Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1

2 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer udgør en central og selvfølgelig del af dagligdagen for de allerfleste af os, både i det private og det professionelle liv. Digitalisering må derfor være en grundpille i fremtidens folkeskole. IT kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Vi kan ikke længere tænke på digitale færdigheder som blot det at kunne betjene IT. Informationsteknologien og IT-relaterede kompetencer er blevet en del af den almene dannelse, og er derfor en central opgave for skolen. I lyset af disse udfordringer, har Fredensborg Kommune udarbejdet en digitaliseringsstrategi for skolerne. Strategien vil fokusere på, hvad det er for kompetencer eleverne har brug for i forhold til den teknologi, der omgiver dem og som de er brugere af. Desuden vil den beskrive, hvordan den nye teknologi præger skolen og skolens undervisning, og hvordan den nye teknologi giver nye muligheder og ændrer indhold og rollefordeling i undervisningen. Derefter opstilles mål for og beskrivelse af, hvad der skal til for at opnå de virkninger, strategien beskriver. Strategien sætter rammerne og de mål, der skal arbejdes hen imod. Udmøntningen foregår på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelsen. 2

3 Digital kompetence det digitale dannelsesbegreb I dagens Danmark er livet i hjemmet og på arbejdspladsen præget af, at vi hele tiden er online og hele tiden har adgang til alle digitale ressourcer. Vi er hele tiden blot et tastetryk fra venner og samarbejdspartnere eller sociale eller professionelle fora, hvor vi kan ytre os, drøfte ting, holde os orienteret. Den nye digitale dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af IT, en række nye kompetencer, som elevernes skal tilegne sig: Kompetencer i kritisk informationssøgning og vurdering I forhold til at kunne begå sig i en globaliseret verden, er internettet og de sociale medier helt centrale. Eleverne er opvokset med internettet som en motorvej ud i verden. Afstanden til alverdens information og personer i hele verden er blevet minimeret til et par klik med musen. De er udfordret af den store mængde information, der omgiver dem i form af tekst, billeder, lyd og symboler. Evnen til at analysere og fortolke den komplekse sammenhæng og den store tilgængelighed af information, er en stor udfordring for skolen. Nogle elever har stærke ITkompetencer, men hovedparten har ikke særlige kompetencer i forhold til at begå sig i informationsmængden. Eleverne bruger internettet til at søge viden. Google og Wikipedia er de helt centrale kilder til al den viden, eleverne selv opsøger. Her er skolens opgave, at gøre eleverne kompetente til at søge og finde relevant viden og til kritisk at vurdere den information de finder. Kompetence til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer Computeren og de digitale medier har en stor tiltrækningskraft på børn og unge, måske fordi de har oplevelsen af at verden ligger for deres fødder og at de med computeren som værktøj kan producere og udtrykke sig og se og udgive resultatet - hurtigt. Nettet som medie er hurtigt, flygtigt og let tilgængeligt. Det er let at bidrage med egne produkter. Her er skolens opgave at understøtte elevernes egenproduktion, dvs. udvikle deres kompetencer til at udtrykke sig bevidst og målrettet i ord, lyd og billeder, samtidig med at deres kritiske sans skærpes i forhold til egne og andres produkter. Kompetence til at forstå og benytte kommunikationsformer og ageren på nettet Eleverne indgår allerede i netværk via de sociale medier som Arto, Facebook og Twitter, og er brugere af mere dedikerede netværk som MySpace, Soundcloud, spilfora mv. De udtrykker sig på blogs og tjenester hvor man kan se egne og andres film, billeder og tekst, som f.eks. Youtube og Flickr. Skolens opgave er i denne forbindelse, at gøre eleverne til bevidste brugere af disse netværk, så de kan navigere i digitale fællesskaber, hvor man ikke altid kender andres identitet og intentioner. 3

4 Hvordan IT påvirker undervisning og læring i folkeskolen IT og digitale medier er ikke blot noget, der omgiver skolen, men i lige så høj grad noget der indgår i og påvirker skolen, skolens undervisning og elevernes læring. IT ændrer læringssituationen, rollefordelingen i skolen og elevernes måde at lære på. Uafhængig af tid og rum Adgang til IT og netværk gør elevernes læring uafhængig af tid og sted. Det giver mulighed for at flytte undervisningen andre steder hen, eleverne kan befinde sig forskellige steder og alligevel kommunikere indbyrdes og med lærerne. Undervisningen kan også frigøres tidsmæssigt, eleverne kan arbejde alene eller sammen om deres projekter 24-7 og udnytte det flow af engagement, der kan opstå. Ud i verden IT understøtter også kommunikation på tværs af større afstande, f.eks. landegrænser og giver stærke muligheder for faglig, kulturel og sproglig udveksling med børn og unge andre steder i verden. Deltage frem for at modtage IT understøtter muligheden for at undersøge selv i stedet for eller som supplement til at tilegne sig viden på anden hånd. Eleverne deltager frem for blot at modtage. Det betyder også, at læreren ikke altid kender svaret. Lærerens rolle bliver i højere grad at være igangsætter, facilitator og den kritiske sparring i elevernes undersøgelser. Hvem er eksperten? Inddragelse af it-kompetente elever Adgangen til medier og uanede informationsmængder betyder, at nogle elever udvikler stærke IT-kompetencer eller kompetencer indenfor andre områder, de er særligt interesserede i. Det er ikke nødvendigvis læreren der er eksperten. Det er oplagt at understøtte og gøre brug af denne viden og interesse, og give de kompetente elever en rolle i forhold til undervisningen. Individuel læring i fællesskabet Digitaliseringen af undervisningen lægger op til en organisering, hvor eleven er producent, mens læreren i højere grad fungerer som konsulent for den enkelte elevs læreproces. Læreren må have fokus på den enkelte elevs læring, og sammen med eleven sætte mål for læringen. Udfordringen for læreren er, at styre eller understøtte den individuelle læring i fællesskabet og for alle elever. En mere projektorienteret og individuel tilgang til skolearbejdet er en særlig udfordring for mere uddannelsessvage elever, hvorfor lærerens styring i forhold til den enkeltes læring er helt central. Inklusion og læring på forskellige måder IT og digitale læringsmedier er samtidig som skabt til at understøtte undervisningsdifferentiering og inklusion, fordi eleven kan arbejde i eget tempo og på eget niveau, bl.a. med adaptive læremidler, der tilpasser niveau og progression efter elevens respons/opgaveløsning. IT giver desuden gode muligheder for at understøtte læring på forskellige måder, da der kan benyttes visuelle, auditive og taktile virkemidler og eleverne tilsvarende kan gøre brug af forskellige udtryksformer. Der bliver i disse år udviklet mange undervisningsmidler, der understøtter dette. Derudover er IT-medier statusgivende for eleven, der benytter dem. Eleven kan forblive indenfor fællesskabet og bliver ikke stigmatiseret. 4

5 Vision for brugen af IT og digitale medier i skolen Visionen for brugen af IT og digitale medier i skolerne i Fredensborg Kommune er: IT og digitale medier indgår som en central del af læringsrummet med det formål, at øge elevernes læring og udvikle kompetente børn og unge. Eleverne vil gennem en målrettet og IT-understøttet undervisning udvikle digital dannelse, dvs. blive i stand til at beherske nye kommunikationsteknologier, herunder kunne forholde sig kritisk til og foretage en bevidst udvælgelse af informationer. Lærerne er didaktisk kompetente til at udnytte IT og digitale medier aktivt og målrettet i forhold til elevernes læring. Skolerne involverer elevkompetencer for at sikre øget lyst til læring. IT understøtter undervisningsdifferentiering og inklusion. Visionen udmøntes i følgende pejlemærker: 1. Skolerne har klare mål for elevernes digitale dannelse, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer indenfor IT- og medieområdet 2. På skolerne findes et professionelt læringsmiljø med fokus på pædagogisk og didaktisk nytænkning 3. Den tekniske it-drift er forventningsafstemt, stabil og velfungerende. Det tekniske må ikke være en hindring for skolernes brug af IT og digitale medier. 5

6 Hvad skal der til? For at nå de opstillede pejlemærker, skal der sættes ind i forhold til lærernes kompetencer og skolernes undervisningsmidler. Derudover skal skolerne udarbejde mål for elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer indenfor IT- og medieområdet, og en plan for hvordan skolen vil leve op til visionen, herunder hvordan elevernes it-kompetencer kan sættes i spil. Ledelsen spiller en central rolle som digitalt fyrtårn ved at tage ansvaret på sig og sætte retning for udviklingen af et professionelt læringsmiljø med fokus på pædagogisk og didaktisk nytænkning, herunder en offensiv og målrettet brug af IT og digitale medier i undervisningen. Lærernes kompetencer Skolens lærere skal kunne inspirere til nye veje for anvendelse af såvel nye som gamle læringsressourcer og forholde sig til ændrede metodiske og didaktiske overvejelser. Lærernes kompetenceudvikling er derfor et centralt fokuspunkt. Lærerne har behov for at kende viften af mulige digitale læringsmidler indenfor deres fagområde. Deres IT-kompetencer skal være tilstrækkelige til at kunne udvælge passende undervisningsmaterialer og understøtte elevernes brug af disse. Det er desuden vigtigt, at lærernes egen brug af IT i undervisningen er kompetent, så de kan fungere som et eksempel på, hvordan man formidler IT-understøttet. Her er deres brug af ITmedier og håndtering af programmer og webbaserede tjenester i undervisningen helt central, og skal løbende understøttes af nødvendig efteruddannelse. Helt grundlæggende kan man tale om, at lærerne skal ændre deres mindset i forhold til organisering af undervisningen og en ny lærerrolle, hvor de i højere grad er læringskonsulenter for eleverne. Fokus skal rettes mod, hvordan de forskellige digitale læremidler understøtter elevernes læring og den nye didaktik, der følger naturligt af elevernes individuelle adgang til uendelig information. Lærerne kan ikke længere styre rækkefølge og form på samme måde som tidligere. De må turde slippe kontrollen som den der ved bedst i forhold til det konkrete ITtekniske, programmer og tjenester, der vil være under stadig forandring og udvikling. Lærerens opgave er, at være den der kender faget, fagets metode og didaktik og ved hvordan den enkelte elev skal understøttes i sin læring. Der er i den sammenhæng behov for en opdatering af lærernes didaktiske kompetencer: Hvordan sikres det, at IT bidrager til den enkelte elevs læring? Hvordan fastholdes kravet om kvalitet i elevens søgning/udvælgelse og egne produkter i lyset af internettets tempo og flygtighed? IT-understøttet undervisning er i høj grad individuel. Hvordan sættes den individuelt erhvervede information i spil i en social sammenhæng, så elevens rent faktisk tilegner sig (akkomoderer) den nye viden? Hvordan sikrer man sig, at eleven lærer i stedet for blot at reproducere? Mål for lærernes it-kompetencer: At alle lærere er på et højt IT-pædagogisk og didaktisk niveau i en tid, hvor den teknologiske udvikling går stærkere end nogensinde At lærerne har viden om mulighederne indenfor både hardware og undervisningsmaterialer, så de kan tilrettelægge undervisningen hensigtsmæssigt At lærerne er generelt IT-kompetente og kan formidle IT-understøttet At der udarbejdes en plan for lærernes kompetenceudvikling i forhold til IT-understøttet undervisning hhv. centralt og lokalt på den enkelte skole 6

7 At det undersøges, hvordan skolerne kan etablere en effektiv vidensdelingskultur på den enkelte skole og/eller på tværs af skolerne Digitale undervisningsmidler Udover adgangen til internettet, skal eleverne kunne anvende de mest almindelige brugerprogrammer som tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammer mv. Derudover kommer der hele tiden nye webbaserede læringstjenester til, ligesom udviklingen i læringsapplikationer til tablets er et ekspanderende marked. De traditionelle lærebøger vil i nogen grad erstattes af digitale og interaktive bøger/læremidler, der bliver udviklet i disse år, ikke mindst til tablets. Det er skolerne, der står for at følge udviklingen af læremidler digitale såvel som analoge indenfor de forskellige fag, og løbende foretage indkøb af de mest velegnede læremidler. Mål for undervisningsmidler på skolerne At skolernes (i form af fagudvalg og Pædagogisk Udviklingscenter eller andre relevante team/netværk) har viden om og fokus på anskaffelse af velegnede digitale lærermidler At skolerne tager en beslutning om, i hvilken grad og takt, de vil erhverve digitale undervisningsmidler, herunder om de digitale undervisningsmidler skal erstatte de eksisterende bogsystemer helt eller delvist 7

8 Kontakt Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed 8

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere