Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK"

Transkript

1 Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 23 April 2005 Et dledes temanummer om ombrydning bør retfærdigvis forstås med definition af begrebet: Ombrydning sk efter som den proces, hvor sideelementer bliver placer nem et givet layout enten manuelt eller automatisk ge kerneområde skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som skompetence inden for den for grafiske mindst branche. et af de markedsleden Kravet om spi WORKFLOW ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, n sen ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsproce stillet bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus dermed ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv udslag løntung proces, og det giver forskellige mærkba generelt I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgav sigtsmæssigt til det led i processen, hvor de afvikles mest he af Det er af årsagerne til, at en stigende d Selvom dokumentombrydningen i dag udføres af kunden se en der kan være tale om pæne lønforskelle melle ikke-faglært i en grafisk virksomhed og gafdeling medarbejder i kundens in-house marketi spørgsmålet afspejler tendensen ikke nødvendigvis ku krav pris. Ombrydningsprocessen stiller o og er om den tæt grafiske kommunikation leverandør mellem ikke i stand forskellige til at part dæk at dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud afspejles dække det selv. Det generelle behov for effektiviseri løsninger, også i den stærkt stigende efterspørgsel eft cessen. der automatiserer dele af ombrydningspr den Her kan man i højere grad sige, at kundens potentialet grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, id Teknisk også rækker indad i den grafiske virksomhe og set er løsningerne ofte komplekse og krævend ønsker appellerer derfor kun i ringe grad til at kunden se med at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør m område. andre ord vide at kende sin besøgelsestid på de grafikere/mediegrafikere Der bliver i jeblikket årligt uddannet ca. 1 system fra det officielle uddannelse private og hertil kommer et ukendt antal personer fra Man udbydere af kortere eller længere kursusforlø skal kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtid holder gøre sig forhåbning ansættelse, hvis det fo auto sig således at ombrydningsfasen i stigende gr tilbage atiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytt vet i processen til kunden. Ser vi på kompetencekr megen i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ik bemandes tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden sk og af personer med både større teknisk indsi stridende bedre kreative evner. Denne todeling af næsten mo fremtidens kompetencer bliver vanskelig at honorere f flere grafikere, og i bedste fald vil det føre til råder. personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere om Under Kravene skærpes - også på ombrydningsområd ligt, overfladen på noget, der har syntes uforande ved dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Ku man at besidde en basal viden om mulighederne sætt bejdere i stand - eller til etablere i fremtiden de at rigtige ansætte samarbejdsforhol rigtige meda Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en defi nition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafi ske branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydning sprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftint ensiv og dermed løntung proces, og det giver for skellige mærkbare udslag. Forretningsmæssige I effektiviseringsøjemed fl yttes arbejdsopgaver muligheder generelt til det led i proces sen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en Fremtidens stigende del layouter af doku men tombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en Redaktionel grafi sk virk somhed ombrydning og en ikke-faglært medarbejder i kundens in-house mar ketingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendig vis kun spørgsmålet om Plugins/extensions/ pris. Omb rydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommu nikation mellem forskellige parter, og er Scripting den grafi ske - leverandør nye muligheder ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, fi nder kunden ud af Automatisering dække det selv. Det ge nerelle behov for effektivisering. af ombrydningen Ombrydningspro cessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. OPre-preflight Ombrydning Myter om farvestyring 1 Tryk uden alkohol en ny medarbejder skal ansættes. Om brydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. I effektivisering søjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentomb GRAFISK Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver pla ceret efter et givet layout enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et ker neområde for den grafiske branche. Kra vet om spidskompetence inden fo r mindst et af de markedsledende ombrydningspro grammer vægter som oftest tungt, når mer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås oces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafiske branche. Kravet om spidskompetence indst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder es. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering skraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver forskellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed jdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne ende del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed og en ikke-faglært medarbejder i kundens in-house fdeling afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun spørgsmålet om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte t kommunikation mellem forskellige parter, og er den grafiske leverandør ikke i stand til at dække dette ldestgørende vis, finder kunden ud af at dække det selv. Det generelle behov for effektivisering afspejles stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatiserer dele af ombrydningsprocessen. Her kan e grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, idet potentialet også rækker grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte komplekse og krævende, og appellerer derfor kun i il, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør må med andre ord vide at kende sestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet ca. 190 grafikere/mediegrafikere fra det ofnnelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra de private udbydere af kortere eller længere b. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal gøre sig forhåbning om ansættelse, hvis det ig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytter cessen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ikke megen prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer med både større teknisk indsigt og bedre kreative e todeling af næsten modstridende kompetencer bliver vanskelig at honorere for fremtidens grafikere, og d vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere områder. Kravene skærpes - også TEMA ingsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes uforanderligt, dannes grundlaget for mærkbare r. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne sættes man i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige re - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes nition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet en manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de st hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentombrydningen i dag udføres elv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed faglært medarbejder i kundens in-house marketingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun t om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommunikation mellem forskellige parter, og ske leverandør ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud af at dække t generelle behov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der rer dele af ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs ånd i hånd, idet potentialet også rækker indad i den grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte og krævende, og appellerer derfor kun i ringe grad til, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske må med andre ord vide at kende sin besøgelsestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet kere/mediegrafikere fra det officielle uddannelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra dbydere af kortere eller længere kursusforløb. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal håbning om ansættelse, hvis det forholder sig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres u højere grad end hidtil flytter tilbage i processen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske er, så er der imidlertid ikke megen tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer tørre teknisk indsigt og bedre kreative evner. Denne todeling af næsten modstridende kompetencer bliver t honorere for fremtidens grafikere, og i bedste fald vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre rere områder. Kravene skærpes - også på ombrydningsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes gt, dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Det ehov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatis ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. t temanummer om ombrydning bør retfærdigvis ndledes med en defi nition af begrebet: Ombrydning kal forstås som den proces, hvor sideelementer liver placeret efter et givet layout - enten manu lt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange etragtes det stadig, som et kerneområde for den rafi ske branche. Kravet om spidskompetence inden or mindst et af de markedsledende ombrydning programmer vægter som oftest tungt, når en ny edarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen liver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er tillet ind på effektivisering af en arbejdskraftint nsiv og dermed løntung proces, og det giver for kellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed yttes arbejdsopgaver generelt til det led i proces en, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er n af årsagerne til, at en stigende del af doku men ombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom er kan være tale om pæne lønforskelle mellem en aglært medarbejder i en grafi sk virk somhed og en kke-faglært medarbejder i kundens inhouse mar etingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendig is kun spørgsmålet om pris. Omb rydningsproces en stiller ofte krav om tæt kommu nikation mellem orskellige parter, og er den grafi ske leverandør ikke stand til at dække dette behov på fyldestgørende is, fi nder kunden ud af at dække det selv. Det geerelle behov for effektivisering.ombrydningsproessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider.

2 tiden, kan normalbidraget som regel Boligsikring udbetales gennem kommunen. B Boligsikring er et tilskud til huslejen. Kommunen kan ligeledes udbetale Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens størrelse, og hvor stor indtæg- udgifter til fødsel. Ligeledes kan der bidrag, der er fastsat i forbindelse med Bedriftssundhedstjeneste ten er i forhold til lejlighedens størrelse udbetales bidrag til dåb, konfirmation og Alle virksomheder, hvor der kan være og pris. andre særlige anledninger. risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal oprette bedriftssundhedstjenesikring hos kommunen. kedsafdelingen. Du kan hente mere information om bolig- Yderligere information fås i Arbejdsmarste, BST. BST skal blandt andet forebygge arbejdsmiljøskader og -ulykker, erhvervssyg- Boligydelse Pensionister kan efter særlige regler få domme og nedslidning. boligydelse uanset, om de bor til leje eller Udgifter til BST betales af virksomhederne. selv ejer deres bolig. Dog gælder der særlige regler for førtidspensionister tilkendt pension efter 1. januar Se tillige Bedriftssundhedstjenester på Ansøgning om boligydelse skal sendes til Mostrup Gule Sider. kommunen, hvor du også kan få yderligere information. Lån til betaling af ejendomsskatter Hvis du er 65 år eller får social pension, delpension eller efterløn, kan du opnå lån til betaling af ejendomsskatter. Ansøgning om lån skal sendes til kommunen, der også kan fortælle yderligere om Børnefamilieydelse reglerne. Staten udbetaler børnefamilieydelse til alle børn under 18 år. Ydelsen er ikke afhængig af forældrenes indkomst. Told og Skat udbetaler automatisk beløbet til moderen. Besøgstjeneste Børnetilskud OMBRYDNING TEMA: OMBRYDNING 4 Fra Gutenberg til PostScript Jan Eskildsen fører os gennem en historisk beskrivelse af den imponerende udvikling satsfremstilling har gennemgået 8 Dtp udkonkurreres af dtp! Kenny Bogø tager fat i nogle af de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at automatisere ombrydningen 12 Fremtidens layouter Steen Hansen sætter fokus på de store og forskelligartede kompetencekrav fremtidens layouter skal leve op til 16 Redaktionel ombrydning Kåre B. Jensen beskriver hvorledes deadline kan flyttes ved parallelproduktion, så tekstforfatning og ombrydning foretages samtidigt 20 Scripting af QuarkXPress & InDesign Kåre B. Jensen giver eksempler på hvorledes arbejdsfunktioner kan automatiseres gennem scripting 24 Plugins/Xtensions til InDesign og QuarkXPress Kåre B. Jensen giver et overblik over det enorme udbud af udvidelsesprogrammer der findes 30 Case: Automatisering Bård B. Sandstad fortæller hvorledes Dells omfattende kataloger håndteres af AdPeople 32 Case: Vejvisere med style sheets Bård. B. Sandstad beskriver hvorledes Eniro Danmark producerer vejvisere og lokaltelefonbøger 34 Case: Håndbog i en håndvending Bård B. Sandstad ser på Brandpunkts automatisering af produktionen af Dansk Musikerforbunds medlemshåndbog 50 Brevkassen Spørgsmål, svar, kommentarer og holdninger 50 Læsertilbud April måneds tilbud til Grafisk Workflows læsere: CMYK PDF Creator Pre-preflight Kåre B. Jensen understreger nødvendigheden af at kontrollere dokumenter inden PDF-genereringen Myter om farvestyring, del 1 Steve Upton giver gensvar på en række myter om farvestyring Tryk uden alkohol Bård B. Sandstad ser på fordele og ulemper ved at skippe alkohol i trykningen Grafisk Workflow nr. 24 udkommer juni TEMA: Farvestyring er den professionelle grafiske branches tematidsskrift. Hvert nummer behandler indgående ét aktuelt emne. Artiklerne skrives af konsulenter, fagspecialister og eksperter i det specifikke tema. Grafisk Workflow udkommer med 6 temanumre om året. Nr. 1: PDF (aug. 2001) Nr. 2: Farvestyring & Kvalitetssikring (okt. 2001) Nr. 3: Variabelt Digitaltryk (dec. 2001) Nr. 4: Workflow systemer (feb. 2002) Nr. 5: Input-teknologi (apr. 2002) Nr. 6: Output-teknologi (juni 2002) Nr. 7: PDF II (aug. 2002) Nr. 8: Tryk (okt. 2002) Nr. 9: Grafisk IT (dec. 2002) Nr. 10: Korrektur (feb. 2003) Nr. 11: Preflight (apr. 2003) Nr. 12: Web Content Management (juni 2003) Nr. 13: PDF III (aug. 2003) Nr. 14: CIP4 (okt. 2003) Nr. 15: Skrifter (dec. 2003) Nr. 16: Prøvetryk (feb. 2004) Nr. 17: Tendenser (apr. 2004) Nr. 18: Billeder (juni 2004) Nr. 19: Digitaltryk (aug. 2004) Nr. 20: Computer to Plate (okt. 2004) Nr. 21: PDF IV (dec. 2004) Nr. 22: Tryk II (feb. 2005) Nr. 23: Ombrydning (apr. 2005) Nr. 24: Farvestyring (udkommer juni 2005) Fagtidsskrift om grafisk produktion - for professionelle og beslutningstagere Udgiver Sankt Knuds Vej Frederiksberg C Tlf Fax Medit Publishing udgiver faglitteratur indenfor mediebranchen Redaktion Klavs Holm (Ansv. redaktør) Skribenter dette nummer Jan Eskildsen Kenny Bogø Steen Hansen Kåre B. Jensen Bård Blytt Sandstad Steve Upton Thomas Haase Design og Grafisk produktion Hakon Holm ApS Borgmester Nielsens Vej 24, 3700 Rønne Tlf Oplag eksemplarer Papir Impuls 115 gram og 250 gram leveret af Klippan Paper Annoncesalg DG Media as Tlf Fax Annoncemateriale: Tlf Abonnementservice Oxygen Media Service Tlf Abonnementstyper Årsabonnement (6 tematidsskrifter): 1 stk.: Kr. 425,- (eks. moms) 3 stk.: Kr. 999,- 5 stk.: Kr ,- 10 stk.: Kr ,- ISSN: Eftertryk eller anden brug af indholdet i dette blad, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra redaktionen.

3 LEDER? En grafisk proces Ombrydning Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafiske branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver forskellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed og en ikke-faglært medarbejder i kundens»in-house marketingafdeling«afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun spørgsmålet om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommunikation mellem forskellige parter, og er den grafiske leverandør ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud af at dække det selv. Det generelle behov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatiserer dele af ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, idet potentialet også rækker indad i den grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte komplekse og krævende, og appellerer derfor kun i ringe grad til, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør må med andre ord vide at kende sin besøgelsestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet ca. 190 grafikere/ mediegrafikere fra det officielle uddannelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra de private udbydere af kortere eller længere kursusforløb. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal gøre sig forhåbning om ansættelse, hvis det forholder sig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytter tilbage i processen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ikke megen tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer med både større teknisk indsigt og bedre kreative evner. Denne todeling af næsten modstridende kompetencer bliver vanskelig at honorere for fremtidens grafikere, og i bedste fald vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere områder. Kravene skærpes - også på ombrydningsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes uforanderligt, dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne sættes man i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Grafisk Workflow har med udgivelsen af nu 23 tematidsskrifter fået mange positive tilbagemeldinger fra vores læsere. Det er årsagen til at vi netop har lanceret et svensk søstertidsskrift, som på samme vis som det danske tidsskrift vil udkomme 6 gange årligt med dybtgående behandling af aktuelle temaer. Det er vores forventning at de to udgivelser vil styrke hinanden, så vi kan fortsætte med at udvikle de særegne værdier som Grafisk Workflow er baseret på, og som har gjort det til det foretrukne tidsskrift for bl.a. mange tekniske beslutningstagere og andre professionelle i den grafiske branche. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er årsagen til at en stor del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv God fornøjelse Klavs Holm Redaktør APRIL 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 3

4 OMBRYDNING Redaktionel ombrydning Parallel grafisk produktion med flere deltagere Just-in-time har for længst holdt sit indtog i den grafiske produktion. Tryk og færdiggørelse er for længst blevet ramt, dele af prepressproduktionen er fulgt efter og ombrydnings-processen står også for skud. Den klassiske ombrydnings-proces, der starter med et færdigt manuskript og efterfølgende bliver»layoutet«til et færdigt ombrudt dokument er i mange tilfælde ikke hurtig nok. Især til nyhedsformidling vil skribenten gerne have deadline så sent som muligt og dette behov kan løses med et redaktionelt system, hvor skribenten kan skrive direkte i layoutet mens layouteren tager sig af de øvrige elementer i layoutet, Af: Kåre Bjørn Jensen Kåre Bjørn Jensen er konsulent hos Medit Consult. Her tilbyder han rådgivning indenfor grafiske applikationer og teknologihåndtering. Han er uddannet Grafonom (GTL), grafiker og certificeret i en lang række applikationer. f.eks. placering af billeder og billedtekster. To eller flere personer kan dermed arbejde på det samme dokument på samme tid, hvorved gennemløbstiden forkortes. De store medievirksomheder har længe rådet over sådanne systemer. Pris-sedlen har været på 1 million kroner eller mere, hvilket har begrænset udbredelsen blandt mellemstore og mindre virksomheder. I de senere år er der imidlertid kommer billigere alternativer fra Quark og Adobe og systemerne er dermed blevet tilgængelige for en bredere skare. QuarkCopyDesk og Adobe InCopy Grundstenen i de billige systemer hedder QuarkCopyDesk og Adobe InCopy. Disse tekstbehandlingsprogrammer til hhv og kr er begge udviklet til at arbejde sammen med ombrydningsprogrammerne fra det pågældende softwarehus. QuarkCopyDesk arbejder således sammen med QuarkXPress (som den deler»tekstombrydnings-motor«med) og InCopy arbejder sammen med Adobe InDesign - ligeledes med fælles»tekstombrydnings-motor«. Princippet med den fælles»tekstombrydnings-motor«er vigtigt. Det sikrer nemlig, at teksten kommer til at flyde på præcis samme måde i»tekstbehandlingsprogrammet«som i ombrydningsprogrammet. Dermed sikrer man, at orddeling og justering bliver identisk og man sikrer, at omfangsberegningen Resumé Et redaktionelt ombrydnings-system giver mulighed for, at to eller flere personer kan arbejde på samme dokument på samme tid. Dermed forkortes gennemløbstiden og skribentens deadline rykker tættere på udgivelses-tidspunktet. Systemerne fra Quark og Adobe er overkommelige i pris - også for små og mellemstore virksomheder. bliver præcis: Hvis der er afsat 500 linier i layoutet, kan skribenten følge omfangen linie for linie indtil det passer. Hvis omfanget af det skrevne bliver for stort, kan skribenten straks se det og bede layouteren om at skaffe mere plads - eller selv skære ned på tekstmængden så den passer. Korrekturforløbet bliver samtidig nemmere med denne type system. I den klassiske ombrydnings-proces kan der ske orddelingsfejl i ombrydningen. I det redaktionelle system kan tekstforfatteren straks se orddelingsfejlen i tekstbehandlingsprogrammet og rette den direkte i layoutet. Tilsvarende kan efterfølgende ændringer i teksten foretages af tekstforfatteren selv, hvorefter layouteren blot skal opdatere den lænkede tekst - et princip som kendes fra opdatering af billeder i den klassiske ombrydnings-proces. Dette giver erfaringsmæssigt en stor tidsmæssig besparelse. 16 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 APRIL 2005

5 OMBRYDNING QuarkCopyDesk QuarkCopyDesk blev oprindeligt skabt som en del af det store redaktionelle Quark Publishing System. Efterfølgende er programmet også kommet i handelen som selvstændigt produkt. Den her testede version hedder Quark- CopyDesk 3.0. Den arbejder sammen med QuarkXPress 6.11 og kører derfor på de samme operativsystemer: Mac OS X eller Windows 2000/XP. Brugere af QuarkXPress 4 og 5 kan købe den ældre QuarkCopyDesk 2.2, der kører under OS 9 eller Windows 95/98/NT/2000/ XP. Programmets målgruppe, skribenterne, kan således koncentrere sig om at skrive i stedet for at skulle lære et utal af funktioner at kende Programmet er enkelt og indbydende i sin opbygning og minder meget om QuarkXPress - blot med væsentlig færre funktioner. Dermed kommer man hurtigt i gang og bliver hurtigt fortrolig med programmet. Programmets målgruppe, skribenterne, kan således koncentrere sig om at skrive i stedet for at skulle lære et utal af funktioner at kende. I den her testede konfiguration, hvor programmet bruges»stand-alone«, bærer det dog også præg af at være skabt til et større og mere integreret system. Dokumenter kan udveksles mellem QuarkCopyDesk og QuarkXPress i tekstformatet XPress Tags, men de mere udbyggede funktioner, hvor man overfører layout, noter mv. mellem programmerne er forbeholdt brugere af de større systemer fra Quark. Disse findes i forskellige prisklasser og til forskellige målgrupper. Brugerfladen i QuarkCopyDesk minder på mange punkter om QuarkXPress. Man kan vælge at få linierne nummereret. Når programmet bruges som en del af Quark Publishing System, kan man eksportere et layout komplet med billeder mv. Når programmet bruges»stand-alone«(som her) har man ikke denne mulighed. Paletterne i QuarkCopyDesk er taget direkte fra QuarkXPress - dog med den forenkling og tilpasning, som er nødvendig. APRIL 2005 GRAFISK WORKFLOW NR

6 OMBRYDNING Adobe InCopy InCopy er ikke oprindelig skabt til at integrere direkte til InDesign. I den gamle version 2.0 var det slet ikke muligt. Opgaven med at integrere de to programmer var i stedet lagt ud til en række tredjeparts-leverandører som kunne konkurrere på pris og funktionalitet og dermed tilbyde en lang række forskellige løsninger målrettet forskellige markeds-segmenter. Adobe undlod bevidst at lancere deres egen løsning for at give plads til tredjeparts-udviklerne. I den aktuelle InCopy CS er denne strategi ændret en smule. Det er nu muligt at integrere direkte ved hjælp af Adobes egen Bridge Workflow-plugin, men løsningen vil kun være tilstrækkelig til det allermindste behov. Jeg har derfor valgt at koble InCopy CS og InDesign CS sammen ved hjælp af programmet SmartConnection Pro fra det hollandske softwarehus Wood- Wing. Dette program er valgt på grund af sin store udbredelse på det danske marked. Programmet koster ca kr inkl. InCopy CS. Det findes desuden i en billigere udgave (Light, ca kr inkl. InCopy CS) og en stor serverbaseret Enterprise-udgave (ca kr for serveren alene). SmartConnection Pro opretter et såkaldt»workspace«som både InCopy og InDesign kan tilgå (grundlæggende er der tale om en mappestruktur) og det overvåger løbende dokumenterne deri. Desuden integrerer det sig med en plugin i såvel InCopy som InDesign og opretter i begge programmer en palette (til workspace et), en rullemenu og en række menupunkter. Endelig tilbyder det en funktion til at indsætte noter i dokumenterne (disse kan naturligvis ses i begge programmer) og en funktion til at sende beskeder gennem systemet. Disse vil straks dukke op på modtagerens skærm. Et overskueligt teksbehandlingsprogram I InCopy kan man skifte mellem en visning af den»rå«tekst og en visning af layoutet inkl. billeder. Billederne er dog låst mod redigering - det kan kun foretages i InDesign. Bemærk at programmet SmartConnection har oprettet en rullemenu og en palette. Oprettelse af et»work-space«i SmartConnection klares fra denne palette. Den ser enkel ud, men man skal have gennemtænkt sit produktionsflow, før man sætter»work-space et«op. 18 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 APRIL 2005

WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 25 August 2005 WORKFLOW GRAFISK Hvorfor en digital indgang? Byggeklodserne i en grafisk portal Skabelonbaseret tryksagsproduktion Spor dine

Læs mere

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow.

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow. Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 27 December 2005 WORKFLOW GRAFISK TEMA Kend dit papir Karton Papir med følelse Elektronisk papir Behandling af papir Papirets fremtid Flyt

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi Her får du viden om: rafisk design Typografi Skriftdesign Kreativitet Ledelse og markedsføring Grafisk teknologi Usability på nettet Kvalitet i sproget Katalog med håndbøger til professionelle Praktiske

Læs mere