Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder uddannelsesordningen yderligere to oversigter samt en mulighed for at få oplysninger i Excel. Disse oversigter findes på eud.uddannelsesadministration.dk under udskriv uddannelsesordning efter 2015, og det er her muligt at få en oversigt over: Fag angivet på speciale og elevtypesamling - Lille oversigt Fagenes mål, resultatform mv., angivet på speciale og elevtypesamling - Udvidet oversigt Oplysninger i Excel. Bemærk tekstdelens oplysninger er udelukkende angivet i word-format og videreføres ikke til skolernes it-systemer. Oplysninger i den lille oversigt og udvidet oversigt er overført til skolernes it-systemer, og er således de oplysninger, der fremgår af elevens uddannelsesplan. Der bør dog ikke være uoverensstemmelser mellem tekstdelen og de øvrige oversigter. Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato Ændringer Uddannelsens formål og struktur Uddannelsesforløb og fagoversigt Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelse Bedømmelse og beviser mv Oversigt over fag på hovedforløb (skema 1) Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau (skema 2) Eux den gymnasiale del (skema 3) Begrebet elevtyper... 18

2 1. Ikrafttrædelsesdato Uddannelsesordningen træder i kraft den 1. august Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 413 af 01/05/2018 om data- og kommunikationsuddannelsen. n kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Ændringer Der er pr. 1. august 2018 sket følgende ændringer: Teleinstallations- og telesystemtekniker er nedlagt. Antallet af undervisnings på it-supporter afhænger af, om eleven færdiggør trinnet. For EUX-elever er erstattes faget, Teknikfag på B-niveau Design og produktion, med faget Teknikfag på B-niveau Digitalt design og udvikling.informationsteknologi B er ændret til Informatik B. Hovedforløbet på it-supporter og datatekniker infrastruktur har gennemgået en omfattende opdatering, der bl.a. indebærer følgende ændringer: o En større opdatering af alle centrale fag o Et øget fokus på fejlfinding o Implementering af nogle nye fag: kundeservice, cloudteknologi og serverautomatisering Ændringerne af hovedforløbet på it-supporter og datatekniker infrastruktur har konsekvenser for datatekniker programmering, da nogle af fagene er fælles for specialerne. Ændringerne har medført en forlængelse på ½ uge på faget Objektorienteret programmering. Revisionen af hovedforløbet har medført en opdatering af de valgfrie uddannelsesspecifikke fag, idet 21 fag er afkoblet og 10 fag er tilkoblet. 3. Uddannelsens formål og struktur Uddybende beskrivelse af uddannelsens formål og vejledende struktur for eud forløb: Trinnet it-supporter Specialet datatekniker infrastruktur 3 år 2 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1 Hovedforløb for trin Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 på trin 1 og i alt 55 på trin 2. Der er sammenlagt fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Specialet datatekniker programmering 5 år og 6 måneder GF1 GF2 Hovedforløb for trin Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag og to s valgfag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder.

3 Eux forløb for datatekniker infrastruktur/programmering 6 år GF1 GF2 Hovedforløb for trin ,6 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 87,6 og indeholder fem s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. ne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er fire forløb med 20 og en afsluttende skoleperiode på 7,6. forløbene for elever på datatekniker programmering skal så vidt muligt tage hensyn til revideringen af specialet, ved at tilbyde den programmeringsrettede undervisning fra H1. En måde dette kan gøre på er, ved at slå 4. og 5. hovedforløb sammen. Eux forløb for datatekniker infrastruktur/programmering Parallelle spor Elev Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår A B C D HF1 20 P1 P1 HF1 20 HF1 20 P1 HF2 20 P2 P1 HF1 20 P2 HF2 20 HF2 20 P2 HF3 20 P3 P2 HF2 20 P3 HF3 20 HF3 20 P3 HF4 20 P4 P3 HF3 20 P4 HF4 20 HF4 20 P4 P4 P5 P4 HF4 20 P4 til april HF5 og AP 7,6 P5 til april HF5 og AP 7,6 P4 P5 P4 til nov HF5 og AP 7,6 P5 til nov HF5 og AP 7,6 Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. perioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt Uddannelsesforløb: På uddannelsen findes følgende uddannelsesforløb: Unge og EUV3 Voksne (EUV1 og EUV2)

4 Talent Eux Fagoversigt: Bagerst i uddannelsesordningen fremgår der tre skemaer. Skemaerne repræsenterer følgende: Skema 1: Skema 2: Skema 3: fag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb. Skema 1 indeholder både informationer om det ordinære forløb, euv -forløbet og talentforløbet. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Uddannelsesspecifikke fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. For EUX er der udarbejdet et særskilt skema, som indeholder den gymnasiale del. De øvrige fag kan findes i skema 1, Oversigt over fag på hovedforløbet. Bemærk fordelingen af fag på skoleperioder er kun vejledende for skolerne. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår som tidligere nævnt af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen på eud.uddannelsesadministration.dk. For så vidt angår eventuelle grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Bemærkninger til skema 1: Af nedenstående figur fremgår det, hvordan fagene for eleverne på talentsporet og euv-eleverne optræder i skemaet. Figur 1: Eksempel på tilknytning af fag på hovedforløbet herunder det ordinære forløb, euv-forløb og talentforløbet. Talent: Fagene, som talentsporseleverne skal have på højere niveau end det obligatoriske, fremgår med Talent ud for faget og på trin/speciale. Euv: For euv-elever er varigheden af de valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfagene reduceret. Varigheden for euv-elever er angivet i parentes ( ). 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelse Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I skema 1 er beskrevet de fag, der normalt gennemføres på hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i skema 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra skema 2 erstatter eller supplerer tilsvarende fag på lavere niveau.

5 6. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for data- og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået kompetencemålene for uddannelsen (Slutkompetencerne), jf. 4 i uddannelsesbekendtgørelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til data- og kommunikationsuddannelsen, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Censorer Censorerne kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2. Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. n indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.

6 7. Oversigt over fag på hovedforløb (skema 1) Fagrække for hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb. Skemaet indeholder både informationer om det ordinære forløb, euvforløbet og talentforløbet, jf. afsnit 4 ovenfor. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Skema 1 Fag på hovedforløb Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering Antal skole i alt på hovedforløb inkl. grundfag, obligatoriske, valgfri og valgfag euv varighed angives i ( ) 25 (22,5) 55 (49,5) 55 (49,5) Antal s valgfag i alt euv varighed angives i ( ) 2 (0) 2 (0) 2 (0) Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag euv varighed angives i ( ) Netværk I 1 Rutineret/ekspert 2 X/talent X/talent X/talent IT Service Management I 5, 6 Rutineret 1 X X X Computerteknologi 4, 8, 12 Rutineret/ekspert 1 X/talent X/talent X/talent Serverteknologi Databaseserver 8, 15 Rutineret/ekspert 1 X/talent X/talent X/talent Serverteknologi 4, 8, 15 Rutineret/ekspert 1,5 X/talent X/talent X/talent Serveradministration og sikkerhed 4, 22 Rutineret/ekspert 2 X/talent X/talent X/talent Serverteknologi Linux 4, 8 Rutineret/ekspert 2 X/talent X/talent X/talent Serverteknologi Web-server 4, 8 Rutineret/ekspert 2 X/talent X/talent Netværk II 14 Rutineret/ekspert 2 X/talent X/talent Serverautomatisering I 2, 6, 16 Rutineret/ekspert 1 X/talent X/talent Praktisk fejlfinding 4, 8, 12, 14 Avanceret 1,5 X X Kundeservice 3, 5 Rutineret 1 X X Grundlæggende databaseprogrammering 10 Rutineret 1 X X 6233 Afsluttende projekt for it-supporter 1-16 Rutineret 2 X

7 Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering Netværk III 9, 14, 19 Rutineret/ekspert 2 X/talent Netværkssikkerhed 9, 11, 17, 22 Avanceret/ekspert 2 X/talent Serverteknologi Cluster 18 Avanceret/ekspert 1 X/talent Virtualisering 2, 8, 13, 18 Rutineret/ekspert 1,5 X/talent Serverautomatisering II 6, 16, 19 Avanceret/ekspert 1 X/talent Netværksteknologi I 1, 2, 6, 9, 11, 14, 19 Avanceret/ekspert 2,5 X/talent Netværksteknologi II 1, 2, 6, 9, 11, 14, 19 Avanceret/ekspert 2,5 X/talent Netværksteknologi III 1, 2, 14, 19, 21 Avanceret/ekspert 2,5 X/talent 6252 Netværksdesign I 19, 21 Avanceret/ekspert 2 X/talent Backupteknologi 14, 20 Rutineret/avanceret 1 X/talent Cloudteknologi 2, 4, 5, 6, 9, 11, 18, 22 Rutineret/avanceret 1 X/talent Deployment Service 18 Rutineret/ekspert 1 X/talent IT Service Management II 5, 6 Avanceret 1 X Udvikling 2, 5, Avanceret 1 X X Systemudvikling og projektstyring 2, 5, Avanceret 2 X X 6239 It-kravsspecifikation 23 Rutineret/ekspert 1 X/talent X/talent 6259 Afsluttende projekt for infrastruktur 1-23 Avanceret 4 X Grundlæggende programmering 24 Rutineret/ekspert 2 X/talent Objektorienteret programmering 24 Rutineret/ekspert 3,5 X/talent Databaseprogrammering 10, 24, 25 Avanceret/ekspert 3 X/talent GUI-programmering 24, 28 Avanceret/ekspert 2,5 X/talent Clientsideprogrammering 24, 32 Rutineret/ekspert 2,5 X/talent Serversideprogrammering 24, 32 Avanceret/ekspert 3 X/talent App programmering I 28 Rutineret/avanceret 1 X/talent

8 Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering App programmering II 28 Avanceret/ekspert 1 X/talent App programmering III 28, 32 Avanceret/ekspert 1 X/talent Linux rettet mod server og embedded 29 Rutineret/avanceret 1 X/talent Versionering og dokumentation 24, 34 Rutineret 0,5 X Softwaretest og -sikkerhed 33, 34 Rutineret/avanceret 1,5 X/talent 6272 Embedded Controller I 29 Begynder/ekspert 1 X/talent 6273 Embedded Controller II 29 Rutineret/ekspert 2 X/talent 6275 Embedded Controller III 29, 32 Rutineret/ekspert 2 X/talent 6277 Projektstyring 31 Rutineret/ekspert 1 X/talent 6278 Programmeringsmetodik 30 Rutineret/ekspert 1 X/talent 6279 Afsluttende projekt for programmering 1-10, Avanceret 4 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag euv varighed angives i ( ) 2 (1,5) 5 (1,5) 5 (1,5) Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges på det enkelte trin/speciale. Nedenstående valgfri uddannelsesspecifikke fag kan ikke vælges af elever på talentspor 1551 Operativsystemer III 4, 15 Avanceret 2,5 X X X 1590 Fiberinstallation 1 Avanceret 1 X X X 1598 Mailserver i Windows organisationen 18 Rutineret 1 X X X 6245 Gateway sikkerhed 4, 8, 9 Rutineret 1 X X X 6247 Embedded Controller, Dataopsamling og 29 Avanceret 1 X X X måleteknik 6287 Trådløst netværk (WLAN) 17, 21 Rutineret 1 X X X 6543 XML 27 Rutineret 1 X X X 6253 Brancherelaterede netværksprodukter 1, 11 Rutineret 1 X X Grundlæggende programmering 24 Rutineret 2 X X

9 Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering 6251 Digitale kontormaskiner 3, 12 Rutineret 1 X 7101 Computer Cluster Administration 18 Avanceret 2 X 7122 Netværksswitching 1, 9 Rutineret 2 X Backupteknologi 15, 20 Rutineret 1 X 1599 Small Business Server 8, 14 Rutineret 1 X 2566 IP Telefoni I 1, 14 Begynder 1 X 6249 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner 3, 12 Rutineret 1 X Netværkssikkerhed 9, 17, 22 Avanceret 2 X X Serverautomatisering II 16, 30 Avanceret 1 X X Deployment Service 1, 4 Rutineret 1 X X IT Service Management II 5, 6 Avanceret 1 X X 1609 Embedded Controller, projekt 6, 29, 30 Rutineret 1 X X 1644 ASP.NET og XML 27 Avanceret 1 X X 2113 Network management 11, 23 Rutineret 1 X X 2130 Udvidet hardware/software projekt 24, 29, 30 Rutineret 1 X X 6246 Embedded Controller, fejlfinding I 24, 29, 30 Rutineret 1 X X 6295 Core Applications 27 Rutineret 1 X X 6298 Communication 28 Rutineret 1 X X Game-design I 24, 33 Rutineret 1 X Game-design II 24, 33 Rutineret 1 X Serverautomatisering I 16 Rutineret 1 X Praktisk fejlfinding 1, 7, 8 Avanceret 1,5 X Nedenstående fag kan vælges af alle elever inkl. talent Servermigration 18 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent X/talent System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study 29 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent X/talent

10 Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering 1600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning 8, 13 Avanceret/ekspert 1 X/talent X/talent 6277 Projektstyring 2, 3, 5 Rutineret/ekspert 1 X/talent X/talent 6487 Virtualisering af clienter 4, 8, 18 Avanceret/ekspert 1 X/talent Virtualisering 4, 8, 15 Rutineret/ekspert 1 X/talent 6252 Netværksdesign I 19, 22 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent Cloudteknologi 2, 4, 27 Rutineret/avanceret 1 X/talent X/talent 1595 Netværksdesign II 11, 23 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent 7102 Computer Cluster Infrastruktur-Design 14, 18 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent 7103 Computer Cluster Programmering 14, 18 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent 7123 Faglig processtyring 2, 3, 34 Avanceret/ekspert 2 X/talent X/talent 9446 LINQ og Entity Framework 10 Avanceret/ekspert 1 X/talent X/talent 2149 Sikkerhed IV 9 Ekspert/ekspert 1,5 X/talent 6272 Embedded Controller I 6, 24, 29, 30 Begynder/ekspert 1 X/talent 6273 Embedded Controller II 6, 24, 29, 30 Rutineret/ekspert 2 X/talent 6275 Embedded Controller III 29, 32 Rutineret/ekspert 2 X/talent 6278 Programmeringsmetodik 24 Rutineret/ekspert 1 X/talent mål (0 s varighed) Installation og konfiguration af computere X X Vedligeholdelse af computere X X Fejlfinding og -retning af computere 2, X X Installation af servere 4, 8, X X Fejlfinding og -retning af servere 2, 8, X X Installation af netværk 1, 11, 14, X X Fejlfinding og -retning af netværk 1, 2, 11, 14, X X Brtilpasning af operativsystemer 4, X X

11 Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering Opgradering af operativsystemer X X Perifer hardware X X Sikkerhed på servere 4, X X Sikkerhed på netværk 9, X X IT service - computer 3, X X IT service - servere 3, X X IT service - netværk 3, X X IT service - operativsystemer 3, X X Brservice - computere 5, X Brservice - netværk 5, 20, X Brservice - applikationer X Serveroperativsystemer 4, X Klientoperativsystemer X Serverløsninger X Netværksløsninger design 19, X Netværksløsninger installation m.m. 19, X Avanceret fejlfinding af netværk X Sikkerhed - implementering 21, X Programudvikling (web)applikationer 23, 24, 26-28, 30, X Programudvikling it-systemer 23-24, 27, 30, X Programudvikling App X Programmering databaseudvikling 24, 25, X Sikkerhed - programudvikling 32, X

12 Fagnr Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i It-supporter, trin 1 infrastruktur programmering Programmering embedded systemer 24, 29, X Programudvikling projektstyring X Programudvikling versionering X Programudvikling Test X

13 8. Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau (skema 2) Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 37, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Skema 2 Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejlede nde tid i Obligatorisk præstationsstandard Netværk I Avanceret 2 Rutineret Netværk I Ekspert 2 Rutineret Computerteknologi Avanceret 1 Rutineret Computerteknologi Ekspert 1 Rutineret Serverteknologi Databaseserver Avanceret 1 Rutineret Serverteknologi Databaseserver Ekspert 1 Rutineret Serverteknologi Avanceret 1,5 Rutineret Serverteknologi Ekspert 1,5 Rutineret Serveradministration og sikkerhed Avanceret 2 Rutineret Serveradministration og sikkerhed Ekspert 2 Rutineret Serverteknologi Linux Avanceret 2 Rutineret Serverteknologi Linux Ekspert 2 Rutineret Serverteknologi Web-server Avanceret 2 Rutineret Serverteknologi Web-server Ekspert 2 Rutineret Netværk II Avanceret 2 Rutineret Netværk II Ekspert 2 Rutineret Serverautomatisering I Avanceret 1 Rutineret

14 Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejlede nde tid i Obligatorisk præstationsstandard Serverautomatisering I Ekspert 1 Rutineret Netværk III Avanceret 2 Rutineret Netværk III Ekspert 2 Rutineret Netværkssikkerhed Ekspert 2 Avanceret Serverteknologi Cluster Ekspert 1 Avanceret Virtualisering Avanceret 1,5 Rutineret Virtualisering Ekspert 1,5 Rutineret Serverautomatisering II Ekspert 1 Avanceret Netværksteknologi I Ekspert 2,5 Avanceret Netværksteknologi II Ekspert 2,5 Avanceret Netværksteknologi III Ekspert 2,5 Avanceret 6252 Netværksdesign I Ekspert 2 Avanceret Backupteknologi Avanceret 1 Rutineret Cloudteknologi Avanceret 1 Rutineret Deployment Service Avanceret 1 Rutineret Deployment Service Ekspert 1 Rutineret 6239 IT-kravspecifikation Avanceret 1 Rutineret 6239 IT-kravspecifikation Ekspert 1 Rutineret Grundlæggende programmering Avanceret 2 Rutineret Grundlæggende programmering Ekspert 2 Rutineret Objektorienteret programmering Avanceret 3,5 Rutineret Objektorienteret programmering Ekspert 3,5 Rutineret Databaseprogrammering Ekspert 3 Avanceret

15 Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejlede nde tid i Obligatorisk præstationsstandard GUI-programmering Ekspert 2,5 Avanceret Clientsideprogrammering Avanceret 2,5 Rutineret Clientsideprogrammering Ekspert 2,5 Rutineret Serversideprogrammering Ekspert 3 Avanceret App programmering I Avanceret 1 Rutineret App programmering II Ekspert 1 Avanceret App programmering III Ekspert 1 Avanceret Linux rettet mod server og embedded Avanceret 1 Rutineret Softwaretest og -sikkerhed Avanceret 1,5 Rutineret 6272 Embedded controller I Rutineret 1 Begynder 6272 Embedded controller I Avanceret 1 Begynder 6272 Embedded controller I Ekspert 1 Begynder 6273 Embedded controller II Avanceret 2 Rutineret 6273 Embedded controller II Ekspert 2 Rutineret 6275 Embedded controller III Avanceret 2 Rutineret 6275 Embedded controller III Ekspert 2 Rutineret 6277 Projektstyring Avanceret 1 Rutineret 6277 Projektstyring Ekspert 1 Rutineret 6278 Programmeringsmetodik Avanceret 1 Rutineret 6278 Programmeringsmetodik Ekspert 1 Rutineret Servermigration Ekspert 2 Avanceret System design og analyse gennem et mart Grid Case Study Ekspert 2 Avanceret

16 Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejlede nde tid i Obligatorisk præstationsstandard 1600 Serverteknologi II - Design af Ekspert 1 Avanceret datacenterløsning 6487 Virtualisering af clienter Ekspert 1 Avanceret 1595 Netværksdesign II Ekspert 2 Avanceret 7102 Computer Cluster Infrastruktur Design Ekspert 2 Avanceret 7103 Computer Cluster programmering Ekspert 2 Avanceret 7123 Faglig processtyring Ekspert 2 Avanceret 9446 LINQ og Entity Framework Ekspert 1 Avanceret

17 9. Eux den gymnasiale del (skema 3) I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Af skemaet fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med skema 1 for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at erhvervsuddannelsens to s valgfag udgår. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Skema 3 - Eux Vejledende placering af fagene Fagnr Fagnavn Vejledende tid i periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 Niveau Antal skole i alt (gym og eud) 34,6 Eux gymnasiale fag: 30,6 Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) 6688 Dansk A 6,2 X X X X 6689 Engelsk B 4,8 X X X 6695 Matematik B 5 X X X 6691 Fysik B 3,6 X X Kemi C 2,4 X X 6739 Teknikfag Digitalt design og udvikling B 4 X X 6678 Informatik B 3 X X X 6744 Erhvervsområdeprojekt 1.6 X X Valgfag (kun de obligatoriske) Matematik A 4 X X

18 10. Begrebet elevtyper Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er angiver hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 EUX MEST PREUD Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20., samt et reduceret hovedforløb. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. uddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis.

19 Elevtype Uddybning TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet.

20 Oversigt 2: Gruppering af elevtype Nr Kort betegnelse Betegnelse Elevtype Betegnelse 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3M+T EUV3, mesterlære og talent 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9M EU9 og mesterlære 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+M+T EU9 +, mesterlære og talent 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9M+T EU9, mesterlære og talent 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 2 EUV 2 EUV 2 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV 2 EUV 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV 2 EUV 2 EUV2M+T EUV2, mesterlære og talent 3 EUV1 EUV1 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 4 EUX og EUV3 Ungdom, EUX og EUV3 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUX og EUV3 Ungdom, EUX og EUV3 EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EUX og EUV3 Ungdom, EUX og EUV3 EU9X EU9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 5 EUX og EUV2 EUX og EUV2 EUV2X EUV2 og EUX 6 EUX og EUV1 EUX og EUV1 EUV1X EUV1 og EUX 7 EUX, EUV3 og ta Ungdom, EUX, EUV3 og talent EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 7 EUX, EUV3 og ta Ungdom, EUX, EUV3 og talent EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og tale 7 EUX, EUV3 og ta Ungdom, EUX, EUV3 og talent EU9X+T EU9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 8 EUX, EUV2 og ta EUX, EUV2 og talent EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 9 EU9, EUV3 og ta Ungdom, EUV3 og talent EUV3T EUV3 og talentspor 9 EU9, EUV3 og ta Ungdom, EUV3 og talent EU9+T EU9+ og talentspor 9 EU9, EUV3 og ta Ungdom, EUV3 og talent EU9T EU9 og talentspor 10 EUV2 og talent EUV2 og talent EUV2T EUV2 og talentspor 11 EUV 1og talent EUV 1og talent EUV1T EUV1 og talentspor 12 EU9+ og GYM EU9+ og GYM EU9+G EU9+ og GYM 12 EU9+ og GYM EU9+ og GYM EU9+G+M Gym + mesterlære 13 EUV2 og GYM EUV2 og GYM EUV2G EUV2 og GYM 13 EUV2 og GYM EUV2 og GYM EUV2G+M EUV2 og GYM og mester 14 EUV1 og GYM EUV1 og GYM EUV1G EUV1 og GYM 17 EUX, EUV1 og ta EUX, EUV1 og talent EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 18 GYM + talent Gym + talent EU9+G+M+T EU9+, Gy, Mester og talent 18 GYM + talent Gym + talent EU9+G+T Gym + talent 19 EUV2 G og T EUV2 gym og talent EUV2G+M+T EUV2 og GYM, mester og talent 19 EUV2 G og T EUV2 gym og talent EUV2G+T EUV2, GYM og talent 20 EUV1 G og T EUV1 gym og talent EUV1G+T EUV1 GYM og talent

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Uddannelsesordning for grafisk tekniker Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen TUR den 05-07-2018 Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stukkatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stukkatør Tekstdel - Uddannelsesordning for Stukkatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for Ambulancebehandler

Uddannelsesordning for Ambulancebehandler TUR den 20-12-2018 Uddannelsesordning for Ambulancebehandler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør Tekstdel - Uddannelsesordning for Forsyningsoperatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen TUR den 03-07-2019 Tekstdel - Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Værktøjsuddannelsen

Uddannelsesordning for Værktøjsuddannelsen Uddannelsesordning for Værktøjsuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stenhugger

Tekstdel - Uddannelsesordning for Stenhugger Tekstdel - Uddannelsesordning for Stenhugger Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for Produktør

Uddannelsesordning for Produktør Uddannelsesordning for Produktør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Flytekniker

Uddannelsesordning for Flytekniker Uddannelsesordning for Flytekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Teknisk designer

Tekstdel - Uddannelsesordning for Teknisk designer Tekstdel - Uddannelsesordning for Teknisk designer Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Boligmonteringsuddannelserne

Uddannelsesordning for Boligmonteringsuddannelserne Uddannelsesordning for Boligmonteringsuddannelserne 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1 Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker

Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Tekstdel - Uddannelsesordning for tagdækker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Plastmager

Tekstdel - Uddannelsesordning for Plastmager Tekstdel - Uddannelsesordning for Plastmager Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for Karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for Karrosseriuddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 28.01. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen til maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen til maritime håndværksfag 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler

Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler Tekstdel - Uddannelsesordning for Overfladebehandler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for elektronik og svagstrøm

Tekstdel - Uddannelsesordning for elektronik og svagstrøm Tekstdel - Uddannelsesordning for elektronik og svagstrøm 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Havn og Terminaler

Tekstdel - Uddannelsesordning for Havn og Terminaler TUR den 05-07-2018 Tekstdel - Uddannelsesordning for Havn og Terminaler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Event- og AV-tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Event- og AV-tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Event- og AV-tekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for Værktøjsuddannelsen

Uddannelsesordning for Værktøjsuddannelsen Uddannelsesordning for Værktøjsuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse af

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til serviceassistent

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til serviceassistent Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til serviceassistent Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm Ikrafttrædelsesdato: juli 07 Udstedt

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Event- og AV-tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Event- og AV-tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Event- og AV-tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for Erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for Erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for Erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 3. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Uddannelsen til tandtekniker

Uddannelsesordning for Uddannelsen til tandtekniker Uddannelsesordning for Uddannelsen til tandtekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Automatik og procesuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for Automatik og procesuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for Automatik og procesuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for kosmetiker

Tekstdel - Uddannelsesordning for kosmetiker Tekstdel - Uddannelsesordning for kosmetiker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere