Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker adskillelse Drift Omformerens opbygning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Typestørrelse 1 MCH4_A Typestørrelse 2 MCH4_A Typestørrelse 3 MCH4_A Typestørrelse 4 MCH4_A Typestørrelse 5 MCH4_A Installation Installationsanvisninger for grundapparat Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface (MCH41A) Installationsanvisninger INTERBUS-LLK-interface (MCH42A) UL-korrekt installation Skærmklemme Afskærmning Tilslutningsdiagram for grundapparat Afmontering af tilslutningsenhed Tildeling af bremsemodstande, drosselventiler og filtre Installation af systembus (SBus) Tilslutning af ekstraudstyr USS21A (RS232 og RS485) Tilslutning af ekstraudstyret interfaceomsætter USB11A / ekstraudstyr DKG11A Tilslutning af motorgiver og ekstern giver Idrifttagning Generelle anvisninger for idrifttagning Forarbejde og hjælpemidler Idrifttagning med betjeningsenhed DBG11B Idrifttagning med pc og MOVITOOLS Start af motoren Komplet parameterliste Idrifttagning af omformeren med PROFIBUS-DP (MCH41A) Idrifttagning af omformeren med INTERBUS (MCH42A) Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 3

4 6 Drift Driftsvisninger MC_40A (uden feltbus) Driftsvisninger MC_41A (PROFIBUS-DP) Driftsvisninger MCH42A (INTERBUS-LLK) Betjeningsenhed DBG11B Service Fejlinformation Fejlliste SEW-elektronikservice Langtidslagring Bortskaffelse Tekniske data og Dimensionstegninger CE-mærkning, UL-godkendelse og typebetegnelse Generelle tekniske data MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500-V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH4_A...-2_3 (AC 230 V-omformere) MOVIDRIVE compact MCH elektronikdata Dimensionstegninger af MOVIDRIVE compact Indeks Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

5 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne 1 Driftsvejledning 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse af anvisningerne: Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Dødsfald eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Dødsfald eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige tingsskader Beskadigelse af drivstationssystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at håndtere drivstationssystemet. FORSIGTIG! Det er en forudsætning for fejlfri drift og for eventuelle garantikrav at driftsvejledningen overholdes. Læs derfor først driftsvejledningen igennem, før omformeren tages i brug! Sørg for, at en læsbar udgave af driftsvejledningen er tilgængelig for de ansvarlige for anlægget og driften samt for personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar. Ansvarsfraskrivelse: Det er en grundforudsætning for at sikre driften af feltomformere MOVIDRIVE compact og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at driftsvejledningen følges. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Erstatning for tingsmangler er udelukket i disse tilfælde. Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 5

6 2 Sikkerhedsanvisninger Generelt 2 Sikkerhedsanvisninger Følgende overordnede sikkerhedsanvisninger skal sikre, at person- og tingsskader undgås. Ejeren skal sikre,at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger bliver fulgt og overholdt. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående indsendes reklamation til transportøren. Under anvendelse kan feltomformere, afhængigt af kapslingsklassen, have strømførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Hvis der i modstrid med anvisningerne er afmonteret nødvendig afskærmning, eller apparatet ikke anvendes korrekt, er installeret eller betjenes forkert, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller materielle skader. Yderligere oplysninger kan læses i dokumentationen. 2.2 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og service skal udføres af en autoriseret tekniker (IEC 60364, CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende forskrifter skal overholdes). Autoriserede teknikere betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har modtaget en egnet undervisning i opgavens udførelse. 2.3 Korrekt anvendelse Feltomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Ved montering i maskiner er idrifttagning af feltomformerne (altså start af den korrekte drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv 98/37/EØF (Maskindirektivet); EN Idrifttagning (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (89/336/EØF). Feltomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF. De harmoniserede standarder i EN /DIN VDE T105 sammen med EN /VDE 0660 del 500 og EN 60146/VDE 0558 finder anvendelse for feltomformere. De tekniske data samt tilslutningsbetingelserne står på typeskiltet og i dokumentationen og skal altid overholdes. 6 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

7 Sikkerhedsanvisninger Transport, opbevaring 2 Sikkerhedsfunktioner Feltomformere MOVIDRIVE compact må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed. 2.4 Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Klimatiske betingelser skal overholdes som beskrevet i kapitlet "Generelle tekniske data". 2.5 Opstilling Opstillingen og afkølingen af omformerne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. Feltomformerne skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Specielt ved transport og betjening er det forbudt at bøje elementer og/eller ændre isolationsafstande. Man bør undgå at røre ved elektriske elementer og kontakter. Feltomformerne indeholder elektrostatisk påvirkelige elementer, der let kan blive ødelagt ved forkert håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges (dette kan føre til personskade!). Følgende anvendelser er forbudte, medmindre omformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling etc. Anvendelsen i ikke-stationære applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Elektrisk tilslutning Når der arbejdes på feltomformere, der står under spænding, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter (f.eks. BGV A3) overholdes. Den elektriske installation skal gennemføres i overensstemmelse med de gældende forskrifter (f.eks. ledningstværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger er anført i feltomformerens dokumentation. Disse anvisninger skal også overholdes i forbindelse med CE-mærkede feltomformere. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN eller EN ). Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger: Jordforbindelse af omformeren. 2.7 Sikker adskillelse Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Drift 2.8 Drift Anlæg, hvori der er monteret feltomformere, skal evt. være udstyret med ekstra overvågnings- og beskyttelsesanordninger iht. de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. Det er tilladt at ændre feltomformerne med betjeningssoftwaren. Når feltomformerne er blevet separeret fra forsyningsspændingen, må man ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne kan være opladet. Bemærk derfor de gældende skilte på feltomformeren. Under driften skal alle afskærmninger og låger holdes lukkede. Hvis driftsdioden og andre visningselementer slukker, er det ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til gearmotoren er afbrudt og spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at drivenhed starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. 8 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

9 Omformerens opbygning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang 3 3 Omformerens opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelse MCH 41 A A Udførelse 00 = standard 0T = teknologi Kvadranter 4 = 4Q (med bremsechopper) Tilslutningstype Netfilter 3 = 3-faset A = støjdæmpningsgrad A 0 = ingen støjdæmpning Tilslutningsspænding 5 = AC 380 til 500 V 2 = AC 200 til 240 V Anbefalet motoreffekt 0055 = 5,5 kw Version A Serie og variant 40 = uden feltbus 41 = med PROFIBUS DP 42 = med INTERBUS-LLK Typeserie MCH = feltorienteret med giver (Hiperface, sin/cos eller TTL) til asynkron- og synkronmotor Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 9

10 3 Omformerens opbygning Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang Eksempel på typeskilt Det overordnede typeskilt er placeret på siden af omformeren. Fig. 1: Det overordnede typeskilt 05230AXX Desuden er der placeret en typeetiket forrest på styrehovedet (over stikket TERMINAL). Fig. 2: Typeskilt 05231AXX Leveringsomfang MCH: Stikkabinet til alle signalklemmer (X10 til X12), monteret. Ekstra til typestørrelse 1: Stikkabinet til alle effektklemmer (X1 til X4), monteret. Ekstra til typestørrelse 1 og 2: Skærmklemme til effektdel. Ekstra til typestørrelse 4 og 5: Afskærmning til effektklemmerne. 10 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

11 Omformerens opbygning Typestørrelse 1 MCH4_A Typestørrelse 1 MCH4_A MCH4_A...-5A3 (AC 400/500 V-omformere): 0015 til 0040 MCH4_A...-2A3 (AC 230 V-omformere): 0015 til 0037 [1] [2] [3] [19] [18] [17] [16] [15] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [14] [13][12] 60122AXX [1] X1: Nettilslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3, aftagelig [2] X4: Tilslutning mellemkredskobling U Z / +U Z og PE-tilslutning, aftagelig [3] TERMINAL: Stik til betjeningsenhed DBG eller ekstraudstyr USS21A/USB11A [4] V1: Driftsdiode [5] Monteringsskrue A til tilslutningsenheden [6] Låg til tilslutningsenheden med skrivefelt [7] X10: Elektronik-klemrække, aftagelig [8] X11: Elektronik-klemrække, aftagelig [9] X12: Elektronik-klemrække, aftagelig [10] Monteringsskrue B til tilslutningsenheden [11] Skrue til styrehovedets skærmklemme [12] X3: Tilslutning af bremsemodstand 8/+R, 9/ R og PE-tilslutning, aftagelig [13] Tilslutning til effektdelens skærmklemme (kan ikke ses) [14] X2: Motortilslutning 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: Indgang til motorgiver (15-polet Sub-D-bøsning) [16] X14: Udgang til inkrementalgiverefterligning eller indgang til ekstern giver (15-polet Sub-D-stik) [17] Kun i MCH42A X30 til X33: INTERBUS-LLK-tilslutninger [18] Diagnosedioder INTERBUS-LLK [19] Tilslutningsenhed, aftagelig [20] Kun i MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet Sub-D-bøsning) Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 11

12 3 Omformerens opbygning Typestørrelse 2 MCH4_A 3.3 Typestørrelse 2 MCH4_A MCH4_A...-5A3 (AC 400/500 V-omformere): 0055 til 0110 MCH4_A...-2A3 (AC 230 V-omformere): 0055 / 0075 [1] [2] [3] [19] [18] [17] [16] [15] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [14] [13] [12] 60124AXX [1] X1: Nettilslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3 [2] X4: Tilslutning mellemkredskobling U Z /+U Z og PE-tilslutning [3] TERMINAL: Stik til betjeningsenhed DBG eller ekstraudstyr USS21A/USB11A [4] V1: Driftsdiode [5] Monteringsskrue A til tilslutningsenheden [6] Låg til tilslutningsenheden med skrivefelt [7] X10: Elektronik-klemrække, aftagelig [8] X11: Elektronik-klemrække, aftagelig [9] X12: Elektronik-klemrække, aftagelig [10] Monteringsskrue B til tilslutningsenheden [11] Skrue til styrehovedets skærmklemme [12] X3: Tilslutning af bremsemodstand 8/+R, 9/ R og PE-tilslutning [13] Tilslutning til effektdelens skærmklemme (kan ikke ses) [14] X2: Motortilslutning 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: Indgang til motorgiver (15-polet Sub-D-bøsning) [16] X14: Udgang til inkrementalgiverefterligning eller indgang til ekstern giver (15-polet Sub-D-stik) [17] Kun i MCH42A X30 til X33: INTERBUS-LLK-tilslutninger [18] Diagnosedioder INTERBUS-LLK [19] Tilslutningsenhed, aftagelig [20] Kun i MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet Sub-D-bøsning) 12 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

13 Omformerens opbygning Typestørrelse 3 MCH4_A Typestørrelse 3 MCH4_A MCH4_A (AC 400/500 V-omformere): 0150 til 0300 MCH4_A (AC 230 V-omformere): 0110 / 0150 [1] [2] [3] [4] [20] [19] [18] [19] [16] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [21] [15] [14] [13] 60126AXX [1] PE-tilslutninger [2] X1: Nettilslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3 [3] X4: Tilslutning mellemkredskobling U Z /+U Z og PE-tilslutning [4] TERMINAL: Stik til betjeningsenhed DBG eller ekstraudstyr USS21A/USB11A [5] V1: Driftsdiode [6] Monteringsskrue A til tilslutningsenheden [7] X10: Elektronik-klemrække, aftagelig [8] X11: Elektronik-klemrække, aftagelig [9] X12: Elektronik-klemrække, aftagelig [10] Monteringsskrue B til tilslutningsenheden [11] Skrue til styrehovedets skærmklemme [12] Låg til tilslutningsenheden med skrivefelt [13] X3: Tilslutning af bremsemodstand 8/+R, 9/ R og PE-tilslutning [14] X2: Motortilslutning 4/U, 5/V, 6/W [15] PE-tilslutninger [16] X15: Indgang til motorgiver (15-polet Sub-D-bøsning) [17] X14: Udgang til inkrementalgiverefterligning eller indgang til ekstern giver (15-polet Sub-D-stik) [18] Kun i MCH42A X30 til X33: INTERBUS-LLK-tilslutninger [19] Diagnosedioder INTERBUS-LLK [20] Tilslutningsenhed, aftagelig [21] Kun i MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet Sub-D-bøsning) Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 13

14 3 Omformerens opbygning Typestørrelse 4 MCH4_A 3.5 Typestørrelse 4 MCH4_A MCH4_A (AC 400/500 V-omformere): 0370 / 0450 MCH4_A (AC 230 V-omformere): 0220 / 0300 [1] [2] [3] [1] [4] [19] [18] [17] [16] [15] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [12] [14] [13] [12] 60131AXX [1] PE-tilslutninger [2] X1: Nettilslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3 [3] X4: Tilslutning mellemkredskobling U Z /+U Z og PE-tilslutning [4] TERMINAL: Stik til betjeningsenhed DBG eller ekstraudstyr USS21A/USB11A [5] V1: Driftsdiode [6] Monteringsskrue A til tilslutningsenheden [7] X10: Elektronik-klemrække, aftagelig [8] X11: Elektronik-klemrække, aftagelig [9] X12: Elektronik-klemrække, aftagelig [10] Monteringsskrue B til tilslutningsenheden [11] Skrue til styrehovedets skærmklemme [12] PE-tilslutninger [13] X3: Tilslutning af bremsemodstand 8/+R, 9/ R og PE-tilslutning [14] X2: Motortilslutning 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: Indgang til motorgiver (15-polet Sub-D-bøsning) [16] X14: Udgang til inkrementalgiverefterligning eller indgang til ekstern giver (15-polet Sub-D-stik) [17] Kun i MCH42A X30 til X33: INTERBUS-LLK-tilslutninger [18] Diagnosedioder INTERBUS-LLK [19] Tilslutningsenhed, aftagelig [20] Kun i MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet Sub-D-bøsning) 14 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

15 Omformerens opbygning Typestørrelse 5 MCH4_A Typestørrelse 5 MCH4_A MCH4_A (AC 400/500 V-omformere): 0550 / 0750 [1] [2] [3] [1] [4] [19] [18] [17] [16] [15] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [20] [12] [14] [13] [12] 60134AXX [1] PE-tilslutninger [2] X1: Nettilslutning 1/L1, 2/L2, 3/L3 [3] X4: Tilslutning mellemkredskobling U Z /+U Z og PE-tilslutning [4] TERMINAL: Stik til betjeningsenhed DBG eller ekstraudstyr USS21A/USB11A [5] V1: Driftsdiode [6] Monteringsskrue A til tilslutningsenheden [7] X10: Elektronik-klemrække, aftagelig [8] X11: Elektronik-klemrække, aftagelig [9] X12: Elektronik-klemrække, aftagelig [10] Monteringsskrue B til tilslutningsenheden [11] Skrue til styrehovedets skærmklemme [12] PE-tilslutninger [13] X3: Tilslutning af bremsemodstand 8/+R, 9/ R og PE-tilslutning [14] X2: Motortilslutning 4/U, 5/V, 6/W [15] X15: Indgang til motorgiver (15-polet Sub-D-bøsning) [16] X14: Udgang til inkrementalgiverefterligning eller indgang til ekstern giver (15-polet Sub-D-stik) [17] Kun i MCH42A X30 til X33: INTERBUS-LLK-tilslutninger [18] Diagnosedioder INTERBUS-LLK [19] Tilslutningsenhed, aftagelig [20] Kun i MCH41A X30: PROFIBUS-DP-tilslutning (9-polet Sub-D-bøsning) Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 15

16 4 Installation Installationsanvisninger for grundapparat 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger for grundapparat Tilspændingsmomenter Anvend kun originale tilslutningselementer. Vær opmærksom på de tilladte tilspændingsmomenter for MOVIDRIVE -effektklemmer. Typestørrelse 1 0,6 Nm Typestørrelse 2 1,5 Nm Typestørrelse 3 3,5 Nm Typestørrelser 4 og 5 14 Nm Nm! Fig. 3: Vær opmærksom på tilspændingsmomenterne Signalklemmernes maks. tilladte tilspændingsmoment er 0,6 Nm AXX Mindste ventilationsafstand og monteringsposition For at opnå ordentlig køling skal der være 100 mm fri plads ovenover og nedenunder. Der er ikke behov for frirum til siden, omformerne må gerne stilles ved siden af hinanden. Ved typestørrelserne 4 og 5 må der inden for en afstand på 300 mm (11.81 in.) ikke monteres varmefølsomme komponenter over omformeren. Omformerne må kun monteres lodret. Montering liggende, skråt, på tværs eller på hovedet er ikke tilladt. 100 mm E Q E Q E Q E Q 100 mm Fig. 4: Min. ventilationsafstand og korrekt placering af omformerne 60136AXX 16 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

17 Installation Installationsanvisninger for grundapparat 4 Separate kabelkanaler Sikringer og fejlstrømsrelæ Anbring strømkabler og elektronikledninger i separate kabelkanaler. Installer sikringer i starten af nettilledning bag samleskinne-forgreningen ( tilslutningsdiagram grundapparat, effektdel og bremse). SEW-EURODRIVE anbefaler, at der ikke anvendes fejlstrømsrelæer. Hvis det alligevel er et krav, at der anvendes fejlstrømsrelæ (FI) som direkte eller indirekte afskærmning, skal følgende anvisning fra EN overholdes: ADVARSEL! Forkert type fejlstrømsrelæ monteret. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. MOVIDRIVE kan forårsage jævnstrøm i beskyttelseslederen. Anvendes der et fejlstrømsrelæ (FI) som beskyttelse mod direkte eller indirekte berøring, er det kun tilladt at anvende et fejlstrømsrelæ (FI) af type B på strømforsyningssiden af MOVIDRIVE. Net- og bremsekontaktorer Anvend kun kontaktorer i brugskategori AC-3 (EN ) som net- og bremsekontaktorer. ANVISNINGER Anvend ikke netkontaktor K11 ( kap. "Tilslutningsdiagram grundapparat") til tipdrift, men kun til til-/frakobling af omformeren. Til tipdrift anvendes kommandoerne "Frikobling/stop", "Højre/stop" eller "Venstre/stop". Overhold en min. frakoblingstid på 10 sek. for netkontaktor K11. Mere end fire omformere Med mere end fire omformere på en netkontaktor, der er konstrueret til sumstrømmen: Indskyd en 3-faset netdrosselventil for at begrænse indgangsstrømmen. PE-nettilslutning ( EN ) Nettilledning < 10 mm 2 : Træk en ekstra PE-leder med samme tværsnit som nettilledningen parallelt med beskyttelseslederen via separate klemmer eller anvend en kobberbeskyttelsesleder med et tværsnit på 10 mm 2. Nettilledning 10 mm 2 til 16 mm 2 : Træk en kobberbeskyttelsesleder med samme tværsnit som nettilledningen. Nettilledning 16 mm 2 til 35 mm 2 : Træk en kobberbeskyttelsesleder med et tværsnit på 16 mm 2. Nettilledning < 35 mm 2 : Træk en kobberbeskyttelsesleder med et tværsnit, der er det halve af nettilledningens. IT-net SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscodemålemetoden. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jordet stjernepunkt (IT-net). Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 17

18 4 Installation Installationsanvisninger for grundapparat Tværsnit Nettilledning: Tværsnit iht. indgangsmærkestrøm I net ved mærkelast. Motortilledning: Tværsnit iht. udgangsmærkestrøm I N. Elektronikledninger MCH: kun enkeltkore 0,20 til 1,5 mm 2 (AWG ) anvend en firkant-crimptang til 1,5 mm 2 (AWG16) Omformerudgang STOP! Hvis der tilsluttes kapacitive belastninger, kan det ødelægge MOVIDRIVE. Der må kun tilsluttes ohmske/induktive belastninger (motorer). Tilslut under ingen omstændigheder kapacitive belastninger. E Q 60135AXX Fig. 5: Der må kun tilsluttes ohmske/induktive belastninger, aldrig kapacitive belastninger Tilslutning af bremsemodstande Anvend to tætsnoede ledninger eller en 2-koret, afskærmet strømkabel. Tværsnit i overensstemmelse med omformerens udgangsmærkestrøm. Beskyt bremsemodstanden med et bimetalrelæ/termisk overbelastningsrelæ ( tilslutningsdiagram grundapparat, effektdel og bremse). Indstil brydestrømmen iht. bremsemodstandens tekniske data. SEW-EURODRIVE anbefaler at anvende et overstrømsrelæ i udløserklasse 10 eller 10A i henhold til EN Med bremsemodstande i serien BW...-T / BW...-P kan den integrerede temperaturkontakt/overstrømsrelæet tilsluttes med et 2-koret, afskærmet kabel i stedet for et bimetalrelæ. Monter bremsemodstandene i flad byggeform med den passende afskærmning. Montering af bremsemodstande BW... / BW..-T / BW...-P Tilladt montering: på vandrette flader på lodrette flader med klemmer forneden og hulplade foroven og forneden Ikke tilladt montering: På lodrette flader med klemmer foroven, til højre og til venstre. 18 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

19 Installation Installationsanvisninger for grundapparat 4 Drift af bremsemodstande Tilledningerne til bremsemodstandene fører under mærkedrift høj synkroniseret jævnspænding. ADVARSEL! Overfladen på bremsemodstandene bliver meget varm ved belastning med P N. Fare for forbrændinger og brand. Vælg et monteringssted. Normalt monteres bremsemodstande oven på kontaktskabet. Bremsemodstanden må ikke berøres. Binærindgange / binærudgange Binærindgangene er potentialadskilt ved hjælp af optokoblere. Binærudgange er kortslutningssikre og fremmedspændingssikre op til DC 30 V. Fremmedspænding > DC 30 V kan ødelægge binærudgangene. EMC-korrekt installation Anvend kun afskærmede styreledninger. Alle ledninger med undtagelse af nettilledningen skal være afskærmede. Som et alternativ til afskærmning kan motorkablet udstyres med en udgangsdroslen HD (ekstraudstyr) for at overholde grænseværdierne for støjemission. Ved anvendelse af afskærmede motorkabler, f.eks. specialmotorkabler fra SEW-EURODRIVE, skal de uafskærmede korer mellem afskærmningens underlag og omformerens tilslutningsklemme være så korte som muligt. Placer afskærmningen ad den korteste vej på stel med god fladekontakt. For at undgå jordledninger kan en afskærmningsende jordforbindes via en støjdæmpende kondensator (220 nf / 50 V). Ved dobbelt afskærmet ledning jordforbindes den udvendige afskærmning på omformersiden og den indvendige afskærmning i den anden ende AXX Fig. 6: Korrekt afskærmningstilslutning med metalspændebånd (skærmklemme) eller kablets skrueforbindelse Til afskærmning af ledningerne kan der også anvendes jordede kanaler eller metalrør. Før effekt- og styreledningerne, så de er adskilt fra hinanden. Jordforbind omformeren og alle ekstra apparater højfrekvensmæssigt korrekt (god metallisk fladekontakt mellem omformerkabinet og stel, f.eks. ulakeret monteringsplade i styreskabet). Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 19

20 4 Installation Installationsanvisninger for grundapparat BEMÆRK Dette er et produkt, som iht. IEC kun leveres i begrænset omfang. Produktet kan i beboelsesområder forårsage radiostøj. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for ejeren at indføre egnede forholdsregler. Udførlige anvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i publikationen "EMC in der Antriebstechnik" (EMC inden for drivteknikken) fra SEW-EURODRIVE. Netfilter Typestørrelse 1 og 2 har indbygget netfilter som standard. Med dette netfilter overholdes grænseværdiklasse A på netsiden. For at overholde grænseværdiklasse B skal der anvendes et netfilter NF (ekstraudstyr). Til typestørrelse 3 til 5 skal der anvendes netfilter NF (ekstraudstyr) til grænseværdiklasse A og B. Monter netfiltret i nærheden af omformeren, dog uden for mindsteventilationsafstanden for køling. Der må ikke kobles mellem netfilteret og MOVIDRIVE. Begræns ledningen mellem netfilter og omformer til et absolut minimum, dog maks. 400 mm. Det er tilstrækkeligt at anvende uafskærmede, snoede ledninger. Anvend ligeledes uafskærmede ledninger som nettilledning. Hvis der tilsluttes flere omformere til et netfilter, skal netfilteret enten monteres direkte ved kontaktskabets indgang eller umiddelbar i nærheden af omformeren. Netfilteret skal vælges afhængigt af de tilsluttede omformeres sumstrøm. EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission er ikke specificeret for spændingsnet uden jordet stjernepunkt (IT-net). Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset i IT-net. Støjudsendelse For at overholde grænseværdiklasse A og B anbefaler SEW-EURODRIVE følgende EMC-forholdsregler på udgangssiden: Afskærmet motorkabel Ekstraudstyr udgangsdrosselventil HD Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

21 Installation Installationsanvisninger for grundapparat 4 Udgangsdrosselventil HD... Monter udgangsdroslen i nærheden af omformeren, dog uden for mindsteventilationsafstanden for køling. Før alle motorkablets tre faser [1] sammen gennem udgangsdroslen. For at opnå en øget filtereffekt må PE-lederen ikke føres gennem udgangsdroslen! MOVIDRIVE PE U V W n=5 HD... [1] 60029AXX [1] Motorkabel Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 21

22 4 Installation Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface (MCH41A) 4.2 Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface (MCH41A) Stikplacering Tilslutning til PROFIBUS-nettet sker med et 9-polet Sub-D-stik i overensstemmelse med IEC ( følgende illustration). T-bus-forbindelsen skal etableres med et passende stik. 9-polet Sub-D-stik Snoede signalledninger! RxD/TxD-P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/100mA) DGND (M5V) Ledende, flad forbindelse mellem stikhus og afskærmning X30: 02893ADA Tilslutning af feltomformeren MOVIDRIVE compact til PROFIBUS-systemet sker normalt via en snoet, afskærmet totrådet ledning. Ved valg af busstik skal der tages hensyn til den maksimalt understøttede overførselshastighed. Tilslutning af den totrådede ledning til PROFIBUS-stikket sker via pin 3 (RxD/TxD-P) og pin 8 (RxD/TxD-N). Kommunikationen sker via disse to kontakter. RS485-signalerne RxD/TxD-P og RxD/TxD-N skal forbindes ens ved alle PROFIBUS-deltagere. Ellers kan der ikke kommunikeres via busmediet. Via pin 4 (CNTR-P) leverer PROFIBUSinterfacet et TTL-styresignal til en repeater eller en lysleder-adapter (reference = pin 9). 22 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

23 Installation Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface (MCH41A) 4 Afskærmning og buskabelføring PROFIBUS-interfacet understøtter RS485-transmissionsteknikken og forudsætter, at der som fysisk medium anvendes den ledningstype A iht. IEC 61158, der er specificeret for PROFIBUS, - en afskærmet, parvist snoet, totrådet ledning. En faglig korrekt afskærmning af buskablet dæmper de elektriske spredninger, der kan optræde i industrimiljøer. Med følgende foranstaltninger opnås optimale afskærmningsegenskaber: Spænd skruerne i stik, moduler og potentialeudligningsledninger fast med fingrene. Anvend kun stik med metalkabinet eller metalbelagt kabinet. Tilslut afskærmningen i stikket på den størst mulige flade. Anbring busledningens afskærmning på begge sider. Træk ikke signal- og buskablet parallelt med strømkablerne (motorledninger), men i separate kabelkanaler. I industrimiljøer skal der anvendes jordede kabelbakker af metal. Træk signalkablet og den tilhørende potentialudligning med en lille afstand til hinanden ad den kortest mulige vej. Undgå forlængelse af busledninger via stikforbindelse. Træk buskablerne langs de eksisterende stelflader. BEMÆRK Ved jordpotentialudsving kan der via den på begge sider tilsluttede og med jordpotentialet (PE) forbundne afskærmning flyde en udligningsstrøm. Sørg i så fald for tilstrækkelig potentialudligning iht. de gældende VDE-bestemmelser. Busafslutning ved MCH41A For at gøre det nemt at tage bussystemet i drift og reducere antallet af fejlkilder ved installation er MCH41A ikke udstyret med busafslutningsmodstande. Hvis omformeren sidder i starten eller slutningen af et PROFIBUS-segment, og hvis kun et PROFIBUS-kabel fører hen til omformeren, anvendes et stik med integreret busafslutningsmodstand. Ved dette PROFIBUS-stik tilsluttes busafslutningsmodstandene. Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 23

24 4 Installation Installationsanvisninger for PROFIBUS-DP-interface (MCH41A) Indstilling af stationsadresse på MCH41A PROFIBUS-stationsadressen indstilles med DIP-switches 1 til 8 (valens 2 0 til 2 6 ) under tilslutningsenheden ( kapitlet "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 38). MOVIDRIVE compact understøtter adresseområdet 0 til 125. Valens ON ekst. ON Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: Valens: reserveret, position OFF Fabriksindstilling: Adresse 4 Fig. 7: Indstilling af PROFIBUS-stationsadresse på MCH41A 05527ADA PROFIBUS-stationsadressen kan kun indstilles via DIP-switchene, når tilslutningsenheden er taget af. Dette sikrer, at adressen ikke kan ændres under driften. Ændringen virker først, når feltomformeren (net + DC 24 V OFF/ON) er blevet genstartet. Feltomformer viser den aktuelle stationsadresse i feltbus-monitorparameter P092 "Adresse feltbus" an (visning med DBG11B eller MOVITOOLS/SHELL). Eksempel: Indstilling af stationsadresse 17 Valens ON ekst. ON Valens: 1 x 1 = 1 Valens: 2 x 0 = 0 Valens: 4 x 0 = 0 Valens: 8 x 0 = 0 Valens: 16 x 0 = 16 Valens: 32 x 0 = 0 Valens: 64 x 0 = 0 reserveret, position OFF For eksempel: Indstil adresse 17. Fig. 8: Indstilling af stationsadresse ADA 24 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

25 Installation Installationsanvisninger INTERBUS-LLK-interface (MCH42A) Installationsanvisninger INTERBUS-LLK-interface (MCH42A) Busopkobling via lyslederkabel (LLK = lyslederkabel) Polymerfiber-kabel HCS-kabler Busopkoblingen sker via lyslederkabler. Der kan her anvendes både polymerfiber-kabel og HCS-kabel. Denne kabeltype anvendes til afstande op til maks. 70 m mellem to INTERBUSdeltagere. Afhængigt af anvendelsesområdet fås denne kabeltype i forskellige udførelser. Denne kabeltype udmærker sig ved at være enkel og økonomisk fordelagtig at montere. Denne kabeltype kan anvendes til afstande på op til 500 m, da der i sammenligning med polymerfiber optræder betydeligt mindre lysdæmpning. Buskablet skal være mindst 1 m langt. Til kortere strækninger skal der anvendes kabelbroer fra Phoenix Contact. BEMÆRK Yderligere oplysninger om korrekt trækning af lyslederkabler findes i installationsvejledningen for lyslederkabler fra Phoenix Contact (artikel-betegnelse IBS SYS FOC ASSEMBLY). Checkliste for installation af lyslederkabler Trækning af Den maksimale kabellængde må ikke overskrides lyslederkabler Overhold maks. tilladt bøjningsradius Klem eller bøj ikke lyslederkabler Overskrid ikke trækbelastningen ved trækningen Vikl kun lyslederkabler af med afvikleanordning Sikkerhedsforanst Beskyt mod trækbelastning og for lille bøjningsradius altninger til Træk uden løkker lyslederkabler Beskyt mod skarpe kanter Anvend specialkabeltyper ved trækning på specielle områder (f.eks. ved udlægning under jorden eller i nærheden af svejserobotter) Specialproduktion Afisoler den udvendige kappe og enkeltkore uden beskadigelse af lyslederkabler Fikser enkeltkoren i stikket (trækaflastning) Poler og monter stikkets forside iht. retningslinjerne Kalibrering af lyslederkabler Kontroller lysintensiteten under overholdelse af grænseværdierne (optisk diagnose med CMD-Tool eller lysleder-måleapparat) Tilslutning af lyslederstik Bestillingsdata Tilslutning af lyslederkablet til MOVIDRIVE compact MCH42A sker via såkaldte F-SMA-stik. Til den indgående og udgående fjernbus kræves to stik (sender og modtager). For at overholde den optimale bøjningsradius anbefale SEW-EURODRIVE, at der anvendes F-SMA-stik med knækbeskyttelse. F-SMA-stik (f.eks. firma Phoenix-Contact) Artikelbetegnelse F-SMA-stiksæt til polymerfiber-kabel (4 stk.) med knækbeskyttelse Betegnelse PSM-SET-FSMA/4-KT Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 25

26 4 Installation Installationsanvisninger INTERBUS-LLK-interface (MCH42A) Stikplacering INTERBUS-fjernbus med lyslederkabler Tilslutning Signal Retning Lyslederkablets korefarve X30 Lysleder Remote IN Modtagedata orange (OG) X31 (indgående fjernbus) Sendedata sort (BK) X32 Lysleder Remote OUT Modtagedata sort (BK) X33 (videreførende fjernbus) Sendedata orange (OG) OG BK BK OG X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 X10 X11 X OG BK X14 X15 L U CC BA RD TR FO1 FO2 X30 X31 X32 X33 Fig. 9: Lyslederens tilslutningsplacering 05208AXX Lyslederkablernes længde Anvend lyslederkabler med forskellig længde for at undgå, at lyslederkabler bøjer mere end tilladt. Se i den forbindelse længdeangivelserne på følgende illustration. X + 18 mm X X + 18 mm X Fig. 10: Forskellig længde på lyslederkablerne 50589BXX 26 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

27 Installation Installationsanvisninger INTERBUS-LLK-interface (MCH42A) 4 Indstilling af DIP-switches Procesdatalængde, PCP-længde og baudrate indstilles på de seks DIP-switches S1 til S6 på undersiden af tilslutningsenheden. STOP! DIP-switchene er kun tilgængelig, når tilslutningsenheden er afmonteret ( kapitlet "Afmontering af tilslutningsenhed" på side 38). Før tilslutningsenheden afmonteres, skal der slukkes for nettet og DC-24-V-hjælpespænding. Det sikrer, at DIP-switchenes indstilling ikke kan ændres under driften. ON ON X1 Fig. 11: DIP-switches S1 til S6 på undersiden af tilslutningsenheden 05216AXX ON MBaud 2 MBaud [1] [2] [3] Fig. 12: Indstilling af DIP-switches S1 til S AXX [1] Antal procesdata (1 til 6 PD), f.eks. 2 PD [2] Antal PCP-ord (1, 2 eller 4), f.eks. 2 PCP-ord [3] Baudrate (ON = 0,5 MBaud, OFF = 2 MBaud), f.eks. 2 MBaud Ved ikke tilladte indstillinger af DIP-switches viser feltomformeren ID-koden "Microprocessor not ready" (38 hex). Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 27

28 4 Installation Installationsanvisninger INTERBUS-LLK-interface (MCH42A) Indstilling af procesdata- og PCP-længde Mellem INTERBUS-interfacet og omformeren kan der maksimalt udveksles seks INTERBUS-dataord, som kan opdeles på procesdatakanalen og PCP-kanalen med DIP-switches S1 til S5. Som følge af begrænsningen til 6 dataord fås der indstillinger, som ikke kan afbildes på INTERBUS. I tilfælde af forkert indstilling viser omformeren ID-koden "Microprocessor not ready" (38 hex) og signalerer den forkerte indstilling ved at tænde den røde TR-diode. Nedenstående illustration viser rammebetingelserne for indstilling af procesdata- og PCP-længden. Principielt er der følgende begrænsninger: ON PD [1] ID: 03hex (3dez) Fig. 13: Indstillinger til drift af omformeren med 6 procesdata 05217AXX [1] PCP-indstillinger med S4 og S5 er ikke aktive. Procesdatalængde i ord PCP-længde ID-kode 6 PCP-indstilling ikke aktiv; 03hex (3dec) ingen PCP-kanaler kan benyttes Eksempler: ON ON ON PD 1PCP 4PD 2PCP 2PD 4PCP ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) Fig. 14: Eksempler på indstilling af PCP-længde og maksimal procesdatalængde 05218AXX PCP-længde Maks. procesdatalængde ID-kode 1 ord 5 ord E3 hex (227 dec) 2 ord 4 ord E0 hex (224 dec) 4 ord 2 ord E1 hex (225 dec) ved overskridelse af maks. længde eller indstilling 0 eller 7 PD 38 hex (56 dec) = "Microprocessor not ready" Alle ikke nævnte indstillinger resulterer i ID-koden "Microprocessor not ready". Omformeren meddeler derefter i parameter P090 "PD-konfiguration" = 0PD og markerer den forkerte indstilling med den røde TR-diode. 28 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

29 Installation UL-korrekt installation UL-korrekt installation Vær opmærksom på følgende henvisninger for UL-korrekt installation: Anvend kun kobberledninger med følgende termiske dimensioneringer som tilslutningskabler: MOVIDRIVE compact MCH4_A0015 til 0300: termisk dimensionering 60 C / 75 C MOVIDRIVE compact MCH4_A0370 til 0750: termisk dimensionering 75 C De tilladte tilspændingsmomenter for MOVIDRIVE compact-effektklemmer er: Typestørrelse 1 0,6 Nm Typestørrelse 2 1,5 Nm Typestørrelse 3 3,5 Nm Typestørrelser 4 og 5 14 Nm Feltomformere MOVIDRIVE compact er egnede til anvendelse sammen med spændingsnet med jordet stjernepunkt (TN- og TT-net), der kan levere en maks. netstrøm i henhold til de følgende skemaer, og som har en maks. spænding på AC 240 V for MOVIDRIVE compact MCH4_A...2_3 (AC 230 V-omformere) og AC 500 V for MOVIDRIVE compact MCH4_A...-5_3 (AC 400/500 V-omformere). Sikringernes effektdata må ikke overskride værdierne i skemaerne. 400/500-Vomformere MOVIDRIVE compact MCH4_A...5_3 Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 0015/0022/0030/0040 AC A AC 500 V AC 35 A / 600 V 0055/0075/0110 AC 5000 A AC 500 V AC 30 A / 600 V 0150/0220 AC 5000 A AC 500 V AC 175 A / 600 V 0300 AC 5000 A AC 500 V AC 225 A / 600 V 0370/0450 AC A AC 500 V AC 350 A / 600 V 0550/0750 AC A AC 500 V AC 500 A / 600 V 230-V-omformere MOVIDRIVE compact MCH4_A...2_3 Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 0015/0022/0037 AC 5000 A AC 240 V AC 30 A / 250 V 0055/0075 AC 5000 A AC 240 V AC 110 A / 250 V 0110 AC 5000 A AC 240 V AC 175 A / 250 V 0150 AC 5000 A AC 240 V AC 225 A / 250 V 0220/0300 AC A AC 240 V AC 350 A / 250 V STOP! Hvis følgende betingelser ikke overholdes, bortfalder UL-godkendelsen: Som ekstern DC-24-V-spændingskilde må der kun anvendes godkendte apparater med begrænset udgangsspænding (U maks = DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A). UL-godkendelsen gælder ikke for drift på spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net). Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 29

30 4 Installation Skærmklemme 4.5 Skærmklemme Afskærmningen til motor- og bremsetilledningen er let at montere ved hjælp af skærmklemmer på effektdelene. Læg afskærmningen og PE-lederen på som vist på illustrationerne. Skærmklemme til effektdel, typestørrelse 1 I MOVIDRIVE compact typestørrelse 1 medfølger der som standard en skærmklemme til effektdelen. Monter skærmklemmen sammen med omformerens monteringsskruer. [1] [2] Fig. 15: Monter effektdelens skærmklemme (MOVIDRIVE compact typestørrelse 1) 02012CXX [1] Skærmklemme [2] PE-tilslutning ( ) Skærmklemme til effektdel, typestørrelse 2 Til MOVIDRIVE compact typestørrelse 2 medfølger der som standard en skærmklemme til effektdelen med 2 monteringsskruer. Monter skærmklemmen med de to monteringsskruer. [1] [2] Fig. 16: Monter effektdelens skærmklemme (MOVIDRIVE compact typestørrelse 2) 59874AXX [1] Skærmklemme [2] PE-tilslutning ( ) 30 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

31 Installation Afskærmning Afskærmning FARE! Uafskærmede effekttilslutninger. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Installér afskærmningen i overensstemmelse med forskrifterne. Anvend aldrig omformeren uden afskærmning. Med monteret afskærmning opnår omformerne MOVIDRIVE compact typestørrelse 4 og 5 kapslingsklasse IP10 og kapslingsklasse IP00 uden afskærmning. Der medfølger som standard 2 afskærmninger med 8 monteringsskruer til MOVIDRIVE compact typestørrelse 4 og typestørrelse 5. Monter afskærmningen på de to kapper for effektdelens klemmer. [2] [1] [3] Fig. 17: Afskærmning til MOVIDRIVE compact typestørrelse 4 og AXX [1] Dækplade [2] Tilslutningsafskærmning [3] Afskærmningspanel Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 31

32 4 Installation Tilslutningsdiagram for grundapparat 4.7 Tilslutningsdiagram for grundapparat Tilslutning af effektdel og bremse L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 Beskyttelsesleder (skærm) U AC U AC U AC L1 L2 L3 Option netfilter NF... L1' L2' L3' K11 (AC-3) Mellemkredstilslutning * F14/F15 F14/F15 F14/F L1 L2 X1: L3 -U Z +U Z PE X4: K11 (AC-3) K11 (AC-3) K11 (AC-3) Effektdel DBØØ DBØØ DBØØ X2: X3: U V W +R -R PE 1 BMK DGND K12 (AC-3) Bremsestik DGND 1 BG 2 3 BGE 4 5 Fig. 18: Tilslutningsdiagram for effektdel og bremse K12 (AC-3) hvid rød blå CT/CV/DT/DV/D: frakobling på jævnstrømsog vekselstrømsiden DGND 1 BG 2 3 BGE 4 5 CT/CV, CM : frakobling på jævnstrøms- og vekselstrømssiden hvid rød blå CT/CV/DT/DV/D: frakobling på vekselstrømsiden M 3-faset Afsnit "Tilslutning Bremsemodstand BW... / BW..-T / BW...-P" 55310CDA * I typestørrelser 1 og 2 er der ikke nogen PE-tilslutning ud over nettilslutning- og motortilslutningsklemmerne (X1, X2). Anvend i stedet PE-klemmen ved siden af mellemkredstilslutningen. OBS! Følg altid driftsvejledningen for de anvendte motorer ved tilslutning af bremsen! STOP! Hvis bremseensretteren tilsluttes via nettilledningen, er bremsens funktion begrænset. Slut bremseensretteren til via en separat nettilledning. Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Anvend altid jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved alle hejseværksapplikationer, drivenheder, som kræver hurtig bremsereaktionstid og ved driftsmåderne CFC og SERVO. 32 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

33 Installation Tilslutningsdiagram for grundapparat 4 Bremseensretter i kontaktskab Ved montering af bremseensretteren i kontaktskabet trækkes forbindelsesledningerne mellem bremseensretter og bremse separat fra andre strømkabler. Fælles montering er kun tilladt, hvis strømkablerne er afskærmede. Tilslutning af bremsemodstand BW... / BW T /BW P Effektdel Effektdel Effektdel X3: X3: X3: +R -R PE +R -R PE +R -R PE F16 Virker på K11 BW P BW T F Virker på K11 RB1 T 2 Virker på K RB2 T 1 BW... Hvis hjælpekontakten udløses, skal K11 åbnes og DIØØ"/regulatorspærre" modtage et "0"-signal. Modstandskredsløbet må ikke afbrydes! Hvis den interne temperaturkontakt udløses, skal K11 åbnes og modtage et DIØØ"/regulatorspærre" ON "0"-signal. Modstandskredsen må ikke afbrydes! Hvis det eksterne bimetal-relæ (F16) udløses, skal K11 åbnes og modtage et DIØØ "regulatorspærre" ON "0"-signal. Modstandskredsen må ikke afbrydes! 59500ADA Bremsemodstand type Konstruktivt angivet Overbelastningsbeskyttelse Intern temperaturkontakt (..T) Eksternt bimetalrelæ (F16) BW Nødvendig BW T - En af de to optioner (intern temperaturkontakt/eksternt bimetalrelæ) er nødvendig. BW / BW Tilstrækkelig - Tilladt Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 33

34 4 Installation Tilslutningsdiagram for grundapparat MCH4_A: Tilslutningsdiagram til styrehovedet Ekstraudstyr Betjeningspanel Styrehoved 0 til 10 V*, +/-10 V, n1 0 til 20 ma, 4 til 20 ma n2(0 til 10 V)/TF-/TH-indgang* Referencepotentiale analogsignaler -10 V Systembus High Systembus Low Referencepotentiale binære signaler Systembus High Systembus Low X10: +10 V REF1 AI11 AI12 AI21 AGND REF2 SC11 SC12 DGND SC21 SC R11-10 V til +10 V 0(4) til 20 ma Overordnet styring Ekstraudstyr Serielt interface /regulatorspærre Højre/stop* Venstre/stop* Frikobling/stop* n11/n21* n12/n22* Reference X10: DIØØ...DIØ5 DC+24-V-udgang Referencepotentiale binære signaler X11: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND Binærindgang Binærudgange Reference binærudgange DGND Udgang inkrementalgiverkopi eller indgang ekstern giver Relækontakt / bremse Driftsklar* X14: Relæ lukker Relæ åbner Ingen funktion* DC+24-V-indgang Referencepotentiale binære signaler X12: DBØØ 1 DOØ1-C 2 DOØ1-NO 3 DOØ1-NC 4 DOØ2/AO1 5 VI24 DGND 6 7 DC 24 V K12 (AC-3) Indgang motorgiver PROFIBUS-DP tilslutning kun i MCH41A INTERBUS-LWL tilslutninger (F-SMA-stik) kun i MCH42A X15: X30: X31: LWL Remote IN modtagedata X31: LWL Remote IN sendedata X32: LWL Remote OUT modtagedata Systembus afslutningsmodstand Omskiftning I-signal<-> U-signal* Indstillinger PROFIBUS-DP kun i MCH41A Indstillinger INTERBUS kun i MCH42A ON OFF S12 S11 ON OFF S6 S5 S4 S3 S2 S1 AGND (referencepotentiale DC 10-V-analogsignaler) DGND (referencepotentiale DC 24-V-analogsignaler) Beskyttelsesleder (skærm) * Fabriksindstilling ** Hvis binærindgangene kobles med DC 24 V fra VO24, skal DCOM brokobles med DGND! X33: LWL Remote OUT sendedata Skærmklemme 59872ADA 34 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

35 Installation Tilslutningsdiagram for grundapparat 4 MCH41A (med PROFIBUS-DP) / MCH42A (med INTERBUS-lyslederkabel): SEW-EURODRIVE anbefaler, at disse omformere altid monteres med DC 24 V-forsyning til klemme X10:24 (VI24). Denne eksterne DC-24-V-spændingsforsyning skal kunne levere en konstant effekt på 50 W og en maksimal effekt (1 s) på 100 W. Analogindgangen AI21 (X10:4) kan enten anvendes som 10 V-spændingsindgang eller als TF/TH-indgang. Omkoblingen sker med parameter P120. DIP-switches S11, S12, 1 til 8 og S1 til S6 er kun tilgængelige, når tilslutningsenheden er afmonteret ( kapitlet "Afmontering af tilslutningsenhed"). Funktionen af DIP-switches 1 til 8 beskrives i kapitlerne "Indstilling af busafslutning til MCH41A" og "stationsadresse til MCH41A" på side 23 og side 24. Funktionen af DIP-switches S1 til S6 beskrives i kapitlet "Indstilling af DIP-switches". TF/TH-ledningen skal enten være afskærmet eller føres separat fra strømkabler (f.eks. motor- og bremsekabler) med mindst 0,2 m afstand. Hvis der anvendes hybridkabler til motor- og TF/TH-tilslutning, skal TF/TH-ledningen afskærmes separat. BEMÆRK TF kan sluttes til X15:6 og X15:14 eller X10:1 og X10:4! Hvis TF sluttes til X15, skal P530 sensortype 1 indstilles til "TF/TH". Hvis TF sluttes til X10, skal P120 AI2 driftsmåde indstilles til "TF/TH". Med P835 reaktion TF-meddelelse skal fejlreaktionen indstilles. Analogudgang AO1 Binærudgangen DOØ2 (X12:5) kan også anvendes som 0(4) til 20 ma analogudgang AO1 til MCH4_A. Omkoblingen sker med parametrene P621 "binærudgang DOØ2" og P642 "driftsmåde AO1". Funktion af X12:5 P621 "binærudgang DOØ2" P642 "driftsmåde AO1" Binær udgang DOØ2 Vælg INGEN FUNKTION = Vælg OFF Analogudgang AO1 = Vælg INGEN FUNKTION Vælg OFF Vælg INGEN FUNKTION Vælg OFF Ingen funktion = Vælg INGEN FUNKTION = Vælg OFF Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A 35

36 4 Installation Tilslutningsdiagram for grundapparat MCH4_A: Funktionsbeskrivelse af grundapparatets klemmer Klemme Funktion X1:1/2/3 X2:4/5/6 X3:8/9 X4: X10:1 X10:2/3 X10:4 X10:5 X10:6 X10:7/8 X10:9 X10:10/11 X11:1 X11:2 X11:3 X11:4 X11:5 X11:6 L1/L2/L3 (PE) U/V/W (PE) +R/-R (PE) +U Z /-U Z (PE) REF1 AI11/12 AI21 AGND REF2 SC11/SC12 DGND SC21/SC22 DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 Nettilslutning Motortilslutning Tilslutning af bremsemodstand Mellemkredstilslutning DC+10 V (maks. 3 ma) til setpunkt-potentiometer Setpunkt-indgang n1 (diff.-indgang eller indgang med AGND-referencepotentiale), signalform P11_ / S11 Enten setpunkt-indgang n2 (0 til 10 V) eller TF/TH-indgang, indstilling P120 Referencepotentiale for analogsignaler (REF1, REF2, AI..) DC 10 V (maks. 3 ma) til setpunkt-potentiometer Systembus High/Low, galvanisk forbundet med SC21/SC22 (X10:10/X10:11) Referencepotentiale systembus Systembus High/Low, galvanisk forbundet med SC11/SC12 (X10:7/X10:8) Binærindgang 1, fast konfigureret med "/Regulatorspærre" Binærindgang 2, fra fabrik "Højre/stop" Binærindgang 3, fra fabrik "Venstre stop" Binærindgang 4. fra fabrik "Frikobling/stop" Binærindgang 5, fra fabrik "n11/n21" Binærindgang 6. fra fabrik "n12/n22" Binærindgangene er potentialadskilt ved hjælp af optokoblere. Valgmuligheder for binærindgangene 2 til 6 (DIØ1 til DIØ5) Parametermenu P60_ X11:7 DCOM Reference for binærindgange DIØØ til DIØ5 (X11:1 til X11:6) Styring af binærindgange med DC +24 V-fremmedspænding: Forbindelse DCOM (X11:7) med fremmedspændingens referencepotentiale er påkrævet. uden jumper DCOM-DGND (X11:7-X11:9) potentialfrie binærindgange med jumper DCOM-DGND (X11:7-X11:9) potentialbundne binærindgange Omkobling af binærindgange med DC+24 V fra VO24 (X11:8) jumper DCOM-DGND påkrævet. X11:8 X11:9 X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12:6 X12:7 X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5/6 X14:7 X14:8 X14:9 X14:10 X14:11 X14:12 X14:13/14 X14:15 X15:1 X15:2 X15:3 X15:4 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X15:9 X15:10 X15:11 X15:12 X15:13 X15:14 X15:15 VO24 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2/AO1 VI24 DGND Indgang til ekstern giver eller Udgang til inkrementalgiverefterligning Indgang til motorgiver Hjælpespændingsudgang DC+24 V (maks. DC 200 ma) til eksterne kommandorelæer Referencepotentiale for binærsignaler Binærudgang 0, fast konfigureret med "/bremse", belastning maks. DC 150 ma (kortslutningssikker, returstrømssikker til DC 30 V) Fælles kontakt binærudgang 1, fra fabrik på "Driftsklar" Sluttekontakt binærudgang 1, belastning af relækontakterne maks. DC 30 V og DC 0,8 A Brydekontakt binærudgang 1 Binærudgang 2, fra fabrik på "Ingen funktion", belastning maks. DC 50 ma (kortslutningssikker, returstrømssikker til DC 30 V) kan også anvendes som analogudgang AO1, omkobling med P621 og P642 Valgmuligheder for binærudgangene 1 og 2 (DIØ1og DIØ2) Parametermenu P62_ Der må ikke tilføres fremmedspænding til binærudgangene DBØØ (X12:1) og DOØ2/AO1 (X12:5)! Indgang DC+24 V-spændingsforsyning (hjælpespænding, apparatdiagnose ved netudfald) Referencepotentiale for binærsignaler Signal spor A (K1) Signal spor B (K2) Signal spor C (K0) DATA+ reserveret Omkobling Referencepotentiale DGND Signal spor A (K1) Signal spor B (K2) Signal spor C (K0) DATAreserveret DC+12 V (maks. DC 180 ma) Signal spor A (K1) Signal spor B (K2) Signal spor C (K0) DATA+ reserveret TF2 reserveret Referencepotentiale DGND Signal spor A (K1) Signal spor B (K2) Signal spor C (K0) DATAreserveret TF2 DC+12 V (maks. DC 180 ma) Følgende giver skal tilsluttes som ekstern giver: Hiperface-giver type AS1H, ES1H eller AV1H sin/cos-giver type ES1S, ES2S eller EV1S 5 V-TTL-giver med DC-24-V-spændingsforsyning type ES1R, ES2R eller EV1R 5 V-TTL-giver med DC-5-V-spændingsforsyning type ES1T, ES2T eller EV1T via ekstraudstyr DWI11A Hvis X14: anvendes som udgang for inkrementalgiverefterligning, skal omkoblingen (X14:7) brokobles med DGND (X14:8). DC-12-V-forsyningen fra X14 og X15 er tilstrækkelig som DC-24-V-forsyning for SEW-giverne. Følgende giver må tilsluttes: Hiperface-giver type AS1H eller ES1H sin/cos-giver type ES1S, ES2S eller EV1S 5 V-TTL-giver med DC-24-V-spændingsforsyning type ES1R, ES2R eller EV1R 5 V-TTL-giver med DC-5-V-spændingsforsyning type ES1T, ES2T eller EV1T via ekstraudstyr DWI11A DC-12-V-forsyningen fra X14 og X15 er tilstrækkelig som DC 24-V-forsyning for SEW-giverne. S1 til S6 DIP-switches til INTERBUS-indstillinger kapitlet "Indstilling af DIP-switches" (side 27) S11: S12: TERMINAL Omkobling af I-signal DC (0(4) til 20 ma) U-signal DC (-10 V V, V), fra fabrik på U-signal Til- eller frakobling af systembus-afslutningsmodstand, frakoblet fra fabrikken. Stik til ekstraudstyr DBG11B eller ekstraudstyr USS21A / USB11A 36 Driftsvejledning Feltomformer MOVIDRIVE compact MCH4_A

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Driftsvejledning. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Udgave 11/ / DA

Driftsvejledning. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Udgave 11/ / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Udgave 11/2006 11535083 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/ / DA D riftsvejledning

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/ / DA D riftsvejledning Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/2006 11483490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

MOVITRAC 31C Frekvensomformer

MOVITRAC 31C Frekvensomformer T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/2000 08/198/96 1050 9720 / 072000 C U L U L Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko,

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed Udgave 3/27 11586281 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel Udgave 03/2000 Manual 09187286 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Egenskaber for option DFI21... 6 2 Monterings- /

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/25 11313595 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere