KonjunkturNYT - uge 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 50"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober Stigning i det samlede antal nyregistrerede personbiler i november Stigning i beskæftigelsen, men fald i præsterede timer i. kvartal ifølge Arbejdstidsregnskabet Flere varslede afskedigelser i november Fald i F-ledigheden i november Uændret forbrugerprisinflation i november Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Internationalt USA: Faldende forbrugertillid Euroområdet: Faldende industriproduktion og beskæftigelse, stigende erhvervstillid Tyskland: Stigende erhvervstillid Storbritannien: Uændret ledighed Sverige: Stigende ledighed og industriproduktion Japan: Fald i BNP (reviderede tal), faldende erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Federal Reserve fastholder renten og annoncerer yderligere kvantitative lempelser Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Firmaernes samlede salg (ekskl. energi) steg med 8, pct. i oktober i forhold til september, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Stigningen kommer efter et stort fald måneden forinden. Sammenlignes de seneste tre måneder (august-oktober) med de tre måneder forinden (maj-juli) er det samlede salg steget med 1, pct. Fremgangen afspejler en stigning i salget til udlandet, mens det indenlandske salg faldt. Et tre måneders glidende gennemsnit viser både fremgang i eksporten og det indenlandske salg, jf. figur 1.. De største stigninger i perioden august-oktober sammenlignet med maj-juli er sket indenfor handel og transport mv. og erhvervsservice med henholdsvis, pct. og 1,9 pct. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres det med prisindekset for industriens omsætning, er der et fald i det samlede salg i august-oktober på knap, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Det afspejler en fremgang i omsætningen på eksportmarkederne, mens det indenlandske salg faldt. Firmaernes samlede køb er set over de seneste tre måneder uændret sammenlignet med de tre måneder forinden. Figur 1.1 Firmaernes salg i alt Figur 1. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gns.) Indeks (1=1) Indeks (1=1) Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. Alle serier er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) faldt, pct. (k/k) i tremåneders perioden august-oktober i forhold til de forudgående tre måneder. Eksporten steg, pct. i oktober, hvilket imidlertid ikke var tilstrækkeligt til at opveje et markant fald måneden forinden, jf. figur 1.. Set i forhold til samme periode sidste år steg eksporten i årets første ti måneder med,1 pct. Importen af varer (samme definition) steg i august-oktober med 1,8 pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Det var hovedsageligt mindre eksport af energivarer (brændsels- og smørestoffer) og råstoffer (herunder især minkskind), der lå til grund for faldet i vareeksporten i augustoktober. Ses der bort fra energi samt skibe og fly mv. steg eksporten med 1,8 pct. Der var i den seneste tremåneders periode en lille fremgang i eksporten til lande uden for EU, mens eksporten til EU-lande faldt svagt. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) faldt i august-oktober med, pct., mens importen af tjenester var stort set uændret i samme periode, jf. figur 1.. Set i forhold til samme periode sidste år steg tjenesteeksporten i årets første ti måneder 6,8 pct. Figur 1. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur 1. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Egen sæsonkorrektion i figur 1..

4 Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober I oktober udgjorde overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 9 mia. kr., hvilket er, mia. kr. mere end i september. Overskuddet dækker over et plus på varebalancen, tjenestebalancen og løn- og formueindkomst 1 på henholdsvis,9 mia. kr.,, mia. kr. og,6 mia. kr., jf. figur 1.. De løbende overførsler er fortsat i underskud med,6 mia. kr. Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud set over året indtil videre på 88, mia. kr., hvilket er,1 mia. kr. højere end i samme periode sidste år, jf. figur 1.6. Det afspejler, at overskuddet fra løn- og formueindkomst er steget med 1, mia. kr. Overskuddet på varebalancen er derimod faldet 9, mia. kr. Det stigende overskud fra løn- og formueindkomst skal ses i sammenhæng med, at nettoformuen over for udlandet er steget betydeligt de senere år. Figur 1. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1.6 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer- og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder Formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed, da den primært består af afkastet af direkte (netto)investeringer i udlandet, som fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år, indtil Nationalbanken i efteråret indarbejder årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten.

5 Stigning i det samlede antal nyregistrerede personbiler i november Antallet af nyregistrerede personbiler steg i november, pct. til 1.9, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen i november afspejler en fremgang i antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne på knap 7 pct., jf. figur 1.7, mens nyregistrerede personbiler i erhvervene faldt med pct. Tallene for nyregistreringer skal tages med et vist forbehold, da de ofte bliver revideret senere. Nyregistreringer i husholdningerne er steget markant på det seneste, og antallet er i de seneste tre måneder (september-november) 17 pct. højere end den foregående tre måneders periode (juni-august). Set over hele året til dato ligger niveauet for nyregistrerede personbiler til husholdningerne pct. højere end den samme periode sidste år. Bilkøbet i nationalregnskabet er dog steget væsentligt langsommere, hvilket afspejler, at husholdningerne i højere grad køber små biler. Antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer i alt faldt med 1, pct. i november, viser et tre måneders glidende gennemsnit, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur 1.8. Det skyldes især et fald i antallet af nyregistrerede personbiler. Nyregistrerede personbiler i erhvervene ligger for året godt 19 pct. lavere end januar-november i 11. Figur 1.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler i husholdningerne (sk.) Figur 1.8 Udviklingen i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer ( mdr. glidende gnst., sk.) Antal Antal Antal Antal Erhverskøretøjer i alt Personbiler i erhverv Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stigning i beskæftigelsen, men fald i præsterede timer i. kvartal ifølge Arbejdstidsregnskabet Beskæftigelsen steg ifølge arbejdstidsregnskabet med 1.7 personer fra. kvartal til. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur 1.9. Dette svarer til en stigning på,1 pct. Fremgangen i beskæftigelsen afspejler en stigning på. personer i den markedsmæssige del af økonomien, som dækker over den private sektor og de offentligt ejede selskaber. Beskæftigelsen i nationalregnskabet, der bygger på en foreløbig version af arbejdstidsregnskabet, faldt med. personer i. kvartal 1. Den forskellige udvikling kan skyldes forskellige sæsonmønstre i de to kilder. Antallet af præsterede arbejdstimer faldt med,1 pct. i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, når der tages højde for sæsonudsving. Faldet i arbejdstimer i arbejdstidsregnskabet skyldes et fald i den offentlige sektor på,7 pct., mens præsterede arbejdstimer i den markedsmæssige del af økonomien var uændret. Figur 1.9 Samlet beskæftigelse 1. personer 1. personer Beskæftigelse i Nationalregnskabet Beskæftigelse i Arbejdstidsregnskabet Anm.: Når niveauerne i de to opgørelser er forskellige skyldes det, at der er en række mindre definitoriske forskelle på opgørelsen af de beskæftigede i de to statistikker. Det drejer sig blandt andet om behandlingen af sort beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Flere varslede afskedigelser i november Antallet af varslede afskedigelser steg i november til 1. personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Det er ca. flere end i oktober. Stigningen kommer efter, at antallet af varslede afskedigelser har svinget omkring 1. pr. måned i to år. Alle varslinger i november var i den private sektor. Det er særligt virksomheder med mere end 1 ansatte, der har varslet fyringer. I november var der flest varslede afskedigelser i Københavns kommune med knap 1. varslinger (ikkesæsonkorrigeret). I november var antallet af ledige stillinger på Jobnet ca.. (sæsonkorrigeret), hvilket er stort set uændret sammenlignet med måneden forinden. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke en direkte indikator for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur 1.1 Antal af varslede afskedigelser 1. personer 1. personer Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion. 7

8 Fald i F-ledigheden i november Bruttoledigheden for F faldt i november med knap 7 personer og ligger nu på 8.9 personer, jf. figur Det er tredje måned i træk, at bruttoledigheden falder for F, og siden august er ledigheden faldet med knap 1. personer. Ledighedsprocenten faldt mest for mænd til 1,6 i november fra 1,9 pct. i oktober. Kvindernes ledighedsprocent faldt til 1,1 i november fra 1, i oktober. Der var et fald i ledighedsprocenten for alle aldersgrupper. Det største fald i ledighedsprocenten var for personer under år. Faldet i F-ledigheden er kommet samtidigt med, at den samlede ledighed er steget i september og oktober. Faldet i F-ledigheden skal ses i lyset af, at en forholdsvis stor andel af de ledige i denne A-kasse har været ledige i længere tid. Figur 1.11 Bruttoledigheden for F og samlet ledighed 1. personer 1. personer F - ledige Samlet bruttoledighed (h. akse) Kilde: F og Danmarks Statistik. 8

9 Uændret forbrugerprisinflation i november Forbrugerprisinflationen var, pct. i november, jf. figur 1.1. Inflationen er dermed uændret i forhold til måneden før, mens forbrugerprisindekset faldt,1 pct. fra oktober til november, jf. figur 1.1. Det er primært prisstigninger på husleje, fødevarer samt alkoholiske drikkevarer og tobak herunder afgifter der holder inflationen oppe. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, var uændret på 1,9 pct. i november. Den faktiske forbrugerprisinflation i november er omtrent på det niveau, som er lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, december 1. For 1 som helhed skønnes en forbrugerprisinflation på, pct. Figur 1.1 Forbrugerprisinflation Figur 1.1 Forbrugerprisindeks Pct. Pct. Dec. = 1 Dec. = D J F M A M J J A S O N D Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden fastlæggelsen af talgrundlaget til Økonomisk Redegørelse, december 1. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Nationalbanken har i sin kvartalsoversigt for. kvartal 1 offentliggjort en prognose for dansk økonomi i perioden frem til 1. Væksten i BNP skønnes til -, pct. i 1, 1, pct. i 1 og 1,8 pct. i 1. Der er tale om en nedjustering på,7 pct.-point i 1 og, pct.-point i 1 i forhold til prognosen fra september. Skønnet for 1 er uændret. Den lavere vækst i 1 afspejler hovedsageligt en nedjustering af skønnet for lagerinvesteringer, boliginvesteringer og det offentlige forbrug. Nationalbankens prognose ligger på linje med prognosen i Økonomisk Redegørelse, december 1 (ØR), jf. tabel 1.1. Nationalbanken vurderer, at der vil ske en gradvis bedring på arbejdsmarkedet i løbet af. halvår 1. Det indebærer, at (brutto)ledigheden på årsniveau vil stige med ca. 6. personer fra 1 til 1 og falde med 6. personer fra 1 til 1. Beskæftigelsen vil i Nationalbankens skøn falde fra 1 til 1 med 11. personer og stige med 11. personer fra 1 til 1. Den høje finansielle opsparing i den private sektor vurderes af Nationalbanken at udgøre et stort vækstpotentiale for navnlig erhvervsinvesteringerne, når tilliden styrkes. Derimod udgør usikkerheden om eksporten en væsentlig negativ risiko, hvis gældskrisen i euroområdet forværres. En negativ risiko er også den afsmittende virkning af gældskrisen på tilliden i erhverv og husholdninger og dermed den indenlandske efterspørgsel. Underskuddet på de offentlige finanser vurderes af Nationalbanken, at udgøre knap,9 pct. i år, og,8 pct. i 1 og 1. Nationalbanken anbefaler, at den lagte linje i finanspolitikken fastholdes af hensyn til både konkurrenceevnen og den langsigtede stilling på de offentlige finanser. 1

11 Tabel 1.1 Sammenligning af Nationalbankens og ØIM s seneste prognose Nationalbanken Økonomisk Redegørelse Realvækst i pct BNP -, 1, 1,8 -, 1, 1,6 Privat forbrug 1, 1, 1,8 1, 1, 1, Offentligt forbrug,1 1,,8, 1,6,8 Boliginvesteringer -9, 1,7,7-8, 1,,8 Offentlige investeringer, -6,9-1, 6,7-9, -,7 Erhvervsinvesteringer 6,6,6,1, 6,8, Lagerinvesteringer 1) -,7,, -,6,1,1 Eksport 1,9,7,6 1,6,,9 - Industrieksport,,8,1,6,, Import,,9,8,,, personer Beskæftigelse Ledighed, brutto Ledighed, netto Pct Betalingsbalance, pct. af BNP,,8,8,,6,9 Offentlig saldo, pct. af BNP -,9 -,8 -,8 -,9 -, -,8 Kontantpriser, pct. år-år -,8,,8 -,,, Forbrugerpriser, pct. år-år, 1,7 1,8, 1, 1,6 Timeløn, pct. år-år 1,8,, 1,7 1,7, 1) Ændring i pct. af BNP Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt,. kvartal 1 samt Økonomisk Redegørelse, december 1. 11

12 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Forbrugertilliden, målt ved Michigan indikatoren, faldt fra 8,7 i november til 7, i december, jf. figur.1. Udviklingen dækker over et mindre fald i vurderingen af den nuværende situation, mens forventningerne til fremtiden faldt betydeligt. Det kraftige fald i indikatoren for forventningerne til fremtiden skal formentlig ses i sammenhæng med den fortsat uafklarede finanspolitiske situation for 1 (fiscal cliff), som skaber øget usikkerhed. Figur.1 Forbrugertillid (Michigan), USA Figur. Industriproduktion, euroområdet Indeks Indeks Indeks (8M1=1) Indeks (8M1=1) Samlet forbrugertillidsindeks Nuværende situation Forventninger til fremtiden Euroområdet Tyskland Frankrig Anm.: Den stiplede linje i figur.1 angiver det historiske gennemsnit for det samlede forbrugertillidsindeks. Kilde: Reuters Ecowin. 7 Euroområdet Industriproduktionen faldt med 1, pct. i oktober efter et fald på, pct. i september, jf. figur.. Industriproduktionen har overordnet set været faldende siden midten af 11. Industriproduktionen i de to største eurolandene, Tyskland og Frankrig, faldt i oktober med henholdsvis, pct. og,6 pct. Den samlede erhvervstillid, målt ved PMI-indikatoren, steg i december med,8 indeksenheder til indeks 7,, jf. figur.. Indikatoren har ligget stabilt på et lavt niveau det seneste halve år og ligger for ellevte måned i træk under værdien, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i økonomien. PMI-indikatoren i både service- og fremstillingssektoren steg i december. Beskæftigelsen faldt med, pct. (k/k) i. kvartal og har nu været faldende siden. kvartal 11, jf. figur.. Beskæftigelsen faldt i de fleste sektorer, og det kraftigste fald var i byggesektoren (-1, pct.). Beskæftigelsen faldt i alle eurolande med undtagelse af Tyskland (,1 pct.), Østrig (, pct.) og Finland (,1 pct.). 1

13 Tusinde Figur. Erhvervstillid, euroområdet Figur. Beskæftigelse, euroområdet Indeks 6 6 Indeks Samlet PMI fremstilling PMI service Mio. personer Pct. (k/k) 1,6 1, 18, 16, 1 -, 1 -, 1 -,6 18 -,8 16-1, Vækst (k/k, h. akse) Antal personer Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland ZEW-indikatoren, som måler erhvervstilliden, steg i december. Indekset for den nuværende situation og forventninger til fremtiden steg til henholdsvis indeks,7 og 6,9, jf. figur.. Det er første gang siden maj, at indekset for den nuværende situation stiger. Indikatoren for forventninger til fremtiden steg kraftigt i december og er nu positiv for første gang siden maj 1. Figur. Erhvervstillid (ZEW), Tyskland Figur.6 Ledighed, Storbritannien Indeks Indeks Pct. af arbejdsstyrken 1. personer ZEW situation ZEW forventning Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Målt ved ILO s (International Labour Organization) definition var ledigheden i oktober uændret på 7,8 pct. (-måneders glidende gennemsnit), jf. figur.6. Ledigheden har været aftagende siden slutningen af sidste år og er nu,6 pct.-point lavere end det seneste toppunkt i oktober/november 11. Beskæftigelsen steg med 11. personer fra september til oktober. Sverige AKU-ledigheden udgjorde 8,1 pct. af arbejdsstyrken i november, hvilket er, pct.- point højere end oktober, jf. figur.7. Ledigheden ligger dermed på det højeste niveau siden juni 1. Set over hele året har ledigheden udvist en stigende tendens. 1

14 Industriproduktionen (ekskl. energi) steg med, pct. (m/m) i oktober, jf. figur.8. Industriproduktionen har været aftagende det seneste godt halvandet år og lå i oktober, pct. lavere end i samme måned sidste år. Antallet af nye industriordrer steg med 1,6 pct. (m/m) i oktober. Fremgangen skyldes stigning i eksportordrerne på, pct., mens de indenlandske ordrer faldt med, pct. Figur.7 Ledighed (AKU), Sverige Figur.8 Industriproduktion, Sverige Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Indeks (8M1=1) Indeks (8M1=1) Kilde: Reuters Ecowin. Japan Ifølge den første revision af nationalregnskabet faldt BNP med,9 pct. (k/k) i. kvartal 1, jf. figur.9. Det er uændret i forhold til den første opgørelse. Det var især et fald i eksporten og privatforbruget, som trak BNP-væksten ned i. kvartal, mens fremgang i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer bidrog positivt. Tankan-rapporten, der måler erhvervstilliden i store virksomheder, faldt med indeksenheder til indeks - i. kvartal, jf. figur.1. Faldet skyldes en nedgang i underindekset for fremstillingssektoren på 9 indeksenheder til indeks -1, mens indekset for servicesektoren faldt indeksenheder til indeks. Indekset for fremstillingssektoren ligger på det laveste niveau siden 1. kvartal 1. Figur.9 BNP-vækst, Japan Figur.1 Erhvervstillid, Japan Pct. (k/k) Pct. (k/k) Indeks Indeks Service Fremstilling Total Kilde: Reuters Ecowin. 1

15 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED), besluttede på rentemødet den 1. december at fastholde den pengepolitiske rente i intervallet til, pct. Det blev desuden meddelt, at de lave renter fastholdes så længe arbejdsløsheden er over 6, pct. og inflationen under, pct. FED annoncerede derudover, at Quantitative Easing-opkøbsprogrammet udvides til opkøb af statsobligationer for mia. USD om måneden. De internationale aktiekursindeks er steget siden sidste fredag. Den største stigning oplevede den japanske aktiekursindeks, jf. tabel.1 og figur.. Det danske aktiekursindeks er derimod faldet en smule siden sidste fredag. Tabel.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag Ændring ift. 1/1 sidste fredag 1/1 sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1,,1 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,6 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,7 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA 1,7,11 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland 1,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,86,11 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -, -,8 pct.point USD/JPY 8,6 1, pct. Langt (1-årigt),, pct.point GBP/USD 161,9,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = 1) 97,77 -,16 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 1,76 1,18 pct. USD, S&P 119,1 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 97,6 pct. EUR/DKK 76,6, pct. USD/DKK 7, -1,11 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 6,8 pct. SEK/DKK 8, -1,1 pct. Storbritannien, FTSE 1 9,6 pct. NOK/DKK 11,1 -, pct. GBP/DKK 919, -,7 pct. Oliepriser: JPY/DKK 6,8 -,9 pct. Brent (USD) 18, 1,16 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 1,7,1 point Brent (DKK) 619 -,6 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

16 Figur.1 Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. Pct.-point 1,,8,6,,, -, -, 1 -,6 1 -,8-1, jan 11 maj 11 sep 11 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 1-årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jan 11 sep 11 maj 1 jan 1 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar jan 11 maj 11 sep 11 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=1) Indeks (=1) jan 11 maj 11 sep 11 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 USD/EUR USD/JPY,9 1,9 9,8 9,8 8,7,7 8,6 7 jan 11 maj 11 sep 11 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 16

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere