ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Skivevej Holstebro Klageemne: Kompetence Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris Efterregulering af enhedsprisen - Fejl i prissætningen af det variable el-produkter. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Lis Holst Ib Gunnar Larsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. februar- 2. november Påklaget beløb: 6.402,84 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 7. maj Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 23. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 11. maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. maj Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 17. september KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klager har oplyst at være selvstændig, men at hun ikke udøver erhvervsvirksomhed på bopælsadressen. Ifølge CVR er der registreret følgende: UDELADT Klager er kunde hos SEAS-NVE Net A/S for så vidt angår nettransmissionen, men indgik aftale med indklagede om levering af el på det frie elmarked.

3 Side 3 4/ Klager blev ifølge indklagede erhvervskunde hos indklagede den 1. januar 2008, da klager indgik en erhvervsaftale med indklagede omkring elproduktet NOE Spot, der er en månedlig spotpris (bilag 1). Det fremgår dog ikke af aftalen, at det er en erhvervsaftale. Afregningen og betalingen med klager forløb uden problemer indtil marts måned I forbindelse med en afregning opdagede indklagede, at satskoden på en af indklagedes produkter ikke var blevet indtastet korrekt for perioden fra 1. maj til 30. november Der var kun indtastet en rå elpris uden tillæg til dækning af indklagedes omkostninger i forbindelse med klagers elkøb. Indklagede gjorde klager opmærksom på dette i et brev af 23. marts 2010 (bilag 2). Samtidig var der udarbejdet en ny opgørelse (bilag 3), hvor enhedsprisen var faktureret 0,0227 kr. højere, end klager oprindeligt var opkrævet. Klager blev således opkrævet en samlet betaling på 6.402,84 kr. Klager skrev til indklagede i maj måned 2010, hvor klager fremsatte indsigelse mod indklagedes ekstraregning. Samtidig opsagde hun sin aftale. På baggrund heraf udarbejdede indklagede en slutopgørelse (faktura af (bilag 4). Denne slutopgørelse betød, at klager skulle have 1.593,64 kr. tilbage, som indklagede modregnede i den tidligere opgørelse, således at indklagede krævede betaling af 2.041,64 kr. ifølge en kontoopgørelse af (bilag 5)., jf. bilag 6. En oversigt over fremsendte fakturaer i perioden fra 28. februar 2009 til 31. maj 2010 fremgår af bilag 6. Klager gentog i i juni 2010, at hun ikke ville betale sin slutopgørelse. Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Fritagelse for betaling af betalingskravet, på klagetidspunktet opgjort til 6.402,84 kr.

4 Side 4 4/ Klagers oplysninger og begrundelse: Det er klagers opfattelse, at man ikke kan fremkomme med ekstraregninger, hvor prisen korrigeres på grund af tastefejl i bogholderiet. Indklagede havde endvidere lovet en gennemsnitligt lavere elpris, men den blev derimod højere. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af betalingskravet. Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har ikke ved indgåelsen af aftalen med klager lovet, at klagers valg indebar en lavere pris på sigt, men har dog refereret til Elpristavlen, hvor indklagedes priser var blandt de laveste. Det er indklagedes opfattelse, at klager har haft fokus på beløbet til betaling, som steg voldsomt fra den første faktura, som klager modtog, og frem til at klager modtog korrektionsfakturaen. Stigningen i de opkrævede beløb skyldtes kun i marginal grad korrektionen, som indklagede udregnede til 361,6928 kr. (bilag 7). Stigningen er primært baseret på det forhold, at klagers a conto opkrævning blev ændret som følge af, at elprisen i starten af a conto perioden fra 4. november 2009 til 30. juni 2010 viste sig at være meget høj i Østdanmark. En oversigt over udviklingen i elspotprisen i perioden fremgår af bilag 8. Det betød, at den nye faktura, der blev fremsendt til klager (korrektionsfakturaen), indeholdt en højere a conto pris end den forudgående, da indklagedes system løbende går ind og tager højde for de perioder, hvor der er realiserede tal. Vedrørende forbruget har indklagede anført, at klager i perioden fra 4. november 2009 til 31. maj 2010 brugte kwh mere i forhold til det a conto opkrævede forbrug. OPLYSNINGER OM NOE Spot På indklagedes hjemmeside gives der oplysninger om produktet, både under Private og Erhverv. Under Private er der bl.a. følgende oplysninger:

5 Side 5 4/ Det er let at spare penge! Det er nemt, hurtigt og ganske gratis at skifte over til NOE Spot. Det tager kun 5 minutter at finde vej til en lavere elregning. Erfaringerne har vist, at en spotaftale er den billigste måde at købe el på. Hos NOE Energi søger vi de bedste løsninger for vores kunder, og derfor tilbyder vi nu private en spotaftale. Tidligere har erhvervslivet været de eneste, som har kunne drage fordel af de billige priser i spot-markedet. Men med introduktionen af NOE Spot, har vi gjort spot-markedet tilgængelig for alle. Vi køber el 24 timer i døgnet på den nordiske elbørs Nordpool Elprisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel. Når det blæser i vindmøllerne eller regner meget i vandmagasinerne i Norge, er elpriserne lave. Omvendt når det er vindstille og koldt, stiger forbruget og dermed også elprisen. Fordelen ved NOE Spot Sammenligner vi spot-markedet med forsynings-markedet, viser det sig at spot ofte er billigst. Primært fordi vi tager et lavere administrationsgebyr, men også fordi forsyningsselskaberne er pålagt bestemte indkøbsmetoder, som er vedtaget af energitilsynet. Forsyningspligtselskaberne skal købe ind kvartalet før levering, og giver en del gætterier, da ingen ved om priserne vil op eller ned på forhånd. Derfor tager markedet et risikotillæg, som skal sikre mod tab, den dag elektriciteten skal leveres. Hvad koster det? NOE Spot afregnes efter den gennemsnitlige dagspris på Nordpool plus et handelsgebyr på 5,25 øre/kwh inkl. moms (4,20 øre/kwh ekskl. moms). Find de daglige spot priser på eller månedsvis nederst på denne side. Kan man skifte til en fastpris senere? Ja, man kan til enhver tid konverter til NOE Fast. Hvilket man primært gør, når fastprismarkedet er lavt. Du kan følge prisudviklingen under dagens el-priser. Kan jeg komme ud af aftalen igen? Selvfølgelig kan du det. Efter bindingsperioden på 6 mdr., kan aftalen opsiges med en måneds varsel. Under erhverv er der bl.a. følgende oplysninger: Spar mellem 5-15% med en NOE Spot aftale Prisen følger vejret Med en spotaftale køber man den rå timepris på elbørsen. Prisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel. Når det blæser produceres meget vindmøllestrøm, og når det regner meget fyldes vandmagasinerne i Norge. Det giver lave elpriser. Derimod stiger prisen, når det er vindstille og koldt. NOE Spot er for de kunder, som ønsker en købsaftale med lavest mulige dagspriser, og selv ønsker at tage risikoen ved de høje udsving fra dag til dag. Med en sådan aftale kan det være svært at beregne omkostningerne til elektricitet. Til gengæld vil det på lang sigt oftest være den billigste løsning, dog kan der være perioder med store prisudsving. Valgfrihed Vi vil gerne give vores kunder valgfrihed, og derfor kan en spotaftale til enhver tid konverteres til en fastprisaftale. Flyt aftalen med virksomheden Under forudsætningen ingen kender dagen i morgen har vi gjort det muligt at flytte aftalen med til en ny adresse. Dermed behøver fremtiden ikke blive uoverskuelig. Vælger du en Spot aftale, vil din elpris svinge fra dag til dag. Prisen følger markedsprisen, som handles på den nordiske elbørs Nord Pool. Spot aftale Hos NOE Energi A/S har vi to forskellige spotprodukter alt afhængig af, om din virksomhed har timeaflæste eller skabelonaflæste målere. SpotTime Denne aftaleform er for timeaflæste målere (oftest målere med et forbrug på over kwh). Her følger virksomheden prisen på spotmarkedet time for time. Priserne varierer en del, og i spidsbelastningsperioderne kan prisen komme helt op mod 1 kr./kwh, mens den om natten kan være på ganske få øre. SpotMåned Denne aftaleform er for erhvervskunder, som ikke har så stort et forbrug, at de kan blive timeaflæste. Oftest vil det dreje sig om målere med et forbrug på under kwh. NOE SpotMåned afregnes efter den gennemsnitlige timepris på Nord Pool. Derved kan mindre erhvervskunder også opnå fordelene ved en variabel og billig elpris.

6 Side 6 4/ ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Hverken klager eller indklagede har fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kompetence anført. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: aftale om NOE Spot af Bilag 2: Brev om faktura korrektion. Bilag 3: Korrektionsfaktura af Bilag 4: Slutopgørelse af Bilag 5: Internt kontoudtog af Bilag 6: Saldooversigt. Bilag 7: Beregning af difference. Bilag 8: Udvikling i elspotpriser.

7 Vinni M. Sørensen Fra: Sendt: Til: Emne: Opfølgningsflag: Flagstatus: _ Bekræftelse af ordre bestilt på Opfølgning Fuldført BILAG nr.: Side nr.: Kære Tak for din bestilling af el på Vi har noteret følgende oplysninger: Region: Aftale type: Pris: Årligt abonnement: Grøn strøm: Estimeret årligt forbrug: Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Aftagernummer: Kunde IP Kommet hertil Danmark - øst NOE Spot* 79,98 øre pr. kwh 62,50 kr/år Nej kwh Bestilt pr. telefon med Svend * Prisen på produktet er variabelt Har du mere end et aftagernummer, foretag venligst en bestilling per nummer. levering påbegyndes løbende måned + 30 dage. For aftalen gælder standardbetingelser for private læs mere på Har du spørgsmål til din ordre er du velkommen til at kontakte Vinni eller Svend på tel eller Med venlig hilsen ~ NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks 1330 DK-7500 Holstebro T F

8 ENERGI. ANE , I BILAG nr.: Side nr.: Kære kunde '. ".i il HOlsttro d. 23. marts 2010 I r j Faktura korrektion,j',, [ Kære kunde, Under en større gennemgang af vores interne revision, har vi desværre opdaget ~n fejl i prissætningen af vores variable el-produkter. Derfor har vi måtte kreditere Deres faktura for d~t seneste år, og rette JUj~en tjl.det korrekte beløb. : ~ --~--.. _. -.. _0_- Såfremt det giver anledning til spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os på eller Vi beklager fejlen. l Med venlig hilsen NOE Energi A/S NOE Energi AIS I j S.I<ivevej Holstebro T F I

9 ., ANE ENERGI 3 " II Opgørelse Fakturanummer... : Fakturadato : Kundenummer.l... : Ordrenummer.. l... : Forfaldsdato.. J... : Side : Adgangskode. ~... : II II " -1~ ctu2jqr NOE Energi AIS, CVR I alt Faktureret aconto 1. aconto rate I alt til betaling Gammel saldo Pr. dato Bemærk ændrede abonnementspriser pr Læs mere på ,17 DKK 4.724,17 DKK ,02 DKK 9.718,69 DKK 6.402,84 DKK ,56 DKK Vi gør opmærksom på at ved bankoverførelser, skal hele kontonummeret anvendes. Reg.'1r. er således 4925 og kontonr. ~ _ _.-., _ NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks Holstebro T F CVR nr DansIce Bank '. tfaiings-ld og Indbela; Fakturanr.: 15 Kundenr.: 131.! i ~- ~. f 1::._,." -.. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KredItomummer og belebsmodtager FI konto nr NOE Energi AIS Skivevej Holstebro KA~ 1 CIIecjIs og IIg... _ KVITTERING occ:eptoru un,,"r forbehold ol at penge. InotIIIIIIot...-pr _Ingon. Vod konlllnt _Ing I penge. 1noIIIjd_.. _erdot_lu_ pen",, ~_or_for_""""_.rlnd_ I Kredltomummer og belebsmocltllger F~ konto nr Nb E Energi AIS S~ivevej 120 7$00 Holstebro Underskrtft ved overf1lrelae fno konto I. lllme1dlng til a.tailngastorvk:e $nr..... : Deb.gr.nr.: nlnlktnummer : 'Kron.. i Øl etallngwcle.toto,----~~" "':",;,---:, ":'" ; ~. ~":"""':'-.; ~----~----n~an~k fmsldnellllllhlllng. UndgA venligst at statve I nedenatlenc!e felt "71<83100~ < 1nel. I I Kontraktnr.: Fakturanr.:... : i Øre

10 l, Fakturanummer..,... : Side :, Aftagenummer Abonnement Elforbrug Moms 25,00 % I alt Faktureret aconto III alt. Opgørelse Gennemsnitlig pris exel. abonnement Startdato Slutdato Arsag Ordinær Ordinær Ordinær Forbrug Enhed kwh kwh 5 kwh Forbrug Kwh % % p,oo % I A'pris 0,3140 o O O Beløb 37,81 DKK 3.741,53 DKK 944,83DKK 4.724,17 DKK ,02 DKK -3.3~ '5,85 DKK pr. Kwh I Aronto Abonnement Elforbrug Moms,.. (.. Forbrug Kwh ~ O Gennemsnitlig acontopris exel. abonnement pr. Kwh Specifikation af moms og afgifter Art Afgift El Moms NOE Energi AJS Opgørelse Aconto.fak. Regulerihg 944, ,01-663,11 8 Nyaconto 1.943,75 Total 1.280,57 - I

11 ENERGI Side nr.: Opgørelse 4500 Nykøbing Sj Fakturanummer... : Fakturadato..... : Kundenummer... : Ordrenummer : Forfaldsdato : Side : Adgangskode.... : 1_ 31-0'" ctu2jqr IAftåleh u,,"m~r :; :.,,;'. '.; 9806., _4.5QO, NYkøbing,Sk~' :... :."., :.. Kol!~ktn.Li!l1mer.:~.t. ; '7 A"'"..".fta-g-e-n-u... m-m-e... ' 'O':"'-~S~t~a... rtd'"='at ~o---:::s':- Iut~dato Arsag Forbrug Enhed Nedtagning kwh % O Forbrug Beløb NOE Energi AIS, CVR DKK I alt 8.125,05 DKK Faktureret aconto ,69 DKK I alt til udbetaling 1.593,64 DKK Gammel saldo Pr. dato ,28 DKK Vi gør opmærksom på at ved bankoverførelser. skal hele kontonummeret anvendes. Reg.nr. er således 4925 og kontonr NOE Energi A/S Skivevej 120 Postboks Holstebro T F CVR,nr Danske Bank 4925,

12 I- A::...:.:.N...=..=E: t Fakturanummer : Side : Abonnement Elforbrug Moms 25,00 % I alt Faktureret aconto Forbrug A'pris Kwh 0,4492 Beløb 49,32 DKK 6.450,71 DKK 1.625,02 DKK 8.125,05 DKK ,69 DKK 0,5616 kr. pr. Kwh Specifikation af moms og afgifter Art Afgift El Moms NOE Energi NS Opgørelse Aconto.fak. Regulering 1.625, ,75-318,73

13 NOE Energi AJS Debitor - internt kontoudtog Fra dato: 01~ Til dato: Side 1 25~ :56:44 Telefon.... : 59_ Debitorkonto: Fakturakonto Debitorgruppe Alm Valuta DKK Betalingsbetingelser 20 dage netlo Kasserabat BILAG nr.: Side nr.: Dato Bilag B-l B B B B B Faktura Posteringstekst Beløb Primo Faktura 94234, Bilag B-l ,23' FI betaling , Faktura , Bilag B-12864; 3.929,79. FI betaling , Faktura , Bilag B ,56 FI betaling , , Faktura , Bilag B-1617D! 6.402, Kreditnota , Bilag B-175-:.., -:-1;..:..5:-;9",3.:..;,6:-;.4 Ultimo 2.041,64 Saldo , , ,64 Forfald Rabatbeløb Udnyttet rabat

14 TOTALinkl. TOTAL inkl. Akummuleret Akkumuleret Akkumuleret Bilag Faktura nr. Fa ktu ra dato Periode Kwh Pris ex. moms moms Periode Kwh Pris ex. moms moms kr. kwh Gnm. pris , ,97 4.0B4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Cl) a: et) :l.. :"' ~ > " ~ I:T> Z m M_r 'P>a~ q Aconto ~

15 Regulering i øre til , ,268 0, , , , ,222 0, , ,59 [_._.., :rl ~ '.,~ til (gi. pris) 4296,49 ::' :;:....i.~.. ~~ rl(. ~ / til (ny pris) 4658,183 jside nr.: -----, Difference efter regulering 361,6928 Derudover har kunden så haft et merforbrug på kwh i forhold til acontofaktureringen (F: samt

16 NUE, NUE Spot....._ _- -,.._..... Vest for Storebælt øst for Storebælt Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms ,63 35,79 30,95 38, ,03 31,29 24,69 30, ,34 39,18 28,79 35, ,55 45,69 39,80 49, ,74 34,68 28,19 35, ,38 57,98 45,93 57, ,05 38,81 33,92 42,40 Side 2 af2 't>\l...ao L BILAG nr.: Side nr.: ANE NOE Spotpriser 2010 pr. måned Vest for Storebælt øst for Storebælt Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Januar 36,42 45,53 53,41 66,76 Februar 36,54 45,48 74,10 92,63 Marts 35,54 44,43 46,13 57,66 April 34,80 43,50 34,79 43,49 Maj 35,25 44,06 33,43 41,79 Juni 38,05 47,56 36,68 45,85 Juli August September Oktober November December ,10 45,09 46,42 58,03 Flgratl. rldglynlng Hvis du er I tvivl om hvilken løsning, der er den bedste for dig, stsr vi selvfølgelig klar med vores ekspertise ring eller skriv til NOE Energi A/S ' Skivevej Holstebro' B8 CVR: 'D SHRRE Forside I Sitemap I Kontakt NOE Søg :

17 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMMOET Side 17 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Forbruger- eller erhvervsaftale Efter l, stk. 5, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Indklagede har i sagen gjort gældende, at aftalen med klager var en erhvervsaftale. I relation til ankenævnets kompetence må det indledningsvist afgøres, om der foreligger en erhvervsaftale. Aftalen mellem klager og indklagede angår en løbende aftale om køb af elektricitet på det liberaliserede elmarked. Aftalen er derfor reguleret af købelovens regler. Hvis aftalen er en erhvervsaftale, dvs. et handelskøb, skal der efter købelovens 4 foreligge et køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift. Herover er købelovens 4 a, hvor der ved et forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. samme bestemmelse har sælgeren (indklagede) bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Det fremgår ingen steder i indklagedes , som er det eneste aftaledokument, der foreligger, at der er tale om et erhvervskøb, ligesom klager i aftalen ikke er benævnt som en erhvervsdrivende kunde. Det aftalte produkt leveres endvidere både til erhvervsdrivende og til private forbrugere. Oplysningerne fra CVR om, at klager på bopælen er registret som ergoterapeut, indikerer heller ikke, at der udøves erhvervsvirksomhed på installationsadressen og at det købte el hovedsageligt er forbrugt i erhvervsmæssigt øjemed. Mod klagers benægtelse af at anvende den leverede elektricitet i erhvervsmæssigt øjemed, finder nævnet, at indklagede ikke har løftet den i købeloven pålagte bevisbyrde for, at der er tale om et handelskøb (erhvervsaftale). Herefter er aftalen mellem klager og indklagede et forbrugerkøb, og sagen er derfor omfattet af ankenævnets kompetence.

18 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 18 4/ Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. Et elhandelsselskabs leveringsbetingelserne er reguleret af elforsyningsloven, herunder forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Nævnet finder anledning til at bemærke, at når der foreligger et forbrugerkøb, er indklagede forpligtet til efter forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen at fremsende en egentlig kontrakt til klager, og som minimum indeholder de oplysninger og vilkår, der fremgår af forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen. Indklagede har således i denne sag handlet i strid med denne bekendtgørelse. Herefter må nævnet fastslå, at aftalegrundlaget mellem klager og indklagede alene er de vilkår, der fremgår af indklagedes . Eventuelt andre generelle leveringsbestemmelser kan indklagede ikke påberåbe sig, da de ikke indgår i aftalegrundlaget. Efterregulering af enhedspris Nævnet lægger til grund, at det alene beror på en fejl hos indklagede, at den korrekte pris ikke er indtastet i systemet, således at klager ikke er afregnet til korrekt enhedspris. Klager har således ikke haft grund til at nære mistanke om en forkert enhedspris. Den fakturerede pris også er blevet betalt af klager, og derfor har betalingsaftalen allerede virket bestemmende i relation til klager. Indklagede kan derfor efter de aftaleretlige regler ikke efterregulere enhedsprisen tilbage i tid. Derimod kan indklagede anvende den korrigerede enhedspris for tiden efter, at klager er underrettet om fejlen. Nævnet finder ikke grundlag for at bestride indklagedes beregninger af, hvad prisforskellen udgør. Klager fritages derfor for at betale efterreguleringen af enhedsprisen.

19 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 19 4/ Opgørelse af elforbrugets størrelse Som sagen i øvrigt er oplyst, er der heller ikke nogen indikationer for at tilsidesætte indklagedes opgørelse af, at størstedelen af beløbet på reguleringsfakturaen skyldes, at det skønnede forbrug har været ansat alt for lavt i forhold til det målte forbrug. Klager rar således ikke medhold i, at hun ikke skal betale for reguleringen af det målte og dermed forbrugte antal kilowatttimer. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at når klager kun i meget begrænset omfang rar medhold i tilbagebetalingskarvet, skal indklagede ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet, jf. 26, stk. 1. Klagegebyret tilbagebetales dog til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, tale 361 fritages for til indklagede, NOE Energi A/S, at be- Indklagede skal kreditere dette beløb i den opgjorte saldo på 6.402,84 kr., således at klager ved betaling af det reducerede kraver endeligt frigjort over for indklagede. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 8. OKTOBER 2010 I

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0827 / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 V/ SEAS NVE Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 5800 Nyborg Nyborg Elnet A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg CVR 2565 1421 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr.

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13029 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 28 19 49 27 V.G. Automobiler, Nika Service v/mile Nika Kærhøjgårdsvej 46 3540 Lynge Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0863 / SUSJ Klager: Grundejerforeningen X 2630 Taastrup Indklaget energiselskab: Klageemne: DONG Energy Sales & Distribution A/S

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 3. maj 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Dana Invest ApS og Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13230 Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden fra klagens

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere