Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Transkript

1 CMI working paper no. 1, 2013 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek<v Morten0Falch,0Anders0Henten,0Knud0Erik0Skouby,0Reza0Tadayoni Center for Communication, Media and Information technologies (CMI), Electronic Systems, AAU Copenhagen, Denmark

2 CMI Working Paper no. 1: Morten Falch, Anders Henten, Knud Erik Skouby, Reza Tadayoni (2013) Bredbåndskapacitetskrav i accesnettet, en analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv. AAU, Copenhagen ISBN: Published by: center for Communication, Media and Information technologies (CMI) Department of Electronic Systems, Aalborg University Copenhagen, A.C. Meyers Vænge 15, DK-2450 Copenhagen SV Tel URL CMI Working Papers provide a means of early dissemination of completed research, summaries of the current state of knowledge in an area, or analyses of timely issues of public policy. They provide a basis for discussion and debate after research is completed, but generally before it is published in the professional literature. CMI Papers are authored by CMI researchers, visitors and participants in CMI conferences, workshops and seminars, as well as colleagues working with CMI in its international network. Papers are refereed before publication. For additional information, contact the editors. Editor: Anders Henten, co-editor: Jannick Sørensen Downloaded from

3 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesnettet,%! Forord! Dette$notat$om$båndbreddekrav$er$skrevet$af$Morten$Falch,$Anders$Henten,$Knud$Erik$ Skouby$og$Reza$Tadayoni$fra$center$for$Communication,$Media$and$Information$ technologies$(cmi)$på$aalborg$universitet$i$københavn$i$november$og$december$2012.$ Notatet$er$skrevet$på$baggrund$af$en$henvendelse$fra$TDC$med$særlig$henblik$på$de$ diskussioner,$som$finder$sted$omkring$dækning$og$kapacitet$i$bredbåndsnettene.$ Der$er$en$stående$diskussion$om$kravene$til$udbygningen$af$bredbåndsnettene$med$TDC$ som$en$af$de$centrale$deltagere.$notatet$omhandler$et$felt$med$stærke$og$divergerende$ opfattelser$og$interesser.$notatets$mål$er$at$fremlægge$et$realistisk$bud$på$ båndbreddebehov$for$private$brugere$og$små$og$mellemstore$virksomheder$frem$til$2020$i$ lyset$af$den$teknologiske$udvikling.$ 1

4 Contents' Sammenfatning Indledning Undersøgelserafbehovforbredbåndskapacitet Udviklingiudbudogefterspørgsel Kapacitetskrævendeanvendelser...23 Tripleplaytjenester...23 TV...23 Telefoni...24 Internet...24 Video...25 Kodning...25 Kapacitetskraveneforvideo...27 Udviklingistreamingtjenesterovertid...29 Download...30 Forskelligeapplikationersdownstreamkapacitetskrav...31 TV/streamingvideo:...31 Telefoni/Videotelefoni:...31 InternetOtjenester...31 Symmetri...32 KommunikativeTjenester...33 Upload...33 Smartdevicesogderesrolle...34 Forskelligeapplikationersupstreamkapacitetskrav...34 Scenarier...35 Residential...35 SMV er...36 ByggevirksomhedOArkitekt Bredbåndteknologier...37 xdsl...38 KabelOtv...39 Fiber...40 Mobiltbredbånd

5 6. Konklusion...43 Referencer...44 ' ' 3

6 Sammenfatning' Formåletmednotateteratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.inotatetsindledningerrammernefornotatet præciseret herunderatdetdrejersigombådehustandeogsmv er;atdetforudsættes,atalelektronisk kommunikationforegårviainternet/iponetogatdedikeredebroadcastonet(terrestrisk,kabelellersatellit) ikkespillernogenrolleidenneforbindelse;atderfokuserespåbehoveneogikkedenfaktiskeefterspørgsel, hvorprisenerenvigtigparameter.dennesidstepræmisfornotatetervigtigatholdesigforøje.deteri notatetvalgtatfokuserepåbehovene,bådefordideerrelevanteisigselv,ogfordidekanpegepå karakterenafdenfremtidigefaktiskeefterspørgsel.mendenfaktiskeefterspørgselvilogsåafhængeaf prisen. Deranvendesgenerelttovæsensforskelligemetoderiundersøgelseraffremtidigebredbåndsbehov:Enten fremskrivningerafdenudbudtekapacitetpåbasisafmereellermindreempirisk baserede lovmæssigheder,eksempelvismoores lov ellernielsens lov ;ellerscenariebaseredeanalyser, hvoreksemplerpåhustandesellervirksomhederskombineredebehovforforskelligetyperanvendelser sammenstillesinkluderendefremskrivninger,bådeafnyetjenesteroginogletilfældenye kodningsteknologier.setfraenøkonomisksynsvinkelerdenenemetodetilgangudbudsorienteretogden andenefterspørgselsorienteret.vireferererinotatettilundersøgelser,somharanvendten udbudsorienterettilgang,menharvalgtatprioritereenbehovsoogefterspørgselsorienterettilgang. Derfindesrentfaktiskikkemangeoffentligttilgængeligeundersøgelseraffremtidigebehovfor bredbåndskapacitet.teleselskaberforetageranalyser,somdebasererderesfremtidigeudbudpå,mende offentliggøreskunibegrænsetomfang.idettenotatharvivalgtatrefereredekonsulentrapporter,som harspilletenrolleidenhidtidigeoffentligedebatidanmark,ogviharendvidererefereretenkelteartikler fradenmerestringentevidenskabeligelitteratur.denoverordnedekonklusionfradisseforskelligebidrag errelativtenslydende,athvismanopstilleretmaksimumoscenarie,hvorallemedlemmerienhusstand samtidiganvenderenbredvifteafdemestkapacitetskrævendetjenesteydelser,vildownstreamobehovet liggeomkring100mbpsi2020.mankandiskutere,hvorrealistiskesådannemaksimumoscenarierer.men deantagesatangiveenøvregrænse.detskalherbemærkes,atdergenereltfokuserespådownstream kapaciteten.inotatetdiskutererviogsåupstreamobehovet. InotatetsesderogsåpådenaktuellebredbåndskapacitetiDanmarkogenkelteandrelande,somDanmark sammenlignersigmedibredbåndsmæssigsammenhæng.medhensyntiludbredelseafbredbåndstår Danmarksærdelespæntiinternationalestatistikker(aktueltnr.3iOECD sbredbåndsstatistik),mendet sigesgerne,athvadangårbåndbreddeliggerdanmarknogettilbage.vedsådannesammenligningererdet dogvigtigtatpræcisere,hvaddeterdersammenlignes.iforbindelsemedbredbåndshastighedskelnesi dettenotatmellemdenmarkedsførte,denreeltopnåelige,denefterspurgteogdenfaktiskanvendte hastighed. Denmarkedsførtehastighedergernehøjereenddenreeltopnåelige.Dogkommerdetteanpå,hvaddeter dermåles.deforskelligehastighedsmålere,derfindespånettet(eksempelvishostdcellerborger.itst.dk), målerpåforskelligestrækningerpåinternettet.derkanogsåværetaleomsærligeundersøgelseraleneaf accessonetteneoeksempelvisienrefereretfccoundersøgelse(fcc,2011).mendetgenerellebilledeer,at markedsførtehastighedererhøjereenddereeltopnåelige.dererlande(bl.a.japanogsverige),hvorder 4

7 findeslangthøjeremarkedsførtehastighederenddet,mankanfindeidanmark,menforskellener væsentligmindre,nårdetdrejersigomdereeltopnåeligehastigheder. Hvadangårdenefterspurgtehastighederdenligeledesgenereltlavereenddentilgængeligehastighed.I densenestebredbåndskortlægningfraerhvervsstyrelsen(2012)havde65%afhustandeogvirksomhederi Danmarki2012adgangtilenbredbåndsforbindelsepåmindst100Mbps.Mendervarkun0,7%af bredbåndsabonnenterne,derfaktiskabonneredepåenforbindelsepå100mbpsellermere.medhensyntil denfaktiskanvendtehastighed,erdetteetkomplekstspørgsmål.hvismanserpådetgennemsnitlige forbrugperabonnentieksempelvistdc snet,vardetislutningenaf2012beskedneca.130kbps downstream.dettesvarerganskegodttillignendeforbrugstalfraandrelande.menspørgsmåleter,hvad sådannetaludtrykker.dekanbrugestilatdimensioneretransportnettene,menfordenenkeltekunde bestårtrafikkenaf klumper,f.eks.nårenvideostreamesellerdownloades.kapacitetskravetvilderfor værevæsentligthøjereenddetgennemsnitligeforbrug. Foratundersøgedisse klumper erderinotatetengennemgangafdekrav,forskelligeserviceydelserog anvendelserstiller.denprimærefokuserpåvideoindhold,eftersomdeterdentypeindhold,somstillerde størstekravtilbåndbredden,ogdestørstekravstillesligeledesafvideoteknologier,somidekommendeår vilværepåvejfrem:ultrahdtvog3dtv.dererimidlertidforskelligebehovstyperknyttettilvideoindhold; detkanentenstreamesellerdownloades,hvorstreamingafforskelligevideokvaliteterkræverforskellige påforhåndfastlagtebåndbredder,mensderveddownloadingertaleomforskelligkvalitet,idethurtigere forbindelsergiverhurtigeredownload. Kodningbehandlesogsåinotatet.Ofteoverseskodning,nårderskallavesfremskrivningeraf båndbreddekrav.derkommerkontinuerligtnyeogbedrekodningsteknologierpåmarkedet,somreducerer denbåndbredder,somtransmissionafetgivetvideoindholdkræver. Inotatetgennemgåsbåndbreddekravforenlangrækkeforskelligeserviceydelseroganvendelser.Detskali denforbindelsebemærkes,athvorbåndbreddekravenefraenkeltståendeydelsersomeksempelvis browsingellermusikostreamingkanangivesindenforrelativtstrammerammer,såkanvariationenvære lagtstørremedhensyntilanvendelsersåsomeolæringellereosundhed.herkanderbådeværetaleom anvendelser,somnæstenikkekrævernogenkapacitet,ogandreanvendelsersomkræveromkring100 Mbps.Detskalogsåbemærkes,atselvomeksempelviswebObrowsingikkekræversærligstorkapacitet,når manførstérindepåenwebside,såerdenhastighedhvormedsidenkommerfrempåskærmenafhængig afdenbåndbredde,manhartilrådighed.detskalendviderenoteres,athvorupstreamokravenehidtilhar væretvæsentligmindreenddownstreamokravene,vilderidekommendeårværestigendekravtil upstreamokapacitetenprimærtpågrundaffremvækstafcloudoteknologierogbrugergenereretindhold.. Dogvilderfortsatværeforskelpådownstreamogupstreambl.a.pågrundafdencentralerolle,somvideoO broadcastspiller. Påbasisafdefremlagteestimaterforbåndbreddekravopstillesderinotatetenkeltescenarierfor forskelligetyperhusholdningerogforskelligeslagssmv er.scenarierneskelnerbl.a.mellemetscenariefor enhusstandbenævnt ekstrem,hvordownstreamobehoveter40o130mbpsogupstreamobehoveter10 Mbps,ogen normal husstand,hvorupstreamobehovetogsåer10mpbs,menhvordownstreamobehovet er30o70mbps.forsmv ersvedkommendeerhovedkonklusionen,atderesbåndbreddekravidefleste tilfældeikkeadskillersigvæsentligtfraenhusstandmedstortkapacitetsbehov.derkanværekæmpestore 5

8 variationermellemforskelligevirksomhedsområder,mensomforhusstandenesvedkommendeerdet videooindholdet,derdriverkapacitetsbehovet. Dekapacitetsbehov,viharkunnetidentificereidettenotat,ersåledesikkesubstantieltforskelligefrade behov,somerestimeretiderapporterogvidenskabeligepapirer,somerrefereretinotatetsafsnit2. DownstreamObehovetvili2020liggepåoptilca.100Mbps,mensupstreamObehovetvilværeca.10Mbps. Etvæsentligtspørgsmåler,hvordandissebehovkanrealiseresteknologiskset.Alleredei2012var100 Mbpsdownstreamtilgængeligfor65%afhusstandeogvirksomhederiDanmark.Denhastigevæksti tilgængelighedenaf100mbpsskyldesihøjgradanvendelsenafnyteknologipåkabelnettene.i2020vilen blandingafandreteknologiersomdsl,fiberogisærmobil/ltespilleenvigtigrolle. 6

9 1. Indledning' Formåletmeddettenotateratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.iforbindelsemedoffentliggørelsenaf Højhastighedskomiteensrapporti2010, Danmarksomhøjhastighedssamfund 1,fremlagderegeringendet mål,atallehusstandeogvirksomhederi2020skalhaveadgangtilmindst100mbps.påpolitiskniveauogi pressendiskuteresdet,hvordandettemålkannås,ogformåletmedindeværendenotateratbidragemed elementertiletrealistiskgrundlagforensådandiskussioniformafenundersøgelseafbredbåndsbehoveti dekommendeår.rapportenhenvendersigsåledestiladministrativeogpolitiskebeslutningstagereog andremedinteresseikapacitetsbehoveneogdekrav,destiller,tilinfrastrukturen. Rammernefornotateterflg.: Deterkapacitetsbehovenehosdeprivatebrugereogdesmåogmellemstorevirksomheder (SMV er),derbehandles. Udgangspunkteter,ataldigitalkommunikationogtransmissionforegåroverInternetog managed IPOnet,dvs.ateksempelvisogsåbroadcastsendesoverInternet/IPOnet.Dertagesikkehensyntil andretransmissionsformer. Tidshorisontenerfremtil2020,hvilketipraksisbetyder,atdetdrejersigomdenuværendebehov ogdebehov,somtegnersigfordenærmestekommendeår. Undersøgelsenomfatterkundekrav,somstillestilaccessOnettene. Dersespåkapacitetsbehovenebådedownstream 2 ogupstream 3. Notatetomhandleriprincippetalletyperanvendelser,serviceydelserogapplikationer,herunder underholdning,undervisningogsundhed,automatiskeopdateringer,osv. VægteninotatetliggerpåbehovsOogefterspørgselssiden.Menforatunderstøtteanalysen behandlesogsåkortfattetdenteknologiskeudviklingindenfordeforskelligeaccessoteknologier, herundermobileløsninger. Selvomdeterklart,atomkostningerogpriserspillerenstorrolleforbådeudbudogefterspørgsel, erdisseforholdikkemedtagetinotatet. Detersomnævntkapacitetsbehovenehosdeprivate(brugere(og(SMV er,dererifokus.dersesikkepå kapacitetskravenefrastorevirksomhederoginstitutioner.sådannevirksomhederoginstitutionerindgår somregelsæraftalermedtelevirksomhederne.hvadangårdeprivatebrugere,erdeikkenogenhomogen gruppe,oginotatetsesderderforpåforskelligescenarierrelaterettilforskelligetyperhusstande.doger detivæsentliggraddensammeslagsanvendelser,somkræverhøjkapacitetideforskelligehusstandstyper. HvadangårSMV er,erdetenmegetmereforskelligartetkategori.detgælderbådestørrelsesmæssigtog 1 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen, Downstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekanhentedatafrainternettet.Downstreamerbl.a.relevant,når husstandeogvirksomhederskalhent sellerstreamefilmogmusik.(erhvervsstyrelsen2012) 3 Upstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekansendedatatilandrebrugereellertilserverepåinternettet. Upstreamkapaciteterafbetydning,nårbrugereskalsend ,uploadebillederogfilm,deltageivideokonferencer mv.(erhvervsstyrelsen2012) 7

10 mht.typerafanvendelse.derkaneksempelvisværemindrevirksomheder,somarbejderindenfor højteknologimedmegetavanceredecomputermodeller,somkræverhøjtransmissionskapacitet.meni sidsteinstanserdetosomforprivatebrugereovideookommunikation,somkræverdenstørstebåndbredde. KapacitetsbehovenehosSMV ervilsåledesideflestetilfældeikkeliggeoverkapacitetsbehovenehos husstande,hvorflereforskelligevideokommunikationsformererianvendelsesamtidig.denafgørende forskelmellemprivatehusstandeogsmv erkanliggei,atsmv erkanhaveserverekørende,hvormange kunderskalhaveadgangsamtidig.deterderforoftepåupstreamosiden,atsmv erkanhavestørrebehov endprivatebrugere. Udgangspunkteter,atal(kommunikation(foregår(via(Internet(og( managed (IP:net.Broadcastforegåridag overvejendeviaentenkabelotvonet,satellitellerterrestrisktv.ogselvomingenafdissekanalervilblive afskaffetinden2020,erderistigendegradtaleomvideokommunikationoverinternet/iponet.dette gælderogsåbroadcast.derfortagesderinotatetikkehensyntilden aflastning afinternettet/iponet,som andretransmissionsformertilbyder. Tidshorisontenerfremtil erdentidshorisont,derfortidenoftestarbejdesmedbådepåEUO planiforbindelsemed ADigitalAgendaforEurope (EC,2010)ogiDanmark,jvf.regeringensmålsætning vedrørendemindst100mbpsi2020.irealitetendrejerdetsigomanvendelser,somviserpåmarkedeti dagogidenærmestekommendeår. Notatetbeskæftigersigkunmedaccess:nettene.Detskalbemærkes,atenforlillekapacitetogsåkan forekommeiandredeleafnettene,eksempelvisideinternationaleinternetexchanges.mennotatet koncentrerersigomaccessonettene. Notatetundersøgerkapacitetsbehovenebådehvadangårdownstream(og(upstream.Ofteerderkunfokus pådownstreamokapaciteten,mendervilistigendegradblivebrugforstørreupstreamokapacitetbådefor privatebrugere,somanvendertovejsvideokommunikation,ogsomanvendercloudobaseredetjenester,og hvadangårsmv er,dersomnævntkanhavebehovformangeudadgåendekommunikationskanaler. Deteriprincippetalle(typer(anvendelser,somundersøges.Menfokusvilliggepådeanvendelser,som kræverstørstkapacitet.detdrejersigførstogfremmestomvideoobaseredeapplikationer,hvorbådehigh Definition(HD)og3Dstillerstigendekravtilbåndbredden.Hvisdetomhandlerspecifikkeapplikationer, someksempelvishdtv,erdetmuligtmedgodpræcisionatbestemmebåndbreddekravet,menhvisderer taleomområdersomeohealthellereolæring,afhængerdetfuldstædigaf,hvilkespecifikke tjenester/applikationer,derertaleom.detkanbådedrejesigomapplikationer,somkrævermegetlille båndbredde,ogapplikationersomkræverstorbåndbredde.debåndbreddekrævendeapplikationervil gerneinkludereenellerandenformforvideo. Vægteninotatetliggerpåbehovs:(og(efterspørgselssiden.Dogvilderogsåblivesetpåbredbåndsudbuddet idanmarkogeksemplerfraenkelteandrelande.desudenomtalesstatusogudviklingsmulighederforde forskelligeaccessoteknologier,herundermobileløsninger.dererenlangtraditionforpubliceringaf forskningogudviklingindenforforskelligeaccessoteknologiersudviklingsmuligheder.ligeledeserderstadig bedreinternationalstatistikvedr.udbudtebåndbredder.dererogsågodstatistikvedrørendehvilke båndbredder,derefterspørges.menbehoveneforbredbådskapaciteterkunbehandletimindreomfangi deneksisterendestatistik.hererdetvigtigtatskelnemellembehovogefterspørgsel.efterspørgseleren 8

11 markedsbaseretterm,somomhandlerdenfaktiskeefterspørgselmedieretafbl.a.priser.behovderimoder enmerediffusterm,someruafhængigafprissætningen.behovhenvisertildet,mangodtkunneønskesig ellerharbrugfor.menårsagentil,atdetopåtrodsafdendiffusekarakteroervigtigtatsepåbehoveter,at behovetkangiveenindikationaf,hvordandenfremtidigefaktiskeefterspørgselviludviklesig. Enandenpræcisering,somkanværevigtig,erenskelnenmellemteoretiskkapacitet,denipraksismulige kapacitet,denmarkedsførtekapacitet,denreeltopnåeligekapacitet,denefterspurgtekapacitetogden faktiskanvendtekapacitet.deterikkealtid,atensådanskelnenharenfremtrædenderolleidiskussioner afbredbåndsudviklingen,mensdetikkeerualmindeligt,atdenmarkedsførtekapacitetoverstigerdenreelt opnåelige.ogdenefterspurgtekapacitetliggerfordeflestebrugerenogetunderdenhøjestemarkedsførte kapacitet. Inotatetbehandlesomkostninger(og(prisikkeOdettepåtrodsafatomkostningerogprisafnaturlige årsagerermegetvigtigefaktorerforbredbåndsudviklingen.menformåletmedatsættebehoveticentrum eratfokuserepåudviklingenidekommendeår,udenatdette forurenes afdenaktuelleomkostningsoog prisstruktur. Dererflereandreproblemstillinger,somhellerikkebehandlesinotatet.Detdrejersigbl.a.omdepolitiske initiativer,derkantagesforatfremmebredbåndsudviklingen.detdrejersigogsåom,hvorvidtdeter efterspørgslenaftjenesterogapplikationer,somdriverudbuddetafnetoinfrastruktur,ellerhvorvidtdeter denstigendekapacitetinettene,somergrundlagetforudviklingenafbåndbreddekrævendeanvendelser. Sagener,atdererengensidigpåvirkning.Efterspørgslenaftjenesterogapplikationerpåvirkerudbuddet, somviderepåvirkerefterspørgslenafkapacitet,sompåvirkerudbuddetafkapacitet.ogpåvirkningengår ogsådenandenvej fraudbuddetafkapacitettilefterspørgslenaftjenesterogapplikationer. Iafsnit2sesderpåpubliceredeundersøgelserafbehovetforbåndbredde.Sådanneundersøgelserudgør endelafgrundlagetfornotatetsegneestimaterogindgåridenendeligediskussionafbehovetfor båndbredde.afsnit3vedrørerdenfaktiskebredbåndsudviklingidanmark,ogdersesogsåpåenkelte eksemplerpålande,hvorfiberiaccessonetteneerlængerefremme.afsnit4behandlerkapacitetskrævende anvendelser.detteafsniterdetcentraleinotatet,eftersomdetundersøgerdeforskelligeanvendelserog dekrav,detstillertilbredbåndskapaciteten.etunderafsnitomhandlersymmetriproblematikken,dvs. forholdetmellemdownoogupstreamokapaciteten.etandetunderafsnitskitsererforskelligescenarier isærhvadangårbehovethosforskelligetyperhusstande.endeligerderføropsummeringogkonklusion fokuspådenbredbåndskapacitet,somforskelligeaccessoteknologierstillertilrådighedmedsærligvægtpå mobileteknologier. ( ' 9

12 2. Undersøgelser'af'behov'for'bredbåndskapacitet' Overraskendenokfindesderkunfåundersøgelserafdefremtidigebehovforbredbåndskapacitet.Der findesendelkonsulentrapporterogmangewebsider,hvorkapacitetsbehoveneiforbindelsemedenkelte ydelseromtales,ogkunfåvidenskabelige,merestringentepublikationer.idansksammenhængblevder produceretogpubliceretnogleundersøgelseriforbindelsemedhøjhastighedskomiteensarbejdei Sidenharderikkeværetoffentliggjortmeresubstantielleundersøgelser. SominputtilHøjhastighedskomiteenudarbejdedeGartnerInc.enrapportmedtitlen Vurderingaf fremtidensbehovforbredbånd (Gartner,2009).Rapportenhavdetoformål:Undersøge behovetfor bredbåndiår2013 oghvordanforventesbehovetatudviklesigfremtilår2020 samtendiskussion af hvorstorendelaffremtidensbredbåndsbehovmarkedet(kan)ventesattilfredsstille.(gartner,2009,s. 3).Iindeværendenotatervikuninteresseretidetførstespørgsmål,dvs. behovet forbredbånd. Gartnerundersøgerbehovetfratovinkler:Udbudssidenogefterspørgselssiden.Påudbudssidener metodenenfremskrivningafudbuddetafbredbåndpåbasisafdetsomkaldesmooreslov.dennelover baseretpåenempiriskobserveretudviklingafcomputeresprocessorkraftogsiger,atprocessorkraften fordobleshver18.måned.hvisdetteoverførestilbredbåndsområdet,betyderdet,athvis bredbåndsudbuddet(downstream)i2008igennemsnitvar4mbpsviludbuddetgennemsnitligtværeca.50 Mbpsi2013og1Gbpsi2020(Gartner,2009,s.6).DisseberegningersammenstillerGartnermeden fremskrivningafteknologikapacitetenforhenholdsvisdsl(ca.50mbps),fiber(ca.1gbps),kabel(ca.150 Mbps)ogLTE(ca.100Mbps)ogkonkluderer,atefter2013vildetkunværefiber,derkanleveredenifølge Mooreslovfremskrevnebredbåndskapacitet. PåefterspørgselssidendiskutererGartnerOrapportenførstdet,dekalder consumerization afteknologier, hvilketibredbåndssammenhængbetyder,atdetihøjgradvilværedeprivateforbrugere,somdriver efterspørgslenafbredbånd.selvomvirksomhederefterspørgerandreydelserendprivateforbrugere,vil infrastrukturenifølgegartnerværedensamme,ogbåndbreddekravenevilikkeværestørreendhosde privatebrugere(gartner,2009,s.10).rapportenestimererbåndbreddekravetforenlangrækkeydelser, ogdeterisærliggradtreområder,somvildrivebehovetforbredbåndfremtil2020ifølgegartner: ApplikationermedvideoiHDOkvalitet,InternetspilogSaaS(SoftwareasaService).Gartnerestimerer,at videoi3dvilkræveendownstreamkapacitetpå300+mbps,atinternetspilvilkræveoptilflerehundrede Mbps,ogatSaaSvilstillekravom200+Mbps(Gartner,2009,s.11).Nårdissetalsammenstillesmedden fremskrevneteknologikapacitetfordeforskelligebredbåndsteknologier,erkonklusionenendnuengang,at kunfiberkanleveredet,somkrævesforatkunneleveresådanneydelser. UdoverMooreslovnævnerGartnerOrapportenogsåkortdenmindrekendteGilderslov.GeorgeGilderer enamerikanskteknooentusiast,somimodsætningtilmoorespecifiktharsetpåbredbåndsudviklingenog pådenbaggrundmeneratkunnekonkludere,atbredbåndshastighedenstigermedenfaktor3perår hvilketharvistsigatværeganskeurealistisk.mankanogsånævnedanskejakobnielsenslov,somsiger,at denbåndbredde,somavanceredebrugerekanfåadgangtil,stiger50%perår.gennemsnitligebrugerenår førsttilsammeniveau,somdeavanceredebrugeremed2o3årsforsinkelse.jakobnielsenerverdenskendt 4 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen,

13 indenforit usability,menharogsåpåbasisafegneerfaringermeddenbåndbredde,hanharkunnetkøbe, observeret,atdennestigermed50%omåret detersåblevettilnielsenslov 5. I2008udarbejdedekonsulentfirmaetVenturaforFibretotheHomeCouncilEurope,someren organisationtilfremmeafinvesteringeriftthonetværkenrapport, Studytoassessbroadbandbandwidth usageandkeytrendsineurope (Ventura,2008).RapportenindgikpålinjemedGartnerOrapporteni Højhastighedskomiteensarbejdei2009ogindeholdertreforskelligetilgangetilbredbåndsproblematikken. Denførstetilgangundersøger,omNielsenslovergældendefordelande,rapportenserpå.Denanden tilgangdrejersigomvæksteniinternetotrafikken.dettredjeelementomhandlerdeninternetotrafik,som genereresafhenholdsvisfiberobrugereogadslobrugere. Rapportenviser,atNielsenslovialtovervejendegradgælderfordeundersøgtelandeiEuropa.Sverigeer doggåetnogethurtigerefremendnielsenslovforeskriver.forunitedkingdomsvedkommendesiger Nielsenslov,atavanceredebrugereidownstreamvilhave100Mbpstilderesrådighedi2015og1Gbpsi 2020(Ventura,2008,s.10).Forandrelandekandetgåhurtigere.HvadangårvæksteniInternetOtrafikken gårdetikkesåstærktsomvækstenibåndbredde.venturaberegner,atinternetotrafikkenforden gennemsnitligebrugerstigerca.20%omåretidenobserveredeperiode,2002o2007(ventura,2008,s20). Vurderingenerdog,atdennevækstvilstige,nårvideooverInternetblivermerealmindeligt.Endeligviser rapporten,atisverige,somerdetlandieuropa,derhardenstørsteudbredelseaffiberiaccessonettene, generererfiberobrugereca.3gangesåmegettrafiksomadslobrugere(ventura,2008,s.24).rapporten konkludererpådenbaggrund,atrådighedoverenstørrebåndbreddefårbrugernetilatgenereremere trafik. Imarts2009publiceredeTheInformationTechnologyInnovationFoundation(ITIF)fraUSAen rapport, Theneedforspeed:TheimportanceofnextOgenerationbroadbandnetworks (ITIF,2009).Her diskuteresdemangeforskelligenyeanvendelser,som nextogeneration bredbåndgivermulighedfor, herunderforskelligevideooformer,somstillerkravtilinfrastrukturen.denanvendelse,derifølgerapporten kræverdenhøjestebåndbredde,er VeryHighOResolutionHDVideoconferencing,somkræver15Mbpsi bådedownoogupstreamohastighed(itif,2009,5).rapportenkoncentrerersigomfireforskellige anvendelsesområder: dramatiskhurtigerefiloverførsel,transmissionafstreamingvideo,realtidso telesamarbejde,ogmulighedenforatbrugemangeapplikationersamtidig.rapportenbeskriverdesudenet scenarieforenfamiliepåfiremedlemmer,hvormorenerigangmedenvideokonferenceisammenhæng medhendeshjemmebaseredearbejde,farenserfodboldihdtvoformat,detenebarnbrugeren videoforbindelseirelationtilsitskolearbejde,ogdetandetbarnerigangmedetinteraktivtonlinespil.alti altvurdererrapporten,atdettegiveranledningtiletsamletforbrugpåmereend90mbps(itif,s.7). IetbilagtilHøjhastighedskomiteensrapport Danmarksomhøjhastighedssamfund udarbejdedeit Telestyrelsen(ITST)enrapportvedrørende Infrastruktur (ITST,2009).Irapportensafsnit4omdet fremtidigekapacitetsbehovgennemgåritstforskelligeestimater,herunderovennævnterapporterfra GartnerogITIF.PåbasisafdisserapportersammenstillerITSTentabeloverdownOogupstreamObehovved enlangrækkeforskelligeanvendelser fraiptelefonimedetkapacitetsbehovpå0,2mbpsbeggevejetil teletilstedeværelsemedetkapacitetsbehovpå15mbpsbeggeveje(refereretfraitiforapporten).itsto 5 Disse love ersomnævntempiriskbaseredeprojektionerudenteoretiskforankring,mendadeivarierendegrad indgåridebattenjf.nedenfor,erdenævnther. 11

14 rapportenopstillertoscenarier( Familiemedbørn og Detældreægtepar )ogslutter,atfamilienmed børni2013vilhaveetdownstreamobehovpå50mbpsogetupstreamobehovpå10/20mbps.detældre ægteparvilhaveetbehovpå10mbps(downstream)og5mbps(upstream)(itst,2009). Imarts2009,kortførstartenpåHøjhastighedskomiteensarbejde,udsendteDanskEnergietindlægi debattenomudviklingenafbredbåndidanmark: Vision megabittilalle (DanskEnergi,2009). UdoverenrækkeforslagtilpolitiskhandlingforatstyrkebredbåndsudviklingeniDanmarkindeholder pjecenenkortfattetoversigtoveroffentligebredbåndsinitiativeriandrelandeplusendiskussionafden samfundsmæssigebetydningafudbredelsenafhøjhastighedsbredbånd.desudenerderenopridsningafen langrækkeanvendelserafbredbånd(aktuelleogunderfortsatudvikling),herundervideoindholdihdo kvalitet,socialeindholdstjenester,onlinegaming,cloudcomputing,distanceundervisning,osv.det understreges,atderikkealeneertaleomdownstreammenogsåupstream,hvilketstillerkravtil infrastrukturensarkitektur(danskenergi,2009,s.5o6).formåletmedpjeceneratargumentereforen hurtigimplementeringafudbredelsenafhøjhastighedsadgangtilalle mindst100mbpstilallehusstande in2015. Derfindeskunetmoderatantalmerevidenskabelig,stringentepublikationer,somomhandlerdet fremtidigebehovforbåndbreddeiaccessonettene,mensderfindesenrigholdigtekniskovidenskabelig litteraturomdehastigtvoksendebåndbredder,somnyeteknologiskelandvindingergivermulighedfor.der findesogsåenvismængdelitteraturomudviklingenidensamledeinternetokommunikationpåglobaltplan ogdekrav,detstillertildenfremtidigeinfrastruktur,eksempelvistelegeography s Globalbandwidth researchservice (Telegeography,2012). Quantifyingthebroadbandacccessbandwidthdemandsoftypicalhomeusers (HarropArmitage,2006) ereteksempelpåenvidenskabeligtmerestringentpublikation.artiklenserpåforskelligeapplikationer, sompådettidspunktvarialmindeliganvendelse(videoibådestandardoghdokvalitet,audio,spil,ogwebo surfing,filoverførselogeomail)ogpåanvendelserafopådettidspunktomerefremtidsrettetkarakter (telemetriiforbindelsemedkropoghjem,ultraohdtv,teletilstedeværelse,telearbejdeogvirtualreality applikationerplusandreapplikationerirelationtilføleo,smagsooglugtesans). Artiklensestimater,atietscenariemed5familiemedlemmer,somallebrugerforskelligeapplikationer, herunderhdovideo,vildetsamlededownstreamoforbrugværegodt100mbpsvedanvendelseafdeopå daværendetidspunktoeksisterendekompressionsteknologier(codecs)(harroparmitage,2006,s.4).ved mereavanceredecodecsvildetteforbrugkunnereducerestilknap60mbps.detteforudsætterdog,siger artiklen,atderertaleomet managed netværkmedenformforqosomekanisme.hvisderertaleom et besteffort net,hvorderaleneeranvendtstatistiskmultiplexing,kanforbrugetløbeheltoppå1gbps (HarropAmitage,2006,s.5). IIEEECommunicationsMagazine,november2012estimeresdenglobaleInternetOtrafik( FutureFiberOToO TheOHomebandwidthdemandsfavorTimeDivisionMultiplexingPassiveOpticalNetworks (Harsteadog Sharpe,2012)).PåbasisafdetofteciteredeCiscoVisualNetworkingIndexogpåbasisafdetglobaleantal bredbåndsabonnenterberegnesførstiartiklen,atdetgennemsnitligeforbrugperabonnenter100o200 kbpsmedenårligvækstpå25%.dernæstrefererartiklenjapansketalfraenartikelfra2011,somviser,at detgennemsnitligeforbrugijapaner100kbpsperbrugermedenårligvækstpå20%.detteerdog gennemsnitstal,ogvisersåledeshverkennogetomfordelingenpåforskelligetyperbrugereogejheller 12

15 nogetomsvingningeritrafikkenmellemtop(peak)og dal.artiklengørdesudenopmærksompå,atdisse talerreneinternetotal,ogikkeinkluderermanagedipotrafiksomiforeksempeltripleoplay.efterdisse indledendebemærkningererartiklenshovedbidragenopgørelseover,hvilkebåndbredderforskellige videoformaterkræverfremtil2020.årsagentil,atderfokuserespåvideo,er,atdetifølgeforfatterneer video,somstillerdestørstekravtilbåndbreddeitripleoplayaccessonet.imodsætningtildemeresimple fremskrivningerafbåndbreddekravindregnerharsteadogsharpeogsådebåndbreddegevinster,som videoocodecsgiveranledningtil.forfatternehenvisertildet,somkaldesmccann slov,somsiger,atden bitrate,somkrævesforatopnåsammeaudiooogvideokvalitet,halvereshvertfemteår.harsteadog Sharpeanvenderidenforbindelseetkonservativtestimat.DesætterbitrateOreduktionentilatfaldefra7til 5%overentiårsperiodestartendei2010.Hvismanserpåetscenarie,hvorenfamiliepåsammetid anvenderfirevideostrømme,oghvorkvalitetenstigerfraeksisterendestandardformatertilforskellige UHDOformater(UltraHighDefinition)Oinklusiv3DUHD vildenøvregrænseforbredbåndskravetstigefra ca.30mbpsi2011tilca.115mbpsi2020. Somkonklusionpådetteafsnitskalførstbemærkes,atdergrundlæggendeertoforskelligetilgangetilat undersøgebehovetforbåndbreddeiderefereredepublikationer.deneneserpåudbudssidenoganvender forskellige love (tommelfingerregler)tilatforudsigebehovet entenmooreslov,gilderslovellernielsens lov.gilderslovliggerherklartidenhøjeende,hvorimoddetoandreliggerpånogenlundesammeniveau.i bredbåndssammenhængernielsenslovsandsynligvisdenempiriskbedstunderbyggede.gartner(2009) nårfremtiletbehovfordownstreamokapacitetpå50mbpsi2013og1gbpsi2020påbasisafmooreslov. Ventura(2008)kommerfremtillignedetal:100Mbpsi2015og1Gbpsi2020.Denandentilgangserpå efterspørgselssidenogundersøgerkravenefradeenkelteanvendelserogopstillerscenarierfordet samledeforbrugskravforforskelligefamiliesammensætninger. Derskalogsågøresopmærksompå,atflereandretilgangekunnebenyttes.Inæsteafsnitiindeværende notatvilvisepåudviklingenidenfaktiskefterspurgtekapacitet.mankanogsåundersøgeudviklingeniden faktiskforbrugtekapacitet.dettegørviiindeværendenotatvedatsepåtrafikkenitdc snet.ide refereredeundersøgelsererdetkunventuraorapportenogartiklenafharstadogsharpe(2012),derserpå stigningenidenfaktiskeinternetotrafik.resultatetiventuraorapportenerenårligstigningpå20%forden gennemsnitligeinternetobruger.harsteadogsharpekommerfremtiltalpåsammeniveau. Vedsammenstillingafdetoforskelligehovedtilgangemåkonklusionenvære,atresultaterneliggepå sammenniveaupådetkortesigt(2013eller2015).pådetlængeresigterdetikkemuligtatsammenligne detometoder,eftersomefterspørgselstilgangesjældentangiverennøjagtigtidshorisont.deneneste rapport,somskillersigudpåefterspørgselssiden,ergartnerorapporten(gartner,2009),somkommerfrem tilmegethøjtestimater højereendnogenafdeandreestimater.resultaterneideandrerapporterer nogenlundeensartede.idenlaveendeliggeritst sbilagsrapport(itst,2009).estimatetforen Familie medbørn liggerpå50mbpsdownstreamog10/20mbpsupstreami2013.deøvrigerapporterligger omkring100mbps:itif(90+mbps),danskenergi(100mbpsi2015),harroparmitage(100mbps)og HarsteadSharpe(115Mbps). Tilslutskalbemærkes,atflereafderefereredeundersøgelsesmetoderermegetsimple.Dertagesofteikke forbeholdforønskeromdownlaodhastighederiforbindelsemeddownloadafvideo.dethandlerom realtidsapplikationerogstreaming.bortsetfradevidenskabeligtmerestringenteartiklertagesderheller 13

THE DANISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE DET DANSKE SPROG I DEN DIGITALE TIDSALDER

THE DANISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE DET DANSKE SPROG I DEN DIGITALE TIDSALDER White Paper Series Hvidbogsserie THE DANISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE DET DANSKE SPROG I DEN DIGITALE TIDSALDER Bolette S. Pedersen Københavns Universitet Jürgen Wedekind Københavns Universitet Steen

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning 15. februar 2013 Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning Front page picture is a word-cloud representation of the keywords used in the bibliometric

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE AALBORG UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i innovativ

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 Jesper Bakkegaard Danmarks Nationalbank, København Mobilbetalinger Oktober 2009 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development,

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2006 41

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2006 41 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2006 4 Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj Danmarks Nationalbank, København Brug af kontanter i Danmark Oktober 2006 The Working Papers of Danmarks Nationalbank

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Aalborg Universitet Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

IKT-baserede tjenesteydelser til Fremtidens Plejehjem

IKT-baserede tjenesteydelser til Fremtidens Plejehjem IKT-baserede tjenesteydelser til Fremtidens Plejehjem 05-04-2011 Aalborg, Denmark Albena D. Mihovska, Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer, Center for TeleInFrastruktur (CTIF)

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Bredbånds betydning for den regionale udvikling

Bredbånds betydning for den regionale udvikling FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bredbånds betydning for den regionale udvikling Jean-Paul Péronard & Flemming Just Danish Institute of Rural Research and Development (IFUL)

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Going Global With Personas

Going Global With Personas Going Global With Personas Lene Nielsen 1, Kira Storgaard Nielsen 1, Jan Stage 2, and Jane Billestrup 2 1 IT University of Copenhagen, Rued Langgaardsvej 7, 2300 Copenhagen S, Denmark 2 Aalborg University,

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Quality control in a public company in Denmark.

Quality control in a public company in Denmark. Quality control in a public company in Denmark. Per Andersen, Responsor A/S, Denmark When we discuss quality control in a production compagny what we often mean is that the products produced meet the requirements

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Anna Vera Meidell Sigsgaard March, 2013 Who Knows What? The Teaching of Knowledge and Knowers

Læs mere

Go International. International. Nå nye eksportmål og markeder med en international eksportkonsulent.

Go International. International. Nå nye eksportmål og markeder med en international eksportkonsulent. Projekt - infoslides - udskrift pr. 150623 Michael Christiansen, chefkonsulent Side 1 6 måneders forløb. Næste opstart 1.9.2015 NB: Begrænset antal Gennem markedsforhold Gennem Go nye International produkter

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere