Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek

Transkript

1 CMI working paper no. 1, 2013 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesne1et,0en0analyse0af0 bredbåndsbehov0i0danmark0i0et020200perspek<v Morten0Falch,0Anders0Henten,0Knud0Erik0Skouby,0Reza0Tadayoni Center for Communication, Media and Information technologies (CMI), Electronic Systems, AAU Copenhagen, Denmark

2 CMI Working Paper no. 1: Morten Falch, Anders Henten, Knud Erik Skouby, Reza Tadayoni (2013) Bredbåndskapacitetskrav i accesnettet, en analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv. AAU, Copenhagen ISBN: Published by: center for Communication, Media and Information technologies (CMI) Department of Electronic Systems, Aalborg University Copenhagen, A.C. Meyers Vænge 15, DK-2450 Copenhagen SV Tel URL CMI Working Papers provide a means of early dissemination of completed research, summaries of the current state of knowledge in an area, or analyses of timely issues of public policy. They provide a basis for discussion and debate after research is completed, but generally before it is published in the professional literature. CMI Papers are authored by CMI researchers, visitors and participants in CMI conferences, workshops and seminars, as well as colleagues working with CMI in its international network. Papers are refereed before publication. For additional information, contact the editors. Editor: Anders Henten, co-editor: Jannick Sørensen Downloaded from

3 Bredbåndskapacitetskrav0i0accesnettet,%! Forord! Dette$notat$om$båndbreddekrav$er$skrevet$af$Morten$Falch,$Anders$Henten,$Knud$Erik$ Skouby$og$Reza$Tadayoni$fra$center$for$Communication,$Media$and$Information$ technologies$(cmi)$på$aalborg$universitet$i$københavn$i$november$og$december$2012.$ Notatet$er$skrevet$på$baggrund$af$en$henvendelse$fra$TDC$med$særlig$henblik$på$de$ diskussioner,$som$finder$sted$omkring$dækning$og$kapacitet$i$bredbåndsnettene.$ Der$er$en$stående$diskussion$om$kravene$til$udbygningen$af$bredbåndsnettene$med$TDC$ som$en$af$de$centrale$deltagere.$notatet$omhandler$et$felt$med$stærke$og$divergerende$ opfattelser$og$interesser.$notatets$mål$er$at$fremlægge$et$realistisk$bud$på$ båndbreddebehov$for$private$brugere$og$små$og$mellemstore$virksomheder$frem$til$2020$i$ lyset$af$den$teknologiske$udvikling.$ 1

4 Contents' Sammenfatning Indledning Undersøgelserafbehovforbredbåndskapacitet Udviklingiudbudogefterspørgsel Kapacitetskrævendeanvendelser...23 Tripleplaytjenester...23 TV...23 Telefoni...24 Internet...24 Video...25 Kodning...25 Kapacitetskraveneforvideo...27 Udviklingistreamingtjenesterovertid...29 Download...30 Forskelligeapplikationersdownstreamkapacitetskrav...31 TV/streamingvideo:...31 Telefoni/Videotelefoni:...31 InternetOtjenester...31 Symmetri...32 KommunikativeTjenester...33 Upload...33 Smartdevicesogderesrolle...34 Forskelligeapplikationersupstreamkapacitetskrav...34 Scenarier...35 Residential...35 SMV er...36 ByggevirksomhedOArkitekt Bredbåndteknologier...37 xdsl...38 KabelOtv...39 Fiber...40 Mobiltbredbånd

5 6. Konklusion...43 Referencer...44 ' ' 3

6 Sammenfatning' Formåletmednotateteratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.inotatetsindledningerrammernefornotatet præciseret herunderatdetdrejersigombådehustandeogsmv er;atdetforudsættes,atalelektronisk kommunikationforegårviainternet/iponetogatdedikeredebroadcastonet(terrestrisk,kabelellersatellit) ikkespillernogenrolleidenneforbindelse;atderfokuserespåbehoveneogikkedenfaktiskeefterspørgsel, hvorprisenerenvigtigparameter.dennesidstepræmisfornotatetervigtigatholdesigforøje.deteri notatetvalgtatfokuserepåbehovene,bådefordideerrelevanteisigselv,ogfordidekanpegepå karakterenafdenfremtidigefaktiskeefterspørgsel.mendenfaktiskeefterspørgselvilogsåafhængeaf prisen. Deranvendesgenerelttovæsensforskelligemetoderiundersøgelseraffremtidigebredbåndsbehov:Enten fremskrivningerafdenudbudtekapacitetpåbasisafmereellermindreempirisk baserede lovmæssigheder,eksempelvismoores lov ellernielsens lov ;ellerscenariebaseredeanalyser, hvoreksemplerpåhustandesellervirksomhederskombineredebehovforforskelligetyperanvendelser sammenstillesinkluderendefremskrivninger,bådeafnyetjenesteroginogletilfældenye kodningsteknologier.setfraenøkonomisksynsvinkelerdenenemetodetilgangudbudsorienteretogden andenefterspørgselsorienteret.vireferererinotatettilundersøgelser,somharanvendten udbudsorienterettilgang,menharvalgtatprioritereenbehovsoogefterspørgselsorienterettilgang. Derfindesrentfaktiskikkemangeoffentligttilgængeligeundersøgelseraffremtidigebehovfor bredbåndskapacitet.teleselskaberforetageranalyser,somdebasererderesfremtidigeudbudpå,mende offentliggøreskunibegrænsetomfang.idettenotatharvivalgtatrefereredekonsulentrapporter,som harspilletenrolleidenhidtidigeoffentligedebatidanmark,ogviharendvidererefereretenkelteartikler fradenmerestringentevidenskabeligelitteratur.denoverordnedekonklusionfradisseforskelligebidrag errelativtenslydende,athvismanopstilleretmaksimumoscenarie,hvorallemedlemmerienhusstand samtidiganvenderenbredvifteafdemestkapacitetskrævendetjenesteydelser,vildownstreamobehovet liggeomkring100mbpsi2020.mankandiskutere,hvorrealistiskesådannemaksimumoscenarierer.men deantagesatangiveenøvregrænse.detskalherbemærkes,atdergenereltfokuserespådownstream kapaciteten.inotatetdiskutererviogsåupstreamobehovet. InotatetsesderogsåpådenaktuellebredbåndskapacitetiDanmarkogenkelteandrelande,somDanmark sammenlignersigmedibredbåndsmæssigsammenhæng.medhensyntiludbredelseafbredbåndstår Danmarksærdelespæntiinternationalestatistikker(aktueltnr.3iOECD sbredbåndsstatistik),mendet sigesgerne,athvadangårbåndbreddeliggerdanmarknogettilbage.vedsådannesammenligningererdet dogvigtigtatpræcisere,hvaddeterdersammenlignes.iforbindelsemedbredbåndshastighedskelnesi dettenotatmellemdenmarkedsførte,denreeltopnåelige,denefterspurgteogdenfaktiskanvendte hastighed. Denmarkedsførtehastighedergernehøjereenddenreeltopnåelige.Dogkommerdetteanpå,hvaddeter dermåles.deforskelligehastighedsmålere,derfindespånettet(eksempelvishostdcellerborger.itst.dk), målerpåforskelligestrækningerpåinternettet.derkanogsåværetaleomsærligeundersøgelseraleneaf accessonetteneoeksempelvisienrefereretfccoundersøgelse(fcc,2011).mendetgenerellebilledeer,at markedsførtehastighedererhøjereenddereeltopnåelige.dererlande(bl.a.japanogsverige),hvorder 4

7 findeslangthøjeremarkedsførtehastighederenddet,mankanfindeidanmark,menforskellener væsentligmindre,nårdetdrejersigomdereeltopnåeligehastigheder. Hvadangårdenefterspurgtehastighederdenligeledesgenereltlavereenddentilgængeligehastighed.I densenestebredbåndskortlægningfraerhvervsstyrelsen(2012)havde65%afhustandeogvirksomhederi Danmarki2012adgangtilenbredbåndsforbindelsepåmindst100Mbps.Mendervarkun0,7%af bredbåndsabonnenterne,derfaktiskabonneredepåenforbindelsepå100mbpsellermere.medhensyntil denfaktiskanvendtehastighed,erdetteetkomplekstspørgsmål.hvismanserpådetgennemsnitlige forbrugperabonnentieksempelvistdc snet,vardetislutningenaf2012beskedneca.130kbps downstream.dettesvarerganskegodttillignendeforbrugstalfraandrelande.menspørgsmåleter,hvad sådannetaludtrykker.dekanbrugestilatdimensioneretransportnettene,menfordenenkeltekunde bestårtrafikkenaf klumper,f.eks.nårenvideostreamesellerdownloades.kapacitetskravetvilderfor værevæsentligthøjereenddetgennemsnitligeforbrug. Foratundersøgedisse klumper erderinotatetengennemgangafdekrav,forskelligeserviceydelserog anvendelserstiller.denprimærefokuserpåvideoindhold,eftersomdeterdentypeindhold,somstillerde størstekravtilbåndbredden,ogdestørstekravstillesligeledesafvideoteknologier,somidekommendeår vilværepåvejfrem:ultrahdtvog3dtv.dererimidlertidforskelligebehovstyperknyttettilvideoindhold; detkanentenstreamesellerdownloades,hvorstreamingafforskelligevideokvaliteterkræverforskellige påforhåndfastlagtebåndbredder,mensderveddownloadingertaleomforskelligkvalitet,idethurtigere forbindelsergiverhurtigeredownload. Kodningbehandlesogsåinotatet.Ofteoverseskodning,nårderskallavesfremskrivningeraf båndbreddekrav.derkommerkontinuerligtnyeogbedrekodningsteknologierpåmarkedet,somreducerer denbåndbredder,somtransmissionafetgivetvideoindholdkræver. Inotatetgennemgåsbåndbreddekravforenlangrækkeforskelligeserviceydelseroganvendelser.Detskali denforbindelsebemærkes,athvorbåndbreddekravenefraenkeltståendeydelsersomeksempelvis browsingellermusikostreamingkanangivesindenforrelativtstrammerammer,såkanvariationenvære lagtstørremedhensyntilanvendelsersåsomeolæringellereosundhed.herkanderbådeværetaleom anvendelser,somnæstenikkekrævernogenkapacitet,ogandreanvendelsersomkræveromkring100 Mbps.Detskalogsåbemærkes,atselvomeksempelviswebObrowsingikkekræversærligstorkapacitet,når manførstérindepåenwebside,såerdenhastighedhvormedsidenkommerfrempåskærmenafhængig afdenbåndbredde,manhartilrådighed.detskalendviderenoteres,athvorupstreamokravenehidtilhar væretvæsentligmindreenddownstreamokravene,vilderidekommendeårværestigendekravtil upstreamokapacitetenprimærtpågrundaffremvækstafcloudoteknologierogbrugergenereretindhold.. Dogvilderfortsatværeforskelpådownstreamogupstreambl.a.pågrundafdencentralerolle,somvideoO broadcastspiller. Påbasisafdefremlagteestimaterforbåndbreddekravopstillesderinotatetenkeltescenarierfor forskelligetyperhusholdningerogforskelligeslagssmv er.scenarierneskelnerbl.a.mellemetscenariefor enhusstandbenævnt ekstrem,hvordownstreamobehoveter40o130mbpsogupstreamobehoveter10 Mbps,ogen normal husstand,hvorupstreamobehovetogsåer10mpbs,menhvordownstreamobehovet er30o70mbps.forsmv ersvedkommendeerhovedkonklusionen,atderesbåndbreddekravidefleste tilfældeikkeadskillersigvæsentligtfraenhusstandmedstortkapacitetsbehov.derkanværekæmpestore 5

8 variationermellemforskelligevirksomhedsområder,mensomforhusstandenesvedkommendeerdet videooindholdet,derdriverkapacitetsbehovet. Dekapacitetsbehov,viharkunnetidentificereidettenotat,ersåledesikkesubstantieltforskelligefrade behov,somerestimeretiderapporterogvidenskabeligepapirer,somerrefereretinotatetsafsnit2. DownstreamObehovetvili2020liggepåoptilca.100Mbps,mensupstreamObehovetvilværeca.10Mbps. Etvæsentligtspørgsmåler,hvordandissebehovkanrealiseresteknologiskset.Alleredei2012var100 Mbpsdownstreamtilgængeligfor65%afhusstandeogvirksomhederiDanmark.Denhastigevæksti tilgængelighedenaf100mbpsskyldesihøjgradanvendelsenafnyteknologipåkabelnettene.i2020vilen blandingafandreteknologiersomdsl,fiberogisærmobil/ltespilleenvigtigrolle. 6

9 1. Indledning' Formåletmeddettenotateratfremlæggeogdiskuteremateriale,somkanbelysebehovetfor bredbåndskapacitetiaccessonettenefremtil2020.iforbindelsemedoffentliggørelsenaf Højhastighedskomiteensrapporti2010, Danmarksomhøjhastighedssamfund 1,fremlagderegeringendet mål,atallehusstandeogvirksomhederi2020skalhaveadgangtilmindst100mbps.påpolitiskniveauogi pressendiskuteresdet,hvordandettemålkannås,ogformåletmedindeværendenotateratbidragemed elementertiletrealistiskgrundlagforensådandiskussioniformafenundersøgelseafbredbåndsbehoveti dekommendeår.rapportenhenvendersigsåledestiladministrativeogpolitiskebeslutningstagereog andremedinteresseikapacitetsbehoveneogdekrav,destiller,tilinfrastrukturen. Rammernefornotateterflg.: Deterkapacitetsbehovenehosdeprivatebrugereogdesmåogmellemstorevirksomheder (SMV er),derbehandles. Udgangspunkteter,ataldigitalkommunikationogtransmissionforegåroverInternetog managed IPOnet,dvs.ateksempelvisogsåbroadcastsendesoverInternet/IPOnet.Dertagesikkehensyntil andretransmissionsformer. Tidshorisontenerfremtil2020,hvilketipraksisbetyder,atdetdrejersigomdenuværendebehov ogdebehov,somtegnersigfordenærmestekommendeår. Undersøgelsenomfatterkundekrav,somstillestilaccessOnettene. Dersespåkapacitetsbehovenebådedownstream 2 ogupstream 3. Notatetomhandleriprincippetalletyperanvendelser,serviceydelserogapplikationer,herunder underholdning,undervisningogsundhed,automatiskeopdateringer,osv. VægteninotatetliggerpåbehovsOogefterspørgselssiden.Menforatunderstøtteanalysen behandlesogsåkortfattetdenteknologiskeudviklingindenfordeforskelligeaccessoteknologier, herundermobileløsninger. Selvomdeterklart,atomkostningerogpriserspillerenstorrolleforbådeudbudogefterspørgsel, erdisseforholdikkemedtagetinotatet. Detersomnævntkapacitetsbehovenehosdeprivate(brugere(og(SMV er,dererifokus.dersesikkepå kapacitetskravenefrastorevirksomhederoginstitutioner.sådannevirksomhederoginstitutionerindgår somregelsæraftalermedtelevirksomhederne.hvadangårdeprivatebrugere,erdeikkenogenhomogen gruppe,oginotatetsesderderforpåforskelligescenarierrelaterettilforskelligetyperhusstande.doger detivæsentliggraddensammeslagsanvendelser,somkræverhøjkapacitetideforskelligehusstandstyper. HvadangårSMV er,erdetenmegetmereforskelligartetkategori.detgælderbådestørrelsesmæssigtog 1 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen, Downstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekanhentedatafrainternettet.Downstreamerbl.a.relevant,når husstandeogvirksomhederskalhent sellerstreamefilmogmusik.(erhvervsstyrelsen2012) 3 Upstreamerdenhastighed,hvormedbrugerekansendedatatilandrebrugereellertilserverepåinternettet. Upstreamkapaciteterafbetydning,nårbrugereskalsend ,uploadebillederogfilm,deltageivideokonferencer mv.(erhvervsstyrelsen2012) 7

10 mht.typerafanvendelse.derkaneksempelvisværemindrevirksomheder,somarbejderindenfor højteknologimedmegetavanceredecomputermodeller,somkræverhøjtransmissionskapacitet.meni sidsteinstanserdetosomforprivatebrugereovideookommunikation,somkræverdenstørstebåndbredde. KapacitetsbehovenehosSMV ervilsåledesideflestetilfældeikkeliggeoverkapacitetsbehovenehos husstande,hvorflereforskelligevideokommunikationsformererianvendelsesamtidig.denafgørende forskelmellemprivatehusstandeogsmv erkanliggei,atsmv erkanhaveserverekørende,hvormange kunderskalhaveadgangsamtidig.deterderforoftepåupstreamosiden,atsmv erkanhavestørrebehov endprivatebrugere. Udgangspunkteter,atal(kommunikation(foregår(via(Internet(og( managed (IP:net.Broadcastforegåridag overvejendeviaentenkabelotvonet,satellitellerterrestrisktv.ogselvomingenafdissekanalervilblive afskaffetinden2020,erderistigendegradtaleomvideokommunikationoverinternet/iponet.dette gælderogsåbroadcast.derfortagesderinotatetikkehensyntilden aflastning afinternettet/iponet,som andretransmissionsformertilbyder. Tidshorisontenerfremtil erdentidshorisont,derfortidenoftestarbejdesmedbådepåEUO planiforbindelsemed ADigitalAgendaforEurope (EC,2010)ogiDanmark,jvf.regeringensmålsætning vedrørendemindst100mbpsi2020.irealitetendrejerdetsigomanvendelser,somviserpåmarkedeti dagogidenærmestekommendeår. Notatetbeskæftigersigkunmedaccess:nettene.Detskalbemærkes,atenforlillekapacitetogsåkan forekommeiandredeleafnettene,eksempelvisideinternationaleinternetexchanges.mennotatet koncentrerersigomaccessonettene. Notatetundersøgerkapacitetsbehovenebådehvadangårdownstream(og(upstream.Ofteerderkunfokus pådownstreamokapaciteten,mendervilistigendegradblivebrugforstørreupstreamokapacitetbådefor privatebrugere,somanvendertovejsvideokommunikation,ogsomanvendercloudobaseredetjenester,og hvadangårsmv er,dersomnævntkanhavebehovformangeudadgåendekommunikationskanaler. Deteriprincippetalle(typer(anvendelser,somundersøges.Menfokusvilliggepådeanvendelser,som kræverstørstkapacitet.detdrejersigførstogfremmestomvideoobaseredeapplikationer,hvorbådehigh Definition(HD)og3Dstillerstigendekravtilbåndbredden.Hvisdetomhandlerspecifikkeapplikationer, someksempelvishdtv,erdetmuligtmedgodpræcisionatbestemmebåndbreddekravet,menhvisderer taleomområdersomeohealthellereolæring,afhængerdetfuldstædigaf,hvilkespecifikke tjenester/applikationer,derertaleom.detkanbådedrejesigomapplikationer,somkrævermegetlille båndbredde,ogapplikationersomkræverstorbåndbredde.debåndbreddekrævendeapplikationervil gerneinkludereenellerandenformforvideo. Vægteninotatetliggerpåbehovs:(og(efterspørgselssiden.Dogvilderogsåblivesetpåbredbåndsudbuddet idanmarkogeksemplerfraenkelteandrelande.desudenomtalesstatusogudviklingsmulighederforde forskelligeaccessoteknologier,herundermobileløsninger.dererenlangtraditionforpubliceringaf forskningogudviklingindenforforskelligeaccessoteknologiersudviklingsmuligheder.ligeledeserderstadig bedreinternationalstatistikvedr.udbudtebåndbredder.dererogsågodstatistikvedrørendehvilke båndbredder,derefterspørges.menbehoveneforbredbådskapaciteterkunbehandletimindreomfangi deneksisterendestatistik.hererdetvigtigtatskelnemellembehovogefterspørgsel.efterspørgseleren 8

11 markedsbaseretterm,somomhandlerdenfaktiskeefterspørgselmedieretafbl.a.priser.behovderimoder enmerediffusterm,someruafhængigafprissætningen.behovhenvisertildet,mangodtkunneønskesig ellerharbrugfor.menårsagentil,atdetopåtrodsafdendiffusekarakteroervigtigtatsepåbehoveter,at behovetkangiveenindikationaf,hvordandenfremtidigefaktiskeefterspørgselviludviklesig. Enandenpræcisering,somkanværevigtig,erenskelnenmellemteoretiskkapacitet,denipraksismulige kapacitet,denmarkedsførtekapacitet,denreeltopnåeligekapacitet,denefterspurgtekapacitetogden faktiskanvendtekapacitet.deterikkealtid,atensådanskelnenharenfremtrædenderolleidiskussioner afbredbåndsudviklingen,mensdetikkeerualmindeligt,atdenmarkedsførtekapacitetoverstigerdenreelt opnåelige.ogdenefterspurgtekapacitetliggerfordeflestebrugerenogetunderdenhøjestemarkedsførte kapacitet. Inotatetbehandlesomkostninger(og(prisikkeOdettepåtrodsafatomkostningerogprisafnaturlige årsagerermegetvigtigefaktorerforbredbåndsudviklingen.menformåletmedatsættebehoveticentrum eratfokuserepåudviklingenidekommendeår,udenatdette forurenes afdenaktuelleomkostningsoog prisstruktur. Dererflereandreproblemstillinger,somhellerikkebehandlesinotatet.Detdrejersigbl.a.omdepolitiske initiativer,derkantagesforatfremmebredbåndsudviklingen.detdrejersigogsåom,hvorvidtdeter efterspørgslenaftjenesterogapplikationer,somdriverudbuddetafnetoinfrastruktur,ellerhvorvidtdeter denstigendekapacitetinettene,somergrundlagetforudviklingenafbåndbreddekrævendeanvendelser. Sagener,atdererengensidigpåvirkning.Efterspørgslenaftjenesterogapplikationerpåvirkerudbuddet, somviderepåvirkerefterspørgslenafkapacitet,sompåvirkerudbuddetafkapacitet.ogpåvirkningengår ogsådenandenvej fraudbuddetafkapacitettilefterspørgslenaftjenesterogapplikationer. Iafsnit2sesderpåpubliceredeundersøgelserafbehovetforbåndbredde.Sådanneundersøgelserudgør endelafgrundlagetfornotatetsegneestimaterogindgåridenendeligediskussionafbehovetfor båndbredde.afsnit3vedrørerdenfaktiskebredbåndsudviklingidanmark,ogdersesogsåpåenkelte eksemplerpålande,hvorfiberiaccessonetteneerlængerefremme.afsnit4behandlerkapacitetskrævende anvendelser.detteafsniterdetcentraleinotatet,eftersomdetundersøgerdeforskelligeanvendelserog dekrav,detstillertilbredbåndskapaciteten.etunderafsnitomhandlersymmetriproblematikken,dvs. forholdetmellemdownoogupstreamokapaciteten.etandetunderafsnitskitsererforskelligescenarier isærhvadangårbehovethosforskelligetyperhusstande.endeligerderføropsummeringogkonklusion fokuspådenbredbåndskapacitet,somforskelligeaccessoteknologierstillertilrådighedmedsærligvægtpå mobileteknologier. ( ' 9

12 2. Undersøgelser'af'behov'for'bredbåndskapacitet' Overraskendenokfindesderkunfåundersøgelserafdefremtidigebehovforbredbåndskapacitet.Der findesendelkonsulentrapporterogmangewebsider,hvorkapacitetsbehoveneiforbindelsemedenkelte ydelseromtales,ogkunfåvidenskabelige,merestringentepublikationer.idansksammenhængblevder produceretogpubliceretnogleundersøgelseriforbindelsemedhøjhastighedskomiteensarbejdei Sidenharderikkeværetoffentliggjortmeresubstantielleundersøgelser. SominputtilHøjhastighedskomiteenudarbejdedeGartnerInc.enrapportmedtitlen Vurderingaf fremtidensbehovforbredbånd (Gartner,2009).Rapportenhavdetoformål:Undersøge behovetfor bredbåndiår2013 oghvordanforventesbehovetatudviklesigfremtilår2020 samtendiskussion af hvorstorendelaffremtidensbredbåndsbehovmarkedet(kan)ventesattilfredsstille.(gartner,2009,s. 3).Iindeværendenotatervikuninteresseretidetførstespørgsmål,dvs. behovet forbredbånd. Gartnerundersøgerbehovetfratovinkler:Udbudssidenogefterspørgselssiden.Påudbudssidener metodenenfremskrivningafudbuddetafbredbåndpåbasisafdetsomkaldesmooreslov.dennelover baseretpåenempiriskobserveretudviklingafcomputeresprocessorkraftogsiger,atprocessorkraften fordobleshver18.måned.hvisdetteoverførestilbredbåndsområdet,betyderdet,athvis bredbåndsudbuddet(downstream)i2008igennemsnitvar4mbpsviludbuddetgennemsnitligtværeca.50 Mbpsi2013og1Gbpsi2020(Gartner,2009,s.6).DisseberegningersammenstillerGartnermeden fremskrivningafteknologikapacitetenforhenholdsvisdsl(ca.50mbps),fiber(ca.1gbps),kabel(ca.150 Mbps)ogLTE(ca.100Mbps)ogkonkluderer,atefter2013vildetkunværefiber,derkanleveredenifølge Mooreslovfremskrevnebredbåndskapacitet. PåefterspørgselssidendiskutererGartnerOrapportenførstdet,dekalder consumerization afteknologier, hvilketibredbåndssammenhængbetyder,atdetihøjgradvilværedeprivateforbrugere,somdriver efterspørgslenafbredbånd.selvomvirksomhederefterspørgerandreydelserendprivateforbrugere,vil infrastrukturenifølgegartnerværedensamme,ogbåndbreddekravenevilikkeværestørreendhosde privatebrugere(gartner,2009,s.10).rapportenestimererbåndbreddekravetforenlangrækkeydelser, ogdeterisærliggradtreområder,somvildrivebehovetforbredbåndfremtil2020ifølgegartner: ApplikationermedvideoiHDOkvalitet,InternetspilogSaaS(SoftwareasaService).Gartnerestimerer,at videoi3dvilkræveendownstreamkapacitetpå300+mbps,atinternetspilvilkræveoptilflerehundrede Mbps,ogatSaaSvilstillekravom200+Mbps(Gartner,2009,s.11).Nårdissetalsammenstillesmedden fremskrevneteknologikapacitetfordeforskelligebredbåndsteknologier,erkonklusionenendnuengang,at kunfiberkanleveredet,somkrævesforatkunneleveresådanneydelser. UdoverMooreslovnævnerGartnerOrapportenogsåkortdenmindrekendteGilderslov.GeorgeGilderer enamerikanskteknooentusiast,somimodsætningtilmoorespecifiktharsetpåbredbåndsudviklingenog pådenbaggrundmeneratkunnekonkludere,atbredbåndshastighedenstigermedenfaktor3perår hvilketharvistsigatværeganskeurealistisk.mankanogsånævnedanskejakobnielsenslov,somsiger,at denbåndbredde,somavanceredebrugerekanfåadgangtil,stiger50%perår.gennemsnitligebrugerenår førsttilsammeniveau,somdeavanceredebrugeremed2o3årsforsinkelse.jakobnielsenerverdenskendt 4 Iapril2009nedsatteMinisterietforVidenskab,TeknologiogUdviklingenHøjhastighedskomite,somi2010 fremlagderapporten Danmarksomhøjhastighedssamfund,ITTelestyrelsen,

13 indenforit usability,menharogsåpåbasisafegneerfaringermeddenbåndbredde,hanharkunnetkøbe, observeret,atdennestigermed50%omåret detersåblevettilnielsenslov 5. I2008udarbejdedekonsulentfirmaetVenturaforFibretotheHomeCouncilEurope,someren organisationtilfremmeafinvesteringeriftthonetværkenrapport, Studytoassessbroadbandbandwidth usageandkeytrendsineurope (Ventura,2008).RapportenindgikpålinjemedGartnerOrapporteni Højhastighedskomiteensarbejdei2009ogindeholdertreforskelligetilgangetilbredbåndsproblematikken. Denførstetilgangundersøger,omNielsenslovergældendefordelande,rapportenserpå.Denanden tilgangdrejersigomvæksteniinternetotrafikken.dettredjeelementomhandlerdeninternetotrafik,som genereresafhenholdsvisfiberobrugereogadslobrugere. Rapportenviser,atNielsenslovialtovervejendegradgælderfordeundersøgtelandeiEuropa.Sverigeer doggåetnogethurtigerefremendnielsenslovforeskriver.forunitedkingdomsvedkommendesiger Nielsenslov,atavanceredebrugereidownstreamvilhave100Mbpstilderesrådighedi2015og1Gbpsi 2020(Ventura,2008,s.10).Forandrelandekandetgåhurtigere.HvadangårvæksteniInternetOtrafikken gårdetikkesåstærktsomvækstenibåndbredde.venturaberegner,atinternetotrafikkenforden gennemsnitligebrugerstigerca.20%omåretidenobserveredeperiode,2002o2007(ventura,2008,s20). Vurderingenerdog,atdennevækstvilstige,nårvideooverInternetblivermerealmindeligt.Endeligviser rapporten,atisverige,somerdetlandieuropa,derhardenstørsteudbredelseaffiberiaccessonettene, generererfiberobrugereca.3gangesåmegettrafiksomadslobrugere(ventura,2008,s.24).rapporten konkludererpådenbaggrund,atrådighedoverenstørrebåndbreddefårbrugernetilatgenereremere trafik. Imarts2009publiceredeTheInformationTechnologyInnovationFoundation(ITIF)fraUSAen rapport, Theneedforspeed:TheimportanceofnextOgenerationbroadbandnetworks (ITIF,2009).Her diskuteresdemangeforskelligenyeanvendelser,som nextogeneration bredbåndgivermulighedfor, herunderforskelligevideooformer,somstillerkravtilinfrastrukturen.denanvendelse,derifølgerapporten kræverdenhøjestebåndbredde,er VeryHighOResolutionHDVideoconferencing,somkræver15Mbpsi bådedownoogupstreamohastighed(itif,2009,5).rapportenkoncentrerersigomfireforskellige anvendelsesområder: dramatiskhurtigerefiloverførsel,transmissionafstreamingvideo,realtidso telesamarbejde,ogmulighedenforatbrugemangeapplikationersamtidig.rapportenbeskriverdesudenet scenarieforenfamiliepåfiremedlemmer,hvormorenerigangmedenvideokonferenceisammenhæng medhendeshjemmebaseredearbejde,farenserfodboldihdtvoformat,detenebarnbrugeren videoforbindelseirelationtilsitskolearbejde,ogdetandetbarnerigangmedetinteraktivtonlinespil.alti altvurdererrapporten,atdettegiveranledningtiletsamletforbrugpåmereend90mbps(itif,s.7). IetbilagtilHøjhastighedskomiteensrapport Danmarksomhøjhastighedssamfund udarbejdedeit Telestyrelsen(ITST)enrapportvedrørende Infrastruktur (ITST,2009).Irapportensafsnit4omdet fremtidigekapacitetsbehovgennemgåritstforskelligeestimater,herunderovennævnterapporterfra GartnerogITIF.PåbasisafdisserapportersammenstillerITSTentabeloverdownOogupstreamObehovved enlangrækkeforskelligeanvendelser fraiptelefonimedetkapacitetsbehovpå0,2mbpsbeggevejetil teletilstedeværelsemedetkapacitetsbehovpå15mbpsbeggeveje(refereretfraitiforapporten).itsto 5 Disse love ersomnævntempiriskbaseredeprojektionerudenteoretiskforankring,mendadeivarierendegrad indgåridebattenjf.nedenfor,erdenævnther. 11

14 rapportenopstillertoscenarier( Familiemedbørn og Detældreægtepar )ogslutter,atfamilienmed børni2013vilhaveetdownstreamobehovpå50mbpsogetupstreamobehovpå10/20mbps.detældre ægteparvilhaveetbehovpå10mbps(downstream)og5mbps(upstream)(itst,2009). Imarts2009,kortførstartenpåHøjhastighedskomiteensarbejde,udsendteDanskEnergietindlægi debattenomudviklingenafbredbåndidanmark: Vision megabittilalle (DanskEnergi,2009). UdoverenrækkeforslagtilpolitiskhandlingforatstyrkebredbåndsudviklingeniDanmarkindeholder pjecenenkortfattetoversigtoveroffentligebredbåndsinitiativeriandrelandeplusendiskussionafden samfundsmæssigebetydningafudbredelsenafhøjhastighedsbredbånd.desudenerderenopridsningafen langrækkeanvendelserafbredbånd(aktuelleogunderfortsatudvikling),herundervideoindholdihdo kvalitet,socialeindholdstjenester,onlinegaming,cloudcomputing,distanceundervisning,osv.det understreges,atderikkealeneertaleomdownstreammenogsåupstream,hvilketstillerkravtil infrastrukturensarkitektur(danskenergi,2009,s.5o6).formåletmedpjeceneratargumentereforen hurtigimplementeringafudbredelsenafhøjhastighedsadgangtilalle mindst100mbpstilallehusstande in2015. Derfindeskunetmoderatantalmerevidenskabelig,stringentepublikationer,somomhandlerdet fremtidigebehovforbåndbreddeiaccessonettene,mensderfindesenrigholdigtekniskovidenskabelig litteraturomdehastigtvoksendebåndbredder,somnyeteknologiskelandvindingergivermulighedfor.der findesogsåenvismængdelitteraturomudviklingenidensamledeinternetokommunikationpåglobaltplan ogdekrav,detstillertildenfremtidigeinfrastruktur,eksempelvistelegeography s Globalbandwidth researchservice (Telegeography,2012). Quantifyingthebroadbandacccessbandwidthdemandsoftypicalhomeusers (HarropArmitage,2006) ereteksempelpåenvidenskabeligtmerestringentpublikation.artiklenserpåforskelligeapplikationer, sompådettidspunktvarialmindeliganvendelse(videoibådestandardoghdokvalitet,audio,spil,ogwebo surfing,filoverførselogeomail)ogpåanvendelserafopådettidspunktomerefremtidsrettetkarakter (telemetriiforbindelsemedkropoghjem,ultraohdtv,teletilstedeværelse,telearbejdeogvirtualreality applikationerplusandreapplikationerirelationtilføleo,smagsooglugtesans). Artiklensestimater,atietscenariemed5familiemedlemmer,somallebrugerforskelligeapplikationer, herunderhdovideo,vildetsamlededownstreamoforbrugværegodt100mbpsvedanvendelseafdeopå daværendetidspunktoeksisterendekompressionsteknologier(codecs)(harroparmitage,2006,s.4).ved mereavanceredecodecsvildetteforbrugkunnereducerestilknap60mbps.detteforudsætterdog,siger artiklen,atderertaleomet managed netværkmedenformforqosomekanisme.hvisderertaleom et besteffort net,hvorderaleneeranvendtstatistiskmultiplexing,kanforbrugetløbeheltoppå1gbps (HarropAmitage,2006,s.5). IIEEECommunicationsMagazine,november2012estimeresdenglobaleInternetOtrafik( FutureFiberOToO TheOHomebandwidthdemandsfavorTimeDivisionMultiplexingPassiveOpticalNetworks (Harsteadog Sharpe,2012)).PåbasisafdetofteciteredeCiscoVisualNetworkingIndexogpåbasisafdetglobaleantal bredbåndsabonnenterberegnesførstiartiklen,atdetgennemsnitligeforbrugperabonnenter100o200 kbpsmedenårligvækstpå25%.dernæstrefererartiklenjapansketalfraenartikelfra2011,somviser,at detgennemsnitligeforbrugijapaner100kbpsperbrugermedenårligvækstpå20%.detteerdog gennemsnitstal,ogvisersåledeshverkennogetomfordelingenpåforskelligetyperbrugereogejheller 12

15 nogetomsvingningeritrafikkenmellemtop(peak)og dal.artiklengørdesudenopmærksompå,atdisse talerreneinternetotal,ogikkeinkluderermanagedipotrafiksomiforeksempeltripleoplay.efterdisse indledendebemærkningererartiklenshovedbidragenopgørelseover,hvilkebåndbredderforskellige videoformaterkræverfremtil2020.årsagentil,atderfokuserespåvideo,er,atdetifølgeforfatterneer video,somstillerdestørstekravtilbåndbreddeitripleoplayaccessonet.imodsætningtildemeresimple fremskrivningerafbåndbreddekravindregnerharsteadogsharpeogsådebåndbreddegevinster,som videoocodecsgiveranledningtil.forfatternehenvisertildet,somkaldesmccann slov,somsiger,atden bitrate,somkrævesforatopnåsammeaudiooogvideokvalitet,halvereshvertfemteår.harsteadog Sharpeanvenderidenforbindelseetkonservativtestimat.DesætterbitrateOreduktionentilatfaldefra7til 5%overentiårsperiodestartendei2010.Hvismanserpåetscenarie,hvorenfamiliepåsammetid anvenderfirevideostrømme,oghvorkvalitetenstigerfraeksisterendestandardformatertilforskellige UHDOformater(UltraHighDefinition)Oinklusiv3DUHD vildenøvregrænseforbredbåndskravetstigefra ca.30mbpsi2011tilca.115mbpsi2020. Somkonklusionpådetteafsnitskalførstbemærkes,atdergrundlæggendeertoforskelligetilgangetilat undersøgebehovetforbåndbreddeiderefereredepublikationer.deneneserpåudbudssidenoganvender forskellige love (tommelfingerregler)tilatforudsigebehovet entenmooreslov,gilderslovellernielsens lov.gilderslovliggerherklartidenhøjeende,hvorimoddetoandreliggerpånogenlundesammeniveau.i bredbåndssammenhængernielsenslovsandsynligvisdenempiriskbedstunderbyggede.gartner(2009) nårfremtiletbehovfordownstreamokapacitetpå50mbpsi2013og1gbpsi2020påbasisafmooreslov. Ventura(2008)kommerfremtillignedetal:100Mbpsi2015og1Gbpsi2020.Denandentilgangserpå efterspørgselssidenogundersøgerkravenefradeenkelteanvendelserogopstillerscenarierfordet samledeforbrugskravforforskelligefamiliesammensætninger. Derskalogsågøresopmærksompå,atflereandretilgangekunnebenyttes.Inæsteafsnitiindeværende notatvilvisepåudviklingenidenfaktiskefterspurgtekapacitet.mankanogsåundersøgeudviklingeniden faktiskforbrugtekapacitet.dettegørviiindeværendenotatvedatsepåtrafikkenitdc snet.ide refereredeundersøgelsererdetkunventuraorapportenogartiklenafharstadogsharpe(2012),derserpå stigningenidenfaktiskeinternetotrafik.resultatetiventuraorapportenerenårligstigningpå20%forden gennemsnitligeinternetobruger.harsteadogsharpekommerfremtiltalpåsammeniveau. Vedsammenstillingafdetoforskelligehovedtilgangemåkonklusionenvære,atresultaterneliggepå sammenniveaupådetkortesigt(2013eller2015).pådetlængeresigterdetikkemuligtatsammenligne detometoder,eftersomefterspørgselstilgangesjældentangiverennøjagtigtidshorisont.deneneste rapport,somskillersigudpåefterspørgselssiden,ergartnerorapporten(gartner,2009),somkommerfrem tilmegethøjtestimater højereendnogenafdeandreestimater.resultaterneideandrerapporterer nogenlundeensartede.idenlaveendeliggeritst sbilagsrapport(itst,2009).estimatetforen Familie medbørn liggerpå50mbpsdownstreamog10/20mbpsupstreami2013.deøvrigerapporterligger omkring100mbps:itif(90+mbps),danskenergi(100mbpsi2015),harroparmitage(100mbps)og HarsteadSharpe(115Mbps). Tilslutskalbemærkes,atflereafderefereredeundersøgelsesmetoderermegetsimple.Dertagesofteikke forbeholdforønskeromdownlaodhastighederiforbindelsemeddownloadafvideo.dethandlerom realtidsapplikationerogstreaming.bortsetfradevidenskabeligtmerestringenteartiklertagesderheller 13

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

En ny dagsorden for telepolitikken? Morten Falch & Anders Henten

En ny dagsorden for telepolitikken? Morten Falch & Anders Henten CMI working paper no. 10, 2015 En ny dagsorden for telepolitikken? Morten Falch & Anders Henten Center for Communication, Media and Information technologies (CMI), Electronic Systems, AAU Copenhagen, Denmark

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg

Avancerede Datanet. Udviklingen i Netværksarkitekturer. Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Department of Control Engineering Distributed Real-time Systems Avancerede Datanet Udviklingen i Netværksarkitekturer Ole Brun Madsen Professor Department of Control Engineering University of Aalborg Avancerede

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android & Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &. Windows standarder - Er tendensen mod et marked eller flere?"

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt. Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk

ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt. Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk 1 Project: ASETA Adaptive Surveying and Early treatment of crops with a Team of Autonomous

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect

Samarbejde mellem FDA og GlobalConnect Samarbejde mellem og GlobalConnect GlobalConnect FILMEN GlobalConnect The Movie Vores DNA Danmark som førende it-nation. GlobalConnect gøder jorden Vores DNA Vi laver infrastruktur Danmark har bygget:

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Nordre Strandvej 22a The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Så lad dem dog få fingrende i farsen! - de første pointer fra et igangværende forskningsprojekt om, hvad der skaber unges lyst til

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 24. august 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 33 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 250-255 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere