ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Skivevej Holstebro Klageemne: Kompetence Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris Efterregulering af enhedsprisen - Fejl i prissætningen af det variable el-produkter. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Lis Holst Ib Gunnar Larsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. februar- 2. november Påklaget beløb: 6.402,84 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 7. maj Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 23. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 11. maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. maj Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. september KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klager har oplyst at være selvstændig, men at hun ikke udøver erhvervsvirksomhed på bopælsadressen. Ifølge CVR er der registreret følgende: UDELADT Klager er kunde hos SEAS-NVE Net A/S for så vidt angår nettransmissionen, men indgik aftale med indklagede om levering af el på det frie elmarked.

3 Side 3 4/ Klager blev ifølge indklagede erhvervskunde hos indklagede den 1. januar 2008, da klager indgik en erhvervsaftale med indklagede omkring elproduktet NOE Spot, der er en månedlig spotpris (bilag 1). Det fremgår dog ikke af aftalen, at det er en erhvervsaftale. Afregningen og betalingen med klager forløb uden problemer indtil marts måned I forbindelse med en afregning opdagede indklagede, at satskoden på en af indklagedes produkter ikke var blevet indtastet korrekt for perioden fra 1. maj til 30. november Der var kun indtastet en rå elpris uden tillæg til dækning af indklagedes omkostninger i forbindelse med klagers elkøb. Indklagede gjorde klager opmærksom på dette i et brev af 23. marts 2010 (bilag 2). Samtidig var der udarbejdet en ny opgørelse (bilag 3), hvor enhedsprisen var faktureret 0,0227 kr. højere, end klager oprindeligt var opkrævet. Klager blev således opkrævet en samlet betaling på 6.402,84 kr. Klager skrev til indklagede i maj måned 2010, hvor klager fremsatte indsigelse mod indklagedes ekstraregning. Samtidig opsagde hun sin aftale. På baggrund heraf udarbejdede indklagede en slutopgørelse (faktura af (bilag 4). Denne slutopgørelse betød, at klager skulle have 1.593,64 kr. tilbage, som indklagede modregnede i den tidligere opgørelse, således at indklagede krævede betaling af 2.041,64 kr. ifølge en kontoopgørelse af (bilag 5)., jf. bilag 6. En oversigt over fremsendte fakturaer i perioden fra 28. februar 2009 til 31. maj 2010 fremgår af bilag 6. Klager gentog i i juni 2010, at hun ikke ville betale sin slutopgørelse. Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Fritagelse for betaling af betalingskravet, på klagetidspunktet opgjort til 6.402,84 kr.

4 Side 4 4/ Klagers oplysninger og begrundelse: Det er klagers opfattelse, at man ikke kan fremkomme med ekstraregninger, hvor prisen korrigeres på grund af tastefejl i bogholderiet. Indklagede havde endvidere lovet en gennemsnitligt lavere elpris, men den blev derimod højere. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af betalingskravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har ikke ved indgåelsen af aftalen med klager lovet, at klagers valg indebar en lavere pris på sigt, men har dog refereret til Elpristavlen, hvor indklagedes priser var blandt de laveste. Det er indklagedes opfattelse, at klager har haft fokus på beløbet til betaling, som steg voldsomt fra den første faktura, som klager modtog, og frem til at klager modtog korrektionsfakturaen. Stigningen i de opkrævede beløb skyldtes kun i marginal grad korrektionen, som indklagede udregnede til 361,6928 kr. (bilag 7). Stigningen er primært baseret på det forhold, at klagers a conto opkrævning blev ændret som følge af, at elprisen i starten af a conto perioden fra 4. november 2009 til 30. juni 2010 viste sig at være meget høj i Østdanmark. En oversigt over udviklingen i elspotprisen i perioden fremgår af bilag 8. Det betød, at den nye faktura, der blev fremsendt til klager (korrektionsfakturaen), indeholdt en højere a conto pris end den forudgående, da indklagedes system løbende går ind og tager højde for de perioder, hvor der er realiserede tal. Vedrørende forbruget har indklagede anført, at klager i perioden fra 4. november 2009 til 31. maj 2010 brugte kwh mere i forhold til det a conto opkrævede forbrug. OPLYSNINGER OM NOE Spot På indklagedes hjemmeside gives der oplysninger om produktet, både under Private og Erhverv. Under Private er der bl.a. følgende oplysninger:

5 Side 5 4/ Det er let at spare penge! Det er nemt, hurtigt og ganske gratis at skifte over til NOE Spot. Det tager kun 5 minutter at finde vej til en lavere elregning. Erfaringerne har vist, at en spotaftale er den billigste måde at købe el på. Hos NOE Energi søger vi de bedste løsninger for vores kunder, og derfor tilbyder vi nu private en spotaftale. Tidligere har erhvervslivet været de eneste, som har kunne drage fordel af de billige priser i spot-markedet. Men med introduktionen af NOE Spot, har vi gjort spot-markedet tilgængelig for alle. Vi køber el 24 timer i døgnet på den nordiske elbørs Nordpool Elprisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel. Når det blæser i vindmøllerne eller regner meget i vandmagasinerne i Norge, er elpriserne lave. Omvendt når det er vindstille og koldt, stiger forbruget og dermed også elprisen. Fordelen ved NOE Spot Sammenligner vi spot-markedet med forsynings-markedet, viser det sig at spot ofte er billigst. Primært fordi vi tager et lavere administrationsgebyr, men også fordi forsyningsselskaberne er pålagt bestemte indkøbsmetoder, som er vedtaget af energitilsynet. Forsyningspligtselskaberne skal købe ind kvartalet før levering, og giver en del gætterier, da ingen ved om priserne vil op eller ned på forhånd. Derfor tager markedet et risikotillæg, som skal sikre mod tab, den dag elektriciteten skal leveres. Hvad koster det? NOE Spot afregnes efter den gennemsnitlige dagspris på Nordpool plus et handelsgebyr på 5,25 øre/kwh inkl. moms (4,20 øre/kwh ekskl. moms). Find de daglige spot priser på eller månedsvis nederst på denne side. Kan man skifte til en fastpris senere? Ja, man kan til enhver tid konverter til NOE Fast. Hvilket man primært gør, når fastprismarkedet er lavt. Du kan følge prisudviklingen under dagens el-priser. Kan jeg komme ud af aftalen igen? Selvfølgelig kan du det. Efter bindingsperioden på 6 mdr., kan aftalen opsiges med en måneds varsel. Under erhverv er der bl.a. følgende oplysninger: Spar mellem 5-15% med en NOE Spot aftale Prisen følger vejret Med en spotaftale køber man den rå timepris på elbørsen. Prisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel. Når det blæser produceres meget vindmøllestrøm, og når det regner meget fyldes vandmagasinerne i Norge. Det giver lave elpriser. Derimod stiger prisen, når det er vindstille og koldt. NOE Spot er for de kunder, som ønsker en købsaftale med lavest mulige dagspriser, og selv ønsker at tage risikoen ved de høje udsving fra dag til dag. Med en sådan aftale kan det være svært at beregne omkostningerne til elektricitet. Til gengæld vil det på lang sigt oftest være den billigste løsning, dog kan der være perioder med store prisudsving. Valgfrihed Vi vil gerne give vores kunder valgfrihed, og derfor kan en spotaftale til enhver tid konverteres til en fastprisaftale. Flyt aftalen med virksomheden Under forudsætningen ingen kender dagen i morgen har vi gjort det muligt at flytte aftalen med til en ny adresse. Dermed behøver fremtiden ikke blive uoverskuelig. Vælger du en Spot aftale, vil din elpris svinge fra dag til dag. Prisen følger markedsprisen, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool. Spot aftale Hos NOE Energi A/S har vi to forskellige spotprodukter alt afhængig af, om din virksomhed har timeaflæste eller skabelonaflæste målere. SpotTime Denne aftaleform er for timeaflæste målere (oftest målere med et forbrug på over kwh). Her følger virksomheden prisen på spotmarkedet time for time. Priserne varierer en del, og i spidsbelastningsperioderne kan prisen komme helt op mod 1 kr./kwh, mens den om natten kan være på ganske få øre. SpotMåned Denne aftaleform er for erhvervskunder, som ikke har så stort et forbrug, at de kan blive timeaflæste. Oftest vil det dreje sig om målere med et forbrug på under kwh. NOE SpotMåned afregnes efter den gennemsnitlige timepris på Nord Pool. Derved kan mindre erhvervskunder også opnå fordelene ved en variabel og billig elpris.

6 Side 6 4/ ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Hverken klager eller indklagede har fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kompetence anført. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: aftale om NOE Spot af Bilag 2: Brev om faktura korrektion. Bilag 3: Korrektionsfaktura af Bilag 4: Slutopgørelse af Bilag 5: Internt kontoudtog af Bilag 6: Saldooversigt. Bilag 7: Beregning af difference. Bilag 8: Udvikling i elspotpriser.

7 Vinni M. Sørensen Fra: Sendt: Til: Emne: Opfølgningsflag: Flagstatus: _ Bekræftelse af ordre bestilt på Opfølgning Fuldført BILAG nr.: Side nr.: Kære Tak for din bestilling af el på Vi har noteret følgende oplysninger: Region: Aftale type: Pris: Årligt abonnement: Grøn strøm: Estimeret årligt forbrug: Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Aftagernummer: Kunde IP Kommet hertil Danmark - øst NOE Spot* 79,98 øre pr. kwh 62,50 kr/år Nej kwh Bestilt pr. telefon med Svend * Prisen på produktet er variabelt Har du mere end et aftagernummer, foretag venligst en bestilling per nummer. levering påbegyndes løbende måned + 30 dage. For aftalen gælder standardbetingelser for private læs mere på Har du spørgsmål til din ordre er du velkommen til at kontakte Vinni eller Svend på tel eller Med venlig hilsen ~ NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks 1330 DK-7500 Holstebro T F

8 ENERGI. ANE , I BILAG nr.: Side nr.: Kære kunde '. ".i il HOlsttro d. 23. marts 2010 I r j Faktura korrektion,j',, [ Kære kunde, Under en større gennemgang af vores interne revision, har vi desværre opdaget ~n fejl i prissætningen af vores variable el-produkter. Derfor har vi måtte kreditere Deres faktura for d~t seneste år, og rette JUj~en tjl.det korrekte beløb. : ~ --~--.. _. -.. _0_- Såfremt det giver anledning til spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os på eller Vi beklager fejlen. l Med venlig hilsen NOE Energi A/S NOE Energi AIS I j S.I<ivevej Holstebro T F I

9 ., ANE ENERGI 3 " II Opgørelse Fakturanummer... : Fakturadato : Kundenummer.l... : Ordrenummer.. l... : Forfaldsdato.. J... : Side : Adgangskode. ~... : II II " -1~ ctu2jqr NOE Energi AIS, CVR I alt Faktureret aconto 1. aconto rate I alt til betaling Gammel saldo Pr. dato Bemærk ændrede abonnementspriser pr Læs mere på ,17 DKK 4.724,17 DKK ,02 DKK 9.718,69 DKK 6.402,84 DKK ,56 DKK Vi gør opmærksom på at ved bankoverførelser, skal hele kontonummeret anvendes. Reg.'1r. er således 4925 og kontonr. ~ _ _.-., _ NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks Holstebro T F CVR nr DansIce Bank '. tfaiings-ld og Indbela; Fakturanr.: 15 Kundenr.: 131.! i ~- ~. f 1::._,." -.. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KredItomummer og belebsmodtager FI konto nr NOE Energi AIS Skivevej Holstebro KA~ 1 CIIecjIs og IIg... _ KVITTERING occ:eptoru un,,"r forbehold ol at penge. InotIIIIIIot...-pr _Ingon. Vod konlllnt _Ing I penge. 1noIIIjd_.. _erdot_lu_ pen",, ~_or_for_""""_.rlnd_ I Kredltomummer og belebsmocltllger F~ konto nr Nb E Energi AIS S~ivevej 120 7$00 Holstebro Underskrtft ved overf1lrelae fno konto I. lllme1dlng til a.tailngastorvk:e $nr..... : Deb.gr.nr.: nlnlktnummer : 'Kron.. i Øl etallngwcle.toto,----~~" "':",;,---:, ":'" ; ~. ~":"""':'-.; ~----~----n~an~k fmsldnellllllhlllng. UndgA venligst at statve I nedenatlenc!e felt "71<83100~ < 1nel. I I Kontraktnr.: Fakturanr.:... : i Øre

10 l, Fakturanummer..,... : Side :, Aftagenummer Abonnement Elforbrug Moms 25,00 % I alt Faktureret aconto III alt. Opgørelse Gennemsnitlig pris exel. abonnement Startdato Slutdato Arsag Ordinær Ordinær Ordinær Forbrug Enhed kwh kwh 5 kwh Forbrug Kwh % % p,oo % I A'pris 0,3140 o O O Beløb 37,81 DKK 3.741,53 DKK 944,83DKK 4.724,17 DKK ,02 DKK -3.3~ '5,85 DKK pr. Kwh I Aronto Abonnement Elforbrug Moms,.. (.. Forbrug Kwh ~ O Gennemsnitlig acontopris exel. abonnement pr. Kwh Specifikation af moms og afgifter Art Afgift El Moms NOE Energi AJS Opgørelse Aconto.fak. Regulerihg 944, ,01-663,11 8 Nyaconto 1.943,75 Total 1.280,57 - I

11 ENERGI Side nr.: Opgørelse 4500 Nykøbing Sj Fakturanummer... : Fakturadato..... : Kundenummer... : Ordrenummer : Forfaldsdato : Side : Adgangskode.... : 1_ 31-0'" ctu2jqr IAftåleh u,,"m~r :; :.,,;'. '.; 9806., _4.5QO, NYkøbing,Sk~' :... :."., :.. Kol!~ktn.Li!l1mer.:~.t. ; '7 A"'"..".fta-g-e-n-u... m-m-e... ' 'O':"'-~S~t~a... rtd'"='at ~o---:::s':- Iut~dato Arsag Forbrug Enhed Nedtagning kwh % O Forbrug Beløb NOE Energi AIS, CVR DKK I alt 8.125,05 DKK Faktureret aconto ,69 DKK I alt til udbetaling 1.593,64 DKK Gammel saldo Pr. dato ,28 DKK Vi gør opmærksom på at ved bankoverførelser. skal hele kontonummeret anvendes. Reg.nr. er således 4925 og kontonr NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks Holstebro T F CVR,nr Danske Bank 4925,

12 I- A::...:.:.N...=..=E: t Fakturanummer : Side : Abonnement Elforbrug Moms 25,00 % I alt Faktureret aconto Forbrug A'pris Kwh 0,4492 Beløb 49,32 DKK 6.450,71 DKK 1.625,02 DKK 8.125,05 DKK ,69 DKK 0,5616 kr. pr. Kwh Specifikation af moms og afgifter Art Afgift El Moms NOE Energi NS Opgørelse Aconto.fak. Regulering 1.625, ,75-318,73

13 NOE Energi AJS Debitor - internt kontoudtog Fra dato: 01~ Til dato: Side 1 25~ :56:44 Telefon.... : 59_ Debitorkonto: Fakturakonto Debitorgruppe Alm Valuta DKK Betalingsbetingelser 20 dage netlo Kasserabat BILAG nr.: Side nr.: Dato Bilag B-l B B B B B Faktura Posteringstekst Beløb Primo Faktura 94234, Bilag B-l ,23' FI betaling , Faktura , Bilag B-12864; 3.929,79. FI betaling , Faktura , Bilag B ,56 FI betaling , , Faktura , Bilag B-1617D! 6.402, Kreditnota , Bilag B-175-:.., -:-1;..:..5:-;9",3.:..;,6:-;.4 Ultimo 2.041,64 Saldo , , ,64 Forfald Rabatbeløb Udnyttet rabat

14 TOTALinkl. TOTAL inkl. Akummuleret Akkumuleret Akkumuleret Bilag Faktura nr. Fa ktu ra dato Periode Kwh Pris ex. moms moms Periode Kwh Pris ex. moms moms kr. kwh Gnm. pris , ,97 4.0B4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Cl) a: et) :l.. :"' ~ > " ~ I:T> Z m M_r 'P>a~ q Aconto ~

15 Regulering i øre til , ,268 0, , , , ,222 0, , ,59 [_._.., :rl ~ '.,~ til (gi. pris) 4296,49 ::' :;:....i.~.. ~~ rl(. ~ / til (ny pris) 4658,183 jside nr.: -----, Difference efter regulering 361,6928 Derudover har kunden så haft et merforbrug på kwh i forhold til acontofaktureringen (F: samt

16 NUE, NUE Spot....._ _- -,.._..... Vest for Storebælt øst for Storebælt Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms ,63 35,79 30,95 38, ,03 31,29 24,69 30, ,34 39,18 28,79 35, ,55 45,69 39,80 49, ,74 34,68 28,19 35, ,38 57,98 45,93 57, ,05 38,81 33,92 42,40 Side 2 af2 't>\l...ao L BILAG nr.: Side nr.: ANE NOE Spotpriser 2010 pr. måned Vest for Storebælt øst for Storebælt Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Januar 36,42 45,53 53,41 66,76 Februar 36,54 45,48 74,10 92,63 Marts 35,54 44,43 46,13 57,66 April 34,80 43,50 34,79 43,49 Maj 35,25 44,06 33,43 41,79 Juni 38,05 47,56 36,68 45,85 Juli August September Oktober November December ,10 45,09 46,42 58,03 Flgratl. rldglynlng Hvis du er I tvivl om hvilken løsning, der er den bedste for dig, stsr vi selvfølgelig klar med vores ekspertise ring eller skriv til NOE Energi A/S ' Skivevej Holstebro' B8 CVR: 'D SHRRE Forside I Sitemap I Kontakt NOE Søg :

17 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMMOET Side 17 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Forbruger- eller erhvervsaftale Efter l, stk. 5, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Indklagede har i sagen gjort gældende, at aftalen med klager var en erhvervsaftale. I relation til ankenævnets kompetence må det indledningsvist afgøres, om der foreligger en erhvervsaftale. Aftalen mellem klager og indklagede angår en løbende aftale om køb af elektricitet på det liberaliserede elmarked. Aftalen er derfor reguleret af købelovens regler. Hvis aftalen er en erhvervsaftale, dvs. et handelskøb, skal der efter købelovens 4 foreligge et køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift. Herover er købelovens 4 a, hvor der ved et forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. samme bestemmelse har sælgeren (indklagede) bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Det fremgår ingen steder i indklagedes , som er det eneste aftaledokument, der foreligger, at der er tale om et erhvervskøb, ligesom klager i aftalen ikke er benævnt som en erhvervsdrivende kunde. Det aftalte produkt leveres endvidere både til erhvervsdrivende og til private forbrugere. Oplysningerne fra CVR om, at klager på bopælen er registret som ergoterapeut, indikerer heller ikke, at der udøves erhvervsvirksomhed på installationsadressen og at det købte el hovedsageligt er forbrugt i erhvervsmæssigt øjemed. Mod klagers benægtelse af at anvende den leverede elektricitet i erhvervsmæssigt øjemed, finder nævnet, at indklagede ikke har løftet den i købeloven pålagte bevisbyrde for, at der er tale om et handelskøb (erhvervsaftale). Herefter er aftalen mellem klager og indklagede et forbrugerkøb, og sagen er derfor omfattet af ankenævnets kompetence.

18 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 18 4/ Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. Et elhandelsselskabs leveringsbetingelserne er reguleret af elforsyningsloven, herunder forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Nævnet finder anledning til at bemærke, at når der foreligger et forbrugerkøb, er indklagede forpligtet til efter forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen at fremsende en egentlig kontrakt til klager, og som minimum indeholder de oplysninger og vilkår, der fremgår af forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen. Indklagede har således i denne sag handlet i strid med denne bekendtgørelse. Herefter må nævnet fastslå, at aftalegrundlaget mellem klager og indklagede alene er de vilkår, der fremgår af indklagedes . Eventuelt andre generelle leveringsbestemmelser kan indklagede ikke påberåbe sig, da de ikke indgår i aftalegrundlaget. Efterregulering af enhedspris Nævnet lægger til grund, at det alene beror på en fejl hos indklagede, at den korrekte pris ikke er indtastet i systemet, således at klager ikke er afregnet til korrekt enhedspris. Klager har således ikke haft grund til at nære mistanke om en forkert enhedspris. Den fakturerede pris også er blevet betalt af klager, og derfor har betalingsaftalen allerede virket bestemmende i relation til klager. Indklagede kan derfor efter de aftaleretlige regler ikke efterregulere enhedsprisen tilbage i tid. Derimod kan indklagede anvende den korrigerede enhedspris for tiden efter, at klager er underrettet om fejlen. Nævnet finder ikke grundlag for at bestride indklagedes beregninger af, hvad prisforskellen udgør. Klager fritages derfor for at betale efterreguleringen af enhedsprisen.

19 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 19 4/ Opgørelse af elforbrugets størrelse Som sagen i øvrigt er oplyst, er der heller ikke nogen indikationer for at tilsidesætte indklagedes opgørelse af, at størstedelen af beløbet på reguleringsfakturaen skyldes, at det skønnede forbrug har været ansat alt for lavt i forhold til det målte forbrug. Klager rar således ikke medhold i, at hun ikke skal betale for reguleringen af det målte og dermed forbrugte antal kilowatttimer. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at når klager kun i meget begrænset omfang rar medhold i tilbagebetalingskarvet, skal indklagede ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet, jf. 26, stk. 1. Klagegebyret tilbagebetales dog til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, tale 361 fritages for til indklagede, NOE Energi A/S, at be- Indklagede skal kreditere dette beløb i den opgjorte saldo på 6.402,84 kr., således at klager ved betaling af det reducerede kraver endeligt frigjort over for indklagede. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 8. OKTOBER 2010 I

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere