G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t"

Transkript

1 G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende dagsorden: Formanden, Preben Skovbjerg bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent. John Jantzen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag til nærværende referat. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab. Revisor Bøje Petersen gennemgik regnskabet, der herefter blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 4. Eventuelle forslag. Preben Skovbjerg gennemgik det af bestyrelsen fremsatte forslag om etablering af bredbåndsanlæg i Frugtvangen. Det udsendte forslag med angivelse af anlæggets muligheder, etablering og finansiering vedhæftes som bilag til nærværende referat. For så vidt angik anlægsomkostning og finansiering præciserede Preben Skovbjerg, at der var tale om maksimal priser, idet der endnu alene var indhentet 1 tilbud på etablering, ligesom finansieringsomkostningerne tilsyneladende blev mindre end forventet. Antenneforeningen var i færd med at indhente tilbud hos alternative pengeinstitutter. Preben Skovbjerg gennemgik endvidere 3 eksempler, der viste besparelser for brugere af den påtænkte bredbåndsløsning. Det blev på ny præciseret, at der var tale om beregninger på baggrund af de nu kendte forudsætninger, ligesom det blev præciseret, at en etablering ville medføre en merudgift for de beboere, der ikke anvendte anlægget, men fortsat anvendte sin egen teleoperatør og nuværende ledningsnet. Eksempel 1 Har i dag telefoni og bredbånd Nuværende omkostninger pr. måned: Abonnement pr. måned til Tele === Fremtidige omkostninger pr måned: Abonnement pr. måned 185 Månedlig driftsudgift, opkræves som kontingent 18 Ydelse på lån, år Skattefordel, anslået ===

2 Eksempel 2 Kun telefon, ingen bredbånd Nuværende omkostning pr. måned: Abonnement pr. måned til Tele2 108 === Fremtidige omkostninger pr. måned: Abonnement pr. måned 35 Månedlig driftsudgift, opkræves som kontingent 18 Ydelse på lån, år Skattefordel, anslået ==== Eksempel 3 Internet via telefon i dag, skifter til bredbånd inkl. telefoni Nuværende omkostning pr. måned: Abonnement pr. måned til Tele2 108 Internetforbrug (beregnet som et gennemsnit) ==== Fremtidige omkostninger pr. måned: Abonnement pr. måned 185 Månedlig driftsudgift, opkræves som kontingent 18 Ydelse på lån, år Skattefordel, anslået ==== Der blev herefter rejst en række spørgsmål til forslaget af såvel økonomisk som teknisk art. For så vidt angår det økonomiske blev det på ny præciseret, at alle ville få en omkostning på ca. 138,00 månedligt, uanset om anlægget blev anvendt af den pågældende eller ej. Det var således alene, de der anvendte anlægget, der ville kunne opnå besparelser. Spørgsmålet om arbejdsgiver betalt telefon og bredbåndsløsning måtte løses individuelt, men hverken formand eller revisor så dette som et egentlig problem. For så vidt angik det tekniske anførte Preben Skovbjerg på forespørgsel fra salen, at der ville blive anlagt en ring af lyslederkabel på ejerforeningens areal, med forbindelse til et krydsfelt i hver ejendomsblok, hvorfra der ville blive trukket 2 PDS-kabler til hver lejlighed, 1 til telefoni og 1 til transport af data. Anlægget ville være fremtidssikret i en sådan grad, at der ikke skulle foretages væsentlige ændringer i en lang årrække. Anlægget ville endvidere være sikret mod indgreb idet krydsfelter og tilgængelige installationer ville blive aflåst, og driften ville ske i henhold til gældende lovgivning, hvilket vil give en større sikkerhed end det nuværende anlæg giver brugerne. 2

3 Søren Lydolph, lejlighed nr. 243, tilkendegav at der var tale om et godt forslag, der var fremtidssikret teknologisk og som i øvrigt kunne udvides med dørtelefoni. I den forbindelse bemærkede Søren Lydolph, at de eksisterende dørtelefoner var slidte og stod for udskiftning indenfor få år. Det var endvidere Søren Lydolphs opfattelse, at et godt kommunikationsanlæg som det forslåede ville være et godt salgsargument for de, der skulle sælge ejerlejligheder. Det nye anlæg ville endvidere afføde, at Frugtvangen kunne kræve nedtagelse af samtlige opstillede paraboler og hindre opsætning af yderligere paraboler, idet alle kanaler kunne tilbydes i det nye anlæg. Sven K. Andersen, lejlighed nr. 131, anbefalede endvidere forslaget, idet han anførte, at Frugtvangen herefter ville være i besiddelse af den mest moderne teknologi i hele Ledøje- Smørum kommune. Aase Ringberg, lejlighed nr. 116, var imod forslaget og forespurgte om man ikke havde tænkt på et samarbejde, og en eventuelt tilslutning til det anlæg Ballerup kommune udarbejdede på Søndergårdsaleralet. Aase Ringberg ønskede endvidere oplyst, hvor lang tid et gravearbejde ville tage. Preben Skovbjerg tilkendegav, at antenneforeningen havde drøftet spørgsmålet med projektlederen for Søndergårdsarealet, men havde til sin overraskelse noteret sig, at man i dette nye areal anvendte en allerede forældet teknologi, ligesom han havde måttet notere sig, at Ballerup kommune ikke ønskede et samarbejde. Nødvendigt gravearbejde var af tilbudsgiveren anslået til at vare 3 til 4 måneder. Fru Salee, lejlighed nr. 262, tilkendegav, at hun ikke kunne tilslutte sig forslaget, da hun ikke mente forslaget var tilstrækkeligt præciseret for så vidt angik anlægsomkostning og ville afføde en ekstra omkostning til de beboere, der ikke ønske at anvende det, men ønskede at beholde sin nuværende teleudbyder og telefon. Fru Salee stillede endvidere spørgsmål om sikkerheden omkring krydsfeltet og mente i øvrigt, at spørgsmålet var så væsentligt at det burde ud til urafstemning. Preben Skovbjerg præciserede, at krydsfeltet ville blive aflåst og John Jantzen tilkendegav at der var fremsat et forslag på dagsordenen, der ville blive bragt til afstemning i henhold til vedtægterne. Sten Sørensen, lejlighed 113, tilkendegav, at han trods ansættelse i et konkurrerende selskab og nogle spørgsmål, der kunne lyde kritiske, ville anbefale generalforsamlingen at stemme ja til forslaget nu, idet der var tale om et godt forslag, der meget vel kunne blive dyrere om et par år. Forslaget blev herefter bragt til afstemning 66 stemte for forslaget, 12 stemte imod og 3 undlod at stemme. Forslaget var herefter vedtaget. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mikael Engsig var på valg. Mikael Engsig modtog ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Carl Linnet, Blommevangen 4, som nyt bestyrelsesmedlem. Der var ingen modkandidater og Carl Linnet blev valgt. 3

4 6. Valg af bestyrelsessuppleant: Steen Hansen var på valg. Christian Andersen, lejlighed nr. 15, tilkendegav, at han modtog valg som bestyrelsessuppleant. Da Steen Hansen herefter ikke stillede op til valg, blev Christian Andersen valgt uden modkandidater. 7. Eventuelt: Ingen ønskede ordet. Generalforsamlingen blev hævet kl Som dirigent: John Jantzen Som referent: Margit Jantzen Bemærk: Den i ovenstående referat beskreven løsning er ikke den, der rent faktisk realiseres. Læs bilaget Nu går vi i gang med at etablere bredbånd i Frugtvangen for en beskrivelse af den realiserede løsning. 4

5 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon oktober 2003 Generalforsamling 30. april 2003 bilag til dagsordenens pkt. 4: Forslag om etablering af bredbåndsanlæg i Frugtvangen Bestyrelsen foreslår, at der etableres bredbåndsanlæg til telefoni, datakommunikation og modtagelse af radio- og tv. Ved udarbejdelsen af forslaget har det været bestyrelsen magtpåliggende, at det nye anlæg rummer tilbud af interesse for alle er helt eller delvist selvfinansierende er godt sikret mod forældelse. Og vi mener, at det er lykkedes os at finde en løsning, der til fulde indfrier disse krav. Anlægget giver fra starten mulighed for telefoni og datakommunikation (internet) og vil hurtigst muligt derefter også blive taget i anvendelse til distribution af radio- og tv-signaler. Et moderne bredbånds-anlæg vil være med til at gøre bebyggelsen mere attraktiv og dermed slå igennem på boligernes handelspris, for det bliver mere og mere almindeligt, at købere stiller krav om, at boligen skal være udstyret med bredbånd. Men med det nye anlæg vil Frugtvangen ikke alene leve op til fremtidens krav allerede fra første dag vil vi alle få glæde af det. Anlægget foreslås finansieret gennem optagelse af lån på ca. 3 mio. kr., der afvikles over 10 år, idet ydelserne opkræves over det månedlige kontingent til Antenneforeningen. Den enkelte ejer skal altså ikke ud at låne pengene. Finansieringen er tilrettelagt, så den månedlige ydelse på lånet dækkes gennem de besparelser, den enkelte husstand kan opnå ved at benytte sig af det tilknyttede tilbud om telefoni og bredbånd. I det følgende gennemgås de faciliteter, det nye anlæg byder på, derefter gennemgår vi kort økonomien og til sidst ser vi på den tekniske side. En detaljeret gennemgang af økonomien i projektet beskrives i særskilt rapport fra vores revisor, der vil blive omdelt ca. en uge inden generalforsamlingen og gennemgået på generalforsamlingen. For god ordens skyld skal nævnes, at bestyrelsens forslag er baseret på tilbud på etablering af det fysiske net fra firmaet Flextronic og levering af telefoni og bredbånd fra firmaet Cirque. På grundlag af disse tilbud har vi sammen med foreningens revisor udarbejdet en finansieringsmodel og indhentet lånetilbud mv. Efter en vedtagelse af forslaget på generalforsamlingen vil der blive indhentet alternative tilbud med henblik på om muligt at opnå bedre priser. I den forbindelse kan der opstå mindre justeringer i forhold til den detaljerede beskrivelse af faciliteterne. Side 1 af 4

6 Mange har internet alle har telefon I dagens Danmark har procent adgang til internet, mens alle har telefon. Derfor har bestyrelsen lagt vægt på, at løsningen fra starten omfatter et tilbud om billig telefoni, så alle beboere kan høste fordele af det nye anlæg. Og det må siges at være lykkedes. Telefoni Med det nye anlæg kan vi tilbyde et telefonabonnement til 35 kr. pr. måned, hvilket er mindre end en tredjedel af, hvad TDC skal have for et abonnement. Dertil kommer, at en lang række ekstra services som f.eks. Vis nummer, Viderestilling og Banke på er gratis at benytte i vores løsning. Minutpriserne for at bruge telefonen hører også til i den lave ende, idet de er identiske med dem, TELE2 tilbyder. Det er værd at bemærke, at man kan benytte sine nuværende, analoge telefoner, da der er tale om helt almindelig telefoni. Vi får simpelthen vores egen lille central (en såkaldt node), der så forbindes til Tele2 s net. Det er også muligt at beholde nuværende telefonnummer mod betaling af et gebyr én gang for alle. Og de første tre måneder er der ingen oprettelsesafgift. Derefter koster oprettelse 250 kr. så det er om at gå med straks fra begyndelsen. Vil du også have internet-adgang, er der flere fordele. Bredbånd Med det nye anlæg kan vi tilbyde internetadgang med fri trafik for 185 kr. pr. måned en pris, der også inkluderer telefonabonnementet. Det er mindre end 40% af, hvad den billigste ADSL (256/128) inkl. telefonabonnement koster hos TDC. I vores bredbånds-tilbud indgår 5 adresser og 10 MB plads på et webhotel, så familiens medlemmer kan få egne -adresser, og der er mulighed for at lave egen hjemmeside. Er der ønske om at køre egen server, kan en fast IP-adresse fås for 10 kr. om måneden. De første tre måneder er der ingen oprettelsesafgift. Derefter koster oprettelse 250 kr. Radio og tv Den foreslåede løsning omfatter ikke fra starten distribution af radio og tv. Men i vores finansieringsplan har vi indregnet et beløb til at gøre anlægget i stand til at distribuere radio- og tv. Med en kapacitet på 100 Mbit/s pr. lejlighed i det nye net, kan vi transmittere levende billeder i fuld skærmstørrelse, i 16:9 format og i DVD-kvalitet. Og vi vil uden problemer kunne levere forskellige programmer til alle husstandens forskellige tv-apparater og videooptagere. Som ved andre digitale løsninger, skal man bruge en såkaldt set-top-boks for kunne se billederne på sit tv-apparat. Derfor kunne man forestille sig, at vi laver en glidende overgang. Altså at vi bruger det eksisterende antenneanlæg til distribution af must-carry kanalerne (og måske de svenske), mens betalingskanalerne flyttes over på det nye anlæg ad én eller flere gange. Tilsvarende vil nye betalingskanaler kun blive tilbudt på det nye net. På den måde kan vi sikre, at tv-entusiaster kan få lige så mange kanaler, som de vil betale for, mens andre kan nøjes med et begrænset udvalg. Og på samme tid kan vi indfri tidligere udtrykte ønsker om at vente lidt med en total digitalisering. Teknisk set ville det være muligt at omlægge distributionen af radio og tv allerede nu. Men det er bestyrelsens vurdering, at der vil være hensigtsmæssigt at vente lidt endnu og bruge ti

7 den på at undersøge og overveje, hvilken teknologi vi skal basere os på. Vi er allerede i forhandlinger med potentielle leverandører af de nødvendige encodere og servere. Ikke gratis men selvfinansierende Det foreslås, at anlægget finansieres over en årrække, så vi på den måde sikrer, at anlægget betales af dem, der i de kommende år rent faktisk har gavn og fornøjelse af det. Ved tilrettelæggelsen af finansieringen har vi taget udgangspunkt i, at Ejerforeningen og Antenneforeningen har samme medlemskreds. Det er derfor aftalt med Ejerforeningens bestyrelse, at Antenneforeningen i forhandlingerne med långivere søger at drage fordel af, at Ejerforeningen til stadighed har en vis overskudslikviditet. Der er tale om en investering på ca. 3 mio. kr., der foreslås finansieret over 10 år. Med en beregnet rente på 6,7 procent giver det en månedlig ydelse på ca. 125 kr. pr. husstand. Ud over anlægsinvesteringen vil der være driftsomkostninger svarende til et beløb på ca. 20 kr. pr. husstand. Dette beløb vil også blive omkrævet over det månedlige kontingent. Set i lyset af de besparelser, der kan opnås ved at tegne abonnement på kombineret telefoni og bredbånd eller telefoni alene, kan man sige, at det nye anlæg er helt eller delvist selvfinansierende. En løsning der er godt sikret mod forældelse (for de teknisk interesserede) For de mere teknisk interesserede følger her en beskrivelse af anlægget, der reelt består af to netværk, nemlig ét til telefoni og ét til data (radio- og tv regnes også som data). Telefoni - Et centralt sted i bebyggelsen opstilles en telefoncentral (en Nokia Ekcos node) med kort for tilslutning af op til 319 analoge telefonlinier. Skulle vi få brug for flere linier, er der plads til at udvide med yderligere et kort. Centralen forbindes til omverdenen gennem et DX-kort for tilslutning af 2 x 2 Mbit-forbindelser. Til dette kort sluttes en ISDN30 linie, der om nødvendigt kan suppleres med yderligere én. Centralen tilsluttes et nødstrømsanlæg, der sikrer en times drift ved en strømafbrydelse. Fra centralen trækkes et såkaldt 30/100 pars multikabel af typen vaselinekabel til et krydsfelt i hver af de 12 blokke, hvor det afsluttes i et telepatch-panel. Fra krydsfeltet trækkes et pdskabel til hver lejlighed, hvor det afsluttes i et dobbelt vægudtag. Der tales og skrives for tiden meget om IP-telefoni, hvor telefoni og data kører side om side i de samme kabler. Men vi har valgt en løsning med traditionel, analog telefoni, fordi man så kan bruge sine eksisterende telefoner. Og det anser vi for vigtigt ikke mindst fordi de specielle IP-telefoner i øjeblikket koster omkring et par tusinde kroner stykket. Det lokale data-net Data-netværket bygges som en såkaldt stjerne-topologi. Fra et hovedkrydsfelt trækkes multi-mode fiber-kabler (50/125) til underkrydsfelter i hver blok. Der tilsluttes to fiber-ledere i hvert underkrydsfelt, og med en hastighed på 1 gigabit fuld dublex udgør disse fibre backbone-nettet. I hovedkrydsfeltet placeres en 3Com-switch af typen Superstack 3 Switch 4900 SX med gigaexpansion. Fra underkrydsfelterne trækkes et pds-kabel til hver lejlighed, hvor det afsluttes i det tidligere omtalte dobbelte vægudtag. Pds-kablerne er af kategori 5 E, der tillader en hastighed på op til 1 gigabit. I første omgang har vi dog dimensioneret nettet til 100 Mbit pr. lejlighed, idet der i underkrydsfelterne anvendes 3Com switche af typen 4400 med 24 eller 48 porte. 3Com switchene er valgt fordi de er såkaldte layer 3 switche, der kan route mellem forskellige virtuelle lokalnet (VLAN). De kan også sortere og prioritere trafikken, og så kan de hånd

8 tere såvel multicast som unicast faciliteter, vi skal bruge, når vi skal til at transmittere billeder og lyd på nettet. Som det ses, har vi lagt vægt på stor kapacitet i anlægget. Fra starten er der en båndbredde på 100 Mbit til hver lejlighed. Der er lagt ekstra fibre mellem blokkene, så vi kan opgradere ved blot at sætte en (eller flere) ekstra switche ind i krydsfelterne. Desuden lægger vi i forbindelse med nedgravning af kablerne trækrør, så vi nemt kan trække flere kabler. Tilsvarende monteres pds-kablerne til de enkelte lejligheder i kabelbakker, så de nemt kan udskiftes til fiberkabler, hvis det skulle blive nødvendigt. Forbindelsen til omverdenen Forbindelsen til omverden etableres som en trådløs forbindelse det gælder såvel data som telefoni. I første omgang får vi en 10 Mbit-forbindelse, der umiddelbart kan opgraderes til 34 Mbit. Den trådløse forbindelse kan ultimativt opgraderes til 622 Mbit

9 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum 6. oktober 2003 Nu går vi i gang med at etablere bredbånd i Frugtvangen Som meddelt på info-kanalen har vi nu indgået kontrakt med firmaet Comx Networks om etablering af det bredbåndsanlæg, der blev vedtaget på Antenneforeningens generalforsamling ultimo april. Det har taget lang tid, at nå så langt. Men der skal ikke være tvivl om, at den løsning, vi nu får, har været værd at vente på. Det er teknisk set en bedre og mere moderne løsning, end den vi præsenterede i april. Det er en løsning, der er billigere i drift for såvel foreningen som den enkelte beboer/abonnent. Og det er en løsning, der holder sig fint inden for det besluttede anlægsbudget. Comx Networks går i gang med det samme, og arbejdet afsluttes inden jul. Arbejdet med at lægge fiber-kabler mellem blokkene vil således foregå i perioden 3. oktober til sidst på måneden, hvorefter arbejdet med at føre kablerne ind i de enkelte lejligheder begynder. Der vil løbende blive givet mere detaljeret information om tidsplanen. Grave-arbejdet mellem blokkene søges begrænset, idet rør til kabler så vidt muligt skydes frem under jorden. I det omfang, der skal graves, vil huller som hovedregel blive lukket samme dag, som de graves. I uge 42 fra 13. til 17. oktober arbejdes der på antennemasten, og den grønne container ved masten udskiftes med et lidt større hus. Det betyder, at vi i den uge må klare os med et begrænset udbud af tv-kanaler formentlig alene DR 1 og TV2. Hold øje med info-kanalen for mere information om dette. I bestyrelsen er vi helt på det rene med, at vi har været karrige med informationen om dette projekt de seneste måneder. Vi har imidlertid ikke fundet det hensigtsmæssigt at informere detaljeret, mens vi forhandlede med potentielle leverandører. Men dette informationsbrev skal ses som første skridt tilbage mod tidligere tiders informationsniveau. Beskrivelse af løsningen Overordnet set ligner løsningen den, der blev beskrevet på generalforsamlingen. Der trækkes fiber-kabler mellem blokkene, og fra en punkt i den enkelte blok trækkes kobber-kabler (pds) til de enkelte lejligheder. Men hvor vi tidligere planlagde at trække to kabler til hver lejlighed, kan vi nu nøjes med ét, fordi telefoni og data kan køre på samme kabel (IP-telefoni). I hver lejlighed opsættes en lille boks en såkaldt NT-boks på væggen. Denne boks har stik til tilslutning af to almindelige (analoge) telefoner og fire porte til tilslutning af pc er, set-topbokse eller andet dataudstyr. I løsningen, der blev præsenteret på generalforsamlingen var der tale om en forbindelse til serviceleverandøren via en ISDN30 forbindelse til telefoni og en dataforbindelse på 8-10 Mbit/s. I den løsning, der nu realiseres, får vi en 155 Mbit/s trådløs forbindelse til vores ser- Side 1 af 6

10 viceleverandør. Denne forbindelse bruges så til såvel telefoni som data (internet) og senere til TV og video. Vi har givet Comx Networks eneret på at levere services de første 36 måneder, mod at de betaler oprettelse og drift af forbindelsen. Vi har dog sikret os, at vi kan komme ud af aftalen før på fornuftige vilkår. På samme vis har vi sikret os, at vi kan vælge alternative leverandører af f.eks. tv-programmer og video, hvis ikke Comx Networks kan levere den rigtige kvalitet til den rigtige pris. Og naturligvis kan vi selv levere services ind i vores netværk. Som nogen husker, har vi jo ønsket selv at tage tv-signalerne ned og ved hjælp af eget udstyr streame dem ud i anlægget. Teknologien er imidlertid ikke så moden, at vi tør investere i det nødvendige maskineri. Derfor vil vi indledningsvis tilbyde, at man kan købe tv-programmer fra Comx Networks som supplement til det, vi leverer via det eksisterende antenneanlæg. Senere må vi så vurdere, om vi skal holde fast i den oprindelige plan. Oversigt over tjenester Telefoni Ved oprettelse af abonnement hos Comx Networks kan man vælge at få et nyt telefonnummer, eller man kan flytte det nuværende telefonnummer med. Det koster ikke noget at få flyttet sit eksisterende telefonnummer, hvis det gøres i forbindelse med installationen. Ved senere oprettelse af abonnement koster en flytning af eksisterende telefonnummer mellem kr. afhængigt af udbyderen, hvorfra nummeret flyttes. Selve oprettelsen af abonnement koster ikke noget. Der kan genbruges almindelige analoge telefoner eller trådløse telefoner m.m., og der kan oprettes to uafhængige telefonforbindelser med hver deres nummer og betaler. F.eks. kan børnene have deres eget nummer, og ens arbejdsgiver kan registreres som betaler af et abonnement. Der er i abonnementet inkluderet en række services så som telefonsvarer, viderestilling, vis nummer, vækning, banke på og web klient, hvorfra alle services kan styres. Minutpriserne er nogle af landets laveste, således koster nationale samtaler 16 øre pr. minut i dagtimerne og 8 øre pr. minut efter kl. 19:30 på hverdage og hele søndagen. Der er ingen minut-takst for opkald til andre beboere i Frugtvangen, men der betales en opkaldsafgift på 12 øre pr. opkald, som dækker den lovpligtige logning af data mv. Opkaldsafgiften for øvrige samtaler er 22 øre pr. opkald. Hvis nogen har lyst til at bruge IP-telefoner, er det også muligt. Abonnementspris er kr. 35,- pr. måned inklusiv moms. Internet Med et internet-abonnement er man på nettet 24 timer i døgnet, alle årets dage uden nogen form for begrænsning vel at mærke med en hastighed, der kan mærkes. Comx Networks leverer en forbindelse, der opleves som minimum en ADSL forbindelse hos TDC på 256/256 kbit/s til hver lejlighed. Under normale forhold vil hastigheden på forbindelsen ligge væsentligt højere. Samtidig får man 3 adresser og 10MB plads til egen hjemmeside. Og naturligvis får man adgang til foreningens interne netværk, der er baseret på Gigabit fiber forbindelse og 100Mbp/s fuldt switchet Quality Of Service netværk til den enkelte brugers lejlighed. Det åbner mulighederne for spil, video og anden underholdning via lokalnettet. Side 2 af 6

11 Der dedikeres en offentlig IP adresse til hver enkelt brugers NT-boks (tilslutningspunktet i lejligheden). Desuden er der mulighed for, at den enkelte beboer kan købe ekstra dedikeret båndbredde i størrelsesordenen fra 256 Kbit/s til 10 Mbit/s. For at kunne gøre brug af denne tjeneste, skal man være superbruger. Det betyder en ekstra betaling på 18 kr. pr. måned inklusiv moms. Oprettelse er gratis. Comx Networks garanterer at hastigheden er i top, den enkelte bruger kan prøve 8 dage gratis, hvis han/hun er i tvivl. Abonnementsprisen er kr. 110,- pr. måned inklusiv moms. Hvis nogen har brug for større båndbredde, kan det også lade sig gøre, jf. nedenfor. Firewall Når en PC er forbundet til et lokalnet/internettet via en bredbåndsløsning er der stor risiko for at hackere og andre ubudne gæster finder vej. Masser af forholdsvis ukontrollerede datastrømme kan frit løbe rundt i det fælles lokalnet. Comx Networks tilbyder derfor en kraftig personlig firewall, som giver brugeren fuld sikkerhed for, at ingen kan hacke computeren. Denne funktion er med i prisen ved samtidig oprettelse af internetforbindelse. Der er mulighed for at udvide abonnementet, så man som bruger selv kan konfigurere sin firewall og samtidig benytte den som router. Abonnementet kaldes superbruger. Abonnementspris for superbruger kun kr. 18,- pr. måned inklusiv moms. Egen hjemmeside Du har mulighed for at lave din egen hjemmeside ved hjælp af CXWEB. Det er et såkaldt Content Management System, der bruges til design og online redigering af internetsider. Systemet er med i prisen, når du tegner et internet-abonnement, og gør det hurtigt og nemt at opbygge og vedligeholde en personlig hjemmeside, hvor det at rette tekster, lave tabeller, indsætte familiens billedarkiv, oprette nye sider pludselig bliver en leg. Der er også mulighed for at udgive PDF, Word-filer eller andre dokumenter, som de besøgende på siden kan downloade. Det hele er bygget op omkring et brugervenligt menusystem, som kan udbygges løbende og i to niveauer, (rullegardiner). Systemet giver samtidig brugeren mulighed for se statistik med antal af besøgende, besøgendes IP-adresser og henvisninger. Systemet stilles gratis til rådighed for internet kunder hos Comx Networks. Priser på ydelser pr. bruger Telefoni - Telefonabonnement Banke på, vis -nummer, vækning, viderestilling, parkering, Web klient Månedlig pris 35,- inklusiv moms Internet - Fri Internet surfing - 3 adresser - 10MB plads på server - Båndbredde svarende til 256Kbit ADSL per bru- Månedlig pris 110,- inklusiv moms Side 3 af 6

12 ger Support og drift - 24 timers fejlmelding - Overvågning, drift og service - Spørgsmål til telefonregning - Spørgsmål Internet/Telefon/IPTV ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Månedlig pris* 18,- inklusiv moms * Support og drift er obligatorisk, såfremt der abonneres på telefoni, internet eller IPTV. Tilvalg til ovenstående ydelser Superbruger - Superbruger firewall/bredbånd 18,- Ekstra plads på server - 10MB ekstra plads til web/mail 15,- Ekstra adresse - Ekstra adresse 40,- Ekstra IP Adresser - Oprettelse af ekstra IP adresser 280,- Prisen er pr. md. inklusiv moms Prisen er pr. md. Engangspris Engangspris Styring af tjenester via web Som nævnt får man en række services med, når man køber telefoni og internet-adgang gennem Comx Networks. Disse services kan styres via en internet-browser. Fra browseren kan den enkelte abonnent nemt betjene de mange services som findes i systemet, f.eks. aktivering af vækning, viderestillinger, telefonsvarer, hastighed på internet, konfiguration af firewall og alle andre tjenester, som abonnenten måtte abonnere på. Brugeren logger sig ind med brugernavn og password. Browseren sørger automatisk for, at der oprettes en sikker 128 bits SSL krypteret forbindelse til serveren, så brugernavn og password ikke kan aflæses af andre. Hele betjeningen er dokumenteret online, hvilket betyder, at der for hver enkelt tjeneste er en hjælpefunktion, som guider brugeren gennem denne tjeneste og samtidig gør ham/hende opmærksom på, hvilken indflydelse ændringen får. Med dette dokumentationssystem er alle informationer altid de nyeste. Nye tjenester vises med det samme, uden nogen form for opdateringer af software m.v. Management systemet understøttes kun af Microsoft Internet Explorer 6.0 eller Netscape 7.0 eller nyere. Følgende tjenester er til rådighed i brugerinterfacet: Nyheder & status Telefoni tjenester Internet tjenester Tv & radio tjenester Side 4 af 6

13 Video tjenester Firewall tjenester Betaling Ekstra båndbredde Comx Networks leverer en fælles internetforbindelse til foreningen, som alle beboere med abonnement deler. Forbindelsens til internet er 8 Mbit/s, og den er dermed så kraftig, at den uden problemer dækker den almindelige brugers behov. Hvis nogen ønsker en højere hastighed på internet-forbindelsen, kan den enkelte bruger eller en gruppe af brugere tilkøbe dedikeret båndbredde, jf. nedenstående tabel. Bemærk, at det alene er af praktiske årsager, at tabellen slutter ved en kapacitet på 4096/4096. I princippet kan man købe den kapacitet, man vil betale for. Dedikeret båndbredde til den enkelte bruger Hastighed (Kbit/s) Pris pr. måned Oprettelse 128/ kr. 0 kr. 256/ kr. 0 kr. 512/ kr. 0 kr. 1024/ kr. 0 kr. 1536/ kr. 0 kr. 2048/ kr. 0 kr. 2560/ kr. 0 kr. 3072/ kr. 0 kr. 3584/ kr. 0 kr. 4096/ kr. 0 kr. For at kunne tilkøbe ekstra båndbredde kræves, at brugeren er oprettet som superbruger, hvilket koster 18 kr. pr. måned. Som superbruger får man samtidig adgang til udvidet firewall- og router-funktionalitet. Tilmelding Når vi er kommet lidt tættere på den dato, hvor anlægget står færdigt, vil der til hver enkelt husstand blive omdelt de fornødne blanketter og tilhørende instrukser, således at man kan tilmelde sig de ønskede tjenester Side 5 af 6

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af generalforsamling 29. april 2009

Referat af generalforsamling 29. april 2009 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 10. maj 2009 Referat af generalforsamling 29. april 2009 År 2009, den 29. april kl. 21.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 26. april 2006

Referat af generalforsamlingen 26. april 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 11. maj 2006 Referat af generalforsamlingen 26. april 2006 År 2006, den 26. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling

Referat af den ordinære generalforsamling Referat af den ordinære generalforsamling År 2012, den 15. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i BO- LIGNET FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68, 2765 Smørum. Formand Preben Skovbjerg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen Novomatrix Rådhustorvet 1 DK-3520 Farum tlf.: 70 22 22 00 E-mail: info@novomatrix.dk CVR: 32071724 Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen G/F Kildedalen Att.: Rob Wijkmans Kildedalen 3400 Hillerød

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Brugernes eget netværk. internet, telefoni og kabel TV

Brugernes eget netværk. internet, telefoni og kabel TV Brugernes eget netværk internet, telefoni og kabel TV Internet Lynhurtig Internet med frit forbrug og fast lav pris Internet, 50/50 Mbit/s Internet: 65 kr / md Ved kollektiv aftale: 50 kr / md Gratis e-mail

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten

Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Opgradering af internetforbindelse i e/f Fremkanten Som de fleste beboere er opmærksomme på, er bolig:net a/s valgt som ny udbyder af internetadgang i e/f Femkanten. Det er vi hos bolig:net meget glade

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Generalforsamlingsreferat År 2004, den 28. april kl. 10.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

2. udgave, 2016 FIBERBY. Find os

2. udgave, 2016 FIBERBY. Find os 2. udgave, 2016 FIBERBY LEVERANDØR Leverandør til TIL byens BYENS folk siden 2004 FOLK Find os 2 VEJEN TIL EN LANG RELATION I Fiberby ved vi at internettet skal fungere hele tiden. Det er mindst lige så

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING DANMARKS BEDSTE INTERNET 6 ÅR I TRÆK * Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2017 Internettet er fantastisk og rummer et utal af muligheder, som vi ønsker at hjælpe

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Sønderborg d. 2. oktober 2012 ANTENNEFORENINGEN SKANSEN Hermed

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

EF Bananen. 19. maj

EF Bananen. 19. maj EF Bananen 19. maj 2014 1 2 Hvem er SEAS-NVE? Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab Mere end 700 ansatte Hovedsæde i Svinninge og teknisk afdeling i Haslev 100 års jubilæum i år 10 års erfaring

Læs mere

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Tv-pakker med stor fleksibilitet Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det er helt op til dig, hvor mange af dem, du vil se. Og hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din nye tv-pakke som du vil have den Hos Brønderslev Antennelaug er det helt

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router 25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 28-10-2011 09:47:43 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Støvring Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Støvring Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Støvring Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra?

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Dansk Kabel TV s DNA Gennem 40 år Dansk Kabel TV i dag: 5 lokalkontorer 350 medarbejdere 600 foreninger har valgt os som servicepartner 37.000 bredbåndskunder

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Hos Støvring Antenneforening er det helt op

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Holeby Antennelaug giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Holeby Antennelaug giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Holeby Antennelaug giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Holeby Antennelaug har over 100 tv-kanaler. Det er helt op

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet Velkommen til 17:00-17:10 Velkomst 17.10-18.00 Oplæg og spørgsmål 18.00 18.30 Pause og spisning 18.30-19.00 Steamning af TV 19.00-20.00 Spørgsmål samt ordet er frit

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser:

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser: Fiberbredbånd 2014 5 Hastigheder og priser: 2/2 Mbit/s 99,-/mdr. 20/20 Mbit/s. 169,-/mdr. 50/50 Mbit/s. 219,-/mdr. 60/60 Mbit/s. 249,-/mdr. 90/90 Mbit/s. 349,-/mdr. 250/250 M/bit 449,-/mdr. 500/500 M/bits.

Læs mere

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Smidstrup Antenneforening har over 100 tv-kanaler.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere