P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i"

Transkript

1 k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Odder Kommune ODDER KOMMUNE SEPTEMBER 2007 k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r

2 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i I n d h o l d s f o r t e g n e l s e I n d l e d n i n g Forord...3 Strategiens rolle og revisionsbeslutning...3 Det kommende forløb...4 O d d e r g e n e r e l t Odder Kommune en generel karakteristik...5 SWOT-analyse...6 Odder Kommune efter kommunalreformen...6 Odder Byråds politiske fokusområder Vækst med kvalitet...9 Kvalitet i børnelivet...9 Erhvervsudvikling og handelsliv...10 Samarbejde med region og kommuner...10 Borgerinddragelse og nærdemokrati...10 Fokus i Plan- og Agenda 21 strategien...11 Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n Indledning og formål...14 Fakta og hidtidige tiltag...14 Udfordringer og muligheder...14 Beliggenhed og bosætning...14 Erhverv og detailhandel...15 Byrådets vækststrategi for Odder By...16 Strategi...16 Spørgsmål...17 Te m a 2 : I n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r Indledning og formål...18 Fakta og hidtidige tiltag...18 Udfordringer og muligheder...19 Bymønster og skolestruktur...19 Trafik og infrastruktur...19 Strategi...20 Spørgsmål...21 Te m a 3 : D e t å b n e l a n d Indledning og formål...22 Fakta og hidtidige tiltag...22 Udfordringer og muligheder...23 Strategi...24 Spørgsmål...25 Te m a 4 : D e m o k r a t i p r o c e s s e r Indledning og formål...26 Fakta og hidtidige tiltag...26 Udfordringer og muligheder...26 Strategi...27 Fuglefængeren ved Rådhuset

3 I n d l e d n i n g F o r o r d Odder Byråd besluttede i 2007 at sætte arbejdet med en ny Plan- og Agenda 21-strategi for kommunen i gang. Strategien beskriver Byrådets visioner for kommuneplanlægningen forud for udarbejdelsen af selve kommuneplanen. Odder Kommune har rigtig mange styrker: Vi har en unik beliggenhed centralt i det østjyske bybånd. Vi har en fantastisk natur, som byder på både skov, strand og uspolerede landskaber. Vi har et velfungerende bymønster med Odder by som en stærk handelsby. Vi har et blomstrende foreningsliv takket være rigtigt mange engagerede borgere. Vi skal gøre en aktiv indsats for at fastholde den gode udvikling. Vi skal styrke vores langsigtede strategiske planlægning yderligere, så der kommer helhed og sammenhængskraft i udviklingen også når vi ser 20 år frem i tiden. Plan- og Agenda 21-strategien er den første efter strukturog opgavereformen, som har betydet en ændring i det kommunale landskab og nye samarbejdspartnere. Plan- og Agenda 21-strategien tager udgangspunkt i en virkelighed, hvor kommunen på et velfunderet grundlag skal videreudvikle sin position og samtidig løfte en række nye opgaver. Når der planlægges, skal der træffes valg både tilvalg og fravalg. Plan- og Agenda 21-strategien er først og fremmest et redskab til at kunne træffe disse valg og sætte fokus på kommunens kommende planlægningsarbejde. God læselyst, Niels-Ulrik Bugge, Borgmester S t r a t e g i e n s r o l l e o g r e v i s i o n s b e s l u t n i n g Ifølge planloven skal alle kommuner udarbejde en strategi for kommunernes planlægning og udvikling. Dette skal ske inden udgangen af første halvdel af valgperioden. Strategien skal indeholde: Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen En vurdering af udviklingen En strategi for den fremtidige udvikling herunder for Agenda 21-området En beslutning om hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres Plan- og Agenda 21-strategien indgår som en del af den samlede kommuneplancyklus. Strategien udarbejdes som forberedelse til kommuneplanrevisionen, der foregår i sidste halvdel af valgperioden. Plan- og Agenda 21-strategien kommer samtidig til at fungere som en forhøring eller foroffentlighed for kommuneplanen. Som en følge af kommunalreformen er der ikke mulighed for at vedtage kommuneplanen igen. Der skal enten foretages en fuld eller en delvis revision af planen. For Odder Kommunes vedkommende skal der foretages en fuld revision. Revisionen vil tage udgangspunkt i de temaer, der er beskrevet i Plan- og Agenda 21-strategien. Ligeledes skal de nye planlægningsopgaver fra det tidligere Århus Amt særligt planlægningen af det åbne land indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. 3

4 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i I n d l e d n i n g D e t k o m m e n d e f o r l ø b Plan- og Agenda 21-strategien vil være fremlagt offentligt i otte uger i perioden 26. september til 21. november Herefter tager Byrådet stilling til de bemærkninger og forslag, der er fremkommet og vedtager eventuelle ændringer af strategien. Den endelige Plan- og Agenda 21-strategi forventes at foreligge i slutningen af Med udgangspunkt i strategien udarbejdes en ny kommuneplan for Odder Kommune. Plan- og Agenda 21-strategien er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S. Strategien kan hentes på kommunens hjemmeside Den kan også fås ved henvendelse i Borgerbutikken (receptionen) på Rådhuset i Odder. Ideer, kommentarer, forslag m.v. skal sendes til Odder Kommune med e-post: eller pr. post til: Odder Kommune, Teknisk Afdeling, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Kommunen skal have modtaget ideer, kommentarer, forslag m.v. senest 21. november Der vil i høringsperioden også være mulighed for at give sin mening til kende på OdderNettets debatforum. Ligeledes vil deltagerne i kommunens elektroniske borgerpanel blive hørt. Derudover inviteres der til to borgermøder. Første møde d. 2. oktober 2007 om Kvalitet i byudviklingen og andet møde d. 23. oktober 2007 om Natur og landskab. Som forarbejde til Plan- og Agenda 21-strategien er der udarbejdet en Planberetning for samt foretaget politikerinterviews af medlemmerne af Byrådet. Planberetningen beskriver den hidtidige udvikling i kommunen på de centrale planlægningsområder. Den kan ses som en beskrivelse af de forudsætninger og vilkår, der ligger til grund for en fremtidig udvikling af Odder Kommune. Interviewene angiver en politisk vurdering af kommunens nuværende og fremtidige situation. Arbejdet med Plan- og Agenda 21-strategi og Kommuneplan Forundersøgelser Interviews 8 ugers offentlighedsperiode for Plan- og Agenda 21- strategien Vedtagelse af eventuelle ændringer i Plan- og Agenda 21- strategien Revision af Kommuneplanen 4

5 O d d e r g e n e r e l t O d d e r K o m m u n e e n g e n e r e l k a r a k t e r i s t i k Odder Kommune har en befolkning på omtrent borgere. Heraf bor halvdelen i Odder by og halvdelen i landsbyerne og på landet. Odder Kommune er ikke blevet lagt sammen med andre kommuner i forbindelse med kommunalreformen og fortsætter således som en mindre kommune i den nye sammenhæng. I Region Midtjylland er kommunen den mindste næst efter Samsø Kommune. I perioden er indbyggertallet vokset med 13 %. Det svarer til en stigning på knap 1 % om året. Udviklingen har været mest markant i sidste halvdel af perioden, som tegner sig for ca. 2/3 af befolkningstilvæksten. Udviklingen er særligt sket i de fire bysamfund Odder, Hov, Saksild og Boulstrup af kommunens borgere, eller ca. halvdelen af de beskæftigede i Odder Kommune, pendler til en anden kommune for at arbejde. De fleste pendler til Århus, Skanderborg eller Horsens. Tilsvarende er der godt 2.100, som pendler fra andre kommuner til Odder for at arbejde. Vi er med andre ord en udpendlingskommune, hvilket er karakteristisk for bosætningskommuner. Antallet af arbejdspladser er i perioden faldet med godt 2 %. I samme periode har der på landsplan været en stigning i beskæftigelsen på ca. 5 %. Faldet i antal arbejdspladser i Odder Kommune har især Garvergyden, Odder Torvet, Odder 5

6 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t været inden for landbrug, industri og sundhedsvæsen. Sidstnævnte hænger sammen med nedlæggelsen af funktioner på Odder Centralsygehus. Korrigeres der for disse arbejdspladser, ville der i perioden have været en stigning på ca. 2-3 % i antallet af arbejdspladser. Der har i perioden især været stigende beskæftigelse inden for bygge og anlæg, engros- og detailhandel, forretningsservice, undervisning og sociale institutioner. Erhvervsstrukturen i Odder Kommune har med andre ord undergået en forandring fra landbrug og industri i retning af håndværk, handel og service. Odder er en driftig handelsby. Kommunen har stort overskud på handelsbalancen for dagligvarer. Det vil sige, at der kommer mange kunder udefra enten i form af turister eller fra nabokommunerne for at købe dagligvarer. Denne tendens har endda været stigende over de seneste år. Udvalgsvarer købes i lidt højere grad uden for kommunegrænsen, idet der er et lille underskud på denne balance. Udviklingen over de seneste år tyder dog på, at underskuddet på handelsbalancen for udvalgsvarer er blevet mindre. Det er i øvrigt helt naturligt for en kommune af Odders størrelse og geografi, at der er underskud på handlen med udvalgsvarer. I det østjyske område er det kun kommuner med større byer som f.eks. Århus, Randers og Silkeborg, der har overskud på denne handelsbalance. Samlet set tegnes et billede af Odder som en kommune, der har haft stor succes med at profilere sig som bosætningskommune. Dette betyder samtidigt, at kommunen har en række udfordringer, der ofte hænger sammen med denne profil såsom pendling, fald i arbejdspladser og en tendens til at dele af handelen foregår i arbejdskommunerne. S W O T - a n a l y s e Som udgangspunkt for strategien er der udarbejdet en SWOT-analyse. SWOT-analysen er et redskab, der er med til at give et oversigtsbillede over kommunens aktuelle position og strategiske handlingsmuligheder. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats oversat til dansk: styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen udpeger kommunens styrker og svagheder i øjeblikket. Den giver samtidig et bud på muligheder og udfordringer i de kommende år. Odder Kommune efter kommunalreformen Odder Kommune har besluttet at fortsætte som en lille, handlekraftig og overskuelig kommune. Det er en styrke. Det giver mulighed for at være beslutningsdygtige og fleksible og mulighed for hurtigt at omsætte beslutning til handling. I en lille kommune er der kort afstand fra politiker til borger. Det styrker nærheden mellem borgeren og det offentlige og giver god mulighed for dialog og debat. Beslutningen om at fortsætte alene har dog medført en række, potentielle svagheder: Kommunalreformen har medført en række nye opgaver, blandt andet inden for natur og miljø, handicap- og psykiatriområdet og specialundervisning. Som lille kommune må mere specialiserede ydelser købes ved de store kommuner. I forlængelse heraf er der en risiko for mangel på den tilstrækkelige specialistviden i forvaltningen. Det kan derfor blive nødvendigt fremover at investere i udviklingen af de faglige miljøer i forvaltningen, så den faglige kvalitet i planlægningen og afgørelserne fastholdes og 6

7 analyse N u t i d STYRKER Beliggenhed i centrum af det østjyske bybånd Uspoleret natur med lang kyststrækning og skov Bymønster Stærk handelsby Rigt foreningsliv Vækst i bosætning Ingen kommunesammenlægning Lille kommune SVAGHEDER Infrastruktur Renoveringsbehov på offentlige bygninger, særligt skoler Fastholde arbejdspladser Skæv handelsbalance på udvalgsvarer samt mangel på lokaler til detailhandel Knap kommunal jordreserve til udvikling af erhverv og bosætning Lille kommune F r e m t i d MULIGHEDER Turisme Demokratiske processer Hov Havn PR og markedsføring Udmøntning af sundhedspolitik Iværksætteri Service og bosætning Kultur Natur Erhverv og detailhandel TRUSLER Balance mellem byudvikling, demografi, serviceniveau og økonomi Nye opgaver Infrastruktur Bymønster og skolestruktur Erhvervsudvikling Fastholde tempoet i bosætningen Visioner Jordopkøb Del af Odder by set fra luften

8 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t så det fortsat er muligt at fastholde og rekruttere den mest kompetente arbejdskraft. Odder Kommune er den næstmindste kommune i regionen. Det kan være en udfordring i forhold til regionalt samarbejde. Derfor vil Odder Kommune i højere grad på baggrund af strategiske analyser udvælge fokusområder i det regionale samarbejde, hvor kommunen vil søge indflydelse på beslutningerne. I en mindre kommune er økonomien mere sårbar over for få, større enkeltudgifter. Odder Kommune vil styrke sin langsigtede strategiske planlægning, så der bliver skabt bedre økonomisk råderum til at sætte spændende og visionære indsatser i værk og så der bliver helhed og sammenhængskraft i udviklingen også 20 år frem. O d d e r B y r å d s p o l i t i s k e i n d s a t s o m r å d e r En væsentlig ramme om den fysiske udvikling af Odder Kommune er de visioner og indsatsområder, som Byrådet på et visionsseminar i marts 2006 vedtog for udviklingen af kommunes service til borgerne. Her vedtog Odder Byråd i perioden at sætte særligt fokus på to indsatsområder, der har kvalitet som fælles overskrift. Det drejer sig om: Vækst med kvalitet Kvalitet i børnelivet 8 Bygaden, Saksild Møllegården, Odder

9 Odder Byråd har i mødet den 10. december 2007 behandlet Plan- og Agenda 21-strategien for Odder Kommune. I den forbindelse har Byrådet vedtaget at fastholde den fremlagte strategi dog med den ændring, at strategien for skolestrukturen og skoleområdet er, at den nuværende skolestruktur i Odder Kommune skal bibeholdes. Det indebærer, at der er sløjfet 2 afsnit i strategien på henholdsvis side 9 og 19. V æ k s t m e d k v a l i t e t Odder Kommune er i kraft af sin beliggenhed tæt på Århus og Horsens og med 42 km kystlinje en attraktiv bosætningskommune, hvorfor befolkningstilvæksten fortsat forventes at være stor i de kommende år. Opgaven for Odder Kommune bliver derfor i højere grad end tidligere at styre væksten og at være på forkant med planlægningen, så det bliver en vækst af høj kvalitet. Byudviklingspolitik I Byrådet er vi enige om, at Odder Kommune skal være kendt for boliger og byudvikling af høj kvalitet. Byrådet vil formulere en politik for byudvikling, hvor vi stiller krav til kvaliteten af fremtidige udstykninger og boliger. Kvalitet i udstykninger er f.eks. udnyttelse af terræn, natur, udsigt, grønne områder Kvalitet i arkitektur er f.eks. nytænkning, oplevelser, variation - Her kan du få den bolig, du ikke kan få andre steder Vi vil være på forkant med planlægningen. Udviklingen i Odder Kommune skal ske på kommunens principper, dvs. at det er kommunens planlægning, kvalitetskrav og visioner for det enkelte lokalområde og kommunen som helhed, der skal styre udviklingen ikke private entreprenørers ideer og initiativer. Dette kræver sammenhængende planlægning på både kort og langt sigt Saksild, Hov og Odder er de områder, hvor væksten primært skal foregå. Initiativer andre steder skal der støttes op om, således at der er grunde til salg svarende til efterspørgslen, men det skal ikke være indsatsområder. I Byrådet ønsker vi at nytænke idéen om balance mellem by og opland og balance mellem oplandsbyerne. I Byrådet mener vi, at mulighederne for fremtidige omfartsveje skal sikres. Omfartsveje her og nu er ikke en nødvendig forudsætning for en fortsat vækst med kvalitet. K v a l i t e t i b ø r n e l i v e t For Byrådet betyder kvalitet i børnelivet en folkeskole i topklasse, kvalitet i daginstitutionerne og en stærk børne- og ungekultur. Folkeskole i topklasse Folkeskole i topklasse betyder f.eks.: En stor andel elever vælger videregående uddannelse Rummelighed en stor andel elever gennemfører hele skoleforløbet Fremmedsprog engelsk, tysk, fransk mv. prioriteres højt Samfundsfag prioriteres højt Tryghed Kreativitet Sund mad Lektielæsning i SFO Linjer i skolernes overbygningsklasser Undersøgelser viser, at folkeskolens faglighed er styrket i tosporede skoler. Byrådet ønsker at drøfte TEKST den UDGÅET langsigtede udvikling i Odder Kommunes skolestruktur. Kvalitet i daginstitutioner Kvalitet i daginstitutionerne betyder f.eks.: Større fleksibilitet: f.eks. i relation til åbningstider og moduler Større variation: f.eks. musikbørnehave, sportsbørnehave mv. Større udbud: f.eks. integrerede institutioner. Byrådet ønsker at sætte gang i en debat om, hvad der giver kvalitet i daginstitutionerne. Stærk børne- og ungekultur En stærk børne- og ungekultur betyder f.eks.: Grobund for talentfulde børn og unge inden for kunst og musik Kulturelle tilbud og udfoldelsesmuligheder for børn og unge I Byrådet mener vi, at der skal støttes op om det frivillige foreningsliv i kommunen. Hov Havn Fra 2007 har Odder Kommune overtaget Hov Havn, som dermed bliver hele Odder Kommunes havn. I Byrådet er vi enige om, at havnen skal være et af omdrejningspunkterne for den fremtidige vækst i kommunen. Havnen skal være både et attraktivt boligområde og et rekreativt område for såvel borgere som for turister. 9

10 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t Derudover har Byrådet yderligere tre indsatsområder i perioden : Erhvervsudvikling og handelsliv Samarbejde med region og kommuner Borgerinddragelse og nærdemokrati E r h v e r v s u d v i k l i n g o g h a n d e l s l i v Det er et vilkår for nutidens erhvervsliv, at virksomhederne langt hen ad vejen må flytte efter, hvor arbejdskraften er. Da vi har kort afstand til Århus, kan vi tiltrække mindre iværksætter- og videnvirksomheder. Det er ikke så vigtigt, at motorvejen er langt væk. Det er vigtigere at satse på at få kvalificeret arbejdskraft til at bosætte sig i kommunen. Handelslivet skal henvende sig til børnefamilierne. Vi skal udvide mulighederne for at sprede detailhandelslivet. S a m a r b e j d e m e d r e g i o n o g k o m m u n e r Vi skal samarbejde med nabokommunerne for at få en så god infrastruktur til/fra kommunen som muligt. Det er nødvendigt med en forskellig strategi i forhold til hhv. Århus og Horsens. Vi skal være med til at sætte dagsordenen i mellemkommunalt og regionalt regi. Det kræver en proaktiv indstilling til den regionale udvikling, og det kræver, at vi tænker i mellemkommunale netværk, koordinering og arbejdsdeling. B o r g e r i n d d r a g e l s e o g n æ r - d e m o k r a t i Byrådet satser på det deltagende demokrati. Det betyder, at borgerne deltager aktivt i politikformuleringen og den demokratiske debat. Vi vil arbejde for et aktivt, deltagende og levende demokrati i de kommende år. 1 0 Saksild Skole Skovbakkeskolen, Odder Vestermarkskolen, Odder

11 F o k u s i P l a n - o g A g e n d a s t r a t e - g i e n Plan- og Agenda 21-stratgien skal medvirke til at realisere Byrådets visioner og fokusområder for Omdrejningspunktet i strategien er den fysiske struktur og planlægning. Temaet omkring Kvalitet i Børnelivet vil blive udviklet og drøftet i andet regi med udarbejdelsen af en ny børne- og ungepolitik samt en kulturog fritidspolitik for kommunen. Det første tema, der beskrives i Plan- og Agenda 21- strategien, er derfor kvalitet i byudviklingen. Det er et uomgængeligt tema i kommuneplansammenhæng, der kan dække over vidt forskellige holdninger. For at kunne fortsætte den gode udvikling i befolkningstallet er det eksempelvis vigtigt at kunne tilbyde boliger, der har særlige kvaliteter i forhold til boligerne i Århus og Horsens og i de øvrige bosætningskommuner. Samtidig er det vigtigt, at der er en overordnet, tværfaglig styring af udviklingen på kommunalt niveau. Parti fra Odder Å ved Rådhuset Parkhotellet, Odder Slippen, Odder 1 1

12 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t Det andet tema i Plan- og Agenda 21-strategien er infrastruktur og bymønster. Udviklingen af kommunen som geografi skal gå hånd i hånd med udbygning og tilpasning af kapaciteten i de offentlige tilbud til borgerne. Det betyder for det første, at der skal ske en tilpasning af bl.a. skolestrukturen. Særligt i de områder, der er udpeget til vækst, så den kan håndtere efterspørgslen i takt med tilflytningen. For det andet skal kommunens borgere tilbydes en god infrastruktur både i form af et godt vejnet og i form af god kollektiv trafik. Som nævnt arbejder halvdelen af Odder Kommunes borgere i en anden kommune. En god infrastruktur er et væsentligt parameter for at kunne fastholde kommunens borgere og tiltrække nye. Det tredje tema i Plan- og Agenda 21-strategien er det åbne land, der kommer til at spille en væsentlig rolle for kommunens planlægning i den kommende periode. Kommunerne har overtaget myndighedsrollen for det åbne land fra de tidligere amter. Med fokus på kvalitet i byudviklingen kommer det åbne land til at spille en rolle som den anden side af mønten. Hver gang der tales om byudvikling, må kommunen have et redskab til at udpege de steder, der kan byudvikles. Det er vigtigt, at kommunen fastholder de kvaliteter kyststrækninger og uspolerede landskaber der i første omgang tiltrækker borgere til kommunen. 1 Kvalitet i byudviklingen 2 Infrastruktur og bymønster Temaer i planstrategien: 1: Kvalitet i byudviklingen 2: Infrastruktur og bymønster 3: Det åbne land 4: Demokratiprocesser 3 Det åbne land 4 Demokratiprocesser 1 2

13 Det fjerde og sidste tema i Plan- og Agenda 21- strategien er demokratiprocesser. Odder Byråd har Borgerinddragelse og nærdemokrati som særligt indsatsområde frem mod Byrådet vil satse på det deltagende demokrati og på forskellig vis invitere borgere aktivt ind i politikformuleringsprocesserne og den demokratiske debat. Odder Kommune er allerede langt fremme, når det gælder borgerdemokrati. Byrådet vil i den kommende periode styrke indsatsen yderligere med det mål at mindske afstanden og forbedre kommunikationen mellem borger, administration og politiker. Agenda 21-strategien indgår som en del af den samlede strategi og er således indarbejdet under de enkelte temaer. Agenda 21 fokuserer på en bæredygtig udvikling og udmøntes lokalt. Eksempelvis spiller det åbne land en rolle i Agenda 21-tankegangen som et generelt fokus på naturinteresserne i den kommunale planlægning. Desuden er strategiens fokus på kollektiv trafik og demokratiprocesser et udtryk for en bæredygtig tankegang. Røddalsminde, Odder vest 1 3

14 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n I n d l e d n i n g o g f o r m å l Byrådet har allerede før denne Plan- og Agenda 21-strategi haft fokus på kvalitet i byudviklingen. Der har i en længere periode været arbejdet med en bosætningspolitik, som ubetinget har haft en stor indflydelse på udviklingen. Politikken er velkendt og integreret hele vejen rundt, og den har ført reelle resultater med sig. Bosætningspolitikken har været med til at sikre en stor stigning i befolkningstallet i perioden. Et overophedet boligmarked og Århus som en kraftig tiltrækningskraft på nye borgere er medvirkende årsager til denne stigning. Det er vigtigt, at Odder Kommune fastholder den hidtidige gode udvikling ved at udbygge og nuancere bosætningspolitikken. Formuleringen af nye mål i Planog Agenda 21-strategien er et yderligere skridt i den retning. U d f o r d r i n g e r o g m u l i g h e d e r Herunder er oplistet de udfordringer og muligheder, som Byrådet ser som væsentlige for fremtiden i forhold til byudviklingen. Beliggenhed og bosætning Odder Kommune har en klar styrke i beliggenheden i nærheden af Århus, Horsens og Skanderborg. Eksempelvis tager det kun 25 minutter at komme til Århus centrum, hvor mange fra Odder arbejder eller deltager i byens kulturliv. Nærheden til de større byer udvider indirekte de tilbud, som borgene i Odder Kommune kan gøre brug af. Det er en udfordring at fastholde udviklingen som bosætningskommune. Odder er i konkurrence med de andre kommuner om tilflytninger og skal kunne matche de krav, som fremtiden bringer. F a k t a o g h i d t i d i g e t i l t a g I den foregående periode er midtbyplanen blevet delvist implementeret blandt andet med et godt bymiljø, ny gågade og en renovering omkring banegården. Planen er gennemført som helhedsorienteret byfornyelse. Realisering af den samlede plan er dog ikke tilendebragt. Bl.a. er Torvet og Polititorvet ikke færdige. Processen omkring tilvejebringelsen og gennemførelsen af Midtbyplanen er et eksempel på vellykket borgerinddragelse i byudviklingen. I perioden er der arbejdet med flere byudviklingsplaner. Som eksempel kan nævnes en langsigtet strukturplan for Saksild og kommuneplantillæg for en udvidelse på ca. 140 ha. af Odder by mod vest og nordvest. I løbet af de næste 12 år forventer Odder Kommune, at der kommer knap nye borgere. Det svarer til en stigning på knap 18 %, svarende til knap 1,5 % om året. Det er en større stigning end i den hidtidige periode, hvor befolkningstallet steg med ca. 1 %. Det er også en væsentlig større stigning end landsgennemsnittet for hele perioden på omkring 2,5 %. 1 4

15 En af de klare muligheder for at udvikle kommunen som bosætningskommune er Hov Havn. Odder Kommune har overtaget driften af havnen fra det tidligere Århus Amt og efterfølgende opkøbt store dele af de private havnearealer med henblik på at gennemføre en byomdannelse på havnen. Havnen vil i fremtiden kunne fungere som en magnet for hele kommunen og Hov i særdeleshed. Erhverv og detailhandel Odder Kommune har en styrke i sit gode handelsliv med varierede tilbud og kvalitet i bylivet. Man behøver ikke tage til Århus for at handle. Det er en udfordring fortsat at sikre gode rammer og udviklingsmuligheder for kommunens detailhandel. Der har i perioden været en tendens til, at industriarbejdspladser er forsvundet fra kommunen dels som følge af den almindelige udvikling i erhvervsstrukturen, dels fordi udviklingen i industrien søger mere motorvejsnære placeringer. Der er derfor en klar udfordring i at fastholde udviklingen i erhvervslivet herunder fortsætte de seneste års udvikling i erhvervsstrukturen i Odder Kommune. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Odder Kommune har betydet, at der er kommet mange små virksomheder til som følge dels af tilflytning, dels af øget fokus på iværksætteri. Der er gode muligheder for yderligere udvikling ved fortsat at fokusere på udviklingen i de eksisterende handels- og servicevirksomheder og andre innovative virksomheder samt ikke mindst ved at hjælpe iværksættere i gang. Det vil formentlig også fortsat være muligt at tiltrække mindre service- og videnvirksomheder fra Århus som følge af kommunens bosætningspolitik og ved at kunne tilbyde attraktive og innovative miljøer for mindre virksomheder. Brugsen, Hov Banegårdsparken Livets port, Torvet Central Hotellet, Torvet 1 5

16 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n B y r å d e t s v æ k s t s t r a t e g i f o r O d d e r B y Odder Byråd vedtog 12. marts 2007 en vækststrategi for byudviklingen af Odder by Heraf fremgår: At der i første omgang fortsættes en byudvikling mod vest og nordvest dvs. fra Vestermarkens forlægning At der senest i år 2008 sker erhvervelse og påbegyndes planlægning af arealer til boligudviklingen mod vest og nordvest med henblik på at fastholde en mulig befolkningstilvækst på 1,5 % pr. år At de af Odder Kommune ejede arealer imod øst inddrages i Kommuneplan S t r a t e g i Byrådet vil arbejde på at forbedre den strategiske, tværfaglige tilgang til byudviklingen. Det betyder, at vi vil sammentænke byudvikling, infrastruktur, offentlige tilbud mv. i den fysiske planlægning. Byrådet vil arbejde for at udvikle nye udstykninger i respekt for landskabet og med fokus på kvalitet. Kvalitet kan i den sammenhæng eksempelvis være at kunne tilbyde en variation af boligmuligheder åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri at sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder og at regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk. 1 6 Strukturplan-Saksild nord Parti fra Odder Å, ved Å-parkeringen

17 Byrådet vil arbejde for et varieret boligudbud, hvor der kan tilbydes alt fra bynære boliger eksempelvis på de værkstedsarealer, der rømmes, når letbanen realiseres til boliger med rekreative kvaliteter som eksempelvis i området omkring Stampmølle Bækken, hvor boligerne skal indpasses med respekt for de eksisterende naturkvaliteter Byrådet vil forfølge sin vækststrategi for Odder by i perioden Odder Kommune har overtaget det fulde ansvar for Hov Havn fra det tidligere Århus Amt, og der er i forlængelse heraf opkøbt ejendomme i området. Byrådet er ved at udarbejde en samlet plan for byomdannelsen på Hov Havn, der tillige sikrer havnen som trafikhavn for Tunøfærgen og sejladsen til Samsø Byrådet vil arbejde videre med Midtbyplanens realisering til fortsat fordel for handel og byliv Byrådet vil arbejde for en fortsat udvikling af erhvervsområderne i Odder by i nordøstlig retning S p ø r g s m å l Hvordan vil du gerne bo om 10 år? Om 20 år? Har du nogle gode idéer til, hvordan Odder Kommune kan fortsætte med at være en attraktiv kommune at bo og leve i? Hvad betyder kvalitet i byudviklingen for dig? Hvilke gevinster er der for dig ved at bo i en vækstkommune? Hvordan tror du, at det kan gøres endnu mere attraktivt at bo i oplandet? Har du idéer til, hvad området øst for den Økologiske Have (Malthes eje) skal bruges til? Hvad er en god handelsby for dig? Har du nogle gode idéer til erhvervspolitiske initiativer, som du synes, at Odder Kommune skal tage? 1 7

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling Odder Kommune KOMMUNEPLAN 2004-2015 Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15

Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15 Kommuneplan 2016-2028 Odder Kommune Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15 Redegørelse for den fysiske planlægning Odder Kommune - Plan 05-11-2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fysisk planlægning

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE Odder Kommune Visioner og servicemål for Odder Kommune Forbedret kollektiv trafik Odder Byråd vil sætte fokus på den kollektive trafik i kommunen Odder Kommune vil arbejde

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Referat Til: Fra: Sagen Plan Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Byrådet havde inviteret til

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere