Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK"

Transkript

1 Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 23 April 2005 Et dledes temanummer om ombrydning bør retfærdigvis forstås med definition af begrebet: Ombrydning sk efter som den proces, hvor sideelementer bliver placer nem et givet layout enten manuelt eller automatisk ge kerneområde skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som skompetence inden for den for grafiske mindst branche. et af de markedsleden Kravet om spi WORKFLOW ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, n sen ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsproce stillet bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus dermed ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv udslag løntung proces, og det giver forskellige mærkba generelt I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgav sigtsmæssigt til det led i processen, hvor de afvikles mest he af Det er af årsagerne til, at en stigende d Selvom dokumentombrydningen i dag udføres af kunden se en der kan være tale om pæne lønforskelle melle ikke-faglært i en grafisk virksomhed og gafdeling medarbejder i kundens in-house marketi spørgsmålet afspejler tendensen ikke nødvendigvis ku krav pris. Ombrydningsprocessen stiller o og er om den tæt grafiske kommunikation leverandør mellem ikke i stand forskellige til at part dæk at dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud afspejles dække det selv. Det generelle behov for effektiviseri løsninger, også i den stærkt stigende efterspørgsel eft cessen. der automatiserer dele af ombrydningspr den Her kan man i højere grad sige, at kundens potentialet grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, id Teknisk også rækker indad i den grafiske virksomhe og set er løsningerne ofte komplekse og krævend ønsker appellerer derfor kun i ringe grad til at kunden se med at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør m område. andre ord vide at kende sin besøgelsestid på de grafikere/mediegrafikere Der bliver i jeblikket årligt uddannet ca. 1 system fra det officielle uddannelse private og hertil kommer et ukendt antal personer fra Man udbydere af kortere eller længere kursusforlø skal kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtid holder gøre sig forhåbning ansættelse, hvis det fo auto sig således at ombrydningsfasen i stigende gr tilbage atiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytt vet i processen til kunden. Ser vi på kompetencekr megen i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ik bemandes tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden sk og af personer med både større teknisk indsi stridende bedre kreative evner. Denne todeling af næsten mo fremtidens kompetencer bliver vanskelig at honorere f flere grafikere, og i bedste fald vil det føre til råder. personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere om Under Kravene skærpes - også på ombrydningsområd ligt, overfladen på noget, der har syntes uforande ved dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Ku man at besidde en basal viden om mulighederne sætt bejdere i stand - eller til etablere i fremtiden de at rigtige ansætte samarbejdsforhol rigtige meda Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en defi nition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafi ske branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydning sprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftint ensiv og dermed løntung proces, og det giver for skellige mærkbare udslag. Forretningsmæssige I effektiviseringsøjemed fl yttes arbejdsopgaver muligheder generelt til det led i proces sen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en Fremtidens stigende del layouter af doku men tombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en Redaktionel grafi sk virk somhed ombrydning og en ikke-faglært medarbejder i kundens in-house mar ketingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendig vis kun spørgsmålet om Plugins/extensions/ pris. Omb rydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommu nikation mellem forskellige parter, og er Scripting den grafi ske - leverandør nye muligheder ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, fi nder kunden ud af Automatisering dække det selv. Det ge nerelle behov for effektivisering. af ombrydningen Ombrydningspro cessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. OPre-preflight Ombrydning Myter om farvestyring 1 Tryk uden alkohol en ny medarbejder skal ansættes. Om brydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. I effektivisering søjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentomb GRAFISK Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver pla ceret efter et givet layout enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et ker neområde for den grafiske branche. Kra vet om spidskompetence inden fo r mindst et af de markedsledende ombrydningspro grammer vægter som oftest tungt, når mer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås oces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafiske branche. Kravet om spidskompetence indst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder es. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering skraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver forskellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed jdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne ende del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed og en ikke-faglært medarbejder i kundens in-house fdeling afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun spørgsmålet om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte t kommunikation mellem forskellige parter, og er den grafiske leverandør ikke i stand til at dække dette ldestgørende vis, finder kunden ud af at dække det selv. Det generelle behov for effektivisering afspejles stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatiserer dele af ombrydningsprocessen. Her kan e grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, idet potentialet også rækker grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte komplekse og krævende, og appellerer derfor kun i il, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør må med andre ord vide at kende sestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet ca. 190 grafikere/mediegrafikere fra det ofnnelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra de private udbydere af kortere eller længere b. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal gøre sig forhåbning om ansættelse, hvis det ig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytter cessen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ikke megen prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer med både større teknisk indsigt og bedre kreative e todeling af næsten modstridende kompetencer bliver vanskelig at honorere for fremtidens grafikere, og d vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere områder. Kravene skærpes - også TEMA ingsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes uforanderligt, dannes grundlaget for mærkbare r. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne sættes man i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige re - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes nition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet en manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de st hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentombrydningen i dag udføres elv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed faglært medarbejder i kundens in-house marketingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun t om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommunikation mellem forskellige parter, og ske leverandør ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud af at dække t generelle behov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der rer dele af ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs ånd i hånd, idet potentialet også rækker indad i den grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte og krævende, og appellerer derfor kun i ringe grad til, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske må med andre ord vide at kende sin besøgelsestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet kere/mediegrafikere fra det officielle uddannelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra dbydere af kortere eller længere kursusforløb. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal håbning om ansættelse, hvis det forholder sig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres u højere grad end hidtil flytter tilbage i processen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske er, så er der imidlertid ikke megen tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer tørre teknisk indsigt og bedre kreative evner. Denne todeling af næsten modstridende kompetencer bliver t honorere for fremtidens grafikere, og i bedste fald vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre rere områder. Kravene skærpes - også på ombrydningsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes gt, dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Det ehov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatis ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. t temanummer om ombrydning bør retfærdigvis ndledes med en defi nition af begrebet: Ombrydning kal forstås som den proces, hvor sideelementer liver placeret efter et givet layout - enten manu lt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange etragtes det stadig, som et kerneområde for den rafi ske branche. Kravet om spidskompetence inden or mindst et af de markedsledende ombrydning programmer vægter som oftest tungt, når en ny edarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen liver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er tillet ind på effektivisering af en arbejdskraftint nsiv og dermed løntung proces, og det giver for kellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed yttes arbejdsopgaver generelt til det led i proces en, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er n af årsagerne til, at en stigende del af doku men ombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom er kan være tale om pæne lønforskelle mellem en aglært medarbejder i en grafi sk virk somhed og en kke-faglært medarbejder i kundens inhouse mar etingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendig is kun spørgsmålet om pris. Omb rydningsproces en stiller ofte krav om tæt kommu nikation mellem orskellige parter, og er den grafi ske leverandør ikke stand til at dække dette behov på fyldestgørende is, fi nder kunden ud af at dække det selv. Det geerelle behov for effektivisering.ombrydningsproessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider.

2 tiden, kan normalbidraget som regel Boligsikring udbetales gennem kommunen. B Boligsikring er et tilskud til huslejen. Kommunen kan ligeledes udbetale Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens størrelse, og hvor stor indtæg- udgifter til fødsel. Ligeledes kan der bidrag, der er fastsat i forbindelse med Bedriftssundhedstjeneste ten er i forhold til lejlighedens størrelse udbetales bidrag til dåb, konfirmation og Alle virksomheder, hvor der kan være og pris. andre særlige anledninger. risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal oprette bedriftssundhedstjenesikring hos kommunen. kedsafdelingen. Du kan hente mere information om bolig- Yderligere information fås i Arbejdsmarste, BST. BST skal blandt andet forebygge arbejdsmiljøskader og -ulykker, erhvervssyg- Boligydelse Pensionister kan efter særlige regler få domme og nedslidning. boligydelse uanset, om de bor til leje eller Udgifter til BST betales af virksomhederne. selv ejer deres bolig. Dog gælder der særlige regler for førtidspensionister tilkendt pension efter 1. januar Se tillige Bedriftssundhedstjenester på Ansøgning om boligydelse skal sendes til Mostrup Gule Sider. kommunen, hvor du også kan få yderligere information. Lån til betaling af ejendomsskatter Hvis du er 65 år eller får social pension, delpension eller efterløn, kan du opnå lån til betaling af ejendomsskatter. Ansøgning om lån skal sendes til kommunen, der også kan fortælle yderligere om Børnefamilieydelse reglerne. Staten udbetaler børnefamilieydelse til alle børn under 18 år. Ydelsen er ikke afhængig af forældrenes indkomst. Told og Skat udbetaler automatisk beløbet til moderen. Besøgstjeneste Børnetilskud OMBRYDNING TEMA: OMBRYDNING 4 Fra Gutenberg til PostScript Jan Eskildsen fører os gennem en historisk beskrivelse af den imponerende udvikling satsfremstilling har gennemgået 8 Dtp udkonkurreres af dtp! Kenny Bogø tager fat i nogle af de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at automatisere ombrydningen 12 Fremtidens layouter Steen Hansen sætter fokus på de store og forskelligartede kompetencekrav fremtidens layouter skal leve op til 16 Redaktionel ombrydning Kåre B. Jensen beskriver hvorledes deadline kan flyttes ved parallelproduktion, så tekstforfatning og ombrydning foretages samtidigt 20 Scripting af QuarkXPress & InDesign Kåre B. Jensen giver eksempler på hvorledes arbejdsfunktioner kan automatiseres gennem scripting 24 Plugins/Xtensions til InDesign og QuarkXPress Kåre B. Jensen giver et overblik over det enorme udbud af udvidelsesprogrammer der findes 30 Case: Automatisering Bård B. Sandstad fortæller hvorledes Dells omfattende kataloger håndteres af AdPeople 32 Case: Vejvisere med style sheets Bård. B. Sandstad beskriver hvorledes Eniro Danmark producerer vejvisere og lokaltelefonbøger 34 Case: Håndbog i en håndvending Bård B. Sandstad ser på Brandpunkts automatisering af produktionen af Dansk Musikerforbunds medlemshåndbog 50 Brevkassen Spørgsmål, svar, kommentarer og holdninger 50 Læsertilbud April måneds tilbud til Grafisk Workflows læsere: CMYK PDF Creator Pre-preflight Kåre B. Jensen understreger nødvendigheden af at kontrollere dokumenter inden PDF-genereringen Myter om farvestyring, del 1 Steve Upton giver gensvar på en række myter om farvestyring Tryk uden alkohol Bård B. Sandstad ser på fordele og ulemper ved at skippe alkohol i trykningen Grafisk Workflow nr. 24 udkommer juni TEMA: Farvestyring er den professionelle grafiske branches tematidsskrift. Hvert nummer behandler indgående ét aktuelt emne. Artiklerne skrives af konsulenter, fagspecialister og eksperter i det specifikke tema. Grafisk Workflow udkommer med 6 temanumre om året. Nr. 1: PDF (aug. 2001) Nr. 2: Farvestyring & Kvalitetssikring (okt. 2001) Nr. 3: Variabelt Digitaltryk (dec. 2001) Nr. 4: Workflow systemer (feb. 2002) Nr. 5: Input-teknologi (apr. 2002) Nr. 6: Output-teknologi (juni 2002) Nr. 7: PDF II (aug. 2002) Nr. 8: Tryk (okt. 2002) Nr. 9: Grafisk IT (dec. 2002) Nr. 10: Korrektur (feb. 2003) Nr. 11: Preflight (apr. 2003) Nr. 12: Web Content Management (juni 2003) Nr. 13: PDF III (aug. 2003) Nr. 14: CIP4 (okt. 2003) Nr. 15: Skrifter (dec. 2003) Nr. 16: Prøvetryk (feb. 2004) Nr. 17: Tendenser (apr. 2004) Nr. 18: Billeder (juni 2004) Nr. 19: Digitaltryk (aug. 2004) Nr. 20: Computer to Plate (okt. 2004) Nr. 21: PDF IV (dec. 2004) Nr. 22: Tryk II (feb. 2005) Nr. 23: Ombrydning (apr. 2005) Nr. 24: Farvestyring (udkommer juni 2005) Fagtidsskrift om grafisk produktion - for professionelle og beslutningstagere Udgiver Sankt Knuds Vej Frederiksberg C Tlf Fax Medit Publishing udgiver faglitteratur indenfor mediebranchen Redaktion Klavs Holm (Ansv. redaktør) Skribenter dette nummer Jan Eskildsen Kenny Bogø Steen Hansen Kåre B. Jensen Bård Blytt Sandstad Steve Upton Thomas Haase Design og Grafisk produktion Hakon Holm ApS Borgmester Nielsens Vej 24, 3700 Rønne Tlf Oplag eksemplarer Papir Impuls 115 gram og 250 gram leveret af Klippan Paper Annoncesalg DG Media as Tlf Fax Annoncemateriale: Tlf Abonnementservice Oxygen Media Service Tlf Abonnementstyper Årsabonnement (6 tematidsskrifter): 1 stk.: Kr. 425,- (eks. moms) 3 stk.: Kr. 999,- 5 stk.: Kr ,- 10 stk.: Kr ,- ISSN: Eftertryk eller anden brug af indholdet i dette blad, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra redaktionen.

3 LEDER? En grafisk proces Ombrydning Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafiske branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver forskellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed og en ikke-faglært medarbejder i kundens»in-house marketingafdeling«afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun spørgsmålet om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommunikation mellem forskellige parter, og er den grafiske leverandør ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud af at dække det selv. Det generelle behov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatiserer dele af ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, idet potentialet også rækker indad i den grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte komplekse og krævende, og appellerer derfor kun i ringe grad til, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør må med andre ord vide at kende sin besøgelsestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet ca. 190 grafikere/ mediegrafikere fra det officielle uddannelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra de private udbydere af kortere eller længere kursusforløb. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal gøre sig forhåbning om ansættelse, hvis det forholder sig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytter tilbage i processen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ikke megen tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer med både større teknisk indsigt og bedre kreative evner. Denne todeling af næsten modstridende kompetencer bliver vanskelig at honorere for fremtidens grafikere, og i bedste fald vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere områder. Kravene skærpes - også på ombrydningsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes uforanderligt, dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne sættes man i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Grafisk Workflow har med udgivelsen af nu 23 tematidsskrifter fået mange positive tilbagemeldinger fra vores læsere. Det er årsagen til at vi netop har lanceret et svensk søstertidsskrift, som på samme vis som det danske tidsskrift vil udkomme 6 gange årligt med dybtgående behandling af aktuelle temaer. Det er vores forventning at de to udgivelser vil styrke hinanden, så vi kan fortsætte med at udvikle de særegne værdier som Grafisk Workflow er baseret på, og som har gjort det til det foretrukne tidsskrift for bl.a. mange tekniske beslutningstagere og andre professionelle i den grafiske branche. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er årsagen til at en stor del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv God fornøjelse Klavs Holm Redaktør APRIL 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 3

4 OMBRYDNING Redaktionel ombrydning Parallel grafisk produktion med flere deltagere Just-in-time har for længst holdt sit indtog i den grafiske produktion. Tryk og færdiggørelse er for længst blevet ramt, dele af prepressproduktionen er fulgt efter og ombrydnings-processen står også for skud. Den klassiske ombrydnings-proces, der starter med et færdigt manuskript og efterfølgende bliver»layoutet«til et færdigt ombrudt dokument er i mange tilfælde ikke hurtig nok. Især til nyhedsformidling vil skribenten gerne have deadline så sent som muligt og dette behov kan løses med et redaktionelt system, hvor skribenten kan skrive direkte i layoutet mens layouteren tager sig af de øvrige elementer i layoutet, Af: Kåre Bjørn Jensen Kåre Bjørn Jensen er konsulent hos Medit Consult. Her tilbyder han rådgivning indenfor grafiske applikationer og teknologihåndtering. Han er uddannet Grafonom (GTL), grafiker og certificeret i en lang række applikationer. f.eks. placering af billeder og billedtekster. To eller flere personer kan dermed arbejde på det samme dokument på samme tid, hvorved gennemløbstiden forkortes. De store medievirksomheder har længe rådet over sådanne systemer. Pris-sedlen har været på 1 million kroner eller mere, hvilket har begrænset udbredelsen blandt mellemstore og mindre virksomheder. I de senere år er der imidlertid kommer billigere alternativer fra Quark og Adobe og systemerne er dermed blevet tilgængelige for en bredere skare. QuarkCopyDesk og Adobe InCopy Grundstenen i de billige systemer hedder QuarkCopyDesk og Adobe InCopy. Disse tekstbehandlingsprogrammer til hhv og kr er begge udviklet til at arbejde sammen med ombrydningsprogrammerne fra det pågældende softwarehus. QuarkCopyDesk arbejder således sammen med QuarkXPress (som den deler»tekstombrydnings-motor«med) og InCopy arbejder sammen med Adobe InDesign - ligeledes med fælles»tekstombrydnings-motor«. Princippet med den fælles»tekstombrydnings-motor«er vigtigt. Det sikrer nemlig, at teksten kommer til at flyde på præcis samme måde i»tekstbehandlingsprogrammet«som i ombrydningsprogrammet. Dermed sikrer man, at orddeling og justering bliver identisk og man sikrer, at omfangsberegningen Resumé Et redaktionelt ombrydnings-system giver mulighed for, at to eller flere personer kan arbejde på samme dokument på samme tid. Dermed forkortes gennemløbstiden og skribentens deadline rykker tættere på udgivelses-tidspunktet. Systemerne fra Quark og Adobe er overkommelige i pris - også for små og mellemstore virksomheder. bliver præcis: Hvis der er afsat 500 linier i layoutet, kan skribenten følge omfangen linie for linie indtil det passer. Hvis omfanget af det skrevne bliver for stort, kan skribenten straks se det og bede layouteren om at skaffe mere plads - eller selv skære ned på tekstmængden så den passer. Korrekturforløbet bliver samtidig nemmere med denne type system. I den klassiske ombrydnings-proces kan der ske orddelingsfejl i ombrydningen. I det redaktionelle system kan tekstforfatteren straks se orddelingsfejlen i tekstbehandlingsprogrammet og rette den direkte i layoutet. Tilsvarende kan efterfølgende ændringer i teksten foretages af tekstforfatteren selv, hvorefter layouteren blot skal opdatere den lænkede tekst - et princip som kendes fra opdatering af billeder i den klassiske ombrydnings-proces. Dette giver erfaringsmæssigt en stor tidsmæssig besparelse. 16 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 APRIL 2005

5 OMBRYDNING QuarkCopyDesk QuarkCopyDesk blev oprindeligt skabt som en del af det store redaktionelle Quark Publishing System. Efterfølgende er programmet også kommet i handelen som selvstændigt produkt. Den her testede version hedder Quark- CopyDesk 3.0. Den arbejder sammen med QuarkXPress 6.11 og kører derfor på de samme operativsystemer: Mac OS X eller Windows 2000/XP. Brugere af QuarkXPress 4 og 5 kan købe den ældre QuarkCopyDesk 2.2, der kører under OS 9 eller Windows 95/98/NT/2000/ XP. Programmets målgruppe, skribenterne, kan således koncentrere sig om at skrive i stedet for at skulle lære et utal af funktioner at kende Programmet er enkelt og indbydende i sin opbygning og minder meget om QuarkXPress - blot med væsentlig færre funktioner. Dermed kommer man hurtigt i gang og bliver hurtigt fortrolig med programmet. Programmets målgruppe, skribenterne, kan således koncentrere sig om at skrive i stedet for at skulle lære et utal af funktioner at kende. I den her testede konfiguration, hvor programmet bruges»stand-alone«, bærer det dog også præg af at være skabt til et større og mere integreret system. Dokumenter kan udveksles mellem QuarkCopyDesk og QuarkXPress i tekstformatet XPress Tags, men de mere udbyggede funktioner, hvor man overfører layout, noter mv. mellem programmerne er forbeholdt brugere af de større systemer fra Quark. Disse findes i forskellige prisklasser og til forskellige målgrupper. Brugerfladen i QuarkCopyDesk minder på mange punkter om QuarkXPress. Man kan vælge at få linierne nummereret. Når programmet bruges som en del af Quark Publishing System, kan man eksportere et layout komplet med billeder mv. Når programmet bruges»stand-alone«(som her) har man ikke denne mulighed. Paletterne i QuarkCopyDesk er taget direkte fra QuarkXPress - dog med den forenkling og tilpasning, som er nødvendig. APRIL 2005 GRAFISK WORKFLOW NR

6 OMBRYDNING Adobe InCopy InCopy er ikke oprindelig skabt til at integrere direkte til InDesign. I den gamle version 2.0 var det slet ikke muligt. Opgaven med at integrere de to programmer var i stedet lagt ud til en række tredjeparts-leverandører som kunne konkurrere på pris og funktionalitet og dermed tilbyde en lang række forskellige løsninger målrettet forskellige markeds-segmenter. Adobe undlod bevidst at lancere deres egen løsning for at give plads til tredjeparts-udviklerne. I den aktuelle InCopy CS er denne strategi ændret en smule. Det er nu muligt at integrere direkte ved hjælp af Adobes egen Bridge Workflow-plugin, men løsningen vil kun være tilstrækkelig til det allermindste behov. Jeg har derfor valgt at koble InCopy CS og InDesign CS sammen ved hjælp af programmet SmartConnection Pro fra det hollandske softwarehus Wood- Wing. Dette program er valgt på grund af sin store udbredelse på det danske marked. Programmet koster ca kr inkl. InCopy CS. Det findes desuden i en billigere udgave (Light, ca kr inkl. InCopy CS) og en stor serverbaseret Enterprise-udgave (ca kr for serveren alene). SmartConnection Pro opretter et såkaldt»workspace«som både InCopy og InDesign kan tilgå (grundlæggende er der tale om en mappestruktur) og det overvåger løbende dokumenterne deri. Desuden integrerer det sig med en plugin i såvel InCopy som InDesign og opretter i begge programmer en palette (til workspace et), en rullemenu og en række menupunkter. Endelig tilbyder det en funktion til at indsætte noter i dokumenterne (disse kan naturligvis ses i begge programmer) og en funktion til at sende beskeder gennem systemet. Disse vil straks dukke op på modtagerens skærm. Et overskueligt teksbehandlingsprogram I InCopy kan man skifte mellem en visning af den»rå«tekst og en visning af layoutet inkl. billeder. Billederne er dog låst mod redigering - det kan kun foretages i InDesign. Bemærk at programmet SmartConnection har oprettet en rullemenu og en palette. Oprettelse af et»work-space«i SmartConnection klares fra denne palette. Den ser enkel ud, men man skal have gennemtænkt sit produktionsflow, før man sætter»work-space et«op. 18 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 APRIL 2005

WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 25 August 2005 WORKFLOW GRAFISK Hvorfor en digital indgang? Byggeklodserne i en grafisk portal Skabelonbaseret tryksagsproduktion Spor dine

Læs mere

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 24 Juni 2005 WORKFLOW GRAFISK Lys og farver En pixels rejse Introduktion til farvestyring Tools of the Trade Farvestyring i trykkeriet PDF-AKTUELL

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard produktion &workflow grafisk Jeppe Nedergaard 1 faglighed... grafiskproduktion og workflow case... re-design og kvalitetssikring af folder kunde... biblioteket sønderborg programmer.. illustrator + indesign

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011.

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. LISA LALITA SØEBORG MEDIEGRAFIKERUDDANNELSE SVENDEPRØVE 2011 Grafisk workflow ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. S I D E 1 OPGAVE Jeg fik en opgave i skolepraktikken af en kunde fra Musicon som gerne vil

Læs mere

Grafisk produktion Workflow

Grafisk produktion Workflow Grafisk produktion Workflow & // Grafisk Produktion & Workflow DET VALGTE PRODUKT Juelsminde Turistguide udkommer hvert år, og er et opslagsværk i magasinform til borgere i Juelsminde og omegn, ligesom

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk 1 www.theanielsen.dk 2 www.theanielsen.dk kompetenceliste Adobe programmer Adobe Photoshop «««««Adobe Illustrator ««««Adobe InDesign ««««Adobe Dreamweaver ««««Adobe Flash «««Adobe Bridge ««Adobe Acrobat

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 U d g i v e l s e r 2 0 0 9 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 1 14. januar 8. december 2008 Logistik, sporing og transport: Udvikling og tendenser Messe: ISM,

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf.

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf. Kvalitet og service i top Forhandlerpriser Klargøring indvendig og udvendig Incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1600,- Stor bil kr. 1900,- Klargørring udvendig incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1100,- Stor bil

Læs mere

www.tomasbjornsson.dk

www.tomasbjornsson.dk CURRICULUM VITÆ mobil e-mail web 2005-2007 Illustrator/grafi sk designer 4087 6114 tb@tomasbjornsson.dk, blog.tomasbjornsson.dk Rådmand Steins Allé 9, 3. th. 2000 Frederiksberg Uddannelse Cand.mag i visuel

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Nyheder fra Adobe - og lidt til...

Nyheder fra Adobe - og lidt til... Nyheder fra Adobe - og lidt til... Per Haslev Territory Account Manager Adobe Systems Danmark per.haslev@adobe.com 1 AGENDA Adobe Acrobat 8 Adobe løsninger tilknyttet PDF Lidt praktiske eksempler - komprimering

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed AScon Business Services - supplerer din virksomhed Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven.

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

InCopy MANUAL. Et onlinesystem hvor du selv kan lave korrektur direkte i originaldokumentet

InCopy MANUAL. Et onlinesystem hvor du selv kan lave korrektur direkte i originaldokumentet INCOPY MANUAL InCopy Et onlinesystem hvor du selv kan lave korrektur direkte i originaldokumentet REDAKTIONEL, VISUEL, TRYK OG DIGITAL KOMMUNIKATION FRA STRATEGI TIL IMPLEMENTERING LOGIN FOR AT KUNNE ARBEJDE

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

& WORKFLOW PRODUKTSPECIFIKATIONER. PROGRAMMER Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat pro.

& WORKFLOW PRODUKTSPECIFIKATIONER. PROGRAMMER Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat pro. JULENS ÅBNINGSTIDER & SPIND THE BOTTLE Vinter BLUES? Klædt på til kulden MODE PÅ FOR HELE FAMILIEN 4. NOVEMBER BENT Å til folket DOLORES & LOREM Se de nyeste trends TREND lorem ipsum dolores PÅ XXXXXXX

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Knud s. e:6. Crypt ography. September 2013

Knud s. e:6. Crypt ography. September 2013 Knud s Crypt ography C e:6 September 2013 Lederen Skrevet af Mikkel Elliot, JCI Sct. Knud Sen udgave. Meget sen udgave. Resultatet af frivillighed er ofte at andre ting kommer foran. Denne udgave af bladdet

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

Grafisk Workflow. Opgaven. Test i forskellige browsere (Usability) Arbejdsgang. Kvalitetsvurdering. Procesbeskrivelse

Grafisk Workflow. Opgaven. Test i forskellige browsere (Usability) Arbejdsgang. Kvalitetsvurdering. Procesbeskrivelse Jesus Kr istus - Ev ig Konge e g n o K g i v E s u t s i r K Jesus Jesus Kristu s - Evi g Kon ge Opgaven Opgaven går ud på, at lave en hjemmeside, enten som en præsentation af noget, eller en kampagne

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

web via Photoshop, så de fylder mindst muligt for at mindske indlæsningstiden for websitet.

web via Photoshop, så de fylder mindst muligt for at mindske indlæsningstiden for websitet. GRAFISK WORKFLOW Grafisk workflow Beskrivelse Opgaven Redesign af website for bilforhandleren PerB. Opgave har jeg stillet mig selv med det formål at lave en simpel men indbydende udgave af PerB s website.

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Resumé. Kompetencer. Erhvervserfaringer. Lene Hyllested Borkfelt Holcks Plads 1, 4 th 2700 Brønshøj 5045 6607 lebork.job@gmail.com

Resumé. Kompetencer. Erhvervserfaringer. Lene Hyllested Borkfelt Holcks Plads 1, 4 th 2700 Brønshøj 5045 6607 lebork.job@gmail.com CV 1 af 5 Resumé Jeg er uddannet grafiker fra [KTS] med overbygning i Visuel Identitet [Mediehøjskolen] + Computerdesign [KEA]. Gennem mere end 14 år, har jeg været ansat som Grafiker med brede opgaver

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Lindknud Motocross Klub

Lindknud Motocross Klub Lindknud Motocross Klub Hyldelundvej 8 Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: 22 67 77 93 Dato: 02.03.2014 Vejen Kommune Udvikling & Erhverv Kultur & Fritid Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Vedrørende ansøgning om tilskud

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Layout og opsætning af bog og bogomslag for Zebra Media. Fra skitse til trykklar fil. Udgivet i august 2014 af Gyldendal. Bogens titel Danmarks vilde lægeplanter. DANMARKS

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere