Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'&!"#$%&'%($)*)+&,-#$$*$.&/0%(-&!"#$%&'()'(#*+,-'./%0&%12'34,512'.,#1&6)'7898)'3%:51';'3<=/64+,>'?51&51>'6)'@AB''"
'?51&51>'6)'@AB''.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "#$%&'& "#$%&'%($)*)+&,-#$$*$.&/0%(-& '

2

3

4

5

6

7 "#$%&'& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+##+,-.+/01234) )089:8*)8;<.02= >+V2<D83(2GK;32%.+R<D4;3*80H80*214J3281*ED8348G<1*21S #02E138G);<K2*8113J2302*2;A18<23*207R "

8 AC12G2I;08O;002K20121% 21K;O)G12G2I;08O;002K201S *217R 20<;*)*2%.+UC)*220K2*13J2302*21H80*E<;*1I;3D;G*2*)<1)GS #

9 KJ3H234)*21)HH2K20*23234)3H2G)<1K2<218I*21% '

10 #02E138G22GG23<N30;<21I;3K)GLN21S # @)<23% OG)4220*0E20S #02E138G% #02E138G1;<*2180*21 )HH2483%UC4)GG2*E4JG<2*21*234837R #02E138G1S ]

11 IG232KC*23D4;3*E)D423*8<20H804J32K)GLN420G)<ACS HNO2*21S

12 )<2002K21K;O)G8O;002K201% # h

13 13;4J3*)<KC*281<N32*21ACS @C*80%.+.180*32O3E<23*21AC202GG2380*20KC*2S 80*21\L2<42*)HH2;KK80H80G842212GG2380*21I;3KI;324201D4;3K80I;31JGG23c0ED834)G84212GG230E O2D80*G2180;0WK1% >+U2G418H% k

14 "#$%&'& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+#&+", -+./0123) )/7897*)7:;-/1< HP2121:;Q1/?:2*12KD2)/K:2I70):/12/13)*121% =+R:2?0D10% =+T7% -+M)H*LH);1F1J2PK01G37**1012K:210?1;I1/0*LGE2120)HU =%T1;GE2120)HEG8V1;J7/)JJ1GL?J1G37**10G1**12% -+O10KPHH1??J7F?:2)1/0121*1U =+W37*GE212V1;0)HU =+V78V1;GE2120)H*10KPHH1??J7F?:2)1/0121*1%O10I:*12/1KPHH1??J7F?:2)1/0121*1% -+S:*0%O10372F721H);1*103)3)HH1G731F1J2PK010%()H70?07201I1*8G3)HJ1I:F)H7F://1I1/0 G72*LU =+T1;G72(1H)7% -+X;G3:2K:2G72*L37H;0(1H)7U -+YD*LG72)JJ13P210L*1:;L/*12?E;1/:;1/ILH);G1*12/:;1/?)/*1U =+91V8*10G72V1;K7J0)?J)JJ1% -+T7I1/?DG723)*10G1201H1?1H?J7F*12G1**12Z6X01H8?:I121/K:2G:H*?3)?/N3)2J?:IG1*8 *1212;:*J1/*0?:I1/6X #/1L027H3)2J?:IG1*)?7I72F1V*1I1*/70L2?0N21H?1/%X;*10I1*70 *1/126X ID*1I7/FH)3126X #/1L027H%M)3)H;12/1GE21*);:I*1/)*\I1*70J:FH11001H1K:/?1H?J7F0)H /:;10*12G7/*H12:II)HVE% =+S2L/*HP;;1/*1?N/1?V1;*10121/2);0);;:*)*\8*10?J7H)JJ13P21/:;1/G1II1H);G1*%T1; F7218G3)?I7/?J7HH731/:;10*12126X #/1L027H8?DJL//1I7/ID?J1;E21/:;107/*108I1/*10 "

15 :IJ2)/;I);/D2V1;JE2122L/*0870*12FH)312KPH*10I7/;102P12G1H10)*1/%YD*10*12I1*70 ;E21*106X 7/*1/ID*1% -+XJ7N8I1/*10Z6X01HG7212:;?D870)?7I72F1V*1I1*970L2?0N21H?1/*12?)J212*1870*10 =+XJ7N8?D;)312*102);0);;:*I1/)/;82);0);I1;10I1/)/;%-0I7/?)J212?);870*1G1202P12 )JJ1FH)312KPH*10)HEF107K10D28K:2*)*12?J7H3P211/I:0:231V%O10;)312I1/)/;K:2I);% *1G1202P12% =+O10F10N*12*10G1H1 -+W3:2K:2U =+R:2*)970L2?0N21H?1/121/?0N21H?18*1212L/*12?0701/%O10121/?070??0N210:2;7/)?70):/8*12 12L/*12H7;0*1I%O103)H?);1870*1012L/*12J:/02:HH1210K:2G:H*?D*7/1/?J:3FH)312FN;;10% )JJ1JL/1/)/0121??1:2;7/)?70):/8*1012L/*12?0701/%YD)I)/012I8)I)0)*\;2L/*H7;8?D F10N*12*10*10G1H1% -+Y:I1/K:2IK:2?)JJ12G1*K:270*10FH)312;V:20U =+R:2*10KE2?01*10:;?D:;?D870*10G72?0701/?7/12J1/*1H?1*10*12FH)312;V:20%O103)H?); YD12*10/:;10*LJL//1:31231V170?J)K010)HU F10P/J1I);10?1JL/*K:270?J)K010)H*107/*107F://1I1/0% -+R:270KD3)*121I1*I)HVE;1/121H0812*10/:;10*L0P/J12:312)*)/G312*7;U =+T78*10;E2V1;%.:;I1*V1;72F1V*12I1**10K27JH:JJ1/$:II:2;1/1/0)HJH:JJ1/",:I 1K012I)**7;1/8?D0P/J12V1;2);0);I1;10:312I)HVE10% -+W37*12*)072F1V*1U ^D*1/ID*112V1;?:IK:2F2L;12;1/121H0)JJ1"&&_6X #/1L027H:;*1012:;?D*12K:2*10 #/1L027H%R:2?0D2.U -+T78*1012?3P20703P21"&&_6X -+YD*10*LH)*0?);12* *1012?3P20703P2/1:II)HVE10:;;E21/:;10K:2*10U #

16 =+T1;?);12)JJ1*1012?3P208V1;?);12*1012?3P20703P21"&&_J:/?1J31/0% -+XJ7N8V7%>1/07J0)308;E2*L?D/:;10K:2I)HVE10U`D?J1?:20121*)07KK7H*81HH12H7*13P21I1* 70F2L;10E2210LIFH12:;?D*7//:;1/0)/;% G312;7/;KEH1?);?:I1/G1HH);J:8K:2*)/LG72I7/H);1?:201210/:;107KK7H*8I1/70I7/;E2 *10K:2*)I7/?J7H;E21*10%R:2*)*10121//70L2H);*1H%YD*12K:2LI)**1HF720?N/1?V1;)JJ18 /:;107/*1072F1V*1I1*/:;10*12G7/*H12:I70H731I)HVEF1?JN001H?18*12G7/*H12:I70?0E *1H7K*1/*7/?J1F1K:HJ/)/;%YD*12K:2V7% *1/?0)H80P/J12:312*)/1G7/*H)/;12%S)312*10*);?D/:;10F1?01I0870*L31**L;E2/:;10;:*0 K:2I)HVE10U =+T777Gc =+9LK:2?0D2V1;G37*.I1/12%O1/?);/7H3P2*)*12H);;12)870V1;J7/3)?1:I312*1/70V1; -+T78:I*L0P/J12)*1F7/12U I1/V1;?N/1?:;?D70?7IKL/*10821;12)/;1/870I7/?7IKL/*?IP??);0:;?D?J7H0P/J1)*1 '

17 EV1FH)JJ108I1**10/N11/12;)K:2H);%W3:23)?);128:J7N)HEF107K"&D28?D?J7H3)G731B&_7K -+YDI7/H);1?:IJ7/;)31*1I/:;10);1/U #/1L027H1%YD0P/J12 I7/d:J7N/LJ:II12*12H);11001H1K:/?1H?J7FG128?:I:;?D;E2*10%.?01*10K:28V1;31*;:*0 G3:2I1;10I;6X #*10*21V12?);:I8I1/G3)?I7/H);1?:IG721/K:2/1II1H?17K870*1012?0:208?D12*10/1II121% -+XJ7N8V7%YN/1?*L*12I7/;H12/:;1/ILH);G1*K:2*1/1/J1H01K:2F2L;12703P216X #/1L027HU =+T78G1H0JH720%T1;02:2ID?J1*10FL/*12)1/L3)*1/G1*K27K:2F2L;121/??)*17K%bG37*J7/V1; ;E21K:2703P216X #/1L027HUb%O1012K:2*)3:21?3)*1/:I703P216X #/1L027H8*10121/3)*1/3) /N13)?/7JJ12:I126X #:;V1;02:2)JJ13:21?3)*1/)JJ112?0:2/:J?:I1/J1H0)/*)3)*:I8 G37*?J7H*121;1/0H);0)HUW37*?J7H*121;1/0H);0)HK:270V1;)JJ1F2L;12K:2I1;106X #UO10G72 V1;:;?D?101/720)J1H:I%`1*J:JE*:;;2)?1JE*8G37**1212F1*?0:;*D2H);?0%T1;02:23)G72 #/1L027H10)/;8K:270JL//13P21F1*210)H 703P216X #/1L027H1% -+X;G3:2?JLHH1*1/3)*1/?DJ:II1K27U 7K?);12870/L3)H3)21*LQ1213:21?6X #*10121/;7?8 *1/J:II12:;?D/D23)?/7JJ12:I?02EI%T78*10121/IP2J1H);312*1/% -+9L*L?);12*10812*10?D70*LKEH1270*106X #f1/12:312:?7hh1?7ii1/8?dv1;?n/1? *1012%% -c*1012/:;103)?j7f12?7ii1/)?7ikl/*10u =+^2PQ)?%O1012I1;10?7IKL/*?21H137/0%X;?DK:2*)*10J:II12K27*1K:??)H1F2P/*?0:KK12% :2*1/0H);031**10% =+^2PQ)?%>);0);?3P20% =+O10J2P312?0:23)*1/703)*18G3:212*103:21?6X /:;1/HL/*1;:*0%`1/G37*12*103)J7/;E21UW3:212*103)J7/?P001)/*K:27021*LQ1213:21? 6X #%O12?N/1?V1;870V1;G7210F217J*12%Z0H)/J8V1;I7/;H12101HH127/*10% [

18 -+9D2*L?);128703)?J7H/1*?P0013:21?6X K)/*1L*7K8KE2*10KE2?0170JL//1H7;21*1/G126X I)072F1V*18?D*10121/G1H07/*1/?/7J%O1012*1/1/10)/;8*1/7/*1/0)/;12870I7/J7/ /1*F2)/;16X -+T7% =+O1012*12)/;1/03)3H:I8*1012)JJ10)H*)?JL??):/HP/;121%O10128*10E*1HP;;12%S2E/H7/*?I1H012% -+T7%O10G727H3:2H);1J:/?1J31/?12% W37*12*)/G:H*/)/;0)H;7*1?PH;121U =+O1/12)JJ1?P2H);;:*% -+A7/*LL**NF1*10U =+T78V1;G72IE*0*1I/:;1/;7/;1%YD?0D2*12?D*7/1/1HH127/*1/)L*02D*01?J:I1*1/H)HH1 #/1L027H1 I:F)H?1H?J7F3)HH13P21UZHH12G3:2*7/3)H*L;12/1G731)/K:2I70):/1/U =%T1;?N/1?%%W3)?*10122);0);0870/70L2?0N21H?1/12I1*)/*:312 -+O1012*10c )/*:3128?DID*123P21/:;H1J:IIL/)J70):/?H)/V12*1/31V:312%W3:2I7/J7/L*F21*13)*1/ :IJ2)/;*10G12%O12ID3P21/:;H1K:21/)/;12%T1;02:2I7/?J7HL*0)HK:HJ;1//1I/:;10%%T1; G1H0c =%T78I1/1/;7*1?PH;128/1V% -+T7K:2?E21/*78*1012*7G1H03)H*0%O10?N/1?V1;12I1;103P?1/0H);0%O1012G1H0?)JJ120% =+T7I1/V1;02:2:;?D*10372*103)G73*1K:2*1//1;7/;%YD3)3)H;12/1?);10L?)/*07JK:2*)*L 3)H3P21I1*% B

19

20 "#$%&'&& ()*+,-"+.&/& #$%&'%#&"# ()*+",+-. /+H)5)I=3413A)=32EA)1*29J:K<4*)*EL94IMA22)I925N43O3*)*32L34)12345)36%H)5)IJ<OO3)=3113O31 O9AA3K<4AJ3II)=3ABP4=AODI:<=9I*31*9295))1*A9OI341EL345)IA3I5KPI=3I)=FI)53F3L91*I3291<1MO2:*325)I A)=3:92*32JE134<A:5<43AIN4343<=Q31A<4KD49*=91=2)I*32%?+RJ9M% /+S9%H)5)I=3413A29423AD*91L3I2=31343I2E*O3*92ABP4=3:L5)IJ32O<F)I23I3K<19F<113O312*EL941ET?+S3=L94U"% /+U":<J9M:L5<4*91J91*325N43:92*EL94*32T?+V3234A)OB3I2L31322)IKNI*3:PL:*3234K<4*)O)1AP1L91F3A23OO34<534:L59**3234K<4329F<113O312G3= L94:<=L91L9491F3K9I32*32:K<4*)*32B9AA342)IO)13F3L<5% /+RJ9M%VEL94)JJ35N432)1*3<=E1*34AP=3*321N4O343:L59**3234K<43223I3K<19F<113O312T?+;3G:G3=L94AD*91Q)4J9*32A9OO3F3L<5A<OO)1A5)=34*92234O3123L91:AD594*32W /+S9%?+XD*3234A)OB3I2L31K<4%%9I2AD*3234G<F943K<4*)*323413O2:92L91<4*134I)=3*32L34K<4O)=% /+S9%XD*3234)JJ3AD*911<=32BD*31OD*3:*E=D4<B)A3I5:92*E53*31O9AA3<O*32T?+;3G% /+?943*32KE1=3434T?+S9:<J9M%H<43AB4<G3J2*32L91*I34<O3223I3K<1A3IAJ9F:*34L3**34Y8R23I% /+V323432K<4L<I*A5)A1M223I3K<1A3IAJ9F:A<O34*32KP4A23=<*J31*2323I3K<1A3IAJ9F:* R #13E249I 5)4JA<OL3*:<=*3234ADAJ32)A9O94F3G*3O3*;92E4A2M43IA31%?+S9% /+/2* R #13E249I5)4JA<OL3*:*32F32M*34:92*34L5342D4:L5)AO9134JE1*3L<AY8R23I:ADFI)534*34 BI91232Z&24N34)V91O94J)31AJ<5:A<OADJ91I9=43*318R #31*91AJK<4F4E=34J91E*I3*3:A<OK<4F4E=3431 A3I5E*I3*34%?+S9% /+S9%[D*31L34OD*3FI)534O91AD318R #13E249IF<4=34%?+S9G9% /+(4N3413L34*3FI)534BI91232)*32:*34L3**3431K43*AAJ<5%V325)IA)=3:92;92E4A2M43IA31A)J434:92*3)JJ3 J91FI)53KNI*32)=31%\59*AM13A*E<O*31)*3O3*92J<FI33223I3K<1A3IAJ9FA9OO31O3*PL%%B=9%O)IGP32T?+V32AM13AG3=34K)12% /+S9:J91*EE**MF3L5<4K<4T "

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Folkebibliotekernes brugere. Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk

Folkebibliotekernes brugere. Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk Folkebibliotekernes brugere Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk 2 Indhold Udbredelse - hvor mange bruger bibliotekerne? Brugergrupper - hvem bruger bibliotekerne? Brugeradfærd - hvad bruges bibliotekerne til?

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 BILAGS RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite: www.magika.dk/3semeksamen/index.html

Læs mere

Kommunikation/IT - Computeranatomi

Kommunikation/IT - Computeranatomi Kommunikation/IT - Computeranatomi Bundkort: Bundkortet er den enhed i computeren der forbinder alle komponenter, altså en af de vigtigste komponenter i computeren. Bundkortet bestemmer hvilke dele der

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Generation PLUS segmenteringsmodel

Generation PLUS segmenteringsmodel Generation PLUS segmenteringsmodel Kulturisten Funktionalisten Traditionalisten Materialisten Segmenteringsmodellen er udarbejdet af IUM på baggrund af Index DK Segmenterings modellen Segmenteringsmodellen

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Så du må gerne bestemme sådan lidt for ham endnu? Ja, ja, det er jo ham, der skal gå med den.

Så du må gerne bestemme sådan lidt for ham endnu? Ja, ja, det er jo ham, der skal gå med den. BILAG 1 Transskribering af interview med Linda Christiansen, mor til Lucas på elleve år. Når Lucas skal have noget nyt tøj, eller en ny taske, eller sko, bestemmer han så selv, hvad han gerne vil have,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Fornyelse & forandring? René la Cour Sell

Fornyelse & forandring? René la Cour Sell Fornyelse & forandring? René la Cour Sell Pointer om tredje sektor Lallende amatører - med hjerte og smalle behov/interesser Selvrealisation som væsentligste mål hvad for mig? Selvopretholdelse som væsentligste

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk Salg Hvor svært kan det være? Dagsorden 10.00-11:15 Velkomst & Generelle salgsværktøjer 11.15-12.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 12.00-12.30 Frokost 12.30-14.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 14.00-14.30

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Serious Business in a Playful Way

Serious Business in a Playful Way Serious Business in a Playful Way Modul 1 Værtskab og gæster LEVERANCEN PRODUKTET KERNEYDELSE - MEDVÆRDI LEVERANCENS DIMENSIONER Udfyld jeres egen produktcirkel QSCV Sticks and Sushi Gennemført oplevelse

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Kom / it opgave kampage

Kom / it opgave kampage Kom / it opgave kampage En kampage går ud på at gør brugeren opmærksom på noget. Afsender bruger typisk en kampagen til at fortælle et budskab. Kampager kan være styret af: Reklamebureau, Firmaer, Staten,

Læs mere

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007 TNS GALLUP Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet November 2007 Kunde: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal DK-20 København K Indhold 1. Indledning...2 2. Demografi: Køn, alder, geografi...3 3. Socioøkonomi:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015

Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015 Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015 Syv centrale udviklingstræk med relevans for bibliotekerne i Danmark i fremtiden Morten Grønborg Chefredaktør, SCENARIO Magazine,

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Gallup Kompas: Det Individ-orienterede Segment. Begrænset samfundsinteresse Mange yngre, jyder & mænd

Gallup Kompas: Det Individ-orienterede Segment. Begrænset samfundsinteresse Mange yngre, jyder & mænd Gallup Kompas Gallup Kompas: Det Individ-orienterede Segment Begrænset samfundsinteresse Mange yngre, jyder & mænd Det individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen dog ikke

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed Med kursusrækken THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS stiller vi skarpt på de trends, som vil

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere