraften fordobleshver18.måned.hvisdetteoverførestilbredbåndsområdet,betyderdet,athvis bredbåndsudbuddet(downstream)i2008igennemsnitvar4mbpsviludbuddetgennemsnitligtværeca.50 Mbpsi2013og1Gbpsi2020(Gartner,2009,s.6).DisseberegningersammenstillerGartnermeden fremskrivningafteknologikapacitetenforhenholdsvisdsl(ca.50mbps),fiber(ca.1gbps),kabel(ca.150 Mbps)ogLTE(ca.100Mbps)ogkonkluderer,atefter2013vildetkunværefiber,derkanleveredenifølge Mooreslovfremskrevnebredbåndskapacitet. PåefterspørgselssidendiskutererGartnerOrapportenførstdet,dekalder consumerization afteknologier, hvilketibredbåndssammenhængbetyder,atdetihøjgradvilværedeprivateforbrugere,somdriver efterspørgslenafbredbånd.selvomvirksomhederefterspørgerandreydelserendprivateforbrugere,vil infrastrukturenifølgegartnerværedensamme,ogbåndbreddekravenevilikkeværestørreendhosde privatebrugere(gartner,2009,s.10).rapportenestimererbåndbreddekravetforenlangrækkeydelser, ogdeterisærliggradtreområder,somvildrivebehovetforbredbåndfremtil2020ifølgegartner: ApplikationermedvideoiHDOkvalitet,InternetspilogSaaS(SoftwareasaService).Gartnerestimerer,at videoi3dvilkræveendownstreamkapacitetpå300+mbps,atinternetspilvilkræveoptilflerehundrede Mbps,ogatSaaSvilstillekravom200+Mbps(Gartner,2009,s.11).Nårdissetalsammenstillesmedden fremskrevneteknologikapacitetfordeforskelligebredbåndsteknologier,erkonklusionenendnuengang,at kunfiberkanleveredet,somkrævesforatkunneleveresådanneydelser. UdoverMooreslovnævnerGartnerOrapportenogsåkortdenmindrekendteGilderslov.GeorgeGilderer enamerikanskteknooentusiast,somimodsætningtilmoorespecifiktharsetpåbredbåndsudviklingenog pådenbaggrundmeneratkunnekonkludere,atbredbåndshastighedenstigermedenfaktor3perår hvilketharvistsigatværeganskeurealistisk.mankanogsånævnedanskejakobnielsenslov,somsiger,at denbåndbredde,somavanceredebrugerekanfåadgangtil,stiger50%perår.gennemsnitligebrugerenår førsttilsammeniveau,somdeavanceredebrugeremed2o3årsforsinkelse.jakobnielsenerverdenskendt 4 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen,

13 indenforit usability,menharogsåpåbasisafegneerfaringermeddenbåndbredde,hanharkunnetkøbe, observeret,atdennestigermed50%omåret detersåblevettilnielsenslov 5. I2008udarbejdedekonsulentfirmaetVenturaforFibretotheHomeCouncilEurope,someren organisationtilfremmeafinvesteringeriftthonetværkenrapport, Studytoassessbroadbandbandwidth usageandkeytrendsineurope (Ventura,2008).RapportenindgikpålinjemedGartnerOrapporteni Højhastighedskomiteensarbejdei2009ogindeholdertreforskelligetilgangetilbredbåndsproblematikken. Denførstetilgangundersøger,omNielsenslovergældendefordelande,rapportenserpå.Denanden tilgangdrejersigomvæksteniinternetotrafikken.dettredjeelementomhandlerdeninternetotrafik,som genereresafhenholdsvisfiberobrugereogadslobrugere. Rapportenviser,atNielsenslovialtovervejendegradgælderfordeundersøgtelandeiEuropa.Sverigeer doggåetnogethurtigerefremendnielsenslovforeskriver.forunitedkingdomsvedkommendesiger Nielsenslov,atavanceredebrugereidownstreamvilhave100Mbpstilderesrådighedi2015og1Gbpsi 2020(Ventura,2008,s.10).Forandrelandekandetgåhurtigere.HvadangårvæksteniInternetOtrafikken gårdetikkesåstærktsomvækstenibåndbredde.venturaberegner,atinternetotrafikkenforden gennemsnitligebrugerstigerca.20%omåretidenobserveredeperiode,2002o2007(ventura,2008,s20). Vurderingenerdog,atdennevækstvilstige,nårvideooverInternetblivermerealmindeligt.Endeligviser rapporten,atisverige,somerdetlandieuropa,derhardenstørsteudbredelseaffiberiaccessonettene, generererfiberobrugereca.3gangesåmegettrafiksomadslobrugere(ventura,2008,s.24).rapporten konkludererpådenbaggrund,atrådighedoverenstørrebåndbreddefårbrugernetilatgenereremere trafik. Imarts2009publiceredeTheInformationTechnologyInnovationFoundation(ITIF)fraUSAen rapport, Theneedforspeed:TheimportanceofnextOgenerationbroadbandnetworks (ITIF,2009).Her diskuteresdemangeforskelligenyeanvendelser,som nextogeneration bredbåndgivermulighedfor, herunderforskelligevideooformer,somstillerkravtilinfrastrukturen.denanvendelse,derifølgerapporten kræverdenhøjestebåndbredde,er VeryHighOResolutionHDVideoconferencing,somkræver15Mbpsi bådedownoogupstreamohastighed(itif,2009,5).rapportenkoncentrerersigomfireforskellige anvendelsesområder: dramatiskhurtigerefiloverførsel,transmissionafstreamingvideo,realtidso telesamarbejde,ogmulighedenforatbrugemangeapplikationersamtidig.rapportenbeskriverdesudenet scenarieforenfamiliepåfiremedlemmer,hvormorenerigangmedenvideokonferenceisammenhæng medhendeshjemmebaseredearbejde,farenserfodboldihdtvoformat,detenebarnbrugeren videoforbindelseirelationtilsitskolearbejde,ogdetandetbarnerigangmedetinteraktivtonlinespil.alti altvurdererrapporten,atdettegiveranledningtiletsamletforbrugpåmereend90mbps(itif,s.7). IetbilagtilHøjhastighedskomiteensrapport Danmarksomhøjhastighedssamfund udarbejdedeit Telestyrelsen(ITST)enrapportvedrørende Infrastruktur (ITST,2009).Irapportensafsnit4omdet fremtidigekapacitetsbehovgennemgåritstforskelligeestimater,herunderovennævnterapporterfra GartnerogITIF.PåbasisafdisserapportersammenstillerITSTentabeloverdownOogupstreamObehovved enlangrækkeforskelligeanvendelser fraiptelefonimedetkapacitetsbehovpå0,2mbpsbeggevejetil teletilstedeværelsemedetkapacitetsbehovpå15mbpsbeggeveje(refereretfraitiforapporten).itsto 5 Disse love ersomnævntempiriskbaseredeprojektionerudenteoretiskforankring,mendadeivarierendegrad indgåridebattenjf.nedenfor,erdenævnther. 11

14 rapportenopstillertoscenarier( Familiemedbørn og Detældreægtepar )ogslutter,atfamilienmed børni2013vilhaveetdownstreamobehovpå50mbpsogetupstreamobehovpå10/20mbps.detældre ægteparvilhaveetbehovpå10mbps(downstream)og5mbps(upstream)(itst,2009). Imarts2009,kortførstartenpåHøjhastighedskomiteensarbejde,udsendteDanskEnergietindlægi debattenomudviklingenafbredbåndidanmark: Vision megabittilalle (DanskEnergi,2009). UdoverenrækkeforslagtilpolitiskhandlingforatstyrkebredbåndsudviklingeniDanmarkindeholder pjecenenkortfattetoversigtoveroffentligebredbåndsinitiativeriandrelandeplusendiskussionafden samfundsmæssigebetydningafudbredelsenafhøjhastighedsbredbånd.desudenerderenopridsningafen langrækkeanvendelserafbredbånd(aktuelleogunderfortsatudvikling),herundervideoindholdihdo kvalitet,socialeindholdstjenester,onlinegaming,cloudcomputing,distanceundervisning,osv.det understreges,atderikkealeneertaleomdownstreammenogsåupstream,hvilketstillerkravtil infrastrukturensarkitektur(danskenergi,2009,s.5o6).formåletmedpjeceneratargumentereforen hurtigimplementeringafudbredelsenafhøjhastighedsadgangtilalle mindst100mbpstilallehusstande in2015. Derfindeskunetmoderatantalmerevidenskabelig,stringentepublikationer,somomhandlerdet fremtidigebehovforbåndbreddeiaccessonettene,mensderfindesenrigholdigtekniskovidenskabelig litteraturomdehastigtvoksendebåndbredder,somnyeteknologiskelandvindingergivermulighedfor.der findesogsåenvismængdelitteraturomudviklingenidensamledeinternetokommunikationpåglobaltplan ogdekrav,detstillertildenfremtidigeinfrastruktur,eksempelvistelegeography s Globalbandwidth researchservice (Telegeography,2012). Quantifyingthebroadbandacccessbandwidthdemandsoftypicalhomeusers (HarropArmitage,2006) ereteksempelpåenvidenskabeligtmerestringentpublikation.artiklenserpåforskelligeapplikationer, sompådettidspunktvarialmindeliganvendelse(videoibådestandardoghdokvalitet,audio,spil,ogwebo surfing,filoverførselogeomail)ogpåanvendelserafopådettidspunktomerefremtidsrettetkarakter (telemetriiforbindelsemedkropoghjem,ultraohdtv,teletilstedeværelse,telearbejdeogvirtualreality applikationerplusandreapplikationerirelationtilføleo,smagsooglugtesans). Artiklensestimater,atietscenariemed5familiemedlemmer,somallebrugerforskelligeapplikationer, herunderhdovideo,vildetsamlededownstreamoforbrugværegodt100mbpsvedanvendelseafdeopå daværendetidspunktoeksisterendekompressionsteknologier(codecs)(harroparmitage,2006,s.4).ved mereavanceredecodecsvildetteforbrugkunnereducerestilknap60mbps.detteforudsætterdog,siger artiklen,atderertaleomet managed netværkmedenformforqosomekanisme.hvisderertaleom et besteffort net,hvorderaleneeranvendtstatistiskmultiplexing,kanforbrugetløbeheltoppå1gbps (HarropAmitage,2006,s.5). IIEEECommunicationsMagazine,november2012estimeresdenglobaleInternetOtrafik( FutureFiberOToO TheOHomebandwidthdemandsfavorTimeDivisionMultiplexingPassiveOpticalNetworks (Harsteadog Sharpe,2012)).PåbasisafdetofteciteredeCiscoVisualNetworkingIndexogpåbasisafdetglobaleantal bredbåndsabonnenterberegnesførstiartiklen,atdetgennemsnitligeforbrugperabonnenter100o200 kbpsmedenårligvækstpå25%.dernæstrefererartiklenjapansketalfraenartikelfra2011,somviser,at detgennemsnitligeforbrugijapaner100kbpsperbrugermedenårligvækstpå20%.detteerdog gennemsnitstal,ogvisersåledeshverkennogetomfordelingenpåforskelligetyperbrugereogejheller 12

15 nogetomsvingningeritrafikkenmellemtop(peak)og dal.artiklengørdesudenopmærksompå,atdisse talerreneinternetotal,ogikkeinkluderermanagedipotrafiksomiforeksempeltripleoplay.efterdisse indledendebemærkningererartiklenshovedbidragenopgørelseover,hvilkebåndbredderforskellige videoformaterkræverfremtil2020.årsagentil,atderfokuserespåvideo,er,atdetifølgeforfatterneer video,somstillerdestørstekravtilbåndbreddeitripleoplayaccessonet.imodsætningtildemeresimple fremskrivningerafbåndbreddekravindregnerharsteadogsharpeogsådebåndbreddegevinster,som videoocodecsgiveranledningtil.forfatternehenvisertildet,somkaldesmccann slov,somsiger,atden bitrate,somkrævesforatopnåsammeaudiooogvideokvalitet,halvereshvertfemteår.harsteadog Sharpeanvenderidenforbindelseetkonservativtestimat.DesætterbitrateOreduktionentilatfaldefra7til 5%overentiårsperiodestartendei2010.Hvismanserpåetscenarie,hvorenfamiliepåsammetid anvenderfirevideostrømme,oghvorkvalitetenstigerfraeksisterendestandardformatertilforskellige UHDOformater(UltraHighDefinition)Oinklusiv3DUHD vildenøvregrænseforbredbåndskravetstigefra ca.30mbpsi2011tilca.115mbpsi2020. Somkonklusionpådetteafsnitskalførstbemærkes,atdergrundlæggendeertoforskelligetilgangetilat undersøgebehovetforbåndbreddeiderefereredepublikationer.deneneserpåudbudssidenoganvender forskellige love (tommelfingerregler)tilatforudsigebehovet entenmooreslov,gilderslovellernielsens lov.gilderslovliggerherklartidenhøjeende,hvorimoddetoandreliggerpånogenlundesammeniveau.i bredbåndssammenhængernielsenslovsandsynligvisdenempiriskbedstunderbyggede.gartner(2009) nårfremtiletbehovfordownstreamokapacitetpå50mbpsi2013og1gbpsi2020påbasisafmooreslov. Ventura(2008)kommerfremtillignedetal:100Mbpsi2015og1Gbpsi2020.Denandentilgangserpå efterspørgselssidenogundersøgerkravenefradeenkelteanvendelserogopstillerscenarierfordet samledeforbrugskravforforskelligefamiliesammensætninger. Derskalogsågøresopmærksompå,atflereandretilgangekunnebenyttes.Inæsteafsnitiindeværende notatvilvisepåudviklingenidenfaktiskefterspurgtekapacitet.mankanogsåundersøgeudviklingeniden faktiskforbrugtekapacitet.dettegørviiindeværendenotatvedatsepåtrafikkenitdc snet.ide refereredeundersøgelsererdetkunventuraorapportenogartiklenafharstadogsharpe(2012),derserpå stigningenidenfaktiskeinternetotrafik.resultatetiventuraorapportenerenårligstigningpå20%forden gennemsnitligeinternetobruger.harsteadogsharpekommerfremtiltalpåsammeniveau. Vedsammenstillingafdetoforskelligehovedtilgangemåkonklusionenvære,atresultaterneliggepå sammenniveaupådetkortesigt(2013eller2015).pådetlængeresigterdetikkemuligtatsammenligne detometoder,eftersomefterspørgselstilgangesjældentangiverennøjagtigtidshorisont.deneneste rapport,somskillersigudpåefterspørgselssiden,ergartnerorapporten(gartner,2009),somkommerfrem tilmegethøjtestimater højereendnogenafdeandreestimater.resultaterneideandrerapporterer nogenlundeensartede.idenlaveendeliggeritst sbilagsrapport(itst,2009).estimatetforen Familie medbørn liggerpå50mbpsdownstreamog10/20mbpsupstreami2013.deøvrigerapporterligger omkring100mbps:itif(90+mbps),danskenergi(100mbpsi2015),harroparmitage(100mbps)og HarsteadSharpe(115Mbps). Tilslutskalbemærkes,atflereafderefereredeundersøgelsesmetoderermegetsimple.Dertagesofteikke forbeholdforønskeromdownlaodhastighederiforbindelsemeddownloadafvideo.dethandlerom realtidsapplikationerogstreaming.bortsetfradevidenskabeligtmerestringenteartiklertagesderheller 13

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android & Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &. Windows standarder - Er tendensen mod et marked eller flere?"

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Christian Strand. Managing Director @ MARVELOUS. 1999: Motorola Timeport 260. 2002: Sony Ericsson T68i. 2004: Sony Ericsson P900.

Christian Strand. Managing Director @ MARVELOUS. 1999: Motorola Timeport 260. 2002: Sony Ericsson T68i. 2004: Sony Ericsson P900. Christian Strand Managing Director @ MARVELOUS 1999: Motorola Timeport 260 2002: Sony Ericsson T68i 2004: Sony Ericsson P900 2005: Qtek 9100 2007: HTC 3300 2009: HTC Touch HD 2011: iphone 4 INDEX #MARVELOUS

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect Samarbejde mellem og GlobalConnect GlobalConnect FILMEN GlobalConnect The Movie Vores DNA Danmark som førende it-nation. GlobalConnect gøder jorden Vores DNA Vi laver infrastruktur Danmark har bygget:

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus FTTH-teori FTTH-teori Man kan i bund og grund sige at der er tale om en fiberforbindelse ud til den enkelte husstand. Der findes to grundlæggende varianter PON (Passive Optical Network) og AON (Aktiv Optical

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Agenda: Traffic Shaping

Agenda: Traffic Shaping Value Added Distributør Agenda: Traffic Shaping Hvad er båndbreddestyring/applikationskontrol egentlig? Herunder; Traffic shaping vs. QoS Højere kvalitet samt mulighed for flere services på samme båndbredde

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard

Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard university of copenhagen Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation).

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation). 1 Participation som magtmekanisme - mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning? 05.05.2011 Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen Bio: Marianne Kristiansen Associate

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM)

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Selvevalueringsmødet blev afholdt fredag den 15/8 2014 på A.C. Meyers Vænge 15 i København. Deltagere: Ekstern faglig

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Hydrologisk modellering af North China Plain

Hydrologisk modellering af North China Plain HYACINT Afsluttende seminar 20. marts 2013 Hydrologisk modellering af North China Plain Michael Kristensen mikr@alectia.com North China Plain (NCP) Total areal: 142,000 km 2 ~3 x DK Befolkningstal: ~130

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Figur 9. Hybrid kabel

Figur 9. Hybrid kabel Fiber i andre lande Der bliver lagt fiber ud i mange lande, men her kan vi se, at der bruges mange forskellige installationsmaterialer. Så her er nogle billeder fra den store verden. Fiber i Grønland Der

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere