Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. GRAFISK"

Transkript

1 Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 23 April 2005 Et dledes temanummer om ombrydning bør retfærdigvis forstås med definition af begrebet: Ombrydning sk efter som den proces, hvor sideelementer bliver placer nem et givet layout enten manuelt eller automatisk ge kerneområde skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som skompetence inden for den for grafiske mindst branche. et af de markedsleden Kravet om spi WORKFLOW ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, n sen ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsproce stillet bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus dermed ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv udslag løntung proces, og det giver forskellige mærkba generelt I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgav sigtsmæssigt til det led i processen, hvor de afvikles mest he af Det er af årsagerne til, at en stigende d Selvom dokumentombrydningen i dag udføres af kunden se en der kan være tale om pæne lønforskelle melle ikke-faglært i en grafisk virksomhed og gafdeling medarbejder i kundens in-house marketi spørgsmålet afspejler tendensen ikke nødvendigvis ku krav pris. Ombrydningsprocessen stiller o og er om den tæt grafiske kommunikation leverandør mellem ikke i stand forskellige til at part dæk at dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud afspejles dække det selv. Det generelle behov for effektiviseri løsninger, også i den stærkt stigende efterspørgsel eft cessen. der automatiserer dele af ombrydningspr den Her kan man i højere grad sige, at kundens potentialet grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, id Teknisk også rækker indad i den grafiske virksomhe og set er løsningerne ofte komplekse og krævend ønsker appellerer derfor kun i ringe grad til at kunden se med at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør m område. andre ord vide at kende sin besøgelsestid på de grafikere/mediegrafikere Der bliver i jeblikket årligt uddannet ca. 1 system fra det officielle uddannelse private og hertil kommer et ukendt antal personer fra Man udbydere af kortere eller længere kursusforlø skal kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtid holder gøre sig forhåbning ansættelse, hvis det fo auto sig således at ombrydningsfasen i stigende gr tilbage atiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytt vet i processen til kunden. Ser vi på kompetencekr megen i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ik bemandes tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden sk og af personer med både større teknisk indsi stridende bedre kreative evner. Denne todeling af næsten mo fremtidens kompetencer bliver vanskelig at honorere f flere grafikere, og i bedste fald vil det føre til råder. personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere om Under Kravene skærpes - også på ombrydningsområd ligt, overfladen på noget, der har syntes uforande ved dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Ku man at besidde en basal viden om mulighederne sætt bejdere i stand - eller til etablere i fremtiden de at rigtige ansætte samarbejdsforhol rigtige meda Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en defi nition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafi ske branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydning sprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftint ensiv og dermed løntung proces, og det giver for skellige mærkbare udslag. Forretningsmæssige I effektiviseringsøjemed fl yttes arbejdsopgaver muligheder generelt til det led i proces sen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en Fremtidens stigende del layouter af doku men tombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en Redaktionel grafi sk virk somhed ombrydning og en ikke-faglært medarbejder i kundens in-house mar ketingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendig vis kun spørgsmålet om Plugins/extensions/ pris. Omb rydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommu nikation mellem forskellige parter, og er Scripting den grafi ske - leverandør nye muligheder ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, fi nder kunden ud af Automatisering dække det selv. Det ge nerelle behov for effektivisering. af ombrydningen Ombrydningspro cessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. OPre-preflight Ombrydning Myter om farvestyring 1 Tryk uden alkohol en ny medarbejder skal ansættes. Om brydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. I effektivisering søjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentomb GRAFISK Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver pla ceret efter et givet layout enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et ker neområde for den grafiske branche. Kra vet om spidskompetence inden fo r mindst et af de markedsledende ombrydningspro grammer vægter som oftest tungt, når mer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås oces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafiske branche. Kravet om spidskompetence indst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder es. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering skraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver forskellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed jdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne ende del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed og en ikke-faglært medarbejder i kundens in-house fdeling afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun spørgsmålet om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte t kommunikation mellem forskellige parter, og er den grafiske leverandør ikke i stand til at dække dette ldestgørende vis, finder kunden ud af at dække det selv. Det generelle behov for effektivisering afspejles stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatiserer dele af ombrydningsprocessen. Her kan e grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, idet potentialet også rækker grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte komplekse og krævende, og appellerer derfor kun i il, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør må med andre ord vide at kende sestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet ca. 190 grafikere/mediegrafikere fra det ofnnelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra de private udbydere af kortere eller længere b. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal gøre sig forhåbning om ansættelse, hvis det ig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytter cessen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ikke megen prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer med både større teknisk indsigt og bedre kreative e todeling af næsten modstridende kompetencer bliver vanskelig at honorere for fremtidens grafikere, og d vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere områder. Kravene skærpes - også TEMA ingsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes uforanderligt, dannes grundlaget for mærkbare r. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne sættes man i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige re - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes nition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet en manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de st hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentombrydningen i dag udføres elv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed faglært medarbejder i kundens in-house marketingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun t om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommunikation mellem forskellige parter, og ske leverandør ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud af at dække t generelle behov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der rer dele af ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs ånd i hånd, idet potentialet også rækker indad i den grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte og krævende, og appellerer derfor kun i ringe grad til, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske må med andre ord vide at kende sin besøgelsestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet kere/mediegrafikere fra det officielle uddannelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra dbydere af kortere eller længere kursusforløb. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal håbning om ansættelse, hvis det forholder sig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres u højere grad end hidtil flytter tilbage i processen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske er, så er der imidlertid ikke megen tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer tørre teknisk indsigt og bedre kreative evner. Denne todeling af næsten modstridende kompetencer bliver t honorere for fremtidens grafikere, og i bedste fald vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre rere områder. Kravene skærpes - også på ombrydningsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes gt, dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Det ehov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatis ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. t temanummer om ombrydning bør retfærdigvis ndledes med en defi nition af begrebet: Ombrydning kal forstås som den proces, hvor sideelementer liver placeret efter et givet layout - enten manu lt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange etragtes det stadig, som et kerneområde for den rafi ske branche. Kravet om spidskompetence inden or mindst et af de markedsledende ombrydning programmer vægter som oftest tungt, når en ny edarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen liver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er tillet ind på effektivisering af en arbejdskraftint nsiv og dermed løntung proces, og det giver for kellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed yttes arbejdsopgaver generelt til det led i proces en, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er n af årsagerne til, at en stigende del af doku men ombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom er kan være tale om pæne lønforskelle mellem en aglært medarbejder i en grafi sk virk somhed og en kke-faglært medarbejder i kundens inhouse mar etingafdeling afspejler tendensen ikke nødvendig is kun spørgsmålet om pris. Omb rydningsproces en stiller ofte krav om tæt kommu nikation mellem orskellige parter, og er den grafi ske leverandør ikke stand til at dække dette behov på fyldestgørende is, fi nder kunden ud af at dække det selv. Det geerelle behov for effektivisering.ombrydningsproessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider.

2 tiden, kan normalbidraget som regel Boligsikring udbetales gennem kommunen. B Boligsikring er et tilskud til huslejen. Kommunen kan ligeledes udbetale Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens størrelse, og hvor stor indtæg- udgifter til fødsel. Ligeledes kan der bidrag, der er fastsat i forbindelse med Bedriftssundhedstjeneste ten er i forhold til lejlighedens størrelse udbetales bidrag til dåb, konfirmation og Alle virksomheder, hvor der kan være og pris. andre særlige anledninger. risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal oprette bedriftssundhedstjenesikring hos kommunen. kedsafdelingen. Du kan hente mere information om bolig- Yderligere information fås i Arbejdsmarste, BST. BST skal blandt andet forebygge arbejdsmiljøskader og -ulykker, erhvervssyg- Boligydelse Pensionister kan efter særlige regler få domme og nedslidning. boligydelse uanset, om de bor til leje eller Udgifter til BST betales af virksomhederne. selv ejer deres bolig. Dog gælder der særlige regler for førtidspensionister tilkendt pension efter 1. januar Se tillige Bedriftssundhedstjenester på Ansøgning om boligydelse skal sendes til Mostrup Gule Sider. kommunen, hvor du også kan få yderligere information. Lån til betaling af ejendomsskatter Hvis du er 65 år eller får social pension, delpension eller efterløn, kan du opnå lån til betaling af ejendomsskatter. Ansøgning om lån skal sendes til kommunen, der også kan fortælle yderligere om Børnefamilieydelse reglerne. Staten udbetaler børnefamilieydelse til alle børn under 18 år. Ydelsen er ikke afhængig af forældrenes indkomst. Told og Skat udbetaler automatisk beløbet til moderen. Besøgstjeneste Børnetilskud OMBRYDNING TEMA: OMBRYDNING 4 Fra Gutenberg til PostScript Jan Eskildsen fører os gennem en historisk beskrivelse af den imponerende udvikling satsfremstilling har gennemgået 8 Dtp udkonkurreres af dtp! Kenny Bogø tager fat i nogle af de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at automatisere ombrydningen 12 Fremtidens layouter Steen Hansen sætter fokus på de store og forskelligartede kompetencekrav fremtidens layouter skal leve op til 16 Redaktionel ombrydning Kåre B. Jensen beskriver hvorledes deadline kan flyttes ved parallelproduktion, så tekstforfatning og ombrydning foretages samtidigt 20 Scripting af QuarkXPress & InDesign Kåre B. Jensen giver eksempler på hvorledes arbejdsfunktioner kan automatiseres gennem scripting 24 Plugins/Xtensions til InDesign og QuarkXPress Kåre B. Jensen giver et overblik over det enorme udbud af udvidelsesprogrammer der findes 30 Case: Automatisering Bård B. Sandstad fortæller hvorledes Dells omfattende kataloger håndteres af AdPeople 32 Case: Vejvisere med style sheets Bård. B. Sandstad beskriver hvorledes Eniro Danmark producerer vejvisere og lokaltelefonbøger 34 Case: Håndbog i en håndvending Bård B. Sandstad ser på Brandpunkts automatisering af produktionen af Dansk Musikerforbunds medlemshåndbog 50 Brevkassen Spørgsmål, svar, kommentarer og holdninger 50 Læsertilbud April måneds tilbud til Grafisk Workflows læsere: CMYK PDF Creator Pre-preflight Kåre B. Jensen understreger nødvendigheden af at kontrollere dokumenter inden PDF-genereringen Myter om farvestyring, del 1 Steve Upton giver gensvar på en række myter om farvestyring Tryk uden alkohol Bård B. Sandstad ser på fordele og ulemper ved at skippe alkohol i trykningen Grafisk Workflow nr. 24 udkommer juni TEMA: Farvestyring er den professionelle grafiske branches tematidsskrift. Hvert nummer behandler indgående ét aktuelt emne. Artiklerne skrives af konsulenter, fagspecialister og eksperter i det specifikke tema. Grafisk Workflow udkommer med 6 temanumre om året. Nr. 1: PDF (aug. 2001) Nr. 2: Farvestyring & Kvalitetssikring (okt. 2001) Nr. 3: Variabelt Digitaltryk (dec. 2001) Nr. 4: Workflow systemer (feb. 2002) Nr. 5: Input-teknologi (apr. 2002) Nr. 6: Output-teknologi (juni 2002) Nr. 7: PDF II (aug. 2002) Nr. 8: Tryk (okt. 2002) Nr. 9: Grafisk IT (dec. 2002) Nr. 10: Korrektur (feb. 2003) Nr. 11: Preflight (apr. 2003) Nr. 12: Web Content Management (juni 2003) Nr. 13: PDF III (aug. 2003) Nr. 14: CIP4 (okt. 2003) Nr. 15: Skrifter (dec. 2003) Nr. 16: Prøvetryk (feb. 2004) Nr. 17: Tendenser (apr. 2004) Nr. 18: Billeder (juni 2004) Nr. 19: Digitaltryk (aug. 2004) Nr. 20: Computer to Plate (okt. 2004) Nr. 21: PDF IV (dec. 2004) Nr. 22: Tryk II (feb. 2005) Nr. 23: Ombrydning (apr. 2005) Nr. 24: Farvestyring (udkommer juni 2005) Fagtidsskrift om grafisk produktion - for professionelle og beslutningstagere Udgiver Sankt Knuds Vej Frederiksberg C Tlf Fax Medit Publishing udgiver faglitteratur indenfor mediebranchen Redaktion Klavs Holm (Ansv. redaktør) Skribenter dette nummer Jan Eskildsen Kenny Bogø Steen Hansen Kåre B. Jensen Bård Blytt Sandstad Steve Upton Thomas Haase Design og Grafisk produktion Hakon Holm ApS Borgmester Nielsens Vej 24, 3700 Rønne Tlf Oplag eksemplarer Papir Impuls 115 gram og 250 gram leveret af Klippan Paper Annoncesalg DG Media as Tlf Fax Annoncemateriale: Tlf Abonnementservice Oxygen Media Service Tlf Abonnementstyper Årsabonnement (6 tematidsskrifter): 1 stk.: Kr. 425,- (eks. moms) 3 stk.: Kr. 999,- 5 stk.: Kr ,- 10 stk.: Kr ,- ISSN: Eftertryk eller anden brug af indholdet i dette blad, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra redaktionen.

3 LEDER? En grafisk proces Ombrydning Et temanummer om ombrydning bør retfærdigvis indledes med en definition af begrebet: Ombrydning skal forstås som den proces, hvor sideelementer bliver placeret efter et givet layout - enten manuelt eller automatisk gennem skabeloner. Af mange betragtes det stadig, som et kerneområde for den grafiske branche. Kravet om spidskompetence inden for mindst et af de markedsledende ombrydningsprogrammer vægter som oftest tungt, når en ny medarbejder skal ansættes. Ombrydningsprocessen bliver imidlertid sat under lup i disse tider. Fokus er stillet ind på effektivisering af en arbejdskraftintensiv og dermed løntung proces, og det giver forskellige mærkbare udslag. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er en af årsagerne til, at en stigende del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv. Selvom der kan være tale om pæne lønforskelle mellem en faglært medarbejder i en grafisk virksomhed og en ikke-faglært medarbejder i kundens»in-house marketingafdeling«afspejler tendensen ikke nødvendigvis kun spørgsmålet om pris. Ombrydningsprocessen stiller ofte krav om tæt kommunikation mellem forskellige parter, og er den grafiske leverandør ikke i stand til at dække dette behov på fyldestgørende vis, finder kunden ud af at dække det selv. Det generelle behov for effektivisering afspejles også i den stærkt stigende efterspørgsel efter løsninger, der automatiserer dele af ombrydningsprocessen. Her kan man i højere grad sige, at kundens og den grafiske leverandørs behov går hånd i hånd, idet potentialet også rækker indad i den grafiske virksomhed. Teknisk set er løsningerne ofte komplekse og krævende, og appellerer derfor kun i ringe grad til, at kunden selv ønsker at tage hånd om dem. Den grafiske leverandør må med andre ord vide at kende sin besøgelsestid på dette område. Der bliver i øjeblikket årligt uddannet ca. 190 grafikere/ mediegrafikere fra det officielle uddannelsessystem, og hertil kommer et ukendt antal personer fra de private udbydere af kortere eller længere kursusforløb. Man kan spørge sig selv hvor disse personer i fremtiden skal gøre sig forhåbning om ansættelse, hvis det forholder sig således at ombrydningsfasen i stigende grad automatiseres eller i endnu højere grad end hidtil flytter tilbage i processen - til kunden. Ser vi på kompetencekravet i de grafiske virksomheder, så er der imidlertid ikke megen tvivl om, at prepress-afdelinger i fremtiden skal bemandes af personer med både større teknisk indsigt og bedre kreative evner. Denne todeling af næsten modstridende kompetencer bliver vanskelig at honorere for fremtidens grafikere, og i bedste fald vil det føre til, at flere personer får lov at dygtiggøre sig på snævrere områder. Kravene skærpes - også på ombrydningsområdet. Under overfladen på noget, der har syntes uforanderligt, dannes grundlaget for mærkbare forandringer. Kun ved at besidde en basal viden om mulighederne sættes man i stand til i fremtiden at ansætte de rigtige medarbejdere - eller etablere de rigtige samarbejdsforhold. Grafisk Workflow har med udgivelsen af nu 23 tematidsskrifter fået mange positive tilbagemeldinger fra vores læsere. Det er årsagen til at vi netop har lanceret et svensk søstertidsskrift, som på samme vis som det danske tidsskrift vil udkomme 6 gange årligt med dybtgående behandling af aktuelle temaer. Det er vores forventning at de to udgivelser vil styrke hinanden, så vi kan fortsætte med at udvikle de særegne værdier som Grafisk Workflow er baseret på, og som har gjort det til det foretrukne tidsskrift for bl.a. mange tekniske beslutningstagere og andre professionelle i den grafiske branche. I effektiviseringsøjemed flyttes arbejdsopgaver generelt til det led i processen, hvor de afvikles mest hensigtsmæssigt. Det er årsagen til at en stor del af dokumentombrydningen i dag udføres af kunden selv God fornøjelse Klavs Holm Redaktør APRIL 2005 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 3

4 OMBRYDNING Redaktionel ombrydning Parallel grafisk produktion med flere deltagere Just-in-time har for længst holdt sit indtog i den grafiske produktion. Tryk og færdiggørelse er for længst blevet ramt, dele af prepressproduktionen er fulgt efter og ombrydnings-processen står også for skud. Den klassiske ombrydnings-proces, der starter med et færdigt manuskript og efterfølgende bliver»layoutet«til et færdigt ombrudt dokument er i mange tilfælde ikke hurtig nok. Især til nyhedsformidling vil skribenten gerne have deadline så sent som muligt og dette behov kan løses med et redaktionelt system, hvor skribenten kan skrive direkte i layoutet mens layouteren tager sig af de øvrige elementer i layoutet, Af: Kåre Bjørn Jensen Kåre Bjørn Jensen er konsulent hos Medit Consult. Her tilbyder han rådgivning indenfor grafiske applikationer og teknologihåndtering. Han er uddannet Grafonom (GTL), grafiker og certificeret i en lang række applikationer. f.eks. placering af billeder og billedtekster. To eller flere personer kan dermed arbejde på det samme dokument på samme tid, hvorved gennemløbstiden forkortes. De store medievirksomheder har længe rådet over sådanne systemer. Pris-sedlen har været på 1 million kroner eller mere, hvilket har begrænset udbredelsen blandt mellemstore og mindre virksomheder. I de senere år er der imidlertid kommer billigere alternativer fra Quark og Adobe og systemerne er dermed blevet tilgængelige for en bredere skare. QuarkCopyDesk og Adobe InCopy Grundstenen i de billige systemer hedder QuarkCopyDesk og Adobe InCopy. Disse tekstbehandlingsprogrammer til hhv og kr er begge udviklet til at arbejde sammen med ombrydningsprogrammerne fra det pågældende softwarehus. QuarkCopyDesk arbejder således sammen med QuarkXPress (som den deler»tekstombrydnings-motor«med) og InCopy arbejder sammen med Adobe InDesign - ligeledes med fælles»tekstombrydnings-motor«. Princippet med den fælles»tekstombrydnings-motor«er vigtigt. Det sikrer nemlig, at teksten kommer til at flyde på præcis samme måde i»tekstbehandlingsprogrammet«som i ombrydningsprogrammet. Dermed sikrer man, at orddeling og justering bliver identisk og man sikrer, at omfangsberegningen Resumé Et redaktionelt ombrydnings-system giver mulighed for, at to eller flere personer kan arbejde på samme dokument på samme tid. Dermed forkortes gennemløbstiden og skribentens deadline rykker tættere på udgivelses-tidspunktet. Systemerne fra Quark og Adobe er overkommelige i pris - også for små og mellemstore virksomheder. bliver præcis: Hvis der er afsat 500 linier i layoutet, kan skribenten følge omfangen linie for linie indtil det passer. Hvis omfanget af det skrevne bliver for stort, kan skribenten straks se det og bede layouteren om at skaffe mere plads - eller selv skære ned på tekstmængden så den passer. Korrekturforløbet bliver samtidig nemmere med denne type system. I den klassiske ombrydnings-proces kan der ske orddelingsfejl i ombrydningen. I det redaktionelle system kan tekstforfatteren straks se orddelingsfejlen i tekstbehandlingsprogrammet og rette den direkte i layoutet. Tilsvarende kan efterfølgende ændringer i teksten foretages af tekstforfatteren selv, hvorefter layouteren blot skal opdatere den lænkede tekst - et princip som kendes fra opdatering af billeder i den klassiske ombrydnings-proces. Dette giver erfaringsmæssigt en stor tidsmæssig besparelse. 16 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 APRIL 2005

5 OMBRYDNING QuarkCopyDesk QuarkCopyDesk blev oprindeligt skabt som en del af det store redaktionelle Quark Publishing System. Efterfølgende er programmet også kommet i handelen som selvstændigt produkt. Den her testede version hedder Quark- CopyDesk 3.0. Den arbejder sammen med QuarkXPress 6.11 og kører derfor på de samme operativsystemer: Mac OS X eller Windows 2000/XP. Brugere af QuarkXPress 4 og 5 kan købe den ældre QuarkCopyDesk 2.2, der kører under OS 9 eller Windows 95/98/NT/2000/ XP. Programmets målgruppe, skribenterne, kan således koncentrere sig om at skrive i stedet for at skulle lære et utal af funktioner at kende Programmet er enkelt og indbydende i sin opbygning og minder meget om QuarkXPress - blot med væsentlig færre funktioner. Dermed kommer man hurtigt i gang og bliver hurtigt fortrolig med programmet. Programmets målgruppe, skribenterne, kan således koncentrere sig om at skrive i stedet for at skulle lære et utal af funktioner at kende. I den her testede konfiguration, hvor programmet bruges»stand-alone«, bærer det dog også præg af at være skabt til et større og mere integreret system. Dokumenter kan udveksles mellem QuarkCopyDesk og QuarkXPress i tekstformatet XPress Tags, men de mere udbyggede funktioner, hvor man overfører layout, noter mv. mellem programmerne er forbeholdt brugere af de større systemer fra Quark. Disse findes i forskellige prisklasser og til forskellige målgrupper. Brugerfladen i QuarkCopyDesk minder på mange punkter om QuarkXPress. Man kan vælge at få linierne nummereret. Når programmet bruges som en del af Quark Publishing System, kan man eksportere et layout komplet med billeder mv. Når programmet bruges»stand-alone«(som her) har man ikke denne mulighed. Paletterne i QuarkCopyDesk er taget direkte fra QuarkXPress - dog med den forenkling og tilpasning, som er nødvendig. APRIL 2005 GRAFISK WORKFLOW NR

6 OMBRYDNING Adobe InCopy InCopy er ikke oprindelig skabt til at integrere direkte til InDesign. I den gamle version 2.0 var det slet ikke muligt. Opgaven med at integrere de to programmer var i stedet lagt ud til en række tredjeparts-leverandører som kunne konkurrere på pris og funktionalitet og dermed tilbyde en lang række forskellige løsninger målrettet forskellige markeds-segmenter. Adobe undlod bevidst at lancere deres egen løsning for at give plads til tredjeparts-udviklerne. I den aktuelle InCopy CS er denne strategi ændret en smule. Det er nu muligt at integrere direkte ved hjælp af Adobes egen Bridge Workflow-plugin, men løsningen vil kun være tilstrækkelig til det allermindste behov. Jeg har derfor valgt at koble InCopy CS og InDesign CS sammen ved hjælp af programmet SmartConnection Pro fra det hollandske softwarehus Wood- Wing. Dette program er valgt på grund af sin store udbredelse på det danske marked. Programmet koster ca kr inkl. InCopy CS. Det findes desuden i en billigere udgave (Light, ca kr inkl. InCopy CS) og en stor serverbaseret Enterprise-udgave (ca kr for serveren alene). SmartConnection Pro opretter et såkaldt»workspace«som både InCopy og InDesign kan tilgå (grundlæggende er der tale om en mappestruktur) og det overvåger løbende dokumenterne deri. Desuden integrerer det sig med en plugin i såvel InCopy som InDesign og opretter i begge programmer en palette (til workspace et), en rullemenu og en række menupunkter. Endelig tilbyder det en funktion til at indsætte noter i dokumenterne (disse kan naturligvis ses i begge programmer) og en funktion til at sende beskeder gennem systemet. Disse vil straks dukke op på modtagerens skærm. Et overskueligt teksbehandlingsprogram I InCopy kan man skifte mellem en visning af den»rå«tekst og en visning af layoutet inkl. billeder. Billederne er dog låst mod redigering - det kan kun foretages i InDesign. Bemærk at programmet SmartConnection har oprettet en rullemenu og en palette. Oprettelse af et»work-space«i SmartConnection klares fra denne palette. Den ser enkel ud, men man skal have gennemtænkt sit produktionsflow, før man sætter»work-space et«op. 18 GRAFISK WORKFLOW NR. 23 APRIL 2005

WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. Grafisk portal TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 25 August 2005 WORKFLOW GRAFISK Hvorfor en digital indgang? Byggeklodserne i en grafisk portal Skabelonbaseret tryksagsproduktion Spor dine

Læs mere

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement

WORKFLOW GRAFISK. TEMAfarvestyring. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 4. årgang Nr. 24 Juni 2005 WORKFLOW GRAFISK Lys og farver En pixels rejse Introduktion til farvestyring Tools of the Trade Farvestyring i trykkeriet PDF-AKTUELL

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

4 // Grafisk produktion og workflow

4 // Grafisk produktion og workflow // Grafisk produktion og workflow Færdigt produkt Kunde Forfatter, John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 192 sider i en Pantone farve + sort Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse OVERSIGT 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse 2 Workflow A. Intern ordresystem B. Mappestruktur C. Kvalitetssikring D. Workspace 3 Den kreative process A. Målgruppe / Brainstorm / Skitser B. Layout C. Korrekturgang

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW GW GRAFISK WORKFLOW Opgavebeskrivelse Dette var en opsætningsopgave af en folder og to plakater i to forskellige sprog til Ivans Lystfiskeri. Jeg vil primært fokusere på at beskrive Preflight og udskydningsdelen

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW BESKRIVELSE AF ARBEJDSGANGEN PÅ STEVNSBLADET Start af produktionen for annoncerne: Annoncekonsulenterne starter med at booke annoncer i Mbook, til den kommende avis. Adpoint

Læs mere

Fremstilling af trykklar PDF-fil med InDesign

Fremstilling af trykklar PDF-fil med InDesign Her får du skridt for skridt at vide, hvilke indstillinger du skal vælge i InDesign for at lave et professionelt layout, vælge de korrekte farveindstillinger og fremstille en trykklar PDF-fil i en god

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2016

Nyheder i QuarkXPress 2016 Nyheder i QuarkXPress 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2016...3 Ægte QuarkXPress-objekter...4 Konvertér eksisterende objekter til ægte QuarkXPress-objekter...4 Indsæt

Læs mere

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 U d g i v e l s e r 2 0 0 9 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 1 14. januar 8. december 2008 Logistik, sporing og transport: Udvikling og tendenser Messe: ISM,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

Håndværkerfradrag på torpet Side 8

Håndværkerfradrag på torpet Side 8 . Forening af danske med hus eller grund i Sverige. Medieinfo 2014 DANSKE-TORPARE DANSKE TORPARE BLAD NR. 149 AUGUST 2013 32. ÅRGANG Håndværkerfradrag på torpet Side 8 HÅLL TILL HÖGER! I 1967 gik Sverige

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion Tina Outzen Søllested 35 Farveprofil sammensættes i InDesign og colour settings synkroniseres med Bridge. Specifikation Kunde DOF Paarup Aftenskole Opgave Aftenskoleprogram 2014-15 Programmer

Læs mere

Modul 1: 2. - 3. marts Intro + Indesign Modul 2: 17. - 18. marts Photoshop Modul 3: 13. - 14. april Illustrator Modul 4: 3. - 4. maj Photoshop Modul

Modul 1: 2. - 3. marts Intro + Indesign Modul 2: 17. - 18. marts Photoshop Modul 3: 13. - 14. april Illustrator Modul 4: 3. - 4. maj Photoshop Modul 29 Modul 1: 2. - 3. marts Intro + Indesign Modul 2: 17. - 18. marts Photoshop Modul 3: 13. - 14. april Illustrator Modul 4: 3. - 4. maj Photoshop Modul 5: 30. - 31. maj Indesign Modul 6: 20. - 21. juni

Læs mere

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard produktion &workflow grafisk Jeppe Nedergaard 1 faglighed... grafiskproduktion og workflow case... re-design og kvalitetssikring af folder kunde... biblioteket sønderborg programmer.. illustrator + indesign

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation Roskilde Tekniske Skole

AMU. Efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Efterår Medie og Kommunikation  Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation www.rts.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Efterår 2017 Roskilde Tekniske Skole Center for Medie og Kommunikation Kursusadministration: 46 300

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE På mit arbejde ville vi prøve os med en ny måde at komme ud til vores kunder på. Vi har tidligere benyttet os af Post Danmarks mulighed for at sende brochurer ud

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv.

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv. GRAFISK WORKFLOW EKSAMENSOPGAVE Redegørelse Hvad går opgaven ud på? Eksamensopgave mediegrafiker grundforløb. Jeg valgte at lave en folder til en bekendts firma ABK Solar Tech, der leverer og opsætter

Læs mere

Workflow & Grafisk produktion

Workflow & Grafisk produktion Workflow & Produkt Markedsføringen af BBQ Wing it er vigtigt for at blive en succes. Derfor er det ikke nok, at magasinet bliver trykt, men at det også bliver tilgængeligt online. I dag læser mange danskere

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Kurser for medarbejdere i blad- og mediehuse

Kurser for medarbejdere i blad- og mediehuse Kurser for medarbejdere i blad- og mediehuse Efterår 2005 Niels Brock Kursusafdelingen Århus købmandsskole Roskilde Tekniske Skole Medieskolerne Viborg Gør din dagligdag lidt nemmere Det er de små ting

Læs mere

GO-CARD. Mediakit 2011. Dronning Olgas Vej 39 B DK - 2000 Fredriksberg tlf.: +45 81 10 18 20 fax: +45 81 10 18 29. www.go-card.dk. www.go-card.

GO-CARD. Mediakit 2011. Dronning Olgas Vej 39 B DK - 2000 Fredriksberg tlf.: +45 81 10 18 20 fax: +45 81 10 18 29. www.go-card.dk. www.go-card. GO-CARD Mediakit 2011 Dronning Olgas Vej 39 B DK - 2000 Fredriksberg tlf.: +45 81 10 18 20 fax: +45 81 10 18 29 GO-Card GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet en primær målgruppe på 20-49

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Regionens it afdeling skulle promovere sig selv internt i regionen. It-afdelingen kan tit være lidt i modvind. De hjælper folk i regionen med it problemer, deres kunder

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS

SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS BH 06.06.2016 - kr. 42,50 BEHIM Workflow CAMILLA VINTER BEHIM SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS JUNI 2016 BEHIM 1 HOLM, MÅNEDENS BABE, TEAM TVILLING, LAKRIDSKONGEN OG

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB

DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN Design af tørklæde til sportsklub. Skal bruges som reklame og salg til klubbbens medlemmer og fans. Design Rentegning af logo Grafik Klargørin af grafik til

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV

GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV Gmail lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2011 Copyright 2011 Libris Media A/S Forfatter: Kim Krarup Andersen Redaktion: Astrid Lindeloff Omslag:

Læs mere

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign 1 TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign Opgavebeskrivelse Magasin til mænd som udgives af herretøjsbutikken Liberté.

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 10.1

Nyheder i QuarkXPress 10.1 Nyheder i QuarkXPress 10.1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 10.1...3 Nye funktioner...4 Dynamiske hjælpestreger...4 Noter...4 Bøger...4 Plus-tekst...4 Andre nye funktioner...5

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011.

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. LISA LALITA SØEBORG MEDIEGRAFIKERUDDANNELSE SVENDEPRØVE 2011 Grafisk workflow ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. S I D E 1 OPGAVE Jeg fik en opgave i skolepraktikken af en kunde fra Musicon som gerne vil

Læs mere

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 portfolio 2012 Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 Info om bogen Betegnelse : Design med Viden Omfang : 192 sider

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Det vellykkede rådgivningsforløb

Det vellykkede rådgivningsforløb Det vellykkede rådgivningsforløb Forløb Afslutning Begyndelse 3... Handlingsplaner - omsæt de gode råd til handling Handlingsplan Formålet med at lave en handlingsplan er at fastholde kundens/rådgivernes

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW visitkort

GRAFISK WORKFLOW visitkort Opgaven Beskrivelse Vi havde en lidt alternativ kunde, som skulle have lavet. Kundens virksomhed omhandler Kraniosekral terapi og healing, så der blev stillet meget specifikke og specielle krav til ene.

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Grunduddannelsen i Grafisk Design BASIS, hold 27, Kolding Undervisning alle dage kl. 9-16.25 inkl. pauser, 12 dages kursus i perioden 8/10-15/12-2015

Grunduddannelsen i Grafisk Design BASIS, hold 27, Kolding Undervisning alle dage kl. 9-16.25 inkl. pauser, 12 dages kursus i perioden 8/10-15/12-2015 Grunduddannelsen i, hold 27, Kolding Undervisning alle dage kl. 9-16.25 inkl. pauser, 12 dages kursus i perioden 8/10-15/12-2015 Der uploades materiale i kursusmapper på serveren, eller efter aftale på

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One. RAW WorkFlow. Per Buchmann

Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One. RAW WorkFlow. Per Buchmann Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One RAW WorkFlow Per Buchmann En lille markedsundersøgelse! Hvem fotograferer i JPG format? Hvem fotograferer i RAW format? Hvem anvender PC? Hvem optimerer

Læs mere

grafisk produktion og workflow

grafisk produktion og workflow 11 grafisk produktion og workflow September 2015 Birgitte Bremholm Persson 12 13 Opgaven består i at udarbejde et katalog i to layouts, ét til tryk og ét til digital begge med enkel informationsgrafik.

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

pdffilter1.4 hvis du trykker mellemrum-tasten under opstarten af QuarkXPress.

pdffilter1.4 hvis du trykker mellemrum-tasten under opstarten af QuarkXPress. pdffilter1.4 filter Xtensions udvider QuarkXPress med nye funktioner. Du installerer dine xtensions ved at træk/kopiere xtension-ikonet til xtension-mappen inde i QuarkXPress-mappen. Xtensions optager

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard GENERELT Grafiker skal teknisk være i stand til at hente og sende filer over FTP-server. FORMATER HRF og Mksg arbejder med disse standardformater:

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

Grafisk produktion Workflow

Grafisk produktion Workflow Grafisk produktion Workflow & // Grafisk Produktion & Workflow DET VALGTE PRODUKT Juelsminde Turistguide udkommer hvert år, og er et opslagsværk i magasinform til borgere i Juelsminde og omegn, ligesom

Læs mere

grafisk produktion & workflow

grafisk produktion & workflow grafisk produktion & workflow OPGAVE At lave en bog til Stilladsarbejdernes Landsklub som hyldede stilladsarbejderne i al deres forskellighed. MÅL At lave en hyldestbog som kunne fjerne fordomme og vise

Læs mere

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme - Concentrated solar power Picture SCHOTT Solar CSP-solanlæg til fjernvarme Efter flere års eksporteventyr med leverancer af dampkedler til store solkraftværker,

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Grafisk workflow. trykt kommunikation

Grafisk workflow. trykt kommunikation Grafisk workflow trykt kommunikation Opgaven Jeg vil kortlægge produktionen af en annonce til Lokalavisen - fra når konsulenten indhenter materiale hos kunden til når avisen går i trykken på trykkeriet.

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING Årsskrift til Skyum Idrætsefterskole 1 REDEGØRELSE Hvad går opgaven ud på Skyum Idrætsefterskole skal have udarbejdet deres årsskrift, som informere læserne om året der gik. Årsskriften

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE DISPOSITIONSFORSLAG 2 3 Opgavens formål Rådgivergruppen for Universitetssygehus Køge er en del af C.F. Møller. Som en del af projektet Universitetssygehus

Læs mere