P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i"

Transkript

1 k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Odder Kommune ODDER KOMMUNE SEPTEMBER 2007 k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r

2 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i I n d h o l d s f o r t e g n e l s e I n d l e d n i n g Forord...3 Strategiens rolle og revisionsbeslutning...3 Det kommende forløb...4 O d d e r g e n e r e l t Odder Kommune en generel karakteristik...5 SWOT-analyse...6 Odder Kommune efter kommunalreformen...6 Odder Byråds politiske fokusområder Vækst med kvalitet...9 Kvalitet i børnelivet...9 Erhvervsudvikling og handelsliv...10 Samarbejde med region og kommuner...10 Borgerinddragelse og nærdemokrati...10 Fokus i Plan- og Agenda 21 strategien...11 Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n Indledning og formål...14 Fakta og hidtidige tiltag...14 Udfordringer og muligheder...14 Beliggenhed og bosætning...14 Erhverv og detailhandel...15 Byrådets vækststrategi for Odder By...16 Strategi...16 Spørgsmål...17 Te m a 2 : I n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r Indledning og formål...18 Fakta og hidtidige tiltag...18 Udfordringer og muligheder...19 Bymønster og skolestruktur...19 Trafik og infrastruktur...19 Strategi...20 Spørgsmål...21 Te m a 3 : D e t å b n e l a n d Indledning og formål...22 Fakta og hidtidige tiltag...22 Udfordringer og muligheder...23 Strategi...24 Spørgsmål...25 Te m a 4 : D e m o k r a t i p r o c e s s e r Indledning og formål...26 Fakta og hidtidige tiltag...26 Udfordringer og muligheder...26 Strategi...27 Fuglefængeren ved Rådhuset

3 I n d l e d n i n g F o r o r d Odder Byråd besluttede i 2007 at sætte arbejdet med en ny Plan- og Agenda 21-strategi for kommunen i gang. Strategien beskriver Byrådets visioner for kommuneplanlægningen forud for udarbejdelsen af selve kommuneplanen. Odder Kommune har rigtig mange styrker: Vi har en unik beliggenhed centralt i det østjyske bybånd. Vi har en fantastisk natur, som byder på både skov, strand og uspolerede landskaber. Vi har et velfungerende bymønster med Odder by som en stærk handelsby. Vi har et blomstrende foreningsliv takket være rigtigt mange engagerede borgere. Vi skal gøre en aktiv indsats for at fastholde den gode udvikling. Vi skal styrke vores langsigtede strategiske planlægning yderligere, så der kommer helhed og sammenhængskraft i udviklingen også når vi ser 20 år frem i tiden. Plan- og Agenda 21-strategien er den første efter strukturog opgavereformen, som har betydet en ændring i det kommunale landskab og nye samarbejdspartnere. Plan- og Agenda 21-strategien tager udgangspunkt i en virkelighed, hvor kommunen på et velfunderet grundlag skal videreudvikle sin position og samtidig løfte en række nye opgaver. Når der planlægges, skal der træffes valg både tilvalg og fravalg. Plan- og Agenda 21-strategien er først og fremmest et redskab til at kunne træffe disse valg og sætte fokus på kommunens kommende planlægningsarbejde. God læselyst, Niels-Ulrik Bugge, Borgmester S t r a t e g i e n s r o l l e o g r e v i s i o n s b e s l u t n i n g Ifølge planloven skal alle kommuner udarbejde en strategi for kommunernes planlægning og udvikling. Dette skal ske inden udgangen af første halvdel af valgperioden. Strategien skal indeholde: Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen En vurdering af udviklingen En strategi for den fremtidige udvikling herunder for Agenda 21-området En beslutning om hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres Plan- og Agenda 21-strategien indgår som en del af den samlede kommuneplancyklus. Strategien udarbejdes som forberedelse til kommuneplanrevisionen, der foregår i sidste halvdel af valgperioden. Plan- og Agenda 21-strategien kommer samtidig til at fungere som en forhøring eller foroffentlighed for kommuneplanen. Som en følge af kommunalreformen er der ikke mulighed for at vedtage kommuneplanen igen. Der skal enten foretages en fuld eller en delvis revision af planen. For Odder Kommunes vedkommende skal der foretages en fuld revision. Revisionen vil tage udgangspunkt i de temaer, der er beskrevet i Plan- og Agenda 21-strategien. Ligeledes skal de nye planlægningsopgaver fra det tidligere Århus Amt særligt planlægningen af det åbne land indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. 3

4 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i I n d l e d n i n g D e t k o m m e n d e f o r l ø b Plan- og Agenda 21-strategien vil være fremlagt offentligt i otte uger i perioden 26. september til 21. november Herefter tager Byrådet stilling til de bemærkninger og forslag, der er fremkommet og vedtager eventuelle ændringer af strategien. Den endelige Plan- og Agenda 21-strategi forventes at foreligge i slutningen af Med udgangspunkt i strategien udarbejdes en ny kommuneplan for Odder Kommune. Plan- og Agenda 21-strategien er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S. Strategien kan hentes på kommunens hjemmeside Den kan også fås ved henvendelse i Borgerbutikken (receptionen) på Rådhuset i Odder. Ideer, kommentarer, forslag m.v. skal sendes til Odder Kommune med e-post: eller pr. post til: Odder Kommune, Teknisk Afdeling, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Kommunen skal have modtaget ideer, kommentarer, forslag m.v. senest 21. november Der vil i høringsperioden også være mulighed for at give sin mening til kende på OdderNettets debatforum. Ligeledes vil deltagerne i kommunens elektroniske borgerpanel blive hørt. Derudover inviteres der til to borgermøder. Første møde d. 2. oktober 2007 om Kvalitet i byudviklingen og andet møde d. 23. oktober 2007 om Natur og landskab. Som forarbejde til Plan- og Agenda 21-strategien er der udarbejdet en Planberetning for samt foretaget politikerinterviews af medlemmerne af Byrådet. Planberetningen beskriver den hidtidige udvikling i kommunen på de centrale planlægningsområder. Den kan ses som en beskrivelse af de forudsætninger og vilkår, der ligger til grund for en fremtidig udvikling af Odder Kommune. Interviewene angiver en politisk vurdering af kommunens nuværende og fremtidige situation. Arbejdet med Plan- og Agenda 21-strategi og Kommuneplan Forundersøgelser Interviews 8 ugers offentlighedsperiode for Plan- og Agenda 21- strategien Vedtagelse af eventuelle ændringer i Plan- og Agenda 21- strategien Revision af Kommuneplanen 4

5 O d d e r g e n e r e l t O d d e r K o m m u n e e n g e n e r e l k a r a k t e r i s t i k Odder Kommune har en befolkning på omtrent borgere. Heraf bor halvdelen i Odder by og halvdelen i landsbyerne og på landet. Odder Kommune er ikke blevet lagt sammen med andre kommuner i forbindelse med kommunalreformen og fortsætter således som en mindre kommune i den nye sammenhæng. I Region Midtjylland er kommunen den mindste næst efter Samsø Kommune. I perioden er indbyggertallet vokset med 13 %. Det svarer til en stigning på knap 1 % om året. Udviklingen har været mest markant i sidste halvdel af perioden, som tegner sig for ca. 2/3 af befolkningstilvæksten. Udviklingen er særligt sket i de fire bysamfund Odder, Hov, Saksild og Boulstrup af kommunens borgere, eller ca. halvdelen af de beskæftigede i Odder Kommune, pendler til en anden kommune for at arbejde. De fleste pendler til Århus, Skanderborg eller Horsens. Tilsvarende er der godt 2.100, som pendler fra andre kommuner til Odder for at arbejde. Vi er med andre ord en udpendlingskommune, hvilket er karakteristisk for bosætningskommuner. Antallet af arbejdspladser er i perioden faldet med godt 2 %. I samme periode har der på landsplan været en stigning i beskæftigelsen på ca. 5 %. Faldet i antal arbejdspladser i Odder Kommune har især Garvergyden, Odder Torvet, Odder 5

6 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t været inden for landbrug, industri og sundhedsvæsen. Sidstnævnte hænger sammen med nedlæggelsen af funktioner på Odder Centralsygehus. Korrigeres der for disse arbejdspladser, ville der i perioden have været en stigning på ca. 2-3 % i antallet af arbejdspladser. Der har i perioden især været stigende beskæftigelse inden for bygge og anlæg, engros- og detailhandel, forretningsservice, undervisning og sociale institutioner. Erhvervsstrukturen i Odder Kommune har med andre ord undergået en forandring fra landbrug og industri i retning af håndværk, handel og service. Odder er en driftig handelsby. Kommunen har stort overskud på handelsbalancen for dagligvarer. Det vil sige, at der kommer mange kunder udefra enten i form af turister eller fra nabokommunerne for at købe dagligvarer. Denne tendens har endda været stigende over de seneste år. Udvalgsvarer købes i lidt højere grad uden for kommunegrænsen, idet der er et lille underskud på denne balance. Udviklingen over de seneste år tyder dog på, at underskuddet på handelsbalancen for udvalgsvarer er blevet mindre. Det er i øvrigt helt naturligt for en kommune af Odders størrelse og geografi, at der er underskud på handlen med udvalgsvarer. I det østjyske område er det kun kommuner med større byer som f.eks. Århus, Randers og Silkeborg, der har overskud på denne handelsbalance. Samlet set tegnes et billede af Odder som en kommune, der har haft stor succes med at profilere sig som bosætningskommune. Dette betyder samtidigt, at kommunen har en række udfordringer, der ofte hænger sammen med denne profil såsom pendling, fald i arbejdspladser og en tendens til at dele af handelen foregår i arbejdskommunerne. S W O T - a n a l y s e Som udgangspunkt for strategien er der udarbejdet en SWOT-analyse. SWOT-analysen er et redskab, der er med til at give et oversigtsbillede over kommunens aktuelle position og strategiske handlingsmuligheder. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats oversat til dansk: styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen udpeger kommunens styrker og svagheder i øjeblikket. Den giver samtidig et bud på muligheder og udfordringer i de kommende år. Odder Kommune efter kommunalreformen Odder Kommune har besluttet at fortsætte som en lille, handlekraftig og overskuelig kommune. Det er en styrke. Det giver mulighed for at være beslutningsdygtige og fleksible og mulighed for hurtigt at omsætte beslutning til handling. I en lille kommune er der kort afstand fra politiker til borger. Det styrker nærheden mellem borgeren og det offentlige og giver god mulighed for dialog og debat. Beslutningen om at fortsætte alene har dog medført en række, potentielle svagheder: Kommunalreformen har medført en række nye opgaver, blandt andet inden for natur og miljø, handicap- og psykiatriområdet og specialundervisning. Som lille kommune må mere specialiserede ydelser købes ved de store kommuner. I forlængelse heraf er der en risiko for mangel på den tilstrækkelige specialistviden i forvaltningen. Det kan derfor blive nødvendigt fremover at investere i udviklingen af de faglige miljøer i forvaltningen, så den faglige kvalitet i planlægningen og afgørelserne fastholdes og 6

7 analyse N u t i d STYRKER Beliggenhed i centrum af det østjyske bybånd Uspoleret natur med lang kyststrækning og skov Bymønster Stærk handelsby Rigt foreningsliv Vækst i bosætning Ingen kommunesammenlægning Lille kommune SVAGHEDER Infrastruktur Renoveringsbehov på offentlige bygninger, særligt skoler Fastholde arbejdspladser Skæv handelsbalance på udvalgsvarer samt mangel på lokaler til detailhandel Knap kommunal jordreserve til udvikling af erhverv og bosætning Lille kommune F r e m t i d MULIGHEDER Turisme Demokratiske processer Hov Havn PR og markedsføring Udmøntning af sundhedspolitik Iværksætteri Service og bosætning Kultur Natur Erhverv og detailhandel TRUSLER Balance mellem byudvikling, demografi, serviceniveau og økonomi Nye opgaver Infrastruktur Bymønster og skolestruktur Erhvervsudvikling Fastholde tempoet i bosætningen Visioner Jordopkøb Del af Odder by set fra luften

8 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t så det fortsat er muligt at fastholde og rekruttere den mest kompetente arbejdskraft. Odder Kommune er den næstmindste kommune i regionen. Det kan være en udfordring i forhold til regionalt samarbejde. Derfor vil Odder Kommune i højere grad på baggrund af strategiske analyser udvælge fokusområder i det regionale samarbejde, hvor kommunen vil søge indflydelse på beslutningerne. I en mindre kommune er økonomien mere sårbar over for få, større enkeltudgifter. Odder Kommune vil styrke sin langsigtede strategiske planlægning, så der bliver skabt bedre økonomisk råderum til at sætte spændende og visionære indsatser i værk og så der bliver helhed og sammenhængskraft i udviklingen også 20 år frem. O d d e r B y r å d s p o l i t i s k e i n d s a t s o m r å d e r En væsentlig ramme om den fysiske udvikling af Odder Kommune er de visioner og indsatsområder, som Byrådet på et visionsseminar i marts 2006 vedtog for udviklingen af kommunes service til borgerne. Her vedtog Odder Byråd i perioden at sætte særligt fokus på to indsatsområder, der har kvalitet som fælles overskrift. Det drejer sig om: Vækst med kvalitet Kvalitet i børnelivet 8 Bygaden, Saksild Møllegården, Odder

9 Odder Byråd har i mødet den 10. december 2007 behandlet Plan- og Agenda 21-strategien for Odder Kommune. I den forbindelse har Byrådet vedtaget at fastholde den fremlagte strategi dog med den ændring, at strategien for skolestrukturen og skoleområdet er, at den nuværende skolestruktur i Odder Kommune skal bibeholdes. Det indebærer, at der er sløjfet 2 afsnit i strategien på henholdsvis side 9 og 19. V æ k s t m e d k v a l i t e t Odder Kommune er i kraft af sin beliggenhed tæt på Århus og Horsens og med 42 km kystlinje en attraktiv bosætningskommune, hvorfor befolkningstilvæksten fortsat forventes at være stor i de kommende år. Opgaven for Odder Kommune bliver derfor i højere grad end tidligere at styre væksten og at være på forkant med planlægningen, så det bliver en vækst af høj kvalitet. Byudviklingspolitik I Byrådet er vi enige om, at Odder Kommune skal være kendt for boliger og byudvikling af høj kvalitet. Byrådet vil formulere en politik for byudvikling, hvor vi stiller krav til kvaliteten af fremtidige udstykninger og boliger. Kvalitet i udstykninger er f.eks. udnyttelse af terræn, natur, udsigt, grønne områder Kvalitet i arkitektur er f.eks. nytænkning, oplevelser, variation - Her kan du få den bolig, du ikke kan få andre steder Vi vil være på forkant med planlægningen. Udviklingen i Odder Kommune skal ske på kommunens principper, dvs. at det er kommunens planlægning, kvalitetskrav og visioner for det enkelte lokalområde og kommunen som helhed, der skal styre udviklingen ikke private entreprenørers ideer og initiativer. Dette kræver sammenhængende planlægning på både kort og langt sigt Saksild, Hov og Odder er de områder, hvor væksten primært skal foregå. Initiativer andre steder skal der støttes op om, således at der er grunde til salg svarende til efterspørgslen, men det skal ikke være indsatsområder. I Byrådet ønsker vi at nytænke idéen om balance mellem by og opland og balance mellem oplandsbyerne. I Byrådet mener vi, at mulighederne for fremtidige omfartsveje skal sikres. Omfartsveje her og nu er ikke en nødvendig forudsætning for en fortsat vækst med kvalitet. K v a l i t e t i b ø r n e l i v e t For Byrådet betyder kvalitet i børnelivet en folkeskole i topklasse, kvalitet i daginstitutionerne og en stærk børne- og ungekultur. Folkeskole i topklasse Folkeskole i topklasse betyder f.eks.: En stor andel elever vælger videregående uddannelse Rummelighed en stor andel elever gennemfører hele skoleforløbet Fremmedsprog engelsk, tysk, fransk mv. prioriteres højt Samfundsfag prioriteres højt Tryghed Kreativitet Sund mad Lektielæsning i SFO Linjer i skolernes overbygningsklasser Undersøgelser viser, at folkeskolens faglighed er styrket i tosporede skoler. Byrådet ønsker at drøfte TEKST den UDGÅET langsigtede udvikling i Odder Kommunes skolestruktur. Kvalitet i daginstitutioner Kvalitet i daginstitutionerne betyder f.eks.: Større fleksibilitet: f.eks. i relation til åbningstider og moduler Større variation: f.eks. musikbørnehave, sportsbørnehave mv. Større udbud: f.eks. integrerede institutioner. Byrådet ønsker at sætte gang i en debat om, hvad der giver kvalitet i daginstitutionerne. Stærk børne- og ungekultur En stærk børne- og ungekultur betyder f.eks.: Grobund for talentfulde børn og unge inden for kunst og musik Kulturelle tilbud og udfoldelsesmuligheder for børn og unge I Byrådet mener vi, at der skal støttes op om det frivillige foreningsliv i kommunen. Hov Havn Fra 2007 har Odder Kommune overtaget Hov Havn, som dermed bliver hele Odder Kommunes havn. I Byrådet er vi enige om, at havnen skal være et af omdrejningspunkterne for den fremtidige vækst i kommunen. Havnen skal være både et attraktivt boligområde og et rekreativt område for såvel borgere som for turister. 9

10 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t Derudover har Byrådet yderligere tre indsatsområder i perioden : Erhvervsudvikling og handelsliv Samarbejde med region og kommuner Borgerinddragelse og nærdemokrati E r h v e r v s u d v i k l i n g o g h a n d e l s l i v Det er et vilkår for nutidens erhvervsliv, at virksomhederne langt hen ad vejen må flytte efter, hvor arbejdskraften er. Da vi har kort afstand til Århus, kan vi tiltrække mindre iværksætter- og videnvirksomheder. Det er ikke så vigtigt, at motorvejen er langt væk. Det er vigtigere at satse på at få kvalificeret arbejdskraft til at bosætte sig i kommunen. Handelslivet skal henvende sig til børnefamilierne. Vi skal udvide mulighederne for at sprede detailhandelslivet. S a m a r b e j d e m e d r e g i o n o g k o m m u n e r Vi skal samarbejde med nabokommunerne for at få en så god infrastruktur til/fra kommunen som muligt. Det er nødvendigt med en forskellig strategi i forhold til hhv. Århus og Horsens. Vi skal være med til at sætte dagsordenen i mellemkommunalt og regionalt regi. Det kræver en proaktiv indstilling til den regionale udvikling, og det kræver, at vi tænker i mellemkommunale netværk, koordinering og arbejdsdeling. B o r g e r i n d d r a g e l s e o g n æ r - d e m o k r a t i Byrådet satser på det deltagende demokrati. Det betyder, at borgerne deltager aktivt i politikformuleringen og den demokratiske debat. Vi vil arbejde for et aktivt, deltagende og levende demokrati i de kommende år. 1 0 Saksild Skole Skovbakkeskolen, Odder Vestermarkskolen, Odder

11 F o k u s i P l a n - o g A g e n d a s t r a t e - g i e n Plan- og Agenda 21-stratgien skal medvirke til at realisere Byrådets visioner og fokusområder for Omdrejningspunktet i strategien er den fysiske struktur og planlægning. Temaet omkring Kvalitet i Børnelivet vil blive udviklet og drøftet i andet regi med udarbejdelsen af en ny børne- og ungepolitik samt en kulturog fritidspolitik for kommunen. Det første tema, der beskrives i Plan- og Agenda 21- strategien, er derfor kvalitet i byudviklingen. Det er et uomgængeligt tema i kommuneplansammenhæng, der kan dække over vidt forskellige holdninger. For at kunne fortsætte den gode udvikling i befolkningstallet er det eksempelvis vigtigt at kunne tilbyde boliger, der har særlige kvaliteter i forhold til boligerne i Århus og Horsens og i de øvrige bosætningskommuner. Samtidig er det vigtigt, at der er en overordnet, tværfaglig styring af udviklingen på kommunalt niveau. Parti fra Odder Å ved Rådhuset Parkhotellet, Odder Slippen, Odder 1 1

12 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i O d d e r g e n e r e l t Det andet tema i Plan- og Agenda 21-strategien er infrastruktur og bymønster. Udviklingen af kommunen som geografi skal gå hånd i hånd med udbygning og tilpasning af kapaciteten i de offentlige tilbud til borgerne. Det betyder for det første, at der skal ske en tilpasning af bl.a. skolestrukturen. Særligt i de områder, der er udpeget til vækst, så den kan håndtere efterspørgslen i takt med tilflytningen. For det andet skal kommunens borgere tilbydes en god infrastruktur både i form af et godt vejnet og i form af god kollektiv trafik. Som nævnt arbejder halvdelen af Odder Kommunes borgere i en anden kommune. En god infrastruktur er et væsentligt parameter for at kunne fastholde kommunens borgere og tiltrække nye. Det tredje tema i Plan- og Agenda 21-strategien er det åbne land, der kommer til at spille en væsentlig rolle for kommunens planlægning i den kommende periode. Kommunerne har overtaget myndighedsrollen for det åbne land fra de tidligere amter. Med fokus på kvalitet i byudviklingen kommer det åbne land til at spille en rolle som den anden side af mønten. Hver gang der tales om byudvikling, må kommunen have et redskab til at udpege de steder, der kan byudvikles. Det er vigtigt, at kommunen fastholder de kvaliteter kyststrækninger og uspolerede landskaber der i første omgang tiltrækker borgere til kommunen. 1 Kvalitet i byudviklingen 2 Infrastruktur og bymønster Temaer i planstrategien: 1: Kvalitet i byudviklingen 2: Infrastruktur og bymønster 3: Det åbne land 4: Demokratiprocesser 3 Det åbne land 4 Demokratiprocesser 1 2

13 Det fjerde og sidste tema i Plan- og Agenda 21- strategien er demokratiprocesser. Odder Byråd har Borgerinddragelse og nærdemokrati som særligt indsatsområde frem mod Byrådet vil satse på det deltagende demokrati og på forskellig vis invitere borgere aktivt ind i politikformuleringsprocesserne og den demokratiske debat. Odder Kommune er allerede langt fremme, når det gælder borgerdemokrati. Byrådet vil i den kommende periode styrke indsatsen yderligere med det mål at mindske afstanden og forbedre kommunikationen mellem borger, administration og politiker. Agenda 21-strategien indgår som en del af den samlede strategi og er således indarbejdet under de enkelte temaer. Agenda 21 fokuserer på en bæredygtig udvikling og udmøntes lokalt. Eksempelvis spiller det åbne land en rolle i Agenda 21-tankegangen som et generelt fokus på naturinteresserne i den kommunale planlægning. Desuden er strategiens fokus på kollektiv trafik og demokratiprocesser et udtryk for en bæredygtig tankegang. Røddalsminde, Odder vest 1 3

14 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n I n d l e d n i n g o g f o r m å l Byrådet har allerede før denne Plan- og Agenda 21-strategi haft fokus på kvalitet i byudviklingen. Der har i en længere periode været arbejdet med en bosætningspolitik, som ubetinget har haft en stor indflydelse på udviklingen. Politikken er velkendt og integreret hele vejen rundt, og den har ført reelle resultater med sig. Bosætningspolitikken har været med til at sikre en stor stigning i befolkningstallet i perioden. Et overophedet boligmarked og Århus som en kraftig tiltrækningskraft på nye borgere er medvirkende årsager til denne stigning. Det er vigtigt, at Odder Kommune fastholder den hidtidige gode udvikling ved at udbygge og nuancere bosætningspolitikken. Formuleringen af nye mål i Planog Agenda 21-strategien er et yderligere skridt i den retning. U d f o r d r i n g e r o g m u l i g h e d e r Herunder er oplistet de udfordringer og muligheder, som Byrådet ser som væsentlige for fremtiden i forhold til byudviklingen. Beliggenhed og bosætning Odder Kommune har en klar styrke i beliggenheden i nærheden af Århus, Horsens og Skanderborg. Eksempelvis tager det kun 25 minutter at komme til Århus centrum, hvor mange fra Odder arbejder eller deltager i byens kulturliv. Nærheden til de større byer udvider indirekte de tilbud, som borgene i Odder Kommune kan gøre brug af. Det er en udfordring at fastholde udviklingen som bosætningskommune. Odder er i konkurrence med de andre kommuner om tilflytninger og skal kunne matche de krav, som fremtiden bringer. F a k t a o g h i d t i d i g e t i l t a g I den foregående periode er midtbyplanen blevet delvist implementeret blandt andet med et godt bymiljø, ny gågade og en renovering omkring banegården. Planen er gennemført som helhedsorienteret byfornyelse. Realisering af den samlede plan er dog ikke tilendebragt. Bl.a. er Torvet og Polititorvet ikke færdige. Processen omkring tilvejebringelsen og gennemførelsen af Midtbyplanen er et eksempel på vellykket borgerinddragelse i byudviklingen. I perioden er der arbejdet med flere byudviklingsplaner. Som eksempel kan nævnes en langsigtet strukturplan for Saksild og kommuneplantillæg for en udvidelse på ca. 140 ha. af Odder by mod vest og nordvest. I løbet af de næste 12 år forventer Odder Kommune, at der kommer knap nye borgere. Det svarer til en stigning på knap 18 %, svarende til knap 1,5 % om året. Det er en større stigning end i den hidtidige periode, hvor befolkningstallet steg med ca. 1 %. Det er også en væsentlig større stigning end landsgennemsnittet for hele perioden på omkring 2,5 %. 1 4

15 En af de klare muligheder for at udvikle kommunen som bosætningskommune er Hov Havn. Odder Kommune har overtaget driften af havnen fra det tidligere Århus Amt og efterfølgende opkøbt store dele af de private havnearealer med henblik på at gennemføre en byomdannelse på havnen. Havnen vil i fremtiden kunne fungere som en magnet for hele kommunen og Hov i særdeleshed. Erhverv og detailhandel Odder Kommune har en styrke i sit gode handelsliv med varierede tilbud og kvalitet i bylivet. Man behøver ikke tage til Århus for at handle. Det er en udfordring fortsat at sikre gode rammer og udviklingsmuligheder for kommunens detailhandel. Der har i perioden været en tendens til, at industriarbejdspladser er forsvundet fra kommunen dels som følge af den almindelige udvikling i erhvervsstrukturen, dels fordi udviklingen i industrien søger mere motorvejsnære placeringer. Der er derfor en klar udfordring i at fastholde udviklingen i erhvervslivet herunder fortsætte de seneste års udvikling i erhvervsstrukturen i Odder Kommune. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Odder Kommune har betydet, at der er kommet mange små virksomheder til som følge dels af tilflytning, dels af øget fokus på iværksætteri. Der er gode muligheder for yderligere udvikling ved fortsat at fokusere på udviklingen i de eksisterende handels- og servicevirksomheder og andre innovative virksomheder samt ikke mindst ved at hjælpe iværksættere i gang. Det vil formentlig også fortsat være muligt at tiltrække mindre service- og videnvirksomheder fra Århus som følge af kommunens bosætningspolitik og ved at kunne tilbyde attraktive og innovative miljøer for mindre virksomheder. Brugsen, Hov Banegårdsparken Livets port, Torvet Central Hotellet, Torvet 1 5

16 P l a n - o g A g e n d a s t r a t e g i Te m a 1 : K v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n B y r å d e t s v æ k s t s t r a t e g i f o r O d d e r B y Odder Byråd vedtog 12. marts 2007 en vækststrategi for byudviklingen af Odder by Heraf fremgår: At der i første omgang fortsættes en byudvikling mod vest og nordvest dvs. fra Vestermarkens forlægning At der senest i år 2008 sker erhvervelse og påbegyndes planlægning af arealer til boligudviklingen mod vest og nordvest med henblik på at fastholde en mulig befolkningstilvækst på 1,5 % pr. år At de af Odder Kommune ejede arealer imod øst inddrages i Kommuneplan S t r a t e g i Byrådet vil arbejde på at forbedre den strategiske, tværfaglige tilgang til byudviklingen. Det betyder, at vi vil sammentænke byudvikling, infrastruktur, offentlige tilbud mv. i den fysiske planlægning. Byrådet vil arbejde for at udvikle nye udstykninger i respekt for landskabet og med fokus på kvalitet. Kvalitet kan i den sammenhæng eksempelvis være at kunne tilbyde en variation af boligmuligheder åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri at sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder og at regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk. 1 6 Strukturplan-Saksild nord Parti fra Odder Å, ved Å-parkeringen

17 Byrådet vil arbejde for et varieret boligudbud, hvor der kan tilbydes alt fra bynære boliger eksempelvis på de værkstedsarealer, der rømmes, når letbanen realiseres til boliger med rekreative kvaliteter som eksempelvis i området omkring Stampmølle Bækken, hvor boligerne skal indpasses med respekt for de eksisterende naturkvaliteter Byrådet vil forfølge sin vækststrategi for Odder by i perioden Odder Kommune har overtaget det fulde ansvar for Hov Havn fra det tidligere Århus Amt, og der er i forlængelse heraf opkøbt ejendomme i området. Byrådet er ved at udarbejde en samlet plan for byomdannelsen på Hov Havn, der tillige sikrer havnen som trafikhavn for Tunøfærgen og sejladsen til Samsø Byrådet vil arbejde videre med Midtbyplanens realisering til fortsat fordel for handel og byliv Byrådet vil arbejde for en fortsat udvikling af erhvervsområderne i Odder by i nordøstlig retning S p ø r g s m å l Hvordan vil du gerne bo om 10 år? Om 20 år? Har du nogle gode idéer til, hvordan Odder Kommune kan fortsætte med at være en attraktiv kommune at bo og leve i? Hvad betyder kvalitet i byudviklingen for dig? Hvilke gevinster er der for dig ved at bo i en vækstkommune? Hvordan tror du, at det kan gøres endnu mere attraktivt at bo i oplandet? Har du idéer til, hvad området øst for den Økologiske Have (Malthes eje) skal bruges til? Hvad er en god handelsby for dig? Har du nogle gode idéer til erhvervspolitiske initiativer, som du synes, at Odder Kommune skal tage? 1 7

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere