HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK"

Transkript

1 HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1

2 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven bliver faghæfte 48 i den kontekst relevant for SFO erne. Heri ekspliciteres det, at digitaliseringen vokser frem i fritidslivet og i stigende grad er en forudsætning for at opsøge og udnytte fritidsaktiviteter. Samtidig må vi jo erkende, at de digitale medier efterhånden er blevet en omfattende del af børnenes hverdagsliv. Det er således yderst relevant, at SFO erne agerer i relation til disse kulturteknikker som en del af videnssamfundet. Endelig argumenteres der også for i det offentlige rum, at digitaliseringen bliver en stadig stigende del af et stadigt mere komplekst samfund. Diskursen lyder næsten således, at skal man kunne klare sig, så er det nødvendigt med et vist minimum af digitale kompetencer. Det er næsten lige så vigtigt som at kunne læse og skrive. Et centralt element af pædagogisk praksis er dannelsesaspektet. Dette er også et centralt element i forhold til Hadbjerg SFO s mediepolitik. Målet er, at pædagogernes socialiseringsfokus og guidning er rettet mod omgangen med de digitale medier. Således er der både fokus på god takt og tone i relation til måden man kommunikere på, men også omfanget af brugen i relation til disse medier. Dannelsesprocessen er således menneskets bestandige bestræbelse på at komme til forståelse af sig selv og sin verden- og på at handle i overensstemmelse med denne forståelse. Karsten Schnack I Hadbjerg SFO har vi ressourcer og kapacitet til at varetage inklusion i relation til de digitale medier både på den praktiske måde, at alle børn får adgang til IT, men også i relation til børn med særlige behov. Allerede nu viser digitale medier sig nyttige i den proces. Børnene kan ofte have nogle kompetencer, som giver dem en større værdi hos deres jævnaldrende kammerater. 2

3 I Hadbjerg SFO vil vi fremover arbejde med digital dannelse som en del af vores pædagogiske praksis. Det betyder bl.a. at vi forholder os aktivt til brugen af mobiltelefoner, hvilke spil børnene i SFO en skal spille på vores maskiner, etikken omkring hvordan og hvornår man kommunikerer gennem digitale medier. Formålet med Hadbjerg SFO s/knastens mediepolitik Formålet med Hadbjerg SFO s mediepolitik er at eksplicitere vores arbejde og refleksioner omkring SFO ens brug af digitale medier. Det vil i denne mediepolitik være muligt at læse om brugen af mobiltelefoner, vores didaktiske overvejelser omkring digitale medier i Hadbjerg SFO samt vores pædagogiske tanker og overvejelser omkring spil. I Hadbjerg SFO har børnene adgang til en bred vifte af digitale medier som mobiltelefoner, bærebare computere, spillekonsoller, stationære computere og IPADS 1. Computerrummet er ikke længere blot ét rum men nærmere flere små rum, der både kan være opbygget fysisk, men også virtuelt. Når vi i denne mediepolitik omtaler digitale medier, så er det med baggrund i en bred vifte af adgang til digitale medier. Vi har i Hadbjerg SFO længe diskuteret emnet børn og mobiltelefoner og er i den forbindelse kommet frem til, at børnene gerne må have mobiltelefoner med i SFO en. Det er intet krav at man har en mobiltelefon med og det er naturligvis jer forældre, der bestemmer, hvornår I synes, at det er i orden. Baggrunden for vores beslutning er, at vi bl.a. har oplevet børnene bruge dem i smug og at vi hellere vil hjælpe jeres børn til en digital dannelse, hvor jeres barn får udviklet sociale og etiske kompetencer frem for, at vi blot forbyde mobiltelefoner og lader brugen herske i det skjulte. Netop ved at få mobiltelefoner ind på arenaerne kan vi med guidende voksenhånd gennem en åben og tryg dialog hjælpe børnene med at lære færdselsreglerne og støtte dem i at udvikle en sund kritisk sans og følelse af ansvarlighed, når de bruger de digitale medier. Dernæst har vi erkendt at mobiltelefonerne i dag næsten er blevet en slags moderne schweizerkniv, der er langt mere en blot et kommunikationsværktøj. De kan ofte både bruges som fotografiapparat, videooptager, lydoptager, spillemaskine, 1 Vi gør opmærksom på, at SFO en ikke har erstatningsansvar i forhold til medbragte medier. 3

4 musikafspiller osv. Her i SFO en har nogle børn bl.a. prøvet at lave lommefilm og animationsfilm ved hjælp af mobiltelefoner. I SFO erne bruger børnene deres hverdagsmotivation til at undersøg og forstå den verden de lever i og præsenteres for. Det gør børnene gennem det legende element. Vi har i Hadbjerg SFO derfor valgt, at netop det legende element skal være fokuspunktet for læring i relation til blandt andet de digitale medier. Børnene skal i SFO en gennem deres hverdagsmotivation og legende univers have mulighed for at forbedre der faglige itkundskaber yderligt i SFO erne. Vi arbejder i Hadbjerg SFO på at få uddannet to SFO-pædagogiske it-ansvarlige (PIT). Deres rolle i relation til de digitale medier vil bl.a. indebære: At kunne vidensdele, således at PITen er fyrtårn for personalegruppen og andre pædagoger i Favrskov kommune ved på en positiv måde at inspirere, vejlede og støtte de andre pædagoger i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af digitale projekter, således at der tænkes i muligheder og dannelsesaspekter frem for begrænsninger. At være innovator således at pitten har fingeren på pulsen i relation til, hvordan praksis/aktiviteter kan organiseres og udvikles på en måde der tilgodeser formelle og uformelle læringsprocesser i relation til de digitale medier, således at der sker en øget og bevidst refleksion samt dokumentation i SFO ernes personalegrupper. Det er vores mål, at de digitale medier bliver fundamentet for et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow omkring en fælles aktiviteter. Vi ønsker desuden gennem vores praksis at inkludere børn med særlige behov. Vi ser at de digitale medier kan bidrage til denne proces. Det er vores oplevelse, at de digitale medier dels kan bruges til at opbygge og udvikle relationen mellem medarbejder og børn, og dels kan det være et inkluderende fælles tredje for de børn, der har særlige behov. Børnene har ofte nogle færdigheder i relation til de digitale medier, som skaber en fælles platform for relationen. 4

5 Derforuden er det målet, at der skabes brobyggende elementer mellem undervisningsdelen og fritidsdelen i forhold til de digitale medier. Det kan eksempelvis være i forbindelse med at bruge medierne til at producere film, billeder, layouts og andre illustrationer m.m. Væsentlig for at bringe lærdommen ind i SFO en er, at det sker med udgangspunkt i det legende univers. SFO en får således mulighed for at være et legende eksperimentarium. Endelig er det et centralt mål for os, at vi bidrager til børnenes digitale dannelse. Opsummeret er formålet med en mediepolitik i Hadbjerg SFO: De digitale medier skal bruges som et fælles tredje der bidrager til flow De digitale medier skal bruges i processen med inklusion af børn med særlige behov De digitale medier skal være et brobyggende element mellem fritidsdelen og undervisningsdelen I Hadbjerg SFO er digital dannelse et omdrejningspunkt for brugen af digitale medier Gennem brug af de digitale medier kan børnene udvikle og øge deres: Sociale færdigheder herunder samarbejdskompetencer, problemløsning og konflikthåndtering. Forståelse for demokratiske processer Fordybelses og koncentrationsevne Overblik Taktiske forståelse og planlægning 5

6 Refleksioner om vores hardware og software i Hadbjerg SFO Computere uden netadgang Vi har computere uden netadgang, der primært er tiltænkt spille universet. Som nævnt senere i denne politik er et væsentligt paramenter for at have spil i SFO en at de kan bringe børnene i flow. Flow er en positiv, koncentreret tilstand, hvor al opmærksomhed er samlet om en bestemt aktivitet, som er så krævende og engagerende, at man må anvende mange mentale ressourcer for at klare den. Tidsfornemmelsen forsvinder, og man glemmer sig selv. ( ) Når man er i flow, lærer og husker man bedre, og derfor er flowbegrebet særlig relevant for den pædagogiske verden. 2 Computere med netadgang I forbindelse med udviklingen af vores sprog- og læsepolitik har vi valgt, at vi skulle have netadgang på et par computere. Målet med netadgangen var, at børnene samme med en voksen skulle have mulighed for at søge viden. Wii Vi har valgt at have Wii i Hadbjerg SFO, da den kombinere det legende element med fysisk udfoldelse. Børnene får bevæget sig uden at tænke over, at de faktisk gør det. Playstations Vi har i SFO en / knasten playstations, da aktiviteterne omkring spillene bidrager til udvikling af sociale kompetencer. Børnene samarbejder og konfliktløser og hjælper hinanden. Endelig bidrager mediet til at børnene kan få en højere status i børnegruppen end de normalvis har. Dette kan vi eksempelvis se i relation til børn med særlige behov eller børn der er mindre stærke i andre aktiviteter 3. I dette univers har de ofte nogle kompetencer, som de andre børn værdsætter Det betyder dog ikke, at børnene bare for lov til at spille dagen lang. Vi er opmærksomme på, at det vigtigt at have et helhedssyn på børnene og arbejder naturligvis altid på at børnene også får udviklet de kompetencer, hvor de er mindre stærke. 6

7 IPADS Det er vores vurdering, at IPADS er kompakte, hurtige samt brugervenlige. Det er et medie, der har høj status i børnenes bevidsthed og bidrager således til, at de er interesserede og hurtigt kommer i flow. Mediet tilbyder nogle redskaber som børnene allerede er bekendt med i forhold til videoredigering og læringsspil. Børnene kan få læst bøger højt fra IPADEN, bruge tegneprogrammer gennem touch, spille diverse spil på den, bruge simulationsprogrammer. Endelig er det et kompakt og mobilt redskab, der gør den fleksibel i dens brug. Den ene af de indkøbte IPADS er reserveret som digitalt bogmedie i læsekrogen. IPADEN giver børnene hjælp til selv-hjælp, og børn med autisme kan derfor have meget gavn af at bruge programmer med stavning, tal, tegning, puslespil, huskespil med mere. SMART-boards Vi har adgang til SMART-BOARDS i 4. klasserne. Vores tanker omkring brugen af dem hænger sammen med projektarbejde. Eventuelt filmvisning m.m. FILTER på vores computere I Hadbjerg SFO har vi valgt ikke at have et filter på pcérne. Vi ser i stedet for dialogen som en del af den digitale dannelsesproces og vil tale med børene om de problematikker der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. Vi har i personalegruppen dog aftalt, at børene ikke må bruge fora, hvor der er en aldersgrænse, der er over den de har. Det er således ikke tilladt at gå på facebook i SFO en. SPIL Som udgangspunkt følger vi i Hadbjerg SFO PEGI-mærkningen samt den aldersvurdering medierådet har placeret på computerspillene. Derudover har vi i relation til onlinespil valgt at vores SFO-pitter afprøver spil og placerer links til dem. 7

8 Vores grundholdning for spil tager udgangspunkt i Mihály Csíkszentmihályi teori om flow. Det er vigtigt for os, at spillene eller de pædagogiske aktiviteter omkring digitale medier bringer børnene i flow. Det sætter følgende krav til spillene: Der skal være et tydeligt mål med opgaven og man ved, hvornår opgaven er løst. Ens kompetencer matcher opgavens/spillets udfordring Fokus skal være en afgrænset del af opgaven Og processen skal indgå i en form, hvor man glemme sig selv, tid og sted. Derudover må spillene gerne have et pædagogisk udviklingssigte og dermed bibringe en tilsigtet læring. Tanker omkring inklusion i relation til de digitale medier En af grundelementer i inklusionstankegangen er, at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. For nogle af de børn, der har særlige behov kan det være svært selv med specialpædagogisk hjælp at blive en del af dette fællesskab. Her har de digitale medier for alvor sin berettigelse. Børn med særlige behov er ofte gode til at håndtere digitale medier og de får ligeledes ofte en særlig status hos de andre børn, da de har nogle digitale kompetencer, som værdsættes i børnegruppen. Dette kan være springbrættet til at komme ind i et socialt fællesskab, der drejer sig om mere og andet end blot digitale medier. Endelig har vi også en gruppe børn, der ikke har adgang til digitale medier i deres hjem. De får således ikke mulighed for at eksperimentere legende uden for den læring, der er i folkeskolen. Det vil vi gerne give denne børnegruppe mulighed for. 8

9 Regler for brug af digitale medier & mobiltelefoner: Kamera, video og lyd optager bruges kun, når alle der er i rummet er indforstået. Der må ikke offentliggøres billeder, på nettet eller pr. sms, af hinanden uden at have fået lov Telefonen og computerne skal være på lydløs funktion Der må gerne bruges hovedtelefoner til mobil, computer m.m. MEN der må ikke skrues helt op Der må ikke kopieres eller deles musik med hinanden over de digitale medier uden særlig tilladelse fra den, der har lavet musikken m.m. Mobiltelefonen skal gemmes væk, når de voksne beder om det. På samme vis kan man få af vide, at man ikke længere skal sidde og spille computer o.l. SFO en påtager sig intet ansvar for mobiltelefoner og andre digitale medier i SFO en, men låser dem gerne inde, hvis de afleveres til personale ved ankomst. Få eventuelt navn på mobiltelefon & tilbehør. Alle børns mobilnumre skal være kendt af SFO en. På den måde er det lettere at finde frem til afsenderen af ubehagelige meddelelser. Får man en ubehagelig besked, så skal man straks kontakte de voksne. Bliver man som forældre ringet op vedrørende konflikter i SFO en fra barnets mobiltelefon, så bør man opfordrer barnet til at kontakte en voksen. Vi forventer, at der er tillid til, at vi i SFO en løser konflikten bedst muligt under hensynstagen til konfliktens beskaffenhed og konteksten i øvrigt. De voksne kan ved grov adfærd eller overdrevet brug give karantæne for brugen af mobiler og andre digitale medier. 9

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere