Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'&!"#$%&'%($)*)+&,-#$$*$.&/0%(-&!"#$%&'()'(#*+,-'./%0&%12'34,512'.,#1&6)'7898)'3%:51';'3<=/64+,>'?51&51>'6)'@AB''"
'?51&51>'6)'@AB''.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "#$%&'& "#$%&'%($)*)+&,-#$$*$.&/0%(-& '

2

3

4

5

6

7 "#$%&'& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+##+,-.+/01234) )089:8*)8;<.02= >+V2<D83(2GK;32%.+R<D4;3*80H80*214J3281*ED8348G<1*21S #02E138G);<K2*8113J2302*2;A18<23*207R "

8 AC12G2I;08O;002K20121% 21K;O)G12G2I;08O;002K201S *217R 20<;*)*2%.+UC)*220K2*13J2302*21H80*E<;*1I;3D;G*2*)<1)GS #

9 KJ3H234)*21)HH2K20*23234)3H2G)<1K2<218I*21% '

10 #02E138G22GG23<N30;<21I;3K)GLN21S # @)<23% OG)4220*0E20S #02E138G% #02E138G1;<*2180*21 )HH2483%UC4)GG2*E4JG<2*21*234837R #02E138G1S ]

11 IG232KC*23D4;3*E)D423*8<20H804J32K)GLN420G)<ACS HNO2*21S

12 )<2002K21K;O)G8O;002K201% # h

13 13;4J3*)<KC*281<N32*21ACS @C*80%.+.180*32O3E<23*21AC202GG2380*20KC*2S 80*21\L2<42*)HH2;KK80H80G842212GG2380*21I;3KI;324201D4;3K80I;31JGG23c0ED834)G84212GG230E O2D80*G2180;0WK1% >+U2G418H% k

14 "#$%&'& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+#&+", -+./0123) )/7897*)7:;-/1< HP2121:;Q1/?:2*12KD2)/K:2I70):/12/13)*121% =+R:2?0D10% =+T7% -+M)H*LH);1F1J2PK01G37**1012K:210?1;I1/0*LGE2120)HU =%T1;GE2120)HEG8V1;J7/)JJ1GL?J1G37**10G1**12% -+O10KPHH1??J7F?:2)1/0121*1U =+W37*GE212V1;0)HU =+V78V1;GE2120)H*10KPHH1??J7F?:2)1/0121*1%O10I:*12/1KPHH1??J7F?:2)1/0121*1% -+S:*0%O10372F721H);1*103)3)HH1G731F1J2PK010%()H70?07201I1*8G3)HJ1I:F)H7F://1I1/0 G72*LU =+T1;G72(1H)7% -+X;G3:2K:2G72*L37H;0(1H)7U -+YD*LG72)JJ13P210L*1:;L/*12?E;1/:;1/ILH);G1*12/:;1/?)/*1U =+91V8*10G72V1;K7J0)?J)JJ1% -+T7I1/?DG723)*10G1201H1?1H?J7F*12G1**12Z6X01H8?:I121/K:2G:H*?3)?/N3)2J?:IG1*8 *1212;:*J1/*0?:I1/6X #/1L027H3)2J?:IG1*)?7I72F1V*1I1*/70L2?0N21H?1/%X;*10I1*70 *1/126X ID*1I7/FH)3126X #/1L027H%M)3)H;12/1GE21*);:I*1/)*\I1*70J:FH11001H1K:/?1H?J7F0)H /:;10*12G7/*H12:II)HVE% =+S2L/*HP;;1/*1?N/1?V1;*10121/2);0);;:*)*\8*10?J7H)JJ13P21/:;1/G1II1H);G1*%T1; F7218G3)?I7/?J7HH731/:;10*12126X #/1L027H8?DJL//1I7/ID?J1;E21/:;107/*108I1/*10 "

15 :IJ2)/;I);/D2V1;JE2122L/*0870*12FH)312KPH*10I7/;102P12G1H10)*1/%YD*10*12I1*70 ;E21*106X 7/*1/ID*1% -+XJ7N8I1/*10Z6X01HG7212:;?D870)?7I72F1V*1I1*970L2?0N21H?1/*12?)J212*1870*10 =+XJ7N8?D;)312*102);0);;:*I1/)/;82);0);I1;10I1/)/;%-0I7/?)J212?);870*1G1202P12 )JJ1FH)312KPH*10)HEF107K10D28K:2*)*12?J7H3P211/I:0:231V%O10;)312I1/)/;K:2I);% *1G1202P12% =+O10F10N*12*10G1H1 -+W3:2K:2U =+R:2*)970L2?0N21H?1/121/?0N21H?18*1212L/*12?0701/%O10121/?070??0N210:2;7/)?70):/8*12 12L/*12H7;0*1I%O103)H?);1870*1012L/*12J:/02:HH1210K:2G:H*?D*7/1/?J:3FH)312FN;;10% )JJ1JL/1/)/0121??1:2;7/)?70):/8*1012L/*12?0701/%YD)I)/012I8)I)0)*\;2L/*H7;8?D F10N*12*10*10G1H1% -+Y:I1/K:2IK:2?)JJ12G1*K:270*10FH)312;V:20U =+R:2*10KE2?01*10:;?D:;?D870*10G72?0701/?7/12J1/*1H?1*10*12FH)312;V:20%O103)H?); YD12*10/:;10*LJL//1:31231V170?J)K010)HU F10P/J1I);10?1JL/*K:270?J)K010)H*107/*107F://1I1/0% -+R:270KD3)*121I1*I)HVE;1/121H0812*10/:;10*L0P/J12:312)*)/G312*7;U =+T78*10;E2V1;%.:;I1*V1;72F1V*12I1**10K27JH:JJ1/$:II:2;1/1/0)HJH:JJ1/",:I 1K012I)**7;1/8?D0P/J12V1;2);0);I1;10:312I)HVE10% -+W37*12*)072F1V*1U ^D*1/ID*112V1;?:IK:2F2L;12;1/121H0)JJ1"&&_6X #/1L027H:;*1012:;?D*12K:2*10 #/1L027H%R:2?0D2.U -+T78*1012?3P20703P21"&&_6X -+YD*10*LH)*0?);12* *1012?3P20703P2/1:II)HVE10:;;E21/:;10K:2*10U #

16 =+T1;?);12)JJ1*1012?3P208V1;?);12*1012?3P20703P21"&&_J:/?1J31/0% -+XJ7N8V7%>1/07J0)308;E2*L?D/:;10K:2I)HVE10U`D?J1?:20121*)07KK7H*81HH12H7*13P21I1* 70F2L;10E2210LIFH12:;?D*7//:;1/0)/;% G312;7/;KEH1?);?:I1/G1HH);J:8K:2*)/LG72I7/H);1?:201210/:;107KK7H*8I1/70I7/;E2 *10K:2*)I7/?J7H;E21*10%R:2*)*10121//70L2H);*1H%YD*12K:2LI)**1HF720?N/1?V1;)JJ18 /:;107/*1072F1V*1I1*/:;10*12G7/*H12:I70H731I)HVEF1?JN001H?18*12G7/*H12:I70?0E *1H7K*1/*7/?J1F1K:HJ/)/;%YD*12K:2V7% *1/?0)H80P/J12:312*)/1G7/*H)/;12%S)312*10*);?D/:;10F1?01I0870*L31**L;E2/:;10;:*0 K:2I)HVE10U =+T777Gc =+9LK:2?0D2V1;G37*.I1/12%O1/?);/7H3P2*)*12H);;12)870V1;J7/3)?1:I312*1/70V1; -+T78:I*L0P/J12)*1F7/12U I1/V1;?N/1?:;?D70?7IKL/*10821;12)/;1/870I7/?7IKL/*?IP??);0:;?D?J7H0P/J1)*1 '

17 EV1FH)JJ108I1**10/N11/12;)K:2H);%W3:23)?);128:J7N)HEF107K"&D28?D?J7H3)G731B&_7K -+YDI7/H);1?:IJ7/;)31*1I/:;10);1/U #/1L027H1%YD0P/J12 I7/d:J7N/LJ:II12*12H);11001H1K:/?1H?J7FG128?:I:;?D;E2*10%.?01*10K:28V1;31*;:*0 G3:2I1;10I;6X #*10*21V12?);:I8I1/G3)?I7/H);1?:IG721/K:2/1II1H?17K870*1012?0:208?D12*10/1II121% -+XJ7N8V7%YN/1?*L*12I7/;H12/:;1/ILH);G1*K:2*1/1/J1H01K:2F2L;12703P216X #/1L027HU =+T78G1H0JH720%T1;02:2ID?J1*10FL/*12)1/L3)*1/G1*K27K:2F2L;121/??)*17K%bG37*J7/V1; ;E21K:2703P216X #/1L027HUb%O1012K:2*)3:21?3)*1/:I703P216X #/1L027H8*10121/3)*1/3) /N13)?/7JJ12:I126X #:;V1;02:2)JJ13:21?3)*1/)JJ112?0:2/:J?:I1/J1H0)/*)3)*:I8 G37*?J7H*121;1/0H);0)HUW37*?J7H*121;1/0H);0)HK:270V1;)JJ1F2L;12K:2I1;106X #UO10G72 V1;:;?D?101/720)J1H:I%`1*J:JE*:;;2)?1JE*8G37**1212F1*?0:;*D2H);?0%T1;02:23)G72 #/1L027H10)/;8K:270JL//13P21F1*210)H 703P216X #/1L027H1% -+X;G3:2?JLHH1*1/3)*1/?DJ:II1K27U 7K?);12870/L3)H3)21*LQ1213:21?6X #*10121/;7?8 *1/J:II12:;?D/D23)?/7JJ12:I?02EI%T78*10121/IP2J1H);312*1/% -+9L*L?);12*10812*10?D70*LKEH1270*106X #f1/12:312:?7hh1?7ii1/8?dv1;?n/1? *1012%% -c*1012/:;103)?j7f12?7ii1/)?7ikl/*10u =+^2PQ)?%O1012I1;10?7IKL/*?21H137/0%X;?DK:2*)*10J:II12K27*1K:??)H1F2P/*?0:KK12% :2*1/0H);031**10% =+^2PQ)?%>);0);?3P20% =+O10J2P312?0:23)*1/703)*18G3:212*103:21?6X /:;1/HL/*1;:*0%`1/G37*12*103)J7/;E21UW3:212*103)J7/?P001)/*K:27021*LQ1213:21? 6X #%O12?N/1?V1;870V1;G7210F217J*12%Z0H)/J8V1;I7/;H12101HH127/*10% [

18 -+9D2*L?);128703)?J7H/1*?P0013:21?6X K)/*1L*7K8KE2*10KE2?0170JL//1H7;21*1/G126X I)072F1V*18?D*10121/G1H07/*1/?/7J%O1012*1/1/10)/;8*1/7/*1/0)/;12870I7/J7/ /1*F2)/;16X -+T7% =+O1012*12)/;1/03)3H:I8*1012)JJ10)H*)?JL??):/HP/;121%O10128*10E*1HP;;12%S2E/H7/*?I1H012% -+T7%O10G727H3:2H);1J:/?1J31/?12% W37*12*)/G:H*/)/;0)H;7*1?PH;121U =+O1/12)JJ1?P2H);;:*% -+A7/*LL**NF1*10U =+T78V1;G72IE*0*1I/:;1/;7/;1%YD?0D2*12?D*7/1/1HH127/*1/)L*02D*01?J:I1*1/H)HH1 #/1L027H1 I:F)H?1H?J7F3)HH13P21UZHH12G3:2*7/3)H*L;12/1G731)/K:2I70):/1/U =%T1;?N/1?%%W3)?*10122);0);0870/70L2?0N21H?1/12I1*)/*:312 -+O1012*10c )/*:3128?DID*123P21/:;H1J:IIL/)J70):/?H)/V12*1/31V:312%W3:2I7/J7/L*F21*13)*1/ :IJ2)/;*10G12%O12ID3P21/:;H1K:21/)/;12%T1;02:2I7/?J7HL*0)HK:HJ;1//1I/:;10%%T1; G1H0c =%T78I1/1/;7*1?PH;128/1V% -+T7K:2?E21/*78*1012*7G1H03)H*0%O10?N/1?V1;12I1;103P?1/0H);0%O1012G1H0?)JJ120% =+T7I1/V1;02:2:;?D*10372*103)G73*1K:2*1//1;7/;%YD3)3)H;12/1?);10L?)/*07JK:2*)*L 3)H3P21I1*% B

19

20 "#$%&'&& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+",+-. /+H)5)I=3413A)=32EA)1*29J:K<4*)*EL94IMA22)I925N43O3*)*32L34)12345)36%H)5)IJ<OO3)=3113O31 O9AA3K<4AJ3II)=3ABP4=AODI:<=9I*31*9295))1*A9OI341EL345)IA3I5KPI=3I)=FI)53F3L91*I3291<1MO2:*325)I A)=3:92*32JE134<A:5<43AIN4343<=Q31A<4KD49*=91=2)I*32%?+RJ9M% /+S9%H)5)I=3413A29423AD*91L3I2=31343I2E*O3*92ABP4=3:L5)IJ32O<F)I23I3K<19F<113O312*EL941ET?+S3=L94U"% /+U":<J9M:L5<4*91J91*325N43:92*EL94*32T?+V3234A)OB3I2L31322)IKNI*3:PL:*3234K<4*)O)1AP1L91F3A23OO34<534:L59**3234K<4329F<113O312G3= L94:<=L91L9491F3K9I32*32:K<4*)*32B9AA342)IO)13F3L<5% /+RJ9M%VEL94)JJ35N432)1*3<=E1*34AP=3*321N4O343:L59**3234K<43223I3K<19F<113O312T?+;3G:G3=L94AD*91Q)4J9*32A9OO3F3L<5A<OO)1A5)=34*92234O3123L91:AD594*32W /+S9%?+XD*3234A)OB3I2L31K<4%%9I2AD*3234G<F943K<4*)*323413O2:92L91<4*134I)=3*32L34K<4O)=% /+S9%XD*3234)JJ3AD*911<=32BD*31OD*3:*E=D4<B)A3I5:92*E53*31O9AA3<O*32T?+;3G% /+?943*32KE1=3434T?+S9:<J9M%H<43AB4<G3J2*32L91*I34<O3223I3K<1A3IAJ9F:*34L3**34Y8R23I% /+V323432K<4L<I*A5)A1M223I3K<1A3IAJ9F:A<O34*32KP4A23=<*J31*2323I3K<1A3IAJ9F:* R #13E249I 5)4JA<OL3*:<=*3234ADAJ32)A9O94F3G*3O3*;92E4A2M43IA31%?+S9% /+/2* R #13E249I5)4JA<OL3*:*32F32M*34:92*34L5342D4:L5)AO9134JE1*3L<AY8R23I:ADFI)534*34 BI91232Z&24N34)V91O94J)31AJ<5:A<OADJ91I9=43*318R #31*91AJK<4F4E=34J91E*I3*3:A<OK<4F4E=3431 A3I5E*I3*34%?+S9% /+S9%[D*31L34OD*3FI)534O91AD318R #13E249IF<4=34%?+S9G9% /+(4N3413L34*3FI)534BI91232)*32:*34L3**3431K43*AAJ<5%V325)IA)=3:92;92E4A2M43IA31A)J434:92*3)JJ3 J91FI)53KNI*32)=31%\59*AM13A*E<O*31)*3O3*92J<FI33223I3K<1A3IAJ9FA9OO31O3*PL%%B=9%O)IGP32T?+V32AM13AG3=34K)12% /+S9:J91*EE**MF3L5<4K<4T "

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Generation PLUS segmenteringsmodel

Generation PLUS segmenteringsmodel Generation PLUS segmenteringsmodel Kulturisten Funktionalisten Traditionalisten Materialisten Segmenteringsmodellen er udarbejdet af IUM på baggrund af Index DK Segmenterings modellen Segmenteringsmodellen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE. Efter-krise-tjek hos guldsmeden og urmageren. Jakob Søndergaard pejgruppen.dk september 2010

DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE. Efter-krise-tjek hos guldsmeden og urmageren. Jakob Søndergaard pejgruppen.dk september 2010 DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE Efter-krise-tjek hos guldsmeden og urmageren Jakob Søndergaard pejgruppen.dk september 2010 Er det værste overstået nu? Er krisen forbi? Har vi lært noget af krisen? Hvad er

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Hvorfor er det tyske food - service marked interessant?

Hvorfor er det tyske food - service marked interessant? Hvorfor er det tyske food - service marked interessant? Food service i Tyskland - opdeling og definition Food Service i Tyskland Gemeinschaftsverpflegung/ institutionsmarkedet Care Business Education Dagligt

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Karakteristik af købers firma

Karakteristik af købers firma Organisation? Branche? Værdier? Markedsposition? Købers firma Kultur? Særlige kendetegn? Økonomi? Historik? Fig. 3.1 Karakteristik af købers firma 5 Forretningsmæssig risiko Omverdenens feedback Lav Høj

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse!

Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse! Fremtidens samfund, kompetencer og de digitale indfødte mod 2015 Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse! Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

GLOBALT OPBRUG NY NØJSOMHED MILJØ RELIGION. WE-ism. klogt KLIMA CLASH FORBRUG MILJØTRENDS GRØN ENERGI (SUNDHED) CSI FREM.

GLOBALT OPBRUG NY NØJSOMHED MILJØ RELIGION. WE-ism. klogt KLIMA CLASH FORBRUG MILJØTRENDS GRØN ENERGI (SUNDHED) CSI FREM. WE-ism GLOBALT OPBRUG NY NØJSOMHED MILJØ RELIGION 10 MOTISK CLASH FORBRUG MILJØTRENDS klogt KLIMA FREM GRØN ENERGI (SUNDHED) CLASH transparency CSI WE-ISM Omsorg for menneskehedens velbefindende. Man ser

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Derfor spiser og drikker du for meget

Derfor spiser og drikker du for meget Derfor spiser og drikker du for meget Af: Pelle Guldborg Hansen 16. april 2012 kl. 10:19 Vi er i årevis blevet stopfodret med information om usund mad og faren ved at drikke for meget. Alligevel fylder

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere