Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck"

Transkript

1 Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit 1 for de relevante EU-regelsæt for vandrende arbejdstagere, i afsnit 2 forregelgrundlaget samt i afsnit 3 for antallet af modtagere og udbetalinger hertil i perioden Grundlæggende EU-regler Danmark har med sit medlemskab af EU tilsluttet sig tre grundlæggende retsakter, der har betydning for vandrende arbejdstageres og EU/EØS-borgeres ret til ydelser. Forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed i EU (forordning 492/11), som hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Forordningen fastslår bl.a., at vandrende arbejdstagere har ret til samme sociale fordele som danske arbejdstagere, jf. afsnit 1.1. Forordningen om koordination af EU-landenes sociale sikringsordninger (forordning 883/04), som hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressort. Forordningen giver bl.a. mulighed for at eksportere ydelser og mulighed for at medregne beskæftigelses- og bopælsperioder fra andre medlemslande, jf. afsnit 1.2. Opholdsdirektivet, som hører under Justitsministeriets ressort, fastlægger betingelserne for, hvornår EU-borgere kan færdes og opholde sig lovligt i andre medlemslande, jf. afsnit 1.3. En kontantydelse kan i EU-rettens forstand have karakter af en social fordel eller det mere snævre begreb en social sikringsydelse. Alle ydelserne er sociale fordele, men kun sociale sikringsydelser er omfattet af de detaljerede koordineringsregler i forordning 883/04. Børnechecken er en social sikringsydelse Sociale fordele Arbejdskraftens frie bevægelighed (forordning 492/11) giver vandrende EU/EØS-arbejdstagere og deres familiemedlemmer ret til samme sociale fordele som indenlandske (fastboende) arbejdstagere. Forordningen er en konkre- 1 / 8

2 tisering af Traktatens regler om fri bevægelighed for arbejdstagere. Heraf følger bl.a. adgang til sociale ydelser. Baggrunden for dette er primært et ønske om at sikre borgere i EU/EØSlandene reelle muligheder i forhold til at bevæge sig mellem landene uden at risikere at miste ret til sociale fordele, herunder sociale ydelser. Retten til ligebehandling opstår, når der er indtrådt arbejdstagerstatus. Der er ikke nogen fast grænse for dette, og det afhænger af en konkret vurdering. Det afgørende er, om der er tale om faktisk og reel beskæftigelse. Sociale fordele er fx kontanthjælp, SU og adgang til børnepasning Sociale sikringsydelser Forordning 883/04 om koordinering af sociale sikringsydelser koordinerer EU/EØS-landenes regler om social sikring for personer, der udnytter retten til fri bevægelighed. Der er ikke tale om en harmonisering af reglerne. Der er således ikke krav i EU-retten om, at de enkelte ydelser skal indrettes eller finansieres på en bestemt måde. Det er til gengæld et grundlæggende krav, at man som borger i et EU/EØSland ikke må miste ret til ydelser ved at bevæge sig mellem EU/EØS-landene. Der gælder et krav om ligebehandling. Familieydelser (børnecheck og børnetilskud), arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge er eksempler på sociale sikringsydelser. En ydelse kan anses for en social sikringsydelse, såfremt den tildeles uden nogen individuel og skønsmæssig bedømmelse af personlige behov, men efter lovbestemte kriterier og forudsat, at den vedrører et af de ydelsesområder, som udtrykkeligt er anført i forordningen. Koordineringen af sociale sikringsydelser har hjemmel i EUtraktaten, og området har været reguleret siden Forordningen bygger på principperne om ligebehandling, sammenlægning af perioder samt eksportabilitet. Ligebehandling Ligebehandlingsprincippet sikrer, at statsborgere i en medlemsstat i relation til adgangen til sociale sikringsydelser stilles lige med statsborgere i den medlemsstat, i hvilken de er bosat eller beskæftiget. Det gælder omvendt også, at de skal bidrage til den ordning, de er dækket af (fx arbejdsløshedsdagpenge). Forordningen medfører, at fx krav om statsborgerskab eller bopæl i medlemslandet i de nationale sikringsordninger (fx krav om barnets bopæl i Danmark) ikke kan gøres gældende over for de personer, der er omfattet af forordningen. Ligebehandlingsprincippet indebærer desuden et forbud mod både direkte og indirekte diskrimination, fx ved at opstille tildelingskriterier, som et medlemslands egne statsborgere lettere kan opfylde end andre EU/EØS-borgere. Et 2 / 8

3 land kan derfor ikke have regler, som på papiret fremtræder neutrale, men som indirekte er egnede til at give EU-borgere en dårligere retsstilling. Sammenlægningsprincippet Sammenlægningsprincippet sikrer, at personer ikke mister rettigheder, fordi de flytter til en anden medlemsstat eller får arbejde i en anden medlemsstat. Udgangspunktet for sammenlægningsprincippet er, at hvis der i den nationale lovgivning kræves optjeningsperioder (beskæftigelse, bopæl, forsikring), så skal relevante perioder fra hjemlandet medregnes, og der kan ikke stilles krav om nye perioder i det land, man flytter til, før retten åbnes. Det er dette, der nu er konstateret med hensyn til børnechecken på baggrund af domme ved EU- Domstolen i 2011 og For pension gælder det særlige, at den i alle lande optjenes over en meget lang periode, og at der derfor er fastsat regler om forholdsmæssig fordeling (Danmark ændrede netop derfor sine egne regler og overgik til brøkpension inden medlemskabet af EF). Hvis man har haft optjeningsperioder i flere lande, udbetales pensionen således fra alle disse lande med en forholdsmæssig andel. Der gælder også særlige regler for efterløn. Efterlønnen er konkret undtaget fra reglerne om sammenlægning, da ydelsen er unik for Danmark. Det er således på dansk foranledning, at efterløn er blevet undtaget. Eksportabilitetsprincippet Eksportabilitetsprincippet indebærer, at de sociale sikringsydelser kan udbetales på en anden medlemsstats område. Princippet går ud på at sikre de berettigede mod indtægtstab som følge af flytning til eller ophold i en anden medlemsstat end den, hvorfra ydelsen udbetales. Eksportabilitetsprincippet beskytter således velerhvervede rettigheder. Der kan være undtagelser til dette princip, hvilket er særlig relevant for arbejdsløshedsdagpenge. Disse kan kun eksporteres i 3-6 måneder og under særlige betingelser. For familieydelser er det udtrykkeligt besluttet i forordning 883/04, at de kan udbetales, selvom barnet bor i et andet EU-land. Det gælder, selvom der er nationale regler, som fastsætter krav om, at barnet skal bo i fx Danmark Ret til ophold EU/EØS-borgeres ret til ophold i Danmark er reguleret ved direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (opholdsdirektivet). Opholdsdirektivet er implementeret i dansk ret. EU-statsborgere har uden at have ret til ydelser ret til frit at tage ophold i Danmark for en periode på højst tre måneder uden andre betingelser end kravet om at være i besiddelse af et gyldigt pas eller identitetskort. 3 / 8

4 EU-statsborgere har ret til ophold i mere end tre måneder, hvis den pågældende enten er arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende. Der er endvidere ret til ophold som selvforsørgende, hvis den pågældende råder over tilstrækkelige midler til sig selv og sine familiemedlemmer, således at opholdet ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system. Der er desuden ret til ophold i mere end tre måneder, hvis EU-statsborgeren læser på en videregående uddannelse eller ungdomsuddannelse. I den forbindelse stilles der også krav om, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at blive en byrde for det offentlige. 2. Regelgrundlag for EU/EØS-borgeres adgang til børnecheck 2.1. Generelle betingelser Børne- og ungeydelsen (børnecheck) udbetales efter lov om en børne- og ungeydelse til forældrene til alle børn og unge under 18 år. Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark kvartalsvis for børn fra 0-14 år, mens ungeydelsen til de årige udbetales månedsvis. Ydelsen udbetales som hovedregel til moren og gives første gang for det hele kvartal efter det kvartal, hvori barnet er født, og sidste gang for det kvartal, hvor den unge fylder 18 år. Ydelsen er differentieret efter fire aldersgrupper, hvor 0-2 årige får den højeste ydelse, jf. tabel 1. Tabel 1. Satser for børne- og ungeydelse i 2014 Alder (år) Anm: Ydelse (kr.) Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der i 2014 overstiger kr. (Grundbeløb på kr.). Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat. For at få ret til fuld ydelse fremgår en række betingelser af loven, blandt andet et krav om fuld skattepligt til Danmark, og at barnet rent faktisk skal opholde sig her i landet. Retten er tillige betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører, dog således at man kan få udbetalt henholdsvis 25 pct., 50 pct. og 75 pct. af de pågældende ydelser, hvis man inden for de seneste 10 år har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i henholdsvis 6, 12 og 18 måneder (optjeningsprincippet) EU/EØS-borgere Børnechecken er som nævnt under afsnit 1 en social ydelse omfattet af EFforordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Dette medfører, at kravene om barnets ophold her i landet og fuld skattepligt ikke gælder for personer fra EU/EØS-lande og deres familiemedlemmer, når personen er omfattet af dansk social sikring i kraft af arbejde her i landet eller i kraft af bopæl her. Disse personer har endvidere ret til at medregne bopæls- 4 / 8

5 og beskæftigelsesperioder fra andre EU/EØS-lande ved opgørelsen af optjeningsperioden på 2 år efter optjeningsprincippet. EU/EØS-borgere er således alt andet lige berettiget til at modtage fuld børnecheck, når de har taget bopæl i Danmark, dvs. fra tidspunktet, hvor der er registreret bopælsadresse i CPR-registret. Det er dog en forudsætning, at de er lønmodtagere, selvstændige mv. eller på anden måde er selvforsørgende. Personer, der ikke er beskæftiget skal være selvforsørgende efter opholdsretsdirektivet for at være berettiget til ophold i Danmark. Det vil sige, at den pågældende råder over tilstrækkelige indtægter eller midler, så vedkommende ikke bliver en urimelig byrde for det offentlige danske velfærdssystem. EU/EØS-borgere har tillige ret til ydelsen, hvis de bor i et andet EU/EØSland, men er beskæftiget i Danmark og opfylder kravet til en ikke-marginal beskæftigelse. I Danmark fortolkes det i praksis sådan, at man som lønmodtager har mindst 9 timers arbejde om ugen og som selvstændig har mindst 18,5 timers arbejde om ugen. Dette gælder også, selvom barnet ikke opholder sig her i landet. Udbetalingen sker fra den 1. i måneden, efter arbejdet er begyndt, og hvis retten ophører efter fx 6 ugers beskæftigelse, skal udbetalingen standses igen ved udgangen af en måned. I det øjeblik borgeren hverken har bopæl eller en ikke-marginal beskæftigelse i Danmark, har borgeren således ikke længere ret til ydelse efter danske regler. Det gælder uanset, hvor lang tid vedkommende har haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Hvis borgeren har en beskæftiget ægtefælle i barnets bopælsland indenfor EU/EØS-området, skal Danmark alene udbetale forskellen mellem det beløb, ægtefællen har krav på fra dette land, og den danske ydelse. Dette forskelsbeløb udbetales dog ikke, hvis retten til den danske ydelse udelukkende er baseret på bopæl her i landet, dvs. den berettigede ikke er i arbejde eller modtager en kontant sikringsydelse som fx arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge. Det er normalt, at der forekommer en ansøgningsprocedure af en vis længde, idet der bl.a. skal udveksles oplysninger med myndighederne i det andet EU/EØS-land. Ydelsen udbetales med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet, hvor betingelserne er opfyldt, dvs. fra den dag, hvor borgeren fra et EU/EØSland har registreret bopælsadresse i CPR eller har sin første arbejdsdag. 3. Brug af børnecheck 3.1 Udviklingen i antal modtagere Der er ca modtagere af børnechecken, hvoraf den altovervejende del er danske statsborgere, jf. tabel 2. I 2012 blev der udbetalt børnecheck til ca udenlandske statsborgere, svarende til ca. 9 pct. af det samlede antal modtagere. 5 / 8

6 Tabel 2. Antal modtagere af børnecheck Statsborgerskab EU/EØS i alt som andel af alle modtagere (pct.) 2,7 3,1 3,2 3,5 3,7 EU Som andel af alle modtagere (pct.) 0,8 1,1 1,1 1,3 1,5 3. lande/uoplyst Som andel af alle modtagere (pct.) 5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 Danske modtagere Udenlandske modtagere Alle modtagere Anm: Baseret på oplysninger om udbetalinger i 4. kvartal de pågældende år Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen Siden 2008 er antallet af danske ydelsesmodtagere faldet med , mens antallet af udenlandske modtagere er steget med ca Stigningen i udenlandske modtagere gælder både modtagere fra EU-10 1, det øvrige EU/EØS samt fra 3. lande, jf. figur 1. Modtagere fra EU-10 står for den største stigning, både relativt og målt i antal modtagere. Figur 1.Antal udenlandske statsborgere, der modtager børnecheck lande Øvrige EU/EØS EU-10. I 2012 modtog de udenlandske statsborgere ca. 1,4 mia. kr. i børnecheck, jf. tabel 3, svarende til knap 10 pct. af de samlede udbetalinger. Det er en stigning fra 2008 på ca. 120 mio. kr. (2012-niveau). Det skal ses i lyset af, at de samlede udbetalinger i perioden er faldet, især som følge af nulreguleringen af ydelsen i 2011 samt loft over de samlede udbetalinger som del af genopretningsaftalen. Langt hovedparten af de udenlandske modtagere er personer, der har været i Danmark gennem flere år og er skattepligtige til Danmark. Det skønnes, at ca. 45 pct. er gift eller samlevende med en dansk statsborger. 1 EU-10 omfatter Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn 6 / 8

7 Tabel 3. Udbetalt børnecheck Mio. kr. (2012-niveau) EU/EØS i alt som andel af alle modtagere (pct.) 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6 EU Som andel af alle modtagere (pct.) 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 3. lande/uoplyst Som andel af alle modtagere (pct.) 5,9 5,9 6,1 6,1 6,3 Danske modtagere Udenlandske modtagere Alle modtagere Anm: Baseret på oplysninger om udbetalinger i 4. kvartal de pågældende år Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen 3.2 Udbetalinger til børn bosat uden for Danmark I en række situationer udbetales der børnecheck til personer, selv om børnene ikke er bosat i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis en forælder fra et EU/EØSland har beskæftigelse i Danmark, mens barnet har bopæl i et andet EU/EØSland. Det gælder, uanset om forælderen har bopæl i Danmark eller ej. I tabellerne 2 og 3 ovenfor er disse medregnet. I det følgende undersøges disse nærmere. Betragtes de tilfælde, hvor forælderen har bopæl i Danmark, skønnes det med stor usikkerhed, at EU/EØS-borgere i 2012 modtog ca. 35 mio. kr. i børnecheck til børn bosat uden for Danmark, jf. tabel 4. Hertil kommer EU/EØS-borgere med bopæl uden for Danmark, der skønnes at modtage ca. 60 mio. kr. i børnecheck. Vandrende arbejdstagere vil typisk tilhøre denne gruppe. Med vandrende arbejdstagere menes personer, der i kortere eller længere perioder er beskæftiget i Danmark, og som fortsat har bopæl og familie i et andet EU-land. Samlet skønnes det, at statsborgere fra EU/EØS både dem, der bor i Danmark, og dem, der har bopæl uden for Danmark får udbetalt ca. 95 mio. kr. til børn med bopæl uden for Danmark. Det er en stigning fra 2008 på ca. 50 mio. kr. 7 / 8

8 Tabel 4. Udbetalt børnecheck til børn bosat uden for Danmark, fordelt efter modtagerens statsborgerskab Mio. kr. (2012-niveau) Modtager bosat i Danmark 1 Danmark EU-10 (Østeuropa) Øvrige EU/EØS lande/uoplyst I alt, modtagere bosat i Danmark Modtager bosat uden for Danmark 2 Danmark EU-10 (Østeuropa) Øvrige EU/EØS lande/uoplyst I alt, modtagere bosat uden for Danmark Alle Danmark EU-10 (Østeuropa) Øvrige EU/EØS lande/uoplyst I alt Anm: Baseret på oplysninger om udbetalinger i 4. kvartal de pågældende år. 1. Fuldt skattepligtige 2. Begrænset skattepligtige 3 For udlændinge fra 3. lande gælder, at barnet skal opholde sig Danmark for at være berettiget til ydelsen. Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen Antallet af udenlandske statsborgere, der modtog ydelse til børn bosat uden for Danmark, er steget fra ca i 2008 til ca i 2012, jf. figur 2. Af den samlede stigning på ca modtagere udgør ca modtagere fra EU-10 og ca. 500 modtagere fra det øvrige EU/EØS. Figur 2.Antal udenlandske statsborgere, der modtager børnecheck til børn bosat uden for Danmark Uoplyst/3. lande Øvrige EU/EØS EU / 8

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Dato: 19. november 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet

Læs mere

Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 137 Offentligt (01) Dato: 18. februar 2014 Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt 4. april 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn,

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Forskning, 2013-14 EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Kære SU-forligskreds Til orientering er vedhæftet kort status for udviklingen i antallet af SU-modtagere

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets

Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt N O T A T 11. november 2016 Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets ressort J.nr. 2016-6746

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) 11. marts 2014 J.nr. 14-0671908 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 311af 3. marts 2014

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets

Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt N O T A T Vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets ressort 6. februar 2015 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag SkatteministerietJ. nr. 2010-311-0055 Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

4. Kortlægning af adgang til danske velfærdsydelser I: sociale ydelser

4. Kortlægning af adgang til danske velfærdsydelser I: sociale ydelser 4. Kortlægning af adgang til danske velfærdsydelser I: sociale ydelser 4.1 Oversigt over sociale ydelser og optjeningsprincipper Sociale ydelser udgøres af kontante ydelser. Disse ydelser kan enten udgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

DE DANSKE VELFÆRDSYDELSER I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIV

DE DANSKE VELFÆRDSYDELSER I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIV DE DANSKE VELFÆRDSYDELSER I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIV November 2015 DE DANSKE VELFÆRDSYDELSER I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIV Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Christiane Mißlbeck-Winberg Udgivet: November

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt Notat Modtagere: SU-forligskreds Kopi: UFU, EUU Status for udviklingen i antallet af EU-borgere med SU Opsummering Antallet af vandrende arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 224 (alm. del), som hermed besvares.

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 224 (alm. del), som hermed besvares. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0815 Bilag 5 Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 224 1. Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 lektor, ph.d Stine Jørgensen Dansk social sikring - Generel skattefinansiering - Personkredsregler der sikrer tilknytning til DK - National

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt Notat Status på udviklingen i SU-modtagere fra EU/EØS-landene Hovedkonklusioner: Antallet af vandrende arbejdstagere, der modtager SU er steget siden

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt. Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt. Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse 2 Indhold 1. Analyse af mulighederne

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning KEN nr 10340 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4025-54027 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Arbejdspapir: Arbejdskraftmobilitet

Arbejdspapir: Arbejdskraftmobilitet Arbejdspapir: Arbejdskraftmobilitet DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning EU/EØS-borgere har ret til at søge og få beskæftigelse i andre EU/EØS-lande. Når EU/EØS-borgere kommer til Danmark,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere