Livet med Multipel Sclerose med fokus på specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet med Multipel Sclerose med fokus på specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb"

Transkript

1 Bachelorprojekt, Februar 2014 Livet med Multipel Sclerose med fokus på specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb Camilla Møller Hansen En2010S Ergoterapeutuddannelsen University College Sjælland Campus Næstved 0

2 Forside Dette projekt er udarbejdet af: Camilla Møller Hansen, En2010s Antal ord: Dato for aflevering: Intern vejleder: Camilla Pyndt Jacobsen Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Dato. Camilla Møller Hansen Ergoterapeutuddannelsen University College Sjælland, Campus Næstved Alle deltagere i undersøgelsen er anonymiseret, og behandlingsstedet vil kun blive omtalt som behandlingssted. Denne opgave er udarbejdet af to ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen Næstved, UCSJ, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således et udtryk for den/de studerendes egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret af

3 Resumé Formål Formålet med projektet er at undersøge, hvilken oplevelse patienter med multipel sclerose har efter modtagelse af et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb på et specifikt behandlingssted. Problemformulering Hvordan oplever unge voksne med multipel sclerose, virkningen af et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb i deres dagligdag? Metode Der er anvendt den forstående forskningstype med det kvalitative forskningsinterview, som forskningsmetode. Der blev anvendt den semistrukturerende form til indsamling af empiri fra de to informanter. Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns interviewguide bestående af forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Den videnskabsteoretiske tilgang er fænomenologisk og databearbejdningen er udført med udgangspunkt i Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultater Resultatet af vores undersøgelse, viste at informanterne oplever virkningen af det specialiseret individuelle rehabiliteringsforløb som positivt. Den ene informant har modtaget forskellige rehabiliteringsforløb én gang om året de sidste seks år, hvorimod den anden informant har modtaget et kortere forløb i år efter seks år med diagnosen, men hun oplevede ligeledes det som en positiv oplevelse. Konklusion Informanterne finder, det specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb, meget positivt og lærerigt. De modtager vejledning omkring livet med sclerose. Undervisningen består af forskellige temaer som omhandler genoptræning med de forskellige faggrupper, kostråd, livsstil og flere til. Men det der gør behandlingsstedet specialiseret er at der er fokus på det 2

4 enkelte menneske og dets behov. Informanterne oplyser, at forløbet opfattes som en ferie, hvor de har fokus på egne behov. Det giver dem mere energi og overskud til at klare dagligdagen, når forløbet afsluttes. Perspektivering Resultaterne af projektet kan forhåbentlig åbne op for ny forskning omkring multipel sclerose fra patienternes perspektiv og hvilken betydning et specialiserede individuelle rehabiliteringsforløb har for denne patientgruppe. Angående fremtidig forskning håber vi, at hver enkelt faggruppe får større viden og kompetencer inden for behandling af patienter med multipel sclerose. Vi håber at dette projekt kan sætte nogle ting i perspektiv for patienter, som ikke føler sig klar eller usikker omkring modtagelse af et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb. Søgeord: Multipel sclerose, rehabilitering, ergoterapi & ADL 3

5 Abstract Purpose The purpose of the project was to examine the experience patients with multiple sclerosis have after receipt of a specialized individual rehabilitation program. Problem background How do young adults with multiple sclerosis experience, the effect of a specialized individual rehabilitation program in their daily lives? Method There are applied the understanding type of research with the qualitative research interview as a research method. There was used the semi structuring shape for collecting empirical data from the two informants. The interview guide is prepared based on Kvale and Brinkmann's interview guide consisting of research questions and interview questions. The scientific theoretical approach is phenomenological. Data processing is performed on the basis of Malterud systematic text condensation. Results The results of our study showed that the informants are experiencing the impact of the specialized individual rehabilitation program as positive. One informant has received various rehabilitation programs once a year for the past six years, whereas the other informant received a shorter course of this year after six years of diagnosis, but she also saw it as a positive experience. Conclusion The informants find the specialized individual rehabilitation program, very positive and instructive. They receive guidance about life with multiple sclerosis. The course consists of various themes addressing rehabilitation of the various professional groups, dietary, lifestyle and more people. But what makes the treatment facility specializing is that there is a focus on 4

6 the individual and their needs. The informants report that the process is perceived as a holiday where they focus on their own needs. It gives them more energy and strength to cope with everyday life when the process ends. Perspectives The results of the project will hopefully open up new research on multiple sclerosis from the patients' perspective and the importances of a specialized individual rehabilitation program have for this patient population. For future research, we hope that each professional group will increase their knowledge and skills in the treatment of patients with multiple sclerosis. We hope that this project can put some things in perspective for patients who do not feel ready or unsure about the reception of a specialized individual rehabilitation program. Keywords: Multiple sclerosis, rehabilitation, occupational therapy & activities of daily living 5

7 Indholdsfortegnelse 1. Problembaggrund Multipel sclerose Ergoterapi til sclerose patienter Ergoterapi på det pågældende behandlingssted Samfundsøkonomisk vurdering Projektets formål Projektets målgruppe Vores egen forforståelse Problemformulering Definition af meningsbærende ord litteratursøgning Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteraturgennemgang Occupational therapy for multiple sclerosis Resumé af artiklen Baggrund for valg af artikel Activities of Daily Living: Evaluation and Treatment in Persons with Multiple Sclerosis Resumé af artiklen Baggrund for valg af artikel Metode Design Den videnskabsteoretiske tilgang Forskertriangulering Forskningstype Tilrettelæggelse Deltagerrekruttering Inklusions og eksklusionskriterier for informanter Dataindsamling Kvales syv faser Databearbejdning Projektets kvalitet

8 5.6 Etiske overvejelser Præsentation af resultater Præsentation af informanter Patient A Patient B Kodegruppe 1: Sygdomsforløb Patienternes oplevelse af de først tegn og udredningen ved multipel sclerose Kodegruppe 2: Det specialiserede behandlingssted Patienternes oplevelse af det specialiserede behandlingssted Kodegruppe 3: Kulturel og social opfattelse Patienternes opfattelse af de kulturelle og sociale aspekter Diskussion Diskussion af resultater og anvendt metode Konklusion Perspektivering Referencer Artikler Bilag Bilag 1: Informationsbrev Bilag 2: En uges skema Bilag 3: Fire ugers skema Bilag 4: Interviewguide Bilag 5: Søgestrategi

9 1. Problembaggrund 1.1 Multipel sclerose Dette afsnit finder vi relevant for vores projekt, analyse og diskussion da en faglig og uddybende viden, relaterende til selve baggrunden (multipel sclerose; MS) for selv samme projekt, er en nødvendighed for at kunne behandle denne dybdegående og fagligt. I Danmark er der omkring mænd og kvinder med diagnosen multipel sclerose (MS), hertil bliver der hvert år konstateret yderligere ca. 700 nye tilfælde. Tallet er derved stigende. For hver mand er der ca. 2 kvinder med denne diagnose, dvs. at størstedelen af Danmarks patienter er kvinder. Der findes ikke nogen decideret aldersgruppe for, hvornår sygdommen debuterer, men de fleste tilfælde debuterer i års alderen. Forskning fastslår at forekomsten er højere hos familiemedlemmer til MS ramte patienter, der er derved sammenhæng mellem genetisk arvemateriale og hyppigheden af MS tilfælde. MS har en speciel geografisk udbredelse og er meget hyppigere i tempererede zoner end i tropiske områder, vores fysiske miljø spiller herved ligeledes en rolle i forekomsten af MS. [1] MS er en kronisk sygdom, der angriber centralnervesystemet. De hyppigste tegn på MS er fysiske symptomer heriblandt træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen. Som fagperson skal man altid være opmærksom på at symptomer kan variere afhængig af den pågældende patient. [2]. Sygdommen er karakteriseret ved gentagne angreb, de såkaldte attaks. Disse attaks fremkommer fra forskellige områder af centralnervesystemet rygmarv og hjernen. Ingen attaks forekommer ens og kan medføre forskellige symptomer, hvis udfald kan resultere i hver sin modsatte ekstremitet. Attaks kommer med varierende intervaller, men forekommer oftere, desto flere år sygdommen har været i udbrud [2]. Som tidligere beskrevet kan årsagen til sygdomsudbruddet have arvelige faktorer kombineret med miljøfaktor, dette kan bl.a. være en almindelig virus, der er i omløb, som i kombination med faktorer i immunsystemet, udløser sygdommen. Forskning viser ligeledes at D-vitaminer og sollys beskytter mod sygdommen, mens tobaksrygning øger risikoen for at få MS [7]. 8

10 MS beskadiger de isolerende skeder af myelin der sider omkring nervefibrene, dette resulterer i tab af nervetråde, både i rygmarven og hjernen (demyelinisering). Når demyelinisering opstår rejser de elektriske impulser langsommere og i langt mindre grad langs nervefiberen. Dette opstår grundet en række indre fysiske ændringer hvoraf den første ændring er inflammation i vævet. Inflammationen gør, at der ophobes lymfocytter og derved dannes ødem. Inflammationsreaktionen medfører demyelinisering og beskadigelse af nervefibre. I hjernen kaldes disse områder med demyeliniserende nervefibre for plak. Området kan strække sig fra 1 mm til flere cm. Når betændelsestilstanden er overstået kan myelinet gendannes, dette er dog ikke altid tilfældet [8]. MS patienters hverdag er præget af sygdommens konsekvenser og forhindringer. MS påvirker ofte patienters udførsel af daglige aktiviteter; husarbejde, indkøb m.m. Bl.a. støvsugning kan være både fysisk og psykisk udmattende for patienter med MS, da denne aktivitet kræver en kombination af koncentration og fysisk aktivitet ved at trække støvsugeren efter sig samt skubbe støvsugerhovedet frem og tilbage. Denne aktivitet kan i visse tilfælde nødsage sig, en hviledag den efterfølgende dag. Kompromisser, kan derved være en nødvendig strategi, der skal tages i brug for flere patienter, især dem, som oplever kognitive forhindringer og energinedsættelse i kroppen. Disse kompromisser, kan være beslutningen om at anvende hjælpemidler og skabe balance mellem arbejde, interesser og samvær med familien. Det ergoterapifaglige felt kan her spille en væsentlig og positiv rolle, dette vil blive beskrevet og debatteret senere i opgaven. MS er en sygdom, som flere gange har berørt os både personligt og fagligt i løbet af uddannelsen. I forbindelse med ønsket om at fordybe os i sygdommen, behandlingsforløbet og det ergoterapeutiske felt blev vi opmærksomme på, at der forekommer et behandlingssted, som er specialiseret inden for rehabilitering og undervisning af patienter med MS. Forventningen forekom os høj, da ordet specialiseret henviser til et højere og bredere niveau af faglige kompetencer og erfaring, både monofagligt og tværfagligt. På baggrund af ovenstående hypotese, begyndte vi at søge efter evidensbaseret dokumentation omhandlende ergoterapeutisk behandling af/til MS patienter. Vi fandt det i den forbindelse interessant at søge efter forskning hvori MS patienter perspektiv på ergoterapeutisk behandling bliver dokumenteret. Dette viste sig midlertidigt at være forbundet med følgende problematik; hvis sådanne evidens var at finde ville det være 9

11 forskning baseret ud fra et mere overordnet perspektiv. Vi formoder at det vil være svært at få oplyst hvilke konkrete ergoterapeutiske tilgange den givne undersøgelses patienter ville bedømme deres behandlingsforløb ud fra og derved vil det være svært for os at analysere betydningen for det konkrete ergoterapeutiske felt. Vi har ud fra denne hypotese derfor valgt at opsøge viden på det overstående behandlingssted ud fra en formodning om at vores generede viden vil være mere hensigtsmæssig at analysere med henblik på vores problemformulering, om dette er tilfældet vil vi behandle senere i opgaven. 1.2 Ergoterapi til sclerose patienter Når rehabilitering indeholder mennesker med skader på centralnervesystemet, som følge af neurologiske sygdomme eller traumer, anvendes neurorehabilitering som et tværprofessionelt speciale. Neurorehabilitering udgør et stort arbejdsområde inden for somatisk ergoterapi. De problematikker den enkelte patient oplever, kan påvirke den konkrete sygdom eller skade. Dette kan påvirke de nedenstående neurologiske opståede sygdomme eller skader; progredierende neurologiske sygdomme, som Parkinsons sygdom eller MS eller pludselig opstående neurologiske sygdomme, som apopleksi, samt traumer [3]. De progredierende neurologiske sygdomme er et område, som lider under en begrænset mængde af forskning, især inden for det ergoterapeutiske felt. Der forefindes dokumentation omkring brugen af ergoterapi indenfor neurorehabilitering, men ikke inden for de progredierende neurologiske sygdomme, som MS er en del af. Da antallet af MS diagnoser indtil nu er stigende, burde dette være et område der løbende forskes yderligere i. Vi formoder at forskning der fokuserer på det ergoterapeutiske felt, vil forbedre ergoterapeutisk faglighed og derved MS patienternes udbytte af behandling og rehabiliteringsforløb. Ergoterapeuter, med arbejde inden for det offentlige sygehusvæsen følger patientens kritiske sygdomsforløb hvori sygdom og symptomer kortlægges og vurderes. Herefter foretages der en faglig vurdering om hvorvidt den pågældende patient vil drage nytte af et specialiseret rehabiliteringsforløb. Vi finder det derfor relevant at fokusere på det pågældende behandlingssted da det er her den primære rehabilitering finder sted. 10

12 1.3 Ergoterapi på det pågældende behandlingssted Ergoterapeuterne på behandlingsstedet informerede om os stedets formåen og værdier. Ergoterapeuterne yder vejledning ift. ansøgning af hjælpemidler, indstilling af hjælpemidler, guidning og genoptræning af fysiske og psykiske problematikker. Personalet er specialiseret inden for netop dette fagområde, da de har supplerende uddannelser samt kurser inden for behandlingen af MS patienter. På behandlingsstedet anvender ergoterapeuterne bl.a. COPM, nine-hole-pig test, AMPS og andre relevante undersøgelsesredskaber. Det er her muligt for ergoterapeuterne at anvende et bredt omfang af undersøgelsesredskaber. Udgangspunktet er, hvad der er bedst for patienten. En stor fordel er også, at der ingen tidsbegrænsning er ift. patientens udbytte af ergoterapeutisk behandling, mens de er indlagt på behandlingsstedet. Ergoterapeuterne har en bred erfaring inden for energiforvaltning, som videreformidles til patienterne, herefter implementeres dette i dagligdagen [A]. Størstedelen af MS ramte lider af træthed og energiforvaltning hjælper disse patienter, med fordele deres energibrug over en hel dag. Patienternes behandling har et bredt omfang af muligheder, da ergoterapeuten har mange faciliteter omkring sig. F.eks. er behandlingsstedet omgivet af natur, som giver mulighed for udendørsaktiviteter, hertil er der også en udendørsurtehave, træningsbane, boldbane og andre faciliteter. Der foreligger også mulighed for benyttelse af varmvandsbassin, træningskøkken med integreret hæve/sænke møblement m.m. Behandlingsstedet benytter ofte den canadiske arbejdsprocesmodel, men den anvendes ikke fastlagt som behandlingsstrategi. Der er tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, psykolog, læge og plejepersonale på behandlingsstedet. Denne sammensætning af fagprofessionelle resulterer i et bredt tværfagligt samarbejde, som er med til at forbedre oplevelsen og virkningen af patienternes individuelle specialiseret tilrettelagte rehabiliteringsforløb. Derudover er klientcenteret praksis et af nøgleordene af behandling på behandlingsstedet. Behandlingsmetoder Behandlingsstedet fokusere på det canadiske materiale, dog med afvigelse for AMPS, som er af amerikansk materiale og er fremstillet ud fra MoHO. OPPM benytter en strategisk tilgang, 11

13 ikke kun i arbejdet med den ergoterapeutiske intervention, men også med hensyn til den teoretiske og empiriske underbyggelse. OPPM er en videreudvikling af den canadiske ergoterapeutorganisation CAOT, som sikre fagudvikling og kvalitetssikring, samt dokumentation af det ergoterapeutiske arbejde. Disse modeller bygger på det samme princip, dvs. aktivitets- og deltagelsesorienteret perspektiv, et klientcenteret perspektiv som udgør en vigtig del af den ergoterapeutiske rehabilitering. Canadian Model Of Occupationel (CMOP- E) er ligeledes udviklet i er samarbejde mellem den canadiske ergoterapeutorganisation CAOT og ergoterapeuter med canadisk baggrund. Ved anvendelse af CMOP-E sikre ergoterapeuter patienter, da arbejdet består i det hele menneske Person, Omgivelser og Aktivitet (PEO). Hos MS patienter er det vigtigt, at anvende det Spirituelle aspekt, da patienterne deltager selvstændigt i den ergoterapeutiske behandling og arbejder med selvtræning på rehabiliteringsforløbet [9]. Det er relevant, at forholde sig til hvordan ergoterapeuterne arbejder på det pågældende behandlingssted, da vi ellers ikke kan tolke på undersøgelsens empiriske materiale, eller foretage en nuanceret diskussion af den ergoterapeutiske praksis. Patienterne tilbydes individuelle tilrettelagte specialiserede forløb, der er tilrettelagt ud fra den pågældende patients ønsker og behov. Disse forløb variere fra 1 uges introduktionsforløb, og op til yderligere 4 ugers individuelt rehabiliteringsforløb. Patienterne bor på behandlingsstedet alle tildelte uger, hvori de tilbydes ubegrænset behandling. Forskellen mellem et sådanne rehabiliteringstilbud og offentlige (kommunale) genoptræningscentrer er, at patienterne på dette behandlingssted har mulighed for hjælp døgnet rundt og ikke er underlagt tidbegrænset behandling i den forstand. 1.4 Samfundsøkonomisk vurdering Da der, som tidligere beskrevet, findes ca mænd og kvinder med MS i Danmark og dette tal er stigende, finder vi det relevant at inddrage samfundsøkonomiske aspekter. 12

14 Et magasin fra scleroseforeningen indeholder en artikel, der omhandler, danske forskere som har undersøgt og efterfølgende formået, at sammensætte en konkret pris på, hvad en MS patient koster samfundet økonomisk på årsbasis; kr. Beløbet indeholder både direkte og indirekte omkostninger og udgifter [4]. Direkte omkostninger er sundhedsrelaterede omkostninger, dvs. udgifter som er relateret til diagnostik, behandling, opfølgning af patienterne, omkostninger som f.eks. kiropraktor, fysioterapi og andre relevante behandlinger. De indirekte omkostninger er relateret tiltag af arbejdsmarkedsindkomst, for patienter, der ikke kan opretholde deres arbejdsevne, som derved udløser udgifter til pension og overførselsindkomster. Poul Jennum, professor i neurologi, som var med til at udarbejde denne undersøgelse, udtaler at: Begge dele vejer tungt ved sclerose. De direkte omkostninger er store, fordi de immunmodulerende behandlinger er dyre. Men den virkelige tunge post er de indirekte omkostninger, fordi sygdommen for langt de fleste vedkommende rammer i de erhvervsaktive år. [4]. For at kunne muliggøre denne undersøgelse, har forskere anvendt en lang række af Danmarks registre til, at indsamle et stort antal oplysninger/data og sammenligne udfaldet, med en kontrolgruppe i baggrundsbefolkningen. Forskerne har sammenlignet omkostninger og udgifter fra MS patienter, i tidsperioden med kontrolpersoner i baggrundsbefolkningen. Denne kontrolgruppe blev matchet på køn, alder og social profil. En kontrolperson koster gennemsnitligt samfundet 8664 kr. årligt i forhold til en MS patient som gennemsnitligt koster samfundet kr. årligt. Det vil derved sige at den årligt difference er kr. Poul Jennum udtaler ligeledes at: ved sclerose ser vi mange tabte arbejdsår, og det er derfor en af de dyreste hjernesygdomme per patient, vi kender. En MS patient kan have svært ved, at vende tilbage til arbejdsmarkedet [4]. Kategorien direkte omkostninger indeholder udgifterne til ergoterapeuter, da ergoterapi har en direkte sammenhæng og betydning for genoptræning, kompensation, boligindretning og yderligere områder med relevans til det hele menneske. Rehabiliteringen tilrettelægges og støttes af et tæt samarbejde mellem tværprofessionelle faggrupper, af betydning for den enkelte patients behov. Et stort antal af MS patienter oplever symptomer som usikker balance, nedsat kraft i arme og ben og føleforstyrrelser. Ergoterapi kan spille en væsentlig 13

15 rolle i løsningsprocessen på disse problematikker, derfor er ergoterapeuter en del af tværprofessionelle team, i arbejdet med MS patienter. Ergoterapeuter vejleder eksempelvis patienter i, at mestre energi og derved opnå overskud i hverdagen, dette er en del af ergoterapeutens mange kompetencer, inden for behandling af MS. Ergoterapeuter er uddannet i, at arbejde med det hele menneske. Det vil dermed sige at det, set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er i samfundets interesse at skabe de bedste forudsætninger for behandling og rehabilitering af MS patienter. 1.5 Projektets formål Formålet med dette projekt er, at undersøge hvordan kvinder i alderen år med MS, implementerer ergoterapeutiske redskaber i eget hjem efter deltagelse på et individuelt rehabiliteringsforløb. Her undersøges om patienterne har anvendt deres tillærte viden de har modtaget fra det ergoterapeutiske felt, og om disse redskaber har været dem til gavn og glæde i deres dagligdag. Ligeledes undersøges der om ergoterapeutisk praksis har haft en positiv indvirkning på deres rehabiliteringsforløb. 1.6 Projektets målgruppe Vores målgruppe er kvindelige patienter med MS i alderen år, som har modtaget ergoterapi på et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb. Målgruppen er udvalgt med tanke på hvornår sygdommen hyppigst debutere. Patienterne har deltaget i et rehabiliteringsforløb, på det pågældende behandlingssted. Projektet er opstillet med fokus på patienternes perspektiv derfor finder vi det af afgørende relevans at patienterne har erkendt deres sygdomsforløb (sygdomserkendelse). Når en patient bliver diagnosticeret med MS skal patienten igennem en erkendelsesfase hvori vedkommende psykisk omstiller sig på at gå fra at være rask til at have en uhelbredelig sygdom. At nå frem til denne erkendelse kræver en følelsesmæssig periode og en fornægtelsesperiode hos patienten. Disse vil gøre patienterne 14

16 begrænset i deres viden og åbenhed omkring deres liv, da de ofte ikke vil være klar til at udvise åbenhed overfor fremmede, eller være afklaret i deres følelsesliv. De skal være klar til at dele informationer om forskellige aspekter af deres liv, sygdom og den ergoterapeutiske behandling de har modtaget i rehabiliteringsforløbet da dette vil få afgørende betydning for de svar vores undersøgelse vil generer. 1.7 Vores egen forforståelse Det er vigtigt at vi, som projektansvarlige, er opmærksomme på vores fordomme, forventninger og meninger, da det er nødvendige elementer for at præcisere vores forforståelse da forforståelsen kan gøre forskeren forudindtaget og påvirke forskningsprocessen. Når vi synliggøre vores forforståelse og derved er bevidste om den, kan denne til en hvis grad holdes på afstand og undgå at påvirke resultaterne af denne undersøgelse. Vores uddannelse har lært os at have ergoterapi brillerne på når det vi befinder os i og behandler praksis. Det er tros dette vigtigt at vi tager disse briller af i mødet med informanterne, da vi som projektansvarlige skal forholde os neutrale og lyttende for at undgå at påvirke informantens svar. Disse briller skal igen tages på når vi analysere og diskutere den indsamlede empiri. I mødet med informanterne er det nødvendigt, at sætte parentes om teori, for at møde informanternes erfaringer og livsverden der hvor de er. Vi skal opstille en række undersøgelsesrammer der skaber forudsætningen for at informanternes udsagn, om hvorvidt ergoterapeutiske redskaber er implementerings venlige, kommer til udtryk uden påvirkning af vores egen forforståelse. Da MS er en neurologisk uhelbredelig sygdom, som forværres med tiden, kan vi som ergoterapeuter se behovet for ergoterapeutisk indsats, inden for rehabilitering og fremtidens udfordringer i eget hjem. Vi har både i og uden for undervisningen beskæftiget os med patienter med diagnosen MS i den forbindelse er vi løbende blevet påvirket af dens omfang og indflydelse på disse menneskers livskvalitet. Undervejs i uddannelsesforløbet modtog klassen undervist af en foredragsholder fra scleroseforeningen, som selv er ramt af MS, han 15

17 fortalte om sygdommen og hvordan den påvirkede hans liv. I den forbindelse blev der udleveret materiale om MS hvilket resulterede i at vi siden har fundet dette område interessant og relevant for den ergoterapeutiske praksis. En projektansvarlig fra gruppen har relationer til en MS patient, dette skabte derudover en større interesse for valget af MS som projektets emne. Vores forforståelse er præget af formodning om, at ergoterapi og ergoterapeutiske redskaber har en virkning hos patienter med MS. Hvilket vil sige, at patienterne har modtaget håndgribelige redskaber, de kan implementere i dagligdagen for, at gøre livet med MS mere overkommeligt. 16

18 2. Problemformulering Hvordan oplever kvinder i alderen år, med diagnosen multipel sclerose, implementering af ergoterapeutiske redskaber i eget hjem, efter deltagelse på et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb? 2.1 Definition af meningsbærende ord Multipel sclerose (MS): Kronisk sygdom i hjerne og rygmarv, hvori der dannes små betændelsesområder, som efterhånden bliver til ar. Specialiseret Individuelt rehabiliteringsforløb: Et behandlingsforløb som udføres og tilrettelægges af uddannede faggrupper med viden og erfaring i behandling af MS. Dette rehabiliteringsforløb udarbejdes ud fra den individuelle patients særlige behov, problematikker og ønsker. Implementering: De tillærte færdigheder som den individuelle patient har medbragt, og implementeret i eget hjem, efter deltagelse på et rehabiliteringsforløb. Ergoterapeutiske redskaber: De Redskaber og metoder som de pågældende ergoterapeuter er blevet oplært i og anvender i praksis. Disse redskaber og metoder bliver anvendt til at undervise hver enkelt patient i, for at imødekomme og forbedre de individuelle problematikker det pågældende individ har. Formålet med dette er at patientens livskvalitet skal forbedres med særlig fokus på dagligdagen i hjemmet. Oplever: I denne opgave anvender vi begrebet oplever ud fra følgende betydning; 17

19 Hvad oplevede undersøgelsens kvinder i forbindelse med deltagelse i et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb samt hvordan oplevelsen af implementering af ergoterapeutiske redskaber i eget hjem. 3.0 litteratursøgning I følgende afsnit beskrives litteratursøgning, samt inklusions- og eksklusionskriterier for den litteratur som vi har anvendt i projektet og opgaven. Vi har igennem en systematisk litteratursøgning, søgt forskningsartikler omhandlende MS, med fokus på patientens opfattelse af livskvalitet efter deltagelse i et rehabiliteringsforløb. Hvordan oplever patienterne at implementeringsprocessen af de tillærte ergoterapeutiske redskaber er forløbet? Ligeledes har vi søgt efter litteratur der omhandler ergoterapeutisk behandling af MS ramte patienter. Vi valgte Pubmed, da det er en lægeorienteret database og indeholder en stor database med dokumenteret viden indenfor forskellige fag- og sygdomsgrupper. Da Pubmed er lægeorienteret kan vi her finde viden på det medicinske og fysiologiske plan. Udover denne anvendte vi OT-seeker, hvor forskningsartikler relateret til ergoterapi indlægges. Begge databaser indeholder både ældre og nyere forskning og stiller skarpe kriterier til artikler og case studer som udgiverne og studier skal opfylde før de får tilladelse til at udgive i disse databaser. Vi formoder grundet dette og via. tidligere arbejde med disse databaser at de indeholder valide forskningsartikler, omkring brugen og modtagelse af ergoterapi til MS patienter. Det er dog vigtigt at vi som projektansvarlige forholder os kritisk til indsamlingen af den viden vi anvender fra eksterne kilder/artikler. Da vi har stort kendskab til disse to databaser valgte vi ikke at sørge viden inden for andre databaser som fx Cochrane. Til fremtidige projekter vil vi grundet nyere erfaringer søge viden i et bredere udvalg af databaser da dette potentielt kan resultere i et større og bredere udvalg af artikler omhandlende ergoterapi. Da både Pubmed og OT-seeker er engelsksprogede databaser, anvendte vi engelske søgeord. For at strukturer vores artikelsøgning, havde vi på forhånd opstillet inklusions- og 18

20 eksklusionskriterier (afsnit 3.1 og 3.2). Da vi foretog vores datasøgninger forsøgte vi at ensarte søgeordene i hver database. OT-seeker indeholder et stort antal artikler omhandlende MS, vi valgte derfor at kombinere MS og ergoterapi som søgekriterier i denne database. Dette resulterede i en artikelmængde på under 10 stk. vi besluttede derfor at der ikke var behov for at kombinere flere søge ord i denne database. Vi vil ikke gå nærmere ind på søgehistorikken i Pubmed, da der grundet materiale inden for langt flere faggrupper end OT-seeker, er langt flere artikler og derved en længere søgehistorik. Søgehistorien er vedlagt som bilag (Bilag 4). Litteratursøgningen i begge databaser resulterede i to anvendte artikler i opgaven. I nedenstående tabel ses de anvendte søgeord (jf. tabel 1). Tabel 1: Oversigt over anvendte søgeord i litteratursøgningen Engelske søgeord Danske søgeord Multiple sclerosis Multipel sclerose Occupational therapy Ergoterapi Rehabilitation Rehabilitering Activities of daily living ADL De udvalgte artikler fra databaserne, som ikke var at finde elektronisk, blev bestilt hjem med hjælp fra skolens bibliotekar. Vi havde i forvejen kendskab til scleroseforeningens hjemmeside, hvor vi kunne indhente informationer om MS og den nuværende nationale og internationale forskning på området. 3.1 Inklusionskriterier Artikler, som er opstået ved søgning af MS og mindst et søgeord mere. Artikler, som omhandler kvinder. 19

21 Artikler, som er udgivet på engelsk, dansk, svensk eller norsk. Artikler, der relaterer enten til ergoterapi eller tværprofessionelt samarbejde. Artikler, som relaterer til hvordan MS patienter håndtere hverdagens aktivitetsproblematikker. Artikler, som omhandler ergoterapeutiske perspektiver. 3.2 Eksklusionskriterier Artikler, som ikke omhandler Multipel sclerose. Artikler, med patientfokusgrupper uden for projektets valgte aldersgruppe, dvs. over 40 år og under 20 år. Artikler, som omhandler mænd, børn eller forsøg på dyr. Artikler, som ikke omhandler ergoterapeutisk indsats. Der forlægger et stort antal af forskningsartikler, som omhandler MS, men få som relaterer til MS patienter og behandling af ergoterapi. Vi valgte at anvende kvinder som målgruppe, frem for mænd, da kvinder er det dominerende antal af MS ramte. Børn blev fravalgt som målgruppe grundet samme kriterier/ønske om at forske inden for den målgruppe der ville ramme bredest i antallet af MS patienter. Vi formoder at børn vil have svært ved at deltage i den undersøgelses metode vi har valgt at anvende. Yderligere formoder vi, ud fra hypotesen om at børn er mere omstillingsparate end voksne, at dette vil påvirke resultaterne væsentligt. Vi kombinerede som tidligere beskrevet søgeordene multipel sclerose, ergoterapi og rehabilitering for, at begrænse antallet af artikler. Dette resulterede i et artikelantal på lige knap 100 stk. Herefter blev abstraktet gennemlæst og vurderet. De artikler, som passede overens med inklusions- og eksklusionskriterierne blev hentet elektronisk, eller bestilt igennem skolens bibliotek. Efter denne udvælgelsesproces endte vi med to anvendelige artikler Occupational therapy for multiple sclerosis og Activities of Daily living: Evaluation and Treatment in Person with Multiple Sclerosis, disse blev gennemlæst og kritisk vurderet efter McMasters artikelanalyse i et forsøg på at opnår størst anvendelighed af 20

22 artiklerne i forhold til at belyse problemformuleringen [6]. McMasters artikelanalyse er anbefalet af uddannelsesinstitutionen og anvendt løbende i undervisningen. 21

23 4.0 Litteraturgennemgang I dette afsnit præsenteres og uddybes de to artikler udvalgt ud fra de overstående søgekriterierne og McMasters artikelanalyse. 4.1 Occupational therapy for multiple sclerosis Resumé af artiklen Steultjens EEMJ et al. [B] har evalueret effekten omkring ergoterapiens virkning hos patienter med multipel sclerose, i forhold til funktionsevne, social deltagelse og helbredsrelateret livskvalitet, som f.eks. energiforbrug. For at gennemføre dette forsøg, anvendes tre forskellige studier; randomiseret kontrolleret forsøg(rct), kontrolleret klinisk forsøg(cct) og andet kontrolleret studie(od). De tre studier indebar 271 patienter med multipel sclerose. Alle 271 patienter skulle opfylde mindst et inklusionskriterie ud af fem for deltagelse i dette forsøg. Disse kriterier er, træthed, smerter, funktionsevne, social deltagelse og livskvalitet. Alle studierne var ligeledes evalueret af en gruppe på fire ergoterapeuter. To studier skal have fokus på energispareindsats og et studie har fokus på at evaluere på den rådgivende intervention. For at komme frem til et resultat analyserede de på de nedenstående kategorier; 1. træning af motorisk funktion, 2. uddannelse af færdigheder, 3. undervisning i energibesparelser, 4. rådgivning, 5. rådgivning eller om brugen af hjælpemidler og 6. Levering af benskinner. I kategorien undervisning i energibesparelse blev der foretaget to evaluerende studier af indflydelsen af et energibesparende kursus for en gruppe af MS patienter med symptomet træthed. Det energibesparende var anvendt i det kontrolleret kliniske forsøg (CCT). CCT havde én times sessioner i et otte ugers kursus med tre til otte deltagende. Hvorimod i andet kontrolleret studie (OD) evaluerede to timers sessioner i et seks ugers kursus med otte til ti 22

24 deltagende. I kategorien rådgivning blev der evaluerede et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT), hvori to diskussions sessions omhandlede strategier i egen omsorg, gældende MS patienter, som liver i samfundet. En session tog en til to timer og var individuelt eller gruppebaseret. Studiet evaluerede udfald relaterede til; træthed, smerter, funktionsevne og social deltagelse. Vurderinger blev udført ved begyndelsen og seks måneder efter forsøgets begyndelse. Sammenligningen blev foretaget med en ubehandlet kontrolgruppe. På baggrund af forsøgets resultater konkluderes det, at dette hverken kan bekræfte eller afkræfte om ergoterapi har en effekt hos patienter med MS. Dette forudsættes yderligere på baggrund af manglende randomiseret kontrolleret forsøg i de fleste områder af ergoterapeutisk intervention. Dette forsøg konkludere, at al fremtidig forskning er nødvendig og helst skal udføres så hurtigt som muligt Baggrund for valg af artikel Denne artikel er oprindelig udgivet i 2003, men er gengivet i Hvori den repræsentere nyeste forskning inden for MS. Artikels konklusion, sætter spørgsmålstegn ved vores forforståelse, om ergoterapi og ergoterapeutiske redskaber kan implementeres patienternes eget hjem, efter deltagelse på et specialiseret individuelle rehabiliteringsforløb, samt om ergoterapi har en virkning hos denne patientgruppe. Ligeledes valgte vi denne artikel, da den fokuserer på det kvalitative aspekt. Derved vil vi kunne anvende artiklen i vores diskussion og sammenligne vores projekts resultater, 4.2 Activities of Daily Living: Evaluation and Treatment in Persons with Multiple Sclerosis Resumé af artiklen Buzaid A et al. [C] informerer relativt i denne artikel, hvilken behandling og træningsstrategier som anvendes hos patienter med multipel sclerose. Multipel sclerose rammer i centralnervesystemet, hvori diagnosen kan have indflydelse på det kognitive og motoriske funktioner. Artiklen oplyser vigtigheden af ADL og opdeles derfor i to kategorier; 23

25 Basal ADL (BADL) ligervis kaldet personlig ADL (PADL), og instrumental ADL (IADL). De to kategorier opdeles i underkategorier, og oplyser vigtigheden af ergoterapi, samt vigtigheden af tværfaglig samarbejde, heriblandt med sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter m.m. Det tværfaglige samarbejde relaterer til klientens behov. Ved ADL sættes klienten i centrum, hvori dette kan være svært at overskue hos enkelte klienter, hvis der forefindes kognitive skader, men hvis de har nedsat sygdomserkendelse. Ergoterapeuterne arbejder ud fra spørgeskemaer og arbejder dermed videre omkring forskellige strategier for, at mindske symptomer eller udfald. Det er ligeledes vigtigt, at klienten kan implementere tillærte ergoterapeutiske redskaber i eget hjem, eller at behandlingen foregår i klientens eget hjem. Ergoterapeuten arbejder ud fra delsatte mål, hvilket patienten har udformet i samarbejde med ergoterapeuten, så det hele tiden relateres til klientens mål og forudsætninger. Udover målsætning af ADL træning er det ligeledes vigtigt, at udforme et standpunkt først, dvs. sikring af mobilisering, herunder selvtræning af bøj og stræk øvelser. Artiklen nævner forskellige træningsstrategier, som klienten kan udføre med eller uden er selvhjælp. Under træningen er det ligeledes vigtigt, at have fokus på klientens humør og energi, da dette kan skifte relativt hurtigt. Det samme relaterer ligeledes smerter. Klienter med kognitive skader har omskiftende tempo og har dermed behov for påmindelse. Det relaterer både i BADL og IADL. Artiklens primære hovedformål er vigtigheden af, ergoterapeutisk intervention og klientcentrering, samt klientens kan relatere til de udførende ADL-aktiviteter Baggrund for valg af artikel Artiklen er fra 2013 og er udkommet fra tidsskriftet, Physical medicine and rehabilitation clinics of North America. Artiklen forekommes som nyeste forskning omkring patienter med MS, som modtager ergoterapi. Valget af denne artikel var på baggrund af ergoterapi som indsats, herunder ADL hos patienter med MS. Denne forskning betyder, at der forefindes valid forskning om behandling af MS, inden for det ergoterapeutiske aspekt. Dette relaterer i forbindelse med vores projekt, til hvorfor ergoterapi har en medvirkende rolle i det tværprofessionelle samarbejde, samt hvordan vi som ergoterapeuter skal forholde os i arbejdet med denne patientgruppe. 24

26 5. Metode I dette afsnit beskrives projektets design, tilrettelæggelse, dataindsamlings- og bearbejdningsmetode. Dernæst introduceres rekrutteringen af informanter, samt inklusionsog eksklusionskriterier for disse. Herefter præsenteres den valgte metode for dataindsamling, som ligeledes er anvendt i projektet, efterfulgt af en debat af de etiske overvejelser. For at bearbejde det empiriske materiale, anvendte vi Malteruds systematiske tekstkondensering som metode. Vi delte materialet op i en række overordnede temaer (kvindelige patienters opfattelse, implementeringen af ergoterapeutiske redskaber i eget hjem og ergoterapeutisk behandling af MS) og analyseres ud fra de fire trin i Malteruds analyseredskab. Vi fordelte materialet imellem os, og begyndte på første trin i tekstkondensering. Fælles for alle trin var at vi skulle forholde os neutrale omkring vores forforståelse og teoretiske referencerammer, hvilket var forbundet med en hvis usikkerhed da vi fandt det svært ikke at sammenligne patienterne og deres oplevelsesverden. Vi har på tros af dette forsøgt at forholde os objektive, i vores tilgang til og undervejs, i projektforløbet. Dette analyseredskab indeholder dybdegående detaljer der medvirker at læseren kan opnå en uddybet forståelse for materialet i hver enkelt trin. Da Malteruds metode indtager en fænomenologisk tilgang i analyseredskabet, komplimentere den projektet, der bære præg af selv samme tilgang. Den fænomenologiske tilgang i projektet kommer til udtryk i vores valg af interview (livsverdens interviews) og udarbejdelsen af disse. Projektet tager ligeledes udgangspunkt i den humanvidenskabelige tilgang, dette livssyn placerer mennesket i centrum af universet, dvs. at det hele menneske er i fokus. Vi er som mennesker komplekse i vores helhed og kan derved ikke skilles op i små delkomponenter [5]. For at sikre at vi havde en klar og tydelig retningslinje til udarbejdelse af vores interviewguide har vi valgt at inddrage Kvales syv interview faser. Vi havde en formodning om at dette ville forbedre vores interview og modvirke vores egne subjektive synsvinkler, spørgsmål og tolkninger. At følge Kvale har efterfølgende vist sig at være forbundet med visse faldgrupper, primært i forhold til interviewet. Da vi anvender et deltagende interview vil der ofte opstå situationer hvor der stilles supplerende spørgsmål, disse vil i nogle tilfælde være påvirkede af subjektive 25

27 elementer da de opstår i øjeblikket. Dette skal vi derfor tage hensyn til i analyse og fortolkning af interviewets generede empiriske data. I forbindelse med kontakt til informanterne vedlægges relevant bilag, herunder udleverede informationsbrev angående interviewelementets formål og tema til de pågældende informanter, samt vores udarbejdede interviewguide (Bilag 1 og 4). 5.1 Design Det valgte design for projektet er, det kvalitative forskningsinterview. Formålet med den kvalitative metode er, at indhente fyldestgørende beskrivelser af informanternes livsverden [10]. Vi har valgt, at anvende det kvalitative forskningsinterview, da vi ønsker at indhente beskrivelser fra informanterne, om hvordan de har oplevet implementering af ergoterapeutiske redskaber i eget hjem. Dette design er velegnet til vores projekt, da vi fokuserer på erfaringer og meninger hos andre mennesker. Vi vil gerne gå i dybden med de tanker og meninger, informanterne har haft efter implementering af ergoterapeutiske redskaber i eget hjem. Derudover vil vi gerne undersøge om de råd og ressourcer informanterne har fået udleveret af ergoterapeuterne, har haft en positiv eller negativ indvirkning på MS patienternes rehabilitering. Vi forsøger igennem anvendelse af følgende, det kvalitative forskningsinterview og den fænomenologiske tilgang, at skabe de bedste forudsætninger for at belyse vores problemformulering og vores formål med projektet Den videnskabsteoretiske tilgang For at kunne besvare vores problemformulering har vi valgt, at anvende en fænomenologisk tilgang. Fænomenologien betyder læren om fænomener. Det antages at Edmund Husserl er fænomenologiens grundlægger. Videnskab på et fænomenologisk grundlag arbejder ud for et mål om, at indfange den menneskelige erfaring, som den viser sig i den konkrete livsverden. Den fænomenologiske tilgang er valgt, da dens formål er at undersøge den vigtigste mening ved et fænomen [11]. 26

28 Denne videnskabsteoretiske tilgang er derfor relevant for vores projekt, da fænomenet i vores opgave er fokuseret på, hvordan en patient med MS oplever implementering af ergoterapeutiske redskaber efter deltagelse på et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb. Projektet tager udgangspunkt i det ergoterapeutiske aspekt i rehabiliteringsforløbet, hvordan dette har påvirket MS patienternes livsverden og de erfaringer de efterfølgende har gjort sig. Har forløbet påvirket patienternes aktivitetsproblematikker eller udstyret dem med nye nyttige redskaber, som de kan anvende i deres dagligdag? Har det ergoterapeutiske felt hjulpet patienterne med, at implementere hjælpemidler eller udstyret dem med redskaber til, at overskue og takle flere daglige gøremål i eget hjem? Forskertriangulering Vi har benyttet forskertriangulering i forbindelse med vores interview af informanterne. Ved forskertriangulering forstås, at det er to eller flere projektansvarlige, der deltager skal benyttes til at hæve validiteten af projektet [12]. Vi har nøje udvalgt, hvem der skulle påtage rollen som interviewer og observatør i forbindelse med indsamlingen af data Forskningstype I projektet valgte vi, at anvende den forstående forskningstype. Ved anvendelse af den forstående forskningstype forsøger vi, at forstå menneskets individuelle livsverden. Hvilket vil sige, at informanternes subjektivitet indgår som en meget central del af datamaterialet i denne forskningstype. Den forstående forskningstype krævede, at vi som projektansvarlige satte vores forforståelse i parentes, og derved undgik at påvirke informanternes udsagn, samt undervejs i interviewet at forholde os neutrale til de indsamlede data. Forudsætningen for at forstå ny data indebærer følgende antagelse; data er indholdsrige og omfangsrige [13]. Vi har tidligere i opgaven tydeliggjort vores forforståelse for, at fremhæve vores tanker omkring undersøgelsens elementer, og derved bevidsthed om, at vores forforståelse ikke må have indflydelse på informanternes eget perspektiv og udbytte. Således bliver datamaterialet afspejlet i samspil med den specifikke kontekst, som er en integreret del af kondenseringsprocessen. Informanternes subjektivitet vil ligeledes få betydning for 27

29 anvendelsen af de indsamlede data og spiller derfor en betydningsfuld rolle i vores projekt [14]. 5.2 Tilrettelæggelse Deltagerrekruttering Vi har valgt kun at inkludere kvindelige patienter med multipel sclerose mellem 20 og 40 år. Vi har valgt netop denne målgruppe, da det er kvinder der hyppigst bliver diagnosticeret med multipel sclerose, vi finder det ydermere relevant og interessant at fokusere på hvilken indflydelse rehabiliteringsforløbet har på netop denne målgruppes fremtid. Derudover er denne aldersgruppe sat ud fra, hvordan kvinders dagligdag ændres, her menes at de fleste kvinder får en kæreste, går i byen, tager en uddannelse, fast arbejde, bliver gift. Nogle af disse kvinder oplever bl.a. at få børn, hvor andre ikke kan pga. sygdommen, da medicineringen ikke kan undværes eller pga. af manglende kræfter og overskud. Vi finder det derved relevant at undersøge en målgruppe der har meget at miste eller omformuleret har mange aspekter der kan blive påvirket af diagnosen MS. Som ergoterapeuter finder vi det interessant at arbejde med denne målgruppe, da vi selv er kvinder og kan relatere til mange af de aspekter, som kan være en forhindring ift. deres sygdom. Dette er tænkt ud fra forståelsen af at disse påvirkninger har indflydelse for både patienten selv og deres nærmeste. Der blev etableret kontakt til de to informanter igennem vores private netværk Inklusions og eksklusionskriterier for informanter Inklusionskriterier: Kvinder i alderen år. Har modtaget ergoterapi på et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb, på det pågældende behandlingssted. 28

30 Patienter, som har haft diagnosen MS i en længere årrække. Eksklusionskriterier: Kvinder over 40 år. Mandlige MS patienter. Kvinder som ikke har modtaget ergoterapi på, et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb Ny diagnosticerede patienter med ingen sygdomserkendelse, samt overvejelse af modtagelse af ergoterapi på, et specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb. 5.3 Dataindsamling Vi kontaktede behandlingsstedet, hvor vi etablerede kontakt til en ergoterapeut. Efter aftale med ergoterapeuten afholdte vi et møde, hvor vi foretog et semistrukturerede kvalitativt interview omhandlende stedets ergoterapeutiske behandlingsmetoder, med supplerende spørgsmål om hvordan deres specialiseret individuelt rehabiliteringsforløb foregår. Vi spurgte ergoterapeuten, hvordan vi, hensigtsmæssigt, kunne etablere kontakt med informanter, der ville være villige til, at deltage i vores projekt. Hun anbefalede at vi tog kontakt til Scleroseforeningens patientforening. Vi kontaktede patientforeningen et stort antal gange, men desværre uden held, da kontaktpersonen ikke var til at træffe pga. ferie. Vi måtte derfor tage en ny indgangsvinkel og forsøgte derefter at opsøge patienter med MS igennem Scleroseforeningens facebook side og andre sociale netværkssider. Vi oplevede ligeledes at der i disse tilfælde ikke blev svare på vores henvendelser. Vi valgte derfor at rette henvendelse til vores private netværk og fandt her en informant der var villige til at deltage (informant B), den ene projektansvarlige har et nært bekendtskab til den pågældende informant. Da vi have kontaktet denne informant henviste vedkommende til en af hendes bekendte med MS. Vi rettede henvendelse vil vedkommende og fik efterfølgende af vide at den pågældende kvinde gerne ville deltage. De to interviews blev udført over en tidsperiode på to uger. Interviewene foregik i informanternes eget hjem, hvert interview varede cirka en time. Disse blev optaget som lydfil på en iphone med henblik på at kvalitet sikre gengivelsen ved at transskribere patienternes 29

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Bilag 1 Informationsfolder

Bilag 1 Informationsfolder Bilag 1 Informationsfolder 1 2 Bilag 2 Interviewguide 3 Interviewguide Før interview Interview nr.: Inden interviewet startes får informanten følgende informationer: Vi er ergoterapeutstuderende og er

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet!

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet! Bachelorprojekt Hold:E12V 7.Semester Modul14 Arbejdetsindflydelsepå aktivitetsidentitet JIforbindelsemedendtforløbpåRySclerosehospital AnneBøndingKvistgaard BetinaChristensenKyed CarinaMiddelhedeKragh

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon Afrapporteringen er et led i Ergoterapeutforeningens dokumentation af, hvad Praksispuljens midler anvendes til. Informationerne går i første omgang til Bevillingsudvalget.

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat udarbejdet af Anne Lyhne Knudsen, AMPS FNE medlem. Anne G. Fisher, professor i Ergoterapi ved Umeå Universitet i Sverige, afholdte OTIPM workshop

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro.

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til uddannelsen, VIA University College, Holstebro. Klinisk underviser Lene Sylvester Brarup E-mail: lene.brarup@rksk.dk Tlf 20183326 Vikar for

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro.

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Klinisk underviser Klinisk underviser Leder af trænende terapeuter Camilla Relund

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Syddansk Universitet I praksis står vi med forskellige udfordringer: April 2008 Hans Lund 2 Skal vi gennemføre balance-

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens perspektiv - Et kvalitativt studie

Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens perspektiv - Et kvalitativt studie 2016 Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens perspektiv - Et kvalitativt studie University College Sjælland Ergoterapeut uddannelsen Næstved Et bachelorprojekt Oplevelsen af gruppetræning fra borgerens

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation

Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen progression, integration og organisation Det er centralt, at informationssøgningsundervisningen bygger på et tæt samarbejde mellem biblioteket

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere