Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'&!"#$%&'%($)*)+&,-#$$*$.&/0%(-&!"#$%&'()'(#*+,-'./%0&%12'34,512'.,#1&6)'7898)'3%:51';'3<=/64+,>'?51&51>'6)'@AB''"
'?51&51>'6)'@AB''.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "#$%&'& "#$%&'%($)*)+&,-#$$*$.&/0%(-& '

2

3

4

5

6

7 "#$%&'& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+##+,-.+/01234) )089:8*)8;<.02= >+V2<D83(2GK;32%.+R<D4;3*80H80*214J3281*ED8348G<1*21S #02E138G);<K2*8113J2302*2;A18<23*207R "

8 AC12G2I;08O;002K20121% 21K;O)G12G2I;08O;002K201S *217R 20<;*)*2%.+UC)*220K2*13J2302*21H80*E<;*1I;3D;G*2*)<1)GS #

9 KJ3H234)*21)HH2K20*23234)3H2G)<1K2<218I*21% '

10 #02E138G22GG23<N30;<21I;3K)GLN21S # @)<23% OG)4220*0E20S #02E138G% #02E138G1;<*2180*21 )HH2483%UC4)GG2*E4JG<2*21*234837R #02E138G1S ]

11 IG232KC*23D4;3*E)D423*8<20H804J32K)GLN420G)<ACS HNO2*21S

12 )<2002K21K;O)G8O;002K201% # h

13 13;4J3*)<KC*281<N32*21ACS @C*80%.+.180*32O3E<23*21AC202GG2380*20KC*2S 80*21\L2<42*)HH2;KK80H80G842212GG2380*21I;3KI;324201D4;3K80I;31JGG23c0ED834)G84212GG230E O2D80*G2180;0WK1% >+U2G418H% k

14 "#$%&'& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+#&+", -+./0123) )/7897*)7:;-/1< HP2121:;Q1/?:2*12KD2)/K:2I70):/12/13)*121% =+R:2?0D10% =+T7% -+M)H*LH);1F1J2PK01G37**1012K:210?1;I1/0*LGE2120)HU =%T1;GE2120)HEG8V1;J7/)JJ1GL?J1G37**10G1**12% -+O10KPHH1??J7F?:2)1/0121*1U =+W37*GE212V1;0)HU =+V78V1;GE2120)H*10KPHH1??J7F?:2)1/0121*1%O10I:*12/1KPHH1??J7F?:2)1/0121*1% -+S:*0%O10372F721H);1*103)3)HH1G731F1J2PK010%()H70?07201I1*8G3)HJ1I:F)H7F://1I1/0 G72*LU =+T1;G72(1H)7% -+X;G3:2K:2G72*L37H;0(1H)7U -+YD*LG72)JJ13P210L*1:;L/*12?E;1/:;1/ILH);G1*12/:;1/?)/*1U =+91V8*10G72V1;K7J0)?J)JJ1% -+T7I1/?DG723)*10G1201H1?1H?J7F*12G1**12Z6X01H8?:I121/K:2G:H*?3)?/N3)2J?:IG1*8 *1212;:*J1/*0?:I1/6X #/1L027H3)2J?:IG1*)?7I72F1V*1I1*/70L2?0N21H?1/%X;*10I1*70 *1/126X ID*1I7/FH)3126X #/1L027H%M)3)H;12/1GE21*);:I*1/)*\I1*70J:FH11001H1K:/?1H?J7F0)H /:;10*12G7/*H12:II)HVE% =+S2L/*HP;;1/*1?N/1?V1;*10121/2);0);;:*)*\8*10?J7H)JJ13P21/:;1/G1II1H);G1*%T1; F7218G3)?I7/?J7HH731/:;10*12126X #/1L027H8?DJL//1I7/ID?J1;E21/:;107/*108I1/*10 "

15 :IJ2)/;I);/D2V1;JE2122L/*0870*12FH)312KPH*10I7/;102P12G1H10)*1/%YD*10*12I1*70 ;E21*106X 7/*1/ID*1% -+XJ7N8I1/*10Z6X01HG7212:;?D870)?7I72F1V*1I1*970L2?0N21H?1/*12?)J212*1870*10 =+XJ7N8?D;)312*102);0);;:*I1/)/;82);0);I1;10I1/)/;%-0I7/?)J212?);870*1G1202P12 )JJ1FH)312KPH*10)HEF107K10D28K:2*)*12?J7H3P211/I:0:231V%O10;)312I1/)/;K:2I);% *1G1202P12% =+O10F10N*12*10G1H1 -+W3:2K:2U =+R:2*)970L2?0N21H?1/121/?0N21H?18*1212L/*12?0701/%O10121/?070??0N210:2;7/)?70):/8*12 12L/*12H7;0*1I%O103)H?);1870*1012L/*12J:/02:HH1210K:2G:H*?D*7/1/?J:3FH)312FN;;10% )JJ1JL/1/)/0121??1:2;7/)?70):/8*1012L/*12?0701/%YD)I)/012I8)I)0)*\;2L/*H7;8?D F10N*12*10*10G1H1% -+Y:I1/K:2IK:2?)JJ12G1*K:270*10FH)312;V:20U =+R:2*10KE2?01*10:;?D:;?D870*10G72?0701/?7/12J1/*1H?1*10*12FH)312;V:20%O103)H?); YD12*10/:;10*LJL//1:31231V170?J)K010)HU F10P/J1I);10?1JL/*K:270?J)K010)H*107/*107F://1I1/0% -+R:270KD3)*121I1*I)HVE;1/121H0812*10/:;10*L0P/J12:312)*)/G312*7;U =+T78*10;E2V1;%.:;I1*V1;72F1V*12I1**10K27JH:JJ1/$:II:2;1/1/0)HJH:JJ1/",:I 1K012I)**7;1/8?D0P/J12V1;2);0);I1;10:312I)HVE10% -+W37*12*)072F1V*1U ^D*1/ID*112V1;?:IK:2F2L;12;1/121H0)JJ1"&&_6X #/1L027H:;*1012:;?D*12K:2*10 #/1L027H%R:2?0D2.U -+T78*1012?3P20703P21"&&_6X -+YD*10*LH)*0?);12* *1012?3P20703P2/1:II)HVE10:;;E21/:;10K:2*10U #

16 =+T1;?);12)JJ1*1012?3P208V1;?);12*1012?3P20703P21"&&_J:/?1J31/0% -+XJ7N8V7%>1/07J0)308;E2*L?D/:;10K:2I)HVE10U`D?J1?:20121*)07KK7H*81HH12H7*13P21I1* 70F2L;10E2210LIFH12:;?D*7//:;1/0)/;% G312;7/;KEH1?);?:I1/G1HH);J:8K:2*)/LG72I7/H);1?:201210/:;107KK7H*8I1/70I7/;E2 *10K:2*)I7/?J7H;E21*10%R:2*)*10121//70L2H);*1H%YD*12K:2LI)**1HF720?N/1?V1;)JJ18 /:;107/*1072F1V*1I1*/:;10*12G7/*H12:I70H731I)HVEF1?JN001H?18*12G7/*H12:I70?0E *1H7K*1/*7/?J1F1K:HJ/)/;%YD*12K:2V7% *1/?0)H80P/J12:312*)/1G7/*H)/;12%S)312*10*);?D/:;10F1?01I0870*L31**L;E2/:;10;:*0 K:2I)HVE10U =+T777Gc =+9LK:2?0D2V1;G37*.I1/12%O1/?);/7H3P2*)*12H);;12)870V1;J7/3)?1:I312*1/70V1; -+T78:I*L0P/J12)*1F7/12U I1/V1;?N/1?:;?D70?7IKL/*10821;12)/;1/870I7/?7IKL/*?IP??);0:;?D?J7H0P/J1)*1 '

17 EV1FH)JJ108I1**10/N11/12;)K:2H);%W3:23)?);128:J7N)HEF107K"&D28?D?J7H3)G731B&_7K -+YDI7/H);1?:IJ7/;)31*1I/:;10);1/U #/1L027H1%YD0P/J12 I7/d:J7N/LJ:II12*12H);11001H1K:/?1H?J7FG128?:I:;?D;E2*10%.?01*10K:28V1;31*;:*0 G3:2I1;10I;6X #*10*21V12?);:I8I1/G3)?I7/H);1?:IG721/K:2/1II1H?17K870*1012?0:208?D12*10/1II121% -+XJ7N8V7%YN/1?*L*12I7/;H12/:;1/ILH);G1*K:2*1/1/J1H01K:2F2L;12703P216X #/1L027HU =+T78G1H0JH720%T1;02:2ID?J1*10FL/*12)1/L3)*1/G1*K27K:2F2L;121/??)*17K%bG37*J7/V1; ;E21K:2703P216X #/1L027HUb%O1012K:2*)3:21?3)*1/:I703P216X #/1L027H8*10121/3)*1/3) /N13)?/7JJ12:I126X #:;V1;02:2)JJ13:21?3)*1/)JJ112?0:2/:J?:I1/J1H0)/*)3)*:I8 G37*?J7H*121;1/0H);0)HUW37*?J7H*121;1/0H);0)HK:270V1;)JJ1F2L;12K:2I1;106X #UO10G72 V1;:;?D?101/720)J1H:I%`1*J:JE*:;;2)?1JE*8G37**1212F1*?0:;*D2H);?0%T1;02:23)G72 #/1L027H10)/;8K:270JL//13P21F1*210)H 703P216X #/1L027H1% -+X;G3:2?JLHH1*1/3)*1/?DJ:II1K27U 7K?);12870/L3)H3)21*LQ1213:21?6X #*10121/;7?8 *1/J:II12:;?D/D23)?/7JJ12:I?02EI%T78*10121/IP2J1H);312*1/% -+9L*L?);12*10812*10?D70*LKEH1270*106X #f1/12:312:?7hh1?7ii1/8?dv1;?n/1? *1012%% -c*1012/:;103)?j7f12?7ii1/)?7ikl/*10u =+^2PQ)?%O1012I1;10?7IKL/*?21H137/0%X;?DK:2*)*10J:II12K27*1K:??)H1F2P/*?0:KK12% :2*1/0H);031**10% =+^2PQ)?%>);0);?3P20% =+O10J2P312?0:23)*1/703)*18G3:212*103:21?6X /:;1/HL/*1;:*0%`1/G37*12*103)J7/;E21UW3:212*103)J7/?P001)/*K:27021*LQ1213:21? 6X #%O12?N/1?V1;870V1;G7210F217J*12%Z0H)/J8V1;I7/;H12101HH127/*10% [

18 -+9D2*L?);128703)?J7H/1*?P0013:21?6X K)/*1L*7K8KE2*10KE2?0170JL//1H7;21*1/G126X I)072F1V*18?D*10121/G1H07/*1/?/7J%O1012*1/1/10)/;8*1/7/*1/0)/;12870I7/J7/ /1*F2)/;16X -+T7% =+O1012*12)/;1/03)3H:I8*1012)JJ10)H*)?JL??):/HP/;121%O10128*10E*1HP;;12%S2E/H7/*?I1H012% -+T7%O10G727H3:2H);1J:/?1J31/?12% W37*12*)/G:H*/)/;0)H;7*1?PH;121U =+O1/12)JJ1?P2H);;:*% -+A7/*LL**NF1*10U =+T78V1;G72IE*0*1I/:;1/;7/;1%YD?0D2*12?D*7/1/1HH127/*1/)L*02D*01?J:I1*1/H)HH1 #/1L027H1 I:F)H?1H?J7F3)HH13P21UZHH12G3:2*7/3)H*L;12/1G731)/K:2I70):/1/U =%T1;?N/1?%%W3)?*10122);0);0870/70L2?0N21H?1/12I1*)/*:312 -+O1012*10c )/*:3128?DID*123P21/:;H1J:IIL/)J70):/?H)/V12*1/31V:312%W3:2I7/J7/L*F21*13)*1/ :IJ2)/;*10G12%O12ID3P21/:;H1K:21/)/;12%T1;02:2I7/?J7HL*0)HK:HJ;1//1I/:;10%%T1; G1H0c =%T78I1/1/;7*1?PH;128/1V% -+T7K:2?E21/*78*1012*7G1H03)H*0%O10?N/1?V1;12I1;103P?1/0H);0%O1012G1H0?)JJ120% =+T7I1/V1;02:2:;?D*10372*103)G73*1K:2*1//1;7/;%YD3)3)H;12/1?);10L?)/*07JK:2*)*L 3)H3P21I1*% B

Geodemografisk klassifikation

Geodemografisk klassifikation A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Håndbog for sociale iværksættere

Håndbog for sociale iværksættere Kan man blive rig og lykkelig af at gøre verden til et bedre sted? Det er spørgsmålet, og hvis du har lyst til at finde svaret, er social iværksætteri et godt sted at starte. Men hvad er det? Hvordan kommer

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding. Schultz Forlag

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding. Schultz Forlag Peter Horn Top of Mind Håndbog i personlig branding Schultz Forlag 1 Kapitel 2: Sådan bruger du Top of Mind Top of Mind kan ikke erstatte personlig branding som disciplin. Men det er en hurtig og bekvem

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere