Evalueringskultur på Holbæk lille Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringskultur på Holbæk lille Skole"

Transkript

1 Evalueringskultur på Holbæk lille Skole I vores udviklingsplan for står der: Vi skal etablere en evaluerings - og videndelingskultur, der giver os mulighed for at bruge vores ressourcer optimalt og få gavn af hinandens kompetencer. På Holbæk lille skole har vi en kultur som bærer præg af et demokratisk dannelsesbegreb hvor dannelsen ikke blot er spørgsmål om formidling af fagligt indhold og færdigheder, men også en formidling og en konstruktion af værdier og motiver. Vi uddanner vores elever til handleduelige voksne, så de kan være kvalificerede deltagere i et demokrati. Det betyder også at vi i vores kultur anvender bestemte typer af evaluering, der lægger vægt på bestemte aspekter af virkeligheden. Grundlæggende læner vi os op følgende definition på evaluering hvor vi anskuer det som en systematisk, retrospektiv bedømmelse af udfald, slutpræstationer eller forvaltning i skolen, som er tiltænkt at spille en rolle i fremtidige beslutningssituationer. Det handler om refleksion på et velfunderet grundlag over tidligere handlinger, mål og resultater med det formål at gøre det bedre i fremtiden. Evaluering kan overordnet set anvendes på to måder: som summativ eller formativ evaluering. Den summative evaluering har et kontrol aspekt. Her er der fokus på produktet med tilbagemelding til eksterne parter. Den formative evaluering har et udviklings- og læringsaspekt. Her er der mere fokus på processen, tilbagemeldingen går til de implicerede parter. Vi ønsker en evalueringskultur som ikke blot lægger vægt på at gennemføre enkeltstående prøver, test og evalueringer, men som også har fokus på det reflekterende og perspektiverende. For at kunne gøre det er det afgørende at der skabes en åben og tryg kultur med rum til kritisk dialog. Opbygningen af en evalueringskultur kræver at vi i skolens fire team til stadighed arbejder med en organisering som understøtter vilkårene for en udviklende evalueringskultur. Opbygningen af en tidssvarende evalueringskultur med fokus på skriftlighed, systematik, dialog og refleksion er vigtig nøgleord i en læringsorienteret udvikling. Der evalueres løbende på en række områder i skolen og hvert af disse områder beskrives i de følgende afsnit. Alle evalueringsresultater deles kun mellem de implicerede parter og vil ikke være offentlige tilgængelige. 1

2 Evaluering af undervisning - trinvis Evaluering af undervisning på HLS kan beskrives som den måde, vi over længere tid tænker, udfører, organiserer og anvender forskellige evalueringsformer. Det er en række procedurer, redskaber og handlinger, som er indarbejdet/integreret på de enkelte trin, i klasserne og hos den enkelte medarbejder, og som til dels tilfredsstiller et vidensbehov om skolens primær opgave nemlig at undervise og opdrage. Grundantagelsen er et syn på evaluering som læring, men også som en form kontrol og dokumentation. Næsten al evaluering er intern og begrundes med, at den skal kunne bruges til noget, og det ikke bare skal fremstå som evaluering for evalueringens skyld. Formålet med at evaluere på Holbæk lille Skole er: at give eleverne et redskab til at blive bevidste om sin egen læringsstil at fastholde en udviklingsproces (gøre næste forløb bedre) at lære eleverne at sige noget konstruktivt til hinanden og til lærerne at vi som lærere får feedback på vores undervisning at skabe et forum for klassens sociale og faglige udvikling Trinoverleveringer Der er udarbejdet retningslinier for alle tre trinoverleveringer og den evaluering der foretages ved disse. Følgende punkter tages op hvert år i forbindelse med overleveringer: Punkt om trinskifte på det sidste forældremøde i skoleåret i den kommende klasse Overlevering af de faglige, sociale og personlige kompetencer Møde mellem gammel og ny klasselærer Overlevering af elever med specielle vanskeligheder Opfølgning 2

3 Målsskiven som evalueringsredskab på alle trin I skoleåret 2006/2007 blev vi på HLS enige om at indføre målskiven som evalueringsredskab. Primært i forbindelse med skole/hjem samtalerne, men flere lærere har også anvendt den på specifikke undervisningsforløb både i forhold til det faglige, sociale og personlige udbytte. Målskiven er en model hvor man placerer en række udsagn på en målskive og jo længere mod midten jo mere enig er man i udsagnet. Udsagnene er enten udarbejdet af læreren eller i et samarbejde mellem læreren og eleverne og tager afsæt i trinmålene, de specifikke faglige mål for forløbet og eller lignende. I forbindelse med skole/hjem samtalerne er der også i oplægget lagt vægt på at der indgås en række fremadrettede aftaler mellem elev/lærer og elev/forældre, og samtidig evalueres aftaler indgået ved de sidste skole/hjem samtaler. Målskiven Dansk Matematik Tema Engelsk Arbejds - indsats Socialt 3

4 Indskolingen 0.-2.kl. Undervisningen I indskolingen er det den mundtlige evaluering og refleksion efter undervisningsforløb mellem lærerne, mellem lærerne og eleverne som er den dominerende form for evaluering. Her evalueres både det faglige, sociale og personlige i forhold til det enkelte barn. Efter de tværfaglige tema forløb evalueres der i lærergruppen og der tages et skriftligt referat, som så anvendes næste gang temaet finder sted til at ændre og justere. Desuden lægges der vægt på det sociale og personlige i forhold til frikvarterne og her er der systematiske evalueringer efter 12 frikvarteret. Herefter sættes der nye mål for klassens trivsel, og fokus punkter for det videre arbejde udvælges. Test I 0.klasse foretages en kontrolleret tegne- og iagttagelsestest, hvor eleverne testes i opmærksomhed, koncentration, former og begreber. Testen præsenteres for forældrene til skole/hjem samtalen. I 1. og 2.klasse foretages der standardiserede læseprøver som præsenteres for forældrene til skole/hjem samtalen. Desuden foretages der diverse hjemmelavede test i både dansk og matematik og nogle gange udformet op til skole/hjem samtaler. Testene er både summative og formative og følges altid op af en mundtlig dialog med eleven eller med forældrene Sociogrammer anvendes som et særligt evalueringsredskab på det sociale område i indskolingen, og evalueres til skole/hjem samtalen. De betragtes som et her og nu billede af barnets trivsel i forhold til det sociale liv, men også som en pejling i forhold til den generelle trivsel. Testen tages en gang om året i alle klasser. Børn med særlige vanskeligheder Der er stor systematik i evalueringsprocedurerne omkring børn med særlige vanskeligheder. Her udarbejdes handlingsplaner med fokus punkter og mål, og de følges tæt op af lærerne omkring barnet og forældrene. Der evalueres en gang om ugen og kommunikeres dagligt via en bog med forældrene. Barnets inddrages i evalueringerne og det noteres i bogen Skolehjemsamarbejdet Der sendes ugebreve hjem til forældregruppen med diverse informationer samt evalueringer af diverse undervisningsforløb. Udgangspunktet for skole/hjemsamtalen er den skriftlige evaluering (målskivemodellen), hvor barnets evalueres i forhold til den faglige, personlige og sociale udvikling og med udgangspunkt i trinmålene for indskolingen. Forud for samtalerne har der været en elevsamtale, da eleverne ikke deltager i skole/hjemsamtalen på dette trin. Fritidsordningen 4

5 De ansatte i fritidsordningen evaluerer dagligt børnenes trivsel med hinanden og med forældrene når de afleveres eller hentes. Desuden videndeles der med lærerne omkring de enkelte børn, således at barnets trivsel i skole og fritidsordningen betragtes som en helhed. I fritidsordningen afholdes der jævnligt børnemøder hvor eleverne inddrages i planlægning og evaluering af de aktiviteter der skal og har fundet sted i frititsdordningen. Eleverne er med til at udarbejde en dagsorden før mødet og der udarbejdes et skriftligt referat som alle elever får med hjem til forældrene. Skolehjemsamarbejdet Der sendes jævnligt informationsbreve hjem til forældrene, så de kan følge med i aktiviteterne i fritidsordningen samt evalueringen af disse. Børnene udfylder en målskive kun omhandlende deres tid i fritidsordningen og denne evalueringen medbringes til skole/hjem samtalen. Her tages udgangspunkt i målene for fritidsordningen, som er udarbejdet i samarbejde med fritidsordningen på 1.mellemtrin. I 0. kl. deltager en pædagog fra fritidsordningen i skole/hjem samtalen og kan hermed supplere det skriftlige evalueringsmateriale. I 1. og 2.kl. udformes en skriftlig evaluering af barnets trivsel i fritidsordningen som lærerne medbringer til skole/hjem samtalen. I særlige tilfælde deltager pædagogerne i samtalen. Desuden deltager pædagogerne på skoleforældremøderne, hvor der orienteres og evalueres i forhold til aktiviteter og det daglige liv i fritidsordningen. 1.mellemtrin 3.-5.kl. Undervisningen Evaluering af de fælles tværfaglige temaforløb foregår enten skriftligt eller mundtligt og med afsæt i de opstillede faglige mål for forløbet. Evalueringerne gemmes og anvendes året efter. Evaluering af anden undervisning foregår mundtligt og nogle gange efter en bestemt skabelon med afsæt i målsætningerne, og andre gange er det ustruktureret. Mundtlig evaluering af elevernes trivsel foregår dagligt i pauserne, og der sættes hurtigt ind ved børn med særlige vanskeligheder. Her inddrages forældrene med det samme. Test Der tages standardiserede læse/staveprøver i klasserne hvert år op til skole/hjem samtalerne og de danner baggrund for en samtale om elevens læseniveau. De læserprøver der tages afdækker læsehastighed, forståelse og resultaterne anvendes i det videre arbejde med elevens læsning. Der tages en test i matematik i 3.kl. og testene er diagnosticerende og fremadrettede og giver lærerne en overblik over hvor sikkert de forskellige fagområder er indlært. 5

6 Skole/hjemsamarbejdet Ved skole/hjemsamtalen anvendes både den mundtlige og den skriftlige evaluering. Udgangspunktet er den skriftlige evaluering, som er målskivemodellen. Her evalueres ligeledes på det faglige, personlige og sociale med udgangspunkt i trinmålene for 1.mt. og eleverne udfylder den sammen med deres forældre. Fra 5.klasse deltager eleverne i skole/hjemsamtalen. Forløbet starter op med elevsamtale. Fritidsordningen Børnenes trivsel i fritidsordningen evalueres i samarbejde med skoledelen og har sit eget afsnit i den målskive der anvendes i forhold til fagene i skoledelen. Pædagogerne evaluerer de enkelte børn ved brug af målskiven og det danner afsæt for en samlet evaluering af samtlige børn i fritidsordningen på 1.mt. Evalueringen sker med afsæt i målsætningerne for de den samlede fritidsordningen på Holbæk lille Skole. Desuden deltager pædagogerne på forældremøder hvor der orienteres og evalueres i forhold til aktiviteter og det daglige liv i fritidsordningen. Personalet i fritidsordningen deltager på skift i et ugentligt møde med lærerne på trinet, og her evalueres elever og der udarbejdes handlingsplaner for dem med særlige vanskeligheder. På den måde er der stor videndeling mellem skole og fritidsordning og barnets liv på skolen betragtes som et hele. 2.mellemtrin 6. kl. -7. kl. Undervisningen Temaforløb og andre undervisningsforløb evalueres både skriftligt og mundtligt og foretages med afsæt i de opstillede målsætninger. Skriftlige evalueringer foretages enten efter et fast skema eller efter målskivemodellen. Evalueringerne gemmes og anvendes til justering og planlægning af kommende forløb. Dansk stil anvendes også som et skriftligt evalueringsredskab. Systematikken er svingende og nogle steder inddrager man sidste års resultater og andre steder gøres det ikke. Test Der tages standardiserede læse og forståelsesprøver (TL 1 og TL 2) i både 6. og 7.klasse. De tages på op til skole/hjem samtalerne og danner baggrund for en samtale om elevens læse- og forståelsesniveau. I 6.klasse foretages to matematiktest, en færdighedstest og en problemorienteret test. Testene er diagnosticerende og fremadrettede og giver lærerne en overblik over hvor sikkert de forskellige fagområder er indlært. Udover det tages der diverse hjemmelavede test, som kun anvendes til lærerens brug og som en form for kontrollerende opsamling på et forløb, og for at sikre niveauet. 6

7 Skolehjemsamarbejdet Ved skole/hjemsamtalen anvendes både den mundtlige og den skriftlige evaluering. Udgangspunktet er den skriftlige evaluering, som er måleskivemodellen, samt læse og matematiktestene. Her evalueres eleven ligeledes i forhold til det faglige niveau, samt den personlige og sociale udvikling med udgangspunkt i trinmålene for 2. mt. Eleverne deltager i skole/hjemsamtalen. Forinden den samtale har klasselæreren haft en samtale med eleven alene, med udgangspunkt i målskiven. 7

8 Overbygningen 8. kl-10. kl. Undervisningen Der må her skelnes mellem basis- og projekttimerne. Dog er reglen den, at for at evaluere en periode/aktivitet, må der være en fælles forståelse mellem elever og lærere af hvad målet med den evaluerede periode/aktivitet var. Med hensyn til formen har vi valgt tre forskellige evalueringsformer: 1. Evalueringen foregår som en fælles klassedebat med nogle nøgleord på tavlen klassen vælger ordstyrer og referent blandt eleverne 2. Evalueringen foregår som et studiegruppearbejde eller individuelt med gruppens / elevens evaluering indskrevet i en målskive. 3. Eller en blanding af to af de ovenstående punkter eller nogen gange den ene form, andre gange den anden form alt efter aktivitet / temperament. Det er lærerens valg hvilken evalueringsform der bruges som afslutning af de enkelte forløb. Det er lærerens ansvar at referaterne fra evalueringerne skrives ind i klassens evalueringsmappe. For at hjælpe denne proces fremad har projektkoordinatorerne ca. hver tredje uge klassetid med sin klasse. Her kan de vende de ting, der har betydning for klassens trivsel og arbejdsro. Skolehjemsamarbejdet Ved skole/hjemsamtalen hvor linielæreren deltager, anvendes både den mundtlige og den skriftlige evaluering. Udgangspunktet er den skriftlige evaluering, som er målskivemodellen. Her evalueres ligeledes på det faglige, personlige og sociale med udgangspunkt i trinmålene for OB. Andre prøveformer i overbygningen På Holbæk lille Skole fastholder vi Projektopgaven i 10. klasse en opgave der både får en skriftlig bedømmelse og en karakter. En opgave hvor eleverne laver en synopsis, som de skal forsvare til en mundtlig prøve med intern censor. Lærerne lægger op til en anderledes fremlæggelse, hvor der tages relevante virkemidler i brug. På Holbæk lille Skole har vi valgt, at eleverne ikke går op til 9. klasses prøven. Det gør vi dels for at bruge så megen tid som muligt på at tilegne sig viden og færdigheder, dels for at undgå at fokusere på prøven som det egentlige mål for læring. Vi arbejder samtidig på at indføre andre prøveformer, der tager hensyn til skolens vægt på tværfaglig undervisning med et fagligt udgangspunkt. Karakterer I overbygningen giver vi karakterer ud fra følgende principper: 8

9 Som hovedregel mener vi, at karakterer kun er én måde at evaluere elevernes udbytte på og giver således et meget begrænset billede af elevernes standpunkt. De kan ikke stå uden kommentarer / udtalelser om hvad eleven har gjort godt og hvad han / hun kan forbedre. På alle årgange gives der årskarakterer i alle basisfagene. Disse årskarakterer gives så vidt muligt i den sidste basisperiode i det pågældende fag, sammen med en mundtlig kommentar. En undtagelse fra dette er de afsluttende prøver i 10. klasse, samt de standpunktskarakterer, der gives i forbindelse med FTU (til 9. og 10. klasse i marts). Årskarakterer er standpunktskarakterer, der skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt - kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer. I 8. klasse anvendes karaktergivningen ved tiltagelevering af hjemmeopgaver i matematik. Der vil også være mulighed for frivillig karaktergivning i forbindelse med større opgaver, hvor lærerne i forbindelse med et delprojekt beslutter sig for at give karakterer. Disse karakterer kan dog aldrig stå alene, idet der altid skal følge en udtalelse med afleveringer af større opgaver. I 9. klasse gives der karakterer for de større skriftlige opgaver i basisfagene, ligesom der i visse delprojekter kan gives karakterer i tilknytning til kommentarer. Det er op til 10. klassernes elever og lærere at beslutte hvor mange karaktergivninger, der er nødvendige i forhold til forberedelserne til de afsluttende prøver. Karaktererne fra de afsluttende prøver lægges ud på hjemmesiden. 9

10 Evaluering af samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelsen evalueres løbende efter behov via en række formelle og uformelle samtaler. Det er vores opfattelse at der er en høj grad af åbenhed og at det opleves som ukompliceret at få en samtale med sin leder. De mere formelle evalueringer foregår ved medarbejderudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Formålet er en fælles refleksion og samtale hvor den ansattes faglige, personlige og sociale situation på Holbæk lille Skole evalueres. Det undersøges om den ansatte har ressourcer der ikke nyttiggøres og samtidig skabe klarhed om den ansattes udviklingsforløb. Samtalen foregår med skolens ledelse og er af ca. 1 times varighed. Tidsmæssigt placeres de i januar / februar. Tidspunktet for samtalen aftales senest en uge før, så begge parter har mulighed for at forberede sig. Udgangspunktet for samtalen med det pædagogiske personale er referatet fra teamsamtalerne i foråret samt de overvejelser den ansatte har gjort sig inden samtalen. Det er den ansatte der sætter dagsordenen for samtalen. Indgangsspørgsmålet vil være: Hvad vil du gerne snakke om? I slutningen af mødet opstilles en uddannelsesplan for den enkelte. På et pædagogisk møde præsenteres for den samlede uddannelsesplan for hele det pædagogiske personale, i sammenhæng med en ansættelsesstrategi-plan. Teamudviklingssamtaler (TUS) Formålet med samtalerne er at kvalificere teamsamarbejdet så det professionelle pædagogiske samarbejde styrkes. Den enkeltes faglige forventninger tydeliggøres i forhold til samarbejde og udvikling. Målet er at skabe baggrund for at de personlige og faglige ressourcer vi tilsammen råder over, kan udvikles og spille sammen bedst muligt i arbejdet på skolen. Dette danner baggrund for skolens samlede uddannelses- og ansættelsesplan. Samtalerne har et anerkendende perspektiv og der evalueres med indgangsvinklen hvad er du god til og hvordan bidrager du positivt til samarbejdet. Teamudviklingssamtalen foregår med teamets medlemmer samt skolens ledelse. Der udarbejdes to referater: Et detaljeret til gruppens medlemmer og et ekstrakt til kollegerne på skolen. Samtalen programsættes til 3,5 time, startende kl. 18 og med afslutning På det først kommende pædagogiske møde gennemgås referaterne ekstrakterne og der skitseres et grundlag for de indsatsområder, der bør arbejdes videre med. Dette sidste på baggrund af det pæd. mødes drøftelser. På det pædagogiske møde evalueres hele forløbet og følges op af de individuelle samtaler (MUS). Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø evalueres af skolens ledelse og sikkerhedsrepræsentant hver 3. år med udgangspunkt i en tilfredshedsundersøgelse som foretages via en spørgeskemaundersøgelse udformet af AMI (arbejdsmiljøinstituttet). Resultatet 10

11 gennemgås på et pædagogisk møde og centrale fokuspunkter udvælges til videre bearbejdning og der udarbejdes en plan for det videre arbejde. Samlede evalueringer Trinberetninger Trinberetningen skrives til forældregruppen/kollegaer og lægges ud på skolens hjemmeside samt på forældreintra ved skoleårets afslutning. Desuden lægges den til klasselærerne, der sender beretningen ud med et sommerferiebrev. Beretningen er tænkt som et evalueringsredskab for trinet, således at man ved skoleårets afslutning gør status for året der gik. Beretninger består dels af en evaleruing af en række fokusområder, som deles i to hovedområder: Trinnet: Ved skoleårets afslutning aftales det på trinnet hvilke fokusområder, der skal arbejdes med indenfor det kommende skoleår. Det er klart at der undervejs gennem året kan opstå nye fokusområder. Fokusområderne kan være knyttet til de enkelte klasser, liniehold, udtryksfag eller hele trinet og vil ofte være centreret omkring det faglige, sociale eller personlige. Hvert trin fremlægger det kommende skoleårs fokusområder ved det forberedende PÆM-møde i august. Hele skolen: Udover de trinafhængige fokusmål vil der hvert år være et overordnet fokusområde for hele skolen, som eksempelvis læringsparathed, udeundervisning mv. Dette evalueres ligestillet med trinets fokusmål. Det er op til trinene hvilke målsætninger og arbejdsmetoder man benytter, hvis blot det er formuleret skriftligt og ligger til rådighed for kollegaer på lærerintra inden skolestart. Udover det en kort generel beskrivelse og evaleruing af hvordan det går på trinnet de store overordnede linier, samt en evaluering af lejrskoler/studieture. Specialundervisningen evalueres i et selvstændigt afsnit. 11

12 Den tilsynsførendes beretning Ved den tilsynsførendes indberetning til ministeriet evalueres det om skolens undervisning svarer til den undervisning der foregår i folkeskolen. Beretningen fremlægges desuden på generalforsamlingen. Der skal føres tilsyn med alle frie grundskoler, og på vores skole er der mange tilsynsførende. Således er det primært forældrene, bestyrelsen og skolens ledelse der dagligt fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Udover det er der en forældrevalgt ekstern tilsynsførende som besøger skolen ved forskellige lejligheder, og på Holbæk lille Skole er det Connie Stendahl Rasmussen. Hun skal føre tilsyn med følgende områder: Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsyn med evt. tilbud om sprogstimulering. Udover det har hun disse opgaver Tilsyn med om undervisningssproget er dansk. Vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet. Drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med leder og lærer. Under besøgene taler Connie med lærerne og skolen ledelse, hvor hun bliver grundigt orienteret om det daglige arbejde på skolen. Efter besøgene udfærdiges en beretning/orientering om tilsynet, som sendes ud til alle forældrene sammen med skolens øvrige beretninger syv dage inden generalforsamlingen. Forældrenes tilsyn og evaluering Det er forældrene som fører det daglige tilsyn og som på forældremøder og til skole/hjem samtaler er med til at evaluere den samlede undervisning. Dette sker dels på initiativ fra lærergruppen, men også efter ønske fra forældregruppen. Her evalueres både det faglige niveau for klassen, samt den sociale trivsel. Generalforsamlingen På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen og skolens leder en beretning, som evaluerer skoleåret på en række områder. Desuden aflægges der en beretning i forbindelse med afslutningen af regnskabet. Disse beretninger evaluerer skolens drift overordnet på følgende områder: Elevtilgang og frafald Personalesituationen Særlige begivenheder Den økonomiske situation Særlige indsatsområder fra udviklingsplanen 12

Evalueringsrapport 2011 for Holbæk lille Skole

Evalueringsrapport 2011 for Holbæk lille Skole Evalueringsrapport 2011 for Holbæk lille Skole Undervisningen på Holbæk lille Skole tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål, samt i skolens egne læseplaner for enkelte fag. Skolen fungerer som en

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Evalueringsrapport for Holbæk lille Skole

Evalueringsrapport for Holbæk lille Skole Evalueringsrapport for Holbæk lille Skole 2013 Jf. reglerne om drift af fri skole udarbejdes hvert andet år en evalueringsrapport med udgangspunkt i trinberetningerne, karaktererne, udviklingsplaner og

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evalueringshjul planen er vejledende forstået på den måde, at evaluering må foretages, når den er relevant. Der kan løbende opstå behov for evaluering

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013.

Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013. Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013. Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukkede fælles og trinmål. Skolen har ud fra det, lavet egne undervisningplaner

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Formål Formålet med evalueringen er at vurdere om målene for de enkelte fag nås, om metoderne er gode nok, og om det enkelte barn udfordres

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Lovgivning omkring evaluering på friskoler: Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. I Friskoleloven 1b stk. 2

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Udviklingsplan for Virum Skole 2005-2007

Udviklingsplan for Virum Skole 2005-2007 Udviklingsplan for Virum Skole 2005-2007 Plan for målsætning og evaluering IKT-udvikling de fysiske rammer Udvikling af en målsætnings- og evalueringskultur Børne- og Fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Jernbanegade Nakskov Postbox 35 kontor: lærerværelse: Fax:

Jernbanegade Nakskov Postbox 35 kontor: lærerværelse: Fax: Evaluering og opfølgningsplan. Nakskov d. 8. januar. Undervisningsministeriet giver en vis frihed til den enkelte private frie skole til selv at afgøre, hvor lang tid der skal være mellem de enkelte evalueringer,

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Vejle Privatskole. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Vejle Privatskole. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Vejle Privatskole Evaluering af skolens undervisning 2016 Vejle Privatskole bruger en bred vifte af summative og formative evalueringer for at sikre, at undervisningen står mål med kravene i fælles mål

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: Kultur og særkende... 2 Praktik, organisering og formalia... 2 Begrundelsesskemaet... 3 Kompetencemålene for studerende på første årgang... 4 1. Didaktik... 4 2. Klasseledelse...

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Rammebetingelser for teamsamarbejde Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde, som skal være v klart defineret og anerkendt. Rammerne skal indeholde: Etiske

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Kongeådalens Efterskole Dovervej 19, Dover 6660 Lintrup 74855333 info@keskole.dk www.keskole.dk Præsentation af skolen Kongeådalens Efterskole er

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere