P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i"

Transkript

1 k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Odder Kommune ODDER KOMMUNE SEPTEMBER 2007 k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r

2 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i I n d h o l d s f o r t e g n e l s e I n d l e d n i n g Forord...3 Strategiens rolle og revisionsbeslutning...3 Det kommende forløb...4 O d d e r g e n e r e l t Odder Kommune en generel karakteristik...5 SWOT-analyse...6 Odder Kommune efter kommunalreformen...6 Odder Byråds politiske fokusområder Vækst med kvalitet...9 Kvalitet i børnelivet...9 Erhvervsudvikling og handelsliv...10 Samarbejde med region og kommuner...10 Borgerinddragelse og nærdemokrati...10 Fokus i Plan- og Agenda 21 strategien...11 Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n Indledning og formål...14 Fakta og hidtidige tiltag...14 Udfordringer og muligheder...14 Beliggenhed og bosætning...14 Erhverv og detailhandel...15 Byrådets vækststrategi for Odder By...16 Strategi...16 Spørgsmål...17 Te m a 2 : I n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r Indledning og formål...18 Fakta og hidtidige tiltag...18 Udfordringer og muligheder...19 Bymønster og skolestruktur...19 Trafik og infrastruktur...19 Strategi...20 Spørgsmål...21 Te m a 3 : D e t å b n e l a n d Indledning og formål...22 Fakta og hidtidige tiltag...22 Udfordringer og muligheder...23 Strategi...24 Spørgsmål...25 Te m a 4 : D e m o k r a t i p r o c e s s e r Indledning og formål...26 Fakta og hidtidige tiltag...26 Udfordringer og muligheder...26 Strategi...27 Fuglefængeren ved Rådhuset

3 I n d l e d n i n g F o r o r d Odder Byråd besluttede i 2007 at sætte arbejdet med en ny Plan- og Agenda 21-strategi for kommunen i gang. Strategien beskriver Byrådets visioner for kommuneplanlægningen forud for udarbejdelsen af selve kommuneplanen. Odder Kommune har rigtig mange styrker: Vi har en unik beliggenhed centralt i det østjyske bybånd. Vi har en fantastisk natur, som byder på både skov, strand og uspolerede landskaber. Vi har et velfungerende bymønster med Odder by som en stærk handelsby. Vi har et blomstrende foreningsliv takket være rigtigt mange engagerede borgere. Vi skal gøre en aktiv indsats for at fastholde den gode udvikling. Vi skal styrke vores langsigtede strategiske planlægning yderligere, så der kommer helhed og sammenhængskraft i udviklingen også når vi ser 20 år frem i tiden. Plan- og Agenda 21-strategien er den første efter strukturog opgavereformen, som har betydet en ændring i det kommunale landskab og nye samarbejdspartnere. Plan- og Agenda 21-strategien tager udgangspunkt i en virkelighed, hvor kommunen på et velfunderet grundlag skal videreudvikle sin position og samtidig løfte en række nye opgaver. Når der planlægges, skal der træffes valg både tilvalg og fravalg. Plan- og Agenda 21-strategien er først og fremmest et redskab til at kunne træffe disse valg og sætte fokus på kommunens kommende planlægningsarbejde. God læselyst, Niels-Ulrik Bugge, Borgmester S t r a t e g i e n s r o l l e o g r e v i s i o n s b e s l u t n i n g Ifølge planloven skal alle kommuner udarbejde en strategi for kommunernes planlægning og udvikling. Dette skal ske inden udgangen af første halvdel af valgperioden. Strategien skal indeholde: Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen En vurdering af udviklingen En strategi for den fremtidige udvikling herunder for Agenda 21-området En beslutning om hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres Plan- og Agenda 21-strategien indgår som en del af den samlede kommuneplancyklus. Strategien udarbejdes som forberedelse til kommuneplanrevisionen, der foregår i sidste halvdel af valgperioden. Plan- og Agenda 21-strategien kommer samtidig til at fungere som en forhøring eller foroffentlighed for kommuneplanen. Som en følge af kommunalreformen er der ikke mulighed for at vedtage kommuneplanen igen. Der skal enten foretages en fuld eller en delvis revision af planen. For Odder Kommunes vedkommende skal der foretages en fuld revision. Revisionen vil tage udgangspunkt i de temaer, der er beskrevet i Plan- og Agenda 21-strategien. Ligeledes skal de nye planlægningsopgaver fra det tidligere Århus Amt særligt planlægningen af det åbne land indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. 3

4 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i I n d l e d n i n g D e t k o m m e n d e f o r l ø b Plan- og Agenda 21-strategien vil være fremlagt offentligt i otte uger i perioden 26. september til 21. november Herefter tager Byrådet stilling til de bemærkninger og forslag, der er fremkommet og vedtager eventuelle ændringer af strategien. Den endelige Plan- og Agenda 21-strategi forventes at foreligge i slutningen af Med udgangspunkt i strategien udarbejdes en ny kommuneplan for Odder Kommune. Plan- og Agenda 21-strategien er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S. Strategien kan hentes på kommunens hjemmeside Den kan også fås ved henvendelse i Borgerbutikken (receptionen) på Rådhuset i Odder. Ideer, kommentarer, forslag m.v. skal sendes til Odder Kommune med e-post: eller pr. post til: Odder Kommune, Teknisk Afdeling, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Kommunen skal have modtaget ideer, kommentarer, forslag m.v. senest 21. november Der vil i høringsperioden også være mulighed for at give sin mening til kende på OdderNettets debatforum. Ligeledes vil deltagerne i kommunens elektroniske borgerpanel blive hørt. Derudover inviteres der til to borgermøder. Første møde d. 2. oktober 2007 om Kvalitet i byudviklingen og andet møde d. 23. oktober 2007 om Natur og landskab. Som forarbejde til Plan- og Agenda 21-strategien er der udarbejdet en Planberetning for samt foretaget politikerinterviews af medlemmerne af Byrådet. Planberetningen beskriver den hidtidige udvikling i kommunen på de centrale planlægningsområder. Den kan ses som en beskrivelse af de forudsætninger og vilkår, der ligger til grund for en fremtidig udvikling af Odder Kommune. Interviewene angiver en politisk vurdering af kommunens nuværende og fremtidige situation. Arbejdet med Plan- og Agenda 21-strategi og Kommuneplan Forundersøgelser Interviews 8 ugers offentlighedsperiode for Plan- og Agenda 21- strategien Vedtagelse af eventuelle ændringer i Plan- og Agenda 21- strategien Revision af Kommuneplanen 4

5 O d d e r g e n e r e l t O d d e r K o m m u n e e n g e n e r e l k a r a k t e r i s t i k Odder Kommune har en befolkning på omtrent borgere. Heraf bor halvdelen i Odder by og halvdelen i landsbyerne og på landet. Odder Kommune er ikke blevet lagt sammen med andre kommuner i forbindelse med kommunalreformen og fortsætter således som en mindre kommune i den nye sammenhæng. I Region Midtjylland er kommunen den mindste næst efter Samsø Kommune. I perioden er indbyggertallet vokset med 13 %. Det svarer til en stigning på knap 1 % om året. Udviklingen har været mest markant i sidste halvdel af perioden, som tegner sig for ca. 2/3 af befolkningstilvæksten. Udviklingen er særligt sket i de fire bysamfund Odder, Hov, Saksild og Boulstrup af kommunens borgere, eller ca. halvdelen af de beskæftigede i Odder Kommune, pendler til en anden kommune for at arbejde. De fleste pendler til Århus, Skanderborg eller Horsens. Tilsvarende er der godt 2.100, som pendler fra andre kommuner til Odder for at arbejde. Vi er med andre ord en udpendlingskommune, hvilket er karakteristisk for bosætningskommuner. Antallet af arbejdspladser er i perioden faldet med godt 2 %. I samme periode har der på landsplan været en stigning i beskæftigelsen på ca. 5 %. Faldet i antal arbejdspladser i Odder Kommune har især Garvergyden, Odder Torvet, Odder 5

6 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t været inden for landbrug, industri og sundhedsvæsen. Sidstnævnte hænger sammen med nedlæggelsen af funktioner på Odder Centralsygehus. Korrigeres der for disse arbejdspladser, ville der i perioden have været en stigning på ca. 2-3 % i antallet af arbejdspladser. Der har i perioden især været stigende beskæftigelse inden for bygge og anlæg, engros- og detailhandel, forretningsservice, undervisning og sociale institutioner. Erhvervsstrukturen i Odder Kommune har med andre ord undergået en forandring fra landbrug og industri i retning af håndværk, handel og service. Odder er en driftig handelsby. Kommunen har stort overskud på handelsbalancen for dagligvarer. Det vil sige, at der kommer mange kunder udefra enten i form af turister eller fra nabokommunerne for at købe dagligvarer. Denne tendens har endda været stigende over de seneste år. Udvalgsvarer købes i lidt højere grad uden for kommunegrænsen, idet der er et lille underskud på denne balance. Udviklingen over de seneste år tyder dog på, at underskuddet på handelsbalancen for udvalgsvarer er blevet mindre. Det er i øvrigt helt naturligt for en kommune af Odders størrelse og geografi, at der er underskud på handlen med udvalgsvarer. I det østjyske område er det kun kommuner med større byer som f.eks. Århus, Randers og Silkeborg, der har overskud på denne handelsbalance. Samlet set tegnes et billede af Odder som en kommune, der har haft stor succes med at profilere sig som bosætningskommune. Dette betyder samtidigt, at kommunen har en række udfordringer, der ofte hænger sammen med denne profil såsom pendling, fald i arbejdspladser og en tendens til at dele af handelen foregår i arbejdskommunerne. S W O T - a n a l y s e Som udgangspunkt for strategien er der udarbejdet en SWOT-analyse. SWOT-analysen er et redskab, der er med til at give et oversigtsbillede over kommunens aktuelle position og strategiske handlingsmuligheder. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats oversat til dansk: styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen udpeger kommunens styrker og svagheder i øjeblikket. Den giver samtidig et bud på muligheder og udfordringer i de kommende år. Odder Kommune efter kommunalreformen Odder Kommune har besluttet at fortsætte som en lille, handlekraftig og overskuelig kommune. Det er en styrke. Det giver mulighed for at være beslutningsdygtige og fleksible og mulighed for hurtigt at omsætte beslutning til handling. I en lille kommune er der kort afstand fra politiker til borger. Det styrker nærheden mellem borgeren og det offentlige og giver god mulighed for dialog og debat. Beslutningen om at fortsætte alene har dog medført en række, potentielle svagheder: Kommunalreformen har medført en række nye opgaver, blandt andet inden for natur og miljø, handicap- og psykiatriområdet og specialundervisning. Som lille kommune må mere specialiserede ydelser købes ved de store kommuner. I forlængelse heraf er der en risiko for mangel på den tilstrækkelige specialistviden i forvaltningen. Det kan derfor blive nødvendigt fremover at investere i udviklingen af de faglige miljøer i forvaltningen, så den faglige kvalitet i planlægningen og afgørelserne fastholdes og 6

7 analyse N u t i d STYRKER Beliggenhed i centrum af det østjyske bybånd Uspoleret natur med lang kyststrækning og skov Bymønster Stærk handelsby Rigt foreningsliv Vækst i bosætning Ingen kommunesammenlægning Lille kommune SVAGHEDER Infrastruktur Renoveringsbehov på offentlige bygninger, særligt skoler Fastholde arbejdspladser Skæv handelsbalance på udvalgsvarer samt mangel på lokaler til detailhandel Knap kommunal jordreserve til udvikling af erhverv og bosætning Lille kommune F r e m t i d MULIGHEDER Turisme Demokratiske processer Hov Havn PR og markedsføring Udmøntning af sundhedspolitik Iværksætteri Service og bosætning Kultur Natur Erhverv og detailhandel TRUSLER Balance mellem byudvikling, demografi, serviceniveau og økonomi Nye opgaver Infrastruktur Bymønster og skolestruktur Erhvervsudvikling Fastholde tempoet i bosætningen Visioner Jordopkøb Del af Odder by set fra luften

8 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t så det fortsat er muligt at fastholde og rekruttere den mest kompetente arbejdskraft. Odder Kommune er den næstmindste kommune i regionen. Det kan være en udfordring i forhold til regionalt samarbejde. Derfor vil Odder Kommune i højere grad på baggrund af strategiske analyser udvælge fokusområder i det regionale samarbejde, hvor kommunen vil søge indflydelse på beslutningerne. I en mindre kommune er økonomien mere sårbar over for få, større enkeltudgifter. Odder Kommune vil styrke sin langsigtede strategiske planlægning, så der bliver skabt bedre økonomisk råderum til at sætte spændende og visionære indsatser i værk og så der bliver helhed og sammenhængskraft i udviklingen også 20 år frem. O d d e r B y r å d s p o l i t i s k e i n d s a t s o m r å d e r En væsentlig ramme om den fysiske udvikling af Odder Kommune er de visioner og indsatsområder, som Byrådet på et visionsseminar i marts 2006 vedtog for udviklingen af kommunes service til borgerne. Her vedtog Odder Byråd i perioden at sætte særligt fokus på to indsatsområder, der har kvalitet som fælles overskrift. Det drejer sig om: Vækst med kvalitet Kvalitet i børnelivet 8 Bygaden, Saksild Møllegården, Odder

9 Odder Byråd har i mødet den 10. december 2007 behandlet Plan- og Agenda 21-strategien for Odder Kommune. I den forbindelse har Byrådet vedtaget at fastholde den fremlagte strategi dog med den ændring, at strategien for skolestrukturen og skoleområdet er, at den nuværende skolestruktur i Odder Kommune skal bibeholdes. Det indebærer, at der er sløjfet 2 afsnit i strategien på henholdsvis side 9 og 19. V æ k s t m e d k v a l i t e t Odder Kommune er i kraft af sin beliggenhed tæt på Århus og Horsens og med 42 km kystlinje en attraktiv bosætningskommune, hvorfor befolkningstilvæksten fortsat forventes at være stor i de kommende år. Opgaven for Odder Kommune bliver derfor i højere grad end tidligere at styre væksten og at være på forkant med planlægningen, så det bliver en vækst af høj kvalitet. Byudviklingspolitik I Byrådet er vi enige om, at Odder Kommune skal være kendt for boliger og byudvikling af høj kvalitet. Byrådet vil formulere en politik for byudvikling, hvor vi stiller krav til kvaliteten af fremtidige udstykninger og boliger. Kvalitet i udstykninger er f.eks. udnyttelse af terræn, natur, udsigt, grønne områder Kvalitet i arkitektur er f.eks. nytænkning, oplevelser, variation - Her kan du få den bolig, du ikke kan få andre steder Vi vil være på forkant med planlægningen. Udviklingen i Odder Kommune skal ske på kommunens principper, dvs. at det er kommunens planlægning, kvalitetskrav og visioner for det enkelte lokalområde og kommunen som helhed, der skal styre udviklingen ikke private entreprenørers ideer og initiativer. Dette kræver sammenhængende planlægning på både kort og langt sigt Saksild, Hov og Odder er de områder, hvor væksten primært skal foregå. Initiativer andre steder skal der støttes op om, således at der er grunde til salg svarende til efterspørgslen, men det skal ikke være indsatsområder. I Byrådet ønsker vi at nytænke idéen om balance mellem by og opland og balance mellem oplandsbyerne. I Byrådet mener vi, at mulighederne for fremtidige omfartsveje skal sikres. Omfartsveje her og nu er ikke en nødvendig forudsætning for en fortsat vækst med kvalitet. K v a l i t e t i b ø r n e l i v e t For Byrådet betyder kvalitet i børnelivet en folkeskole i topklasse, kvalitet i daginstitutionerne og en stærk børne- og ungekultur. Folkeskole i topklasse Folkeskole i topklasse betyder f.eks.: En stor andel elever vælger videregående uddannelse Rummelighed en stor andel elever gennemfører hele skoleforløbet Fremmedsprog engelsk, tysk, fransk mv. prioriteres højt Samfundsfag prioriteres højt Tryghed Kreativitet Sund mad Lektielæsning i SFO Linjer i skolernes overbygningsklasser Undersøgelser viser, at folkeskolens faglighed er styrket i tosporede skoler. Byrådet ønsker at drøfte TEKST den UDGÅET langsigtede udvikling i Odder Kommunes skolestruktur. Kvalitet i daginstitutioner Kvalitet i daginstitutionerne betyder f.eks.: Større fleksibilitet: f.eks. i relation til åbningstider og moduler Større variation: f.eks. musikbørnehave, sportsbørnehave mv. Større udbud: f.eks. integrerede institutioner. Byrådet ønsker at sætte gang i en debat om, hvad der giver kvalitet i daginstitutionerne. Stærk børne- og ungekultur En stærk børne- og ungekultur betyder f.eks.: Grobund for talentfulde børn og unge inden for kunst og musik Kulturelle tilbud og udfoldelsesmuligheder for børn og unge I Byrådet mener vi, at der skal støttes op om det frivillige foreningsliv i kommunen. Hov Havn Fra 2007 har Odder Kommune overtaget Hov Havn, som dermed bliver hele Odder Kommunes havn. I Byrådet er vi enige om, at havnen skal være et af omdrejningspunkterne for den fremtidige vækst i kommunen. Havnen skal være både et attraktivt boligområde og et rekreativt område for såvel borgere som for turister. 9

10 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t Derudover har Byrådet yderligere tre indsatsområder i perioden : Erhvervsudvikling og handelsliv Samarbejde med region og kommuner Borgerinddragelse og nærdemokrati E r h v e r v s u d v i k l i n g o g h a n d e l s l i v Det er et vilkår for nutidens erhvervsliv, at virksomhederne langt hen ad vejen må flytte efter, hvor arbejdskraften er. Da vi har kort afstand til Århus, kan vi tiltrække mindre iværksætter- og videnvirksomheder. Det er ikke så vigtigt, at motorvejen er langt væk. Det er vigtigere at satse på at få kvalificeret arbejdskraft til at bosætte sig i kommunen. Handelslivet skal henvende sig til børnefamilierne. Vi skal udvide mulighederne for at sprede detailhandelslivet. S a m a r b e j d e m e d r e g i o n o g k o m m u n e r Vi skal samarbejde med nabokommunerne for at få en så god infrastruktur til/fra kommunen som muligt. Det er nødvendigt med en forskellig strategi i forhold til hhv. Århus og Horsens. Vi skal være med til at sætte dagsordenen i mellemkommunalt og regionalt regi. Det kræver en proaktiv indstilling til den regionale udvikling, og det kræver, at vi tænker i mellemkommunale netværk, koordinering og arbejdsdeling. B o r g e r i n d d r a g e l s e o g n æ r - d e m o k r a t i Byrådet satser på det deltagende demokrati. Det betyder, at borgerne deltager aktivt i politikformuleringen og den demokratiske debat. Vi vil arbejde for et aktivt, deltagende og levende demokrati i de kommende år. 1 0 Saksild Skole Skovbakkeskolen, Odder Vestermarkskolen, Odder

11 F o k u s i P l a n - o g A g e n d a s t r a t e - g i e n Plan- og Agenda 21-stratgien skal medvirke til at realisere Byrådets visioner og fokusområder for Omdrejningspunktet i strategien er den fysiske struktur og planlægning. Temaet omkring Kvalitet i Børnelivet vil blive udviklet og drøftet i andet regi med udarbejdelsen af en ny børne- og ungepolitik samt en kulturog fritidspolitik for kommunen. Det første tema, der beskrives i Plan- og Agenda 21- strategien, er derfor kvalitet i byudviklingen. Det er et uomgængeligt tema i kommuneplansammenhæng, der kan dække over vidt forskellige holdninger. For at kunne fortsætte den gode udvikling i befolkningstallet er det eksempelvis vigtigt at kunne tilbyde boliger, der har særlige kvaliteter i forhold til boligerne i Århus og Horsens og i de øvrige bosætningskommuner. Samtidig er det vigtigt, at der er en overordnet, tværfaglig styring af udviklingen på kommunalt niveau. Parti fra Odder Å ved Rådhuset Parkhotellet, Odder Slippen, Odder 1 1

12 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t Det andet tema i Plan- og Agenda 21-strategien er infrastruktur og bymønster. Udviklingen af kommunen som geografi skal gå hånd i hånd med udbygning og tilpasning af kapaciteten i de offentlige tilbud til borgerne. Det betyder for det første, at der skal ske en tilpasning af bl.a. skolestrukturen. Særligt i de områder, der er udpeget til vækst, så den kan håndtere efterspørgslen i takt med tilflytningen. For det andet skal kommunens borgere tilbydes en god infrastruktur både i form af et godt vejnet og i form af god kollektiv trafik. Som nævnt arbejder halvdelen af Odder Kommunes borgere i en anden kommune. En god infrastruktur er et væsentligt parameter for at kunne fastholde kommunens borgere og tiltrække nye. Det tredje tema i Plan- og Agenda 21-strategien er det åbne land, der kommer til at spille en væsentlig rolle for kommunens planlægning i den kommende periode. Kommunerne har overtaget myndighedsrollen for det åbne land fra de tidligere amter. Med fokus på kvalitet i byudviklingen kommer det åbne land til at spille en rolle som den anden side af mønten. Hver gang der tales om byudvikling, må kommunen have et redskab til at udpege de steder, der kan byudvikles. Det er vigtigt, at kommunen fastholder de kvaliteter kyststrækninger og uspolerede landskaber der i første omgang tiltrækker borgere til kommunen. 1 Kvalitet i byudviklingen 2 Infrastruktur og bymønster Temaer i planstrategien: 1: Kvalitet i byudviklingen 2: Infrastruktur og bymønster 3: Det åbne land 4: Demokratiprocesser 3 Det åbne land 4 Demokratiprocesser 1 2

13 Det fjerde og sidste tema i Plan- og Agenda 21- strategien er demokratiprocesser. Odder Byråd har Borgerinddragelse og nærdemokrati som særligt indsatsområde frem mod Byrådet vil satse på det deltagende demokrati og på forskellig vis invitere borgere aktivt ind i politikformuleringsprocesserne og den demokratiske debat. Odder Kommune er allerede langt fremme, når det gælder borgerdemokrati. Byrådet vil i den kommende periode styrke indsatsen yderligere med det mål at mindske afstanden og forbedre kommunikationen mellem borger, administration og politiker. Agenda 21-strategien indgår som en del af den samlede strategi og er således indarbejdet under de enkelte temaer. Agenda 21 fokuserer på en bæredygtig udvikling og udmøntes lokalt. Eksempelvis spiller det åbne land en rolle i Agenda 21-tankegangen som et generelt fokus på naturinteresserne i den kommunale planlægning. Desuden er strategiens fokus på kollektiv trafik og demokratiprocesser et udtryk for en bæredygtig tankegang. Røddalsminde, Odder vest 1 3

14 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n I n d l e d n i n g o g f o r m å l Byrådet har allerede før denne Plan- og Agenda 21-strategi haft fokus på kvalitet i byudviklingen. Der har i en længere periode været arbejdet med en bosætningspolitik, som ubetinget har haft en stor indflydelse på udviklingen. Politikken er velkendt og integreret hele vejen rundt, og den har ført reelle resultater med sig. Bosætningspolitikken har været med til at sikre en stor stigning i befolkningstallet i perioden. Et overophedet boligmarked og Århus som en kraftig tiltrækningskraft på nye borgere er medvirkende årsager til denne stigning. Det er vigtigt, at Odder Kommune fastholder den hidtidige gode udvikling ved at udbygge og nuancere bosætningspolitikken. Formuleringen af nye mål i Planog Agenda 21-strategien er et yderligere skridt i den retning. U d f o r d r i n g e r o g m u l i g h e d e r Herunder er oplistet de udfordringer og muligheder, som Byrådet ser som væsentlige for fremtiden i forhold til byudviklingen. Beliggenhed og bosætning Odder Kommune har en klar styrke i beliggenheden i nærheden af Århus, Horsens og Skanderborg. Eksempelvis tager det kun 25 minutter at komme til Århus centrum, hvor mange fra Odder arbejder eller deltager i byens kulturliv. Nærheden til de større byer udvider indirekte de tilbud, som borgene i Odder Kommune kan gøre brug af. Det er en udfordring at fastholde udviklingen som bosætningskommune. Odder er i konkurrence med de andre kommuner om tilflytninger og skal kunne matche de krav, som fremtiden bringer. F a k t a o g h i d t i d i g e t i l t a g I den foregående periode er midtbyplanen blevet delvist implementeret blandt andet med et godt bymiljø, ny gågade og en renovering omkring banegården. Planen er gennemført som helhedsorienteret byfornyelse. Realisering af den samlede plan er dog ikke tilendebragt. Bl.a. er Torvet og Polititorvet ikke færdige. Processen omkring tilvejebringelsen og gennemførelsen af Midtbyplanen er et eksempel på vellykket borgerinddragelse i byudviklingen. I perioden er der arbejdet med flere byudviklingsplaner. Som eksempel kan nævnes en langsigtet strukturplan for Saksild og kommuneplantillæg for en udvidelse på ca. 140 ha. af Odder by mod vest og nordvest. I løbet af de næste 12 år forventer Odder Kommune, at der kommer knap nye borgere. Det svarer til en stigning på knap 18 %, svarende til knap 1,5 % om året. Det er en større stigning end i den hidtidige periode, hvor befolkningstallet steg med ca. 1 %. Det er også en væsentlig større stigning end landsgennemsnittet for hele perioden på omkring 2,5 %. 1 4

15 En af de klare muligheder for at udvikle kommunen som bosætningskommune er Hov Havn. Odder Kommune har overtaget driften af havnen fra det tidligere Århus Amt og efterfølgende opkøbt store dele af de private havnearealer med henblik på at gennemføre en byomdannelse på havnen. Havnen vil i fremtiden kunne fungere som en magnet for hele kommunen og Hov i særdeleshed. Erhverv og detailhandel Odder Kommune har en styrke i sit gode handelsliv med varierede tilbud og kvalitet i bylivet. Man behøver ikke tage til Århus for at handle. Det er en udfordring fortsat at sikre gode rammer og udviklingsmuligheder for kommunens detailhandel. Der har i perioden været en tendens til, at industriarbejdspladser er forsvundet fra kommunen dels som følge af den almindelige udvikling i erhvervsstrukturen, dels fordi udviklingen i industrien søger mere motorvejsnære placeringer. Der er derfor en klar udfordring i at fastholde udviklingen i erhvervslivet herunder fortsætte de seneste års udvikling i erhvervsstrukturen i Odder Kommune. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Odder Kommune har betydet, at der er kommet mange små virksomheder til som følge dels af tilflytning, dels af øget fokus på iværksætteri. Der er gode muligheder for yderligere udvikling ved fortsat at fokusere på udviklingen i de eksisterende handels- og servicevirksomheder og andre innovative virksomheder samt ikke mindst ved at hjælpe iværksættere i gang. Det vil formentlig også fortsat være muligt at tiltrække mindre service- og videnvirksomheder fra Århus som følge af kommunens bosætningspolitik og ved at kunne tilbyde attraktive og innovative miljøer for mindre virksomheder. Brugsen, Hov Banegårdsparken Livets port, Torvet Central Hotellet, Torvet 1 5

16 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n B y r å d e t s v æ k s t s t r a t e g i f o r O d d e r B y Odder Byråd vedtog 12. marts 2007 en vækststrategi for byudviklingen af Odder by Heraf fremgår: At der i første omgang fortsættes en byudvikling mod vest og nordvest dvs. fra Vestermarkens forlægning At der senest i år 2008 sker erhvervelse og påbegyndes planlægning af arealer til boligudviklingen mod vest og nordvest med henblik på at fastholde en mulig befolkningstilvækst på 1,5 % pr. år At de af Odder Kommune ejede arealer imod øst inddrages i Kommuneplan S t r a t e g i Byrådet vil arbejde på at forbedre den strategiske, tværfaglige tilgang til byudviklingen. Det betyder, at vi vil sammentænke byudvikling, infrastruktur, offentlige tilbud mv. i den fysiske planlægning. Byrådet vil arbejde for at udvikle nye udstykninger i respekt for landskabet og med fokus på kvalitet. Kvalitet kan i den sammenhæng eksempelvis være at kunne tilbyde en variation af boligmuligheder åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri at sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder og at regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk. 1 6 Strukturplan-Saksild nord Parti fra Odder Å, ved Å-parkeringen

17 Byrådet vil arbejde for et varieret boligudbud, hvor der kan tilbydes alt fra bynære boliger eksempelvis på de værkstedsarealer, der rømmes, når letbanen realiseres til boliger med rekreative kvaliteter som eksempelvis i området omkring Stampmølle Bækken, hvor boligerne skal indpasses med respekt for de eksisterende naturkvaliteter Byrådet vil forfølge sin vækststrategi for Odder by i perioden Odder Kommune har overtaget det fulde ansvar for Hov Havn fra det tidligere Århus Amt, og der er i forlængelse heraf opkøbt ejendomme i området. Byrådet er ved at udarbejde en samlet plan for byomdannelsen på Hov Havn, der tillige sikrer havnen som trafikhavn for Tunøfærgen og sejladsen til Samsø Byrådet vil arbejde videre med Midtbyplanens realisering til fortsat fordel for handel og byliv Byrådet vil arbejde for en fortsat udvikling af erhvervsområderne i Odder by i nordøstlig retning S p ø r g s m å l Hvordan vil du gerne bo om 10 år? Om 20 år? Har du nogle gode idéer til, hvordan Odder Kommune kan fortsætte med at være en attraktiv kommune at bo og leve i? Hvad betyder kvalitet i byudviklingen for dig? Hvilke gevinster er der for dig ved at bo i en vækstkommune? Hvordan tror du, at det kan gøres endnu mere attraktivt at bo i oplandet? Har du idéer til, hvad området øst for den Økologiske Have (Malthes eje) skal bruges til? Hvad er en god handelsby for dig? Har du nogle gode idéer til erhvervspolitiske initiativer, som du synes, at Odder Kommune skal tage? 1 7

Borgeren i centrum. Grøn udvikling

Borgeren i centrum. Grøn udvikling Plan og Agenda 21 strategi - September 2011 Borgeren i centrum Erhvervsudvikling Byudvikling Grøn udvikling Her kan du læse mere: Plan og Agenda 21 strategien får du ved at henvende dig i Borgerbutikken

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Forslag til: Udviklingsplan 2014-18

Forslag til: Udviklingsplan 2014-18 Forslag til: Udviklingsplan 2014-18 Forslag til Udviklingsplan 2014 Forslaget er vedtaget af Odder Byråd den 6. oktober 2014 Høring fra onsdag den 5. november 2014 til og med fredag den 2. januar 2015

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr. ODDER KOMMUNE Byrådsservice Borgerpanel rapport Til : Byrådet Kopi til : Fra : Byrådsservice Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Byrådscentret Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling

Byrådscentret Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling NOTAT Byrådscentret 30-07-2015 Bilag 3. Vurdering af kommunens udvikling Kommunens opgaver, udgifter og indtægter Kommunens opgaver er defineret i en række overordnede statslige og andre krav, samt i skrevne

Læs mere

Den digitale Kommuneplan

Den digitale Kommuneplan Den digitale Kommuneplan Et eksempel fra Odder Kommune Ved faglig leder Anne-Mette Andersen Hvor ligger Odder Kommune? Hvor ligger Odder Kommune? Nøgletal: Bosætningskommune I alt ca. 21.600 indbyggere

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Udvalgsplan Teknik- og Miljøudvalget

Udvalgsplan Teknik- og Miljøudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget TEKNIK OG MILJØ Forord Vækst og bæredygtighed skal gå hånd i hånd det er visionen for Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune. Vi skal skabe plads til

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere