ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Skivevej Holstebro Klageemne: Kompetence Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris Efterregulering af enhedsprisen - Fejl i prissætningen af det variable el-produkter. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Lis Holst Ib Gunnar Larsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. februar- 2. november Påklaget beløb: 6.402,84 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 7. maj Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 23. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 11. maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. maj Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. september KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klager har oplyst at være selvstændig, men at hun ikke udøver erhvervsvirksomhed på bopælsadressen. Ifølge CVR er der registreret følgende: UDELADT Klager er kunde hos SEAS-NVE Net A/S for så vidt angår nettransmissionen, men indgik aftale med indklagede om levering af el på det frie elmarked.

3 Side 3 4/ Klager blev ifølge indklagede erhvervskunde hos indklagede den 1. januar 2008, da klager indgik en erhvervsaftale med indklagede omkring elproduktet NOE Spot, der er en månedlig spotpris (bilag 1). Det fremgår dog ikke af aftalen, at det er en erhvervsaftale. Afregningen og betalingen med klager forløb uden problemer indtil marts måned I forbindelse med en afregning opdagede indklagede, at satskoden på en af indklagedes produkter ikke var blevet indtastet korrekt for perioden fra 1. maj til 30. november Der var kun indtastet en rå elpris uden tillæg til dækning af indklagedes omkostninger i forbindelse med klagers elkøb. Indklagede gjorde klager opmærksom på dette i et brev af 23. marts 2010 (bilag 2). Samtidig var der udarbejdet en ny opgørelse (bilag 3), hvor enhedsprisen var faktureret 0,0227 kr. højere, end klager oprindeligt var opkrævet. Klager blev således opkrævet en samlet betaling på 6.402,84 kr. Klager skrev til indklagede i maj måned 2010, hvor klager fremsatte indsigelse mod indklagedes ekstraregning. Samtidig opsagde hun sin aftale. På baggrund heraf udarbejdede indklagede en slutopgørelse (faktura af (bilag 4). Denne slutopgørelse betød, at klager skulle have 1.593,64 kr. tilbage, som indklagede modregnede i den tidligere opgørelse, således at indklagede krævede betaling af 2.041,64 kr. ifølge en kontoopgørelse af (bilag 5)., jf. bilag 6. En oversigt over fremsendte fakturaer i perioden fra 28. februar 2009 til 31. maj 2010 fremgår af bilag 6. Klager gentog i i juni 2010, at hun ikke ville betale sin slutopgørelse. Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Fritagelse for betaling af betalingskravet, på klagetidspunktet opgjort til 6.402,84 kr.

4 Side 4 4/ Klagers oplysninger og begrundelse: Det er klagers opfattelse, at man ikke kan fremkomme med ekstraregninger, hvor prisen korrigeres på grund af tastefejl i bogholderiet. Indklagede havde endvidere lovet en gennemsnitligt lavere elpris, men den blev derimod højere. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af betalingskravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har ikke ved indgåelsen af aftalen med klager lovet, at klagers valg indebar en lavere pris på sigt, men har dog refereret til Elpristavlen, hvor indklagedes priser var blandt de laveste. Det er indklagedes opfattelse, at klager har haft fokus på beløbet til betaling, som steg voldsomt fra den første faktura, som klager modtog, og frem til at klager modtog korrektionsfakturaen. Stigningen i de opkrævede beløb skyldtes kun i marginal grad korrektionen, som indklagede udregnede til 361,6928 kr. (bilag 7). Stigningen er primært baseret på det forhold, at klagers a conto opkrævning blev ændret som følge af, at elprisen i starten af a conto perioden fra 4. november 2009 til 30. juni 2010 viste sig at være meget høj i Østdanmark. En oversigt over udviklingen i elspotprisen i perioden fremgår af bilag 8. Det betød, at den nye faktura, der blev fremsendt til klager (korrektionsfakturaen), indeholdt en højere a conto pris end den forudgående, da indklagedes system løbende går ind og tager højde for de perioder, hvor der er realiserede tal. Vedrørende forbruget har indklagede anført, at klager i perioden fra 4. november 2009 til 31. maj 2010 brugte kwh mere i forhold til det a conto opkrævede forbrug. OPLYSNINGER OM NOE Spot På indklagedes hjemmeside gives der oplysninger om produktet, både under Private og Erhverv. Under Private er der bl.a. følgende oplysninger:

5 Side 5 4/ Det er let at spare penge! Det er nemt, hurtigt og ganske gratis at skifte over til NOE Spot. Det tager kun 5 minutter at finde vej til en lavere elregning. Erfaringerne har vist, at en spotaftale er den billigste måde at købe el på. Hos NOE Energi søger vi de bedste løsninger for vores kunder, og derfor tilbyder vi nu private en spotaftale. Tidligere har erhvervslivet været de eneste, som har kunne drage fordel af de billige priser i spot-markedet. Men med introduktionen af NOE Spot, har vi gjort spot-markedet tilgængelig for alle. Vi køber el 24 timer i døgnet på den nordiske elbørs Nordpool Elprisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel. Når det blæser i vindmøllerne eller regner meget i vandmagasinerne i Norge, er elpriserne lave. Omvendt når det er vindstille og koldt, stiger forbruget og dermed også elprisen. Fordelen ved NOE Spot Sammenligner vi spot-markedet med forsynings-markedet, viser det sig at spot ofte er billigst. Primært fordi vi tager et lavere administrationsgebyr, men også fordi forsyningsselskaberne er pålagt bestemte indkøbsmetoder, som er vedtaget af energitilsynet. Forsyningspligtselskaberne skal købe ind kvartalet før levering, og giver en del gætterier, da ingen ved om priserne vil op eller ned på forhånd. Derfor tager markedet et risikotillæg, som skal sikre mod tab, den dag elektriciteten skal leveres. Hvad koster det? NOE Spot afregnes efter den gennemsnitlige dagspris på Nordpool plus et handelsgebyr på 5,25 øre/kwh inkl. moms (4,20 øre/kwh ekskl. moms). Find de daglige spot priser på eller månedsvis nederst på denne side. Kan man skifte til en fastpris senere? Ja, man kan til enhver tid konverter til NOE Fast. Hvilket man primært gør, når fastprismarkedet er lavt. Du kan følge prisudviklingen under dagens el-priser. Kan jeg komme ud af aftalen igen? Selvfølgelig kan du det. Efter bindingsperioden på 6 mdr., kan aftalen opsiges med en måneds varsel. Under erhverv er der bl.a. følgende oplysninger: Spar mellem 5-15% med en NOE Spot aftale Prisen følger vejret Med en spotaftale køber man den rå timepris på elbørsen. Prisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel. Når det blæser produceres meget vindmøllestrøm, og når det regner meget fyldes vandmagasinerne i Norge. Det giver lave elpriser. Derimod stiger prisen, når det er vindstille og koldt. NOE Spot er for de kunder, som ønsker en købsaftale med lavest mulige dagspriser, og selv ønsker at tage risikoen ved de høje udsving fra dag til dag. Med en sådan aftale kan det være svært at beregne omkostningerne til elektricitet. Til gengæld vil det på lang sigt oftest være den billigste løsning, dog kan der være perioder med store prisudsving. Valgfrihed Vi vil gerne give vores kunder valgfrihed, og derfor kan en spotaftale til enhver tid konverteres til en fastprisaftale. Flyt aftalen med virksomheden Under forudsætningen ingen kender dagen i morgen har vi gjort det muligt at flytte aftalen med til en ny adresse. Dermed behøver fremtiden ikke blive uoverskuelig. Vælger du en Spot aftale, vil din elpris svinge fra dag til dag. Prisen følger markedsprisen, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool. Spot aftale Hos NOE Energi A/S har vi to forskellige spotprodukter alt afhængig af, om din virksomhed har timeaflæste eller skabelonaflæste målere. SpotTime Denne aftaleform er for timeaflæste målere (oftest målere med et forbrug på over kwh). Her følger virksomheden prisen på spotmarkedet time for time. Priserne varierer en del, og i spidsbelastningsperioderne kan prisen komme helt op mod 1 kr./kwh, mens den om natten kan være på ganske få øre. SpotMåned Denne aftaleform er for erhvervskunder, som ikke har så stort et forbrug, at de kan blive timeaflæste. Oftest vil det dreje sig om målere med et forbrug på under kwh. NOE SpotMåned afregnes efter den gennemsnitlige timepris på Nord Pool. Derved kan mindre erhvervskunder også opnå fordelene ved en variabel og billig elpris.

6 Side 6 4/ ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Hverken klager eller indklagede har fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kompetence anført. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: aftale om NOE Spot af Bilag 2: Brev om faktura korrektion. Bilag 3: Korrektionsfaktura af Bilag 4: Slutopgørelse af Bilag 5: Internt kontoudtog af Bilag 6: Saldooversigt. Bilag 7: Beregning af difference. Bilag 8: Udvikling i elspotpriser.

7 Vinni M. Sørensen Fra: Sendt: Til: Emne: Opfølgningsflag: Flagstatus: _ Bekræftelse af ordre bestilt på Opfølgning Fuldført BILAG nr.: Side nr.: Kære Tak for din bestilling af el på Vi har noteret følgende oplysninger: Region: Aftale type: Pris: Årligt abonnement: Grøn strøm: Estimeret årligt forbrug: Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Aftagernummer: Kunde IP Kommet hertil Danmark - øst NOE Spot* 79,98 øre pr. kwh 62,50 kr/år Nej kwh Bestilt pr. telefon med Svend * Prisen på produktet er variabelt Har du mere end et aftagernummer, foretag venligst en bestilling per nummer. levering påbegyndes løbende måned + 30 dage. For aftalen gælder standardbetingelser for private læs mere på Har du spørgsmål til din ordre er du velkommen til at kontakte Vinni eller Svend på tel eller Med venlig hilsen ~ NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks 1330 DK-7500 Holstebro T F

8 ENERGI. ANE , I BILAG nr.: Side nr.: Kære kunde '. ".i il HOlsttro d. 23. marts 2010 I r j Faktura korrektion,j',, [ Kære kunde, Under en større gennemgang af vores interne revision, har vi desværre opdaget ~n fejl i prissætningen af vores variable el-produkter. Derfor har vi måtte kreditere Deres faktura for d~t seneste år, og rette JUj~en tjl.det korrekte beløb. : ~ --~--.. _. -.. _0_- Såfremt det giver anledning til spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os på eller Vi beklager fejlen. l Med venlig hilsen NOE Energi A/S NOE Energi AIS I j S.I<ivevej Holstebro T F I

9 ., ANE ENERGI 3 " II Opgørelse Fakturanummer... : Fakturadato : Kundenummer.l... : Ordrenummer.. l... : Forfaldsdato.. J... : Side : Adgangskode. ~... : II II " -1~ ctu2jqr NOE Energi AIS, CVR I alt Faktureret aconto 1. aconto rate I alt til betaling Gammel saldo Pr. dato Bemærk ændrede abonnementspriser pr Læs mere på ,17 DKK 4.724,17 DKK ,02 DKK 9.718,69 DKK 6.402,84 DKK ,56 DKK Vi gør opmærksom på at ved bankoverførelser, skal hele kontonummeret anvendes. Reg.'1r. er således 4925 og kontonr. ~ _ _.-., _ NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks Holstebro T F CVR nr DansIce Bank '. tfaiings-ld og Indbela; Fakturanr.: 15 Kundenr.: 131.! i ~- ~. f 1::._,." -.. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KredItomummer og belebsmodtager FI konto nr NOE Energi AIS Skivevej Holstebro KA~ 1 CIIecjIs og IIg... _ KVITTERING occ:eptoru un,,"r forbehold ol at penge. InotIIIIIIot...-pr _Ingon. Vod konlllnt _Ing I penge. 1noIIIjd_.. _erdot_lu_ pen",, ~_or_for_""""_.rlnd_ I Kredltomummer og belebsmocltllger F~ konto nr Nb E Energi AIS S~ivevej 120 7$00 Holstebro Underskrtft ved overf1lrelae fno konto I. lllme1dlng til a.tailngastorvk:e $nr..... : Deb.gr.nr.: nlnlktnummer : 'Kron.. i Øl etallngwcle.toto,----~~" "':",;,---:, ":'" ; ~. ~":"""':'-.; ~----~----n~an~k fmsldnellllllhlllng. UndgA venligst at statve I nedenatlenc!e felt "71<83100~ < 1nel. I I Kontraktnr.: Fakturanr.:... : i Øre

10 l, Fakturanummer..,... : Side :, Aftagenummer Abonnement Elforbrug Moms 25,00 % I alt Faktureret aconto III alt. Opgørelse Gennemsnitlig pris exel. abonnement Startdato Slutdato Arsag Ordinær Ordinær Ordinær Forbrug Enhed kwh kwh 5 kwh Forbrug Kwh % % p,oo % I A'pris 0,3140 o O O Beløb 37,81 DKK 3.741,53 DKK 944,83DKK 4.724,17 DKK ,02 DKK -3.3~ '5,85 DKK pr. Kwh I Aronto Abonnement Elforbrug Moms,.. (.. Forbrug Kwh ~ O Gennemsnitlig acontopris exel. abonnement pr. Kwh Specifikation af moms og afgifter Art Afgift El Moms NOE Energi AJS Opgørelse Aconto.fak. Regulerihg 944, ,01-663,11 8 Nyaconto 1.943,75 Total 1.280,57 - I

11 ENERGI Side nr.: Opgørelse 4500 Nykøbing Sj Fakturanummer... : Fakturadato..... : Kundenummer... : Ordrenummer : Forfaldsdato : Side : Adgangskode.... : 1_ 31-0'" ctu2jqr IAftåleh u,,"m~r :; :.,,;'. '.; 9806., _4.5QO, NYkøbing,Sk~' :... :."., :.. Kol!~ktn.Li!l1mer.:~.t. ; '7 A"'"..".fta-g-e-n-u... m-m-e... ' 'O':"'-~S~t~a... rtd'"='at ~o---:::s':- Iut~dato Arsag Forbrug Enhed Nedtagning kwh % O Forbrug Beløb NOE Energi AIS, CVR DKK I alt 8.125,05 DKK Faktureret aconto ,69 DKK I alt til udbetaling 1.593,64 DKK Gammel saldo Pr. dato ,28 DKK Vi gør opmærksom på at ved bankoverførelser. skal hele kontonummeret anvendes. Reg.nr. er således 4925 og kontonr NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks Holstebro T F CVR,nr Danske Bank 4925,

12 I- A::...:.:.N...=..=E: t Fakturanummer : Side : Abonnement Elforbrug Moms 25,00 % I alt Faktureret aconto Forbrug A'pris Kwh 0,4492 Beløb 49,32 DKK 6.450,71 DKK 1.625,02 DKK 8.125,05 DKK ,69 DKK 0,5616 kr. pr. Kwh Specifikation af moms og afgifter Art Afgift El Moms NOE Energi NS Opgørelse Aconto.fak. Regulering 1.625, ,75-318,73

13 NOE Energi AJS Debitor - internt kontoudtog Fra dato: 01~ Til dato: Side 1 25~ :56:44 Telefon.... : 59_ Debitorkonto: Fakturakonto Debitorgruppe Alm Valuta DKK Betalingsbetingelser 20 dage netlo Kasserabat BILAG nr.: Side nr.: Dato Bilag B-l B B B B B Faktura Posteringstekst Beløb Primo Faktura 94234, Bilag B-l ,23' FI betaling , Faktura , Bilag B-12864; 3.929,79. FI betaling , Faktura , Bilag B ,56 FI betaling , , Faktura , Bilag B-1617D! 6.402, Kreditnota , Bilag B-175-:.., -:-1;..:..5:-;9",3.:..;,6:-;.4 Ultimo 2.041,64 Saldo , , ,64 Forfald Rabatbeløb Udnyttet rabat

14 TOTALinkl. TOTAL inkl. Akummuleret Akkumuleret Akkumuleret Bilag Faktura nr. Fa ktu ra dato Periode Kwh Pris ex. moms moms Periode Kwh Pris ex. moms moms kr. kwh Gnm. pris , ,97 4.0B4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Cl) a: et) :l.. :"' ~ > " ~ I:T> Z m M_r 'P>a~ q Aconto ~

15 Regulering i øre til , ,268 0, , , , ,222 0, , ,59 [_._.., :rl ~ '.,~ til (gi. pris) 4296,49 ::' :;:....i.~.. ~~ rl(. ~ / til (ny pris) 4658,183 jside nr.: -----, Difference efter regulering 361,6928 Derudover har kunden så haft et merforbrug på kwh i forhold til acontofaktureringen (F: samt

16 NUE, NUE Spot....._ _- -,.._..... Vest for Storebælt øst for Storebælt Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms ,63 35,79 30,95 38, ,03 31,29 24,69 30, ,34 39,18 28,79 35, ,55 45,69 39,80 49, ,74 34,68 28,19 35, ,38 57,98 45,93 57, ,05 38,81 33,92 42,40 Side 2 af2 't>\l...ao L BILAG nr.: Side nr.: ANE NOE Spotpriser 2010 pr. måned Vest for Storebælt øst for Storebælt Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Januar 36,42 45,53 53,41 66,76 Februar 36,54 45,48 74,10 92,63 Marts 35,54 44,43 46,13 57,66 April 34,80 43,50 34,79 43,49 Maj 35,25 44,06 33,43 41,79 Juni 38,05 47,56 36,68 45,85 Juli August September Oktober November December ,10 45,09 46,42 58,03 Flgratl. rldglynlng Hvis du er I tvivl om hvilken løsning, der er den bedste for dig, stsr vi selvfølgelig klar med vores ekspertise ring eller skriv til NOE Energi A/S ' Skivevej Holstebro' B8 CVR: 'D SHRRE Forside I Sitemap I Kontakt NOE Søg :

17 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMMOET Side 17 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Forbruger- eller erhvervsaftale Efter l, stk. 5, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Indklagede har i sagen gjort gældende, at aftalen med klager var en erhvervsaftale. I relation til ankenævnets kompetence må det indledningsvist afgøres, om der foreligger en erhvervsaftale. Aftalen mellem klager og indklagede angår en løbende aftale om køb af elektricitet på det liberaliserede elmarked. Aftalen er derfor reguleret af købelovens regler. Hvis aftalen er en erhvervsaftale, dvs. et handelskøb, skal der efter købelovens 4 foreligge et køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift. Herover er købelovens 4 a, hvor der ved et forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. samme bestemmelse har sælgeren (indklagede) bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Det fremgår ingen steder i indklagedes , som er det eneste aftaledokument, der foreligger, at der er tale om et erhvervskøb, ligesom klager i aftalen ikke er benævnt som en erhvervsdrivende kunde. Det aftalte produkt leveres endvidere både til erhvervsdrivende og til private forbrugere. Oplysningerne fra CVR om, at klager på bopælen er registret som ergoterapeut, indikerer heller ikke, at der udøves erhvervsvirksomhed på installationsadressen og at det købte el hovedsageligt er forbrugt i erhvervsmæssigt øjemed. Mod klagers benægtelse af at anvende den leverede elektricitet i erhvervsmæssigt øjemed, finder nævnet, at indklagede ikke har løftet den i købeloven pålagte bevisbyrde for, at der er tale om et handelskøb (erhvervsaftale). Herefter er aftalen mellem klager og indklagede et forbrugerkøb, og sagen er derfor omfattet af ankenævnets kompetence.

18 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 18 4/ Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. Et elhandelsselskabs leveringsbetingelserne er reguleret af elforsyningsloven, herunder forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Nævnet finder anledning til at bemærke, at når der foreligger et forbrugerkøb, er indklagede forpligtet til efter forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen at fremsende en egentlig kontrakt til klager, og som minimum indeholder de oplysninger og vilkår, der fremgår af forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen. Indklagede har således i denne sag handlet i strid med denne bekendtgørelse. Herefter må nævnet fastslå, at aftalegrundlaget mellem klager og indklagede alene er de vilkår, der fremgår af indklagedes . Eventuelt andre generelle leveringsbestemmelser kan indklagede ikke påberåbe sig, da de ikke indgår i aftalegrundlaget. Efterregulering af enhedspris Nævnet lægger til grund, at det alene beror på en fejl hos indklagede, at den korrekte pris ikke er indtastet i systemet, således at klager ikke er afregnet til korrekt enhedspris. Klager har således ikke haft grund til at nære mistanke om en forkert enhedspris. Den fakturerede pris også er blevet betalt af klager, og derfor har betalingsaftalen allerede virket bestemmende i relation til klager. Indklagede kan derfor efter de aftaleretlige regler ikke efterregulere enhedsprisen tilbage i tid. Derimod kan indklagede anvende den korrigerede enhedspris for tiden efter, at klager er underrettet om fejlen. Nævnet finder ikke grundlag for at bestride indklagedes beregninger af, hvad prisforskellen udgør. Klager fritages derfor for at betale efterreguleringen af enhedsprisen.

19 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 19 4/ Opgørelse af elforbrugets størrelse Som sagen i øvrigt er oplyst, er der heller ikke nogen indikationer for at tilsidesætte indklagedes opgørelse af, at størstedelen af beløbet på reguleringsfakturaen skyldes, at det skønnede forbrug har været ansat alt for lavt i forhold til det målte forbrug. Klager rar således ikke medhold i, at hun ikke skal betale for reguleringen af det målte og dermed forbrugte antal kilowatttimer. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at når klager kun i meget begrænset omfang rar medhold i tilbagebetalingskarvet, skal indklagede ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet, jf. 26, stk. 1. Klagegebyret tilbagebetales dog til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, tale 361 fritages for til indklagede, NOE Energi A/S, at be- Indklagede skal kreditere dette beløb i den opgjorte saldo på 6.402,84 kr., således at klager ved betaling af det reducerede kraver endeligt frigjort over for indklagede. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 8. OKTOBER 2010 I

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6100 Haderslev Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0008 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6760 Ribe Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: X 2500 Valby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /sen Klager: ADD Indklaget energiselskab: 6000 Kolding TRE-FOR Varme A/S CVR 1701 0131 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9352 Dybvad Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8 a 9352 Dybvad CVR 4092 0013 (registreret som DYBVAD VARME- VÆRK AMBA JENS PETER STOUBY)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0032 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: XX 1909 Frederiksberg C Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v / KE Marked A/S CVR 2550

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005.

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. marts 2005. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0007 /GF Klager: Indklaget energiselskab: NN 2980 Kokkedal HNG - Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 4000 Roskilde Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Roskilde Forsyning Betonvej 12 4000 Roskilde Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0827 / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 V/ SEAS NVE Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO Klager: Indklaget energiselskab: NN ApS 2300 København S HNG I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 2860 Søborg Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 1851 Frederiksberg C. Frederiksberg Kommune Gas- og Vandledningsafd. CVR 1125 9979 v / Frederiksberg Forsyning A/S Stæhr

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere