I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig"."

Transkript

1 Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS, Villestoftegærdet 45, 5210 Odense NV, CVR , på eller via samt tilknyttede domæner, medmindre anden skriftlig aftale er indgået med Cargomatch ApS. Ved at acceptere Forretningsbetingelserne samtykker du som Cargomatch ApS kunde og aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og Cargomatch ApS i forbindelse med din bestilling og brug af Cargomatch ApS produkter. I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig". 1.Generelle betingelser For at kunne købe produkter hos Cargomatch ApS forudsættes det, at Kunden er myndig. Kunden er forpligtiget til selv at holde Cargomatch ApS informeret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger er valide. CVR nummer skal opgives. Manglende meddelelse til Cargomatch ApS om ændringer i Kundens adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettiger Cargomatch ApS til øjeblikkelig ophævelse af Kundens abonnement. Abonnementsaftale for Cargomatch system gælder for aftale om adgang til brug af online websystem, der er en transportdatabase som formidler godstransport til transportbranchens aktører, via internettet. Transportører forpligter sig til, ved aftalens indgåelse, at have tegnet de nødvendige lovpligtige forsikringer. 2. Abonnement 2.1. Tiltrædelse Abonnementet tiltrædes ved at afkrydse Jeg accepterer forretningsbetingelser på bestillingsformularen på hjemmesiden Varighed Brugeraftalen træder i kraft ved bestilling og tegnes uden bindingsperiode. Cargomatch ApS opkræver ikke nogen form for abonnement eller kontingent for at brugeren kan tilgå servicen. Ved køb af kampagnetilbud gælder særlige betingelser Omfang og anvendelse Abonnementet giver en brugsret til systemet Cargomatch. Denne brugsret gælder Kunden og dennes juridiske enhed. Det vil sige at abonnementet ikke må anvendes af andre end Kunden, ej heller til databehandling for andre. Enhver ejendomsret tilhører Cargomatch ApS.

2 Kunden, må ikke videregive/sælge/kopiere programmet eller dele heraf til tredjepart, ej heller andre juridiske enheder man arbejder sammen med. I Cargomatch findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler. Ved misbrug er Cargomatch ApS berettiget til at opsige aftalen uden varsel. Cargomatch må kun benyttes af det på fakturaen anførte Cvrnummer. Anvendelse af data skal altid foregå i overensstemmelse med persondataloven og markedsføringsloven herunder markedsføringslovens 6a. Cargomatch må ikke kopieres, mangfoldiggøres eller reproduceres på nogen måde, der krænker Cargomatch ApS rettigheder jævnfør ophavsretsloven. Det er ikke tilladt at videresælge eller på anden måde gøre erhvervsmæssig brug af informationer fra Cargomatch til fordel for tredjemand. Cargomatch må for eksempel ikke stilles til rådighed for transportvirksomheder eller andre fragtbureauer, der formidler data til tredjemand. Informationerne på Cargomatch må ikke anvendes til udgivelse af trykte eller elektroniske publikationer og ej heller anvendes til nogen form for oplysningstjenester Ændring Et abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement Ophør Kunden kan gyldigt opsige abonnementet pr. brev eller pr. senest 20 dage før en abonnementsperiodes udløb. Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Misbruger kunden abonnementet, kan Cargomatch ApS opsige aftalen uden varsel. Cargomatch ApS er ved en sådan ophævelse uden ansvar det under pkt. 8 nedenfor anførte Leveringsbetingelser Kundens adgang fremsendes kort efter gennemført bestilling. Kundens log-in sendes til den, af Kunden, angivne . Kunden har fuld adgang til den, af Kunden, købte abonnementstype, kort efter gennemført bestilling Fortrydelsesret Kunden har efter forbrugeraftaleloven ingen fortrydelsesret på erhvervskøb. Cargomatch ApS forbeholder sig retten til elektronisk, at tracke hvornår Kunden har været logget ind via Kundens IP adresse kombineret, med den af Cargomatch ApS, udsendte log-in kode Misligholdelse I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen om abonnement på Cargomatch system er Cargomatch ApS berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlige: i. Kunden undlader efter påkrav fra Cargomatch ApS at ophøre med at anvende CM i strid med ovennævnte vilkår. ii.

3 Kunden undlader efter fremsendelse af rykkerbrev at betale for anvendelsen af CM. iii. Kunden misligholder aftaler der er indgået med brugere af eller på anden vis henvist via Cargomatch ApS. Misligholdelse indebærer: Ikke at møde op til aftalt tid. Ikke udføre opgaven til aftalt pris. Ikke yde den, i fælles henseende, bedste kundeservice. 3. Betalingsbetingelser og fakturering Cargomatch ApS fakturerer vindersalær på en vunden opgave. Salæret er på 8% eks. moms af den aftalte pris. Såfremt opgaven annulleres af kunden, frafalder kundens ret til at bedømme vognmanden efterfølgende og beløbet der udgøres af 8% af handelsprisen mellem kunden og vognmand, tilbageføres. Opgaven kan annulleres af vognmanden eller kunden i op til 24 timer, fra vognmanden har modtaget kundens accept på . Efter 24 timer frafalder retten til at annullere handelen. Såfremt en vognmand har afgivet et bud og vundet turen, men ønsker at annullere på grund af, at der er afgivet bud uden at være i stand til, at udføre opgaven til den oplyste pris, også selvom det er inden for 24 timer, bortfalder retten til at modtage tilbagebetaling, og Cargomatch ApS har ret til fortsat at fakturere vognmanden for 8% af den vundne opgaves pris. De 8% opkræves løbende i takt med, at vognmanden udfører opgaver. Ved manglende indbetaling begrænses vognmandens kontoadgang, og det vil ikke være mulig at tilgå eller byde på andre opgaver, før end at det manglende beløb er udlignet Annullering af opgave fra kunden Kunden kan annullere opgaven inden for 24 timer. Det skal ske skriftligt tilsendt på og skal være bekræftet af en medarbejder fra Cargomatch ApS. Ved annullering af opgave, tilbageføres provision til vognmandens konto og kundens ret til at vurdere vognmanden frafalder. Kunden indgår ikke nogen aftale med Cargomatch ApS eller Fragtopgaver ApS, og er dermed ikke pålagt at betale nogen form for afbestillingsgebyr eller anden omkostning i forbindelse med servicen leveret af Cargomatch ApS og Fragtopgaver ApS. Alle aftaler indgås direkte mellem vognmanden og transportkunde og transportkunden skal gøres opmærksom på vognmandens handels- og forretningsbetingelser i form af oplysning herom eller henvisning hertil. Fakturering ved oprettelse, sker umiddelbart efter bestilling. Fakturering ved fornyelse af en abonnementsperiode, sker umiddelbart før den nye abonnementsperiode påbegyndes. Betalingsbetingelser er netto kontant fra fakturadato med mindre andet fremgår af fakturaen. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 8 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 10 dage efter rykker 2, forbeholder Cargomatch ApS sig retten til at spærres adgangen til systemet. Adgangen til systemet åbnes igen efter modtaget betaling. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. til den af kunden opgivne adresse eller på tilsvarende elektronisk måde. Ved forsinket betaling er Cargomatch ApS berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, indtil betaling sker. Cargomatch ApS er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. 4. Kundens data Kunden ejer og kan frit disponere over de data i systemet, som kunden selv har tastet ind.

4 Cargomatch ApS har ingen pligt til at opbevare data efter abonnementets ophør. Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på Kundens konto og hvorledes disse skal anvendes. Cargomatch ApS er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af Kunden behandlede personoplysninger og Kunden skal friholde Cargomatch ApS for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed. Cargomatch ApS forbeholder sig retten til at skaffe sig adgang til Kundens lagrede data, i det omfang dette efter Cargomatch ApS bedste skøn er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Cargomatch ApS og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. 4.1 Oplysning om gyldig forsikring Ved afkrydsning af Jeg accepterer forretningsbetingelser bekræfter kunden overfor Cargomatch ApS, at have gyldig erhvervsforsikring på en eller flere af: CMR Forsikring Fragtførerforsikring Godsforsikring. Cargomatch ApS kan til enhver tid kræve at se dokumentation på en af overnævnte forsikringspolicer. Cargomatch ApS kan til enhver tid spærre eller give begrænset adgang til kunden, såfremt dokumentation ikke tilsendes inden, af Cargomatch, påkrævet tidspunkt. Cargomatch ApS kan til enhver tid ophæve brugerens adgang uden yderligere begrundelse. Såfremt brugeren har tilgodehavende på saldo, udbetales dette beløb retur til brugeren. Såfremt kunden har tegnet abonnement og afkrydser Jeg accepterer forretningsbetingelser, med ikke har en eller flere, af overnævnte, gyldige forsikringer, giver det ikke kunden ret til at kræve tilbagebetaling af abonnementsperiode, heller ikke selvom der er er tegnet for en lang periode. 5. Driftsstabilitet og tilgængelighed 5.1. Driftsstabilitet Cargomatch ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Cargomatch ApS kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, it-server, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser, fejl på ydelser leveret af tredjepart eller lignende. Cargomatch ApS tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt. Cargomatch ApS forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til omfanget af de ydelser, som indgår i et Abonnement i det omfang Cargomatch ApS anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

5 5.2. Forebyggende vedligeholdelse For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr samt foretage softwareopdateringer mv. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til systemet. Afbrydelserne vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl Cargomatch ApS er uden ansvar for sådanne afbrydelser Ændringer Cargomatch ApS er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til løsningen Misbrug Cargomatch ApS forbeholder sig ret til at registrere antallet af registreringer på Cargomatch System til sikring mod misbrug. 6. Priser Alle priser er, med mindre andet fremgår, eksklusive almindelig dansk moms og i DKK. Cargomatch ApS forbeholder sig ret til prisstigninger på eksisterende ydelser. Prisstigninger vil som udgangspunkt ikke påvirke allerede fakturerede abonnementsperioder. 7. Rettigheder Løsningen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt Cargomatch ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Cargomatch ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Cargomatch ApS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af Cargomatch ApS eller et med Cargomatch ApS koncernforbundet selskab. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Cargomatch ApS er berettiget til helt eller delvist at overdrage Kundens Abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand. 8. Cargomatch ApS ansvar Cargomatch ApS er, med de begrænsninger der fremgår af dette dokument, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse, men ikke for fejl i løsningen. Eventuelle krav om erstatning kan ikke overstige det beløb kunden har betalt i abonnement, inden for det seneste år. Cargomatch ApS fralægger sig ethvert ansvar for Kundens direkte eller indirekte tab, og Kunden kan ikke over for Cargomatch ApS rejse krav i anledning af driftsstop, tab af data, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om erstatning. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet. Cargomatch ApS kan ikke holdes til ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Cargomatch ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Cargomatch ApS kan bebrejdes tabet på

6 baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. Cargomatch er kun kontaktformidler og har intet ansvar for aftaler og vilkår der er indgået brugerne imellem. 9. Tavshedspligt og datasikkerhed Cargomatch ApS behandler ikke kundens data til egne, uvedkommende formål. Cargomatch ApS har tavshedspligt om alle informationer, Cargomatch ApS måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand. Cargomatch ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. 10. Kontakt og support Cargomatch ApS tilbyder online support alle dage via Spørgsmål besvares typisk indenfor 24 timer. Cargomatch ApS tilbyder endvidere telefonisk support mandag til fredag i tidsrummet 08:00 17:00 på tlf Overdragelse I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Cargomatch ApS aktiviteter eller aktiver, er Cargomatch ApS berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt Cargomatch ApS rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke. 12. Ændring af betingelser Cargomatch ApS forretningsbetingelser kan af Cargomatch ApS ændres med et varsel på 45 dage. 13. Værneting Kunden erklærer sig bekendt Cargomatch ApS generelle forretningsbetingelser. Cargomatch ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Odense som værneting i første instans. 14. Særlige regler ved anvendelse af Cargomatch system løsning Kunden er ansvarlig for at registreringer af ledige biler samt registreringer af forespørgsler er indtastet korrekt, og med faktuelle oplysninger. Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende ukorrekte eller usande registreringer formidlet af Cargomatch ApS. Såfremt Cargomatch ApS konstaterer at kunden har udsendt ukorrekte eller usande registreringer, kan Cargomatch ApS uden varsel ophæve kundens abonnement. Cargomatch ApS kan ikke holdes ansvarlig for kundens usande eller ukorrekte udsendelser. Cargomatch ApS kan kræve erstatning svarende til de udgifter Cargomatch ApS måtte pådrage sig af evt. følgeskade eller sagsanlæg. Hos Cargomatch ApS er der normalt fri båndbredde i forbindelse med udsendelse af registreringer, med mindre andet fremgår af produktbeskrivelsen. I de, af Cargomatch ApS, via Cargomatch, udsendte s kan der være reklamebanner, Affiliated Marketing og

7 markedsføringsmateriale. Dette kan ikke frakobles mod betaling og en del af at benytte Cargomatch. Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materiale udgivet via løsningen. Cargomatch ApS tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Cargomatch ApS servere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af Cargomatch ApS. Cargomatch ApS er ikke ansvarlig for forsinkede transporter, urigtige indtastninger, mangelende betaling eller misligholdelse af aftale mellem brugerne. Cargomatch ApS Villestoftegærdet Odense NV tlf:

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere